Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Lazerle Çalışmalarda
İş Güvenliği
El Kitabı
Kasım 2014
Amaç
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) laboratuarları lazer
çalışmalarında lazer
sistemlerinin/cihazlarının oluşturabileceği
tehlikelere göre
sınıflandırılması ve dikkat edilmesi gereken temel güvenlik prensiplerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Kapsam
MDBF laboratuarlarında kullanılan tüm lazer sistemlerini ve cihazlarını kapsamaktadır.
Tanımlar-Kısaltmalar
Görünür ışık: İnsan gözüyle seçilebilen elektromanyetik ışınım. 0.4-0.7 nm arası dalga
boyuna takabül eder.
Lazer cihazı: Lazer veya lazer sistemi
Lazer sistemi: Elektriksel, mekanik ve optik kompenentlerini de içeren lazer/ler takımı
Sorumlular
Bu prosedürün uygulanmasından Fakülte Yönetimi, Laboratuar Sorumluları, Öğretim
Üyeleri ve Laboratuar İş Güvenliği Uzmanı sorumludur.
İlgili Dokümanlar
Laser Warning Signs&Equipment Labels_ENG
Self Assessment Checklist_ENG
ANSI Z136.1 Safe Use of Lasers
OSHA Technical Manual (OTM)-Laser Hazards
1
İçindekiler
Genel Prensipler ......................................................................................................................... 3
Lazerle Çalışmada Tehlikeler ..................................................................................................... 3
Işın Kaynaklı Tehlikeler ......................................................................................................... 4
Işın Kaynaklı Olmayan Tehlikeler ......................................................................................... 5
Lazer Tehlike Sınıflandırılması .................................................................................................. 6
Eğitim ......................................................................................................................................... 7
Göz Muayenesi ........................................................................................................................... 7
Lazer Tehlike Hesaplamaları ..................................................................................................... 7
İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (Maximum Permissible Exposure) ............................ 7
Optik Yoğunluk (Optical Density) ......................................................................................... 7
Nominal Tehlike Alanı (Nominal Hazard Zone) ....................................................................... 8
Kişisel Korunma ......................................................................................................................... 8
Göz Korunması ...................................................................................................................... 8
Cilt Korunması ....................................................................................................................... 9
Lazerle Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken Tedbirler ...................................................... 9
Genel Emniyet Kuralları ........................................................................................................ 9
Mühendislik Kontrolleri ......................................................................................................... 9
İdari (Administrative) Kontroller ......................................................................................... 10
Lazer Sınıfları Bazında Kontrol Önlemleri .......................................................................... 11
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri .................................................................................................... 12
Şekil 1. Elektromanyetik spektrumda lazer ışımasının yer aldığı dalga boyları ........................ 3
Şekil 2. Dalga boyuna göre ışının göz içinde absorpsiyonu ...................................................... 4
Şekil 3.Lazer ışını biyolojik etkileri ........................................................................................... 5
Şekil 4.Lazer devrede görsel uyarı işareti ................................................................................ 13
Şekil 5.Lazer sağlık ve güvenlik işaretleri ............................................................................... 13
Tablo 1.Lazer tehlike sınıflandırması......................................................................................... 6
Tablo 2.Kontrol Önlemleri Tablosu (Engineering Control Measures For The Four Laser
Classes)..................................................................................................................................... 11
2
Genel Prensipler
Lazer ışını iyonlaştırıcı olmayan radyasyon türüdür. Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (uyarılmış radyasyon salınımı yoluyla ışığın şiddetlendirilmesi)
teriminin ilk harfleri kullanılarak türetilmiştir.
Lazer kaynakları çok şiddetli, tek renk ve kohorent özelliklere sahip ışınlar üretilmesinde
kullanılır. Lazer ışığı Şekil.1’de görüldüğü gibi spektrumda farklı dalga boylarında ve
renkte üretilebilir.
Lazer ışınlarının ayırt edici özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:



Monokromatik (monochromatic): Tek dalga boyuna sahiptir
Kohorent (coherent): Işın partikülleri/fotonları aynı yönde birlikte hareket eder
Yönlü (Directional): Lazer ışınları tek yönde ilerler
Şekil 1. Elektromanyetik spektrumda lazer ışımasının yer aldığı dalga boyları
Ultraviolet-mor ötesi
(UV)
(100 - 400nm)
Görünür ışık
(400 - 700nm)
Infrared-kızılötesi
(700nm - 1mm)
Lazerle Çalışmada Tehlikeler
Lazerle çalışmalarda potansiyel tehlikeler genellikler 2 kategoriye ayrılır:
1. Işın kaynaklı: Göz veya deri tahribatına sebep olabilecek tehlikeler
2. Işın kaynaklı olmayan: Sistem, cihaz, ortam veya malzeme kaynaklı tehlikeler
3
Işın Kaynaklı Tehlikeler
Lazer ışınları göz veya deri yoluyla absorbe edildiğinde, dokuların kimyasal dengesini
bozabilir, dokuda sıcaklık artmasına bağlı deformasyonlara sebep olabilir.
Gözün yapısına bakıldığında ışınlar kornea tabakasından geçerek iç kısımlara ulaşmaktadır.
Işının dalga boyuna göre göz içinde ulaşabildiği nokta ve zarar derecesi değişmektedir.
Gözün koruma mekanizması kırpma refleksi ile göz korunsa da yüksek enerjili veya direkt
göze gelen ışınlar dokulara zarar verebilir. Şekil 2.’de görülebileceği gibi görünür ve yakınkızıl ötesi ışınların retinaya ulaşarak daha ciddi zarara sebep olmaktadır.
Retinanın zararlı ışına maruz kalması zamanla körlüğe sebep olabilir. Gözde oluşan lazer
yanığı belirtileri maruziyetten sonra baş ağrısı, gözlerin aşırı sulanması ve görme alanında
uçuşan noktalar oluşmasıdır. Küçük kornea yanıklarında göze yabancı cisim kaçmış hissi
oluşur. Gözde oluşan zararın derecesi ışının dalga boyu, göz bebeği büyüklüğü veya
melanin (UV ışını absorbe eden biyolojik pigment) pigmentasyonuna bağlı olarak değişir.
Şekil 2. Dalga boyuna göre ışının göz içinde absorpsiyonu
4
Deri yoluyla absorbe edilen ışınlar fotokimyasal veya termal yanıklara sebep olabilir. Işının
dalga boyuna göre deride farklı tabaka seviyelerinde absorbe edilebilir. Lazerin çeşidi, çıkış
gücü ve maruziyet süresine göre zarar verme derecesi değişebilir. Şekil 3.’de lazer ışının
gözde ve deride biyolojik etkileri özetlenmiştir.
Şekil 3.Lazer ışını biyolojik etkileri
Işın Kaynaklı Olmayan Tehlikeler
Lazer çalışmalarında harici gaz kullanılıyorsa ortam havalandırması yeterli olmalıdır ve gaz
sızıntı olmadığından emin olunmalıdır. Gazlar kategorilerine (toksik, alevlenebilir, inert vb)
uygun depolanmalıdır. Basınçlı tüpler devrilmeye karşı emniyeti alınmış şekilde zincirle
sabitlenerek muhafaza edilmelidir. Gaza uygun regülatör seçilmelidir.
Lazer cihazları elektrik çarpması tehlikesinden dolayı sadece yetkili kişiler tarafından
açılmalıdır. Kurulum, arıza, bakım gibi koruyucuların deaktive edildiği durumlarda eğitim
almış yetkili teknik kişiler müdahaleyi gerçekleştirmelidir. Su soğutma sistemi, filtre
kullanılan lazerlerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılmalı ve takip edilmelidir.
Kullanım esnasında su sızıntısı veya yoğuşma fark edildiğinde; cihaz çalışıyorsa derhal
durdurularak kablosu fişten çekilmeli ve teknik servise haber verilmelidir.
5
Lazer Tehlike Sınıflandırılması
Lazerler ve lazer sistemleri IEC 825 ve ANSI Z136.1 standartlarına göre dört ayrı tehlike
sınıfına ayrılır. Tablo 1.’de oluşturulan sınıflandırmada, göze/deriye verilebilecek potansiyel
zarar ile ışına veya yansımalarından ötürü potansiyel yangın tehlikesi dikkate alınmıştır.
Tablo 1.Lazer tehlike sınıflandırması
Sınıfı
1
2
3R
3B
4
Tehlikesi
Göze zarar vermez
Göz refleksi korumaya yeterlidir
Odaklanmadığı sürece tehlikeli değildir
Korumasız bakıldığında göze zarar verir
Kırınımsız ışın ve yansınalar göze ve deriye zarar
verir. Yangın tehlikesi
Enerji
< 1mW
1 - 5 mW
5 - 500 mW
> 500 mW
Prosedür
Gerekli değil
Gerekli değil
Gerekli değil
Gerekli
Gerekli
Sınıf 1 (Class 1): Normal çalışma koşullarında zarar verici ışın yaymayan ve kapalı
sistemler içinde de kullanılan lazerlerdir. Ör: Lazer yazıcı
Sınıf 1M (Class 1M): Işınlara optik aletlerle (teleskop, büyüteç vb.) bakılmadığı sürece
normal çalışma koşullarında zarar verici ışın yaymayan lazerlerdir.
Sınıf 2 (Class 2): Görülebilir dalga boyunda (400-700 nm) ışın yayan 1mW gücündeki
lazerlerdir. Uzun süre direkt ışına maruz kalınmadığı sürece göz refleksi (0.25 sn)
potansiyel zararlardan gözü korur. Ör: Helyum-Neon, Lazer pointer (Düşük Güçlü Lazer)
Sınıf 2M (Class 2M): Görülebilir dalga boyunda (400-700 nm) ışın yayan 1mW’den düşük
güce sahip lazerlerdir. Çıplak gözle bakıldığında göz refleksi potansiyel zararlardan gözü
korur ancak optik aletlerle (teleskop, büyüteç vb.) bakıldığında göze zararlı olabilir. (Düşük
Güçlü Lazer)
Sınıf 3R (Class 3R): 1,0- 5,0 mW gücündeki lazerlerdir. Normal şartlarda hasara sebebiyet
verme olasılığı düşüktür ancak direkt ve düzgün yansımalar doğrudan göze geldiğinde
zararlı olabilir. Yangın ve dağınık yansıma tehlikesi yoktur.(Orta Güçlü Lazer)
Sınıf 3B (Class 3B): 5 - 500 mW arası orta güce sahip lazerlerdir. Doğrudan ışın demetine
veya düzgün yansımalara maruz kalındığında zararlıdır. Dağınık yansıma
oluşturmazlar.(Orta Güçlü Lazer)
Sınıf 4 (Class 4): 500 mW üzeri güce sahip lazerlerdir. Işın demetlerinin direkt, düzgün
veya dağınık yansımaları göze ve deriye zarar verir. Potansiyel yangın tehlikesi (ışıma gücü
> 2 W/cm2 için tutuşma tehlikesi) vardır.(Yüksek Güçlü lazer)
*Lazer tehlike sınıfları, üreticiler tarafından belirlenir ve sistem/cihaz üzerinde etiketlenir.
6
Eğitim
Lazerin bulunduğu odaya girmeye yetkili olan kişiler lazer emniyeti konusunda temel
bilgilere sahip olacak şekilde eğitilmelidir.
Lazerle çalışmaya başlamadan önce sistem/cihazla iş güvenliği eğitimleri (lazerle çalışmada
tehlikeler, korunma yöntemleri, sınıflandırma, kişisel korunma) alınması gerekmektedir.
3b ve 4 sınıflarına sahip cihazlarla çalışmaya başlamadan önce kullanma talimatları
üzerinden eğitim alınması gerekmektedir.
Göz Muayenesi
Lazerle çalışan kişiler sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak sağlık gözetimine tabi
tutulur. Sınıf 3b ve 4 kapsamına giren cihaz/sistemle öalışan kişilerin göz muayenesi
yapılmalıdır:
a) Çalışmaya başlamadan önce
b) Çalışma tamamen sona erdiğinde
c) Işımaya maruz kalınması veya şüphesi halinde
Lazer Tehlike Hesaplamaları
İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (Maximum Permissible Exposure)
İzin Verilebilir Maksimum Işın Dozu (MPE); biyolojik olarak gözün veya derinin hasara
uğramadığı veya herhangi bir zarar görmediği maksimum lazer radyasyon seviyesini
(W/cm2 veya J/cm2) ifade eder. ANSI Z136.1 standardı, belirli dalga boyları ve maruziyet
süreleri için MPE değerlerinin tablolarını içermektedir.
Optik Yoğunluk (Optical Density)
Optik Yoğunluk (OD); lazere karşı kullanılan koruyucu gözlüklerin belirlenmesinde
kullanılır. Belirli bir dalga boyundaki iletim değeridir.
Emniyetli minimum optik yoğunluk değeri aşağıdaki formül ile belirlenir:
OD = log10 (H0 / MPE)
H0: Gözlüğe gelebilecek lazer ışının maksimum güç yoğunluğu
MPE: İzin verilebilir maksimum ışın dozu
Veya,
7
OD = log10 (1 / T)
T: İletim
Gözlüğün optik yoğunluk değeri 3 olması, ışının binde birinin geçtiği gösterir. OD değeri 5
ise ışının milyonda biri geçiyor demektir.
Nominal Tehlike Alanı (Nominal Hazard Zone)
Nominal Tehlike Alanı (NHZ); ışınlama miktarının izin verilebilir maksimum ışın dozunun
aşıldığı alan olarak tanımlanır. NHZ sınırlarından öteye ulaşan direkt, yansıyan veya dağılan
ışınların oluşturduğu alanda maruziyet seviyesi MPE’nin altındadır.
Formülasyonu aşağıdaki gibidir:
 çıkan ışının sapması (Radyan)
 ışıma gücü (Watt)
a ışın demetinin çapı (santimetre)
Kişisel Korunma
Göz Korunması
3b ve 4 Sınıfı lazer ile çalışırken direkt ve yansıyan ışın demetlerinin maruziyetini azaltmak
için koruyucu gözlük takmak gereklidir.
Uygun koruyucu gözlüğü seçerken aşağıdaki faktörlere dikkat edilir. Gözlük üzerinde dalga
boyu ve OD bilgisi yazılı olmalıdır.







