IV.1.3.2 YER RÜZGÂRI
IV.1.3.2.1
dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx
ddd
ff
Gfmfm
KT
dndndnVdxdxdx
GRUPLARI
: Rüzgâr yönü
: Rüzgâr hı
zı
: Azami rüzgâr / Hamle hı
zı
: Rapor edilen rüzgâr hı
zıiçin kullanı
lan birim (Knot)
: Rüzgârı
n ekstrem yönleri
IV.1.3.2.2
ddd – R üzgârı
n Y önü : Onar derecelik aral ı
klarla, rasat s üresindeki 10 dakikal ı
k ortalama
rüzgâr yönü ddd ile rapor edilir.
Rüzgar yönü eğer 100 dereceden az ise, ilk rakam her zaman 0 (s ı
fı
r) olacaktı
r ve gerçek kuzeyden esen
rüzgâr 360 olarak kodlanacaktı
r.
IV.1.3.2.3
ff – R üzgâr H ı
zı: Rasat s üresindeki 10 dakikal ı
k ortalama r üzgâr h ı
zıff ile rapor edilir ve
boşluk bı
rakı
lmaksı
zı
n (şayet hamle yoksa) rüzgâr hı
z birimi “KNOT” ı
n kı
saltmasıolan KT harfleri yazı
lı
r.
Şayet rüzgâr hı
zı10 Knot’dan daha az ise, ilk rakam her zaman 0 (sı
fı
r) olacaktı
r.
IV.1.3.2.4
Gfmfm – Azami R üzgâr / Hamle : G harfi, Gust kelimesini yani azami r üzgârı
, hamleyi ifade
eder. Eğer rasat süresindeki 10 dakikalı
k periyot esnası
nda azami rüzgâr hı
zı
, ortalama rüzgâr hı
zı
ndan 10 Knot
veya daha fazla olursa, azami h ı
z (hamle) dddff’den sonra gelmek üzere Gfmfm ile rapor edilir. Bunu takiben
boşluk bı
rakı
lmaksı
zı
n rüzgâr hı
z birimi olan KT kı
saltmasıyazı
lı
r.
Rüzgârı
n değişik yönlerden verilebilmesi istisnalarıdı
şı
nda, hamlenin verilebilmesi için rüzgâr yönünün
mutlaka belli olmasıgerekir.
Örneğin ;
31012KT, 24006KT, 06016KT, 12010G22KT gibi.
IV.1.3.2.5
d ndndnVdxdxdx – Ekstrem Y önler : E ğer rasat s üresindeki 10 dakikal ı
k periyot esnas ı
nda,
rüzgâr yönünde 60 derece veya daha fazla fakat 180 dereceden daha az bir y ön değişikliği ile birlikte, ortalama
rüzgâr hı
zıda en az 03 Knot veya daha fazla ise, r üzgâr yönünde meydana gelen bu de ğişimin iki u ç (ekstrem)
değeri, saat y önündeki istikamete g öre dndndnVdxdxdx ile rapor edilir. B öyle bir durum yok ise, bu grup koda
dahil edilmez.
Örneğin ;
24010KT
310015G27KT
06003KT
220V280
280V350
020V130
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu durumun verilebilmesi i çin ortalama r üzgâr hı
zı
nı
n 03 Knot
veya daha fazla olmasıgerektiğidir. Şayet rüzgâr yönünde en az 60, en fazla 180 derecelik değişim belirlenmiş ve
ortalama rüzgâr hı
zıda 03 Knot’dan az ise, bu grup koda dahil edilmez.
Ortalama rüzgâr yönünün istisnai şartlara göre VRB olarak verildi ği durumlarda, rüzgâr yön değişikliği
de 60 derece veya daha fazla fakat 180 dereceden daha az ise dndndnVdxdxdx grubu koda dahil edilir.
Örneğin ; Ortalama rüzgâr yönü oraj sı
rası
nda değişik yönlerden 25 Knot eserken, r üzgâr yön değişimi
de 220 ila 010 dereceler arası
nda salı
nı
m gösteriyor ise, bu durum; “VRB25KT 220V010” olarak kodlanı
r.
IV.1.3.2.6
Diğer Hususlar
a) VRB’nin Kullanı
mı;
(1) Rüzgâr y önündeki de ğişimin 60 derece veya daha fazla fakat 180 dereceden daha az ve r
üzgâr
hı
zı
nı
n da 03 Knot ’ı
n alt ı
nda oldu ğu durumlarda r üzgâr y önü “VRB” terimi kullan ı
larak rapor
edilir.
Örneğin ; Rüzgâr 050 ila 200 dereceler aras ı
nda yön değişikliği gösteriyor ve r üzgâr hı
zıda 02 Knot
ise, bu durum “VRB02KT” olarak rapor edilir.
(2) Rüzgar hı
zıher ne olursa olsun, rüzgâr yönündeki değişim 180 derece v eya daha fazla oldu ğunda,
veya ortalama r üzgar y önünün verilmesinin m ümkün olmad ı
ğıdurumlarda, örneğin havaalan ı
üzerinden oraj ge
çişi esnas ı
nda; r üzgarı
n de ğiştiği iki ekstrem u
ç referans olarak
verilemeyeceğinden, rüzgâr yönü VRB olarak belirtilecektir.
