ARTVİN İLİNDE
BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ İÇİN
2014/5. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğünce yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında
çeşitli nedenlerle boşalan, Borçka 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 08 04 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi için
kadrosu ve pozisyonu Artvin İlinde olmak şartı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin
başvurabileceği 2014/5. Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile 19 Temmuz 2013 ve 28712 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğünde olmayanlar çalıştıkları kurumlarından alacakları Muvafakat
belgesi ile başvuracaklardır.
Yerleştirme işlemleri 09.06.2014 Pazartesi günü saat 14:00’da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı
Salonunda, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı veya yetkilendireceği Halk Sağlığı Müdürü Başkanlığında
Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Müracaatlar 29.05.2014 Perşembe günü başlayacak ve 04.06.2014 Çarşamba günü mesai bitimine
(saat 17:00) kadar Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube
Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaatlar şahsen olup (elden) yapılacaktır. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave bilgi Müdürlüğümüz Web
sayfasında ilanen duyurulmak üzere yayımlanacaktır.
Yapılan müracaatlar sonucunda, Ek Yerleştirmeye katılacak hekimlere ait öncelik sıralaması ve
hizmet puanını gösteren listeler 06/06/2014 tarihinde Müdürlüğümüz web sitesinde (artvinhsm.gov.tr) ilan
edilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR
İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde öncelik ve
hizmet puanına göre aşağıdaki sıralamayla yapılacaktır.
Madde 15:
a) ) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta
bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir.
Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu
önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.
c ) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını
kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması
bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri,
25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl
boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak
fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.
ç ) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede
sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
d ) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
Halen sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde
bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu
işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir. (a) bendi hariç olmak üzere diğer
bentlerde personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden
başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.
EK YERLEŞTİRME YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ BİLGİLERİ
TOPLUM
SAĞLIĞI
MERKEZİ
Borçka
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİNİN
ADI
A.H.
BİRİM
KODU
GEZİCİ
HİZMET
NÜFUSU
TOPLAM
NÜFUS
UZMAN
HEKİM
KADROSU
AHB
GRUBU
1 Nolu Aile Sağlığı
Merkezi
08 04 002
644
3290
VAR
D
*Nüfuslar 26/05/2014 tarihli Sağlık Net 2 verileridir.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine geçişte muvafakat
işlemleriyle ilgili;
a)
b)
c)
d)
05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazı
26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazı
03.04.2013 tarih ve 37117 sayılı yazı
23.09.2013 tarih ve 104296 sayılı yazıları doğrultusunda başvurular alınacaktır
Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2012 tarih ve 3573 sayılı görüş
yazıları doğrultusunda Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası olmayan hekimlerimizde ek
yerleştirmeye başvurabileceklerdir.
Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitim Sertifikası olmayanlar Ek 7’deki taahhütname formunu
dolduracak ve 1. Aşama Uyum Eğitimi almak için Müdürlüğümüze daha önce başvuruda bulunmayanlar
başvuru dilekçelerini görev yaptıkları yerdeki Sorumlu Hekimliğe ya da Baştabipliğe vermiş olmaları
gerekmektedir. Yerleşen hekim zaruri haller dışında yerleştikleri Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde ikamet
edeceklerdir.
Yerleştirme işlemi sırasında boş birimler için, daha önce sözleşme imzalayan aile hekimlerinin tercih
ederek sözleşme yapması halinde; aynı anda önceki sözleşmeleri feshedilerek daha önce seçmiş olduğu
pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilerek ve aynı oturumda yapılmakta olan
yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle boş pozisyonların aşağıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı
kalmayabileceği müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır.
Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl
çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen
çalışma süresinin hesaplanmasında, yıllık izin, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.
Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi
şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar, noter onaylı
“Artvin İli Aile Hekimliği 2014/5. Ek Yerleştirme işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer
belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ………….kimlik no’lu ………....’ya veriyorum’’ ibaresi olan
vekaletname ile vekil kıldıkları kişi aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28 Mart 2011 tarih ve 11017 sayılı
yazıları ile Bakanlığımız kadro ve pozisyonlarında görevli aile hekimliği uzmanları dışındaki uzman
hekimlere muvafakat verilmemesi yazısına istinaden, aile hekimliği uzmanları dışındaki uzman hekimlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak
oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.
Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere
erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamaz.
29.05.2014 – 04.06.2014 tarihleri arasında başvuru evrakları ekleriyle birlikte evrak kayıt numarası
alındıktan sonra dosya Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne
elden teslim edilmelidir.
İlanda belirtilmeyen hususlarla ilgili Yönetmelik ve Mevzuat hükümleri uygulanır.
09/06/2014 tarihinde boş aile hekimliği birimlerine yerleştirmesi yapılan hekimler Halk Sağlığı
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesince atama iş ve işlemleri yapıldıktan sonra yerleştikleri pozisyonda
göreve başlatılacaklardır.
Yerleştirme işlemi 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile 19 Temmuz 2013 ve 28712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda, Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 09.06.2014 tarihinde saat 14:00’da Artvin
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
ARTVİN İLİNDE
BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ İÇİN
EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
MADDE 15 :
a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta
bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir.
Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.
 Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/A Grubu )
 Başvuru Formu (Ek-2)
 Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3)
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
 Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir
belge,
 Göreve başlama belgesi (Askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihini
gösterir belge)
Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu
görevine başlama tarihidir.
b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o
pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği
uzmanları.





Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/B Grubu )
Başvuru Formu (Ek-2)
Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Temmuz 2013’e dair Detaylı
Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.)
 Aile Hekimliği yapan Aile Hekimliği Uzmanlarının müracaat etmeleri halinde ( mazeret
ve hastalık izinli geçirilen günler hariç) hâlihazırda görev yaptığı bölgede fiilen 1 (bir)
yıllık görev süresini doldurduğunu gösterir belge (Ek-4)
c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
15.Madde:
c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını
kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının
uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen
aile hekimleri, 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler, il sağlık
müdürü ve halk sağlığı müdürü olarak fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler.”









Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/C Grubu )
Başvuru Formu (Ek-2)
Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3 )
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)
Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan Temmuz 2013’e dair Detaylı
Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır.)
Aile Hekimleri için hâlihazırda görev yaptığı bölgede (mazeret ve hastalık izinli geçirilen
günler hariç) fiilen 1 (Bir) yıllık görev süresini doldurduğunu gösterir belge (Ek-6)
Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge
Göreve başlama Belgesi(Askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihini
gösterir belge)
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamındaki atanma belgesi /Mahkeme
Kararı Belgesi
ç) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip
yerleştirmede sıra kendisine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarırlar.
d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
İl içindeki Tabip ve Uzman Tabipler için;
 Başvuru Dilekçesi ( Ek–1/D Grubu)
 Başvuru Formu (Ek-2)
 Aile Hekimi Bilgi Formu ( Ek–3 )
 Nüfus cüzdanı fotokopisi(Onaylı)
 Sağlık Bakanlığı Personeli için Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS )den alınan
Temmuz 2013’e dair Detaylı Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini
gösterir imzaları olacaktır )
 Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan hekimler kadrosunun bulunduğu
kurumdan alacakları onaylı Hizmet Cetveli,
 Kadrosu Halk Sağlığı Müdürlüğünde olmayan Kamu Görevlisi Olan Tabiplerden
müracaat edeceklerin kurumlarından alacakları muvafakat belgesi
 Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği /Taahhütname yazısı
../05/2014
Uzm. Dr. Hakan HACISALİHOĞLU
Halk Sağlığı Müdürü
Download

2014/5. Ek Yerleştirme İşlemleri, Usul ve Esasları