Lazer çıkışının dalga boyu: Göze ulaşabilecek ışının dalga boyuna özgü koruma
sağlanmalıdır
Optik yoğunluk
Lazerin kullanılacağı ortam şartları,
Çalışma şekli: Sürekli dalga veya darbeli lazer ışını demeti
Yansıyabilecek ışın demetinden oluşabilecek en fazla güç yoğunluğu,
Maruziyet süresi
Rahat ve kullanışlı olması
8
Cilt Korunması
Ultraviyole ışın maruziyetleri yanıklara (güneş yanığı etkisi) sebep verebilir ve kanser
riskini artırabilir. Koruyucu perdeler ile ışınların etkisi azaltılamıyorsa yüz koruyucuları
veya laboratuar önlüğü, eldiven ile deri korunması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, yüksek
enerji gücüne sahip lazer ışın demetleri veya açık sistemlerde çalışma deri için tehlike
oluşturabilir. Deri korunması sağlanmadan çalışılmamalıdır.
Lazerle Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken Tedbirler
Lazerle yapılan çalışmalarda göz ve cilt maruziyetini önlemek için gerekli tedbirler
alınmalıdır. Mevcut tehlike ve risklere karşı önlem alırken mühendislik kontrollerine
öncelik verilmelidir.
Genel Emniyet Kuralları







