ESERLER
A. Uluslararasıhakemlidergilerdeyayımlananmakaleler :
1.Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B.P., Uyar, T., Baştuğ, G.(Accepted
for publication).Psychometric Properties of the Turkish Version of the Acceptance
and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Journal of Evidence-Based Psychotherapies
(SSCI).
2.Özel-Kızıl, E.T. Altıntaş, H.Ö.,Baştuğ, G., Durmaz, N., Altunöz, U.(Accepted for
publication).The Effect of Agitation on Caregivers’ Burden in Patients with
Dementia, Turkish Journal ofGeriatrics (SCI-Expanded, SSCI).
3.Bastug, G., Karanci, A.N. The impact of caregiver expressed emotion and the patients’
perception of expressed emotion on the positive and negative symptoms of
patients with schizophrenia in a Turkish sample, Düşünen Adam The Journal of
Psychiatry and Neurological Sciences (Scopus, Embase, EBSCO, ScopeMed).
4.Altunoz, U., Ozel-Kizil, E.T., Kırıcı,S., Bastug, G.,Biçer Kanat, B.,Sakarya, A., Er, O.,
Turan, E. Demans Hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri ile
Değerlendirilen Ajitasyon Boyutlarının Araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI),
25; doi: 10.5080/u7628.
5.Bastug, G.,Ozel-Kizil, E.T., Sakarya, A., Altintas, O., Kirici, S, Altunoz, U. (2013). Oral
Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive
Impairment and Normal Aging, Archives of Clinical Neuropsychology. (SCIExpanded,SSCI)28(5):411-7, doi: 10.1093/arclin/act035.
6.Yorulmaz, O., Baştuğ, G., Tüzer, V., Göka, E.(2013). Misinterpretations of intrusions,
obsessive beliefs and thought control strategies in patients with obsessivecompulsive disorder, Anadolu Psikiyatri Derg. (SCI-Expanded) 14(3):183-191,
doi: 10.5455/apd.36381.
7.Özel-Kızıl, E.T. Duman, B., Altıntaş, H.Ö., Kırıcı S., Baştuğ G., Baran,Z., Altunöz, U.
(2013).
ÖznelBellekYakınmalarıAnketiTürkçeSürümününPsikometrikÖzelliklerininDeğerlend
irilmesi, Turkish Journal ofGeriatrics (SCI-Expanded, SSCI), 16 (2), 150-154.
8.Özel-Kızıl,
E.T.,Baştuğ,G.,
Erdoğan,
S.,Sakarya,
D.,ve
Durmaz,
N.
(2012).Demanshastalarında
Cohen-Mansfield
AjitasyonEnvanteri’ninTürkçeuyarlamasınınpsikometriközellikleri,TurkishJournal of
Geriatrics, (SCI-Expanded, SSCI)15 (1), 24-29.
9.Tuzer, V.,Doğan Bulut, S., Baştuğ, B., Kayalar, G., Göka, E., Beştepe E., (2011).
Causalattributions and alexithymia in female patients with fibromyalgia or chronic
low back pain, Nordic Journal of Psychiatry (SCI-Expanded, SSCI), 65, 2, 138144. DOI: 10.3109/08039488.2010.522596.
10.Tüzer, V., Doğan Bulut, S., Ak, E., Baştuğ, B. & Göka, E. (2009). Tedaviye Dirençli
Obsesif-Kompulsif
Bozuklukta
Aripiprazol:
Bir
Olgu
Sunumu.
Klinik
Psikofarmakoloji Bülteni, (SCI-Expanded) 19, Ek Sayı: 1, 286-287 (Yayın aynı
zamanda
Ulusal kongre bildirisi olup, tam metni SCI-Expanded’de taranan
dergide yayınlanmıştır).
11.Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Baştuğ, B.,Kısa, C., &Göka, E. (2008). Responsibility,
thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with
OCD.Journal of Clinical Psychology, 64 (3), 308-317. (SSCI) DOI:
10.1002/jclp.20460 Published: MAR 2008.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitabında
(Proceedings) basılan bildiriler :
1.Ozel-Kizil ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Biçer Kanat B, Sakarya D, Bastug G, Çolak B,
Altunöz U, Demirbas H, Kirici S, Öncü B. “Hyperfocusing as a dimension of adult
ADHD”, 27th ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience, 18-21
October 2014, Berlin (Accepted for poster presentation and will be publishedin a
supplement to the Journal European Neuropsychopharmacology).
