T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU
ŞUBAT 2015
ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
“Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir
terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış
ve yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek
siyasetimizin açık gayesidir.”
M. Kemal ATATÜRK
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Bülent Ecevit Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
SUNUŞ
Ülkemizde
yükseköğretim
hızla
büyüyen
sistemimiz
içerisinde
kendisine saygın bir yer edinmek uğraşını
sürdüren üniversitemiz, uluslararası rekabete
hazır bir kurumsal yapıyı da oluşturmak için
gerekli adımları atmaktadır.
Ülkelerin
ekonomik
gelişiminde
yetişmiş insan gücü önemli bir rol oynuyor.
Eğitim
düzeyi
arttıkça,
hem
istihdam
edilebilirliğin, hem de gelirin arttığı ulusal ve
uluslararası verilerle destekleniyor. Dahası,
mezunlara sağladığı avantajlar dolayısıyla,
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
yükseköğretime toplumsal bir talep söz
konusudur. Bu talep, ülkemizde ve tüm
dünyada gittikçe artıyor. Bu bağlamda Türk yükseköğretiminde son yıllarda oldukça büyük bir
genişleme ve yaygınlaşma yaşanıyor. Yükseköğretimdeki hızlı büyüme ile birlikte beklentilerin
hızla yükselmesi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırmada çeşitliliklerini
artırmalarını da zorunlu kılmıştır. Bütün bu koşullar, üniversiteleri rekabete zorluyor. Bu
nedenle, bulunduğumuz Zonguldak kenti ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin avantajlarını, güçlü
yanlarını kullanarak hızla eksikliklerimizi gidermek, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet üretimi
ile ilgili stratejik hedeflerimizi iyi belirlemek, tüm kaynaklarımızı bu stratejik hedefler
doğrultusunda verimli kullanmak ve en önemlisi bulunduğumuz Zonguldak kentinin ve
ilçelerinin desteklerini alarak güç birliği yapmak zorundayız.. Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi’nin, içinde yaşadığı toplumla güçlü bağları olan, çok sesliliğin üniversite için
öneminin bilinciyle tüm çalışanlarını ve öğrencilerini kucaklayan, iletişim ve güvenin egemen
olduğu bir üniversite olması için çalışmaktayız. Üniversitemizde araştırmacı, yenilikçi, dışa
dönük ve her düzeyde paylaşımcı bir kurumsal kültürü yerleştirmek öncelikli amaçlarımız
arasında yer almaktadır. Üniversiteler için özerklik ne kadar önemliyse hesap verebilirliğin de
o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem stratejik hedeflerimizi, hem de bu
stratejik hedeflere ulaşmak için yaptığımız çalışmaları tüm paydaşlarımızla paylaşmak en
önemli önceliğimizdir.
Kalite odaklı sürdürülebilir bir büyüme modelinin uygulandığı kurumumuzun elde ettiği
başarılara destek veren paydaşlarımız ile özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik ve idari
personelimize geleceği birlikte inşa etmeyi sürdüreceğimize olan inancım ile şükran, selam ve
saygılarımı sunuyorum.
3
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
I. GENEL BİLGİLER
A. VİZYON VE MİSYON ……………………….………………………………………
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR …………………………..……………..
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ……………..………………………………………..
1- Tarihçe……………………………………………………....................................
2- Organizasyon Yapısı………………………………………………………………
3- Fiziksel Yapı………………………………………………………………….........
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………...………………………………………..
5- İnsan Kaynakları…………………………………………………………………..
6- Sunulan Hizmetler…………………………………………………….…………...
a) Eğitim Hizmetleri………………….…………………………………………….
b) Sağlık Hizmetleri……………………………………………………………….
c) Sosyal Hizmetler……………………………………………………………….
d) İdari Hizmetler………………………..…………………………………………
7
8
10
10
11
15
18
21
29
29
55
61
87
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- TEMEL İLKELER…………………………………………………………………….
B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER……………………………………………….
C- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER………………………………………..
103
104
106
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER……………….……………………….……………………………..
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar..................
2- Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………..
B- PERFORMANS BİLGİLERİ…………………………………………………………
1- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı….……………………………………...
2- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)………….
3- Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER)…………….
4- Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler……………………………..
107
107
120
123
123
129
145
148
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- GÜÇLÜ YÖNLER…………………………………………………………………….
B- ZAYIF YÖNLER………………………………………………………………………
C- FIRSATLAR…………………………………………………………………………..
D- TEHDİTLER…………………………………………………………………………..
E- DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………..
153
155
155
155
156
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER…………………………………………………………….
156
EK 1- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI…………………………………………….
EK 2- MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI………………………..
157
158
4
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversite Senatosu
Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör)
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ahmet ALTIN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Rektör Yardımcısı - Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (Rektör Yardımcısı Tedviren - İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Orhan UZUN (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Ali AZAR (Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. İbrahim ONUR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Yasemin KÖSE (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Gamze YURDAKAN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Doç. Dr. Güven ÇELEBİ (Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)
Okutman Okşan DAĞLI (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ (Devlet Konservatuarı Müdürü)
Doç. Dr. Çetin MEKİK (Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN (Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR (Ahmet E. Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI (Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ (Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. Adnan TOPUZ (Gökçebey Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ (Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü)
Prof. Dr. Baki HAZER (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. K. Varım NUMANOĞLU (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Halil YILDIRIM (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Soner YAVUZ (Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Bengü BATU (Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Murat KOÇAK (Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Abdulkadir AÇAR (Genel Sekreter ) (Raportör)
5
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversite Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Mahmut ÖZER (Rektör)
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ahmet ALTIN (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK (Rektör Yardımcısı - Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (Rektör Yardımcısı Tedviren - İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şadi ŞEN (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU (Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Orhan UZUN (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Ali AZAR (Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ (Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. İbrahim ONUR (İletişim Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Yüksel AYAZ (Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili)
Prof. Dr. Oktay ERDEM (Üye)
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN (Üye)
Abdulkadir AÇAR (Genel Sekreter) (Raportör)
6
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
A- VİZYON VE MİSYON
Vizyonumuz
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası
yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.
Misyonumuz
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel
araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir
üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.
7
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Anayasal Yetki
Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında;
“Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip
üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur”; Dokuzuncu fıkrasında ise;
“Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri,
görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını
kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri,
öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer
kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak
harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük
hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim
elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş
bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere
Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” ifadesi yer almaktadır.
Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 12. maddesine göre;
Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
a) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde
kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ihtiyaç olan dallarda ve
sayıda insan gücü yetiştirmek,
b) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve aydınlatıcı bilim verilerini yaymak,
c) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
d) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden gelişmesini ilgilendiren
sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve
araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak
e) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini
üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
f) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek
elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve
sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak
çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili
kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
g) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
h) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetleri geliştirilmektir.
8
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 11. Maddesine göre;
Üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun
olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının
önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini
harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm
altına alınmıştır.
Diğer Yasal Yükümlülükler
Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen
bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (ilgili yıl)
237 sayılı Taşıt Kanunu
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
711 sayılı Nöbetçi Memurluğu, Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesaiye ilişkin Kanun
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim
Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
 Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak
Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar
 Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim
Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim
Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun





















9
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
TARİHÇE
Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesi’nin orijini 1924 yılında
kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden
Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi
aşamalarından geçerek Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmış ve Zonguldak
Mühendislik Fakültesi adını almıştır.11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanun ile “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” adıyla
Üniversitemiz kurulmuştur. Bu kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuş, yine bu
Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile
Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adları Mühendislik Fakültesi ve Çaycuma
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı
Meslek Yüksekokulu, Safranbolu Meslek Yüksekokulu ile birlikte bağlantıları değiştirilerek
Rektörlüğümüze bağlanmışlardır.
Üniversitemizin adı, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287
sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
1992 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.
1995 yılında Ereğli Eğitim Fakültesi kurulmuştur.
1996 yılında Karabük ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulları kurulmuştur.
1998 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi kurulmuştur.
2001 yılında Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Yer Bilimleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.
2002 yılında Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.
2003 yılında Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur.
2004 yılında Devlet Konservatuarı kurulmuştur.
2005 yılında Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Üniversite-Sanayi
İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Karabük Mühendislik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, kurulmuş,
Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir.
2006 yılında Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu ile Okul Öncesi
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
2007 yılında Karabük Üniversitesi kurulmuş; Üniversitemiz Karabük Kampüsü’nde
faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Meslek
10
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük Üniversitesi çatısı altında
toplanmıştır.
2008 yılında Bartın Üniversitesi kurulmuş; Bartın Orman Fakültesi ve Bartın Meslek
Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır.Yine aynı yıl Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi
kurulmuştur.
2009 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun adı Ahmet Erdoğan Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
2010 yılında İletişim Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.
2011 yılında Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.
2012 yılında Sakine – Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi, Afet
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite
Hastanesi), Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi, Eczacılık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Meslek
Yüksekokulu kurulmuştur.
2013 yılında Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama
ve Araştırma Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuş, yine aynı yıl Deniz İşletmeciliği
ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılıp yerine Denizcilik Fakültesi kurulmuştur.
2014 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karaelmas Siber
Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi
kurulmuştur.
ORGANİZASYON YAPISI
Bülent Ecevit Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre
organizasyon yapısını kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesi ile Üniversite
organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.
Akademik Yapı
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na göre fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile
bölümlerden oluşmuştur.
Fakülteler / Enstitüler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte
kurulu ve fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 11 fakülte bulunmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü,
enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 3 enstitü
bulunmaktadır.
11
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Fakülteler
Enstitüler
1)
Fen-Edebiyat Fakültesi
1)
Fen Bilimleri Enstitüsü
2)
Tıp Fakültesi
2)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
3)
Mühendislik Fakültesi
3)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5)
Ereğli Eğitim Fakültesi
6)
Güzel Sanatlar Fakültesi
7)
Diş Hekimliği Fakültesi
8)
İletişim Fakültesi
9)
Eczacılık Fakültesi
10) İlahiyat Fakültesi
11) Denizcilik Fakültesi
Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesi ile yüksekokul organları;
yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır.
Üniversitemizde 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
Konservatuar / Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
1) Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
1) Zonguldak Meslek Yüksekokulu
2) Beden Eğitimi ve Spor
2) Alaplı Meslek Yüksekokulu
Yüksekokulu
3) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
3) Yabancı Diller Yüksekokulu
4) Devlet Konservatuarı
Yüksekokulu
4) Çaycuma Meslek Yüksekokulu
5) Devrek Meslek Yüksekokulu
6) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
7) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Bölümler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesi ile bölümler, bölüm başkanı
tarafından yönetilir. Üniversitemizde 6 Bölüm bulunmaktadır.
1)
Türk Dili Bölümü
4)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
2)
Yabancı Diller Bölümü
5)
Enformatik Bölümü
3)
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
6)
Güzel Sanatlar Bölümü
12
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Araştırma Merkezleri
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d Maddesi ile uygulama ve araştırma
merkezleri; yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli
alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitimöğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.
Üniversitemizde 25 Merkez bulunmaktadır.
1)
İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiAraştırma Merkezi
2)
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi
3)
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
4)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
5)
Sürekli Eğitim Merkezi
6)
Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
7)
Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
8)
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
9)
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
10) Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
11) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
12) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
13) Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
14) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
15) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
16) Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi
17) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
18) Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
19) Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
20) Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
21) Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
22) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
23) Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
24) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
25) Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi
13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İdari Yapı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesi, Yükseköğretim kurumlarında idari
teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar, genel hatlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile düzenlenmiştir. Üniversitemiz idari yapısı
İdari Birimler
1)
Genel Sekreter
2)
Genel Sekreter Yardımcısı (2 adet)
3)
Hukuk Müşavirliği
4)
Personel Daire Başkanlığı
5)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
6)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
8)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
9)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
10) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
11) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Diğer İdari Birimler
1) İç Denetim Birimi Koordinatörlüğü
2) Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler Koordinatörlüğü
3) Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
4) Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğü
5) Veri Merkezi Koordinatörlüğü
6) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
7) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
8) ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
9) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
a. Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü
b. Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
c. Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
d. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
e. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
14
Şekil–1: BEÜ Organizasyon Şeması
SENATO
FAKÜLTELER
REKTÖR
YÖNETİM KURULU
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
İÇ DENETİM BİRİMİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
MERKEZLER
Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü
GENEL SEKRETER
 Fen Edebiyat Fakültesi
 Zonguldak Meslek Yüksekokulu
 Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Genel Sekreter Yardımcısı
 Tıp Fakültesi
 Alaplı Meslek Yüksekokulu
 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
 Hukuk Müşavirliği
 Mühendislik Fakültesi
 Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
 Çevre Sorunları Araştırma Merkezi
 Personel Daire Başkanlığı
 Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
 Ereğli Eğitim Fakültesi
 Çaycuma Meslek Yüksekokulu
 Yerbilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 İdari ve Mali İşler daire Başkanlığı
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Devrek Meslek Yüksekokulu
 Sürekli Eğitim Merkezi
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı
 Göç Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 Ahşap Kültürünü Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı
 Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 İletişim Fakültesi
 Eczacılık Fakültesi
 İlahiyat Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
 Karadeniz Ereğli Meslek
Yüksekokulu
 Okul Öncesi Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Denizcilik Fakültesi
 Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
ENSTİTÜLER
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
YÜKSEKOKULLAR
 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
 Yabancı Diller Yüksekokulu
 Devlet Konservatuarı
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
 Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi
KOORDİNATÖRLÜKLER
 Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
 Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Türk Dili
o Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 Diş Hekimliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Yabancı Diller
o Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
 Afet Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Beden Eğitimi ve Spor
o Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü
 Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araştırma Ve Uygulama Merkezi
 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
o Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
 Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Enformatik
 Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Güzel Sanatlar
 Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
 Enerji Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
 Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Veri Merkezi Koordinatörlüğü
 Mücevher Ve Geleneksel El Sanatları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
 Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi
15
o Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
Koordinatörlüğü
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
 Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
FİZİKSEL YAPI
Yerleşke Bazında Alan Bilgileri
Fiziki Kapalı Alan
(m2)
81.431
Yerleşke Adı
1
Farabi Kampüsü
2
İbn-i Sina Kampüsü
3
Arsa Alanı
(m2)
213.226
86.037
1.249.978
İncirharmanı Kampüsü
7.116
23.432
4
Üzülmez Kampüsü
2.760
43.320
5
Kilimli Kampüsü
4.874
7.259
6
Alaplı Kampüsü
10.266
18.980
7
Ereğli Doruk Kampüsü
5.740
33.382
8
Ereğli Kepez Kampüsü
5.320
4.037
9
Çaycuma Kampüsü
18.996
802.630
10
Devrek Kampüsü
11.900
95.370
11
Gökçebey Kampüsü
2.350
11.363
236.790
2.502.977
Toplam
Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi (M²)
209.858
2010
212.618
217.036
2011
2012
15
233.525
2013
236.790
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birimlerin Fiziki Kapalı Alanları
Yerleşke Adı
Kapalı
Alan (m2)
Rektörlük ve İdari Birimler
Farabi Kampüsü
7.439
Fen – Edebiyat Fakültesi
Farabi Kampüsü
13.818
Mühendislik Fakültesi
Farabi Kampüsü
23.711
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Farabi Kampüsü
9.702
İletişim Fakültesi
Farabi Kampüsü
102
İlahiyat Fakültesi
Farabi Kampüsü
200
Fen Bilimleri Enstitüsü
Farabi Kampüsü
180
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Farabi Kampüsü
996
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Farabi Kampüsü
448
BİRİM ADI
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
İbn-i Sina Kampüsü
51.624
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
İbn-i Sina Kampüsü
3.300
Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Kampüsü
15.292
Diş Hekimliği Fakültesi
İbn-i Sina Kampüsü
8.145
Eczacılık Fakültesi
İbn-i Sina Kampüsü
70
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İbn-i Sina Kampüsü
238
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
İbn-i Sina Kampüsü
2.457
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İbn-i Sina Kampüsü
3.793
Güzel Sanatlar Fakültesi
Üzülmez Kampüsü
2.760
Yabancı Diller Yüksekokulu
İncirharmanı Kampüsü
4.800
Devlet Konservatuarı
İncirharmanı Kampüsü
2.316
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Doruk Kampüsü
5.740
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Alaplı Kampüsü
10.266
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Kilimli Kampüsü
4.874
Denizcilik Fakültesi
Ereğli Kepez Kampüsü
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Ereğli Kepez Kampüsü
5.320
Sakine Şevki Yurtbay Araştırma Merkezi
Çaycuma Kampüsü
3.876
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Kampüsü
15.120
Devrek Kampüsü
11.900
Gökçebey Kampüsü
2.350
Tüm Kampüsler
25.953
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Diğer Birimler
TOPLAM
236.790
16
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim ve Uygulama Alanları
0-50
Kişilik
0
95
11
57
10
Amfi
Derslik
Bilgisayar Laboratuvarı
Diğer Laboratuvarlar
Atölye
51-100
Kişilik
23
51
7
45
0
101-200
Kişilik
16
1
0
2
0
201-üzeri
Kişilik
0
0
0
2
0
TOPLAM
39
141
18
106
10
Hizmet Alanları
Sayısı
576
331
152
Ofis (Akademik Personel)
Ofis (İdari Personel)
Laboratuvar (Hizmet Amaçlı)
Atölye (Hizmet Amaçlı)
Arşiv
Depo / Ambar
Sayısı
6
28
32
Sosyal Alanlar
0-50
Kişilik
51-100
Kişilik
101-200
Kişilik
201-üstü
Kişilik
TOPLAM
2
25
5
5
8
1
6
2
9
1
3
5
3
0
1
3
22
27
15
15
Oda Sayısı
Yatak
Kapasitesi
Kapalı
Alanı (m²)
Farabi Kampüsü (Merkez)
27
60
3300
Bulunduğu Yerleşke
Bina Sayısı
Daire
Sayısı
Kapalı
Alanı (m²)
6
73
8200
Konferans Salonu
Toplantı Salonu
Kafeterya
Yemekhane
Misafirhaneler
Bulunduğu Yerleşke
BEÜ Konukevi
Lojmanlar
Üniversite Lojmanları
Farabi Kampüsü (Merkez)
Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri
Açık Spor Tesisleri
Sayısı
Kapasitesi
5
18
201-üstü Kişilik
-
17
Alanı
(m²)
11.160
8.146
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Yazılımlar
Yazılımın Adı
Kullanılan Birim
Taşıt Takip Programı, Taşıt Programı, SGB Net
Genel Sekreterlik
Kazancı Mevzuat ve İçtihat Programı, Martı İcramatik
İcra Programı
Hukuk Müşavirliği
Matlab, Nod 32, Visio 2010, Orcad (P spice), SPSS
19, Visiual Studio Professional, Windows Server 2008,
Solid Works, Net Cad
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Unipa, HİTAP, SGK, YÖKSİS, Devlet Personel Bşk.
Programı
Personel Daire Başkanlığı
AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Yazılımı),
Autocad (2013 Versiyonu) Çizim Programı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sağlık,Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
Yemekhane Otomasyon Sistemi
YORDAM (Kütüphane Otomasyon Programı)
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Harcama
Yönetim Sistemi (KBS), E-Bütçe
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
EKAP, KBS, SGB NET, E-BÜTÇE, SAY2000İ, İkis,
İksir, Kamuyat
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Turcasoft (Klinikler), Wixvin (Radyoloji), İ-dixel
(Radyoloji)
Adobe Photoshop, Corel Draw, Quark Express
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Matlab, Microsoft Office 2013, Visio 2013, Nod 32 (45) Spss 19, Visiual Studio Professional Nod 32,
Windows 7-8-8.1, Windows Server 2012, Orcad (P
spice), Solid Works 2013, NetCad, Eviews8
Network Kampüs
3 T Adonis (Resepsiyon), Mikom Mobres Classic
(Restoran)
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
eCognition v4.0.6, PCI Geomatica v.9.1
Fotogrametri
Netcad 6.0 (Eğitim Lisansı)
Mühendislik Fakültesi
Gamit/Globk 10.40, Earth View 4.1, DORIS v4.06
Jeodezi
Halcon Object Extracton Software
Kartografya
Surpac 6.1, Minex 5.2, Flac 2D, Flac 3D, Pfc 3D,
Phases 5.0, Stata 8.2, Auto Cad 2004
AutoCAD 2004, AutoCAD 2013, MatLAB,
MSC Grup (Patran, Nastran, Dytran vb.)
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
18
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
MATLAB, AUTOCAD 2013
Çevre Mühendisliği
PSPICE, MATLAB 2011, AUTOCAD
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EVİEWS İstatistik Programı, SPSS 19 İstatistik
Programı, MATH-LAB
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Corel Draw, Adobe Reader Pro
Windows Pro, Office 2007 Enterprise, Oxford
Language Learn (LMS öğretme sistemi), Windows XP
Pro, English File Whiteboard Software
Yabancı Diller Yüksekokulu
Proteus, Cofaso, Eta, Engine Room Simülatör
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Fidelio Otelcilik Otomasyon Programı, AutoCad2013,
Geocad, Matlab, Eta Versiyon 7, Eta SQL, Logo
LKS, Soft Trans
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Netsupport School, ETA, Digital Signore, Fidelio süit 8
Devrek Meslek Yüksekokulu
Autocat 2012 Programı, Elektra Otel Otomasyonu, EVİWES, Luca Muhasebe, Kaspersky Internet SEC,
Teschsmith Camtasia Snagit
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
File Maker Pro 11 03 v, Autocad
Döner Sermayeli İşletmeler Mali Yönetim Sistemi
(DMİS), Hastane Yönetim Sistemi (MİAMED)
Harcama Yönetim Sistemi (KBS)
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tüm Harcama Birimleri
Bilgisayarlar ve Sunucular
Cinsi
Sunucu
Masa Üstü Bilgisayar
Taşınabilir Bilgisayar
Eğitim
Amaçlı
8
1106
102
Hizmet
Amaçlı
32
1252
278
Sayısı
İdari
Amaçlı
2
1065
257
Araştırma
Amaçlı
4
225
122
TOPLAM
46
3648
759
Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Akıllı Tahta
İnteraktif Tahta
Projeksiyon Cihazı
Tepegöz Cihazları
Slayt Makinesi
Yazıcı
Tarayıcı
Fotokopi Makinası
Eğitim
Amaçlı
14
2
393
62
36
171
13
16
Hizmet
Amaçlı
0
0
26
2
1
455
36
24
19
Sayısı
İdari
Amaçlı
1
0
60
2
0
644
85
61
Araştırma
Amaçlı
1
1
8
3
0
58
8
0
TOPLAM
16
3
487
69
37
1328
142
101
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Taşıtlar
ÖZEL BÜTÇEDEN ALINAN ARAÇLAR
Sıra No
T Cetveli
Araç Cinsi
Geldiği Tarih
Kullanan Birim
1
T-11
Otobüs
2000
2
T-15
Ambulans
2000
Rektörlük
Rektörlük
3
T-15
Ambulans
2000
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
4
T-07
Pikap
2012
Rektörlük
5
T-02
Binek oto
2012
Rektörlük
6
T-02
Binek oto
2012
Rektörlük
7
T-05
Minibüs
2012
Rektörlük
8
T-04
Arazi Aracı
2013
Rektörlük
9
T-12
Kamyon
2014
Rektörlük
DÖNER SERMAYEDEN ALINAN ARAÇLAR
Sıra No
T Cetveli
Araç Cinsi
Geldiği Tarih
1
T-15
Ambulans
2002
Kullanan Birim
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2
T-2
Binek oto
2002
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
3
T-3
Binek oto
2005
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİNDEN ALINAN ARAÇLAR
Sıra No
T Cetveli
Araç Cinsi
Geldiği Tarih
Kullanan Birim
1
T-3
Binek oto
1998
Rektörlük
2
T-11
Otobüs
1999
Rektörlük
3
T-2
Binek oto
1999
Ereğli Eğitim Fakültesi
4
T-2
Binek oto
1999
5
T-5
Minibüs
2001
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
Rektörlük
6
T-11
Otobüs
2003
Rektörlük
7
T-2
Binek oto
2005
Rektörlük
HİBE OLARAK ALINAN ARAÇLAR
Sıra No
T Cetveli
Araç Cinsi
Geldiği Tarih
Kullanan Birim
1
T-2
Binek oto
1997
Devrek Meslek Yüksekokulu
2
T-2
Binek oto
2007
3
T-11
Otobüs
2007
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Rektörlük
4
T-12
Kamyon
2007
Rektörlük
5
T-11
Otobüs
2008
Rektörlük
6
T-11
Otobüs
2009
Rektörlük
7
T-2
Binek oto
2009
Rektörlük
8
T-5
Minibüs
2010
Rektörlük
9
T-12
Kamyon
2010
10
T-11
Otobüs
2011
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektörlük
11
T-2
Binek oto
2011
Rektörlük
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI
Akademik Personel
Üniversitemiz öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere; 2014 yılında; 7 Mart, 8 Mart,
19 Mart, 22 Nisan, 10 Mayıs, 30 Mayıs, 23 Haziran, 3 Temmuz, 21 Temmuz, 25 Temmuz, 11
Eylül, 22 Eylül, 26 Eylül, 29 Eylül, 10 Ekim, 17 Kasım, 12 Aralık ve 19 Aralık olmak üzere 18
kez akademik personel ilanına çıkılmıştır.
Aynı ilanlara başvuran Öğretim elemanlarımızdan 21 kişi Yardımcı Doçentliğe, 22 kişi
Doçentliğe, 12 kişi Profesörlüğe olmak üzere unvanı yükseltilen 55 öğretim elemanı
bulunmaktadır. 1 Ocak 2014 tarihinde 1105 olan akademik personel sayımız % 1,5 artışla 31
Aralık 2014 tarihinde 1122’ye ulaşmıştır.
Birim Bazında Akademik Personelin Kadro Dağılımı
Akademik Birimler
PROF DOÇ
YRD.
TOPL
DOÇ
Öğr
Gör
Araş
Gör
Rektörlük
GEN
Okt
Uzm TOPL TOPL
11
11
11
54
127
130
294
72
152
Fen Edebiyat Fakültesi
13
12
48
73
2
51
Tıp Fakültesi
45
43
76
164
1
129
Mühendislik Fakültesi
16
19
45
80
2
66
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
4
11
24
39
2
28
30
69
Ereğli Eğitim Fakültesi
1
8
34
43
1
21
22
65
3
3
2
5
7
10
23
26
25
25
51
0
1
1
1
3
3
9
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
2
1
İletişim Fakültesi
1
4
Eczacılık Fakültesi
1
5
6
İlahiyat Fakültesi
1
6
7
1
5
6
13
Denizcilik Fakültesi
1
1
2
5
7
8
Devlet Konservatuvarı
3
3
15
3
18
21
12
14
2
5
7
21
6
6
1
1
7
72
72
1
38
44
Zonguldak Sağlık Y. O.
2
Beden Eğitimi ve Spor Y. O.
Yabancı Diller Yüksekokulu
0
Alaplı MYO
1
Zonguldak MYO
1
72
5
6
34
1
10
12
20
1
1
22
34
1
1
2
16
1
3
20
22
3
3
20
3
4
27
30
5
6
21
5
3
29
35
Gökçebey MMÇ MYO
0
16
1
1
18
18
Kdz. Ereğli MYO
0
6
1
1
8
8
494
163
96
19
628
1122
A. E. Sağlık Hizmetleri MYO
Devrek MYO
Çaycuma MYO
TOPLAM
1
83
101
310
21
3
350
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Alan Bazında Akademik Personel Sayısı
Öğr
Gör
Araş
Gör
210
3
162
165
375
76
164
1
129
130
294
1
23
26
25
25
51
Eczacılık Fakültesi
1
5
6
3
3
9
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
2
12
14
2
5
7
21
YRD.
TOPL
DOÇ
PROF
DOÇ
SAĞLIK BİLİMLERİ
47
47
116
Tıp Fakültesi
45
43
Diş Hekimliği Fakültesi
2
Okt
GEN
Uzm TOPL TOPL
EĞİTİM BİLİMLERİ
1
8
34
43
1
21
22
65
Ereğli Eğitim Fakültesi
1
8
34
43
1
21
22
65
FEN - MÜHENDİSLİK
29
30
70
129
2
97
5
104
233
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen)
13
11
25
49
31
1
32
81
Mühendislik Fakültesi
16
19
45
80
2
66
4
72
152
SOSYAL BİLİMLER
4
13
66
83
24
68
92
175
1
23
24
2
20
22
46
11
24
39
2
28
30
69
3
3
2
5
7
10
1
1
1
Fen Edebiyat F. (Edebiyat)
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
4
Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
6
7
1
5
6
13
Denizcilik Fakültesi
1
1
2
5
7
8
Devlet Konservatuvarı
3
3
15
3
18
21
Beden Eğitimi ve Spor YO
6
6
1
1
7
24
29
133
5
6
34
1
10
12
20
1
1
2
16
3
3
20
5
6
1
ÖNLİSANS
2
Alaplı MYO
1
Zonguldak MYO
1
13
14
162
191
3
1
38
44
1
1
22
34
1
3
20
22
3
4
27
30
21
5
3
29
35
Gökçebey MMÇ MYO
16
1
1
18
18
Kdz. Ereğli MYO
6
1
1
8
8
A. E. Sağlık Hizmetleri MYO
3
Devrek MYO
Çaycuma MYO
1
22
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Unvan
Geldiği Ülke
Çalıştığı Birim
1
Profesör
Çin
Mühendislik Fakültesi
2
Profesör
Suriye
İlahiyat Fakültesi
3
Yrd. Doçent
Hindistan
Mühendislik Fakültesi
4
Yrd. Doçent
Azerbaycan
İlahiyat Fakültesi
5
Yrd. Doçent
Ürdün
İlahiyat Fakültesi
6
Yrd. Doçent
Azerbaycan
İlahiyat Fakültesi
7
Okutman
Suriye
İlahiyat Fakültesi
8
Okutman
Suriye
İlahiyat Fakültesi
9
Okutman
Suriye
İlahiyat Fakültesi
10
Okutman
ABD
Yabancı Diller Yüksekokulu
11
Okutman
ABD
Yabancı Diller Yüksekokulu
12
Okutman
ABD
Yabancı Diller Yüksekokulu
13
Okutman
14
*Arş. Gör. Dr.
ABD
Sırbistan-Türkiye
Rektörlük
Tıp Fakültesi
15
*Arş. Gör. Dr.
Azerbaycan
Tıp Fakültesi
*Sağlık Bakanlığından görevlendirilen
Yurtiçi ve Yurtdışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı
2547 Sayılı Kanun Madde
( 33 )
( 35 )
( 38 )
( 39 )
68
7
2627
(40/a)
(40/b)
(40/c)
(40/d)
1
10
Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı
2547 Sayılı Kanun Madde
( 31 )
( 35 )
( 40/a )
( 40/d )
313
68
195
9
Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı
AYRILAN
ATANAN
157
Emekli
Tayin
İstifa
Diğer
Toplam
3
54
32
64
153
23
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Akademik Personel Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
816
2010
882
2011
974
2012
1.105
1.122
2013
2014
Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
301
2010
365
2011
407
2012
462
2013
494
2014
Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
515
2010
517
2011
567
2012
24
643
2013
628
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İdari Personel
- 1 Ocak 2014 tarihinde 1273 olan idari personel sayımız % 2,7 düşerek 31 Aralık 2014
tarihinde 1238’e gerilemiştir.
- 10 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 2 Uzman Tabip, 1 Avukat, 4 Bilgisayar İşletmeni, 19 KPSS
2014/1, KPSS 2014/2, EKPSS 2014/2, 1 Uzm. Jandarma yeniden ataması yapılmıştır.
- 2014 Yılında 10 emeklilik, 37 nakil, 17 istifa ve 1 göreve son gerçekleşmiş, 20 kişi açıktan, 7
kişi naklen olmak üzere 27 kişi Üniversitemiz birimlerinde göreve başlamıştır.
- 63 kişinin kurum içi ataması ve 218 kişinin kadro derece değişikliği yapılmıştır.
- 4 Aralık 2014 tarihindeki unvan değişikliği sınavı ile 2 Mühendis, 7 Tekniker, 4 Teknisyen, 1
Programcı, 1 Kütüphaneci, 2 Sağlık Teknikeri toplam 17 kişi unvan değişikliği yapılmıştır.
- 31 Ekim 2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarına göre 1 Başhemşire,
1 Şube Müdürü, 7 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 14 kişinin ataması yapılmıştır.
- İdari personel için 27-29 Ocak 2014 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitimi, 14-29 Nisan 2014
tarihleri arasında Aday Memur Temel Eğitimi, 5 Mayıs 2014-3 Haziran 2014 tarihleri arasında
Hazırlayıcı Eğitim, 5 Haziran 2014-5 Ağustos 2014 tarihleri arasında Staj Eğitimi yapılmıştır.
İdari Personelin Kadro Dağılımı
Hizmet Sınıfı
Genel İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
Din Hizmetleri
TOPLAM
Özel Bütçe
Dolu
Dolu
Dolu
Dolu
Dolu
Dolu
Dolu
Dolu
418
121
310
52
2
4
1
908
SKS
Öz Gelirler*
17
3
0
13
0
0
0
33
Döner
Sermaye*
13
13
230
41
0
0
0
297
TOPLAM
448
137
540
106
2
4
1
1238
*632 sayılı KHK Kapsamındaki personel
Hizmet Sınıfı
Genel İdari Hizmetler
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Yardımcı Hizmetler
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
Din Hizmetleri
TOPLAM
Özel Bütçe
Boş
Boş
Boş
Boş
Boş
Boş
Boş
Boş
304
47
139
17
2
0
1
510
25
SKS
Öz Gelirler*
5
0
0
1
0
0
0
6
Döner
Sermaye*
41
3
59
5
0
0
0
108
TOPLAM
350
50
198
23
2
0
1
624
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birimler Bazında İdari Personelin Kadro Dağılımı
4/A
Birimler
4/B
İŞÇİ
TOPLAM
Dolu
33
Boş
24
Personel Daire Başkanlığı
25
9
34
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
49
24
73
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
59
27
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
19
13
32
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
8
9
17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
11
11
22
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
10
5
15
Hukuk Müşavirliği
7
2
9
Sivil Savunma Uzmanlığı
0
2
2
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
21
14
35
Fen Edebiyat Fakültesi
18
9
27
Tıp Fakültesi
18
14
32
Mühendislik Fakültesi
33
19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
15
9
24
Ereğli Eğitim Fakültesi
24
11
35
Güzel Sanatlar Fakültesi
6
6
12
Diş Hekimliği Fakültesi
21
10
31
İletişim Fakültesi
2
5
7
İlahiyat Fakültesi
4
3
7
Eczacılık Fakültesi
3
5
8
Denizcilik Fakültesi
7
7
14
Fen Bilimleri Enstitüsü
3
5
8
Sosyal Bilimler Enstitüsü
4
3
7
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4
2
6
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
11
7
18
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4
6
10
Yabancı Diller Yüksekokulu
1
Devlet Konservatuarı
6
7
Alaplı Meslek Yüksekokulu
28
14
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
16
7
23
Ahmet E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
6
6
12
Devrek Meslek Yüksekokulu
14
10
24
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
27
7
Gökçebey Mithat-Mehmet Ç. Meslek Yüksekokulu
13
12
25
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
2
4
6
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
376
182
Genel Sekreterlik
57
2
1
88
53
1
13
1
1
24
43
35
582
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Mrk.
SKS ( Öz Gelirler ve 632 SKHK)
33
6
39
Döner Sermaye (632 SKHK)
297
108
405
TOPLAM
1238
624
26
24
5
1891
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İdari Personelin Unvan Bazında Kadro Dağılımı
Unvan
Sınıf Dolu Boş Toplam Unvan
Sınıf
Dolu
Boş
Toplam
EÖH
2
2
4
İç Denetçi
GiH
2
1
3
Öğretmen
Genel Sekreter
GiH
1
0
1
Tabip
SH
1
4
5
Genel Sekreter Yrd.
GiH
2
0
2
Diş Tabibi
SH
1
0
1
Hukuk Müşaviri
GiH
0
1
1
Biolog
SH
11
3
14
Daire Başkanı
GiH
7
1
8
Odyolog
SH
0
1
1
Hastane Başmüdürü
GiH
0
1
1
Psikolog
SH
1
3
4
Hastane Müdürü
GiH
2
1
3
Fizyoterapist
SH
3
4
7
Yurt Müdürü
GiH
2
0
2
Eczacı
SH
5
2
7
Hastane Müdür Yrd.
GiH
1
4
5
Diyetisyen
SH
3
2
5
Fakülte Sekreteri
GiH
11
0
11
Sağlık Fizikçisi
SH
1
2
3
Yüksekokul Sekreteri
GiH
10
2
12
Başhemşire
SH
2
0
2
Enstitü Sekreteri
GiH
3
0
3
Hemşire
SH
315
131
446
Şube Müdürü
GiH
21
4
25
Ebe
SH
22
3
25
Mali Hizmet. Uzmanı
GiH
1
5
6
Sosyal Çalışmacı SH
1
1
2
Mali Hizmetler Uzm Yr. GiH
2
1
3
Sağlık Memuru
SH
63
24
87
Araştırmacı
GiH
1
4
5
Sağlık Teknikeri
SH
70
6
76
Sivil Savunma Uzm.
GiH
0
1
1
Sağlık Teknisy.
SH
18
6
24
Kütüphaneci
GiH
4
2
6
Laborant
SH
16
0
16
Programcı
GiH
2
5
7
Mühendis
TH
18
1
19
Koruma Güven. Şefi
GiH
8
1
9
Mimar
TH
1
2
3
Şef
GiH
45
10
55
İstatikçi
TH
2
0
2
Şef (Özelleştirme)
GiH
3
7
10
Tekniker
TH
32
2
34
Ayniyat Saymanı
GiH
2
0
2
Teknisyen
TH
70
26
96
Memur
GiH
31
35
66
Teknik Ressam
TH
1
2
3
Ambar Memuru
GiH
0
1
1
Teknisyen Yrd.
YH
5
0
5
Koruma Güven. Gör.
GiH
20
9
29
Hizmetli
YH
86
11
97
Santral Memuru
GiH
0
3
3
Hastabakıcı
YH
6
5
11
Satınalma Memuru
GiH
0
4
4
Aşçı
YH
4
2
6
Yurt Yönetim Memur.
GiH
Terzi
YH
0
1
1
Sekreter
GiH
0
24
24
Berber
YH
0
1
1
Veznedar
GiH
1
7
8
Kaloriferci
YH
3
2
5
Bilgisayar İşletmeni
GiH
257
202
459
Bekçi
YH
1
0
1
Şoför
GiH
15
10
25
Gassal
YH
1
1
2
Avukat
AH
4
0
4
İmam
DH
1
1
2
14
27
41
1238
624
1862
Diğer
Genel Toplam
27
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Atanan İdari Personel Sayısı
Açıktan
20
Mecburi
Hizmet
Naklen
7
2547’den
657’ye
2
SHÇEK
Diğer
TOPLAM
30
1
Ayrılan İdari Personel Sayısı
Memur
İşçi (Sürekli)
TOPLAM
Emekli
10
3
13
Tayin
37
İstifa
17
Diğer
1
37
17
1
TOPLAM
65
3
68
Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı (2014 Yılı)
Hizmet
Alınan
Kişi
Sayısı
Hizmet Alımı Yapan Birim /
Hizmetin Adı
Hizmet
Alınan
Kişi
Sayısı
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
531
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
66