Lazer ışın demetleri veya optik yolları yönü kapıya ve pencereye dönük
olmamalıdır. Işın yolları göz seviyesinden aşağıda veya yukarıda
konumlandırılmalıdır. Camlar, pencereler opak materyallerle kaplanmalıdır.
Lazer ışın demetine ve yansımalarına doğrudan bakmaktan kaçınılmalıdır. Gücü ne
kadar düşük olursa olsun ışın demetlerinin göze gelmesinden her durumda
kaçınılmalıdır
Işın demetlerine veya yansımalara maruz kalmamak için koruyucu bariyer, zırh veya
kapalı kabin sistemler kullanılmalıdır.
Lazer cihazı kapalı bir odada çalıştırılıyorsa, odanın kapısı kapalı tutulmalı ve kapı
üzerine uyarıcı bir levha asılmalıdır.
Lazerin kullanıldığı odada ayna veya lazer cihazının ürettiği dalga boyunda yansıtıcı
olabilecek bir yüzey bulunmamalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce saat, yüzük, bilezik veya küpe gibi ışığı yansıtabilecek
takı ve aksesuarları çıkarılmalıdır.
Sadece gerekli eğitimi almış yetkili kişiler tarafından lazer kullanılmalıdır
Mühendislik Kontrolleri