2.Altunoz U, Kokurcan A, Kirici S, Bastug G, Ozel-Kizil ET.“Comparison of the clinical
characteristics of generalised anxiety disorder in young and elderly patients”, 27th
ECNP Congress of Applied and Translational Neuroscience, 18-21 October 2014,
Berlin (Accepted for poster presentation and will be publishedin a supplement to
the Journal European Neuropsychopharmacology).
3.Ozel-Kizil E, Demirbas H,Bastug G,Kirici S, Tathan E, Kasmer N, Baskak B. “A scale for
the assessment of hyperfocusing in attention deficit and hyperactivity disorder”
26thECNP
Congress5-9
October
2013,
Barcelona
Spain,http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(13)70944-1.
4.Bastug G, Ozel-Kizil ET, Sakarya A, Altintas O, Kirici S. “Comparison of the Oral Trail
Making Task performances of patients with Alzheimer’s disease, MCI and healthy
eldery” 27th International Conference of Alzheimer’s Disease International, 7-10
March 2012, London, UK. (A.2 nolu makalenin uluslararası tebliğidir)
5.Ozel-Kizil ET, Bastug G, Erdogan S, Sakarya D.“Psychometric properties of the Turkish
version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory”,23rd ECNP Congress, The
Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam,
Netherland, 28 Ağustos-1 September 2010. (A.5 nolu makalenin uluslararası
tebliğidir).
6.Baştuğ G.Family factors in schizophrenia, Symposium: Psychosocial rehabilitation of
schizophrenia , XIth European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo,
Norway(Davetli konuşmacı).
7.Yorulmaz O, Baştuğ B, Karancı AN, Göka E, Kısa C, Cebeci S. Thought-action fusion,
morality and OCD: Further examination in a Turkishclinical sample. European
Association for Behavioral-Cognitive Therapies (EABCT), 20-23 September 2006,
Paris, France.
C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1. Alzheimer, Hastam ve Ben, Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme Kılavuzu: Özel Kızıl ET,
Baştuğ G, Erden Ö, Çobanoğlu E, Tuncal T, Kıcıcı S. Ada Basın Yayın Ltd Şti,
2014.
2.Baştuğ B. (2007), Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Psikolojik Sağlığımızı Nasıl
Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık, Editörler A.N. Karancı, F. Gençöz, Ö. Bozo,
ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
2
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
1.Altunoz U, Ozel-Kizil E.T., Kokurcan A., Kirici S., Bastug G., Ünal E..Psychometric
Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale
(GADSS) In A Sample Of Elderly Patients, 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013,
Barcelona, Spain
2.Bicer Kanat B., Colak B., Er O., Kokurcan A., Altunoz U., Sakarya A., Kirici S., Bastug
G., Ozel-Kizil E.T. Sleep Disturbance in Patients with Alzheimer’s Disease. 26th
ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain
3.Altunoz U, Bicer Kanat B, Yuce1 S, Ozel- Kizil E.T, Bastug G. Hoarding Behavior In An
Elderly Patient with Vascular Dementia, 25th ECNP Congress, 13-17 October
2012, Vienna, AUSTRIA
E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Yorulmaz O, Karancı AN, Dirik G, Baştuğ B, Kısa C, Göka E, Burns GL. (2007). Padua
Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun
psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10, 20, 75-85.
F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
basılan bildiriler:
1.Ünal E, Akça S, Canbolat F, Denizci M, Şengül BZ, Baştuğ, G. Kırılgan (Narsisizm
Ölçeği (KNÖ)’nin Türkçe Uyarlama Çalışmasi ve Psikometrik Özelliklerinin
Belirlenmesi, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa.
2.Meunier B, Atmaca S, Ayrancı E, Gökdemir BP, Uyar T, Baştuğ G. Kabullenme ve
Eylem Ölçeği’nin Türkçe Uyarlama Çalişması ve Psikometrik Özelliklerinin
Belirlenmesi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa.
3.Beğli S., Özel Kızıl, ET, Baştuğ G, Kırıcı S, Tuncal T, Turan E. Alzheimer Hastaliği’nda
Bakımverenlere Yönelik Psikoeğitimde Kullanilabilecek Sinema Filmlerinin
Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Alzheimer Kongresi, 20-23 Mart 2014, Çeşme, İzmir.
4.Baştuğ G., “Demansta Bakımveren Yükü”, “Evde ve Kurumda Yaşlı Bakımı” Paneli, 20.
Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 7-10 Eylül 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ankara (Davetli konuşmacı).
