GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri
sınıfında münhal bulunan (100) adet şef unvanlı kadroya atama yapılmak üzere, çoktan seçmeli test
şeklinde yazılı görevde yükselme sınavına ilişkin protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğü arasında imzalanmıştır.
Bu protokol ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel
idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (100) adet şef unvanlı kadroya atama yapılmak üzere,
çoktan seçmeli test şeklinde yazılı görevde yükselme sınavının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda memur statüsünde istihdam
edilen personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin usul ve esasları
dikkate alarak güvenli
şekilde yapılması amaçlanmaktadır.
Görevde yükselme sınavı, Ankara’da 08/03/2015 tarihinde Pazar günü saat 10,00’da tek
oturum halinde gerçekleştirilecek olup, 120 dakika sürecektir.
Sınav uygulama takvimi aşağıdaki gibi olacaktır.
TARİH
16-20/
02/2015
TARAF
ADAY
İŞİN TANIMI
Sınav ücretinin aday tarafından MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası
ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine yatırılması.
26/02/2015
ÖDSGM
Adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren listelerin CD
ortamında TRT’ye teslim edilmesi, sınav giriş belgelerinde sınav giriş
yerlerinin http://kurumsal ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan
edilmesi.
08/03/2015
ÖDSGM
SINAV(Ankara’ da, Pazar –saat: 10.00’ da tek oturum halinde)
03/04/2015
ÖDSGM
TRT
Sınav sonuç listesinin TRT’ye teslim edilmesi ve TRT tarafından belirlenen
bir tarihte htpp://kurumsal internet adresinde yayımlanması.
Başvurular, sınav ücreti ve sınav uygulaması
1- Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu, sınav uygulama takviminde belirtilen
tarihte www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
2- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 135 TL’ yi (yüzotuzbeş Türk Lirası KDV dâhil),
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır. Adaylar
sınav ücretini ilgili bankaya yatırırken, “TRT şeflik sınavı için” yatırdığını belirtecektir.
1
3- Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde sınav ücretini yatırmayan,
sınavı
geçersiz
sayılan,
sınava
girmeyen,
sınava
alınmayan
ya
da
sınavdan
çıkarılan
adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru
dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
Ücret iadesi alabilecek adaylar, MEB’in resmî İnternet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu
öğrenebilir.
4- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
5- Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında
da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
6- Adaylar, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte ÖDSGM tarafından TRT’ye teslim
edilecek sınav sonuçlarını, TRT tarafından belirlenen bir tarihte htpp://kurumsal internet adreslerinden
duyurması sonucunda öğreneceklerdir.
7- Sınav süreci ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ADAY
GRUP ADI ve
SAYISI
SAYISI
SORU SAYISI
SINAV MERKEZİ
SINAV SAATİ
CEVAP KÂĞIDI
CEVAP ŞIK
VE SÜRESİ
SEÇENEĞİ
SAYISI
SAAT 10:00
A-B
4 (Dört)
Genel Kültür-32
383
1
ANKARA
Kurumsal ve
SÜRE 120 DK.
Genel Mevzuat48
Soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI ŞEF KADROSU
GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI
SIRA
SORU
KONU ADI
NO
SAYISI
GENEL KÜLTÜR
1.
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel
Organları)
6
2.
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
6
3.
Türkçe Dilbilgisi
6
4.
İletişim, Yöneticilik, Liderlik, Ekip Çalışması
3
5.
Halkla İlişkiler
3
2
6.
Protokol Kuralları
2
7.
İnsan Hakları ve Demokrasi
3
8.
Güncel Konular
3
TOPLAM
32
KURUMSAL VE GENEL MEVZUAT
1.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
2.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 4
3.
4.
5.
8
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel Yönetmeliği
4
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği (Disiplin Hükümleri) 3
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüsünde İstihdam Edilen
Personel Yönetmeliği
1
6.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yurtdışı Bürolarının Çalışma Esasları
1
7.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
8
8.
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında … Kanun
2
9.
10.
11.
12.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik
1
2
1
2
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda
13.
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış 2
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233
14.
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten 2
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
15.
16.
17.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun
2/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
TOPLAM
GENEL TOPLAM
2
3
48
80
3
İtirazlar
1- Adayların sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
htpp://kurumsal internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde TRT’ye
yapacaklardır.
TRT sorulara ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) iş günü içerisinde adaya bilgi verecektir.
Hatalı soru olması halinde, TRT tarafından ÖDSGM’ye ayrıca bilgi verilecektir. Sınav uygulamasına
ilişkin itirazları ise ÖDSGM’ye gönderecektir.
2- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5
(beş) iş günü içerisinde TRT’ye yapılacaktır. TRT bu itirazları ÖDSGM’ye gönderecektir. ÖDSGM bu
itirazları 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak TRT’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen
evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
3- Adaylar, sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve
sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
4- Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Değerlendirme
1- Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP TABLOSU
Grup Adı
Konular
Kurumsal ve Genel Mevzuat
Genel kültür
ŞEF
TOPLAM
Soru
Sayısı
48
32
80
2- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve
üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış sorular doğru cevapları etkilemeyecektir.
3- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,
soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
4- Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı soru ve/veya sorular
sınava giren tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.
4
5 - Adayların başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması TRT
tarafından belirlenir.
Yükümlülükler
1- ÖDSGM, Adayların sınava girecekleri bina ve salonlarını gösteren sınav giriş yerlerinin
excel formatında adayın; T.C. kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, unvanı olacak şekilde sınav
uygulama takviminde belirtilen tarihte TRT’ye teslim etmek ve www.meb.gov.tr internet adresinde
yayınlamakla yükümlüdür.
2- ÖDSGM, sorulara ilişkin olarak, gizlilik ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.
3- ÖDSGM, Adayların cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank,
diz üstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb.
her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletleri cihazlar, silah vb. teçhizat, fotoğraf
makinesi, kamera vb. cihazlar ile sınav binasına girmelerine engel olmakla yükümlüdür.
4- Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olan 135 TL’ yi (yüzotuzbeş Türk Lirası KDV dâhil),
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatırmakla yükümlüdür.
5- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir
alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık
kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi
olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı
bulunduğu TRT’ye teslim etmek, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “engel durumu” ve
“almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen
engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum
sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.
6- Adaylar, sınava girerken, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi
birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmakla yükümlüdür.
5
Download

gih sınıfı şef unvanlı kadro için görevde yükselme sınavı