Örneğin ; R üzgâr h ı
zı2 Knot, r üzgâr y önündeki sal ı
nı
m 130 ila 350 dereceler aras ı
nda ise, bu
durum “VRB02KT” şeklinde rapor edilir.
Örneğin ; R üzgâr h ı
zı8 Knot, r üzgâr y önündeki sal ı
nı
m 340 ila 200 dereceler aras ı
nda ise, bu
durum “VRB08KT” şeklinde rapor edilir.
Örneğin ; Havaalanıüzerinden oraj ge çişi esnas ı
nda, ortalama r üzgâr h ı
zı22 Knot ve ortalama
rüzgâr y önü de oraj nedeniyle tespit edilemiyor, ancak r üzgâr y ön de ğişimi 220 ila 090 dereceler
arası
nda salı
nı
m gösteriyorsa, bu durum; “VRB22KT ” olarak kodlanı
r.
b) Rüzgârı
n sakin olmas ıdurumu 00000 şeklinde belirtilir ve bo şluk bı
rakı
lmaksı
zı
n rüzgar hı
z birimi
kı
saltmasıkullanı
lı
r. Örneğin; “00000KT” gibi.
c) R üzgâr h ı
zı99 Knot ’tan fazla ise r üzgâr h ı
z grubu “P99KT” olarak rapor edilir . Örneğin; 220
dereceden 120 Knot hı
zla esen rüzgâr “220P99KT” şeklinde raporlanı
r.
IV.1.3.2.7
Rüzgâr Karakteristiklerinde Görülen Belirli Devamsı
zlı
k
a) Normal olarak, rasat s üresini kapsayan 10 dakikal ı
k periyot esnas ı
ndaki rüzgâr bilgileri rapor edil ir.
Ancak, bu 10 dakikalı
k periyot esnası
nda rüzgâr karakteristiklerinde belirli bir devamsı
zlı
k izlenmiş ise, yalnı
zca
devamsı
zlı
ktan sonraki ortalama r üzgâr bilgileri (ortalama y ön, r üzgâr y önündeki de ğişimler, ortalama h ı
z ve
ortalama maksimum değerler) rapor edilmelidir. Devamsı
zlı
ğı
n olduğu durumlarda zaman periyodu 10 dakikadan
az olur.
b) Devamsı
zlı
ğı
n Tanı
mı: “Değişiklikten önce veya sonra 10 Knot’lı
k bir rüzgâr hı
zıile birlikte rüzgâr
yönünde 30 derece veya daha fazla bir değişiklik; veya rüzgâr hı
zı
nda 10 Knot’lı
k veya daha fazla bir değişiklik;
en az iki dakika sürmüş ise bu durum DEVAMSIZLIK olarak adlandı
rı
lı
r.”
IV.1.3.2.8
Birden Fazla Pist Başı
nda AynıAnda Ölçülen Rüzgâr Bilgilerinin Raporlanması
Rüzgâr ölçümlerinin her iki pist başı
nda aynıanda yapı
lmasıdurumunda;
a) Yaklaşma sahası/ aktif pist ba şı
ndaki rüzgâr ölçümleri METAR kodunun ana k ı
smı
ndaki ortalama
rüzgâr grubunda koda dahil edilir.
b) Diğer pist başı
ndaki rüzgâr ölçümleri;
(1) TREND Tipi Pist İniş İstidlâli hazı
rlayan meydan meteoroloji ofisleri TREND tahmininin sonunda
RMK kı
saltması
ndan sonra RWYDRDR dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx şeklinde,
(2) TREND tahmini haz ı
rlamayan meydan meteoroloji istasyonlar ıise, QNH grubundan (ge çmiş hava
grubu, r üzgâr sheari grubu veriliyorsa b u gruplardan) sonra RMK RWYD RDR dddff GfmfmKT d ndndnVdxdxdx
şeklinde ölçülen rüzgar bilgileri rapor edilecektir.
Bu durumun rapor edilmesinde METAR
uyulacaktı
r.
’da a çı
klanan r üzgâr bilgileri ile ilgili kurallara aynen
(3) Otomatik meteorolojik ölçüm sis teminin bulundu ğu yerlerde di ğer pist ba şları
nda ölçülen r üzgar
bilgileri koda otomatik olarak dahil edilecektir.
(4) Birden fazla pisti olan meydanlarda pistba
maksimum 3 grup olarak verilir.
şları
nda ölçülen r üzgar de ğerleri rasad ı
n sonunda
Örneğin ;
METAR LTAC 151020Z 03012KT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOSIG
RMK RWY21 05010G25KT 020V080=
METAR LT BA 220950Z 33005KT 280V350 . . . . . . . . . . . . . NOSIG
RMK RWY18R 33005KT 270V350 RWY36R 31008KT
RWY18L 28005KT =
Download

Untitled - Best Trafo