5.Baştuğ, G. (2012) Kadına Yönelik Şiddet, Güneydoğum Derneği Şiddet Çalıştayı Kitapçığı,
79-81, 29.11.2012, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
6.Baştuğ G. Yaşlı Bireylerde Demans Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Nöropsikolojik Testlerin
Kullanımı, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa (Davetli konuşmacı).
7.Biçer Kanat B, Altunöz U, Kırıcı S, Baştuğ G, Özel Kızıl ET, (2012). Üç Olgu ile
Demansta Kompulsif Biriktiricilik, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012,
Bursa.
3
8.Altunöz U, Özel Kızıl ET, Kırıcı S, Baştuğ G, Biçer Kanat B, Sakarya A, Er O, Turan E,
(2012). Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi, 48.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
9.Baştuğ, G. (2012) Sokak Çocuklarında Uçucu Madde Kullanımı, Güneydoğum Derneği
Sokak Çocukları Çalıştayı Kitapçığı, 2. Grup konuşmaları, 46-48, 27.01.2012,
Çankaya Üniversitesi, Ankara.
10.KızılET, Duman B, Altıntaş HÖ, Kırıcı S,Baştuğ G, Baran Z, Altunöz U. Yaşlı Hastalarda
(Hafif Bilişsel Bozulma ve Sağlıklı Kontrol) Subjektif Bellek Yakınmaları Testi
Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 47. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.
11.KızılET, Altıntaş HÖ,Baştuğ G,Durmaz N, Altunöz U. Demans Hastalarında Bakım
Veren Yükünü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 47.Ulusal Psikiyatri
Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.
12.Yorulmaz O, Baştuğ B, Tüzer V, Göka E. Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Bilişsel
Faktörlerin İncelenmesi: Klinik Örneklemde İstemdışı Düşünceler ve İnanışlar, 16.
Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2010, Mersin.
G. Diğer Yayınlar:
1.Baştuğ, G., Küpeli, T.(2014 ) Oynaya Oynaya Sağaltım, Çankaya Üniversitesi Gündem
Dergisi, 51, 13-16.
2.Baştuğ, G. (2013) Aşk Asla Unutulmaz, A Moment to Remember, Psinema, Sinema ve
Psikoloji E-Dergisi, 14, 11-13.
3.Baştuğ, G. (2012) Şizofreni Hakkında Neler Biliyoruz?, Çankaya Üniversitesi Gündem
Dergisi, 46, 28-30.
4.Baştuğ, G. (2012) 36 Saatlik Gün(dem), Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, 46,
74.
5.Baştuğ, G. (2012) Pozitif Psikoloji ve Mutluluk (Çeviri), Çankaya Üniversitesi Gündem
Dergisi, 44, 56-62.
6.Baştuğ, B. (1998). Sözleşmeler ve Grup Psikoterapisi (Çeviri), Türk Psikoloji Bülteni,
4 (10), 58-59.
7.Baştuğ, B. (1998). Grup Dışında Arkadaşlık Kurma ve Grup Psikoterapisi (Çeviri), Türk
Psikoloji Bülteni, 4 (10), 59-63.
8.Baştuğ, B. (1998). Hastayı Grup Psikoterapisine Hazırlama, Türk Psikoloji Bülteni
(Çeviri), 4 (10), 64-75.
4
H.SSCI,SCI-Expanded
ve
AHCI
kapsamındaki
yayımlanmış tam makale yayınlara yapılan atıflar:
dergilerde
1. Atıf yapılan makale:
A.2.Bastug, G., Ozel-Kizil, E.T., Sakarya, A., Altintas, O., Kirici, S, Altunoz, U. (2013).
Oral Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive Impairment
and Normal Aging, Archives of Clinical Neuropsychology. (SSCI) 28(5):411-7, doi:
10.1093/arclin/act035.
Atıfta bulunanmakale (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir
dergide):
Türkeş, N., Can, H., Kurt, M., Dikeç, B. E. (2014). A Study to Determine the Norms for
The Trail Making Test for the Age Range of 20-49 in Turkey. Türk Psikiyatri Dergisi
(SSCI) 25; doi: 10.5080/u7739.
Atıfta bulunandiğer eserler (doktora tezinde):
1.Thomas, M.B. (2014). Physical activity and cognitive function outcomes in older adults.
2014. Ball State University.
2. Gourley, B. (2013). Validation of the Adapted CogState Brief Battery in Hematopoietic
Cell Transplant Patients. Eastern Michigan University (Doktora tezi).
2. Atıf yapılan makale:
A.6. Tuzer V; Bulut Dogan S; Bastug B; et al. Causal attributions and alexithymia in
female patients with fibromyalgia or chronic low back pain, Nordic Journal of Psychiatry,
Volume: 65 Issue: 2 Pages: 138-144.