313
119
30
17
10
24
1
1
2
6
8
 Yazı ve Dosya Dağıtma,
Toplama Yardımcı Hizmetleri
34
 Isıtma Yardımcı Hizmetleri
 Temizlik İşleri
 Şoför
5
13
4
 Bilgisayar ve Aydınlatma
İşleri Yardımcı Hizmetleri
5
 Ağaç ve Mobilya İşleri
Yardımcı Hizmetleri
5
Diş Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi
20
 Çeşitli Hizmet Alımı
20
Hizmet Alımı Yapan Birim /
Hizmetin Adı
Temizlik
Veri Hazırlama
Güvenlik
Teknik Hizmet
Bilgi İşlem
Destek Hizmetleri
Asansör Hizmetleri
Dış Laboratuvar
Radyoterapi
PET/CT
Sterilizasyon
İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
293
 Silahsız Özel Güvenlik
 Temizlik
151
142
TOPLAM
28
910
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
SUNULAN HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi
Üniversitemizin yaptığı Diploma Eki Etiketi başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından
değerlendirilerek Üniversitemize Bologna sürecinin önemli basamaklarından biri olan
‘’Diploma Supplement Label’’ verildi.
Çift Diploma ( 3+1 Eğitim Anlaşması )
Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire University
arasında imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı
sağlanmıştır.
29
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Öğrenci Sayıları (2014 Yılı)
I. Öğretim
10884
7351
18235
II. Öğretim
4363
2623
6986
TOPLAM
15247
9974
25221
Yüksek Lisans
1094
Doktora
188
TOPLAM
1282
LİSANS
ÖNLİSANS
TOPLAM
LİSANSÜSTÜ
GENEL TOPLAM
26503
Öğrenci Sayıları ( Birim Bazında - 2014 Yılı )
LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Devlet Konservatuarı
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISI
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISI
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
30
I. Öğretim
10884
1246
749
2548
2430
1880
69
255
272
252
905
184
94
7351
2171
1692
II. Öğretim
4363
413
1327
1607
747
269
2623
602
859
938
TOPLAM
15247
1659
749
3875
4037
2627
69
255
541
252
905
184
94
9974
2773
2551
938
1432
816
658
270
2090
1086
186
125
311
116
109
Y. Lisans
Doktora
1094
188
469
114
557
61
68
13
GENEL TOPLAM
225
TOPLAM
1282
583
618
81
26503
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Lisansüstü Öğrenci Sayıları ( Program Bazında - 2014 Yılı )
YÜKSEK LİSANS
Birim / Program
Tezli
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fizik
Geomatik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Biyoloji
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Nanoteknoloji Mühendisliği
Moleküler Biyoloji
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İşletme
İşletme (Bartın Üniversitesi İle Ortak)
İktisat
İktisat (Kocaeli Üniversitesi İle Ortak)
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Türkçe Eğitimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Maliye
Maliye (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniv. Ortak)
Türkçe Eğitimi (Sakarya Üniv. İle Ortak)
İşletme (Uzaktan Eğitim, Tezsiz Y. Lisans)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz Y. Lisans)
Sağlık Kurumları işletmeciliği
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Farmakoloji
Mikrobiyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Endodonti (Gazi Üniversitesi İle Ortak)
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üniv. İle Ortak)
Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Üniv. Ortak)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastane Hemşireliği
469
11
78
23
39
52
44
53
41
33
26
46
3
7
5
8
410
104
TOPLAM
947
31
Tezsiz
147
35
101
8
58
22
22
37
29
37
14
26
15
49
68
24
9
3
1
4
15
12
147
DOKTORA
Genel
Topla
m
469
11
78
23
39
52
44
53
41
33
26
46
3
7
5
8
557
139
0
101
0
8
58
22
22
37
29
37
14
26
15
49
68
0
24
9
3
1
4
0
0
0
15
12
114
7
9
0
17
11
16
9
9
9
7
20
0
0
0
0
61
29
5
4
12
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
13
0
1
3
0
0
0
3
2
4
0
0
583
18
87
23
56
63
60
62
50
42
33
66
3
7
5
8
618
168
5
105
12
8
58
22
22
37
40
37
14
26
15
49
81
0
25
12
3
1
4
3
2
4
15
12
1094
188
1282
Toplam
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Lisans Öğrenci Sayıları ( Program Bazında - 2014 Yılı )
Birim / Program
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
İşletme
Maliye
Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik
Kimya
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tarih
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Geomatik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Zihin Engelliler Öğretmenliği
TIP FAKÜLTESİ
Tıp Bilimleri
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimleri Bölümü
32
I. Öğretim
2430
527
493
436
388
442
144
1246
65
136
241
184
168
1
90
70
80
79
132
2548
353
140
291
613
330
396
260
56
52
57
1880
392
214
260
183
200
241
105
91
194
749
749
69
69
255
255
II. Öğretim
1607
524
512
426
145
413
62
152
164
35
1327
585
255
324
163
747
91
66
254
56
91
189
TOPLAM
4037
1051
1005
862
388
442
289
1659
65
198
393
184
332
1
125
70
80
79
132
3875
353
140
291
1198
585
720
423
56
52
57
2627
483
214
326
183
200
495
161
182
383
749
749
69
69
255
255
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birim / Program
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil.
Öğretmenliği
İlahiyat
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi
*(Kapatılan Yüksekokulun öğrencileri)
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
DEVLET KONSERVATUARI
Opera
Yaylı Çalgılar
Oyunculuk
Yaylı Çalgılar Yapımı
TOPLAM
I. Öğretim
272
II. Öğretim
269
TOPLAM
541
60
69
129
212
*252
58
200
412
*252
58
*194
*194
905
126
779
184
184
94
38
6
32
18
905
126
779
184
184
94
38
6
32
18
10884
33
4363
15247
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Önlisans Öğrenci Sayıları ( Program Bazında - 2014 Yılı )
Birim / Program
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
Döküm
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Gemi İnşaatı
Gemi Makinaları (sadece 2. Öğretim)
Yapı Ressamlığı
Yapı Denetimi
Endüstriyel Elektronik
Makine
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Harita Kadastro
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Lojistik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Elektrik (sadece 2. Öğretim)
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Paramedik
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Anestezi Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Tanıtım Pazarlama
Ameliyathane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Odyometre
Çocuk Gelişimi
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
34
I. Öğretim
2171
221
6
294
241
129
200
186
167
152
173
164
0
81
120
35
2
1692
156
128
377
350
214
171
93
126
77
0
II. Öğretim
602
164
84
46
5
2
15
5
11
187
83
0
859
118
110
140
151
62
79
125
73
1
TOPLAM
2773
385
6
378
287
134
202
201
167
157
184
164
187
81
203
35
2
2551
274
128
487
490
365
233
172
251
150
1
938
938
86
1
74
92
68
51
86
125
72
61
66
78
78
86
1
74
92
68
51
86
125
72
61
66
78
78
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birim / Program
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Kâğıt Teknolojisi
İşletme
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Mobilya ve Dekorasyon
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Aşçılık Programı
Çevre Koruma ve Kontrol Programı
Geleneksel El Sanatları
Yerel Yönetimler
GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI
MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Seramik Cam ve Çinicilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Mimari ve Dekoratif Sanatlar
KARADENİZ EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Deniz ve Liman İşletmeciliği
TOPLAM
35
I. Öğretim
1432
104
141
106
122
145
115
106
119
322
2
0
84
66
816
77
96
89
76
62
144
78
19
16
159
II. Öğretim
658
2
120
108
7
5
77
4
1
334
0
0
0
0
270
9
7
6
107
TOPLAM
2090
106
261
214
129
150
192
110
120
656
2
0
84
66
1086
86
103
95
76
62
222
141
19
16
266
186
125
311
0
78
63
2
0
93
31
60
116
49
67
45
109
44
65
2
0
173
31
105
225
93
132
7351
2623
9974
80
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
26.503
16.746
2010
19.128
2011
21.610
2012
23.871
2013
2014
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
1.282
1.059
733
855
578
2010
2011
2012
36
2013
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
15.247
11.468
12.679
14.001
9.740
2010
2011
2012
2013
2014
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
9.974
6.428
2010
6.927
2011
8.076
2012
37
8.811
2013
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Alan Bazında Lisans Programları Öğrenci Dağılımı
I. Öğretim
3159
611
2548
II. Öğretim
1576
249
1327
TOPLAM
4735
860
3875
SOSYAL BİLİMLER ALANI
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Devlet Konservatuarı
Denizcilik Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3936
635
2430
272
94
252
69
184
2040
164
1607
269
5976
799
4037
541
94
252
69
184
SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
1909
749
255
905
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANI
Ereğli Eğitim Fakültesi
1880
1880
FEN BİLİMLERİ ALANI
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen)
Mühendislik Fakültesi
1909
749
255
905
747
747
2627
2627
Engelli Öğrenci Sayıları
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
A. E. Sağlık Hizmetleri MYO
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Kdz Ereğli Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
E
1
3
2
2
1
3
2
2
K
1
E
1
1
1
1
1
3
9
38
1
1
0
0
1
0
12
E
2
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
0
1
3
7
1
1
4
K
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
12
19
1
1
1
1
5
Toplam
K
TOPLAM
Toplam
Eğitim Gördüğü Birim
II. Öğretim
Toplam
I. Öğretim
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2014 yılı)
Birim Adı
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Alaplı Meslek
Yüksekokulu
Devrek Meslek
Yüksekokulu
Ereğli Eğitim Fakültesi
Zonguldak Meslek
Yüksekokulu
Çift Ana Dal
Programı
1
1
1
1
1
Program Adı
İşletme
İktisat II. Öğretim Programı
Biyoloji
Makina Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği Bölümü
Makina Mühendisliği II. Öğretim
Programı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programı
Yan Dal
Programı
1
1
1
İşletme Programı
1
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Maden Programı
Muhasebe Programı
TOPLAM
1
1
1
1
1
6
8
Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrenci sayıları (2014 yılı)
Birim Adı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
39
Yatay Geçiş
Dikey Geçiş
17
21
62
38
69
3
13
5
82
73
16
8
4
5
10
12
22
57
8
3
344
9
193
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Ön Lisans Programları (2014 Yılı)
Birim
AHMET ERDOĞAN
SAĞLIK
HİZMETLERİ
YÜKSEKOKULU
ALAPLI
MESLEK
YÜKSEKOKULU
ÇAYCUMA
MESLEK
YÜKSEKOKULU
I. Öğretim Programları
II. Öğretim Programları
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
İlk ve Acil Yardım
Odyometre
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Teknolojisi
Döküm
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Üretimde Kalite Kontrol
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Fidan Yetiştiriciliği
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kâğıt Teknolojisi
Maliye
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
40
Bankacılık ve Sigortacılık
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Gemi Makineleri İşletme
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
I. Öğretim Programları
Aşçılık
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
II. Öğretim Programları
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dış Ticaret
DEVREK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
GÖKÇEBEY
MİTHAT-MEHMET
ÇANAKÇI
MESLEK
YÜKSEKOKULU
KARADENİZ EREĞLİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Fidan Yetiştiriciliği
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Seramik Cam ve Çinicilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Geleneksel El Sanatları
Fidan Yetiştiriciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Seramik Cam ve Çinicilik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Bilgisayar Teknolojisi
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Grafik Tasarımı
Moda Tasarımı
Sualtı Teknolojisi
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Radyo ve Televizyon Programcılığı
41
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimari Dekoratif Sanatlar
Seramik Cam ve Çinicilik
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Radyo ve Televizyon Programcılığı
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Lisans Programları (2014 Yılı)
Birim
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
I. Öğretim Programları
II. Öğretim Programları
Arkeoloji
Biyoloji
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Fizik
Batı Dilleri ve Edebiyatı
o Fransız Dili ve Edebiyatı
o İngiliz Dili ve Edebiyatı
o Alman Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dâhili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Grafik
Heykel
Resim
Seramik
Cam
Çini
Temel İngilizce Bölümü
Modern Diller Bölümü
42
Biyoloji
Kimya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
FAKÜLTESİ
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
DEVLET
KONSERVATUARI
I. Öğretim Programları
II. Öğretim Programları
Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret.
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Klinik Bilimleri Bölümü
Eczacılık Meslek Bilimleri
Eczacılık Teknolojisi
Temel Eczacılık Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
İlahiyat
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Sinema ve Televizyon
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Lojistik Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor yöneticiliği
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Müzik Bölümü
-Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı
Sahne Sanatları Bölümü
-Tiyatro Ana Sanat Dalı
-Opera Ana Sanat Dalı
Çalgı Yapım Bölümü
43
İlahiyat
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Lisansüstü Programları (2014 Yılı)
Birim
FEN
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları
Doktora Programları
Fizik
Kimya
Matematik
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Matematik (Sakarya Üniv.ile Ortak)
Biyoloji
Maden mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Müh. (Sakarya Üniv. Ortak)
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Müh.(Sakarya Üniv.ile Ortak)
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Nanoteknoloji
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (Kocaeli Üniv. ile Ortak)
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Nanoteknoloji
Moleküler Biyoloji
Fen Bilgisi Eğitimi
Matematik Eğitimi
Metalürji ve Malzeme Müh. (Sakarya Üniv. Ortak)
Eğitim Programları ve Öğretim
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)
İşletme
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
İktisat
Maliye
Maliye (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)
Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz)
İşletme (Tezsiz II. Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz II. Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Üniv. ile Ortak)
İşletme Uzaktan Eğitim (Tezsiz)
İktisat Uzaktan Eğitim (Tezsiz)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz II. Öğretim)
Tarih (Sakarya Üniversitesi ile Ortak)
Eğitim Programları ve Öğretim
Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Halk Sağlığı
İş Sağlığı
Anatomi
Tıbbi Farmakoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastane Hemşireliği
44
İşletme
İktisat
İktisat (Kocaeli Üniv. ile Ortak)
İşletme (Bartın Üniv. ile Ortak)
Maliye (Sakarya Üniv. ile Ortak)
Tarih (Sakarya Üniv. ile Ortak)
Halk Sağlığı
Tıbbi Farmakoloji
Biyoistatistik
Fizyoloji (Kocaeli Üniv. ile Ortak)
Histoloji Embriyoloji (Kocaeli Ü. Ortak)
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Ü. Ortak)
Endodonti (Gazi Üniv. ile Ortak)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yerleşen
Hazırlıktan Kaydı
Silinen Türkçe
Programa
Milli Sporcu
Birim
Mühendislik
Tamamlama
Lisans / Önlisans Programları Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı (2014 Yılı)
Genel
DGS
Toplam
Fen-Edebiyat Fakültesi
329
4
Tıp Fakültesi
118
Mühendislik Fakültesi
776
72
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
880
Ereğli Eğitim Fakültesi
609
Güzel Sanatlar Fakültesi
17
17
Diş Hekimliği Fakültesi
53
53
İlahiyat Fakültesi
227
227
Denizcilik Fakültesi
55
333
118
48
15
911
55
21
956
15
1
625
6
61
8
276
Devlet Konservatuarı
32
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
268
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
50
Alaplı Meslek Yüksekokulu
709
709
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
824
824
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
387
387
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
737
737
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
380
GENEL TOPLAM
6751
32
1
50
1
381
140
140
160
160
160
48
1
38
6998
Lisanüstü Programlarına Yeni Kayıt Öğrenci Sayısı (2014 Yılı)
YÜKSEK LİSANS
Birim
Tezli
Fen Bilimleri Enstitüsü
135
Sosyal Bilimler Enstitüsü
75
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
33
TOPLAM
243
Tezsiz
50
50
45
DOKTORA
GENEL
TOPLAM
135
19
154
125
14
139
33
2
35
293
35
328
Toplam
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Lisans/Önlisans Mezun Öğrenci Sayıları (2014 Yılı)
Birim
I. Öğretim
II. Öğretim
TOPLAM
190
59
372
399
364
12
8
39
3
100
175
286
334
271
78
297
2987
144
334
59
463
667
599
12
8
39
3
100
175
415
471
337
100
491
4273
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
A. Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Gökçebey M.M. Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
91
268
235
129
137
66
22
194
1286
Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları (2014 Yılı)
Yüksek
Lisans
28
74
7
109
Birim
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM
Doktora
TOPLAM
6
7
1
13
34
81
8
123
Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2014 Yılı)
Kendi İsteği
İle Ayrılan
Öğrenim Ücreti
ve Katkı Payı
Yatırmayanlar
Yüksek
Öğretimden
Çıkarma
Yatay Geçiş
Dikey Geçiş
TOPLAM
677
-
-
336
94
1107
46
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
I. Öğretim
39
61
468
233
31
123
13
213
1
4
156
2
1344
Akademik Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Toplam
II. Öğretim
2
108
2
122
234
Toplam
39
61
470
233
31
231
13
213
3
4
278
2
1578
ERASMUS Programında Gelen Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Programın Adı
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
Geldiği Ülke
Çek Cumhuriyeti
İspanya
Litvanya
Romanya
TOPLAM
Kız
Erkek
2
6
1
3
Toplam
2
1
5
1
9
Kız
0
1
0
3
4
0
1
1
1
0
4
7
0
0
3
0
0
0
25
Erkek
1
0
1
1
11
7
0
0
1
4
5
16
4
1
7
1
1
1
62
Toplam
1
1
1
4
15
7
1
1
2
4
9
23
4
1
10
1
1
1
87
1
5
ERASMUS Programında Giden Öğrenciler
Programın Adı
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS 2013-2014 (Bahar)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS+ 2014-2015 (Güz)
ERASMUS 2013-2014 (Staj)
ERASMUS 2013-2014 (Staj)
ERASMUS 2013-2014 (Staj)
ERASMUS 2013-2014 (Staj)
Gittiği Ülke
Çek Cumhuriyeti
İspanya
İtalya
Macaristan
Polonya
Yunanistan
Almanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Portekiz
Yunanistan
İngiltere
İtalya
Macaristan
Polonya
TOPLAM
47
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
FARABİ Programında Gelen Öğrenciler
Programın Adı
Geldiği Üniversite
Kız
Erkek
Toplam
FARABİ 2013-2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Amasya Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2013-2014
Balıkesir Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Cumhuriyet Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Karadeniz Teknik Üniversitesi
1
2
3
FARABİ 2013-2014
Kastamonu Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2013-2014
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Süleyman Demirel Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Trakya Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Adnan Menderes Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Ahi Evran Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Aksaray Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Amasya Üniversitesi
3
1
4
FARABİ 2014-2015
Atatürk Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2014-2015
Bartın Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2014-2015
Bayburt Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Dicle Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Dokuz Eylül Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2014-2015
Dumlupınar Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2014-2015
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Fırat Üniversitesi
0
2
2
FARABİ 2014-2015
Gazi Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2014-2015
Giresun Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Karabük Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0
2
2
FARABİ 2014-2015
Necmettin Erbakan Üniversitesi
1
2
3
FARABİ 2014-2015
Ordu Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
4
0
4
Toplam
42
17
59
48
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
FARABİ Programında Giden Öğrenciler
Programın Adı
Gittiği Üniversite
Kız
Erkek
Toplam
FARABİ 2013-2014
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
6
3
9
FARABİ 2013-2014
Adıyaman Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Akdeniz Üniversitesi
3
0
3
FARABİ 2013-2014
Aksaray Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2013-2014
Amasya Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Anadolu Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2013-2014
Atatürk Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Balıkesir Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Bartın Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2013-2014
Celal Bayar Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2013-2014
Cumhuriyet Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2013-2014
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Çukurova Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Dokuz Eylül Üniversitesi
4
3
7
FARABİ 2013-2014
Erciyes Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2013-2014
Gazi Üniversitesi
9
2
11
FARABİ 2013-2014
Giresun Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Hacettepe Üniversitesi
3
1
4
FARABİ 2013-2014
İnönü Üniversitesi
3
2
5
FARABİ 2013-2014
Karadeniz Teknik Üniversitesi
3
3
6
FARABİ 2013-2014
Kastamonu Üniversitesi
5
2
7
FARABİ 2013-2014
Kırıkkale Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
0
2
2
FARABİ 2013-2014
Kocaeli Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2013-2014
Marmara Üniversitesi
5
1
6
FARABİ 2013-2014
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2013-2014
Muğla Üniversitesi
3
0
3
FARABİ 2013-2014
Mustafa Kemal Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2013-2014
Namık Kemal Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Necmettin Erbakan Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2013-2014
Niğde Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
On dokuz Mayıs Üniversitesi
3
1
4
FARABİ 2013-2014
Osmangazi Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2013-2014
Pamukkale Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2013-2014
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2013-2014
Sakarya Üniversitesi
6
7
13
FARABİ 2013-2014
Sinop Üniversitesi
3
0
3
FARABİ 2013-2014
Süleyman Demirel Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2013-2014
Trakya Üniversitesi
4
1
5
FARABİ 2013-2014
Uludağ Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2013-2014
Yıldız Teknik Üniversitesi
4
4
8
FARABİ 2014-2015
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Adıyaman Üniversitesi
1
0
1
49
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Programın Adı
Gittiği Üniversite
Kız
Erkek
Toplam
FARABİ 2014-2015
Adnan Menderes Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2014-2015
Amasya Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2014-2015
Anadolu Üniversitesi
0
1
1
FARABİ 2014-2015
Ankara Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Bartın Üniversitesi
0
3
3
FARABİ 2014-2015
Cumhuriyet Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Çukurova Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Dokuz Eylül Üniversitesi
0
3
3
FARABİ 2014-2015
Dumlupınar Üniversitesi
0
2
2
FARABİ 2014-2015
Erciyes Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Gazi Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Giresun Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Hacettepe Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2014-2015
İnönü Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2014-2015
İstanbul Aydın Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
İstanbul Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2014-2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi
4
2
6
FARABİ 2014-2015
Kastamonu Üniversitesi
3
1
4
FARABİ 2014-2015
Kırıkkale Üniversitesi
1
1
2
FARABİ 2014-2015
Kocaeli Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Marmara Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Mehmet Akif Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2014-2015
Mersin Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Muğla Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Mustafa Kemal Üniversitesi
2
1
3
FARABİ 2014-2015
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
On dokuz Mayıs Üniversitesi
5
0
5
FARABİ 2014-2015
Osmangazi Üniversitesi
0
3
3
FARABİ 2014-2015
Pamukkale Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2014-2015
Sakarya Üniversitesi
7
3
10
FARABİ 2014-2015
Selçuk Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Süleyman Demirel Üniversitesi
2
0
2
FARABİ 2014-2015
Siirt Üniversitesi
1
0
1
FARABİ 2014-2015
Trakya Üniversitesi
4
0
4
FARABİ 2014-2015
Uludağ Üniversitesi
7
1
8
FARABİ 2014-2015
Yıldız Teknik Üniversitesi
2
4
6
Toplam
203
72
275
50
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler (FARABİ)
1. Anlaşma
Süreleri
2011-2015
2012-2017
2014-2018
2012-2017
2012-2017
2012-2017
2011-2014
2011-2016
2011-2014
2011-2016
2013-2015
2013-2018
2009-2013
2010-2014
2011-2014
2013-2019
2011-2014
2013-2018
2011-2016
2009-2013
2012-2017
2011-2016
2011-2016
2012-2013
2012-2017
2013-2018
2014-2018
2011-2016
2009-2013
2011-2015
2013-2018
2009-2013
2013-2018
2012-2017
2013-2018
2012-2016
2011-2016
2012-2017
2011-2016
2014-2018
2009-2015
2013-2016
2011-2015
2009-2013
2009-2013
ÜNİVERSİTELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
51
2. Anlaşma
Süreleri
2014-2018
2014-2020
2019-2020
2014-2018
2014-2019
2019-2020
2012-2017
2012-2017
2012-2018
2012-2018
2012-2018
Yıl
2011
2012
2014
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2009
2010
2011
2013
2011
2013
2011
2009
2012
2011
2011
2012
2012
2013
2014
2011
2009
2011
2013
2009
2013
2012
2013
2012
2011
2012
2011
2014
2009
2013
2011
2009
2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
1. Anlaşma
Süreleri
2009-2013
2011-2015
2010-2013
2013-2018
2010-2013
2009-2013
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2011-2016
2011-2014
2012-2018
2014-2019
2011-2016
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2009-2013
2011-2016
2011-2016
2012-2017
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2012-2017
2014-2018
2012-2017
ÜNİVERSİTELER
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
On dokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
52
2. Anlaşma
Süreleri
2011-2015
2015-2019
2012-2018
2012-2018
2012-2018
2013-2018
2014-2018
2011-2016
2012-2018
2013-2016
2013-2018
2014-2019
2012-2018
2012-2017
2012-2018
Yıl
2009
2011
2010
2013
2010
2009
2012
2011
2009
2011
2011
2012
2014
2011
2012
2011
2009
2009
2011
2011
2012
2009
2009
2011
2009
2009
2009
2012
2014
2012
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
MEVLANA Programında Gelen Öğrenciler
Programın Adı
Geldiği Ülke
Kız
Erkek
Toplam
MEVLANA 2014-2015
Azerbaycan
1
0
1
TOPLAM
1
0
1
MEVLANA Programında Giden Öğrenciler
Programın Adı
Gittiği Ülke
Kız
Erkek
Toplam
MEVLANA 2014-2015
Kırgızistan
0
1
1
MEVLANA 2014-2015
Arnavutluk
0
1
1
TOPLAM
0
2
2
Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler (MEVLANA)
ÜNİVERSİTELER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
(BOSNA-HERSEK)
Bakü Devlet Üniversitesi
(AZERBAYCAN)
Epoka Üniversitesi
(ARNAVUTLUK)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
(KIRGIZ CUMHURİYETİ)
Süleyman Demirel Üniversitesi
(KAZAKİSTAN)
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
(KIRGIZ CUMHURİYETİ)
Azerbaycan Teknik Üniversitesi
(AZERBAYCAN)
Tirana Politeknik Üniversitesi
(ARNAVUTLUK)
Taiz Üniversitesi
(YEMEN)
53
1. Anlaşma Süreleri
Yıl
2013-2018
2013
2013-2018
2013
2013-2018
2013
2013-2018
2013
2014-2019
2014
2014-2019
2014
2014-2019
2014
2014-2019
2014
2014-2019
2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler
Anlaşma Yapılan Üniversite
Ülke Adı
Tarihi
Texas Southern Üniversitesi
Southern New Hampshire Üniversitesi
Lamar Üniversitesi
Fon Üniversitesi
Business Academy Smilevski
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Bakü Devlet Üniversitesi
St Petersburg State University of Economics
ABD
ABD
ABD
Makedonya
Makedonya
Makedonya
Bosna Hersek
Kırgızistan
Azerbaycan
Rusya
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2013
2014
Geçerlilik
Süresi
5 yıl
5 yıl
5 yıl
Süresiz
Süresiz
Süresiz
5 yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
Uluslararası Öğrenci Sayıları (2014 Yılı)
Ülke
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çin
Demokratik Kongo Cum.
Endonezya
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Fransa
Gine
Gine-Bissau
Gürcistan
Hollanda
Irak
İngiltere
İran
Öğrenci
Sayısı
30
15
2
1
101
1
12
1
1
1
2
7
1
14
1
3
1
7
1
2
1
10
Ülke
İsrail
Kazakistan
Kosova
Makedonya
Mısır
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Rusya
Sırbistan
Somali
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye (Çifte Vatandaş)
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Yunanistan
Zambiya
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
ÜLKE SAYISI
54
Öğrenci
Sayısı
1
4
1
1
1
3
1
3
2
1
2
1
7
13
2
4
19
1
2
3
2
3
292
44
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BEÜ Hastanesi )
Merkezimiz 2014 Aralık sonu itibari ile 51.624 m² kapalı alana 426’sı normal 82’si yoğun
bakım, 6’sı yetişkin acil, 6’sı çocuk acil, 43’ü gündüz yatakları olmak üzere toplam 563 yatak
kapasitesine ulaşmıştır.
Merkezimizde sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde
sunulmaktadır. Tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadroyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun
bakım, ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri üst düzey kalitede sunulmaktadır.
Merkezimizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji,
Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Ergen ve Ruh
Sağlığı, Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Nefroloji,
Endokrinoloji, Erişkin Hematoloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz
Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi, Kardiyoloji,
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Beyin ve Sinir
Cerrahisi, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji,
Patoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Hemodiyaliz, Adli Tıp,
Aile Hekimliği) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri verilmektedir.
55
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Ayrıca Erişkin, Koroner, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi
ile Yenidoğan olmak üzere toplam 82 yatak kapasitesi ile üçüncü basamak standartlarında
yoğun bakım hizmeti verilmektedir.
Dijital Röntgen, Anjiyografi, Fluoroskopi, Manyetik Rezonans (MRI), Bilgisayarlı
Tomografi (BT), PET CT, Sintigrafi, Kemik Dansitometre, Renkli Doppler, Ultrasonografi gibi
son teknoloji ürünü cihazlarla görüntüleme hizmetleri başarıyla yürütülmektedir.
Kardiyoloji bölümümüzde EKO, Ritm ve Tansiyon Holter, Efor Testi gibi tanıya yardımcı
tetkikler ile Anjiyografi ünitesinde her türlü girişimsel Kardiyolojik ve Radyolojik işlemler
yapılabilmektedir.
Bronkoskopi ünitesi tadilatı yapılmış olup, bölüm modern çizgilere sahip yeni bir
mekânda konvansiyonel Bronkoskopi ve Endobronşial Ultrasonografi faaliyetlerini
sürdürmektedir.
3. Basamak tam donanımlı acil servisimiz
2014 yılında da bölge halkına hizmet vermeye
devam etmiştir. Tadilatları 2013 yılında
bitirilerek hizmete alınan Nöroloji, Kadın Doğum
ve
Romatoloji
Anabilim
Dallarına
ait
polikliniklerimizde halkımıza 2014 yılında
hizmet verilmiştir.
Ameliyathane içinde bulunan 11 adet
ameliyat odası anti bakteriyel duvar kaplama
malzemeleri ile kaplanmış diğer alanlara
malzeme koymak için kapaklı dolaplar
yapılmıştır. Bunun yanı sıra Anestezi bölümü
ihtiyacına gerekli makine teçhizat yatırımı
yapılmıştır.
Merkezimizde 10’ar temas izolasyon kabinleri şeklinde dizayn edilmiş iki adet toplam 20
yataklı B3 ve B4 Yoğun Bakım Ünitelerinin yapımı gerçekleştirilerek 2014 yılında hizmete
açılmıştır. Hizmete girmiş olan yoğun bakımlarımız 3. basamak standartlara uygun olarak
planlanmış ve Telemetri sistemi ile donatılmıştır.
C3 yoğun bakım ünitemizde de tadilata gidilerek 14 yatak kapasitesine ilave olarak 4 oda
telemetri sistemli negatif basınçlı temas izolasyonlu odalara dönüştürülmüştür. Bu haliyle tüm
Genel Yoğun Bakımlarının yapım ve tadilat çalışmaları tamamlanmış ve bölgesel düzeyde
yoğun bakım hizmetleri en iyi şekilde hizmet verilebilir hale getirilmiştir.
Merkezimizde, Solunum Fonksiyonları Testleri, Bronkoskopi, alt ve üst Gastrointestinal
Endoskopileri, ERCP, EEG, EMG, PUVA gibi teknolojik altyapı ve bilgi gerektiren birçok tanıya
yardımcı işlem başarıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı içinde gerekli tıbbi cihaz
yatırımları yapılmıştır.
Kanser Araştırma Merkezi, 50 adet nitelikli hasta yatağına sahip olacak şekilde
planlanmıştır. Kanser Araştırma Merkezinin yapımının Mart 2015 itibari tamamlanması
planlanmaktadır. 2014 yılı içerisinde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Makine teçhizat ve
tefrişatı için 2.500.000.- TL ödenek verilerek İdari Mali İşler Daire Başkanlığının Yatırım
Bütçesine konulmuştur. Bu bütçe kapsamında Kanser Araştırma Merkezinin tıbbi cihaz,
demirbaş ve tefrişat malzemelerini karşılamak için alımlar yapılmış ve verilen bütçenin
tamamına yakını kullanılmıştır.
Obezite ve şeker hastalığı ile mücadele kapsamında, Üniversitemiz faaliyete geçmiş
bölge halkına hizmet vermek üzere yatırım planına ilave edilen Obezite ve Diyabet Araştırma
56
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
ve Uygulama Merkezi projesi kabul edilmiştir. 2014 yılı içinde merkezin inşaatına başlanılmış
2014 yılı sonu itibari ile binanın kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanmıştır. Binanın TOKİ
tarafından 2015 yılı içerisinde bitirilerek teslim etmesi beklenilmektedir. Yatırım bütçesinde
makine teçhizatı için 2.500.000.- TL ödenek verilmiş olup ödeneğinin neredeyse tamamına
yakını kullanılarak Onkoloji merkezi ile birlikte gerekli tıbbi cihaz ve malzemeleri satın
alınmıştır. Binanın tesliminden sonra tefrişatı yapılarak bölge halkına hizmet vermeye
başlayacaktır.
Merkezimizde bilgi işlem birimimizi modernize etmek ve hızını artırmak için gerekli
cihazlar alınmış, Sağlık kampüs alt yapısı fiber optik kablolarla döşenmiş, yeni Server ve
Sistem Odası kurulumu tamamlanmıştır. Bu sayede Sağlık Kampüsümüzde, Ülkemizdeki tüm
akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ ve
Bilgi Merkezi (ULAKBİM) internet hat hızımızı 03.12.2014 tarihinden itibaren 80 Mbit/s hızdan
150 Mbit/s hıza çıkartılmıştır.
Üroloji, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nükleer Tıp, Beyin Cerrahi, Genetik
Anabilim dallarının ihtiyacı cihazlar ve malzemeler alınmıştır. Patoloji laboratuvarımız için
makroskopi kabini yaptırılmış, çocuklara yönelik işitme testi için sessiz kabin alımı yapılmıştır.
Hastane merkezi Eczane ve bağlı depoları, Satın alma Birimleri ile ilave idari ofis
alanlarında mekânsal düzenlemeler yapılmıştır. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi yenilenmiş, kirli
ve temiz alanlar ayrılarak çağdaş çalışma koşulları oluşturulmuştur.
Merkezimize gelen hasta ve hasta yakınlarının bekleme alanları yenilenmiş, çocuk oyun
alanı tekrar düzenlenmiş ve oyuncaklarla zenginleştirilmiştir. 2014 yılında öğretim
görevlilerimiz için akademik toplantı ve dinlenme salonu açılarak hizmete sunulmuş, personel
yemekhanemizde tadilata gidilmiş, yemekhane içinde akademik ve diğer personel yemek
alanlarına modern ve nitelikli düzenlemeler yapılmıştır.
2014 yılında da Merkezimiz dış alanlarına önem verilmeye devam edilmiş bu kapsamda
hastane binasının ışıklandırılması, personel araç otopark alanının otomatik geçiş sistemi ile
düzenlenmesine, dış çevre alt yapısının yenilenmesine devam edilmiştir.
Sağlık Kampüsü içerisinde hayırsever Yusuf Günay tarafından yaptırılan cami inşaatı
tamamlanmış ve 19.12.2014 tarih itibariyle ibadete açılmıştır.
Eğitim ve araştırma yanında, bölge hastanesi konumuyla Batı Karadeniz Bölgesinin
geniş bir halk kitlesine hizmet veren BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimize
başvuran hasta sayısında her geçen yıl anlamlı bir çoğalma yaşanmakta, klinik, poliklinik,
teşhis ve tedavi üniteleri, akademik/idari personel ile fiziki mekân bazında hizmet alanı
genişletilmeye çalışılmaktadır.
Bölgenin üçüncü basamak düzeyde tek
üniversite hastanesi olan Sağlık Uygulama
ve Araştırma Merkezimiz, sağladığı eğitim
hizmetlerinin yanı sıra, verilen sağlık
hizmetinin kalitesi ile ülkemizin maden ve
sanayi sektörlerinde önemli bir rol oynayan
Batı Karadeniz bölgesinde eksikliği
şiddetle hissedilen, ileri ve kaliteli sağlık
hizmeti sağlanmasına büyük katkıda
bulunarak bölgenin önemli bir eksiğini
gidermektedir.
57
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
18.01.2014 tarih ve 2886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6514 sayılı kanun ile birlikte
öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında özel muayene yapabilmelerine imkân tanınmıştır.
Merkezimizde 03.02.2014 tarihinden itibaren isteyen hastalarımıza mesai dışında özel
muayene hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Hastane Hizmet Alanları
Hizmet Alanı
Sayısı
Sayısı
Hizmet Alanı
Klinik
24
Nükleer Tıp
1
Poliklinik
63
Sterilizasyon
1
Ameliyathane
14
Laboratuvarlar
7
Acil Servis
2
Eczane
1
Yoğun Bakım
8
Morg
1
Radyoloji
3
Yoğun Bakım Hizmetleri
Tedavi Hizmetleri
Hizmet Türü
Poliklinik Hizmetleri
Klinik Hizmetleri
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Acil Servis Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
(2014 Yılı)
Hasta
Sayısı
446.934
26.720
39.646
3.540
57.517
Hizmet Türü
Genel YB
KVC
Koroner
Solunum
Çocuk
Yeni Doğan
Teşhis Hizmetleri
(2014 Yılı)
Sayısı
Teşhis Türü
A Grubu
1.421
Laboratuvar Hizmetleri
B Grubu
3.518
Görüntüleme Hizmetleri
ve Radyoloji
C Grubu
6.774
Nükleer Tıp
D Grubu
6.750
E Grubu
21.183
TOPLAM
39.646
Ameliyat Grubu
Yatak
Sayısı
27
5
10
11
11
18
Hasta
Sayısı
1411
72
838
365
323
531
Doğum Hizmetleri
(2014 Yılı)
Sayısı
2.914.472
249.362
Doğum Türü
Sayısı
Sezaryen
936
Normal
112
TOPLAM
1048
7.205
TOPLAM
3.171.039
58
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezimiz 2014 Şubat ayından itibaren yapımı tamamlanan yeni binasında hizmet
vermeye başlamıştır.
Merkezimizde Hizmet Veren Klinikler:
- Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
- Ortodonti
- Pedodonti
- Periodontoloji
- Protetik Diş Tedavisi
- Endodonti
- Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Klinik uygulamaların 7 ayrı klinik, genel anestezi-sedasyon ünitesi, 2 adet lokal
ameliyathane ile sağlandığı Merkezimiz, bölgesel olarak bir merkez olma yolunda büyük bir
ivme kazanmıştır. Kliniklerde 52 adet yeni diş üniti cihazı temini yapılarak, 86 diş üniti ile
hizmete devam edilmektedir.
Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun bölgesindeki oluşumların
radyografik görüntülerinin 3 boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler alınarak
cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi planlamalarının yapılabildiği Dental Volümetrik Tomografi
cihazı merkezimizde hizmete girmiştir. Bu ileri görüntüleme tekniğine sahip tomografi cihazı ile
hastaların daha az radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri daha kısa sürede
alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilen görüntüler ile hastalarımızın implant
planlamaları sanal ortamda özel medikal monitörler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece
ameliyat öncesi milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir.
59
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile elde edilen planlamalar, 3 boyutlu radyografik
değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek yalnızca merkezimizde değil, diğer sağlık
kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir. 2014 yılında Genel anestezi ve
sedasyon ile diş tedavilerinin gerçekleştirileceği tam donanımlı bir ameliyathanenin cihaz ve
donanımlarının temini tamamlanarak bölgemize hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 200.000 TL
hibe bütçesi olan proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında sol el kullanan hekim ve
öğrencilerin sağlık hizmeti ve eğitim kalitesinin geliştirilmesini sağlayan 7 adet özel diş ünitinin
temini gerçekleştirilerek tüm kliniklerde hizmete alınmıştır.
Ortodonti kliniğinde hizmet vermeye başlayan 3 boyutlu ağız içi tarayıcı sayesinde hem
çocuk hem de yetişkin hastalarımız için ölçü almadan tüm teşhis ve tedavi planlamaları
yapılarak konfor ve tedavi kalitesinin arttırılması sağlanmıştır.
Anabilim Dallarından gelen görüşler ve hasta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
öğretim üyelerimiz çoğunluğunun katılımıyla mesai dışı tedavi hizmeti başlamıştır.
Diş Hekimliği Hizmetleri
Servis
Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
7
Teşhis-Tedavi Birimleri
