T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı (Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri) İçin
Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan
T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), “2015 yılı KOBİ Mali Destek
Programı (Turizm ve Diğer İmalat)” kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberinde
belirtilecek esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız
değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu
olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen
alanlardan en az birinde beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir;
 İmalat Sanayi Kolları (Makine, Gıda, Seramik, Mermer, Toprağa Dayalı Sanayi vb.),
 Yenilenebilir-Alternatif Enerji Kaynakları,
 Çevre Dostu Üretim (Atık Önleme, Atık Azaltma, Geri Dönüşüm, Emisyon Azaltımı,
Arıtma Sistemleri, Enerji Verimliliği, Temiz Enerji vb.)
 Madencilik, Madene Dayalı Sanayi,
 Yönetim-Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi,
 OSB-KSS-Serbest Bölgeler,
 Üretim Teknolojileri, Ar-Ge ve Yenilikçilik,
 Kapasite Arttırma ve Geliştirme,
 Ürün Tasarım ve Geliştirme, Süreç İyileştirme, Modernizasyon,
 Tanıtım, Marka Oluşturma, Pazarlama,
 Turizm Çeşitleri (Sağlık, Kültür, Kongre, Alternatif vb.),
 Konaklama ve Otelcilik.
Ayrıca adayların,







Proje döngüsü yönetimi ve uygulamaları,
İdari, mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,
Kalkınma Ajansları mali destekleri ve proje uygulama usulleri,
Diğer destek programları kapsamında proje uygulaması ve yönetimi,
Finansal analiz ve mali tabloların yorumlanması,
Bölgesel yatırım imkânları ve süreçleri, bölgesel programlar,
Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
konuları ile ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36
67600 Kozlu / ZONGULDAK
Tel
: 0 (372) 257 74 70
Faks
: 0 (372) 257 74 72
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Bu kapsamda görev yapmak isteyen Bağımsız Değerlendiricilerin Kalkınma Ajansları
Proje Yönetim Sistemi (KAYS) Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü üzerinden KAYS’a
“Bağımsız Değerlendirici” rolü ile kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir.
Ardından tüm Kalkınma Ajanslarına açık olacak özgeçmiş bilgileri sisteme girilmelidir. Son
aşama olarak Bağımsız Değerlendirici Alım İlanı açık olan (aktif olan) Ajanslara yine sistem
üzerinden başvuru yapmak gerekmektedir.
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar
Bağımsız Değerlendiricilerin, teslim edilen projelerin hazırlık aşamalarında görev
almamış ve uygulama aşamalarında görev almayacak olan kişiler olması gerekmektedir.
Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil)
kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri
değerlendiremezler.
Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin
bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik
kurallarına uyulur, uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılır.
Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili
elde ettikleri bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız
değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı doldurup
imzalayacaklardır.
Ayrıca, Bağımsız Değerlendiriciler ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında; işin
tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel
ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç
proje olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje değerlendirebilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi
üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının (AGİ
hariç) yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından tespit edilen ve sözleşmede
belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından
geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan
diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları,
görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36
67600 Kozlu / ZONGULDAK
Tel
: 0 (372) 257 74 70
Faks
: 0 (372) 257 74 72
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
ÜCRETLENDİRME
BAĞIMSIZ
DEĞERLENDİRİCİ
ADAYLARI
Kamu Personeli
Olmayan Bağımsız
Değerlendiriciler ve
"Döner sermaye
işletmesi olmayan"
Yükseköğretim
Kurumları Öğretim
Elemanları
DEĞERLENDİRME ÜCRETİ
TAVANI
Değerlendirilen Proje Başına:
En fazla, aylık Asgari Ücret Net
Tutarının (Asgari Geçim İndirimi tutarı
hariç) %25’ine kadar ödeme yapılabilir.
DİĞER
Şehir dışından gelenler
için, başvuru formunda
beyan
edilen,
ev
adresinden Ajans'a bir
adet geliş ve yine
Ajans'tan,
başvuru
formunda beyan edilen,
ev adresine bir adet
gidiş için tüm ulaşım
giderleri (Bilet/ Biniş
kartı/Fiş/Fatura vb. ibraz
edilmediği takdirde ise
mutat vasıta rayiç bedeli
kadar ödeme yapılır).
Yükseköğretim
Kurumları Öğretim
Elemanları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
37’nci maddesi çerçevesinde ilgili
döner sermaye hesabına proje başına:
En fazla aylık Asgari Ücret Net Tutarının
(Asgari Geçim İndirimi tutarı hariç)
%25’ine kadar ödeme yapılabilir.
Kamu Personeli
Olan Bağımsız
Değerlendiriciler ve
Değerlendirme
Ücreti Almayan
Diğer Bağımsız
Değerlendiriciler
Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları
11.02.2015 tarihi itibarıyla “KAYS BD Alım İlanı”nı aktif hale getirmiş
bulunmaktayız. Başvurular için son tarih 22.03.2015 saat 23:59’dur.
KAYS Bağımsız Değerlendirici Kayıt İşlemleri Bağlantılarına ulaşmak için aşağıdaki
sekmeleri tıklayınız.



Kayıt İşlemleri Kılavuzu
Kayıt İşlemleri Eğitim Videosu
Sisteme Giriş
Daha fazla bilgi için:
e-posta
: [email protected]
Tel
: 0372 2577470
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36
67600 Kozlu / ZONGULDAK
Tel
: 0 (372) 257 74 70
Faks
: 0 (372) 257 74 72
Download

KOBİ Mali Destek Programı (Turizm ve Diğer İmalat) BD Alım