ELAZIĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2015/3. EK YERLEŞTİRME DUYURUSU
Elazığ İli Karakoçan ilçesi 9 No.lu Aile Hekimliği Birimine 2014/5. 2014/6. 2014/7. 2014/8. 2014/9.
2015/1. ve 2015/2. Ek Yerleştirme İşlemi sonucunda tercihte bulunulmaması, Elazığ İli Maden ilçesi 4 No.lu
Aile Hekimliği Birimine 2014/8. 2014/9. 2015/1. ve 2015/2. Ek Yerleştirme İşleminde tercihte
bulunulmaması, Elazığ İli Maden ilçesi 1 No.lu Aile Hekimliği Birimine 2015/2. Ek Yerleştirme İşleminde
tercihte bulunulmaması, Elazığ ili Kovancılar ilçesi 10 No.lu Aile Hekiminin 01.03.2015 tarihinde istifa
etmesi, Elazığ Merkez 59 No.lu Aile Hekiminin 12.03.2015 tarihinde istifa etmesi ve Elazığ Merkez 114
No.lu Aile Hekiminin 16.03.2015 tarihinde istifa etmesinden dolayı 2015/3. Ek Yerleştirme İşleminin
yapılması gerekmektedir.
Bildirim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğünün İnternet Sitesinde ilan
edilerek müracaatlar; 19/03/2015 tarihinden, 25/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar kabul
edilecektir.Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup;
posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Yapılan müracaatlar sonucunda oluşan tercih öncelik
sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste 27/03/2015 tarihi mesai saatlerinde Müdürlüğümüz İnternet
Sitesinden yayınlanacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 2015/3. Ek
yerleştirme işlemi 30/03/2015 tarihinde Pazartesi günü Saat: 09:30’da Tercih ve Yerleştirme Komisyonu
huzurunda Müdürlüğümüz Misafirhane Toplantı Salonunda yapılacaktır. Aile hekimlerinin 01/04/2015
tarihinde görevlerine başlamaları planlanmıştır.
ELAZIĞ 2015/3. EK YERLEŞTİRME MÜNHAL AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI
İL / İLÇE
ELAZIĞ/ KARAKOÇAN
(SARICAN)
ELAZIĞ / MADEN
ELAZIĞ / MADEN
ELAZIĞ /
KOVANCILAR
ELAZIĞ / MERKEZ
ELAZIĞ / MERKEZ
AİLE
HEKİMLİĞİ
BİRİMİ /
AH BİRİM
KODU
MOBİL
NÜFUS
TOPLAM
NÜFUS
A.H.B.
GRUBU
BİNA
DURUMU
İL’E UZAKLIK /
İLÇE’YE
UZAKLIK
KARAKOÇAN 9
NOLU AHB.
23.05.009
391
2763
E
KAMU
110 KM / 11 KM
877
1279
E
KAMU
56 KM / 23 KM
226
2738
E
KAMU
78 KM / -
1634
3299
C
KAMU
67 KM / -
0
3868
A
ÖZEL
326
2581
D
KAMU
MADEN 4 NOLU
AHB.
23.08.004
MADEN 1 NOLU
AHB.
23.08.001
KOVANCILAR
10 NOLU AHB.
23.07.010
MERKEZ 59
NOLU AHB.
23.01.059
MERKEZ 114
NOLU AHB.
23.01.114
- / -
15 KM / -
İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI
872 İlçe içinde Gelişmişlik
Sırası
Gelişmişlik Seviyesi
MERKEZ
71
2
ELAZIĞ
AĞIN
233
3
ELAZIĞ
KEBAN
323
3
ELAZIĞ
KOVANCILAR
429
3
ELAZIĞ
KARAKOÇAN
599
4
MADEN
615
4
ALACAKAYA
626
4
SİVRİCE
687
5
BASKİL
691
5
ELAZIĞ
PALU
757
6
ELAZIĞ
ARICAK
831
6
İLİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
İLÇE
Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.:Tarih:25.01.2013 Sayı:28539,
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G Tarih 19.07.2013
Sayı:28712 ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G Tarih
11.03.2015 Sayı:29292 ) hükümleri uygulanacaktır. Yerleştirme işlemine, Elazığ İli Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakat verilenler ile
Elazığ İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Ek yerleştirmeye katılan hekimler, ek
yerleştirme süresince idari izinli sayılacaklardır. Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Misafirhane toplantı
salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır. Misafirhane toplantı salonuna
görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.
Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık
raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak
“……/…./……. tarihinde yapılacak olan Elazığ İli Aile Hekimliği ……../… Ek yerleştirme işleminde
sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ………. kimlik nolu …………….
ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.
Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere
erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.
Boşalan Aile Hekimliği Birimini seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik
odasını da seçmiş olacaktır. Müdürlüğümüz tarafından kira bedeli tahsil edilen aile sağlığı merkezlerindeki
birimleri tercih eden aile hekimleri, göreve başlamadan önce Müdürlüğümüz ile kira sözleşmesi
imzalayacaklardır.
Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye
gelmeyenler Ek Yerleştirme işleminde yer aldıkları oturum kapanana kadar “pas” (erteleme) hakkını
kullanmış sayılır. Yer aldıkları oturumlar kapanana kadar gelmeyenler Ek Yerleştirme işleminden feragat
etmiş” sayılır.
Yürürlükteki mevzuatta “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda
fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen
çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili
çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.’’ hükmü yer
almaktadır.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde,
başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı
aranacaktır .Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte
Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı
yazı) 3359 sayılı kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği
uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da
daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak
yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.04.2013 tarihli ve 37117 sayılı yazısında; “05.11.2012 tarih ve
929 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları teşkilatında görev yapan personelin Aile Hekimliği
Uygulamasına geçebilmesi için muvafakate ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, akabinde 26.03.2013 tarihli ve
34050 sayılı yazı muvacehesinde, aile hekimliğine geçişte muvafakate ilişkin bazı hükümler değiştirilmiş idi
… Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) ve Aile
Hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile Aile Sağlığı Elamanı olarak Aile Hekimliği Uygulamasına
geçmek isteyen personele muvafakat verilmiş olup bu personelin Aile Hekimliğine başvurularında Halk
Sağlığı Müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır.” hükümleri yer aldığından Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici görevli olanlar dâhil) pratisyen hekimlerden
muvafakatname istenmeyecektir.
İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Yerleştirme işlemi
öncesinde mevzuatta değişiklik olması halinde, yapılan değişikliğe göre işlem tesis edilecek, yapılacak
değişiklikler Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanacaktır. Yerleştirme işlemine dahil
edilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı anlaşılırsa hekimin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven
yapılmış olsa dahi durum tespitini takiben yapılan işlem iptal edilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI
İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri
çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:
a)Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini
feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri. (Bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik
veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler
için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.)
b)Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen uzman aile
hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise
ildeki başvuran diğer aile hekimliği uzmanları,
c)Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a)
bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren
bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı
müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev
yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının
uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile
hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle
naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve
uzman tabipler
d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu
personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm Ek Yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.
ERTELEME HAKKI KULLANIMI
Ek yerleştirmede başvurular, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği hekimlerin
durumlarına göre A, B1 (Elazığ İlinde aile hekimliği yapan sözleşmeli aile hekimliği uzmanı), B2 (Aile
hekimi olarak yerleşmemiş, Elazığ İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan aile hekimliği uzmanı), C
ve D grubu olarak alınmaktadır. Bu gruplardan A grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi
içlerinde hizmet puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde
hekimlere erteleme hakkı verilecek olup, bu hakkı sadece bulundukları grubun oturumu tamamlanana kadar
kullanabileceklerdir. Ancak; kendi gruplarının oturumu sırasında erteleme hakkı kullanan ve oturumu
kapanan;
—A grubunda bulunan hekimler ile B1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubunda,
—B2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise D grubunda bu gruplarda yer alan hekimlerle birlikte
hizmet puanlarına göre sıralanacaklar, bu sıradan itibaren ilgili grubun oturumu tamamlanana kadar erteleme
hakkını kullanabileceklerdir.
Erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri halinde hizmet
puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.
***
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün web
sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine
katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
Uzm. Dr. İbrahim Halil AKKUŞ
Halk Sağlığı Müdürü
Download

elazığ ili aile hekimliği 2015/3. ek yerleştirme duyurusu