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Periodontoloji
Ortodonti
Pedodonti
Protetik Diş Tedavisi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Endodonti
TOPLAM
Diş Ünit
Sayısı
4
11
15
11
11
17
17
86
Yıllık
Hasta Sayısı
20.406
7.559
14.796
10.870
12.697
8.996
14.555
89.879
Mediko Hizmetleri
Farabi Kampüsüte bulunan mediko ünitemiz kapsamlı olarak 1. Basamak sağlık merkezi
haline getirilmiş olup, öğrencilerimize, Üniversitemiz mensupları ile yakınlarına hizmet
vermektedir. Burada 1 doktor, 1 hemşire ve 1 psikolog görev yapmaktadır.
Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde de 1 hemşirenin olduğu mediko bulunmaktadır.
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsün de ise bir sağlık odası mevcuttur. Haftanın belirli
günlerinde part-time çalışan doktorlar tarafından öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır.
Poliklinik Hizmetleri
Acil Vaka
Öğrenci Muayene
Öğrenci Sevk
İstirahat Verilen Öğrenci
Personel Muayene Sayısı
Sayısı
Poliklinik Hizmetleri
43
4129
-
Sayısı
İstirahat Verilen Personel
44
İstirahat Verilen Personel Çocuğu
19
Psikolog Muayene
42
60
Enjeksiyon
1185
1484
Pansuman
404
60
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
SOSYAL HİZMETLER
61
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Öğrenci Kulüpleri (2014 Yılı)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Bulunduğu
Akademik Birim
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Kulüp Adı
Alternatif Enerji Kulübü
Arama Kurtarma Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Avrasya Kulübü
Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Kulübü
Batı Kültür ve Edebiyatları Kulübü
Bilardo Kulübü
Bilimsel Araştırmalar Kulübü
Bilinçli Gençlik Kulübü
Bisiklet Kulübü
Biyoloji Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Boks Kulübü
Bowling Kulübü
Briç Kulübü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Kulübü
Çevre Kulübü
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Dans Kulübü
Edebiyat ve Tarih Kulübü
El Sanatları Kulübü
Elektrik Elektronik Kulübü
Eskrim Kulübü
Etik ve Estetik Değerler Kulübü
Fizik Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Genç Erişim Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Genç Tema Kulübü
Gençlik Gelişim ve Değişim Kulübü
Geomatik Kulübü
Grafiti Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Havacılık Kulübü
Hayvan Hakları Kulübü
Hip hop Kulübü
IEEE Kulübü
İktisat Kulübü
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
İnşaat Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
İşletme Kulübü
Jeoloji Kulübü
Karate Kulübü
Karikatür Kulübü
Keşif ve Macera Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
62
Üye Sayısı
20
110
33
120
58
20
90
20
20
50
48
132
20
55
20
50
132
180
327
95
302
65
25
20
36
12
170
32
21
20
85
54
157
13
23
218
20
22
17
110
195
28
94
21
270
20
24
20
150
32
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Kulüp Adı
Kimya Kulübü
Kişisel Gelişim ve Kariyer Kulübü
Kitap Kulübü
Klasik Müzik Kulübü
Klasik Türk Sanatları Kulübü
Kültür ve Sanat Kulübü
Kültürel Miraslarımızı Tanıma-Tanıtma Kulübü
Madenciler Kulübü
Madencilik Projeleri Tasarım Kulübü
Mağara Araştırma Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
Maliye Kulübü
Matematik Kulübü
Medeniyet Kültür Sanat Ve Fikir Kulübü
Müzik Kulübü
Orienteering Kulübü
Paten Ve Kaykay Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Rehberlik Ve Danışmanlık Kulübü
Resim Kulübü
Robot Kulübü
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Sosyal Aktivite Kulübü (S.A.S.)
Sosyal Politika Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler Kulübü
Sualtı Sporları Kulübü
Şair Muzaffer Tayyip Uslu Edebiyat Kulübü
Şiir Kulübü
Tarih Kulübü
Tenis Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Turizm Kulübü
TUYAK Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Uluslararası Ticaret Ve Finans Kulübü
Yarının Liderleri Kulübü
Yelken Kulübü
Yoga Kulübü
Yönetim Ve Siyaset Kulübü
Alternatif Enerji Kulübü
Estetik Kulübü
Sağlık Kulübü
Bilimsel Araştırma Kulübü
Sanat Kulübü
Sounddrug Müzik Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Vıtruvıus Tıbbi Çizim Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Gençlik Kulübü
63
Bulunduğu
Akademik Birim
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Farabi Kampüsü
Diş Hekimliği Fakültesi
A. Erdoğan Sağlık H.M.Y.O.
A. Erdoğan Sağlık H.M.Y.O.
Zonguldak Sağlık YO
Zonguldak Sağlık YO
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Zonguldak MYO
Zonguldak MYO
Üye Sayısı
113
80
25
18
45
30
56
150
20
20
91
127
20
62
37
20
25
20
20
86
280
180
73
22
185
21
30
155
93
125
38
650
376
322
160
100
45
50
43
62
72
57
35
41
28
25
20
22
42
21
30
20
20
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Bulunduğu
Akademik Birim
Zonguldak MYO
Zonguldak MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devrek MYO
Devrek MYO
Devrek MYO
Devrek MYO
Devrek MYO
Devrek MYO
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Kulüp Adı
Sahne Sanatları Kulübü
Teknik Bilimler Kulübü
Ekonomi Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Metalurji Kulübü
Muay Thai Kulübü
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Sinema Kulübü
Spor Kulübü
Basın Ve İletişim Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gıda Kulübü
Grafiti Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kulübü
Müzik Ve Dans Kulübü
Resim Kulübü
Kültür Kulübü
Turizm Tanıtma Ve Uygulama Kulübü
Tiyatro Kulübü
Web Tasarımı Ve Bilgisayar Kulübü
Youth Kulübü
Denizcilik Kulübü
Gemi Modelciliği Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Kürek Kulübü
Latin Dansları Kulübü
Müzik Kulübü
Salon Sporları Kulübü
Su Sporları Kulübü
Tedarik Zinciri Lojistik Yönetimi Kulübü
Yelken Kulübü
Zekâ Sporları Kulübü
Gastronomi Kulübü
Hip Pop Dans Kulübü
Müzik Kulübü
Satranç Kulübü
Tarih Ve Turizm Kulübü
Tiyatro Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü
Bisiklet Kulübü
Din Kültürü Kulübü
Eğitim Kulübü
Folklor Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gazetecilik Kulübü
Genç Kalemler Edebiyat Kulübü
Genç Vizyon Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Matematik Eğitimi Kulübü
Müzik Kulübü
Özel Eğitim Kulübü
64
Üye Sayısı
37
23
20
22
18
20
20
20
23
20
34
20
20
35
20
20
20
20
20
44
32
20
20
20
38
20
20
20
20
20
32
20
24
36
20
20
20
20
30
115
20
33
20
35
20
43
21
45
20
20
45
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Bulunduğu
Akademik Birim
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Kulüp Adı
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Tarih Doğa Kültür Kulübü
Türk Dili Ve Kültürü Kulübü
Yelkencilik Ve Dalış Kulübü
Yeşil Kimya Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Çevre Ve Gezi Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Genel Toplam
Üye Sayısı
20
20
20
30
20
20
20
56
22
45
20
36
40
20
8.757
Öğrenci Kulüp Faaliyetleri (2014 Yılı)
Kulüp Adı
Diş Hekimliği Kulübü
Klasik Müzik Kulübü
Dağcılık Ve Doğa Sporları
Dağcılık Ve Doğa Sporları
Genç Girişimciler Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Kültür Kulübü (ÇMYO)
IEEE (Bilişim) Kulübü
Gastronomi Kulübü
Kitap Kulübü
Şiir Kulübü
Kimya Kulübü
Müzik Ve Dans Kulübü
Sosyal Kültürel Aktiveteler
Genç Gönüllüler Kulübü
IEEE Kulübü
Genç Tema Kulübü
IEEE Kulübü
Etik Estetik Değerler Kulübü
Gastronomi Kulübü
TUYAK Kulübü
Estetik Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Karaelmas Robot Kulübü
Tarih Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Sağlık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Genç Tema Kulübü
Öğrenci Konseyi
Faaliyetin Açıklaması
Abant ve Çevresi gezi
Yaylı Çalgılar Konseri
Harmankaya Şelaleleri doğa yürüyüşü
Kayseri-Erciyes. Dağcılık ve Kayak eğitimi
Erzurum Çat Değirmenli köyü- Sosyal Sorumluluk
Gökçebey Çanakçılar Seramik Fabrikasına Teknik gezi
İzmir. Modeko Mobilya fuarı
Ereğli/Alaplı. PLC Uygulamaları
İstanbul 12. Uluslararası Mutfak Günleri
Kulüp toplantısı
Tarih Geçmiş midir, Gelecek mi?
Bursa. Adli Tıp gezisi
Safranbolu Tarihi mekânlar gezisi
"Meryem" adlı film gösterimi
Zonguldak Huzurevi ziyareti
İstanbul. Lıghttech Fuarı
Antalya TEMA Eğitmen eğitimi. 3 öğrenci
Kulüp toplantısı
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma
Neuvelle Cusine mutfak akımı etkinliği
Mühendisliğe dair söyleşiler
İstanbul. Güzellik ve Bakım 2014 Fuarı
14 Mart Tıp Bayramı Sağlık Kampüsünde konser
Eskişehir Gezisi
İstanbul Yıldız Teknik Ünv. Robot yarışı ve Robot sergisi
18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma
19 Mart Çanakkale Şehitlerini anmA konseri
Ereğli. İzmirlioğlu Huzurevi ziyareti
Temel fotoğraf bilgisi ve teknik eğitim
3. Kan Bağış organizasyonu
Nevruz Bayramı kutlamaları iki ekip gösterisi
Dünyayı Kurtaran Adım. Bilgilendirme toplantısı
Ankara. Yarının Liderleri Lansman toplantısı
65
Tarihi
04.01.2014
08.01.2014
11.01.2014
10.02.2014
19.02.2014
22.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
26.02.2014
27.02.2014
05.03.2014
06.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
08.03.2014
08.03.2014
10.03.2014
10.03.2014
12.03.2014
12.03.2014
13.03.2014
14.03.2014
14.03.2014
15.03.2014
15.03.2014
18.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
21.03.2014
21.03.2014
22.03.2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kulüp Adı
Genç Kalemler Edebiyat Klb.
Öğrenci Konseyi
Genç Gönüllüler Kulübü
Tiyatro Kulübü
Tiyatro Kulübü
İnsan Kaynakları Kariyer Klb
Klasik Müzik Kulübü
Tiyatro Kulübü
Madenciler Kulübü
İktisat Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Madenciler Kulübü
IEEE Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Spor Kulübü (GMYO)
Madenciler Kulübü
TUYAK Kulübü
Denizcilik Kulübü (D.F.)
Denizcilik Kulübü (D.F.)
Türk Sanat Müziği Kulübü
Madenciler Kulübü
Turizm Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
IEEE Kulübü
Madenciler Kulübü
Şiir Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Kitap Kulübü
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Şiir Kulübü
Turizm Kulübü
Turizm Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Çevre Kulübü
Etik Estetik Değerler Kulübü
İşletme Kulübü
Madenciler Kulübü
Bilim Tarih Felsefe Kulübü
Maliye Kulübü
Arama Kurtarma Kulübü
Genç Tema Kulübü
Biyoloji Kulübü
TUYAK Kulübü
Madenciler Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Sahne Sanatları Kulübü
İktisat Kulübü
İşletme Kulübü
Uluslararası Ticaret Finans
İnşaat Kulübü
IEEE Kulübü
Sahne Sanatları Kulübü
Karaelmas Robot Kulübü
Faaliyetin Açıklaması
Halide Edip Adıvar Konferans Prof. İnci Enginün
Toplantı
Gençlik Şöleni. Stand-up, Neyzen ve Gitarist
Carrar Ananın Tüfekleri ve Muhbir oyun sahnelenmesi
AKM Salonu Carrar Ananuın Tüfekleri, Muhbir oyunları
Sakarya. Toyoto Fabrika gezisi
Antalya Uluslararası Koro Festivali ve Yarışması katılım
BKM Salonu Carrar Ananuın Tüfekleri, Muhbir oyunları
Kaya Delme ve Sondaj Teknolojileri söyleşi
Ankara. Merkez Bankası teknik gezi
İstanbul. EXPOMED Medikal fuarı gezisi
Bartın Türkali ve Üçel Fabrika Gezisi
Zonguldak Coşkunoğlu Et ve K.elmas Un Fabrika Gezisi
Kariyer Planlama. Konferans
Yenilenebilir Enerji Çeşitleri ve kullanımı söyleşi
Edirne Trakya Üniversitesi Halkoyunları gurup yarışması
Safranbolu. Tarihi mekânlar gezisi
Gökçebey Seramik Fabrikası Gezisi
İstanbul Uluslararası köprü yarışmasına katılım
Bursa/Gemlik Borusan Liman gezisi
Bursa/Gemlik Gemport Liman gezisi
Emirgan Hotel Yaşlılara konser
Kariyer Planlama Konferans
Turizm Haftası paneli
Aksaray Kocaman Yüreklere Minicik Umutlar 2
Çatalağzı Eren Enerji Termik Santral gezisi
Kilimli-Karadon-Gelik Kömür hazırlama tesisleri gezisi
Yeni Türkiye Fuat KEYMAN
Gaziantep Üniversitesi Halkoyunları Türkiye finali
İzmir Kitap fuarı gezisi
Kitap Kampanyası Kilimli Madenciler İlkokulu için
Rejim Konferansı Murat BELGE
Ereğli Longoz gezisi
Akçakoca Longoz gezisi
Devrek M.Y.O. Konser
Kocaeli. İZAYDAŞ ve İZSU tesisleri teknik gezi
Kutlu Doğum Haftası
İstanbul. İMKB teknik gezisi
Kariyer Planlama. Konferans
Edirne. İstanbul. Mimar Sinan eserleri
Mali Kontrol ve Uzman yardımcılığı
Karabük. Kaya ve Çığ düşmelerinde arama kurtarma
Eskişehir. Temiz Hava Su Çevre Gezisi
İstanbul. Body Worlds Vücut Dünyası sergisi
Alaplı Çatak Köyü Okul projesi
Kariyer Planlama. Konferans
İzmir Kızılay Şubesi gezisi
Görsel Sanatlar ve Tasarım Sergisi
Kariyer Günleri
Sermaye Piyasalarında Portföy yönetimi
İstanbul. İşadamları buluşması
İstanbul. 37. yapı fuarı teknik gezi
Yazarlarla Söyleşi ve Çağımızda Kitabın Yeri söyleşi
Bahar şenliği tiyatro sahnelenmesi
Eskişehir 8. Robot yarışması hakem heyeti
66
Tarihi
25.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
01.04.2014
01.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
04.04.2014
07.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
12.04.2014
15.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
21.04.2014
22.04.2014
22.04.2014
22.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
26.04.2014
26.04.2014
27.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
03.05.2014
05.05.2014
06.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
10.05.2014
12.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kulüp Adı
İnsan Kaynakları Kariyer
Etik Estetik Değerler Kulübü
Turizm Tanıtma Uygulama
Uluslararası Ticaret Finans
İktisat Kulübü
Kültür Ve Sanat Kulübü
IEEE Kulübü
Tarih Kulübü
Türk Sanat Müziği Kulübü
Geomatik Kulübü
Tarih Kulübü
Denizcilik Kulübü
Gastronomi Kulübü
Sosyal Politika Kulübü
Tarih Kulübü
İnşaat Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
İktisat Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Kitap Kulübü
Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü
Sosyal Kültürel Aktiviteler
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler
Gençlik Kulübü (ZMYO)
IEEE Kulübü
IEEE Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Şair MTU Edebiyat Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
Tarih Kulübü
Resim Kulübü
Elektrik Elektronik Kulübü
Kızılay Kulübü
Kişisel Gelişim Ve Kariyer
Makina Mühendisliği Kulübü
Kitap Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Avrasya Kulübü
Resim Kulübü
Geomatik Kulübü
Avrasya Kulübü
Denizcilik Kulübü
IEEE Kulübü
Sosyal Ve Kültürel Aktiviteler
İnternet Teknolojileri Kulübü
Müzik Kulübü
Faaliyetin Açıklaması
Tarihi
1. Arge Proje Pazarı
13.05.2014
Aliya İzzet Begoviç'in Hayatı
14.05.2014
Safranbolu-Amasra gezisi
20.05.2014
Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi
20.05.2014
Ekonomik Analiz. Seminer
21.05.2014
Engelsiz Sanat
22.05.2014
Eren Enerji termik santral teknik gezisi
23.05.2014
Çanakkale gezisi
25.05.2014
Polonya-Varşova 600.yıl etkinlikleri konseri
09.10.2014
Çorum Hitit Ünv. 7.Müh.Ölçmeleri Sempozyumu
14.10.2014
İnsan-Kimlik-Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 16.10.2014
Denizcilik Sektörüne verilen Meteorolojik Hizmetler
16.10.2014
Alanya. 4. altın kepçe yemek yarışması
22.10.2014
Sendikal Hareketler Uygulamadan Kaynaklanan sorunlar
23.10.2014
I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı
23.10.2014
Ankara. Turkey Build Yapı Fuarı gezisi
25.10.2014
Atatürk Belgeseli - Can Dündar
27.10.2014
Kariyer Net'ten Kariyer Tüyoları
30.10.2014
Cumhuriyet'in Temelleri
31.10.2014
İstanbul. Sabancı Müzesi gezisi
01.11.2014
İstanbul. Kitap fuarı gezisi
09.11.2014
İstanbul. Kitap fuarı gezisi
15.11.2014
Film gösterimi.
24.11.2014
Sergi Kadına şiddet
24.11.2014
İstanbul. O Ses Türkiye yarışması izleme
25.11.2014
Zonguldak'ta Elektriğin Tarihi Ali Kaya
27.11.2014
AG ve OG Kaliteli enerji elde etmenin yolları.
28.11.2014
Ankara. Medeniyetler Müzesi gezisi
29.11.2014
Konferans. Halil Yetmez. Eğitim, Gençlik ve İstihdam.
02.12.2014
Medeniyet Tasavvuru ve Öncü Kuşak Prof. Yusuf Kaplan 02.12.2014
Şiir dinletisi
03.12.2014
Sosyal Ağ Analizi ve Büyük Veri (Necmi Gürsakal)
04.12.2014
Osmanlı Arşiv Belgeleri değerlen. Prof. Yılmaz Kurt
05.12.2014
Huzurevi ziyareti, Birlik Olalım Anılarımızı Paylaşalım
05.12.2014
TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve Aselsan Ziyareti
05.12.2014
Proje Çalıştayı
05.12.2014
Bursa TÜYAP Fuarı
06.12.2014
EMKO Fabrika gezisi
08.12.2014
Caner YAMAN ile söyleşi ve “Sonrası Yok” imza günü
10.12.2014
Konser. Merkez Kampüs
12.12.2014
Ankara TBMM Ziyareti
16.12.2014
Gülen Yüzler Öğrenen Zihinler
17.12.2014
Gayrimenkul Değerleme Sektörü
18.12.2014
Eski Türkiye Yeni Türkiye. Kenan Alpay
18.12.2014
Deniz Polisi'nin denizdeki yetki sorumluluk ve sektör ilişki 18.12.2014
Ankara Aselsan'a teknik gezi
19.12.2014
Film gösterimi
19.12.2014
Kariyer Basamakları Günü
19.12.2014
19.12.2014
Konser. Merkez Kampüs
67
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sosyal ve Sportif Hizmetler
Sosyal Hizmetler
Öğrenci Çalıştırma Programı
Öğrenci Yemek Fişi Yardımı
Öğrenci Beslenme Hizmeti
Personel Beslenme Hizmeti
Personel Kreş Hizmeti
Yemek Hizmeti
Yararlanan
Sayısı
107
555.423
84.330
56
639.753
Sayısı
Sportif Hizmetler
Spor Dalları (Branş)
Spor Faaliyetlerine Katılan
Kazanılan Madalya
11
212
63
Spor Faaliyetleri
Branş
Judo
Salon Futbolu
Salon Futbolu
Tenis
Futbol
Badminton
Salon Futbolu
Salon Futbolu
Masa Tenisi
Halk Oyunları
Halk Oyunları
Satranç
Voleybol
Atletizm
Plaj Voleybolu
Tarih
04-07 Mart 2014
06-07 Mart 2014
13-14 Mart 2014
16-20 Mart 2014
17-21 Mart 2014
22-27 Mart 2014
27-28 Mart 2014
01-05 Nisan 2014
01-06 Nisan 2014
10-13 Nisan 2014
23-26 Nisan 2014
25-29 Nisan 2014
03-07 Mayıs 2014
15-18 Mayıs 2014
23-27 Mayıs 2014
Yer
Balıkesir Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Antalya
Antalya
Antalya
ODTÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi
Antalya
Trakya Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Kayseri Erciyes Üniversite
Ankara
Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2014 Yılı)
Katılınılan Spor Dalı Sayısı
Katılan Kişi
Sayısı
Kazanılan Madalya Sayısı
11
212
63
Engelsiz BEÜ Faaliyetleri (2014 Yılı)
Tarih
15-16 Mayıs 2014
2 Haziran 2014
03 Aralık 2014
Faaliyet
Engelsiz Üniversiteler 8. Çalıştayı
( Erzurum Atatürk Üniversitesi)
II. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyeti
Programı (Sürekli Eğ Merkezi ile müştereken )
3 Aralık 2014 Dünya Engelliler Günü,
Konferans: “Engelsiz Üniversiteye Doğru”
Devrek MYO Konferans Salonu Saat 14.00
68
Yer
Erzurum
Farabi Kampüsü
Devrek Kampüsü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
69
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
70
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
71
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
72
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Kütüphane Hizmetleri
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi ( Farabi Kampüsü )
Kütüphanemiz 1875 m2 lik kullanım alanına sahip olup, ödünç ve rezerv işlemlerinin
yapıldığı kitaplık, internet salonu, magazin bölümü ve okuyucu salonu bulunmaktadır.
Kütüphanemiz Üniversitemizin öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde
birinci derecede görev yapan, bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde
toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir.
Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum dışı araştırmacılara
öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve hizmetlerini
sağlamakta, eğitim-öğretim
dönemi süresince 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Kütüphanemizde her akşam 24 - 03 saatleri arasında öğrencilerimize ücretsiz sıcak çorba
ikramı yapılmaktadır.
Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal Classification (DDC)
onlu sınıflama sistemine göre tasnif edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM otomasyon
programı kullanılmaktadır.
Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına
kayıtlı olup, kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı,
konu, seri adı içinde geçen herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan
her ortamdan on-line olarak yapılabilmektedir. Okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak,
konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilmektedir.
Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için “Kütüphanelerle işbirliği”
çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşabilmeleri için ödünç kitap
alma hizmetleri; ANKOS‟un KİTS (kütüphaneler arası işbirliği takip sistemi) üyeliği ve
73
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
ULAKBİM - TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca Milli Kütüphane ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç kitap ve makale alışverişi
yapılabilmekte ve üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm kütüphane
hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar okuyucunun on-line
hizmetlerinde kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir.
Abone ve deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere
Üniversitemiz akademisyen, doktora ve mastır öğrencileri internet ortamında her yerden
ulaşarak büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca dış yerleşkelerde faaliyet alanları ile ilgili
olarak birim kütüphaneleri kurulmuş olup, kurulan Akademik Personel, İdari personel ve
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik olarak gör-işit salonumuz bulunmakta,
salonumuz aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet verebilmektedir..
Eğitim- öğretim dönemlerinde Kütüphanemizden okuma ve çalışma salonlarından
günlük ortalama 1800 kişi faydalanmaktadır.
Kütüphanemiz internet salonunda 36 adet internet bağlantılı bilgisayar, 4 adet katalog
tarama bilgisayarı, akademik ve İdari personel ile öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu
hizmetten aylık ortalama 1200 kişi yararlanmakta olup, araştırma konularının çıktılarını
alabilmeleri sağlanmakta ve öğrencilerimize yönelik fotokopi hizmetleri sunulmaktadır.
74
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
BASILI KAYNAK
Kitap
Dergi
74.756
69.315
10.767
ELEKTRONİK KAYNAK
Elektronik Kitap
Elektronik Dergi
BAĞIŞ ALINAN
Kitap (Merkez)
Kitap (Diğer Birimler)
13.143
5.505
7.638
SATIN ALINAN
Kitap (Merkez)
Kitap (Diğer Birimler)
4.738.670
3.081.282
38.989
3.504
1.994
1.510
ABONELİK
Sayısı
Ödünç Verilen Kitap
Ödünç Kitap Alan
Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Alınan Kaynak
Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Verilen Kaynak
Kayıtlı Okuyucu
Günlük Ortalama Okuyucu
17.806
4.914
35
14
1.898
1.374
75
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
76
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
Müdürlüğümüz faaliyetlerine Anaokulu, Konukevi ve Dinlenme Salonu olmak üzere 3
birimiyle devam etmektedir.
Konukevi
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine 2012 yılında yeni
binasında başlamıştır. Konukevimiz, Üniversitemiz Farabi Kampüsü içerisinde yer almaktadır.
Üniversite
çalışanları,
emeklileri, öğrencileri, mezunları ile
yasal olarak bakmakla yükümlü
oldukları bireylerin ve diğer konukların
kullanımına
açık
bulunan
Konukevimiz, 3 adet engelli odası, 3
adet süit odası ve 21 adet standart
odası olmak üzere toplam 27 oda ve
60 kişilik kapasitesi ile haftada 7 gün
ve günlük 16 saat (08:00-24:00) çift
vardiya
sistemi
ile
konuklarını
ağırlamaya
devam
etmektedir.
Odalarımızda, sürekli sıcak su, klima, televizyon, telefon, mini buzdolabı, su ısıtıcısı, bitki
çayları, saç kurutma makinesi, internet ağ bağlantısı, terlik, kişisel temizlik ürünleri mevcuttur.
Konukevimiz, konuklarına rahat bir konaklama imkânı sağlamakta ve lüks bir oteli
aratmamaktadır. Kamera sistemi ile 24 saat izlenebilmektedir.
Restoranımız 130 kişilik kapasitesi ile günlük menüsü dışında sıcak-soğuk içecekler,
mezeler, balık-ızgara-salata ve tatlı çeşitleri sunmaktadır. Kahvaltı konaklama ücretine dâhil
olmak üzere verilmektedir. Toplu yemek, kokteyl ve grup yemekleri ile hizmet çeşitliliğine
sahiptir. Yaz mevsiminde doğal ve nezih bir ortamı olan 100 kişi kapasiteli işletmemiz olan
Teras Kafe hizmet vermektedir.
İşletmemizin hesapları bilanço esasına göre tutulmakta olup, Sosyal Tesisler İşletme
Müdürlüğü adı altında Zonguldak Uzun Mehmet Vergi Dairesine kayıtlı olarak faaliyet
göstermektedir.
-Üniversitemiz Konukevinde 2014 yılında
konaklama yapan kişi sayısı 2.088 olmuştur.
-Konukevimizin 2014 yılı geliri: 349.748,18 TL.,
gideri ise: 235.450,77 TL.’dir.
-Konukevimiz; 1 Birim Sorumlusu, 1 İdari
Personel, 1 Yardımcı Personel ve 15 Firma
Personeli (2 Aşçı,3 Aşçı Yardımcısı, 3
Resepsiyon Görevlisi, 3 Servis Elemanı, 3
Temizlik Elemanı ve 1 Kasiyer) olmak üzere
toplam 18 çalışanımız ile hizmet vermektedir.
77
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Anaokulu
Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat
Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi adı
altında faaliyet göstermekte olup,
Üniversitemiz İbn-i Sîna Kampüsü
içerisinde yer alır.
Öncelikli olarak Üniversitemiz
akademik ve idari personelinin okul
öncesi
çağındaki
çocuklarının
çalışma saatleri içinde bakımları ve
eğitimlerine
yardımcı
olmayı
amaçlayan okulumuz, 715 m² kapalı,
1.685 m² ’lik açık alana ve 4 adet faaliyet sınıfı, 2 adet uyku ve dinlenme odası, 1 adet oyun
odası, 3 adet personel odası, 2 adet öğrenci tuvaleti, 2 adet personel tuvaleti, 1 adet mutfak
ve 1 adet yemek salonuna sahiptir.
Öğrencilerimize jimnastik, müzik, İngilizce, drama, fen ve doğa etkinlikleri, kil
çalışmaları ve satranç derslerimizin yanında tiyatro, sinema, gezi vb. etkinlikler ile de yoğun
program uygulanmakta ve başarılı birer birey olmalarına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, giriş
kapısında güvenlik personeli bulunmakta ve kamera sistemi ile 24 saat izlenebilmektedir.
Temizliğe ve hijyene son derece değer verilen okulumuzda, yemekler kendi aşçımız
tarafından yapılmakta ve kullanılan malzemelerde kalite aranmaktadır.
-Üniversitemiz Anaokulunda 2014 yılında okul öncesi eğitimini yapan çocuk sayımız 115 ’ tir.
-Anaokulumuzun 2014 yılı geliri: 192.385,57 TL. gideri ise: 181.562,17 TL.’dir.
-Anaokulumuz; 1 Birim Sorumlusu, 2 Eğitimci, 4 İdari Personel, 2 Yardımcı Personel, 5 Firma
personeli ve 1 Sosyal Tesis İstihdamlı personel olmak üzere toplam 15 çalışanımız ile hizmet
vermektedir.
Akademik Dinlenme Salonu; Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyetlerine başlayan Salonumuz, Üniversitemiz İbn-i Sîna Kampüsü içerisinde yer alan
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunmaktadır. Kapasitesi 30 kişi olan Dinlenme
Salonumuz, Üniversitemiz akademik personeline hizmet vermektedir. Çalışanlarımızın yoğun
iş tempoları karşısında dirençlerinin arttırılması ve dinlenebilmelerinin sağlanması amacıyla
faaliyetlerini yürüten birimimiz sakin ve nezih bir dinlenme ortamı sunmaktadır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ( İSİGEM )
Merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumunda
aşağıda belirtilen tarihlerde ve sayılarda katılımcı C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi
almışlardır.
28.11.2013 - 06.01.2014
02.01.2014 - 09.02.2014
06.02.2014 - 16.03.2014
08.05.2014 - 14.06.2014
21.08.2014 - 28.09.2014
44 Kişi
29 Kişi
27 Kişi
12 Kişi
21 Kişi
78
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sürekli Eğitim Merkezi ( BEÜSEM )
1
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
TTK Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
TTK Çalışanlarına
13 Ocak 2014 - 24 Ocak 2014
27
2
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
Halka Açık
18 Ocak 2014 - 16 Şubat 2014
25
3
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Uzun Dönem YDS Hazırlık Kursu
Halka Açık
22 Ekim 2013 - 27 Mart 2014
6
4
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Hızlandırılmış YDS Hazırlık Kursu
Halka Açık
10 Şubat 2014 - 4 Nisan 2014
10
5
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Tenis Kursu
Halka Açık
31.10.2013 - 01.06.2014
20
6
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Kursu
Halka Açık
28.10.2013 - 31.05.2014
14
7
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Osmanlıca Rık’a El Yazısı Okuma Kursu
Halka Açık
23.03.2014 - 25.04.2014
16
8
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Salon Dansları Kursu
Halka Açık
18 Nisan 2014 - 23 Mayıs 2014
8
9
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı
Halka Açık
26 Nisan 2014 - 25 Mayıs 2014
12
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Netcadkampüs Üniversite Sertifika Eğitimi
İnşaat, Çevre, Geomatik, Maden Mühendisliği ve
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine
10 Mayıs 2014 - 18 Mayıs 2014
44
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Grafoloji (İmza ve Yazı Analizi) Kursu
Halka Açık
31 Mayıs 2014 - 01 Haziran 2014
18
10
11
79
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
12
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
B.E.Ü. Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyet Programı
Halka Açık
02 Haziran 2014
50
13
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Kursu
Halka Açık
28 Ekim 2013 - 31 Mayıs 2014
12
14
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Tenis Kursu (Mart_Haziran)
Halka Açık
31 Ekim 2013 - 1 Haziran 2014
5
15
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Cisco CCNA Kursu
Halka Açık
29 Mart 2014 - 14 Haziran 2014
8
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Proje Hazırlama, Planlama, Yönetme ve Değerlendirme
Sertifika Programı
BEÜ Öğrencilerine
02 Haziran 2014 - 15 Haziran 2014
29
17
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Eğitimde Kişilik Tipleri ve Farkındalık Semineri
Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu Öğretmenlerine
23 Haziran 2014
50
18
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Eğitimde Kişilik Tipleri ve Farkındalık Semineri
Halka Açık
12 Ekim 2014
22
19
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Yüzme Kursu
Halka Açık
25 Haziran 2014 - 16 Temmuz 2014
2
20
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Çocuklara Yönelik Karate Kursu (Ekim 2014)
Halka Açık
13 Ekim 2014 - 2015
22
21
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
ALES Kursu
Halka Açık
14 Ekim 2014 - 20 Kasım 2014
8
22
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Grafoloji (Yazı ve İmza Analizi) Sertifika Programı 1-2
Halka Açık
09-12 Ekim 2014 (1) 18-21 Ekim 2014 (2)
30
16
80
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
23
24
25
26
27
28
29
30
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
İletişim, Kişisel Gelişim ve Motivasyon
Devrek Belediyesi
11-19 Kasım 2014
34
Faaliyetin Adı
Müşteri İlişkileri Yönetimi, İletişim, Pazarlama ve Satış
Teknikleri
Devrek Esnaf ve Sanatkârlar Odası
26-28 Kasım 2014
143
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Pratik İtalyanca Kursu
Halka Açık
03 Kasım 2014 - 10 Aralık 2014 (1)
04 Kasım 2014 - 11 Aralık 2014 (2)
72
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
İngilizce Konuşma Kursu
Halka Açık
04 Kasım 2014 - 18 Aralık 2014
7
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Cisco CCNA (1-2 Kur) Discovery Sertifika Eğitimi Kursu
Halka Açık
01 Kasım 2014 - 10 Ocak 2015
12
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Çocuklara Yönelik Karate Kursu (Kasım-Aralık 2014)
Halka Açık
13 Ekim 2014 – Aralık 2015
32
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Uzun Dönem YDS Kursu
Halka Açık
22 Ekim 2014 - 27 Mart 2015
11
Faaliyetin Adı
Kime Verildiği
Başlangıç - Bitiş Tarihi
Katılımcı Sayısı
Yetişkinlere Yönelik Tenis Kursu
Halka Açık
13 Ekim 2014 – Aralık 2015
12
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi
- 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında 1. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci Tarih Yazıcılığı
Sempozyumu yapılmıştır.
- 16/18 Ekim 2015 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumuyla ortaklaşa düzenlenen İnsan, Kimlik,
Mekân Bağlamında Zonguldak Sempozyumu yapılmıştır.
81
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Uzaktan Eğitim Merkezi ( UZEM )
EĞİTİM FAALİYETLERİ
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2014 )
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA) kurumların her
düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle,
kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir
işletme yüksek lisans programıdır. Programda 11 öğretim üyesi Perculus sanal sınıfı
kullanılarak sekron (canlı) ders vermektedir. Mevcut ders sayısı, biri dönem projesi olmak
üzere 13’tür. 19 öğrenci öğrenim görmektedir.
Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi (2014)
Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi kursu, Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri
Fen Bilimleri ve Matematik Proje Çalışması TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma
Projesi yarışması gibi yarışmalara katılacak olan öğrencilere danışmanlık yapacak olan
öğretmenleri, velileri ya da 18 yaşını doldurmuş bu alanda kendini yetiştirmek isteyen kişileri
kapsamaktadır. Doç. Dr. Hasan Sait TORTOP tarafından 7 haftalık asenkron eğitim
verilmektedir. Kurs bitiminde katılımcı belgesi verilmektedir. Katılım belgesi alan kursiyer sayısı
6 kişi olup, 2 kişi halen eğitim görmektedir.
Ortak Zorunlu Dersler (2014)
Üniversitemizde verilen Ortak Zorunlu Derslerden Türk Dili II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II dersleri 2013-2014 Bahar Dönemi’nden itibaren; Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I ve Yabancı Dil I 2014-2015 Güz Döneminden itibaren tüm fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarımızda uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Dersleri veren öğretim
elemanı sayısı 30 kişidir. 2013-2014 Bahar Döneminde 8323, 2014-2015 Güz Döneminde ise
21875 ders kaydı yapılmıştır. Bu kayıtlardan son güncellemelerle birlikte Türk Dili I 6968,
Yabancı Dil I (YDL 185) 6650, Yabancı Dil I (YDL 183) 1466 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I dersine 6791 kişi kayıt yaptırmıştır.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü (2014)
Üstün yeteneklilerin eğitiminde bağımsız bilimsel araştırma projesi yapabilmeleri için
bilimsel araştırma projeleri konusunda etkili danışmanlık (mentörlük) yapabilen kişilerle
buluşmasını hedefleyen bir projedir. Bu kapsamda merkezimiz 2013 yılından bu yana kendi
bilim dallarında uzman 9 öğretim üyesi ile üstün yetenekli 19 öğrenciyi internet ortamında
buluşturmuştur. 7 bilim dalı sistemimizde forumlar üzerinden tartışma konusu olmuştur.
E-KPSS Türkçe Kursu
Üniversitemize bağlı Karaelmas TÖMER, engelli bireylerimize yönelik sosyal bir
sorumluluğu yerine getirmek maksadıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (E-KPSS)
yönelik Türkçe hazırlık kursunu 2014 Bahar Dönemi’nde merkezimiz üzerinden vermiştir.
Kursu veren öğretim elemanı sayısı 2’dir. Kurs süresi 12 haftadır. Kursa 38 kişi katılmıştır.
Eğitim 9 Nisan 2014 tarihinde sonlanmıştır.
82
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
- Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz
ÖZDAMAR 05-07 Mart 2014 tarihlerinde Çorum’da düzenlenen Türkiye’de Mesleki ve
Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi “Meslek Yüksekokullarında Kalite; Mevcut Durum,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ulusal konferansa katılmıştır.
- Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz
ÖZDAMAR 20-21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde
düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi” çalıştayına katılmıştır.
- Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Oğuz
ÖZDAMAR 22-23 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde
düzenlenen “İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Kurul
Toplantısı”na katılmıştır.
- Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; Cilt 3, Sayı 3, Aralık 2013 sayısı, Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014
sayısı, Cilt 4, Sayı 2, Ağustos 2014 sayısı, Cilt 4, Sayı 3, Aralık 2014 sayısının yayınlanması
gerçekleştirilmiştir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ( PDRUAM )
Merkezimizin yönetmeliği 09.03.2014 tarih 28936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık 10 aylık süre içinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Projesine ön teklif başvurusu
yapılmıştır. Başvuru sahibi: BEÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi (PDRUAM). Konu ve Adı: “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Başarmaya Hazır Çocuklar Referans: /135743/ID/ACT/TR
Tarih: Temmuz-2014
- 09.12.2014 tarihinde Karadeniz Ereğli Belediyesi işbirliği ile ‘Madde Bağımlılığı ile
Mücadele’ paneli düzenlenmiştir. Panele Merkez Müdürü Ydr. Doç. Dr. Sezai Kalafat,
Merkez Müdür yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ş. Parmaksız ve Yönetim Kurulu üyemiz
Yrd. Doç. Dr. Sultan Kurt katılmıştır.
- Sunulması planlanan bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmeti için gerekli olan
danışma odasının Kepez binasında açılması çalışmaları devam etmektedir.
- BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi personeli ve öğrencilerine yönelik psikolojik danışma hizmeti
sunulmuştur.
83
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Türkçe Öğrenim Merkezi ( TÖMER )
- Merkezimiz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptığı işbirliği neticesinde
24 Ocak - 27 Nisan arasında engelli vatandaşlarımıza yönelik "E-KPSS Türkçe Kursu"
- 29 Ocak - 27 Haziran tarihleri arasında haftalık 12 saat Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında Zonguldak'ta bulunan mültecilere ücretsiz "Temel Seviye Türkçe Kursu" verildi.
- 17 Şubat 2014 tarihinde Gökçebey Çanakçılar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan
fabrikayı ve hayvanat bahçesini kapsayan teknik gezi düzenlendi.
- 05 Mayıs 2014 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk
Projeleri kapsamında ortak şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi yapılmıştır.
- Nisan ayından itibaren öğrencilerimize halk oyunları kursu verildi.
- Gençlik Merkezi Zonguldak İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında haftada 1 gün olmak üzere öğrencilerimize çeşitli kurslar verildi.
- Öğrencilerimiz, 21 Mart 2014 tarihinde Nevruz kutlamalarında aktif olarak yer aldı.
- 03 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan "Karamanoğlu
Mehmet Beyi Anma ve 10. Türkçe Konuşma Yarışması" öğrencimiz birincilik elde etti.
- Merkezimiz öğretim elemanları 16-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Yurt Dışı Türkler Başkanlığı
(YTB) tarafından İstanbul'da düzenlenen II. Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi
Çalıştay'ına katıldı.
- Karaelmas TÖMER öğrencileri "Kültürel Etkinlikler" kapsamında hafta sonları tiyatro
etkinliklerine izleyici olarak katıldılar.
84
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
- 23 Haziran 2014 tarihinde Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda "Mezuniyet Töreni"
2014-2015 öğretim yılı yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için 1-4-20 Eylül ve 17 Ekim
2014 tarihlerinde Türkçe Yeterlik Sınavı yapılmıştır.
- 08.10.2014 tarihinde iki sınıf olmak üzere dersler başlamıştır.
- 17.10.2014’te yapılan sınav neticesinde üçüncü sınıf açılmıştır.
- 21.11.2014 tarihinde orta düzey için sınav yapılmıştır.
- 28.11.2014 tarihinde temel düzey için kur atlama sınavı yapılmıştır.
Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi (GIDAMER)
“Bilinçli Tüketici” konulu konferans
Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 02 Mayıs 2014 tarihinde
‘Bilinçli Tüketici’ başlıklı konferans, Gıda Mühendisi Görkem İstemi KİRİK ve Gıda Mühendisi
Uğur BÜBER’ in, sırasıyla, ‘Gıda Güvenliğinde Tüketici Bilinci’ ve ‘Türkiye’deki Gıda Mevzuatı
ve 5996 Sayılı Kanunda Gıdanın Yeri ve Önemi’ başlıklı sunumları gerçekleştirilmiştir.
Dünya Süt Günü Etkinliği
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa ‘Dünya Süt Günü’ etkinliği
20 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Okul Öncesi Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün önemi ve süt
tüketiminin yaygınlaştırılması konusunda bilgi vermiş, ayrıca süt dağıtılmıştır.
Zonguldak İli Gıda Üretim İşletmelerine Yönelik Portföy Anketi
Merkezimiz tarafından Zonguldak ili gıda üretim işletmelerine yönelik portföy anketi yapılmıştır.
Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde 364 gıda firması tespit edilmiş olup, 74 firma ankete
katılmayı kabul etmiştir. Anket sonuçları rapor olarak sunulmuştur.
85
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
BATI KARADENİZ BÖLGESİ YERBİLİMLERİ ÇALIŞTAYI – 1
Tahir KARAOĞUZ Konferans Salonu -28.05.2014
Konferanslar:
Konusu
Batı Karadeniz Havzası Kömürlerinin Endüstriyel Açıdan Yorumlanması
Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN
Konusu
Konuşmacı
Zonguldak Kömür Havzasının Kentleşme Alanlarında Tasman Risk
Değerlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
Konuşmacı
Zonguldak’ın İmar Planında Jeolojik ve Madencilik Sorunları ve Çözüm
Önerileri
TMMOB JMO Zonguldak İl Temsilcisi Jeoloji Müh. Şaban KOÇ
Konusu
Konuşmacı
Gökgöl Mağarası (Zonguldak) Duraylılık Değerlendirmesi
Doç. Dr. Melih GENİŞ
Konusu
Çangal Dağı (Kastamonu) Meta-Ofiyoliti’ne Bağlı Polimetalik
Cevherleşmeler
MTA Batı Krd. Böl. Md. Yrd. Jeoloji Yük. Müh. Meftun PEHLEVAN
Konusu
Konuşmacı
Konusu
Konuşmacı
Konusu
Konuşmacı
Konusu
Konuşmacı
Seminer:
Konusu
Konuşmacı
Batı Karadeniz Bölgesi Üst Kretase Yaşlı Andezitik Volkanitlerin
Petrojenetik-Jeokimyal Özellikleri ve Endüstriyel Kullanımları
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
Zonguldak Taşkömür Havzası Yeraltı Ocaklarında Radon Seviyelerinin
İzlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER
Geriden Kestirme Probleminin Çözümünde AKARSU Çözüm Yönteminin
Paradigması ve Batı Karadeniz Örneği
Yrd. Doç. Veli AKARSU
Çakraz (Bartın) Karbonatlı Kayaçlarının Mineralojik-Petrografik, FizikoMekanik Özellikleri ve Endüstriyel Mermer Olarak Değerlendirilebilirliği
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
86
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ HİZMETLER




