Atıfta bulunanmakaleler (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir
dergide):
1.Lind, A. B., Risoer, M. B., Nielsen, K., Delmar, C., Christensen, M. B., & Lomborg, K.
Longing for existential recognition: A qualitative study of everyday concerns for
people with somatoform disorders. Journal Of Psychosomatic Research, 76(2), 99104, 2014.
2.Di Tella, Marialaura; Castelli, Lorys. Alexithymia and fibromyalgia: clinical evidence.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Volume: 4, DEC 2013.
3.Douzenis, A., Seretis, D. Descriptive and predictive validity of somatic attributions in
patients with somatoform disorders: A systematic review of quantitative research.
Journal Of Psychosomatic Research Volume: 75 Issue: 3 Pages: 199-210
Published: SEP 2013.
4.Castelli, L; De Santis, Federica; De Giorgi, Ilaria; et al.Alexithymia, anger and
psychological distress in patients with myofascial pain: a case-control study.
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY Volume: 4, JUL 2013.
5
5.Castelli, L.; Tesio, V.; Colonna, F.; et al. Alexithymia and psychological distress in
fibromyalgia: prevalence and relation with quality of life. Clinical And Experimental
Rheumatology Volume: 30
Issue: 6
Supplement: 74
Pages: S70-S77
Published: NOV-DEC 2012.
6. Kaptan, Hulagu; Yalcin, Esra Suer; Kasimcan, Omur. Correlation of low back pain
caused by lumbar spinal stenosis and depression in women: a clinical study.
Archives Of Orthopaedic And Trauma Surgery Volume: 132 Issue: 7 Pages:
963-967 DOI: 10.1007/s00402-012-1513-8 Published: JUL 2012.
7.Goldsmith, Rachel E.; Freyd, Jennifer J.; DePrince, Anne P. Betrayal Trauma:
Associations With Psychological and Physical Symptoms in Young Adults. Journal
Of Interpersonal Violence Volume: 27
Issue: 3
Pages: 547-567
DOI:
10.1177/0886260511421672 Published: FEB 2012.
8.Allen, Laura B.; Tsao, Jennie C. I.; Seidman, Laura C.; et al. A Unified, Transdiagnostic
Treatment for Adolescents With Chronic Pain and Comorbid Anxiety and
Depression.Cognitive And Behavioral Practice Volume: 19 Issue: 1 Pages: 5667.
9.Brooks, Larry; Johnson-Greene, Doug; Lattie, Emily; et al. The Relationship Between
Performances on Neuropsychological Symptom Validity Testing and the MCMI-III
in Patients With Fibromyalgia.Clinical Neuropsychologist Volume: 26
Issue: 5
Pages: 816-831 DOI: 10.1080/13854046.2012.662999 Published: 2012.
10.Allen, Laura B.; Lu, Qian; Tsao, Jennie C. I.; et al. Depression partially mediates the
relationship between alexithymia and somatization in a sample of healthy
children. Journal Of Health Psychology,Volume: 16 Issue: 8 Pages: 1177-1186
DOI: 10.1177/1359105311402407 Published: NOV 2011.
Atıfta bulunanmakale (hakemli bir dergide):
1.Taloyan, M., & Löfvander, M. (2014). Depression and gender differences among younger
immigrant patients on sick leave due to chronic back pain: a primary care study.
Primary health care research & development, 15(01), 5-14.
Atıfta bulunandiğer eserler (doktora tezinde):
1.Écija Gallardo, C. (2012). Regulación emocional, afecto, variables cognitivas y bienestar
psicológico. Análisis diferencial en mujeres con y sin fibromialgia.
2.González Vives, S. (2013). Disfunciones biológicas en el eje hipotálamo-hipofisario del
síndrome fibromiálgico y su correlación con variables de la personalidad (Doctoral
dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
3.Puente, C. P., & Torres, G. H. Carmen Écija Gallardo.(2012)Regulación Emocional, Afecto,
Variables Cognitivas Y Bienestar Psicológico.Análisis Diferencial En Mujeres Con Y Sin
Fibromialgia Departamento de Psicología Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Rey Juan Carlos Madrid
6
3. Atıf yapılan makale:
A.8.Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Baştuğ, B., Kısa, C., & Göka, E. (2008).Responsibility,
thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with OCD. Journal of
Clinical Psychology, 64 (3), 308-317.
Atıfta bulunanmakaleler (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir
dergide):
1.Bailey, B. E., Wu, K. D., Valentiner, D. P., & McGrath, P. B. Thought–action fusion:
Structure and specificity to OCD. Journal Of Obsessive-Compulsive And Related
Disorders, 3(1), 39-45. 2014.