Lazerler; zararlı ışınları MPE seviyesinin altında kalmasını sağlayacak koruyucu
kapalı kabin sistemler (protective housing) içinde muhafaza edilmelidir.
Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları koruyucularının otomatik kilidi (interlock) olmalıdır.
Kapak açılmasına karşı otomatik lazer kapatma switchli (anahtar) sisteme sahip
olmalıdır.
Interlockların devre dışı bırakılması halinde sesli veya görsel uyarıcı ikaz sistemleri
yapılabilir.
9







Sınıf 3b ve 4 lazer cihazları lazer ünitesinde harici anahtar kilit (master switch)
elemanı
bulunmalıdır.
Anahtar
devre
dışı
bırakıldığında
sistem
çalıştırılamamaktadır.
Yüksek güçlü lazerlerin (Sınıf 3b ve 4) bulunduğu ortamın kapısı veya lazer
cihazının kapağı, lazer cihazı çalışırken açılacak olursa, cihazın ürettiği lazer ışın
demetini kesen sisteme sahip olmalıdır.
Sınıf 3b ve 4 lazer cihazlarında deney/çalışma göze zararlı ışın gelmeyecek şekilde
yerleştirilmiş görüş portalından (viewing portal) izlenmelidir
Açık ışın demetleriyle yapılan 3b ve 4 sınıfı lazerlerde odaya giren kişilerin zarara
uğramaması için kapılar açıldığında ışını kesen otomatik kilit sistemi veya girişe
lazer perdesi kurulmalıdır. Gerektiğinde kapı girişlerine lazerin çalıştığını gösteren
ışıklı görsel tabelalar konulabilir.
Sınıf 2,3 ve 4 lazerlerde ışımaya maruz kalmamak için ışın demetleri kapalı sistem
içine alınabilir, demet durdurucu ve zayıflatıcılar kullanılabilir.
Lazerlerin kapalı sistem içine alınamadığı durumlarda kontrollü giriş-çıkışlar,
koruyucu kapak/paravan/perde, alan kontrolleri, göz koruması, eğitim, prosedürel
kontroller ile güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Işın demetlerinin kapalı sistem içinde olmadığı durumda kontrollü alan
oluşturulmalıdır (laser-controlled area). NHZ hesaplanmalı ve izin verilebilir
maksimum ışın dozunu aşan alanlarda uygun uyarı işaretlemesi, yetkili personel
girişi ve alan kontrolü sağlanmalıdır.
İdari (Administrative) Kontroller