Genel Sekreterlik
Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek, istenen bilgileri ve raporları
derlemek ve yazmak.
Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak,
gerekli birimlere iletmek ve imzaya sunarak arşivlemek,
Üniversitemiz akademik ve idari personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili tüm
işlemleri yapmak, belgeleri saklamak ve Disiplin Soruşturması Defterine işlemek.
Üniversite Disiplin Kurulu Kararlarını yazmak ve ilgili birimlere duyurmak,
Çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerle yapılan protokoller konusunda yazışmalar yapmak ve
dosyalamak,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kanunda
belirtilen çerçevede birimden talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamak,
Üniversitemizin açılış ve mezuniyet törenleri ile ilgili organizasyonları gerçekleştirmek,
Araç görevlendirmelerini yapmak, (Şoför ve araçların belirlenmesi, taşıt görev emrinin
hazırlanması, görevlendirmelerinin yapılması ve ilgili birimlere ulaştırılması)
Rektörlüğe bağlı birimlerin öğretim elemanlarının görev süre uzatımlarını takip etmek.
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş,
poster, vb.) kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı gibi
faaliyetlerinin koordine edilmesi,
Kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki
aylık periyotlarda yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması ve
dağıtımının yapılması,
Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan ulusal ve uluslararası
etkinlikler gibi konuların yer aldığı tanıtım kataloglarının hazırlanması, yayımlanması ve
ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması,
Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine
edilmesi, benzeri aktivitelerde Üniversitemizin temsil edilmesi ve ilgili etkinliklere
üniversiteyi tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi,
Üniversitemizin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile
iletişimini ve işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi.
Üniversitemizdeki tüm etkinlikler ile önemli gelişmeler hakkında basın bültenleri
hazırlayarak ulusal ve yerel basın yayın organlarının kesintisiz olarak bilgilendirilmesi.
Üniversitemizin basın, yayın kuruluşlarında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması.
Basın mensupları ile iletişimin, Üniversitemiz adına yürütülmesi,
Basınla ilgili gerekli tüm materyalin, Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun olarak
hazırlanması,
Üniversitemiz kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla
takip edilmesi,
Medyada yer alan Üniversitemiz ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin takip edilmesi ve bu
haberlerden oluşan arşivin oluşturulması,
87
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
 Organizasyonların türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması, gerekli yer ve
zamanın belirlenmesi ve salonlar için gerekli donanımın sağlanması,
 Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan tören, sergi, konferans, panel,
sempozyum gibi faaliyetlerin organize edilmesi,
 Organizasyon için uygun görülen sayıda davetiyenin hazırlanması ve ilgili kurum ve
kuruluşlara dağıtımının yapılması,
 Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada üniversitemiz bünyesinde
gerçekleştirilen tüm etkinliklerin duyurusunun yapılması,
 Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması,
 Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm aşamalarının
koordinasyonu,
 Söz konusu etkinlikler ile ilgili görsel ve işitsel (fotoğraf, video kaydı vb.) arşivlerin
oluşturulması ve takibi.
Hukuk Müşavirliği
Üniversite lehine açılan dava
Üniversite aleyhine açılan dava
Toplam dava
Geçmiş yıllardan devam eden dava
Sayısı
16
56
72
62
88
Temyiz edilen dava
Kesinleşmeyi bekleyen dava
İcra takip
Sayısı
9
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Personel Daire Başkanlığı
Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
-İzin işlemleri
-Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Akademik Personel Programında işlenmesi
-Askere sevk, ayrılma, hizmet birleştirilmesi işlemleri
-Disiplin soruşturması işlemleri
-Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edenlerin dosyalarının jüri üyelerine gönderilmesi
-Rektörlük kadrosuna müracaat edenlerin müracaatlarının alınması, ön değerlendirme, sınav
tutanaklarının hazırlanması adayların sonuçtan bilgilendirilmesi
-Yabancı Dil Tazminat onaylarının alınması
-Hususi ve Hizmet Pasaportu işlemlerini
-2547 Sayılı Kanun uyarınca yurt içi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri
-2547 Sayılı Kanun 40/a, 40/d ve 40/b maddesi uyarınca ders verme görevlendirmeleri
-Ek ders onayları, ÖYP işlemleri, Akademik personelin hizmet belgeleri,
-Makam tazminatı onaylarının alınması ve takibi, Kurul Üyeliği Onaylarının alınması,
-Muvafakat yazıları, Rotasyon yazışmaları (Kurumlardan izin alınması ve yazışmaları)
-Seminer Anket gibi çalışmalar yapılacak kurumlardan izin alınması,
-Prof. 3 yılını dolduranlara onay almak,
Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü
- Her yıl Mart – Haziran – Eylül – Aralık sonu olmak üzere üçer aylık dönemler için Maliye
Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı sistemlerine akademik kadrolar ile ilgili veri girişleri,
- Her yılbaşında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalı ile Üniversitemize bildirilen açıktan
atama izinlerinin unvanlar bazında dağıtımının yapılması, kullanılacak kadroların
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesi.
- Üniversitemiz öğretim elemanlarının kadro değişiklik işlemleri
- Atanan (açıktan/naklen) öğretim elemanlarına ait özlük bilgilerinin istatistiklerinin tutulması
- YÖKSİS veri tabanında yer alan Akademik Personel Atama Duyuru Sistemine ilan edilecek
öğretim elemanı kadroları derece, adet, unvan ve koşulların girilmesi
- Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına atananların YÖKSİS veri tabanına girişleri
- Doçentlik sınavı adayları raporlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi
- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında alınacak araştırma görevlisi kadroları
için ilan hazırlığı yapılması ve YÖKSİS veri tabanı girişleri
- Üniversitemiz Profesör kadrolarına atananlar tarafından doldurulan “Üniversitelerarası Kurul
Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formlarının
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi
- Üniversitemiz öğretim elemanlarının görev süre uzatımları işlemleri
İdari Tayin Şubesi
-İdari kadro cetvellerinin tutulması,
- Kadro iptal-ihdas, dolu-bos, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemler,
- Açıktan, naklen veya yeniden atama işlemleri,
- Her üç ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
-Bütçe Kanunu’na göre her üç ayda dolu ve bos kadroların Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi,
-dolu, boş, ihdas, iptal kadroların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi,
89
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
- 2547 sayılı Kanunun 13/b–4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme ve terfi işlemleri,
- 657 sayılı Kanunun 36.maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A–12/d bendi uyarınca bir
üst öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması
- Aday memurların işlemleri, İdari personelin hizmet birleştirme işlemleri
- Yabancı Dil Tazminatı işlemleri, Yan Ödeme işlemleri
- 657 sayılı Kanunun 64 Maddesi gereğince kademe ilerlemesi işlemleri
-5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hükmüne göre
Üniversitemizde görevli personelin hususi pasaport işlemleri
Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
-Maaşların, ikramiye, İhbar ve Kıdem Tazminatı işlemleri
-Sürekli İşçilerin karşılık hesaplaması, Doğum veya ölüm yardımı işlemleri
-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu personelin maaş işlemleri
- Asgari Geçim İndirimi Bordrosunun düzenlenmesi ve tahakkuk ettirilmesi
-2547 sayılı kanunun 33 ve 35.maddesine göre yurtdışında öğrenim gören personelin öğrenim
giderleri ve aylık işlemleri
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; Sosyal Güvenlik ve
sağlık sigortası primi ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarlara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin
yasal süresi içinde SGK e- bildirge yoluyla bildirilmesi
-Memur Sendika Üyelik Aidat kesintileri ile ilgili işlemler
-Askerlik Hizmet borçlanmasının kesintilerinin yapılarak SGK’ya gönderilmesi
-Üniversitemiz tüm kampüslerinde bulunan lojmanlarının Milli Emlak Konut tebliğine göre kira
tespitini yapmak ve kira bedellerinin tahsilatını sağlamak.
-Üniversitemizden naklen tayin olan personele maaş nakil bildirgesi düzenlemek
-Döner Sermaye İşletmesinden pay alanların Maaş ödemelerinde vergi dilimlerini belirlemek
için gereken bilgi girişlerini yapmak.
-Yeni atanan personel için kıstaslı maaş hazırlanması ve ödemenin gerçekleşmesi.
-Görevden ayrılan personel için kişi borcu çıkarılarak bordrosunun düzenlenmesi,
-Aylık ders ücreti ve Sınav Ücreti ödeme işlemleri
-Prof. Doçent atamalarında Jüri Üyelerine ücret tahakkuku ve ödemesinin yapılması,
-Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen faturaların ( Kurumumuzdan Emekli olan Akademik ve
İdari Personelin emekli ikramiyeleri ve makam tazminatı) giderlerinin tahakkuku ve ödemesi
-SGK Yönetim Giderlerine Katılım Payı ile ilgili 5510 SK.81 maddesinin c bendi kapsamındaki
sigortalılara bağlanan ve bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere bütçeyle verilen S.G.K.
Devlet Primi ödeneklerinin %20 si oranında ek karşılık Tahakkuk ettirmek ve Sosyal Güvenlik
Kurumuna Ödenmesini sağlamak
-Maaşlardan kesilen özel kesintilerin işlenmesi, gerekli hesaplara aktarılması
Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
-Yıllık Eğitim Programını hazırlamak ve Devlet Personel Başkanlığına göndermek,
-Unvanlara göre Görevde Yükselme Eğitimi El Kitaplarını hazırlamak
-Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlamak ve yürütmek,
-Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulması
-Aday memurların temel eğitim programını hazırlamak ve yürütmek,
-Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılması,
-Hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve yürütmek,
90
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
-
-
-
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı
Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçe işlemleri,
Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat
ihtiyaçlarına yönelik, yatırım bütçe teklifinin harcama birimlerinden yazı ile talep edilerek
konsolidasyonunun yapılması, yıl içinde ödenek takibi, makine-teçhizat detay programının
hazırlanması ve revize işlemi,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yolluk ödemeleri,
Merkez kampüs ve İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı elektrik ödemesi, Elektrik ödemeleri
ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması.
Kütüphane ve Rektörlük ek bina su ödemeleri,
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Farabi
kampüsü santral telefon ödemeleri, telefon abonelik işlemlerinin yapılması, telefon
ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması,
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında atanan, Üniversitemizde lisansüstü
eğitim gören ve kaynağı gelen araştırma görevlilerinin ödenek işlemleri
Satınalma Şube Müdürlüğü
- Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin,
demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat, yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi vb. diğer mal
ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli ihale ve satınalma işlemlerininin yapılması,
- Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve
makine-teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
- Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve Farabi kampus santralinin,
bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
- Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsünde bulunan Fakülte ve Yüksekokul binalarının
kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
- Tüm kampüslerin elektrik alımı ihale işlemlerini yapmak ve Farabi Kampüsü elektrik hak
edişlerinin düzenlenip ödenmesi,
- Rektörlük, Genel Sekreterlik, Merkez Santral ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının
telefon hattı ihale işlemlerinin yapılması,
- Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarım ihtiyaçlarını, muayene ve sigorta hizmet
ihtiyaçlarının, akaryakıt ihtiyaçları için ihale ve satınalma işlemlerinin yapılması,
- Üniversitemiz kamulaştırma ve ödeme işlemlerini yapmak,
- Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerinin yapılması,
- Üniversitemizin ihtiyacı bulunan (Microsoft yazılımlarının yıllık site anlaşması gibi) lisans
anlaşmalarının yapılması, yazılım programlarının alınması,
- Üniversitemiz Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsü personel servis hizmeti ihalesi
yapmak ve aylık hak ediş ödemelerinin yapılması,
- Üniversitemiz Farabi Kampüsü, fakülte ve yüksekokulları ile bağlı birimleri için temizlik
hizmeti alımı ihalesinin yapmak ve aylık hak ediş ödemelerinin yapılması,
91
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
- Üniversitemiz Farabi Kampüsü ile İbn-i Sîna Kampüsü fakülte ve yüksekokulları ile bağlı
birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesinin yapmak ve aylık hakediş ödemek
- Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri,
- Üniversitemiz Farabi Kampüsü fakülte, enstitü ve yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan
temizlik personeline giyim kuşam alım işlemleri,
- Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin ihtiyaçları doğrultusunda gazete ve haber ajansı
abonmanlıkları ile SMS hizmeti alımı işlemlerinin yapılması,
- Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerinin yapılması,
- Onkoloji Merkezi ile Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi ihtiyacı için 7 kredili
işlem, 7 doğrudan temin ve 7 adet de ihale yapılarak toplamda 190 kalem ürün alım,
Taşınır Şube Müdürlüğü
-Rektörlük ve bağlı birimlerine hizmet veren ambarların stok takibi, sevk ve idaresinin
yürütülmesi, Yıllık ihtiyaç listesinin belirlenip, talepte bulunulması ve birimlerin talepleri
doğrultusunda stoklardan karşılanması,
-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Taşınır kayıtlarının tutulması, Yılsonu hesaplarının
hazırlanıp muhasebe birimine gönderilmesi
-Birimlere devir işlemi yapılan taşınırlarla ilgili gerekli işlemler
-Ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurda işlemlerinin yapılması,
-Üniversitemize alınan araçlar ve iş makineleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması,
-Üniversitemizin ısıtılmasında kullanılan kalorifer yakıtı için yıllık ihtiyaç listesinin belirlenip,
teslim alma, numune alma ve numunelerin analize gönderilmesi ile ilgi işlemlerin yapılması,
-Üniversitemizin Kamu konutlarıyla ilgili yapılan talepleri, yılsonu itibari ile Tahsis Komisyonuna
sunmak ve komisyonca hazırlanan puanlama listesine göre tahsis işlemi ve konutun
boşaltılması işlemlerinin yapılması,
-Üniversitemiz merkez kampüste bulunan otoparklarla ilgili tahsis ve boşaltma işlemleri,
-Üniversitemizce düzenlenen etkinliklerde destek hizmeti görevinde bulunulması,
Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Birim gelen giden evrak işlemleri ve genel evrak gelen giden evrak işlemlerinin yapılması,
Merkez kampüs telefon santrali işlemlerinin yapılması,
Birim arşiv iş ve işlemlerinin yapılması,
Rektörlük binasında ve çevre temizlik işlerinde görev yapan hizmetlilerin sevk ve idaresi,
Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında görev yapan temizlik
firması elemanlarının iş ve işlemlerinin takibi,
- Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri,
-
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü
- Üniversite sivil savunma planlarını hazırlatılması,
- Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatlarının temin edilmesi, mevcutların bakım
ve korumalarının takibi,
- Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemlerin yapılması,
92
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
- Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yangın söndürme cihazlarının
her yıl periyodik bakımının yapılması,
- 24 saat devamlı çalışma planı hazırlanması,
- Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğine göre sefer görev emri alan personelin ertelenmesi,
- Sivil Savunma Birimi ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
-
ÖSYM sınavı sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilere ait bilgilerin FTP server’dan
alınarak öğrenci otomasyonuna aktarımı
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılması
%10’a giren öğrencilerin ödedikleri fazla ücretin iadesi, sehven yatırılan öğrenci katkı
payı/öğrenim ücretlerinin iadesi işlemleri
Yaz okulu ders ücretlerinin hesaplanması
Yaz okulunda açılması planlanan derslerin ilgili bölümlerden temin edilerek ilan edilmesi
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanlarının web sayfasından ilan edilmesi
Yabancı Uyruklu öğrenci başvuruların alınması
Transkript verilmesi(isteğe bağlı).
Yabancı uyruklu öğrencilere ilgili makama verilmek üzere belge, ikamet tezkeresi ve
İngilizce öğrenci belgesi düzenlenmesi
Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri
TCS, YÖS, YÇS, ile burslu öğrenciler ve kültürel antlaşmalar ile Üniversitemize
yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri
Ek kontenjanla Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri
Devlet bursu alan yabancı uyruklu öğrencilerin transkriptlerinin YÖK’e gönderilmesi
Disiplin cezaları, nüfus ve ikamet değişikliklerinin otomasyona aktarılması
YÖS müracaatlarının ve kayıtların kabulü.
Eğitim Planları değişikliklerinin Otomasyon sisteminde kontrolünün yapılması.
Socrates - Erasmus, Mevlana ve Farabi Programı ile başka Üniversitelerden ders alan
öğrencilerin ders kayıtları ve notlarının işlenmesi
Dikey geçiş öğrencilerinin İntibak programlarının girilmesi
Diploma ve eklerinin basılması
VERİ KONUSU
Mezunlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı
ÖYP Kapsamında Lisansüstü Öğrenci Sayısı
ÖYP Kapsamında Lisansüstü Mezun Sayısı
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Önlisans Program Sayısı
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Lisans Program Sayısı
TYYÇ’ye Göre Yapılandırılan Lisansüstü Program Sayısı
Yurtdışı Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisans Program Sayısı
Yurtdışı Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisansüstü Program Sayısı
Yurtiçi Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisans Program Sayısı
Yurtiçi Üniversiteleri İle Ortak Açılan Lisansüstü Program Sayısı
93
VERİ
32
4
102
69
69
4
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ağ ve Sistem Birimi
 Merkez yerleşke içinde yaklaşık 16000 m fiber optik ve 30000 m kategori-6 kablo ile
oluşturulmuş bilgisayar ağı vardır. Bu ağ ile Ulakbim üzerinden 400 Mbit/sn hızında
İnternete çıkılmakta olup, kablosuz ve kablolu olmak üzere yaklaşık 35000 kişiye internet
hizmeti verilmektedir.
 Üniversitemize ait web Sitesi (http://www.beun.edu.tr) Başkanlığımız Web Grubu personeli
tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlere ait web sayfalarına erişim web ara
yüzlerinden ve dışarıdan güvenli dosya (sftp) bağlantısı ile sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi
içerisinde güvenli, uzaktan erişim imkânı bulunan, veritabanı erişimli, kontrolü kolay web
sunucuları kurulmuştur.
 Yeni domain (beun.edu.tr) uzantılı e-posta adreslerinin personelimize dağıtılması
tamamlanmıştır. Önceden kullanılmakta olan karaelmas.edu.tr uzantılı e-posta adreslerinin
kullanımı belirli bir süre daha devam edecektir. Ayrıca beun ve karaelmas uzantılı e-posta
adreslerimizin başka e-posta hizmetleri sunan sağlayıcılarda (hotmail, gmail vb.) kara
listeye düşmemesi (spam olarak görünmemesi) için bu sağlayıcılarla irtibata geçilip
düzenlemeler yapılmıştır.
 İnternet güvenliği olarak güvenlik duvarı cihazı ile Üniversitemiz dışarıdan gelecek
saldırılara karşı korunmaktadır. Tüm veri trafiği kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilere ve
personele ait tüm bilgisayarların kayıt işlemleri devam etmektedir.
 Tüm dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantı hızları arttırılmıştır (İbni Sina Kampüsü
150 Mbit/s, Alaplı M.Y.O. 20 Mbit/s, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 10 Mbit/s,
Çaycuma M.Y.O. 15 Mbit/s, Devrek M.Y.O. 15 Mbit/s, Ereğli Eğitim Fakültesi 15 Mbit/s,
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 15 Mbit/s, Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi 5
Mbit/s, Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O. 15 Mbit/s, Yabancı Diller Kampüsü 15 Mbit/s).
 Web sayfamızın yıllık ziyaretçi sayısı 3.500.000’dur. İstatistikler http://piwik.beun.edu.tr
adresinde tutulmaktadır.
 Üniversitemizin web ana sayfası, alt sayfalar ve kişisel sayfalar 486 adete ulaşmış olup,
bunların sanal sunucu olarak kurulması ve teknik destek verilmesi devam etmektedir.
 Ana sunucu Web sitesinin büyüklüğü 10 GB’dır.
 Merkez Kampüs Altyapı fiber optik kablolama ve IP kamera montajı işleri büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Buna göre 12000 m fiber optik kablolama ve 70 adet IP kameraya sahip
bir güvenlik sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir.
 Çaycuma MYO, Devrek MYO, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geomatik
Mühendisliği Laboratuvarı, Sağlık Kampüsü Nizamiye girişleri yerleşkelerinde ki kamera
sistemlerinin yeniden kurulumları veya revizyonları tamamlanmış, sistemlerin sağlıklı
biçimde, 24 saat görüntü kaydedebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.
 Bilimsel dergilerimizin web sayfaları olan ijmeb.org, uyad.org ve higheredu-sci.org’ un
beun.edu.tr’ li domain adreslerine taşınması ve sanal sunucu altyapısının kurulması
tamamlanmıştır.
 Ereğli Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO,
Gökçebey MYO, Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel
Sanatlar Fakültesi ve İbni Sina Kampüsü yerleşkelerine düzenli ve hızlı internet hizmeti
verebilmek için bu yerleşkelere, ağ ve sistem adına gerekli olan olan kenar anahtar, sunucu,
fiber kablo, bakır kablo, kabinet, bilgisayar ve aksesuarları temini sağlanmıştır.
94
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
 Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bazı bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına 12
adet kablosuz erişim noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir. Bu yerleşkelerdeki yetkili
personellere gerekli eğitimler verilmiştir. Böylelikle tüm yerleşkelerdeki eduroam hizmeti
veren kablosuz erişim noktası 72 adete ulaşmıştır.
 Tüm web sunucularımızın güvenlik duvarı sunucu ayarlamaları ile güvenlik seviyeleri daha
üst düzeye çıkartılmıştır.
 E-Kampüs, EBYS, UZEM, E-posta, Web vb. 47 adet farklı sanal sunucunun daha
profesyonel yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazılım programı alımı yapılmış
ve hizmete alınmıştır.
 Değişik birimlere alınacak bilişim malzemeleri için teknik şartnameler oluşturulmuştur.
 Muayene ve Kabul Komisyonlarında görev alınmıştır.
 İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dâhilinde lisanslı programları (Net Cad, AutoCad,
Matlab, Pspice, Solidworks, Msc, SPSS, Eviews, Eset Nod32 Antivirüs vs.) indirmek için ağ
içerisinde veri paylaşımı sağlayan ftp sunucularının hizmet sürekliliği sağlanmıştır.
 Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin e-posta adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim
sağlayabileceği internet hizmeti verilmektedir.
 Ping, Dspace, Freenas, Sawmill, EBYS (3 adet sunucu içerir) gibi farklı işlevlerde 7 sanal
sunucu kurulmuş ve toplam yönetilen sanal sunucu sayısı 47 olmuştur.
 Ağ, sistem ve yazılım ekibiyle sistem hataları, sunucuların çalışırlılığının kontrolü ve sunucu
disk kapasitelerinin doluluk oranlarının raporlanması üzerine yazılım uygulaması
geliştirilmiş ve hizmete alınmıştır.
 Sanallaştırma programının yönetim konsolu en son versiyonuna güncellenmesi işlemi
tamamlanmıştır.
 Kütüphane kaynaklarından yararlanmak için kullanılan Proxy hizmeti, yeni güncellemeler
ile devam etmektedir.
 ekampus.beun.edu.tr, apps.beun.edu.tr ve ebys.beun.edu.tr web sayfalarının SSL
sertifikaları en güvenilir SSL sertifikaya yükseltilmiştir.
 Yeni bir web sunucusu olan apache3.beun.edu.tr hizmete açılmıştır. Böylelikle web
sunucularımızın sayısı 9’a ulaşmıştır.
 UZEM’in kullanmış olduğu programların sanal sunucularda kesintisiz ve düzgün çalışması
sağlanmıştır.
 Üniversitemizin satın almış olduğu yeni telefon santralleri için gerekli teknik destek
verilmiştir.
 Yönetilebilir kenar anahtarlarının montajı ve yönetim ayarları yapılmıştır.
 Microsoft Windows ve Office lisanslamalarında kullanılan KMS sunucusunun daha sağlıklı
ve daha güvenli çalışması sağlanmıştır.
 Birimimiz web sayfasının ara yüzü değiştirilmiş ve bazı güncellemeler yapılmıştır.
Yazılım Birimi
 Mezun Bilgi Sistemi(MBS): Kayıt olma, üyelik sistemi, üyelik bilgi güncelleme, e-posta
bilgilendirmesi ve istatistikler, kariyer merkezi vb. eklenmiştir.
 Kaynak Talep Sistemi (KTS): Kütüphane için Kitap/E-Kitap, Dergi/E-Dergi taleplerini
toplamak için geliştirilmiştir.
 Hastane Teknik Servis Otomasyonu (geliştirilmektedir)
95
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
 eKampus: Öğrenci modülü, ders not giriş ve raporlama modülü, öğrenci işleri modülü,
öğrenci belge – rapor modülü, katkı payı kontrol ve yönetim modülü, katkı payı – banka
WEB servisi, ders alma modülü, katalog / ders ve ders planı yönetim modülü, derslik
yönetimi modülü, değişim programları modülü, Farabi, online başvurular modülü, ( BESYO,
ÖYP, Konservatuvar, Güzel Sanatlar Fakültesi, YÖS ), bilgi paketi modülü (EOBS), yetki
yönetim modülü, akademik özgeçmiş modülü, toplu eposta modülü (beta) modülleri ihtiyaca
göre güncellenmiştir.
 Pedagojik Formasyon Programı Otomasyonu: Yapılan başvuruların aktarımı, grupların ve
sezonların belirlenmesi yapılmıştır.
 Pedagojik Formasyon Online Başvuru Sistemi
 e-Devlet Kayıt: e-devlet üzerinden yapılan yeni öğrenci kayıtlarını ekampüs ile entegre eden
bir uygulama geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 Ek Ders: Ek ders formlarının raporlandığı program geliştirilmiştir.
 Rehber: Unipa personel sisteminin veri tabanı kullanılarak web tabanlı telefon rehberi
geliştirilmiştir.
 Salon Randevu Sistemi: Konferans salonlarının kullanım yönetimi için web tabanlı bir
yazılım geliştirilmiştir.
 Sistem Kontrol: Daire Başkanlığımızda kullanılan sistemlerin takibini yapan bir program
geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.
 Tercih Raporu: Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için tercih robotu güncellenmiştir.
 Ulaşım Servis: Servis güzergâhlarının belirlenmesi için kullanılan güzergah talep toplama
programı geliştirilmiştir.
Otomasyon Birimi
Merkez ve dış kampüslerimizde toplamda 25 kartlı geçiş noktası bulunmaktadır. Bunlardan 3
tanesi rektörlük giriş katında geçiş kontrolü için kullanılmakta olup 22 tanesi ise
yemekhanelerde ödemeli geçiş olarak kullanılmaktadır.
Yemekhane (Ödemeli Geçiş Noktaları): Yemekhane kartlı geçiş sisteminin yazılımı ve
raporlama kısmı 2013 yılından itibaren tamamen otomasyon birimi tarafından geliştirilmiş ve
güncellenmektedir. 2014 yılı içerisinde akademik yemekhanede kullanılan KIOSK yerine
termal yazıcı ile fiş verecek şekilde yazılım geliştirilmiş ve bu sisteme uygun raporlama sistemi
tasarlanmıştır.
Kapı Geçişleri: Kapı geçiş sistemleri pilot olarak rektörlük girişinde uygulanmıştır. İki
turnike ve bir engelli geçiş turnikesi konularak kapı geçişleri için uygun yazılım ve raporlama
sistemi geliştirilmiştir.
Hızlı Geçiş Sistemi: HGS giriş kapılarında kullanılan bariyerlerin, arabaların geçişi
sırasında pasif RFID teknolojisi kullanılarak sistemde tanımlı öğrenci ve personelimizin araç
tanıma sistemiyle otomatik kontrolünün sağlandığı ve otomasyon birimimizce yazılımı
geliştirilmekte olan bir sistemdir.
Teknik Hizmetler Birimi
Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi
konusunda yaşanılan yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar
kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik destek, basit kablolama ve sahip olunan imkânlar
çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması
96
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
görevlerini yürütmektedir. İnternet ve ağ donanımı sorunlarında ağ ve sistem grubu ile birlikte
koordineli olarak çalışılmaktadır. İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda
Üniversitemizin lisanslı yazılımları kullanılır.
Faaliyet Adı
Adet
Faaliyet Adı
Adet
Format ve İşletim Sistemi Kurulumu
794
Yazıcı / Monitör Arızası
8
Anti virüs, Office vb. Programların Kurulumu
83
Ağ Kablosu Yapımı
101
İşletim Sistemi Sorunu
289
İnternet Bağlantısı, Ağ Kurulumu, Yapılandırma199
Virüs Temizleme, Veri Kurtarma
10
Yazıcı, Scanner vb. Kurulumu
295
Teknik Rapor, Donanımsal Raporlama vb.
Dosya Yedekleme
Bilgisayar Laboratuvarlarına Program Kurulumu
455
EBYS, SAY2000 VPN kurulumu
63
Kablosuz İnternet (EDUROAM) kurulumu
197
Donanım Arızası
111
TOPLAM
2605
Web Tasarım Grubu Hizmetleri
2014 Yılı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Duyuru
Sayısı
47
29
49
31
53
19
Etkinlik
Sayısı
20
16
59
62
65
37
2014 Yılı
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
Duyuru
Sayısı
33
39
36
42
37
36
451
Etkinlik
Sayısı
13
14
21
29
17
29
382
- İç Denetim Biriminde Görevli yetkili personele icdenetim.beun.edu.tr web sitesine içerik
girişi için yeni kullanıcı adı, şifre ve içerik giriş eğitimi verilmiştir.
- uzem.beun.edu.tr sayfasında güvenlik çalışması ve görünüm değişikliği yapılmıştır.
- insaat.beun.edu.tr web sitesi yenilenmiştir.
- geomatik.beun.edu.tr web sitesinin görünümü yenilenmiştir.
- Türklerde Tarih Bilinci Sempozyumu Fotoğrafları web sitesine galeri olarak eklenmiştir.
- semcocuk.beun.edu.tr ve semgenc.beun.edu.tr siteleri açılmış, ara yüzleri tasarlanmış,
arama motoru optimizasyonları yapılmış ve içerik giriş eğitimleri verilmiştir. Ayrıca ön kayıt
talep formları oluşturulmuş ve kurs yöneticilerine ve [email protected] adresine eposta
yoluyla iletilecek şekilde programlanmıştır.
- compneuro.beun.edu.tr alan adı açılmış ve şifreleri ilgili yöneticiye gönderilmiştir.
- bkuam.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve ara yüz konusunda gerekli destek verilmiştir.
- web.beun.edu.tr/aday adresi aday.beun.edu.tr olarak taşınmış ve yeniden düzenlenerek
içerikleri güncellenmiştir.
- buradaengelyok.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir.
- ebysbilgi.beun.edu.tr sayfası açılmış, tasarımı, içerikleri, görsel materyalleri yerleştirilmiştir.
- cbbckursu.beun.edu.tr – Cerrahi Baş ve Boyun Tümörleri Kursu için web sayfası açılmış,
içeriklerinin giriş eğitimleri verilmiştir.
- Diş Hekimliği Fakültesinin “Fotoğraf Galerisi” oluşturmak istemesi ile nextgen galeri modülü
kurulmuş ve eğitimi verilmiştir.
97
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
-
-
fbe.karaelmas.edu.tr sitesi fbe.beun.edu.tr sitesine yönlendirilmiştir.
cevre.beun.edu.tr için haber yayınlama scripti yetki paneli oluşturulmuştur.
metalurji.beun.edu.tr nin ingilizce web sayfası açılmıştır.
bilgisayar.beun.edu.tr web sayfası açılmış, şifreleri verilmiştir.
emyo.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir.
aerobiyoloji.beun.edu.tr web sayfası açılmış, görsel olarak düzenlenmiş ve içerik giriş
eğitimi verilmiştir.
Devrek Meslek Yüksekokulu web sayfası web.beun.edu.tr/devrek adresinden
devrek.beun.edu.tr adresine taşınmış ve sayfanın görselliği değiştirilmiştir.
Öğrenci Konseyi web sayfası ogrencikonseyi.beun.edu.tr olarak yenilenmiştir.
inteknot.beun.edu.tr web sayfası açılmıştır.
Düzenlenen çeşitli bilimsel etkinlikler için web sayfaları açılmış, içerik giriş eğitimleri verilmiş
ve / veya içerikleri girilmiştir. (Projepazarı, Zonguldak Sempozyumu, Muspart, Kabep,
Tüdeas, 2237 Proje Eğitimi, Karsam, Burokon vb.)
Değişen sayfa yöneticileri için, şifreleri yeniden oluşturulmuş, teslim edilmiştir.
Çeşitli etkinliklerde veya sunumlarda kullanılmak üzere arka planda çalınacak müzikler
hazırlanarak, Basın Yayın Koordinatörlüğüne gönderilmiştir.
Basın Yayın Koordinatörlüğünün Mac Bilgisayarına ihtiyaç duyulan programlar kurulmuş
taşınabilir diskindeki tüm fotoğaf arşivleri kurtarılmış ve teknik destek verilmiştir.
zmyo.beun.edu.tr sayfası başka bir sunucuya taşınmış, sayfanın yenilenmesi için ilgili
işlemlerin yapılması, tema düzenleme ve tema tasarımı konularında eğitim verilmiştir.
engelsiz.beun.edu.tr sitesinin güvenliği artırılmış, bazı kodları ve görünümü düzenlenmiştir.
eemto.beun.edu.tr web sayfası açılmış ve içerik giriş eğitimi verilmiştir.
tekmer.beun.edu.tr adresi açılmış ve (test aşamasında) yayına alınmıştır.
uzem.beun.edu.tr sitesinin tüm içerik ve arayüzü değiştirilmiştir.
Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından talep edilen ozdestek.beun.edu.tr açılmıştır.
isiguam.beun.edu.tr web sitesi iletişim formu hazırlanarak, [email protected] ye eposta
gönderecek şekilde programlanmıştır.
fizyoterapi.beun.edu.tr, hemsirelik.beun.edu.tr, aeshmyo.beun.edu.tr ve syo.beun.edu.tr
web sitelerine intro popup modülü kurulmuş ve eğitimi verilmiştir.
Yeni Projeler ve Biten Projelerin dosyaları pdf ve online kitap halinde yayınlanmıştır.
ebd.beun.edu.tr web sitesinin kopyası alınmış, TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan dergi arşiv
sisteminde yayınlanması için gönderilmiştir.
Gıda mühendisliği web sitesinin görünümü değiştirilmiştir.
webkutuphane.beun.edu.tr Tanıtım Kataloğu güncellenerek taşınma işlemi tamamlanmıştır.
Çeşitli zaman dilimlerinde Kütüphane Kitap Bağış Listeleri güncellenmiştir.
jeoloji.beun.edu.tr sitesinin içerik ve görsel düzenlemesi yapılması için eğitim verilmiştir.
alapli.beun.edu.tr web sitesindeki posted by ve posted date tagları kaldırılmıştır.
web.beun.edu.tr/tip web sitesindeki posted by ve posted date tagları kaldırılmıştır.
Mühendislik Fakültesi Galeri Ekleme modülü kurulmuş ve eğitimi verilmiştir.
pdruam.beun.edu.tr web sitesi açılmış, içerik giriş eğitimi verilmiştir.
karaelmastomer.beun.edu.tr sitesinin ara yüzü değiştirilmiş ve içerik giriş eğitimi verilmiştir.
hastane.beun.edu.tr web sitesi nginx sunucusundan apache3 sunucusuna taşınmıştır.
etik.beun.edu.tr İnsan Araştırmaları Etik Kurulu sayfası açılmış, içerik giriş eğitimi verilmiştir.
ebysbilgi.beun.edu.tr açılmış ve video, ekran görüntüleri gibi görsel içerikler girilmiştir.
400 e yakın web sitesine güvenlik eklentisi kurulmuş ve güvenlikleri artırılmıştır.
bidb.beun.edu.tr Android işletim sistemi menü problemi giderilmiş ve sayfa yenilenmiştir.
98
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
- Sunucularımızda barınan tüm web sayfalarımız için güvenlik artırım çalışmaları yapılmıştır.
- Tüm apache sunucularda barınmakta olan sitelerimiz için normal açılış hızından 2-3 kat
daha hızlı açılma sağlayan apache mod deflate özelliği kurulmuştur.
- Ana domain’imizin 28 adet dizine 368 adet rss motoruna ve 536 adet social bookmark siteye
kayıtları yapılmıştır.
- eng.beun.edu.tr sitesinin içerik ve yerleşim düzenlemeleri ve içerik güncellemeleri yapılmış,
WordPress 4.0 versiyonuna yükseltilmiştir..
- 486 adet sitemiz için google, bing ve yahoo site yöneticisi araçlarına kayıtlar yapılmıştır.
- 2-3 ayda bir w3.beun.edu.tr web sitesinin site haritası çıkarılmış ve google a bildirim
işlemleri yapılmıştır.
- Sitenin alexa sıralamasının yükselmesi için gerekli robots.txt dosyası yapılandırılmış, Alexa
ve Majestic botlarına tarama izinler verilmiş ve ilgili takip kodları ana sayfaya girilmiştir.
- eduroam.beun.edu.tr sitesinin içerik düzenlemesi yapılmıştır.
- Aday kayıt rehberi sayfası güncellenmiştir.
- burokon.beun.edu.tr bildiri giriş formu oluşturulmuş ve site yöneticisine e-posta göndermesi
için programlanmıştır.
- Çeşitli periyotlarda yayınlanan kampüsün sesi gazetesinin tabletlerden ve web üzerinden
açılabilir kitap biçimine dönüştürülmesi ve yayınlanması sağlanmıştır.
- web.beun.edu.tr/iso sayfası güncellenmiş ve kayıt kabul mektupları güncel olarak
yayınlanmıştır.
- Arama motoru arama sonuçlarında karaelmas.edu.tr olarak çıkan bazı web sayfalarımızın
beun.edu.tr adresine yönlendirilmeleri yapılmıştır.
- Yemek listeleri aylık olarak güncellenmiştir.
- Ayrıca 486 adet sitenin teknik desteği birebir, telefonla veya uzaktan bağlantı ile verilmiştir.
Her faaliyet burada belirtilmemiştir.
Bilgi İşlem personelimizin katıldığı etkinlikler:
03.03.2014
Mehmet BAKACAK
Ankara Ulusal Akademik Arşiv Projesi Açık Erişim Semineri
Mehmet BAKACAK
Ankara Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu
20-21.03.2014
Murat SÜRÜCÜ
Ankara Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Uygulamaları Sempozyumu
20-21.03.2014
Mesut UYSAL
Mersin 8.Ulaknet Çalıştayı
27-30.04.2014
Kerem KÖKSAL
Trabzon IEEE 22.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
23-25.04.2014
Murat SÜRÜCÜ
İstanbul Siber Güvenlik Konferansı
13.05.2014
Mesut UYSAL
İstanbul Siber Güvenlik Konferansı
13.05.2014
Mehmet BAKACAK
Ankara Kurumsal Açık Erişim Arşiv sistemlerine Veri Girişi Eğitimi
30.05.2014
Kerem KÖKSAL
Ankara YÖKSİS ve E-Devlet Toplantısı
28.10.2014
VERİ KONUSU
VERİ
Akademik ve İdari Yöneticiler için Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Gezi Sayısı
Modernize Edilen Ve Güvenli Hale Getirilen Ağ Uzunluğu
Tamamlanan E-Altyapı Hizmetleri Sayısı
2
20.000 mt
32
99
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
-
Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanması
Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması
Dış Paydaş anketlerinin doldurulması
İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veri toplamak istatistiki kayıt yapmak
Kurum içi anket çalışmalarını koordine etmek
Performans Programının Hazırlanması
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
-
Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması
Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması
Yatırım Detay Programının Konsolidasyonu
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
Kesin Hesap İzahlarının Kontrolü ve Konsolidesi
Taşıt Alım İzni
Temsil ve Tanıtma Giderleri İzninin Alınması
Üçer Aylık Dönemler Halinde Yatırım İzleme Raporlarının Hazırlanması
Üçer Aylık Dönemler Halinde Ödenek Gönderme İşlemlerinin Yapılması
Cari Bütçe Teklifinin Hazırlanması
Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması
Ekleme, Aktarma, Finansman Fazlası Ödenek Kaydı
Öğrenci Katkı Paylarının Takibi ve II. Öğretim Giderlerinin Takibi
22D/ 22F Doğrudan Temin Alımlarının Takibi ve Konsolidesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
-
Vezne işlemleri, teminat mektuplarının muhafazası, alındı ve defterlerin muhafazası
Banka hesaplarının açılması, vadeli ve vadesiz banka hesaplarının kontrol ve
muhasebeleştirilmesi, faiz gelirlerinin takibi
Bütçe içi iş avans ve kredileri, personel avans, bütçe dışı avans ve kredi işlemleri
İcra, sigorta, sendika, kefalet ve nafaka kesinti ve ödemeleri, vergi kesinti, beyan ve
ödemeleri, vergi ve sigorta borcu sorgulama, kesinti ve ödemeleri,
Maaş, hak ediş, ek ders, sosyal yardım, harcırah, mal, hizmet ve yapım işleri ödemeleri,
Ay/Yılsonu işlemleri, kesin hesabın, yönetim dönemi cetvellerinin, taşınır kesin hesap
raporlarının, Sayıştay’a gönderilen dönem başı/sonu ve aylık raporların düzenlenmesi,
Taşınır ve taşınmaz mal işlemleri;
Kişilerin kuruma ait borçlarının takibi, kiralamalara ait alacakların takibi.
Hazine yardımlarının takip ve tahsili, kira gelirlerinin, yemek gelirlerinin takip ve tahsili,
Danışmanlık ve eğitim hizmeti
100
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
-
İç Kontrol standartlarının uygulanması
Ön Mali Kontrol yapılması
Ödenek gönderme belgelerinin kontrolü
Ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü
Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü
Seyahat kartı listelerinin kontrolü
Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü
Geçici işçi pozisyonlarının kontrolü
Yan ödeme cetvellerinin kontrolü
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolü
Yurtdışı kira katkısı işlemlerinin kontrolü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre
Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve yine bu
Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmış olan “Bülent Ecevit Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre 14.09.199 tarih ve 23816 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği
ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. İşletme Müdürlüğümüzün adı 11.04.2012 tarih ve
28267 sayılı Resmi gazetede yayımlanana kanunun 22. maddesi hükmü gereğince Bülent
Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi olarak değiştirilmiştir
İşletme Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin gelirlerin
faturalandırılması muhasebe tahakkuk ve gelir tahsilat ve işlemleri müdürlüğümüzce yerine
getirilmekte olup, her tülü gider işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülmektedir.
İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet satın
alımlarında; 4734 sayılı kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
ve Merkezi Birimler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, muhasebe ve bütçe işlemleri Döner
Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu hükümleri dikkate alınmaktadır.
Döner Sermaye İşletmesi’nin Faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurullar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