2.Abramowitz, J. S., Fabricant, L. E., Taylor, S., Deacon, B. J., McKay, D., & Storch, E. A.
The
utility
of
analogue
studies
for
understanding
obsessions
and
compulsions.Clinical Psychology Review. 2014.
3.Meyer, J.F.; Brown, T.A. Psychometric Evaluation of the Thought-Action Fusion Scale in
a Large Clinical Sample, Assessment Volume: 20 Issue: 6 Pages: 764-775
Published: DEC 2013
4.Reid, Jeannette M.; Storch, Eric A.; Murphy, Tanya K. Clinical Correlates and Treatment
Response of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Auxiliary Items.
Cognitive Therapy And Research Volume: 35 Issue: 5 Pages: 404-413 DOI:
10.1007/s10608-009-9275-5.
5.Moritz, Steffen; Rietschel, Liz; Jelinek, Lena; et al. Are patients with obsessivecompulsive disorder generally more doubtful? Doubt is warranted! Psychiatry
Research
Volume: 189
Issue: 2
Pages: 265-269
DOI:
10.1016/j.psychres.2011.07.023.
6.Coleman, Shannon L.; Pieterefesa, Ashley S.; Holaway, Robert M.; et al. Content and
correlates of checking related to symptoms of obsessive compulsive disorder and
generalized anxiety disorder JOURNAL OF Anxiety Disorders,Volume: 25 Issue: 2
Pages: 293-301 DOI: 10.1016/j.janxdis.2010.09.014.
7.Lewin, Adam B.; Caporino, Nicole; Murphy, Tanya K.; et al. Understudied Clinical
Dimensions in Pediatric Obsessive Compulsive Disorder. Child Psychiatry & Human
Development, Volume: 41 Issue: 6 Pages: 675-691 DOI: 10.1007/s10578010-0196-z.
Atıfta bulunanmakaleler (hakemli bir dergide):
1.Çiftçi, Ş., & Kuru, T. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Düşünce Eylem Kaynaşması, Journal
of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2013; 2(3): 138-146
2.Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Dysfunctional beliefs in group
and individual cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive
disorder. Journal of anxiety disorders, 25(4), 483-489.
Atıfta bulunandiğer eser (üniversite yayını olarak yayımlananbilimsel
kitap):
1.Taylor, S., Abramowitz, J. S., McKay, D., & Cuttler, C. (2011). Cognitive Approaches to
Understanding Obsessive Compulsive and Related.The Oxford Handbook of
Obsessive Compulsive and Spectrum Disorders, 233.
7
Ortak çalışma arkadaşları tarafından atıfta bulunanmakaleler (SCI,
SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir dergide):
1.Yorulmaz, Orcun; Bastug, Gulbahar; Tuzer, Verda; et al. Misinterpretations of
intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with
obsessive-compulsive disorder, ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN
JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 14 Issue: 3 Pages: 183-191 Published: SEP
2013
2.Yorulmaz, Orcun; Inozu, Mujgan; Gultepe, Bedirhan. The role of magical thinking in
Obsessive-Compulsive Disorder symptoms and cognitions in an analogue sample.
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY Volume: 42
Issue: 2 Pages: 198-203 DOI: 10.1016/j.jbtep.2010.11.007.
3.Yorulmaz, Orcun; Dirik, Guelay; Karaali, Oya; et al. The Psychometric Properties of the
Inferential Confusion Scale Based in Turkish Patients with Obsessive-Compulsive
Disorder. TURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 21
Issue: 2
Pages: 135-142
DOI: 10.5080/u6137.
4.Yorulmaz, Orcun; Gencoz, Tuelin; Woody, Sheila, Vulnerability Factors in OCD
Symptoms: Cross-Cultural Comparisons between Turkish and Canadian Samples.
CLINICAL PSYCHOLOGY &PSYCHOTHERAPY Volume: 17 Issue: 2 Pages: 110121 DOI: 10.1002/cpp.642.
Ortak çalışma arkadaşları
(hakemli bir dergide):
tarafından
atıfta
bulunanmakaleler
1.Haciomeroglu, B., & Karanci, A. N. (2013). Perceived Parental Rearing Behaviours,
Responsibility Attitudes and Life Events as Predictors of Obsessive Compulsive
Symptomatology: Test of a Cognitive Model. Behavioural and cognitive
psychotherapy, 1-12.
8
Download

Makale ve Yayınlar