TLRKIYE BAROI.AR BIRL1GI BASKANLIGINA A N K A R A
K o n u
................ : :özgeçrni
2510\195. K o fl y a - C urn r a—A ii b ev h u vu 6 u .dournluvurn..
ilk-ortaokuiu.c urn r ada .1ise y i.K on v a g azi lisesincle 1969 vihnda..tarnarniadiktan sonra.
A v n i S e n e 1sanbu1 hukuk faku!tesine kavdoldurn.Hukuk 1 975 h a Z I an mezunuvurn..
tstanhul barosunda stajirnl tarnarniadirn y e 31 \o3\1977 tarHnde ruhsatnamerni alarak
akahinde nisan 977 celbinde vadak subav adavi olarak halikesir vedek subav okuiundan
hulunarak hilaHare terhisten s o ii ra
sonra andirn askerlik subc hakan vekI1ti
Istanbul harosunda 10560 sicd sirasinda kavUi avukat olarak görev vaptim..i983-984 yiilar
arasinda avukatliktan gectiirn an Tasliçay sorgu hakimligi gorevirnden. kendi isteirn ile
avrilarak. Konva barosunun 889 sicil sirasinda kavitli aviikat iken.emekli olduni
Halen.rnesleki faalivetirne devam etneke olup.rneslekte iken a1diirn çeit1i seruikaiann
hulunrnaktadir.Konya harosu tuketici soruniari merkezinde uve o1arak hul ndurn.0 anda dii
multeci haldari merkezi uvesivir.i y e Konva altinekin kayrnakarn1ii. tuketci sorunj.ar) hakem
heveunde. haro temsilcisi olarak. görev vapmaktayim..
-\ In. irn on oietnien bin acik o eon1 fah.ultesi talebesi iki e laD shibi in
Oz gecmis olarak.. gercini arZederrn.....3ou2\2oi4
Download

av.hasan hüseyin