Eğitim organizasyonu, danışmanlık, uygulama, fizibilite etüdü, model deneyleri,
bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetlerini yapmak,

Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir ve
üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

Açılmış bulunan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve
geçici kuruluşları işletmek,

Klinik, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili faaliyetlerde bulunmak,

Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve
hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve
satmak.
101
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Döner Sermaye kapsamında faaliyet gösteren birimler ile bu birimlerce gerçekleştirilen
faaliyetleri ilişkin özet bilgiler
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi: Tıp Fakültesi hastanesinde bünyesinde sunulan
sağlık hizmetleri
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi: Diş sağlığı ile ilgili her türlü sağlık hizmetleri
Mühendislik Fakültesi: Fakülte bünyesindeki laboratuvarlarda yapılan her türlü analiz, test,
haritalama, raporlama ve danışmanlık hizmetleri
Ereğli Eğitim Fakültesi: Pedagojik Formasyon Eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
Fen Edebiyat Fakültesi: Fakülte laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil, analiz hizmetleri ve
raporlama işlemleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Fakülte öğretim elemanlarınca verilen her türlü
Danışmanlık ve kurul üyeliği hizmetleri
Tıp Fakültesi: Fakülte akademik personelince talep eden firmalar için verilen seminer, mesleki
konuşma tıbbi araştırma hizmetleri
Sürekli Eğitim Merkezi: Merkez bünyesinde düzenlenen kurs, hizmet içi eğitim, spor, sınav
hizmeti ve kişisel gelişim eğitimleri.
Alaplı Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil, analiz, test,
danışmanlık ve raporlama hizmetleri
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez bünyesinde gerçekleştirilen
tahlil, analiz, test, ölçüm ve raporlama hizmetleri.
Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi: Merkez bünyesinde gerçekleştirilen her türlü işlemler
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi: Başta üniversitemiz yabancı uyruklu
öğrenciler olmak üzere talep edilmesi halinde diğer yabancı uyruklu kişilere verilen eğitim
hizmetleri.
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi: Merkez kapsamında gerçekleştirilen işlemler
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez kapsamında gerçekleştirilen
eğitim hizmetleri
Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi: merkez kapsamında başta üniversitemiz
olmak üzere talep edilmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları için gerçekleştirilecek her
türlü büro mobilyası, anfi, sınıf ve dış mekân üretimleri.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul laboratuvarlarında gerçekleştirilen tahlil,
analiz, test, danışmanlık ve raporlama hizmetleri.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez bünyesinde verilen İş
Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitimleri verilmektedir.
102
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ VE HEDEFLER
TEMEL İLKELER
Bülent Ecevit Üniversitesi;