Her sınıfa (2,3,4 için) uygun uyarı işaretleri laboratuar kapılarında veya
sistemin/cihazın bulunduğu alanda asılı olmalıdır.
Lazer sistemi ile ilgili kurulum, kullanma, bakım ve temizlik ile ilgili prosedürler
hazırlanmalıdır.
Göz ve cilt koruması için gerekli kişisel koruyucu donanımlar giyilmelidir.
Lazer odasının kapısı daima kilitli tutulmalıdır. Lazer kullanımı yanında başka
çalışmaların da yapıldığı ortak laboratuarlarda alan kişilerin lazer alanından
geçmeyeceği şekilde planlanmalıdır.
Herhangi bir yaralanmaya veya acil duruma karşı laboratuarda tek kişi
çalışılmamalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce veya bir kaza durumunda göz muayenesine gidilmelidir.
Öz değerlendirme kontrol listesi (Self Assessment Checklist_ENG) üzerinden mevcut
durum analizi yapılıp varsa eksiklikler ve alınması gereken aksiyonlar belirlenmelidir.
10
Lazer Sınıfları Bazında Kontrol Önlemleri
Lazerin kullanıldığı ortamda potansiyel tehlike ve risklere yönelik gerekli güvenlik
önlemleri alınmalıdır. Yukarıda bahsedilen mühendislik ve idari kontrollerin, kişisel
korunmanın yanı sıra, ANSI Z136.1 standardında dört tehlike sınıfı için alınması gereken
kontrol önlemleri Tablo 2.’de belirtilmiştir.
Tablo 2.Kontrol Önlemleri Tablosu (Engineering Control Measures For The Four Laser
Classes)
Control Measures
Classification
Engineering Controls
1
1M
2
2M
3R
3B
4
Protective Housing
Without protective housing
Interlocks on protective
housing
Service Access Panel
Key Control
Viewing Portals
Collecting Optics
Totally Open Beam Path
X
X
X
X
X
X
X
Limited Open Beam Path
--
Enclosed Beam Path
Remote Interlock
Connector
Beam Stop or Attenuator
Activation Warning
Systems
Indoor Laser Controlled
Area
Class 3B Indoor Laser
Controlled Area
Class 4 Laser Controlled
Area
Outdoor Control Measures
Laser in Navigable
Airspace
Temporary Laser
Controlled Area
Controled Operation
Equipment Labels
Laser Safety Officer establishes alternative controls





X
X





X
X
--
--
--
--
--

X
Assure viewing limited < MPE
--
--
--
--
--
X
X
NHZ
NHZ
----X
X
NHZ
NHZ
None required if protective housing and interlocks in place
--
--
--
--
--

X
--
--
--
--
--

X
--
--
--
--
--

X
--
--
--
--
--
--
X
--
--
--
--
--
X
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
X

X

NHZ
NHZ

NHZ
NHZ

MPE

MPE

MPE

MPE

MPE

MPE

MPE
--
--
--
--
--
--
--
--

X
X
X
X
X
X
X
11
Laser Area Warning Signs
--
--
--
X

X
X
Administrative and Procedural
Controls
1
1M
2
2M
3R
3B
4
Standard Operating
Procedure
Output Emission
Limitations
Education and Training
Authorized Personnel
Alignment Procedures
Protective Equipment
Spectator
Service Personnel
Demonstration with Public
Laser Fiber Optic Systems
Laser Robotic Installation
--
--
--
--
--

X
--
--
--
--
--
--




X
X
--
*
--
*
--
X
X





X
X
--
*
--
*
--

X
--
*
--
*
--

X





X
X
--
*
X
*
X
X
X
MPE
MPE
MPE
MPE
MPE
X
X
--
--
--
--
--
X
NHZ
Protective Eyewear
--
--
--
--
--
Window Protection
--
--
--
--
--

MPE
X
Protective Barriers and
Curtains
Skin Protection
--
--
--
--
--

X
NHZ
X
MPE
X
NHZ

--
--
--
--
--
X
Warning Signs and Labels
--
--



Skin Protection
--
LEGEND
X = shall
 = should
--- = no requirement
 = shall if enclosed Class 3b or 4
LSO Determines
X
NHZ
--X
MPE
NHZ = NHZ analysis required
X
MPE
X
NHZ
X
MPE
MPE = shall if MPE is exceeded
LSO = Laser Safety Officer
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Sınıf 2, 3 ve 4 lazer cihazları tehlike sınıfını, çıkış enerji gücünü ve dalga boyunu içerecek
şekilde lazer kullanılan alanlara, girişlere asılmalı veya cihazların üzerine yapıştırılmalıdır.
Bunun yanı sıra, lazer kullanılan alanın dışına lazerin çalıştığını gösteren Şekil 4.’deki gibi
Lazer Devrede renkli görsel uyarı levhaları aşağıdaki gibi yerleştirilebilir.
12
Şekil 4.Lazer devrede görsel uyarı işareti
ANSI Z136.1 standardında uyarıcı işaretlerin örnekleri Şekil5.’deki gibi belirtilmiştir. Çıktı
almak için Laser Warning Signs&Equipment Labels_ENG dokümanından yararlanılabilir.
Şekil 5.Lazer sağlık ve güvenlik işaretleri
13
Download

Lazerle Çalışmalarda İş Güvenliği