Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı
Stratejisi ve Eylem Planı
2011-2016
TÜBİTAK
TÜBİTAK’ın Görevleri
1. Bilim ve teknoloji politikalarının
belirlenmesi
2. Temel ve uygulamalı Ar-Ge
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
3. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin
desteklenmesi
4. Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) insan
kaynağı yetiştirilmesi
5. Bilim ve toplum faaliyetleri
6. Uluslararası BTY işbirliği
2
Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi
Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri
Ar-Ge
Harcamaları/
GSYİH: %3
Özel Sektör Ar-Ge
Harcamaları /
GSYİH: %2
Araştırmacı Sayısı:
300 bin (ZE)
Özel Sektör
Araştırmacı Sayısı:
180 bin (TZE)
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
T
Uzun vadeli hedeflerin
kararlaştırılması
Politika
oluşturma
İlgili kurumların
görevlendirilmesi ve/veya
komitelerin kurulması
BTY Yönetişimi
BTYK’nın sekreterya faaliyetleri TÜBİTAK
tarafından yürütülmektedir.
Gelişmelerin
izlenmesi
Politika
Uygulama
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
Üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik bakımından
rekabet oluşturulması sağlanıyor
212 Kurum / Kuruluş ile işbirliği
2012, 2013 ve 2014 yılları için üniversiteler,
girişimcilik ve yenilikçiliklerine göre sıralandı
2013 ve 2014 yıllarında üniversite tercih
döneminden önce açıklandı
5 boyut, 23 gösterge
Eğitim ve İnsan Kaynakları Sistemi
Sistemin Fotoğrafını
Çekmek
Müfredatın
Güncellenmesi
Spoken
Yurt Dışı Bursların
Yapılandırılması
Dijital Ders İçerikleri
Derslerin Video
Çekimleri
English
Yabancı Dil Öğrenimi
Bilim Merkezleri
Bilim Fuarları
6
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
Vizyon
Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve
insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve
hizmetlere dönüştürebilen Türkiye.
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin
güçlü olduğu alanlarda hedef
odaklı yaklaşımlar
Otomotiv
Makine İmalat
BİT
İvme kazanmamız
gereken alanlarda ihtiyaç
odaklı yaklaşımlar
Savunma
Enerji
Uzay
Su
Tabandan yukarı yaklaşımlar
(temel, uygulamalı ve öncül
araştırmalar dahil)
Sağlık
Gıda
BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
(BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi)
Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki
(Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması)
Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması
(Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi)
Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi
(Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi)
Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması
(Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması)
Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliğinin
8 Etkinleştirilmesi
(Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi)
8
8
Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı
2011-2016
Uluslararası arenada BT İnsan gücü
açısından üstün rekabet gücüne sahip,
çekim merkezi haline gelmiş Türkiye
BT İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016
BT İK Çalıştayları
•
•
12 çalıştay
500’den fazla araştırmacı
Araştırma Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Komiteler
• Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi
• Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi
• Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi Danışma Kurulu
BT İnsan Kaynağı Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2016
Nicelik
BT İK sayısını artırmak, sektörel dağılımı
iyileştirmek
Nitelik
Araştırma kültürü, araştırmacı yetenek,
deneyimini geliştirmek
Ortam
Dolaşım
Kapasite
BT-İK personelinin çalışma ortamını iyileştirmek
Araştırmacıların dolaşımını artırmak
Ar-Ge personeli istihdam kapasitesini
geliştirmek
İlginize teşekkür ederim.
[email protected]
Download

Sunumlarda İzlenmesi Gereken Esaslar