Mükemmelliği,

Evrenselliği,

Doğruluğu,

Güvenirliliği,

Paylaşımcılığı,

Hesap verebilirliği,

Katılımcılığı,

Şeffaflığı,

Sosyal sorumluluğu,

Bilimsel etiği,

Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü
ilke edinmiştir.
103
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇ – 1 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK
Hedef – 1. Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim – Öğretimden Faydalanılması
Hedef – 2. Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi
Hedef – 3. Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması
Hedef – 4.
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına
Uygun Hale Getirilmesi
Hedef – 5. Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi
Hedef – 6. Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve Aktif
Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi
Hedef – 7. Yeni Fakülte/YO/Enstitü Açılması
Hedef – 8. Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı
Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Uluslararası Öğrenci Sayısının Artırılması
Hedef – 9. Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi
Hedef – 10. Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Bilgi ve
Deneyimlerinin Artırılması
AMAÇ – 2
İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN)
NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Hedef – 1.
Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması
Hedef – 2.
Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması
Hedef – 3.
Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Hedef – 4.
İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
Hedef – 5.
Personelin Motivasyonunun Artırılması
AMAÇ – 3
FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK
Hedef – 1.
Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını
Sağlamak Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması
Hedef – 2.
Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi
Hedef – 3.
Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Hedef – 4.
Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak
104
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ – 4
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA
MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef – 1. İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Öğrenci ve
Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması
Hedef – 2. Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal
Aktiviteler Gerçekleştirilmesi
Hedef – 3. AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması
Hedef – 4. Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması
AMAÇ – 5 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR
ÜNİVERSİTE OLMAK
Hedef – 1. Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması
Hedef – 2. Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması
AMAÇ – 6
ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE
KATKIDA BULUNMAK
Hedef – 1.
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması
Hedef – 2.
Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması
AMAÇ – 7 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK
Hedef – 1.
Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi
Hedef – 2.
Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi
Hedef – 3.
Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve Niteliğinin Artırılarak
Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi
Hedef – 4.
Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin
Desteklenmesi
Hedef – 5. Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması
105
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim
hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri
girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla
oluşturulan politika ve önceliklerde Üniversitemizin eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda
tamamlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştireceği stratejileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin Yüksek Öğretim
Stratejisi, Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program,
Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji
ve Politikaları, Yıllık Program ve Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika
ve önceliklerimiz şunlardır;
 Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite
sisteminin kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun
yeni birimlerin açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma
olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetler üretilmesi,
 Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması,
kaynakların temin edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi,
 Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için
girişimlerin yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
 Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtım; kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması,
 Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum
programlarının düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması,
 Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım
işbirliğinin geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması,
toplumun sorunlarına yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi.
 İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve
etkin bir şekilde işlemesi
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanması
 Üniversitemizde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi
 Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması
 Stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde duyurulması
 İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması
 Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması
 Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması
 Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi
 Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon
sağlanması, üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin
önerilmesi ve kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi
 Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması
 Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi
 Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması
106
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod)
Başlangıç Ödeneği
Toplam Ödenek
Harcama
81.928.000,00
79.884.000,00
85.464.937,35
82.770.427,35
84.371.292,20
82.255.110,53
81.000,00
1.071.100,00
1.064.117,20
01.3 - İşçiler
549.000,00
495.800,00
495.755,18
01.4 – Geçici Personel
879.000,00
879.000,00
307.708,50
Gider (Ekonomik Kod)
01 – PERSONEL GİDERLERİ
01.1 – Memurlar
01.2 – Sözleşmeli Personel
01.5 – Diğer Personel
535.000,00
248.610,00
248.600,79
02 – SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
14.417.000,00
14.688.598,00
14.532.667,73
02.1 - Memurlar
14.074.000,00
14.196.681,00
14.176.857,55
54.000,00
224.100,00
220.368,70
02.3 - İşçiler
112.000,00
78.817,00
49.600,09
02.4 – Geçici Personel
168.000,00
175.000,00
74.210,88
9.000,00
14.000,00
11.630,51
03 – MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
22.591.000,00
28.208.686,06
24.391.065,17
03.2-Tüketime Yönelik Mal Malzeme Alımı
10.646.000,00
13.692.000,00
11.081.436,59
570.000,00
1.070.314,91
833.447,64
03.4 – Görev Giderleri
14.000,00
29.340,00
27.972,58
03.5 – Hizmet Alımları
10.060.000,00
11.618.239,08
10.823.973,40
40.000,00
40.000,00
4.388,68
1.121.000,00
1.462.250,07
1.402.839,59
140.000,00
286.542,00
216.502,99
0
10.000,00
503,70
05 – CARİ TRANSFERLER
2.482.000,00
2.482.000,00
1.833.165,21
05.1 – Görev Zararları
1.622.000,00
1.622.000,00
851.000,00
851.000,00
1.622.000,00
203.306,85
9.000,00
9.000,00
7.858,36
06 – SERMAYE GİDERLERİ
38.650.000,00
61.269.016,07
39.080.209,87
06.1 – Mamul Mal Alımları
11.297.000,00
12.429.830,56
12.373.883,16
06.2 – Menkul Sermaye Üretim Giderleri
100.000,00
100.000,00
100.000,00
06.3 – Gayri Maddi Hak Alımları
393.000,00
503.000,00
478.674,44
2.000,00
74.221,00
73.382,63
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri
24.898.000,00
44.750.724,51
22.644.069,24
06.6-Menkul Mal Büyük Onarım Giderleri
60.000,00
19.240,00
19.234,00
1.900.000,00
3.392.000,00
3.390.966,40
0
30.952,60
30.952,60
160.068.000,00
192.144.190,08
164.239.352,78
02.2 – Sözleşmeli Personel
02.5 – Diğer Personel
03.3 - Yolluklar
03.6 – Temsil ve Tanıtma Giderleri
03.7 – Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
03.8 – Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
03.9 – Tedavi ve Cenaze Giderleri
05.3 – Kar Gütmeyen Kuruluşlara Transfer
05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler
06.4-Gayrimenkul Alımlar ve Kamulaştırma
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri
07- SERMAYE TRANSFERLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
107
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Birimler Bazında Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod)
Sıra
No
1
Harcama
Kodu
901
Özel Kalem ( Rektörlük)
Başlangıç
Ödeneği
8.262.000,00
Toplam
Ödenek
6.869.474,55
2
902
6.145.885,19
Genel Sekreterlik
4.184.000,00
4.331.310,00
4.323.091,86
3
904
4
905
İdari ve Mali İşler D. Bşk.
17.295.500,00
19.143.463,00
17.879.632,27
Personel Daire Başkanlığı
3.263.000,00
3.268.437,00
3.237.511,75
5
906
Kütüphane Dok. D. Bşk.
6
907
896.000,00
1.171.891,00
1.158.133,05
10.372.000,00
10.289.150,00
Sağlık Kültür Spor D. Bşk.
8.578.619,81
7
908
Bilgi İşlem D. Bşk.
8
909
Yapı İşleri Teknik D. Bşk.
9
910
Öğrenci İşleri D. Bşk.
10
911
Strateji Geliştirme D. Bşk.
11
912
Hukuk Müşavirliği
12
432
Fen Edebiyat Fakültesi
13
230
Tıp Fakültesi
14
443
15
16
Harcama Birimi Adı
Harcama
702.000,00
770.303,00
758.073,50
29.468.000,00
50.314.454,51
28.195.767,51
446.000,00
368.870,00
366.073,68
3.695.000,00
2.452.090,00
898.226,55
273.500,00
261.100,00
258.335,96
7.905.000,00
8.396.640,00
8.380.925,68
16.848.000,00
18.122.916,00
18.118.842,03
Mühendislik Fakültesi
9.307.000,00
10.924.643,00
10.913.021,37
631
Ereğli Eğitim Fakültesi
4.635.000,00
5.092.670,01
5.036.237,79
234
Diş Hekimliği Fakültesi
2.056.000,00
2.857.877,60
2.854.115,14
17
643
İktisadi ve İdari Bilimler F.
5.155.000,00
5.395.850,00
5.269.691,65
18
647
Güzel Sanatlar Fakültesi
642.500,00
821.792,00
819.565,10
19
652
İletişim Fakültesi
168.000,00
339.228,00
337.865,74
20
237
Eczacılık Fakültesi
119.000,00
398.380,00
398.283,44
21
654
İlahiyat Fakültesi
968.000,00
1.486.615,00
1.451.246,90
22
450
Denizcilik Fakültesi
618.500,00
800.361,00
798.837,82
23
400
Fen Bilimleri Enstitüsü
245.950,00
170.350,00
164.505,48
24
604
Sosyal Bilimler Enstitüsü
246.050,00
355.826,35
320.438,66
25
200
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
178.000,00
168.935,00
165.817,00
27
276
Zonguldak Sağlık Y.O.
1.416.500,00
1.519.525,00
1.512.407,49
28
672
Beden Eğitimi ve Spor Y.O
399.000,00
546.051,60
545.389,95
29
683
Yabancı Diller Y.O.
1.184.500,00
3.373.566,00
3.298.144,38
30
501
Alaplı M.Y.O.
3.923.000,00
3.864.363,06
3.852.402,92
31
700
Zonguldak M.Y.O.
2.572.500,00
2.794.960,00
2.784.900,86
32
300
Ahmet E. Sağlık Hiz. M.Y.O.
1.376.500,00
1.426.855,00
1.419.956,49
33
703
Devrek M.Y.O.
2.041.500,00
2.118.913,00
2.105.698,96
34
704
Çaycuma M.Y.O.
2.678.500,00
3.145.199,00
3.144.469,93
35
705
Gökçebey MMÇ M.Y.O.
1.295.500,00
1.416.227,00
1.413.904,68
36
503
Karadeniz Ereğli M.Y.O.
224.500,00
449.505,00
442.365,45
37
677
Devlet Konservatuarı
38
330
Sağlık Uy. ve Araş. Merk.
39
340
Diş Hekimliği Uy. Araş Mrk.
40
532
Bilim ve Teknoloji U.A.M.
41
559
Fen Bilimleri Merkezleri
42
759
Sosyal Bilimler Merkezleri
43
789
Diğer Bölümler
TOPLAM
1.226.000,00
1.413.498,40
1.410.060,75
12.584.000,00
14.489.900,00
14.474.971,23
1.184.000,00
1.000.000,00
997.897,40
-
-
-
10.000,00
10.000,00
7.659,83
2.000,00
2.000,00
377.53
1.000,00
1.000,00
0
160.068.000,00
192.144.190,08
164.239.352,78
108
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Giderlerin Dağılımı (2014 Yılı - Fonksiyonel Kod)
Fonk.
Kodu
Başlangıç
Ödeneği
Toplam Ödenek
Harcama
12.103.000,00
11.775.320,00
10.982.430,92
5.000,00
5.000,00
4.395,50
4.906.000,00
4.801.300,00
4.800.080,42
21.268.000,00
29.334.473,95
26.917.807,81
4.296.000,00
7.357.659,19
3.900.222,29
Fonksiyonlar
01
Genel Kamu Hizmetleri
02
Savunma Hizmetleri
03
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
07
Sağlık Hizmetleri
08
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09
Eğitim Hizmetleri
117.490.000,00
138.870.436,94
117.634.415,84
TOPLAM
160.068.000,00
192.144.190,08
164.239.352,78
Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Personel Giderleri (Hazine Yardımı)
2014 yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 76.858.000,00 TL’dir. Yıl
içerisinde yapılan toplam ekleme 2.940.602,00 TL’dir. 2014 yılı toplam ödenek miktarı
79.798.602,00 TL olmuştur. Kurumumuzda görev yapmakta olan personelimizin temel
maaşları, zamlar ve tazminatları, ödenekleri, sosyal hakları ve ek çalışma karşılıkları için
toplam 79.648.934,13-TL gider yapılmıştır. Kullanılmayan 149.667,87 TL tenkis edilmiştir.
2014 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %104 olmuştur.
Personel Giderleri ( Özgelir )
2014 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği 5.070.000,00-TL’dir. Yıl içinde
Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden, gelir fazlası kaydı ve A.Ö.F. hizmetlerine
ilişkin gelirlerden toplam 596.335,35 -TL eklenmiştir. Sene sonu itibariyle toplam ödenek
5.666.335,35-TL olmuştur. Gelir gerçekleşmelerine göre 4.722.358,07-TL harcanmış,
943.977,28-TL ödenek ise tenkis edilmiştir. 2014 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme
oranı %93 olmuştur.
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Hazine Yardımı )
2014 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 14.118.000,00-TL’dir. Yıl
içerisinde yapılan 271.598,00 TL’lik eklemeyle ödenek miktarı 14.389.598,00 TL olmuştur. Bu
ödenek ile Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin sosyal
güvenlik prim giderleri ve sağlık primi giderleri ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam gider
14.340.852,10- TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin kullanılmayan 48.745,90 TL’si ise tenkis
edilmiştir. Ödeneğin sene başı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi % 102 olmuştur.
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Özgelir )
2014 mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenek miktarı 299.000,00 TL’dir. Bu
ödenek 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalışan ve özel hakları özel bütçeden
karşılanan personel, usta öğreticiler, kısmi zamanla çalışan öğrencilerin sosyal güvenlik prim
ödemeleri, sağlık prim ödemeleri ve işsizlik sigortası giderleri için toplam 191.815,63 -TL’lik
gider gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı: % 64
109
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Mal ve Hizmet Alımları ( Hazine Yardımı )
2014 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarı 12.373.000,00 -TL’
dir. Yıl içerisinde Hazine kaynaklarından ve finansman fazlası ödeneklerden 4.320.840,00 TL
ödenek eklenmiş, toplam ödenek 16.693.840,00-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin
15.418.055,69-TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 1.275.784,31 -TL’si tenkis edilmiştir. 03Mal ve Hizmet Alımları tertiplerindeki ödenekler ile öncelikli olarak Üniversitemizin ihtiyaç
duyduğu mal alımları, hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, küçük makine teçhizat alımları,
küçük bakım onarım giderleri ödemeleri yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre yıllık
gerçekleşme % 125 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Özgelir )
2014 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 10.218.000,00.-TL’dir.
Yıl içerisinde Üniversitemiz gelir fazlası ve finansman fazlası kaynaklardan 54.342,00-TL
ekleme ile toplam ödenek 10.272.342,00-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin gelir
gerçekleşmelerine ve ihtiyaçlara göre 8.365.138,27-TL’si giderleştirilmiştir. Giderleştirilemeyen
1.907.203,73.-TL’si ise tenkis edilmiştir. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme % 82
olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Bağış ve Yardımlar )
Kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar için 2013 yılından devreden tutar
1.014.843,39-TL’dir. 2014 yılında 227.660,67- TL eklenmiştir. Bu tutarın 607.871,21 TL’si
giderleştirilmiş olup, giderleştirilemeyen 634.632,85 -TL ise 2015 yılında devredilmiştir.
Cari Transferler
2014 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği tutarı 2.482.000-TL’ dir. Bu
ödeneğin 1.833.165,21-TL’si giderleştirilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine göre
gerçekleşme oranı % 73 olmuştur.
Sermaye Giderleri ( Hazine Yardımı )
2014 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 36.400.000,00-TL’ dir. Yıl
içinde finansman fazlası ve Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Yedek Ödeneğinden
22.016.945,51-TL eklenmiş olup, toplam ödenek 58.416.945,51-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin
36.228.139,31.-TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 21.188.806,20 -TL ise tenkis edilmiştir.
Harcamanın başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %100 olmuştur.
Sermaye Giderleri ( Özgelir )
2014 Mali yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği 2.250.000,00
TL’dir. Yıl içerisinde gelir fazlası ödenek olarak 602.070,56-TL ekleme ile toplam ödenek
2.852.070,56-TL olmuştur. Bu tutar ise Yükseköğretim Kurumları bütçelerinde Bilimsel
Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı,
muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usullere göre emanet
hesaplarına alınmıştır.
110
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Gelirlerin Dağılımı (2014 Yılı - Ekonomik Kod)
Gelir Ekonomik Kod
2013 Yılı Net
Gerçekleşen
2014 Yılı Gelir
Tahmini
2014 Yılı Net
Gerçekleşen
800.03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9.538.140,46
9.216.000,00
10.564.445,61
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
7.630.012,23
9.082.000,00
8.390.970,77
03.6 - Kira Gelirleri
1.908.128,23
134.000,00
2.173.474,84
124.593.253,12
142.176.000,00
144.795.427.67
19.413,75
0
0
122.743.237,00
142.176.000,00
144.567.767,00
815.758,98
0
0,07
04.5 – Proje Yardımları
1.014.843.39
0
227.660,60
800.05 - Diğer Gelirler
9.212.383,57
8.676.000,00
11.187.587,14
05.1 - Faiz Gelirleri
1.338.071,41
0
1.357.003,52
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
3.579.068,44
3.556.000,00
4.158.070,56
19.255,16
0
102.273,20
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler
4.275.988,56
5.120.000,00
5.570.239,86
800.06 - Sermaye Gelirleri
16,00
0
0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri
16,00
0
0
5.460,70
0
2.310.133,87
656,00
0
2.063.122,68
0
0
51.097,13
656,00
0
2.012.025,55
4.804,70
0
247.011,19
317,26
0
0
4.487,44
0
247.011,19
143.338.332,45
160.068.000,00
164.237.326,55
800.04 - Alınan Bağışlar, Yardımlar, Özel
Gelirler
04.1 – Yurtdışından Alınan Bağış ve
Yardımlar
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilindeki
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar
05.3 - Para Cezaları
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE
İADELER HESABI
810.03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 – Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03.6 – Kira Gelirleri
810.05 – Diğer Gelirler
05.1 – Faiz Gelirleri
05.9 – Diğer Çeşitli Gelirler
TOPLAM
111
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Bütçe Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2014 yılı için 9.216.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2014 yılı sonuna kadar Mal ve
Hizmet Satış Gelirleri (şartname, basılı evrak, form satış geliri, sergi ve fuar geliri, örgün ve
yaygın öğretimden, ikinci öğretimden elde edilen gelirler, sosyal tesis işletme geliri, diğer
hizmet gelirleri olarak) 8.390.970,77-TL, Kira gelirleri (lojman kira geliri ve sosyal tesis kira
geliri) 2.173.474,84-TL olmak üzere toplam 10.564.445,61-TL gelir gerçekleşmesi
sağlanmıştır. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı % 114,63 olmuştur. Ancak 2014
yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 2.063.122,68-TL tutarında red ve iade gerçekleşmiş
olup net gelir gerçekleşme oranı % 92,24 olmuştur.
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
2014 yılı için 142.176.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesinden
Üniversitemize aktarılan Cari Hazine Yardımı 112.522.400,00-TL ve Sermaye Hazine Yardımı
ise 32.045.367,00-TL olmak üzere toplam 144.567.767,00-TL gelir gerçekleşmiştir.
Kurumlardan ve kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar toplamı 0,07-TL’dir. Proje Yardımları
toplamı (30.12.2013 tarihli BUMKO Genelge yazısına istinaden şartlı bağış ve yardımlardan
aktarılan YÖK öğretim üyesi yetiştirme programı destekleri ve YÖK yurtdışı destekleri)
227.660,60-TL’dir.2014 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler toplamı
144.795.427,67-TL olup, tahmin edilen gelir miktarına göre gerçekleşme %101,84 olmuştur.
Diğer Gelirler
2014 yılı için 8.676.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir. 2014 yılı sonuna kadar Faiz geliri
olarak 1.357.003,52-TL, Araştırma Proje Gelirleri olarak 4.158.070,56-TL, Para cezalarından
102.273.20-TL, Diğer Çeşitli Gelirler (Teminatlardan gelir kaydedilenler, kişilerden alacaklar,
öğrenci katkı payı telafi gelirleri, elektrik, su vb. gelirler ile diğer gelirler ) kaleminden
5.570.239,86 -TL olmak üzere toplam 11.187.587,14-TL gelir elde edilmiştir. Tahmin edilen
gelire göre gerçekleşme oranı %128,92 olmuştur. 2014 yılında diğer gelirlerden 247.011,19 TL tutarında red ve iade gerçekleşmiş olup net gelir gerçekleşme oranı % 126,10 olmuştur.
Sermaye Gelirleri
2014 yılı için sermaye gelirlerinden gelir elde edilmemiştir.
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
2014 yılında Bütçe Gelirlerinden red ve iade olarak yapılan toplam tutar 2.310.133,87TL’dir. Red ve iadelerin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden yapılan iadeler toplamı
2.063.122,68-TL, Diğer Gelirlerden iade tutarı 247.011,19-TL’dir.
Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar - TL
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Vergi Borcu Tahsilat
8.268.075,49
2.409.870,33
1.749.674,77
1.122.057,42
Pirim ( Memur ve İşçiden Kesilen )
Pirim Borcu ( Müteahhitlerden)
Kefalet Aidatı
Sendika Aidatı
112
22.808.935,66
406.976,33
5.736,17
147.852,04
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Döner Sermaye Gelirleri
2014 Yılı Geliri
(TL)
0,00
1.152.708,74
17.200,54
1.118.976,57
10.462,58
4.148.362,02
3.351.931,50
0,00
1.306,17
79.074,02
410.247,93
69.875.617,13
113.258,57
28.720,90
98.119,26
481,46
17.008,47
1.175,00
80.424.650,86
Sıra No Gelir Elde Eden Birim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diğer Birimler
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Tıp Fakültesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
Döner Sermaye Giderleri
NO
Birimler
PERSONEL
GİDERLERİ
MAL
ALIMLARI
732.820,00
HİZMET
YAPIM İŞLERİ
ALIMLARI
2.337,33
DİĞER
GİDERLERİ
8.912,44
1
Döner Sermaye İşletmesi
2
Ahşap Kültürü UAM
1.039.275,96
8.986,92
107.265,35
3
Diş Hekimliği UAM
2.031.156,59
670.111,52
2.524.842,23
4
Mühendislik Fakültesi
277.638,38
11.114,85
311.710,85
5
TÖMER
24.999,74
5.891,08
32.186,67
6
Yer Bilimleri AUM
7
UZEM
8
9
4.391,49
11.906,51
489,41
28,88
Ereğli Eğitim Fakültesi
71.548,68
1.897.235,76
İktisadi ve İdari Bil. F.
6.537,10
1.110,24
10 Tıp Fakültesi
11 Sürekli Eğitim Merkezi
12 Alaplı MYO
13 Bilim ve Teknoloji UAM
14 Zonguldak MYO
15 İşçi Sağlığı İş Güv. Araş.M
16 Sağlık UAM
22.727,84
1.000,20
17.824,67
170.080,62
778,10
76.203,59
7.091,66
382.906,08
10.939,80
17.529,88
432.484,47
1.685,70
78.513,90
11.375.235,31 25.515.243,04 22.405.961,17
167.365,01 24.468.539,00
11.375.235,31 30.335.114,36 23.125.396,75
167.365,01 29.980.526,86
254,00
47.953,77
822,50
17 Afet UAM
18
Fen Edebiyat Fakültesi
Toplam
113
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İhaleler (2014 Yılı)
Sıra
No
BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
İKN NO
TÜRÜ
USULÜ
1
2
3
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Yemek Alımı
Personel Hizmet Alımı
Merkez Kampüs Yemek Alımı
2014/92177
2014/110592
2014/177790
Hizmet Alımı
Hizmet Alımı
Hizmet Alımı
Açık İhale
Açık İhale
Açık İhale
12.099.850
1.415.116
166.500
1
Kütüphane ve Dokumantasyon Daire
Başkanlığı
Basılı Kitap Alımı
2014 / 38617
Mal Alımı
Açık İhale
57.217
Mal Alımı
Açık İhale
42.232
Mal Alımı
Açık İhale
86.344
Mal Alımı
Açık İhale
184.021
Yapım
Açık İhale
767.000
Mal Alımı
Açık İhale
113.913
Mal Alımı
Açık İhale
66.614
Yapım
Açık İhale
75.520
Mal Alımı
Açık İhale
141.945
2014/160460
Hizmet
Pazarlık
87.770,76
2014/153414
Mal
Pazarlık
3.323.574,25
2014/154741
Mal
Pazarlık
104.898,00
2014/131155
Hizmet
Açık
435.331,03
2014/122470
Mal
Açık
642.510,00
2014/126635
Mal
Pazarlık
113.878,50
1
2
3
4
5
6
7
8
İŞİN ADI
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı 4 Kalem
Makine Teçhizat Alımı
Ortopedi Ve Travmatoloji 13 Kalem
Malzeme
Merkezimiz Çeşitli Birimler İhtiyacına 11
Kısım Cerrahi El Aletleri Alımı
B Blok 3 Kat Ve 4. Katlarda Bulunan
Bölümlerin Yoğun Bakım Olarak
Düzenlenmesi İşi
Patoloji Lab. İhtiyacına Makroskopi
Ünitesi Alımı
Merkezimiz Üroloji İhtiyacına 5 Kalem
Cihaz Alımı
Merkezimiz C3 Ve B5 Yoğun Bakım
Ünitelerinde Temas İzolasyon Odaları
Oluşturma İşi
Merkezimzi Eczacılık Hizmetleri 2015
Yılı İhtiyacına 26 Kalem Sarf Almı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
2
3
4
5
6
Üniversitemiz 2015 yılı 253 gün için 2
kısımlık personel taşıma(servis) hizmeti
alımı
Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina
ve tesisler için 2015 yılı serbest
piyasadan elektrik enerjisi alımı
ÜniversitemizSağlık
Uygulama
ve
Araştırma merkezi ihtiyacı için 3 kısım
tıbbi cihaz alımı
Üniversitemiz 2015 yılı 253 gün için
personel taşıma(servis) hizmeti alımı
Üniversitemiz
Sağlık
Kampüsü
binalarının 2015 yılı ihtiyacı için
330.000 Kg Kalorifer yakıtı(Kükürt
oranı %0,1’i geçen ancak % 1’i
geçmeyen)alımı
Üniversitemiz ihtiyacı için 1 adet
Kamyon ve 1 adet Damper alımı
114
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra
No
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İŞİN ADI
Üniversitemiz 2015 yılı ihtiyacı için 20
adet (+/-5)araca Taşıt tanıma sistemi
ile 23.000 Lt Motorin, 12.000 Lt.
K.Benzin
alımı
ve
çevre
düzenlenmesinde
kullanılan
iş
makineleri için 3.000 Lt Motorin ve
1.000 Lt K. Benzin alımı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi ihtiyacı için 21
kısım tıbbi cihaz alımı
Microsoft Yazılımlarının 1 Yıllık Lisans
Alımı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi ihtiyacı için 5 Kısım
Tıbbi Cihaz Alımı
1000 m2 Ameliyathane Duvar
Kaplama Malzemesi Alımı
Üniversitemiz çeşitli birimleri ihtiyacı
için 2015-2016-2017 yılları için 36
Aylık 161 kişi ile Temizlik Hizmeti
Alımı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi ihtiyacı için 8 Kısım
Tıbbi Cihaz Alımı
Üniversitemiz
tüm
kampüslerin
ihtiyacı için 193 kişi ile 36 Aylık
Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti Alımı
Üniversitemiz
Karadeniz
EreğliZonguldak
Merkez
KampüsKaradeniz
Ereğli
Personel
Taşıma(Servis)işi hizmeti alımı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi ihtiyacı için 35
Kısım Tıbbi Cihaz Alımı
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi ihtiyacı için 16 adet Salon
Tipi Klima ve 2 adet Drenaj Pompası
Alımı
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi ihtiyacı için 7 Kısım
bilgisayar ve bilgisayar malzemesi
Alımı
Üniversitemiz
Alaplı
MYO
ile
Karadeniz Ereğli MYO için 2 adet 165
KVA’lık jeneratör alımı
Üniversitemiz
Personel
Taşıma(Servis) Hizmeti Alımı
Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı
Birimlerde kullanılmak üzere EBYS
hizmeti alımı
İKN NO
BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
TÜRÜ
USULÜ
Mal
Açık
169.353,36
2014/109053
Mal
Açık
948.374,64
2014/110488
Hizmet
Açık
137.605,70
2014/109072
Mal
Açık
496.735,20
2014/105551
Mal
Pazarlık
76.700,00
2014/84455
Hizmet
Açık
2014/90206
Mal
Pazarlık
2014/72310
Hizmet
Açık
2014/64482
Hizmet
Pazarlık
48.254,94
2014/44595
Mal
Açık
857.692,60
Mal
Açık
65.513,60
Mal
Açık
140.779,90
2014/24556
Mal
Açık
87.944,22
2014/23354
Hizmet
Pazarlık
251.221,33
2014/1061
Hizmet
Pazarlık
90.000,00
2014/122148
2014/35378
2014/30541
115
12.300.513,47
460.844,00
15.485.212,15
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
İŞİN ADI
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi 2014 yılı Çeşitli Birimler
İhtiyacına 230 Kalem Sarf Malzeme
Alımı.
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi 2014-2015 mali yılları 21
(yirmibir) aylık Protetik Diş Tedavisi
Kliniği İhtiyacına Kron-Köprü ve
İskelet Protez Döküm ve İşlemleri
Hizmet Alımı
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İht.
Malz. Dahil 18 Aylık Hizmet Alımı
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi İhtiyacına Diş Üniti Alımı
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi 2014 yılı Çeşitli Birimler
İhtiyacına 75 Kalem Sarf Malzeme
Alımı
B.E.Ü.Diş Hekimliğİ Uygulama ve
Araştırma Merkezi Aylık olarak 12 Ay
boyunca Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi Programı Güncelleme ve
Bakım Hizmet Alımı İşi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 70
Tıbbi Cihaz Alımı
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Çeşitli Birimler İhtiyacına 20
Tıbbi Cihaz Alımı
İKN NO
TÜRÜ
2014/20602
Mal Alımı
2014/7779
Hizmet Alımı
USULÜ
Açık İhale
BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
217.350,28
210.135,60
Açık İhale
2014/48134
Hizmet Alımı
Açık İhale
86.445,98
2014/92894
Mal Alımı
Açık İhale
494.294,00
Mal Alımı
Pazarlık
83.182,98
2014/39598
-
Hizmet Alımı
20.288,64
22-C
2014/52466
Mal Alımı
2014/91543
Mal Alımı
Açık İhale
416.041,83
Açık İhale
308.273,04
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
1
Kabinet, Kenar Anahtar ve Disk Mal
Alımı
İKN 54956
Mal Alımı
Pazarlık
67.831,12.
2
3 Kısım Mal Alımı(Veri Depolama sis.,
Veri depolama Cihazı ve İş ist.)
İKN 164034
Mal Alımı
Pazarlık
89.090,00
2014/137198
Mal Alımı
21/f
44.608,72
Alaplı Meslek Yüksekokulu
1
Kalorifer Yakıtı Alımı
116
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra
No
İŞİN ADI
İKN NO
TÜRÜ
USULÜ
BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
1
Beü Diyabet Ve Obezite Araştırma Ve
Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi.
2013/86749
2
Beü Mühendislik Fakültesi
Labotratuvarları C Blok İkmal İnşaatı İşi
2013/146144
3
Beü Merkez Kampüs Isıtma Sisteminin
Doğalgaza Dönüşümü, Çevre
Düzenleme, Aydınlatma, Fiberoptik
Kablo Ağı Alt Yapı İşi
2013/90615
4
Müh. Fak.İnş.Müh.Böl. Laboratuvarları
Ve İş Atölyeleri Binası İnşaatı
2010/46513
5
Merkezi Yemekhane İdari Büroları
2009/41827
6
Merkez Kampüs Derslik Ve Ofis Blokları
(Toki)
Toki
7
Kanser Araşrırma Binası (Toki)
Toki
8
Kapalı Yüzme Havuzu (Toki)
Toki
9
Merkez Kampüs Futbol Sahası
Zemini Yenileme İşi
10
11
12
13
14
15
Merkez Kampüs Yemekhane
Oditoryum İdari Büroları Ve Teras
Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı İşi
Beü Sağlık Kampüsü Merkezi
Yemekhane Ve Sosyal Merkez
Binası İnşaatı İşi
Beü Merkez Kampüs İnşaat
Mühendisliği Laboratuvarları, Çevre
Aydınlatma Tesisatı Ve Isı Merkezi
Arkası Yol Düzenleme İşi
Sağlık Kampüsü Merkezi Derslik
Ofisleri Ve Kütüphane Binası İnşaatı
İçin Gerekli Uygulama Projeleri,
Teknik Şartnamesi Ve Yaklaşık
Maliyeti Hazırlama İşi.
Beü Merkez Kampüste Tenis Kortu
Onarımı Ve Çevre Düzenlenmesi İşi
Beü Müh.Fak. Maden Müh. İle İnşaat Ve
Çevre Müh. Böl. Binalarının Dış Cephe
Kaplaması Ve Bina İçi Onarım İşi
2014/83977
2014/84880
2014/93464
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Spor)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Altyapı İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Sağlık)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Spor)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Spor)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Yıllara Sari
Yapım İşi
(Eğitim)
Açık İhale
Usulü
1.628.543,50
Açık İhale
Usulü
3.015.056,49
Açık İhale
Usulü
4.019.666,81
Açık İhale
Usulü
97.985,20
Açık İhale
Usulü
163.065,31
Protokol
4.325.481,33
Protokol
4.865.743,88
Protokol
2.639.869,26
Açık İhale
Usulü
102.219,98
Açık İhale
Usulü
1.077.561,68
Açık İhale
Usulü
380.585,52
2014/11876
Yıllara Sari
Altyapı İşi
(Eğitim)
Açık İhale
Usulü
121.476,40
2014/81244
Etüd-Proje
Açık İhale
Usulü
206.813,88
2014/18343
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
195.460,62
2014/23825
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
553.162,26
117
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra
No
16
17
18
19
20
21
22
İŞİN ADI
Diş Hekimliği Fakültesi Sahasına Giriş
Merdiveni Yapımı, Otopark Alanının
Tamamlanması, Otopark İle Isı Merkezi
Arası Yolun Aydınlatılması İşi
Beü Merkez Kampüs Isı Merkezi
Arkasında Yıkılan Taş Duvarın
Yenilenmesi İşi
Beü Alaplı Myo Giriş Takı, Çevre
Aydınlatılması Tamamlama Ve
Onarım İşi
Beü Ereğli Eğitim Fakültesi İhata
Duvarları Tamamlama Çevre
Aydınlatma Ve Bina İçi Onarımı İşi
Beü Tıp Fak. Eğitim Binası İçerisinde
Yapılacak Tadilatlar Ve Onarım İşleri
Alaplı Myo Binasına İlave
Yemekhane Yapım İşi
Beü İncirharmanı Kampüsü İstinat
Duvarları Yenileme İşi
BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
İKN NO
TÜRÜ
USULÜ
2014/21859
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
141.380,60
2014/32576
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
105.642,57
2014/47090
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
88.205,00
2014/47948
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
192.623,20
B.Onarım
Yapım İşi
B.Onarım
Yapım İşi
B.Onarım
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
343.970,00
Açık İhale
24.597,10
2014/61581
2014/65134
2014/25755
42.522,81
133.306,04
Bilim ve Teknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezi
1
Otomatik Enjeksiyon Sistemi Alımı
2014/159866
118
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Doğrudan Temin Alımları (2014 Yılı)
Doğrudan
Temin
Sayısı
Birim
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Doğrudan Temin
Toplam Bedeli
(TL)
1.237.204,18
774.887,54
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
410
46
24
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İletişim Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devlet Konservatuarı
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
A.E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Özel Bütçe)
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
55
122
86
64
28
32
47
26
43
18
14
6
2
38
25
12
19
6
24
13
6
5
38
59
17
32
35
39
33
38
55
64
732.285,65
614.702,82
343.903,14
366.132,72
312.172,79
168.550,18
209260,21
103.255,22
154.228,41
79,068,00
59.862,93
12.926,48
10.996,12
59.994,20
50.962,94
54.737,29
32.696,87
18988.82
98.909,47
18.696,11
15.216,29
5.868,00
163.945,62
198.098,01
24.723,70
116.871,54
189.458
50.068,86
72.489,08
597.996,96
676.589,83
366.132,72
TOPLAM
1581
7.996.615,80
119
102.791,92
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
MALİ DENETİM SONUÇLARI
Sayıştay Denetimi
2013 ve 2014 yılında üniversitemiz, 21 Temmuz- 8 Ağustos 2014 ve 22 Aralık 2014- 23
Ocak 2015 tarihleri arasında Sayıştay denetimine tabi tutulmakla beraber denetime ilişkin
bulgular açıklanmamıştır.
İÇ DENETİM
İç Denetçiler
Mehmet USTA
Osman GÜRELİ
Göreve Başladığı Tarih
07.03.2007
13.08.2012
Sertifika
Derecesi
A2
A1
Hizmet Yılı
24
19
Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
İç denetim programı gereğince 2014 yılı içerisinde denetlenen süreçler, yapılan
danışmanlık faaliyetleri ve ilgili birimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra
No
Süreç
İlgili Birim
1
Kitap ve Dokümantasyon İşlemleri
2
3
Öğrenci Kayıt Kabul ve Kimlik İşlemleri
Gelir İşlemleri
4
Personel Ödeme İşlemleri
5
Muhasebe ve Bütçe Yazılımı Programının
Alım ve Bakım Bedellerinin Piyasa
Rayiçlerine Uygun Olup Olmadığı Hakkında
Yapılan İnceleme ve Araştırma
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
“Satın Alma İşlemleri” sürecine ait denetim görevi ile “Birim Yönergesinin Revize
Edilmesi” danışmanlık görevi 2014 yılı programında yer almalarına rağmen, 2013 yılından
kalan denetim süreçleri olması, danışmanlık görevlerinin uzaması ve İç Denetim yazılımına
geçme çalışmaları nedenleriyle, sonraki plan ve program dönemlerine bırakılmıştır.
Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
Konusu
Sağlık kampüsü kantininin kiraya verilmesi sürecinde ortaya
çıkan iddiaların incelenmesi
İlgili Birim
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Ayrıca, 2014 yılında iç denetçilerimiz tarafından bazı konularda sözlü olarak da
danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
120
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Tespit ve Önerilerin Bazıları
İç denetçilerimiz 2014 yılında gerçekleştirdikleri denetim faaliyetleri sonucunda
yaptıkları tespit ve önerilerini Rektörlük Makamına raporlamış ve denetim raporlarının bir
nüshasını da Kurula göndermişlerdir. Bu çerçevede, idaremizde gerçekleştirilen iç denetim
faaliyetleri sonucunda yapılan tespit ve önerilerin bazılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Sıra
No
1
2
3
4
5
Tespitler
Öneriler
Dayanıklı taşınır hesap koduyla kaydedilen
kitapların sayımının yapılmaması.
Komisyon marifetiyle sayım yapılması ve
sayımda mümkün olduğunca teknolojik
imkânlardan yararlanılması.
Yürütülen faaliyetlerle ilgili yönetmelikte
bulunmayan politika ve prosedürlerin
yönergeye bağlanması.
Konaklama ücretlerinin “Kamu Sosyal
Tesislerine İlişkin Tebliğ’e uygun biçimde
belirlenmesi.
Konu ile ilgili yönerge hazırlanarak
mevzuatın daha anlaşılır ve açık hale
getirilmesi, kontrollerin daha dikkatli
yapılarak fazla ödemelerin tahsil edilmesi.
Kütüphane faaliyetleriyle ilgili politika ve
prosedürlerin yazılı bir belgeyle
belirlenmemesi.
Sosyal tesislerde diğer kurum personeli
konaklama ücretinin yanlış belirlenmesi.
Bazı birimlerde mevzuatın yanlış
yorumlanması ve/veya hatalı beyan verilmesi
nedeniyle ek ders ve sınav ücretlerinin
fazladan ödenmesi.
Bazı birimlerde öğretim elemanlarının izinli,
raporlu veya görevli oldukları günler için de
ek ders beyanı vermesi ve bu günlere ait
kontrol yapılmadan kendilerine ek ders ücreti
ödenmesi.
Kontrollerin daha dikkatli yapılması,
öğretim elemanlarının uyarılması, fazla
ödemelerin tahsil edilmesi.
İzleme Faaliyetleri
Denetim ve danışmanlık raporlarında belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda
sorumlu birimlerce gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin
gerçekleşme düzeyi bir sonraki izleme periyodunda kapsama alınacak olup, izleme sonuçları
birleştirilerek dönemsel raporlama kapsamında üst yöneticiye sunulacaktır. Ayrıca, Kamu İç
Denetim Rehberine uygun izleme sonuçları tabloları da düzenlenerek İDKK’ya iletilecektir.
Denetim Planı Gerçekleşme Durumu
Birimimizce denetlenecek birim ve süreçlerin belirlenmesinde İç Denetim Koordinasyon
Kurulunca yayımlanan “Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi” ile “Kamu İç
Denetim Rehberi” esas alınmıştır. Yönetimce bir risk yönetimi sürecinin oluşturulmaması
nedeniyle, çalışmalarımızda öncelikle Üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin risk faktörleri
tanımlanmış, risk seviyeleri ölçülmüş ve yüksek risk içeren alan ve konulara denetim önceliği
verilerek “2014–2016 Dönemi İç Denetim Planı” hazırlanmış olup, Rektörlük Makamının
21.05.2014 tarihli onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
Bu doğrultuda, 2014-2016 Dönemi İç Denetim Planında risk düzeyi yüksek olarak
değerlendirilen 4 alan, risk düzeyi orta olarak değerlendirilen 7 alan ve risk düzeyi düşük olarak
değerlendirilen 4 alan olmak üzere, toplamda 15 alanın denetlenmesi öngörülmüş olup,
geçmiş plan döneminden kalma denetimlere devam edilmesi, plan hazırlama safhasının ve
121
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
danışmanlık görevlerinin uzaması, İç Denetim yazılımına geçme çalışmaları nedenleriyle bu
plan dönemine ait 2014 yılı programında denetlenmesi öngörülen 3 alandan 2 tanesinin
denetimi tamamlanabilmiştir.
Denetim Evreni
Plan hazırlanırken, İç Denetim Birimimizce Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden yedi
yapısal risk kriteri tanımlanmıştır. Bunlar;
 Karmaşıklık
 Yapısal Değişiklikler
 Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
 İşlem Hacmi
 Mali Etkiler
 İtibar Etkisi
 Usulsüzlük ve Yolsuzluk
Denetim evreninin, Üniversitemizin ilgili mevzuatı kapsamında tüm birimleri tarafından
yürütülen faaliyet, süreç, proje vb. alanlarının tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmasına
dikkat edilmiş ve denetim evreninde yer alan tüm faaliyetler/süreçler/projeler planlama
sürecinde risk değerlendirmesine tabi tutulmuştur.
Üniversitemizin organizasyon yapısı içinde yer alan birimlerin, görev, yetki ve
sorumluluklarının anlaşılabilmesi için, birimlerin faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat, hizmet
envanteri ve varsa tanımlanmış süreçler ile iş akışları gözden geçirilmiştir. Birimler tarafından
fiilen yürütülmekle birlikte, mevzuatta karşılığı bulunmayan faaliyetlerin belirlenebilmesi için,
bu birimlere özgü plan, program ve raporların incelenmesinin yanı sıra, ilgili yöneticiler ve
personelle görüşmeler de yapılmıştır.
Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas alınmış olup, bu
doğrultuda kurumun stratejik planı ekinde yer alan görev tanımlarından ve hizmet
envanterlerinden de yararlanılarak denetim evreninin doğru tanımlanmasına çalışılmıştır.
Denetimlerin daha yönetilebilir ve maliyet etkin olması, denetimlerden anlamlı sonuçlar
elde edilebilmesi bakımından faaliyet, süreç veya projelerin ikinci düzeyde detaylandırıldığı bir
denetim evreni tercih edilmiştir.
Planlamada yüksek riskli süreçlerin her yıl, orta riskli süreçlerin iki yılda bir, düşük riskli
süreçlerin ise üç yılda bir denetlenmesi ve en yüksek riskli alanlara öncelik verilmesi esas
alınmış olmakla birlikte, iç denetçi sayımızın yetersizliği ve denetim alanlarının çokluğu
nedeniyle, önemli kabul edilen bazı süreçler ile daha önce denetlenmeyen bazı birimler iç
denetim planına dâhil edilmiştir.
Dış Değerlendirme Sonuçları
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, Kurulca birimimizin bu mahiyette
bir programa henüz tabi tutulmaması nedeniyle raporumuzda bu konudaki değerlendirmelere
yer verilememiş olup, dış değerlendirmenin birimimizde ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin
İDKK tarafından henüz yazılı bir bildirim de yapılmamıştır.
122
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
PERFORMANS BİLGİLERİ
I - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJESİ
2014 Yılı içerisinde Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikleri, Ofisleri ve Kütüphane Binası
Etüd-Proje Hazırlama işinin ihalesi yapılmıştır. Program yılı ödeneği 100.000.- TL olan projeye
öz gelirlerden 380.000.- TL. ödenek aktarılmıştır. 2014 yılında bu proje için 206.813,88.- TL
harcama yapılmıştır.
II - YATIRIM PROJELERİ
a) Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 6 adet projemiz bulunmaktadır.
2014 Yılı proje tutarı 87.500.000.- TL olup, program yılı ödeneği 14.398.000.- TL’dir.
Projeye öz gelirlerden 10.342.382.- TL ödenek aktarılmıştır. Bu projeden dönem sonuna kadar
9.059.735,53.- TL gider yapılmıştır.
1) Farabi Kampüsü Yemekhane, Oditoryum, İdari Bürolar ve Teras katı Kafeterya Binası
İkmal İnşaatı
20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo
Ünitesi, Konukevi ve Oditoryum Blokları ikmal inşaatı işinin Konukevi ve Trafo Üniteleri
Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmiştir. İşin
son etabını oluşturan 4500 m² lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın
temelinin iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile
işlerin tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin
yapılarak tasfiye edilmesi planlanmıştır. Ancak yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri
tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır. 2014 yılında kalan işler için “Farabi Kampüsü
Yemekhane, Oditoryum, İdari Büroları ve Teras Katı Kafeterya Binası İkmal İnşaatı” adı ile
ihale hazırlığı tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır. İnşaatın belirli bir bölümü yıl sonuna kadar
yapılmıştır. 2014 yılında bu proje için 1.240.626,99.- TL harcama yapılmıştır.
123
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2) Mühendislik Fakültesi Laboratuarı C Blok İkmal İnşaatı
01.06.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binalardan,
2013 yılında laboratuar binaları A ve B bloklarının yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır.
Binalarda yapılan temel iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme
bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı
kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda C blok laboratuarı temel
altı imalatları yapılabilmiştir. Kalan işlerin ikmal ihalesi 04.11.2013 tarihinde yapılmıştır. Yeni
yapılan ihale sonucunda C blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup bina içi imalatları yapılmıştır.
Eylül ayı sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiştir. 2014 yılında bu proje için 3.113.041,69.TL harcama yapılmıştır.
3) Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı
2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına
başlanması planlanmıştır. 2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için
TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapıldığından 2012 yılında 2.592 (Bin TL) avans ödenmiştir.
İşin ihalesi 11.02.2013 tarihinde yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı
geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir. Binaların
betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitmiş olup iç imalatlar ve ince işleri devam
etmektedir. 2014 yılında bu proje için 4.325.481,33.- TL harcama yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle
imalatlar % 27 seviyesindedir.
4) Farabi Kampüsü Sosyal Tesisleri İnşaatı
2013 yılı içerisinde yatırım programına dahil edilen proje ile ilgili planlama yapılmakta
olup herhangi bir faaliyette bulunulmamıştır.
5) Sağlık Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası
2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri
ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla ihale işlemleri
yapılmıştır. Uygulama projesi ve doküman dosyasının hazır olması durumunda işin ihalesi
gerçekleştirilecektir.
124
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
6) Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası
2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri
ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilmiştir. İhalesi 03.09.2014
tarihinde yapılan söz konusu işin kazı imalatları devam etmektedir. 2014 yılında bu proje için
380.585,52.- TL harcama yapılmıştır.
b) Kampüs Altyapısı Projesi
Projenin 2014 yılı ödeneği 4.500.000.- TL’dir. Farabi Kampüsüte, çevre aydınlatma,
fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos
2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi 02.10.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme
kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmektedir. Doğalgaz borularının çekimi binaların
içerisindeki imalatları, çevre aydınlatma ve fiber kablo ağı tamamlanmıştır. Çevre düzenleme
işleri yapılmaktadır. 2014 yılında bu proje için 4.141.143,21.- TL harcama yapılmıştır.
c) Onkoloji Merkezi İnşaatı
Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz
adına (TOKİ) tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin temel imalatları,
betonarme ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Bina içerisindeki imalatları
yapılmaktadır. 2013 yılından kalan 6.345.000.-TL ödeneği 2014 yılına aktarılmış, ayrıca
100.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca; projenin makine- teçhizat alımları için 2.500.000.TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle imalatlar %83 seviyesindedir. 2014 yılında bu
proje için 4.865.743,88.- TL harcama yapılmıştır.
125
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
d) Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı
Farabi Kampüsü sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında,
yapımına başlanan kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı
planlanan binanın ihale hazırlıkları tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz 2013 tarihinde
yapılmıştır. 02.10.2013 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı
yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd yapılmıştır. Zemin raporunun
Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için gerekli önerilerin
Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. 2013 yılı sonuna kadar kazı
imalatları yapılmıştır. 2014 Haziran ayı itibariyle temel ve bodrum katı zemin katı betonarme
imalatları yapılmıştır. Projenin inşaat için ayrılan bu yılki ödeneği 2.400.000.-TL dir. 2013
yılından kalan 2.428.000.- TL ödeneği mevcuttur. Yıl sonu itibariyle 1.628.543,50.- TL harcama
yapılmıştır. Makine-teçhizat ödeneği ise 2.500.000.-TL dir.
e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisler İnşaatı
126
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Projenin program yılı ödeneği 3.400.000.- TL’dir. Projeye öz gelirlerden 486.000.- TL
bütçeden 2.300.000.-TL ödenek aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı
yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşin kazı imalatları ve temel imalatlarının
yapımı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2014 yılında betonarme ve çatı imalatlarının yapımı
tamamlanmıştır. Yıl sonu itibariye imalatlar %73 seviyesindedir.
Bu yıl içinde ayrıca Farabi Kampüsü Futbol Sahası Zemini Yenileme ve Çevre
Düzenleme işleri yaptırılmıştır. 2014 yılında bu proje için 2.742.089,24 TL harcama yapılmıştır.
III - BÜYÜK ONARIM İŞLERİ
Muhtelif işler kapsamında yer alan Büyük Onarım İşlerinin program yılı ödeneği
1.400.000.- TL’dir. Bu ödeneğe ilave 1.122.000.- TL ödenek aktarılmıştır. Büyük Onarım
projesi kapsamında 9 adet iş ihale edilmiştir. Yıl sonuna kadar yapılan harcama 22/D
(Doğrudan temin usulü) yapılan işler dahil 2.521.164,80.- TL’dir. Hizmet alımı şeklinde ihale
edilen 22’d ye göre 39 Adet yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır.
1) BEÜ Farabi Kampüsüte Tenis Kortu Onarımı ve Çevre Düzenleme İşi
07.03.2014 tarihinde ihale edilen tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
2) BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği İle İnşaat ve Çevre Mühendisliği
Bölümü Binalarının Dış Cephe Kaplaması ve Bina İçi Onarım İşleri
18.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
3) BEÜ Farabi Kampüsü Isı Merkezi Arkasında Yıkılan Taş Duvarın Yenilenmesi İşi
31.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.
4) BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sahasına Giriş Merdiveni Yapımı Otopark Alanının
Tamamlanması Otopark İle Isı Merkezi Arası Yolun Aydınlatılması İşi
06.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.Yapılan işler hizmete alınmıştır.
5) BEÜ İncirharmanı Kampüsü Çevre İstinat Duvarları Yenileme İşi
14.03.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı tamamlanmıştır.
6) BEÜ Alaplı MYO Kampüs Giriş Takı, Çevre Aydınlatması ve Onarım İşleri
07.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
7) BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi İhata Duvarları Çevre Aydınlatma İle Onarımı İşi
08.05.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
8) BEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Binası İçerisinde Yapılacak Tadilat ve Onarım İşleri
16.06.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
9) BEÜ Alaplı MYO Binasına İlave Yemekhane Yapımı İşi
02.07.2014 tarihinde ihale edilen işin yapımı bitmiş ve hizmete alınmıştır.
127
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
IV - VATANDAŞ KATKISIYLA YAPTIRILAN İŞLER
1) İbn-i Sîna Kampüsünde Cami İnşaat İşi
BEÜ Üniversitesi Sağlık
Kampüsünde (Sağlık Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi’nin
bulunduğu yerde) EMKO Fenni
Malzeme
San.
Tic.
A.Ş.
tarafından
(bağış
olarak)
yapılmıştır.
2) Farabi Kampüsüte Cami İnşaatı İşi
BEÜ Üniversitesi Farabi Kampüsüte
Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi
tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Bu yıl
Ağustos ayı itibariyle hizmete sunulmuştur.
3) Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası İşi
BEÜ Üniversitesi Kilimli Kampüsünde Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği
tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Bu yılın ilk yarısında hizmete alınmıştır.
4) Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüs Alanında Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası
BEÜ Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından (bağış olarak) yapılmıştır. Hizmete hazır hale getirilmiştir.
128
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ( B.A.P. Koordinatörlüğü )
Desteklenen Projeler (2014 Yılı)
2014 Yılı Proje
Sayısı
Proje Türü
Destek Miktarı
( TL )
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
51
867.525
Altyapı Projeleri
24
3.526.417
Bağımsız Araştırma Projeleri
14
124.555
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
86
292.473
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
10
12.433
Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri
0
0
TOPLAM
185
4.823.403
*2014 Yılında devam eden 16 projeye toplam olarak 1.201.440 TL ek ödenek verilmiştir.
Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler
2014 Yılı Proje
Sayısı
Destek Miktarı
( TL )
TÜBİTAK
10
1.513.847
Gençlik ve Spor Bakanlığı
1
60.000
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
1
77.500
Toplam
12
1.651.347
Proje Türü
129
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
2014 Yılında Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler
Proje Adı / Konusu
Yürütücüsü
Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Bedeli
(TL)
Harcama
(TL)
1
Globularia Trichosantha
Bitkisinde Bitki Doku Kültürü
Metoduyla Kallus Üretimi ve Bazı
Sekonder Metabolitlerin Analizi
Doç. Dr.
Hatice
ÇÖLGEÇEN
15.02.2014
15.02.2015
29.939,00
14.244,00
2
Bülent Ecevit Üniversitesi I. ARGE Proje Pazarı
Prof. Dr.
Yılmaz
YILDIRIM
21.02.2014
12.06.2014
38.500,00
30.653,94
Yrd. Doç.
Dr. Emre
HANHAN
01.03.2014
01.03.2016
275.500,00
175.000,00
Yrd. Doç.
Dr. Rahime
Seda TIĞLI
AYDIN
15.03.2014
15.03.2016
195.000,00
102.878,66
Yrd. Doç.
Dr. Şenol
ALAN
15.04.2014
15.02.2017
355.940,02
163.122,79
Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin
TOPAN
15.07.2014
15.01.2016
73.500,00
16.410,00
Yrd. Doç.
Dr.
Muhammet
ÖREN
01.08.2014
01.08.2016
80.923,00
24.754,29
Yrd. Doç.
Dr. Kadir
ÖZDEMİR
15.08.2014
15.02.2016
73.247,00
45.100,00
Doç. Dr.
Adnan
TOPUZ
01.09.2014
31.08.2016
361.575,75
9.750,00
Yrd. Doç.
Dr. Şeyma
BOZKURT
01.12.2014
01.12.2015
29.800,00
0,00
3
4
5
6
7
8
9
10
Yeni Triazin - Tribor Bileşiklerinin
Sentezi ve bu Bileşiklerin Organik
Işık Yayıcı Cihazlar Üzerinde
Elektron Transfer Malzemesi ve
Emisyon Malzemesi Olarak
Özelliklerinin İncelenmesi
Soya Yağı Bazlı
Biyomalzemelerin ve
Biyouyumluluk Özelliklerinin
İncelenmesi
Ankara ve Zonguldak İlleri
Atmosferindeki Bazı Polen
Alerjenlerinin Yüksek Hacimli
Hava Örnekleyicisi ile İzlenmesi
ve Meteorolojik Faktörlerle
Bağlantısının Belirlenmesi
Yüksek Çözünürlüklü Optik
Uzaktan Algılama
Görüntülerinden Konuma Bağlı
Bilgi Üretimi ve Kullanılan
Yönetemlerin Geliştirilmesi
Doğu Küre Dağları Briyofit Florası
İçme Suyu Kaynaklarında
Bulunan Doğal Organik
Maddelerin Karbon Nano Tüp
Materyalleri Kullanarak
Koagülasyon Prosesleri Ile
Giderim Veriminin Araştırılması
Yeni Nesil Euro 5/6 Dizel Motorlar
İçin Nanoakışkanlı Radyatör
Geliştirilmesine Dönük Temel
Araştırmalar ve Prototif
Uygulaması
Deneysel Periodontitis
Oluşturulan Ratlarda Coriandrum
Sativum L'nin Anti-Oksidan
Etkisinin Düşük Doz Doksisiklinle
Karşılaştırmalı Olarak
İncelenmesi
11
Düşten Gerçeğe
Doç. Dr.
Özlem
KORAY
16.12.2013
16.07.2014
60.000,00
52.924,16
12
Down Sendromlu Çocukların Öz
Bakım Becerilerinin
Geliştirilmesine Yönelik Eğitsel
Video ve Etkileşimli İçeriklerin
Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç.
Dr. Gürkay
BİRİNCİ
15.01.2014
15.01.2015
77.500,00
64.287,39
130
2014 Yılında Yurtdışı Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Verilen Projeler
Sıra
Bütçe (TL)
Yayın Bedeli
(TL)
Makalenin Yayınlanacağı
Dergi
Bağlı Olduğu Fakülte
870,00
832,72
IEEE GEOSCIENCE AND
REMOTE SENSİNG
LETTERS
Mühendislik Fak
Geomatik Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet ÖREN
1.008,00
0,00
09/07/2014 tarih ve 2014/11
nolu Komisyon Kararı ile iptal
edilmiştir.
Fen Edebiyat Fak.Biyoloji
Bölümü
Sıçanların Kesi Yarası İyileşmesine
Radyoterapinin Kötüleştirici Etkilerinin “Nacetylcycsteine ile Düzelmesi
Doç. Dr. Oge
TAŞÇILAR
1.067,00
1.067,00
Hippokratia
Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi ABD
Streptozotosin (STZ) ile Diabet Oluşturulmuş
Sıçanlarda Dekspenthanolun Etkisinin;
Histolojik, Histokimyasal ve İmmünolojik
Kanıtları
Yrd. Doç. Dr. Kanat
GÜLLE
1.428,00
1.428,00
Histologyand Histopathology
Tıp Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji ABD
Doç. Dr. Ender
BÜYÜKGÜZEL
1.056,00
1.056,00
JOURNAL OF
ENTOMOLOGICAL
SCIENCE
Fen Edebiyat Fak.
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nurullah
EDEBALİ
1.000,00
1.000,00
MITTEILUNGEN
KLOSTERNEUBURG
Tıp Fakültesi Beyin ve
Sinir Cerrahi ABD
Fresenius Enviromental
Bultein
Iranian Red Crescent
Medical Journal
Mühendislik Fak.Çevre
Müh. Bölümü
Zonguldak Sağlık YO
Hemşirelik Bölümü
Projenin Konusu
Yürütücüsü
1
Ortogörüntünün Konum Doğruluğu Üzerinde
SYM ve RPC’lerin Doğruluğunun Ortak Etkisi:
Pleiades Pankromatik Mono Görüntü İle Örnek
Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
TOPAN
2
Syntrichia Minor ve Grimmia Muehlenbeckii
Türkiye Karayosunu Florası İçin Yenidir
3
4
5
6
7
8
Elkosanoid Biyosentez İnhibitörlerinin Galleria
Mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının
Ortabağırsağındaki Seçilmiş Oksidatif Stres
Belirteçleri Üzerine Etkisi
Cavitas NasininLateral Duvarı ile Septum
Deviyasyonunun Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi
Aktif Çamur Mikroorganizmaları Kullanılarak
Sulu Çözeltilerden Kadmiyum Giderimi
Türkiye’de İlköğretim Öğrencileri Arasında
Obezite Prevalansını Etkileyen Faktörler
Doç. Dr. Süreyya
ALTIN
600,00
Doç. Dr. Sevim ÇELİK
756,00
9
Çin Bölgesinde GOCE ve Uydu Altimetresi
Kullanılarak Ortalama Dinamik Topografya ve
Jeostrofik Akıntıların Belirlenmesi ve Hataları
Prof. Dr. Shuanggen
JİN
10
Sfenoid Sinus Pnömatizasyon
Varyasyonlarının Bir Türk Toplumu Örneğinde
Değerlendirilmesi: MRG Çalışması
Prof. Dr. Çağatay
BARUT
756,00
3.898,00
Mühendislik Fak.
Geomatik Müh. Bölümü
750,00
Tıp Fakültesi Anatomi
ABD
131
2014 Yılında Yurtdışı Kongre Desteği Verilen Projeler
Sıra
No
1
2
3
4
5
Projenin Konusu
Öğrencilerin Fiziksel Olguları Açıklamak İçin Matemetiksel
Modelleri Kullanımı
Rehberlikle Zenginleştirilmiş Pedagojik Alan Bilgisi Temelli
Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Öğretmen Adaylarının
Redagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Arasındaki Etkileşimin
Gelişimi ve Doğası
İki Dillilere Yönelik Ders Öğretim Araçları
Üzüm Bağı Atığı İle FD&C Red No: 40 Gıda Boyasının
Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması
Na1/2Bi1/2TiO3-BaTiO3 Seramiklerinin Mekanik
Özelliklerinin Karakterizasyonu
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu Fakülte
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ
4.000,00
4.000,00
ABD
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Betül
DEMİRDÖĞEN
4.000,00
3.753,92
ABD
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
2.360,00
2.322,90
Danimarka
Doç .Dr. Hale SÜTÇÜ
4.000,00
3.636,15
Dubai
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
(Arş. Gör. Ceren EFE)
3.600,00
3.488,24
Dubai
6
Attila Orbok ve Ermeniler
Okt. Dr. Yücel NAMAL
1.455,00
887,33
Macaristan
7
Ticari İşletmelerde ISO 14001 Belgelendirme Süreci
Çevre Yönetim Sisteminden Beklentiler ve Sağlanan
Faydalar
Doç. Dr. Ahmet ALTIN
3.975,00
3.661,57
İtalya
Doç. Dr. Süreyya ALTIN
3.975,00
3.661,57
İtalya
9
İster Beğenin, İster Beğenmeyin, Canınız Nasıl İsterse:
Destansı Yergi Olarak Troilus ve Cressida
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN
ÖZTÜRK
4.000,00
4.000,00
Fransa
10
Radyasyonda Verilerine Dayalı Yoğuşabilir Su Buharı
Modellenmesinde Ön Çalışma
Doç. Dr.Çetin MEKİK(Arş. Gör.
İlke DENİZ)
3.660,00
3.660,00
Malezya
11
Öğrencilerin Konuşma Stratejilerini Kullanmasının Sözlü
Sınavlarda Aldıkları Notlara Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
(Okt. Gökhan GENÇ)
4.000,00
4.000,00
ABD
12
MENA Ülkelerinin OECD Ticaret Ortaklarına İhracatı
Üzerine Ticaret Liberalizasyonunun Etkisi
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
3.150,00
3.150,00
İtalya
8
132
Fen Edebiyat Fak. Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fak. Maden
Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Zonguldak MYO
Mühendislik Fak. Çevre
Mühendisliği
Fen Edebiyat Fak.Batı
Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü
Mühendislik Fak.
Geomatik Mühendisliği
Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor
YO Beden Eğitimi ve
Spor Öğr. Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
Sıra
No
Projenin Konusu
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
13
MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem
Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar
14
Sürdürülebilir Kalkınma Çevre Çelişkisinin Yeşil Ekonomi
İle Uzlaştırılmaya Dönüştürülmesi
15
16
17
18
Gösteri Kontrol Ajanlarının Uzun Dönem Etki ve
Komplikasyonları
Kayaçlar İçin Delme Oranı İndeksi (DRI), Mekanik
Özellikleri, Cerchar Aşınma İndeksi ve Spesifik Enerji
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Yüz Simetri ve Asimetrisinin Beden Algısına Göre
Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar
Hidrofilik Antisens Oligonükleotidde Kullanılan HSA ve
HSA Yüklü PHB-b-PEG Nanoparçacıklı Taşıyıcılar
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK
2.915,00
2.852,01
İtalya
Doç. Dr .Özcan SEZER
2.920,00
2.920,00
İtalya
Doç. Dr. Sadık TOPRAK
1.005,00
1.004,61
Kıbrıs
Doç. Dr. Olgay YARALI
3.500,00
2.480,39
Almanya
Mühendislik Fak. Maden
Mühendisliği
Doç. Dr. Çağatay BARUT
4.000,00
4.000,00
Çin
Tıp Fakültesi Anatomi
ABD
Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇAY
4.000,00
4.000,00
ABD
Zonguldak MYO
19
Nesne-Tabanlı Görüntü Analizi ile Kentsel Detayların
Zamansal Değişiminin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat
MARANGOZ
4.000,00
3.393,67
Yunanistan
20
Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) Kül Barajı İnşaatının
Zamansal Analizi ve Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar
GÖRMÜŞ
4.000,00
3.172,61
Yunanistan
Doç. Dr. Ayten GENÇ
4.000,00
4.000,00
Portekiz
Arş. Gör. Dr Burcu ÜNAL
1.000,00
1.000,00
ABD
4.000,00
4.000,00
İtalya
4.000,00
4.000,00
İtalya
21
22
23
24
Emülsiye Yağların Sulardan Arıtımı İçin Ayırma
Proseslerinin Karşılaştırılması
Powder RiverBasin, Wyoming, USA’deki Yer altı Kömür
Yataklarında Tespit Edilen Molibden, Kobalt ve Bakır
Konsantrasyon Limitlerinin Kömürden Metan Gazı Üreten
Mikrobiyal Komüniteler Üzerine Etkileri
Hodograf Yardımıyla Riemann Metriğinin Belirlenmesi
Probleminin Çözünebilirliğinin Araştırılması
Kutupsal Koordinatlarda Genel Transport Denklemi İçin Bir
Ters Problem
Yrd. Doç. Dr. Fikret
GÖLGELEYEN
Yrd. Doç. Dr. İsmet
GÖLGELEYEN
133
Bağlı Olduğu Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak. Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü
Tıp Fakültesi
Adli Tıp ABD
Mühendislik Fak.
Geomatik Mühendisliği
Bölümü
Mühendislik Fak.
Geomatik Mühendisliği
Bölümü
Mühendislik Fak.Çevre
Mühendisliği
Fen Edebiyat Fak.Biyoloji
Bölümü
Fen Edebiyat
Fak.Matematik Bölümü
Fen Edebiyat
Fak.Matematik Bölümü
Sıra
No
25
26
27
28
Projenin Konusu
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Polimerik Soyayağı -g- Polisitiren Membranlarda Hücresel
Davranışlar
Alt ve Üst Premolarlarda 4 haftalık Okluzal Travma ve 8
Haftalık İyileşme Periyodunu Takiben oluşan kök
Rezorpsiyonu: Bir Micro-CT Çalışması
Sefalometrik Normlara Göre Bir Grup Yetişkin Türk
Popülasyonunda Nazopalatin Kanal Morfolojisinin CBCT
ile Değerlendirilmesi
Mide Sıvılarında Mono- ve Di-nitrozopiperazinin Oluşumu
ve Nitrik, Nitrat, Piperazin Konsantrasyonlarıyla Arasındaki
İlişkiler
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu Fakülte
Doç. Dr. Seda TIĞLI AYDIN
4.000,00
4.000,00
Yunanistan
Mühendislik
Fak.Biyomedikal
Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Fethiye ÇAKMAK
1.000,00
1.000,00
Polonya
Diş Hekimliği Fak.
Ortodonti ABD
Yrd. Doç. Dr. Murat İÇEN
3.000,00
3.000,00
Romanya
Diş Hekimliği Fak. Ağız
Diş ve Çene Radyolojisi
ABD
Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ
1.000,00
1.000,00
ABD
Fen Edebiyat Fak. Kimya
Bölümü
Fen Edebiyat Fak. Kimya
Bölümü
Tıp Fakültesi Adli Tıp
ABD
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
29
Gıdalarda Nitrozopirolidin ve Nitrozopiperidinin Oluşumu
Yrd. Doç. Dr. Şevket ATA
1.000,00
1.000,00
ABD
30
Zonguldak’ta Kömür Madeni İşletmelerindeki Ölümler
Doç. Dr. Rıza YILMAZ
3.890,00
3.860,25
Fransa
Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK
4.000,00
4.000,00
ABD
4.000,00
3.804,21
Fransa
Kdz. Ereğli MYO
4.000,00
3.804,21
Fransa
Denizcilik Fakültesi
3.786,00
3.786,00
İrlanda
Doç. Dr. Şermin ŞENTURAN
4.000,00
2.902,88
Moldova
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR
(Arş. Gör. Figen UZAR ÖZDEMİR )
4.000,00
4.000,00
Japonya
Yrd. Doç. Dr. Gürkay BİRİNCİ
3.310,00
3.310,00
Fransa
Doç. Dr. Ali ARSLAN
( Öğr. Gör. Elif AKDEMİR)
3.370,00
3.370,00
Fransa
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
4.000,00
4.000,00
İspanya
31
32
33
34
35
36
37
38
39
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Ekonomi Okuryazarlık
Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Türk Edebiyatında Aile ve Akrabalığın Önemi: Samiha
Ayverdi’de Ail eve Akrabalık Bağları
Bilgi Güvenliği Eğitiminde Bilgisayar Teknolojisinin Önemi
Okul Öncesi Çocuklarının Birinci Sınıf Eğitimi İle İlgili
Algıları
Uluslararası Rekabette Sektörel Gelişmelerin Önemi:
Türkiye’de Mobilya Sektörü Örneği
Türkiye’deki Müslüman Kadınların Kamusal Alandaki Dini
Aktiviteleri
Öğretmen Adaylarının Akademik Usulsüzlük Yapma
Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi
Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan
Çalışmalarının Betimsel Analizi
Transport Tipi Bir Denklem İçin Bir Ters Problem ve Bazı
Uygulamalar
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ
(Okt. Meva APAYDIN)
Yrd. Doç. Dr. Ersin AÇIKGÖZ
(Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN)
Yrd. Doç. Dr. İkbal Tuba ŞAHİN
SAK
134
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Çaycuma MYO Otel
Lokanta İkram Hizmetleri
Fen Edebiyat Fak.
Sosyoloji Bölümü
Ereğli Eğitim Fakültesi
Bilg. Öğretim Tekno. Eğit.
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Fen Edebiyat Fak.
Matematik Bölümü
Sıra
No
40
41
42
43
44
45
Projenin Konusu
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırlamış Oldukları
Ders Materyalleri Hakkındaki Görüşleri Nasıldır?
Eleştirel Okuma Bilimsel Metinlerin Anlaşılmasında Ne
Derece Etkilidir?
Öğretmen Adaylarının Gerçek ve Sanal Ortamlarda Etik
Olmayan Davranışları Sergileme Olasılıkları
Elit Futbol Oyuncularının Yararlanma Türlerinin Anatomik
Lokalizasyonu
Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Söndürülmüş ve
Söndürülmemiş Kireç ile Islahı
Türkiye Turizm Endüstrisinde Kaotik Durumlar ve
Etkilerinin Analizi
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KORAY
3.370,00
3.370,00
Fransa
Doç. Dr. Özlem KORAY
3.370,00
3.370,00
Fransa
Doç. Dr. Ömür AKDEMİR
3.370,00
3.370,00
Fransa
Yrd. Doç. Dr. Teyfik Cem AKALIN
4.000,00
4.000,00
Hollanda
Yrd. Doç. Dr. Gamze BİLGEN
4.000,00
4.000,00
Avusturya
Yrd. Doç. Dr. Emre SATICI (Öğr.
Gör. Afitap BULUT)
4.000,00
4.000,00
ABD
11/08/2014
2014/12
Komisyon
Kararı iptal
Çek
Cumhuriyeti
46
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Metaforları
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şükrü
PARMAKSIZ (Okt. Dinçer BİÇER)
47
Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Arasındaki
İlişki: Türkiye Ekonomisinin Zaman Serileriyle Analizi
Prof. Dr. Ahmet BEŞKAYA
3.537,00
3.446,34
48
Türkiyedeki İnşaat Sektörünün Genel Görünümü İle İnşaat
Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
(Öğr. Gör. Sibel BUZKAN)
3.787,00
3.647,09
Almanya
49
Yeni İshigaki Havalanında Mevcut Karstik Mağaralar
Üzerinde Yapılan Kemer Tavanlı Yapıların Tepkisi Üzerine
Birleştirilmiş Çalışma
Doç. Dr. Melih GENİŞ
4.000,00
4.000,00
Japonya
50
Titanyuma İndirek Kompozitin Bağlanma Dayanımı
Yrd. Doç. Dr. Seda CENGİZ
1.000,00
1.000,00
Hırvatistan
51
Türkiye Körfarelerinin Sismik Sinyal Özellikleri
Prof. Dr. Mustafa SÖZEN(Arş.
Gör. Faruk ÇOLAK)
4.000,00
4.000,00
Portekiz
135
3.370,00
0,00
Bağlı Olduğu Fakülte
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Ereğli Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Ereğli Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Eğit. Bölümü
Beden Eğitimi Spor YO
Beden Eğitimi Spor Öğr.
Alaplı MYO İnşaat
Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ereğli Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü
Mühendislik Fak.Maden
Mühendisliği
Diş Hekimliği Fak.
Protetik Diş Tedavisi
ABD
Fen Edebiyat Fak.Biyoloji
Bölümü
Sıra
No
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Projenin Konusu
Türkiye Kör Farelerinin Karmaşık Evrimsel Örüntülerini
ortaya çıkarmıştır
Kayaçların Dayanım ve Kırılganlık Özelliklerine Bağlı
olarak Delinebilirliklerinin Değerlendirilmesi
Farklı Ağız Gargaralarının Bir Laboratuar Kompozitinin
Renk Değişimi ve Yüzey Pürüzlüğü Üzerine Etkisi
Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Şekillerinin
Belirlenmesi
Annelerin Çoçuklarda Güvenli İlaç Kullanımı Konusundaki
Tutumları
Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Deneyimleri:
Niteliksel Bir Araştırma
Adölesan Anne Olmak: Niteliksel Bir Araştırma
Miadında Doğan Bebeklerde İki Banyo Yönteminin Göbek
Düşme Süresine Etkisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Karikatürler: İşçilerin
Göstergebilimsel Analizi
Kuzeybatı Anadolu Kömür Havzası 8TÜRKİYE) Kömür
Üretimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Sürekli Mesleki
Eğitimin Önemi
KAOH Akut Alevlenme Hastalarında Balgam Kültür
Pozitifliği ile Prokalsitonin, C-Reaktif Protein Kan
Nötrofil/lenfosit Oranının Tanısal Değer Karşılaştırılması
İnternet Alışverişlerini Etkileyen Faktörlerin Önem
Derecelerinin Bulanık AHP ile Belirlenmesi
Borsa İstanbul İle Tokyo Borsası Arasındaki İlişkinin Var
Analizi Modeli İle Araştırılması
1781 Rus, Avusturya, Macaristan İttifakı ve Grek Projesi
Gelişmekte olan Asya Piyasalarında Sermaye Piyasası
Gelişimini Belirleyici Makroekonımik Değişkenler
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu Fakülte
Doç. Dr. Ferhat MATUR
4.000,00
4.000,00
Portekiz
Fen Edebiyat Fak.Biyoloji
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Okan SU
4.000,00
4.000,00
ABD
Zonguldak MYO
Doç. Dr. M. İnanç CENGİZ
1.000,00
1.000,00
Hırvatistan
Yrd. Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN
4.000,00
3.318,87
Estonya
Yrd. Doç. Dr. Müge UZUN
4.000,00
0,00
İspanya
Yrd. Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ
4.000,00
4.000,00
İspanya
Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI
1.000,00
1.000,00
İspanya
Yrd. Doç. Dr. Tülay AYYILDIZ
4.000,00
4.000,00
İspanya
Yrd. Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ
(Arş. Gör. Volkan ARSLAN)
3.995,00
3.995,00
İngiltere
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN
3.596,00
3.431,16
Almanya
Mühendislik Fak.Jeoloji
Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Hakan TANRIVERDİ
1.000,00
1.000,00
Almanya
Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları AD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA
4.000,00
3.732,59
Rusya
3.837,00
3.837,00
Japonya
3.700,00
3.475,74
Rusya
3.837,00
3.837,00
Japonya
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih
BAYRAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU
136
Diş Hekimliği Fak.
Periodontoloji ABD
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Mühendislik Fak. İnşaat
Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
Fen Ed. Fak.Tarih Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
Sıra
No
67
68
69
Projenin Konusu
Hisse Senedi Piyasasının Gelişmesi ve Ekonomik
Büyüme: Yükselen Piyasalar Örneği
Pontokaspik bölge (Karadeniz-Azak-Hazar Denizi) ile
Akdeniz Arasındaki Geçiş Yolu Olan Marmara Bölgesinin
Kuvaterner Stratigrafisi ve Mollusk Faunaları
Meme Kanserinde İntraoperatif Ultrason Rehberliğinde
Meme Koruyucu Cerrahi
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu Fakülte
Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN
3.837,00
3.837,00
Japonya
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Maliye Bölümü
Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ
4.000,00
4.000,00
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ
ÇAKMAK
4.000,00
4.000,00
ABD
Azerbaycan
70
Elastik Temelin Üç Boyutlu Kemer Barajlara Etkisi
Doç. Dr. Murat Emre KARTAL
3.997,00
0,00
Katar
71
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Metaforları
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şükrü
PARMAKSIZ (Okt. Dinçer BİÇER)
2.720,00
2.581,49
İtalya
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞTÜRK
(Okt. Murat İNCE)
2.720,00
2.581,49
İtalya
Doç. Dr. Haydar ARSLAN
1.000,00
0,00
Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ
3.692,00
0,00
72
73
Educational Researcher Dergi’sindeki (2005-2014) Eğitim
Programı ve Öğretim Alanına İlişkin Makalelerin
İncelenmesi
CoNPDN (N=10-40) NanoalaşımlarınınMgO (001) Yüzey
Üzerindeki Erime Dinamiği
Türkiye’de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Var Modeli İle
Analizi(1997:01 – 2013:12)
75
Kentsel Mekanda Boşluk: Çelişkiler İçin Bir Düğüm
Yrd. Doç. Dr. Şenay IŞIN
3.692,00
0,00
76
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:
Seçilmiş Geçiş Ekonomileri İçin Panel Nedensellik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU
3.692,00
0,00
28/10/2014
tarih ve
2014/17
nolu
Komisyon
Kararı ile
iptal
edilmiştir
77
Farklı Sulama Uygulamalarının Havza Hidrolojisine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR
(Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR)
4.000,00
3.823,14
Çin
Arş. Gör. Dr. Zeynep BAŞAK
4.000,00
Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT
4.000,00
3.109,52
Katar
Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ
3.993,00
3.836,40
Fransa
74
78
79
80
Türkiye’de İstihdam Durumundaki Değişiklikler ve Göç:
Geriye Dönük Veri ile Hazard Fonksiyonu Analizi
Türkiye Taş Kömürü Kurumunda Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Uygulaması
Türkiye’de Cari Açığı Etkileyen Faktörlerin Var Modeli ile
Analizi (1997:01 – 2013:12)
137
ABD
Mühendislik Fak.Jeoloji
Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD
Mühendislik Fak.İnşaat
Mühendisliği
Ereğli Eğitim Fak.Eğitim
Bilimleri Bölümü
Ereğli Eğitim Fak.Eğitim
Bilimleri Bölümü
Fen Edebiyat Fak. Fizik
Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fak. Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü
Devrek MYO Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları
Bölümü
Mühendislik Fak. Çevre
Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü
Sıra
No
Projenin Konusu
Proje Yürütücüsü Ve Projeden
Yurtdışına Gidecek Kişi
Bütçe
(TL)
Harcama
(TL)
Gidilecek
Ülke
81
Deliryum Değerlendirme Tanıtımı Öncesi ve Sonrası:
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deliryum Bilgi ve Algıları
Yrd. Doç. Dr. Nurten TAŞDEMİR
4.000,00
0,00
İspanya
82
Yoğun Bakım Hemşirelerinde Yorgunluk ve İlişkili Faktörler
Doç. Dr.S evim ÇELİK
4.000,00
0,00
İspanya
83
Ekonomik Özgürlük ve Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri
Çerçevesinde Bir Panel Nedensellik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU
3.993,00
3.836,40
Fransa
84
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajın Sediment Etkisi
Altında Deprem Davranışı ve Performansı
Doç. Dr. İsmail Hakkı
ÖZÖLÇER(Arş. Gör. Murat
ÇAVUÇLİ)
3.997,00
0,00
Katar
Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ
1.500,00
0,00
Hindistan
Yrd. Doç. Dr. Halime TEMEL
NALIN
4.000,00
4.000,00
Malezya
85
86
Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın (1587-1629) OsmanlıHindistan Ticaretini Baltalama Hareketleri
Doğal Gaz Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki
Nedensellik: Gelişmekre olan Ülkelerden Kanıt
138
Bağlı Olduğu Fakülte
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu
Devrek MYO Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları
Bölümü
Mühendislik Fak. İnşaat
Mühendisliği
Fen Edebiyat Fak.Tarih
Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
2014 Yılında Desteklenen Bilimsel Altyapı Projeleri
Sıra
Proje Yöneticisi
Projenin Konusu
Bütçe
Süre
Bitiş Tarihi
1
Pleiades Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Bilgi İçeriğinin
Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN
10.000,00
12 ay
23.1.2015
2
Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Programı Uygulamalı Eğitim Sınıflarının İşitsel ve Görsel Teknolojik Altyapı İle
Tefrişatının Yapılarak Derslerin Daha Verimli Hale Getirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI
15.700,00
12 ay
17.2.2015
Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER
10.920,00
36 ay
17.2.2017
Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER
11.000,00
24 ay
17.2.2016
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ÖRNEK
175.000,00
36 ay
18.3.2017
3
4
5
6
7
8
9
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Seramik Laboratuarı
Altyapı Geliştirme Projesi
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü Altyapı Projesi 1-MCP’nin Gerbera Jamesonii’de Vazo
Ömrüne Etkisi
Kömür Madeni İşçilerinin Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi ve
Radyolojik Sınıflandırma İle İlişkisi
Mediasten Lezyonlarının ve Periferik Akciğer Lezyonlarının
Değerlendirilmesinde Endobronşiyal Ultrasonografinin Rolü
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Histopatolojik Değerlendirme
Ünitesinin Yeniden Yapılandırılması ve Patolojik Materyallerin Mikroskopik
Değerlendirme Sürecinde Verimliliğin Artırılması
Kronik Serebral Hipoperfüzyonda Oksidatif Stres, Nöroinflamasyon ve Na-K
ATPaz Aktivitesi ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etil Piruvatın Etkisinin
İncelenmesi
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğrenci Eğitim
Maketlerinin ve Preparat Arşivinin Yapılandırılması ile Uygulamalı Histoloji ve
Embriyoloji Eğitiminin Kalitesinin Arttırılması
Prof. Dr.
Müge Meltem TOR
575.000,00
12 ay
18.3.2015
Prof. Dr.
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
75.000,00
12 ay
3.4.2015
Prof. Dr.
Hale SAYAN ÖZAÇMAK
115.000,00
24 ay
3.4.2016
Doç. Dr.
Meryem AKPOLAT
MOSHIRIAN FARAH
35.000,00
12 ay
3.4.2015
10
İnşaat Laboratuvarının Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN
50.000,00
12 ay
3.4.2015
11
Zonguldak Basın Tarihi
Doç. Dr.
24.000,00
12 ay
3.4.2015
139
Ahmet EFİLOĞLU
Sıra
12
13
14
Proje Yöneticisi
Projenin Konusu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrenci Laboratuvarlarının Eğitim Alt
Yapısının Oluşturulması
BEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği ve İleri Araştırmalar
laboratuarları Altyapısının Geliştirilmesi
Doğal Eğimli Petek Dokulu Sandviç Kirişlerinin Farklı Hasar Modelleriyle
Deneysel Dinamik Analizi
Bütçe
Süre
Bitiş Tarihi
Doç. Dr.
Ender BÜYÜKGÜZEL
64.330,00
18 ay
3.10.2015
Prof. Dr.
Şenol Hakan KUTOĞLU
362.000,00
36 ay
3.4.2017
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ
75.000,00
24 ay
11.6.2016
20.700,00
12 ay
9.7.2015
50.000,00
12 ay
9.7.2015
25.000,00
12 ay
9.7.2015
15
Zonguldak – Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi: Üniversitenin Şehre Etkileri ve
Şehrin Üniversite Algısı
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR
16
Biyoloji Bölümü Öğrenci laboratuvarlarının Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik
Eğitim Altyapısının İyileştirilmesi
Prof. Dr.
17
Bülent Ecevit Üniversitesi Tarihi (1924-2014)
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER
18
Akademide Felsefe Hikmet Din
Prof. Dr.
Bayram Ali ÇETİNKAYA
35.000,00
12 ay
9.7.2015
19
Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Sonrası Omuz Ağrısı Nedenlerinin
Ultrasonografi İle Araştırılması
Prof. Dr.
Şenay ÖZDOLAP
125.000,00
24 ay
9.7.2016
20
BEÜ Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mesleki Beceri
Laboratuvarının Geliştirilmesi
Doç. Dr.
Sevim ÇELİK
98.715,00
12 ay
28.8.2015
21
Zonguldak İlinde Madencilik ve İl Ekonomisindeki Yeri
Prof. Dr.
Hamza ÇEŞTEPE
20.592,00
12 ay
5.9.2015
22
Zonguldak İli Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
Prof. Dr.
Hüseyin AYTEKİN
25.000,00
12 ay
25.9.2015
23
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Ünitesinin
Olanaklarının İyileştirilmesi İle Bilimsel Proje Üretme Potansiyelinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
2.300.000,00
24 ay
13.10.2016
24
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Ünitesinin
Olanaklarının İyileştirilmesi İle Bilimsel Proje Üretme Potansiyelinin Araştırılması
Prof. Dr.
86.420,00
18 ay
13.4.2016
140
Kemal BÜYÜKGÜZEL
Selçuk KESER
2014 Yılında Desteklenen Bağımsız Araştırma Projeleri
Sıra
Proje Yöneticisi
Projenin Konusu
Bütçe
Süre
Bitiş Tarihi
18 ay
3.10.2015
24 ay
3.4.2016
18 ay
3.10.2015
1
Bazı Bitkisel Çaylar ve İlave Edilen Bazı Bileşenler İle Tatlandırılan Çayların Toplam
Fenolik Madde ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini
Doç. Dr.
Hale SÜTÇÜ
2
Rosuvastatin'in Kemik İyileşmesi Üzerinde Etkisi
Yrd. Doç. Dr.
Akif TÜRER
3
Delici Makinelerde Kullanılan Farklı Çap ve Özelliklerdeki Buto Tipi Uçların
Performansının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Okan SU
4
Zonguldak Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyon ve Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr.
Emre SATICI
7.725,00
36 ay
3.4.2017
5
Eski Anadolu’da Kilden Yapılmış Çıngıraklar (Başlangıçta Demir Çağı'nın Sonuna Kadar)
Yrd. Doç. Dr.
Hamza EKMEN
9.935,00
12 ay
3.4.2015
6
Öğretmen Adaylarının Pedogojik Alan Bilgilerinin Doğası
Yrd. Doç. Dr.
Betül DEMİRDÖĞEN
8.800,00
12 ay
3.4.2015
7
Yenilenebilir Kaynaklardan Üretilen Biyomalzemelerin Biyouyumluluk Özelliklerinin
İncelenmesi
Doç. Dr.
Seda TIĞLI AYDIN
24 ay
28.10.2016
8
Çocuk Suçluluğunun Coğrefi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği
Yrd. Doç. Dr.
Hülya KULAKÇI
24 ay
28.10.2016
9
Maksillofasiyal Kemik Defektlerinde Enjekte Edilebilen Trombositten Zengin Fibrinin Greft
Materyalleri İle Birlikte Kullanımının Değerlendirilmesi.
Yrd. Doç. Dr.
Uğur GÜLŞEN
18 ay
28.4.2016
10
Ksantotoksinin Drosophila Melanogaster’in Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Dr.
Meltem ERDEM
10.000,00
12 ay
28.10.2015
11
Protein Adsorpsiyonu İçin Adsorbent Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr.
Atakan TOPRAK
10.000,00
24 ay
28.10.2016
12
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm/Stem) Etkinliklerinin Ortaokul
Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
Doç. Dr.
Yavuz SAKA
24 ay
28.10.2016
13
İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Timur KOPARAN
12 ay
28.10.2015
14
Temettüat Defterleri Kapsamında Zonguldak’ın Sosyo-Ekonomik Tarihinin Açığa
Çıkarılması
Yrd. Doç. Dr.
Nurşen GÖK
24 ay
28.10.2016
10.000,00
9.425,00
10.000,00
141
10.000,00
7.750,00
9.420,00
5.615,00
5.975,00
9.910,00
2014 Yılında Desteklenen Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Proje Yöneticisi
Bütçe
Süre
Bitiş
Tarihi
Prof. Dr.
Baki HAZER
25.000,00
12 ay
3.4.2015
Prof. Dr.
Baki HAZER
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Doç. Dr.
Mehmet AKYÜZ
25.000,00
36 ay
3.4.2017
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN
25.000,00
36 ay
3.4.2017
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN
12.500,00
18 ay
3.10.2015
Mahmut KÖSE
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA
12.500,00
18 ay
3.10.2015
Yrd. Doç. Dr. Meral ERYÜREK
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN
12.350,00
12 ay
3.4.2015
Doç. Dr.
Hatice ÇÖLGEÇEN
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Prof. Dr.
Yılmaz YILDIRIM
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet ALTIN
Süreyya ALTIN
Mehmet YETMEZ
Mehmet YETMEZ
Muhammet UZUNTARLA
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
12.480,00
24 ay
24 ay
36 ay
36 ay
12 ay
3.4.2016
3.4.2016
3.4.2017
3.4.2017
3.4.2015
Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
12.500,00
12 ay
3.4.2015
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN
26.220,00
12.430,00
24.560,00
12 ay
12 ay
24 ay
3.4.2015
3.4.2015
3.4.2016
Projenin Konusu
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Enzimatik Yakıt
Hücrelerinin Geliştirilmesi
Yeni Bazı Vulkanize Kauçuk Ürünlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Bronkoalveolar Lavaj (Bal) Sıvılarında Nitrit, Nitrat, Amin, Nitrozamin ve Nitrolanmış
Aminoasitlerin Belirlenmesi
Quadropole DNA 'ya Seçici Olarak Bağlanabilecek Bileşkelerin Geliştirilmesi
Hypericum Montbretii Spach. Bitkisiden Elde Edilen Rutin, Kuersitri ve Mirisitrin
Flavonoidlerin DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
Yeni 3,4-Bis(aril)-7H-Benzimidazo[2,1-a]Benzo[de]isoquinolin-7-on'ların Sentezi ve
Fotokromik-Floresans Özellikleri
5-Lipooksijenaz Zileuton'un Myokardiyalİskemi/ Reperfizyon Hasarı Üzerine Etkileri
Sınırlı Simülasyon Yöntemi İle NİN (N=6-55) Kümelerinin ve İzomerlerinin Katı-Sıvı-Faz
Geçişlerinin İncelenmesi
Ambrosia Artemisiifolia Poleninde Yer Alan AmbaI Alerjinin Zonguldak İli Atmosverinde
Bir Yıl Süre İleİzlenmesi
Globulana Trichosanthassp. Trichosantha Bitkisinden Üretilen Kallusların İnce Yapısı
Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının Değişik Membran Sistemleri İle
Arıtabilirliğinin Araştırılması
Selülöz İçeren Atık Malzemelerin Petrol Kirliliği Arıtımında Kullanılabilirliği
Elektrodiyaliz Yöntemi İle Atık Sulardan Kurşun, Bakır ve Nikel Gideriminin Araştırılması
Örgülü Kompozit Plakaların Optimizasyonu: Sayısal ve Deneysel Bir Çalışma
Çatlaklı Örgülü Kompozit Plakaların Sayısal ve Deneysel Titreşim Analizi
Biyolojik Neron Ağlarında Sinaptik Plastisitenin Etkilerinin Araştırılması
Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ilısu Barajı İnşaatının Zamansal Değişiminin İzlenmesi ve
Rezervuar Kamulaştırma Sınırı İçerisinde Kalan Detayların Çıkarımı
Model Örgülü Denetleyici (MPC) ile Robot Kolu Denetimi
İnsansız Hava Araçlarında Uzaktan Denetim
Yakıt Alevlerinde İs Oluşumunu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
142
Prof. Dr.
Sıra
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Proje Yöneticisi
Bütçe
Süre
Bitiş Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Serkan KARAKIŞ
24.970,00
12 ay
3.4.2015
Doç. Dr.
8.440,00
12 ay
3.4.2015
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖRNEK
10.980,00
18 ay
3.10.2015
Doç. Dr.
15.050,00
12 ay
3.4.2015
18.000,00
12 ay
3.4.2015
6.550,00
18 ay
3.10.2015
Yrd. Doç. Dr. Sibel KOÇAK
22.000,00
12 ay
3.4.2015
Prof. Dr.
Ahmet DURSUN
24.940,00
18 ay
3.10.2015
Prof. Dr.
Emine YILMAZ SİPAHİ
12.500,00
24 ay
3.4.2016
Doç. Dr.
Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ 25.000,00
30 ay
3.10.2016
Doç. Dr.
Günnur ÖZBAKIŞ DENGİZ 12.500,00
24 ay
3.4.2016
Projenin Konusu
İnsansız Hava Aracı İle Uaktan Algılama Verisi Üretiminde Yazılım ve Donanım
Geliştirilmesi
Sağlık Personelinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevelansının
Değerlendirilmesi
Çocukluk Çağı Obezitesinin Demir Eksikliği Anemisine Neden Olması ve Hepsidin,
Leptin, IL-6 İle İlişkisi
Maden İş Kolunda Çalışan Kaynak İşçilerinde Kan Ağır Metal Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
Anjiotensis Konverting Enzim İnhibitörleri İle Anjiotensis Reseptör Blokörlerinin Tendon
İyileşmesine Olan Etkisi
Hipertiriodili Hastalarda Serum Scelerostin Düzeyleri ve Kemik Metobalizması
Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
Farklı İriganların Pasif Ultrasonikİrrigasyon İle Smear Tabakasını Kaldırımında Etkisi:
SEM Analizi
Subakut Sklerozan Panensefalit Patogenezinde IL28 ve IL29 'un Rolü
Mezenterİskemi Reperfizyonu Sonrasında Gelişen Uzak Organ Hasarı Üzerine
Kannabinoidlerin Etkisi
Fosfodies 4 Enzim İnhibitörü Rolipramın Sıçanlarda Testikülerİskemi Reperfizyon
Hasarı Üzerine Etkileri
İnfiliksimabın Sıçanlarda Testüküler Torsiyon Detorsiyon Hasarlarında NF-KB,
MapKinazlar ve HSP70 Üzerine Etkileri
Trafik Polislerinde Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Stopaj Yoluyla Vergilendirilen Ücretlilerin Vergiye Uyumu ve Demokrasiye Katılımı
Türkiye' de Belediyelerde Yapılan Reformlar Kapsamında Mali Saydamlığın Ölçülmesi
Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz,
Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Sistemlerinin Karşılaştırılması
Zonguldak Bölgesinde Atmosferik Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Ağır Metal
Bileşenleri
Yağlı Atıksuların Elektrik Alanı Uygulaması İle Arıtımı
Atıksulardan Kadmiyum Gideriminin Sıvı Membran-Elektrodiyaliz Hibrit Sisteminde
Araştırılması
143
Nihal PİŞKİN
Ferruh Niyazi AYOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR
Prof. Dr.
Şerefden AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ
Prof. Dr.
Muhlis BAĞDİGEN
Prof. Dr.
Muhlis BAĞDİGEN
8.850,00
8.035,00
17.225,00
12 ay
12 ay
12 ay
3.4.2015
3.4.2015
3.4.2015
Doç. Dr.
Süreyya ALTIN
25.000,00
24 ay
28.10.2016
Prof. Dr.
Yılmaz YILDIRIM
12 ay
28.10.2015
Doç. Dr.
Ayten GENÇ
12.500,00
18 ay
28.4.2016
Doç. Dr.
Süreyya ALTIN
25.000,00
24 ay
28.10.2016
Sıra
Proje Yöneticisi
Projenin Konusu
Bütçe
Süre
Bitiş Tarihi
12.500,00
12 ay
28.10.2015
39
Kayaçların Delinebilirliğine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
Doç. Dr.
40
Kazpınarı İşletmesinde Kullanılmakta Olan Jumbo Delici Performansının İncelenmesi ve
Delik Delme Maliyetinin Analizi
Yrd. Doç. Dr. Okan SU
12.500,00
12 ay
28.10.2015
41
Polilaktik Asit Soya Polimer Karışımlarının Hazırlanması ve Biyobozunur Özelliklerininn
İncelenmesi
Prof. Dr.
Baki HAZER
12.500,00
12 ay
28.10.2015
42
Yapay Besin İle Beslenen GalleriaMellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının
Yaşama Gelişimine Triklabendazolun Etkisi
Prof. Dr.
Kemal BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
28.10.2015
43
Doğal Konak Üzerinde Yetiştirilen Pimpla Turionellae L. (Hymenoptera:
Ichneumonidae)’nın Yaşama ve Gelişimine Neomisinin Etkisi
Doç. Dr.
Ender BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
28.10.2015
44
Postoperatif Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde Silymarin'in Etkinliği
Doç. Dr.
Nejat DEMİRCAN
24.980,00
18 ay
28.4.2016
45
Tüm Ekzom Dizileme Yöntemi ile Şizofreniye Yol Açabilecek Aday Genlerin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI
25.000,00
24 ay
28.10.2016
46
Yağsız Vücut Kütlesinin D Vitamini ve Fizik Performansla İlişkisinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr.
Selda SARIKAYA
4.770,00
18 ay
28.4.2016
47
JAR ve JEG-3 Koryokarsinom İnsan Hücre Kültüründe Lipozomal Doksorubusin ve
Karoten Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr.
M. İbrahim HARMA
15.000,00
18 ay
28.4.2016
48
Kronik Serebral Hipoperfüzyonda Nöroglobin, Oksidatif Stres ve Kognitif Fonksiyonların
Değerlendirilmesi
Doç. Dr.
V. Haktan ÖZAÇMAK
12.215,00
12 ay
28.10.2015
49
Farklı Renkteki Rezin Simanların Cad/Cam Seramiklerin Rengine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Neslin VELİOĞLU
23.430,00
12 ay
28.10.2015
50
Kanal Dolgusu Söküm Eğelerinin Mikro-Çatlak Oluşturma Etkilerinin Mikro Bilgisayarlı
Tomografi İle Değerlendirilmesi
Doç. Dr.
M. Murat KOÇAK
25.000,00
12 ay
28.10.2015
51
Zonguldak İli Maden İşçilerinin Periodontal Durumları ve Konvansiyonel Periodontal
Tedavilerinin Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Doç. Dr.
Murat İnanç CENGİZ
25.000,00
12 ay
28.10.2015
144
Olgay YARALI
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
FAALİYET BİLGİLERİ
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ARTMER )
Laboratuvarımızın sunduğu hizmetler 6 farklı bölgeye ve 24 farklı şehre yayılmış
durumdadır. 2014 yılında 8 özel ve 16 kamu kurumu olmak üzere toplam 24 kuruma
laboratuvar analiz hizmeti sunulmuş, toplam 1.118.977 TL döner sermaye geliri elde edilmiştir.
CİHAZLARIMIZ
145
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
ANALİZ LİSTESİ
ICP-MS ile Yapılabilen Analizler:
SEM ile Yapılabilen Analizler:

Kanda element analizleri,
 Metaller ve alaşımlar, oksidasyon/ korozyon,

Serumda element analizleri,
kırıklar, kaynaklar, parlatılmış yüzeyler, manyetik

Toprakta ağır metal analizleri,
ve süper iletken malzemeler,

Su ve deniz suyu analizleri,
 Seramikler, kompozitler, plastikler,

Kaya, toprak ve cevher minerallerinin
 Filmler/kaplamalar,
jeokimyasal analizleri,
 Jeolojik kesitler, mineraller,

Mineralli ve termal su analizleri,
 Yumuşak malzemeler: Polimerler, ilaçlar, filitreler,

Endüstriyel hammadelerde iz element
jeller, dokular, bitki materyalleri,
analizleri,
 Parçacıklar, porlu yapılar, fiberler,

Vücut sıvılarında iz metaller,
 Hidrasyon/dehidrasyon

Metal zehirlenmeleri,
 Islanma davranışı/kontak açısı analizi

Silah atışı kalıntıları,
 Oksidasyon/korozyon

İçeceklerde ve gıdalarda iz element
 Gerilme (ısıtma ve soğutma ile birlikte)
analizleri
 Kristalizasyon/faztransformasyonu analizleri.
LC-MS/MS ile Yapılabilen Analizler:
Petrol Ürünleri Analizleri:

Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri,
 Yoğunluk analizi,

Gıda pestisit analizleri,
 Kinematik Vislozite analizi,

Suda kalıntı ve kirlilik tayini,
 Toplam Tortu analizi,

Tıpta yenidoğan taraması,
 Parlama Noktası analizi,

İlaç metabolitleri analizi.
 Su Muhtevası analizi,
 Kül analizi,
 Kükürt analizi
RAMAN ile Yapılabilen Analizler:
TG-DTA ile Yapılabilen Analizler:

Diş uygulamaları,
 Erime sıcaklığı,

İlaç,
 Faz değişimi,

Malzeme bilimi,
 Cam geçiş sıcaklığı,

Biyolojik bilimler,
 Oksitleme/ İndirgeme,

Nanoteknoloji,
 Kütle kaybı,

Adli uygulamalar,
 Korozyon,

Sanat ve müzeler,
 Sublimleşme,

Karbon-Elmas,
 Isı kapasitesi,

Yarıiletkenler,
 Yüzeyeçekilme/ Salıverme.

Yer bilimi ve Gemoloji
146
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Yoğunluk (Piknometre) ile yapılabilen Analizler:
 Malzemelerin yoğunluk analizlerinin belirlenmesi
Makro-CHNS ile Yapılabilen Analizler:
 Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi,
 Fuel oil de kükürt analizi,
 Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi
BET ile Yapılabilen Analizler:

DSC ile Yapılabilen Analizler:
Quantachrome autosorb automated gas

Isı kapasitesi,
sorption cihazı ile Physisorption analiz,

Korozyon,
Quantachrome autosorb automated gas

Termal kararlılık,
sorption cihazı ile Chemisorption analiz,

Erime, Sublimleşme,

BET yüzey alanı analizi,

Oksitleme/ İndirgeme,

BET yüzey alanı ile gözenek boyut analizi.

Termal genleşme,

Faz değişimi,

Cam geçiş sıcaklığı.

TOC-N Cihazı ile Yapılabilen Analizler:
DNA Dizi Analizörü ile Yapılabilen Analizler:

SNP, STR Analizleri,


MLPA, AFLP,
organik karbon, toplam karbon, toplam

Gen Ekspresyonu Dizilim,
azot, inorganik karbon, uçucu karbon ve

Patolojik Uygulamalar,
uçucu olmayan karbon analizi.

Filogenetik Uygulamalar
147
Su ve atık su, içme sularında toplam
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler ( 2014 Yılı )
Faaliyet Türü
Kongre
Sempozyum
Panel
Konferans
Seminer
Söyleşi
Konser/Dinleti
Sergi
Faaliyet
Sayısı
1
7
1
34
8
7
14
6
Faaliyet Türü
Teknik Gezi
Çalıştay
Toplantı
Sosyal Sorumluluk
Gösteri
Tiyatro
Sunum
Turnuva/Spor
TOPLAM
VERİ KONUSU
Faaliyet
Sayısı
6
3
14
17
2
3
3
9
138
VERİ
Üniversitemizi tanıtıcı program sayısı
Uluslararası tanıtım fuarlarına katılım sayısı
10
5
Ulusal tanıtım fuarlarına katılım sayısı
5
Bölge halkına yönelik düzenlenen kurs sayısı
Bölge halkına yönelik düzenlenen eğitim sayısı
Ulusal medyada Üniversitemiz hakkında yayımlanan haber, yazı, röportaj
sayısı
Yerel medyada Üniversitemiz hakkında yayımlanan haber, yazı, röportaj
sayısı
Uluslararası medyada Üniversitemiz hakkında yayımlanan haber, yazı,
röportaj sayısı
Uluslararası ölçekte ev sahipliği yapılan etkinlik sayısı
14
12
Ulusal ölçekte ev sahipliği yapılan etkinlik sayısı
Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı
Kentin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine yönelik gerçekleştirilen etkinlik
sayısı
Bilim Teşvik Ödülü verilen öğretim elemanı sayısı (Fen Bilimleri Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü verilen öğretim elemanı sayısı (Mühendislik Bilimleri
Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü verilen öğretim elemanı sayısı (Sağlık Bilimleri Alanı)
Bilim Teşvik Ödülü verilen öğretim elemanı sayısı (Sosyal Bilimler Alanı)
Sürekli Eğitim Merkezince sunulan Hizmet ve Eğitim Programları Sayısı
Yayımlanan gazete sayısı
551
3661
16
4
87
15
111
5
3
5
5
26
6
Kampüsün Sesi Gazetesi yıllık baskı sayısı
Verilen Diğer Ödüllerin sayısı (Hizmet Plaketi)
148
19.000
13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
149
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
150
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
151
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
152
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
 Akademik çalışmayı teşvik edici, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve
demokratik bir yönetim yaklaşımının benimsenmesi,
 Batı Karadeniz Bölgesinde tıp, fen, sosyal ve eğitim bilimleri alanında ön lisans, lisans
ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yürütülmesi,
 Doktora programı aracılığıyla kendi ihtiyacı olan akademik personelini yetiştiren bir
üniversite olma özelliğini taşıması ve ÖYP kapsamında öğretim elemanı yetiştirilmesi,
 Genç, dinamik, yurtdışı doktoralı ve nitelikli akademik personele sahip olması,
 Öğrencilere yönelik hizmetlerin sunulmasında otomasyona geçilmesi,
 Lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi veren üniversitelerden biri olması,
 Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarına katılım
olanağına sahip olması,
 Öğrenci-öğretim elemanı arasında güçlü ilişkiler ve diyalog kurulabilmesi,
 Öğrencilerimize dönük bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve
öğrencilerin bu faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi,
 Öğrenci odaklı bir eğitim sisteminin benimsenmiş olması,
 Batı Karadeniz Bölgesinde Klasik Batı Müziği alanında eğitim veren tek Konservatuara
sahip olması,
 Modern teknoloji ile donatılmış Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diş Hekimliği
Uygulama ve Araştırma Merkezine sahip olması,
 Akademik araştırmaları bilim dünyasına aktaracak tıp, sosyal, fen ve eğitim bilimleri
alanında bilimsel dergiler çıkarılması,
 Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması,
 Fiziki ve teknolojik alt yapı olanaklarının zamanla artması ve yeni yatırımlarla yakın
gelecekte fiziki alt yapı ihtiyacının tamamen karşılanacak olması,
 Batı Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Alaplı, Ereğli ve
Kilimli kampüsleriyle geniş alanda büyük bir Üniversite olma özelliğini taşıması,
 Tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilere dönük eğitim
araç, gereç ve olanaklarının geliştirilmesi,
153
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
 Tüm kampüslerde akademik ve idari birimlerin internet alt yapısına kavuşturulması ve
paydaşlara dönük bazı hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi, Kurum içi
yazışmaların Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile hızlı bir şekilde yapılabilmesi,
 Bilimsel Projeler kapsamında Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme Projelerine destek
sağlanarak üniversitemizin tanıtılması ve bilimsel çalışmaların uluslararası platformda
bilinmesi ve yayınlanması amacıyla öğretim üyelerimizin yurtdışı bilimsel etkinliklere
katılımına destek sağlanması,
 Merkez laboratuarı aracılığıyla üniversite dışı hizmet ve analiz taleplerinin karşılanması,
 Uluslararası indekslere giren yayınlara üniversitemizce destek sağlanması,
 Çalışan akademik ve idari personelin okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarının eğitim ve
gelişimini sağlamaya yönelik kreşe sahip olması,
 Karadeniz Bölgesinin tarihi, coğrafi, stratejik ve ekonomik dokusuna yönelik bilimsel
araştırma ve incelemeler yaparak bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını ortaya
koyma, muhtemel gelişmelere yönelik tespitler yapma ve kullanılabilir bilgi ve veri üretme
amacıyla kurulmuş Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni
bünyesinde barındırması,
 Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim
programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum,
konferans vb. faaliyetleri düzenleyen ve koordine eden Sürekli Eğitim Merkezinin olması.
 Yükseköğretimde eğitim, araştırma, yönetimin kalitesinin geliştirilmesi, yükseköğretimin
yaygınlaştırılması konularında bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek
ve projeler üretmek amacıyla ülkemizde kurulan ilk ve tek Yükseköğretim Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sahip olması,
 Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri
aracılığıyla bir araya getiren, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik
diploma programları (İşletme ve İktisat Yükseklisans) ve kurslar düzenleyerek bilgiyi
topluma yayma ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetme yeterliliğine sahip
Uzaktan Eğitim Merkezi olması,
 Teoriden pratiğe geçiş bağlamında konularında uzman akademisyen, iş adamı ve
yöneticilerin kongre, seminer, panel konferanslara katılması.
 Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya
Üniversiteler Sıralaması platformunda, Türkiye üniversiteleri arasında 1 inci olması,
154
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
ZAYIF YÖNLERİMİZ
 Öğretim elemanı ve öğrenci sayılarına paralel bazı programlarda ortaya çıkan fiziki





mekan noksanlıklarının bulunması,
Öğretim elemanlarımızın nicelik olarak yetersiz olması,
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde istenilen düzeyde bir işbirliğinin kurulamaması,
Mezun olacak öğrencilerin takibi ve ilişkilerin mezuniyet sonrası korunabilmesi için
gerekli alt yapının henüz oluşturulamaması,
Ulusal ve uluslararası alanda projelere katılımının istenen düzeye gelmemiş olması,
Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli gibi farklı kampüslerde yerleşimin
olanakların paylaşımını zorlaştırması,
FIRSATLAR
 Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun gerçekleştirildiği metropollere yakın olması,
 Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması,
 Erdemir, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Kardemir gibi büyük ölçekli işletmelerin yanı








sıra bölgede küçük ve orta ölçekli işletmelerin var olması,
Değişen ekonomik, teknolojik, yönetsel ve sosyal çevrenin iş dünyasında sürekli eğitim
ve uzmanlaşmanın önemini artırması,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesine yönelik çalışmalara katkıda bulunabilme
fırsatının var olması,
Ekonomik gelişmelere paralel mezunlarımıza kamu ve özel sektörde yeterli istihdam
alanlarının bulunması,
Bölgede ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel etkinliklerin yapılması ve bölge halkı
tarafından bilim, kültür ve sanatla ilgili etkinliklere yoğun ilgi gösterilmesi,
Meslek yüksekokullarının bazı programlarında uygulama derslerinin çevredeki
işletmelerde yapılabilmesi,
Üniversitemizin kurulu bulunduğu bölgenin turizm potansiyeline sahip olması,
Türkiye’nin en büyük taşkömürü rezervine ve nitelikli ormanlarına sahip bir bölgede yer
alması nedeniyle öğrenci ve öğretim üyeleri için zengin araştırma imkanına sahip olması,
TÜBİTAK, KOSGEB ve BAKKA gibi kurumların akademik faaliyetlere destek vermesi.
TEHDİTLER
 Yeni üniversitelerin kurulmasıyla akademik kadrolarda hareketliliğin artması,
 Öğrenci yurtlarının yetersiz olması ve barınma maliyetlerinin öğrencileri etkilemesi,
 Mezun olan başarılı ve yetenekli gençlerin büyük çoğunluğunun ücret ve çalışma
şartlarının yetersiz olması nedeniyle akademisyenliği tercih etmemesi,
 Akademik personelin ücretlerinin düşük olması,
 Yüksek kiralar ve hava kirliliği gibi kentten kaynaklanan tehditlerin bulunması,
 Sınavsız geçiş sisteminden dolayı meslek yüksekokullarının kalitesinin giderek düşmesi,
 Ara insangücü istihdamında meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik verilmemesi,
 Lojman sayısının artırılamaması,
 Zonguldak şehrinin göç veren bir şehir olması şeklinde sıralanabilir.
155
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
DEĞERLENDİRME
Üniversitemiz 2014 yılında, Zonguldak ili merkez ve 7 ilçesinde 11 kampüste 11 fakülte,
3 enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 25 Araştırma ve Uygulama
Merkezinden oluşan bir yapıyla faaliyet göstermiştir.
Yapılan bu çalışma birim olarak değerlendirdiğimizde, güçlü ve gelişmeye açık
yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymaktadır.
Genel olarak bakıldığında üstün yönlerimizin fazla olduğu, belirlenen misyon ve vizyon
doğrultusunda çalışıldığı, imkanların kamu yararına uygun olarak kullanıldığı, mevzuatlara
uygun hareket edildiği görülmektedir.
Üniversitemiz, 2013–2017 yıllarına ait Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz
stratejik hedefler ve faaliyetler doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
 Bölgenin yapısı dikkate alınarak yatırım ödeneklerinde avantajlar sağlanmalıdır.
 Teknopark alanının kurulması bölgede özel müteşebbislerin yatırımlarının artırılmasına ve
istihdam yaratılmasına olanak sağlayacak aynı zamanda Üniversitemiz ile kent ve sanayi
işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
 Araştırma- geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak öz kaynakların sınırlı olması nedeniyle
istenilen düzeyde faaliyet yapılamamaktadır. Bütçede yeterli ödenek tahsis edilmesi halinde
bilimsel araştırma çalışmaları ve bilimsel yayınlarda artış sağlanabilecektir.
 Akademik ve idari personel açısından kenti cazip kılacak tedbirler alınmalıdır, kentin pahalı
olması, kiraların yüksek olması, akademik ve idari personel için dezavantaj olmaktadır.
 Uygulamaya yönelik koordinasyon işlevinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
 Proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması gerekmektedir.
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami derecede fayda sağlanması gerekmektedir.
 Kendini analiz etme, yenileme ve konumlandırma kapasitesinin geliştirilmesi, iç kontrol
süreçlerinin işlevselliğinin sağlanması gerekmektedir.
156
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Mali Bu
hizmetler
yöneticisi
olarak için
yetkim
idarede,
rapordabirim
açıklanan
faaliyetler
bütçedâhilinde;
ile tahsisbuedilmiş
faaliyetlerin
mali yönetim
ve kontrol
mevzuatı
ile diğer mevzuata
olarak
kaynakların,
planlanmış
amaçlar
doğrultusunda
ve iyi maliuygun
yönetim
yürütüldüğünü,
kamuolarak
kaynaklarının
etkili,ve ekonomik
ve verimliişlemlerin
bir şekilde
ilkelerine uygun
kullanıldığını
iç kontrol sisteminin
kullanılmasını
temin
etmek üzere
iç yeterli
kontrolgüvenceyi
süreçlerinin
işletildiğini,
izlendiğini ve
yasallık ve
düzenliliğine
ilişkin
sağladığını
bildiririm.
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve
raporlandığını beyan ederim.
değerlendirmeler, iç kontroller ile iç denetçi raporları gibi bilgim
dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren
(Zonguldak -28.02.2015)
herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(Zonguldak–28.02.2015)
Hüseyin ONAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
157
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2014 Yılı Faaliyet Raporu
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; bu idarede,
faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Zonguldak -28.02.2015)
Hüseyin ONAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
158
Download

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 FAALİYET RAPORU