İSEDAK
Proje Finansmanı
Bağımsız Değerlendirici
Başvuru Kılavuzu
Ağustos 2014
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
1.
İSEDAK ............................................................................................................ 3
1.1.
1.2.
İSEDAK HAKKINDA GENEL BİLGİ .................................................................................... 3
İSEDAK STRATEJİSİ .................................................................................................... 4
2.
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER............................................................................... 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.
ARANAN ŞARTLAR ...................................................................................................... 5
BAŞVURU İŞLEMLERİ ................................................................................................... 5
SEÇİM İŞLEMLERİ........................................................................................................ 6
ÇALIŞMA DİLİ ......................................................................................................... 6
UZMANLARA YAPILACAK OLAN ÖDEMELER......................................................................... 7
ÇIKAR İLİŞKİSİ VE GİZLİLİK .............................................................................................. 7
Sayfa: 2/7
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU
1. İSEDAK
1.1. İSEDAK Hakkında Genel Bilgi
“İSEDAK,
Türkiye’nin İslam Dünyasına dönük
en önemli iktisadi ve ticari projesidir.”
61. Hükümet Programı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam
dünyasının çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik ana platformudur. İSEDAK,
İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını belirlemek ve çözümler üretmek üzere
merkezi bir Forum olarak hizmet vermektedir.
İİT'nin dört daimi komitesinden biri olan İSEDAK, 1981 yılında Mekke/Taif'te düzenlenen 3.
İslam Zirve Konferansı tarafından kurulmuştur. 1984 yılında Kazablanka'da gerçekleştirilen
4. İslam Zirve Konferansı'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın İSEDAK Daimi
Başkanlığını üstlenmesiyle operasyonel hale gelmiş ve aynı yıl Bakanlar düzeyindeki ilk
toplantısını gerçekleştirmiştir. İSEDAK, dört kıtaya yayılmış 57 üye ülke ve 5 gözlemci
ülkeye sahiptir.
İSEDAK'ın hedefleri;





İslam toplumunun ekonomik güçlükleri ile ilgilenmek ve Üye Devletlerin kalkınma
çabalarına katkıda bulunmak,
İSEDAK Stratejisinin vizyon ve ilkelerine uygun olarak Üye Devletler arasında bilgi
üretmek ve yayılmasını sağlamak, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmak,
ortak bir anlayış geliştirmek ve politikaların yakınlaşmasını sağlamak,
Uluslararası ekonomik ve ticari konuları tartışmak üzere Üye Devletlere merkezi
bir forum olarak hizmet vermek,
Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi için mümkün
olan tüm imkânları kullanmak,
Üye Devletlerin refahının artırılması amacıyla programlar geliştirmek ve öneriler
sunmak,
Sayfa: 3/7
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU

Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliği ile ilgili İİT faaliyetlerinin genel
koordinasyonunu sağlamaktır.
İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Başkanlığında, Bakanlar düzeyinde her yıl
genellikle Ekim veya Kasım aylarında düzenli olarak toplanır.
İSEDAK Sekretaryası görevi, Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından ifa edilmektedir.
1.2. İSEDAK Stratejisi
İSEDAK Stratejisi ile üye ülke katılımını arttırmak ve hedeflenen gelişmelere daha hızlı
ulaşmak amacıyla;
1

İşbirliği alanlarına yönelik düzenli aralıklarla bir araya gelen, esnek kuralları olan
1
Stratejide belirlenmiş öncelikli 6 işbirliği alanında Çalışma Grupları kurulmuştur
ve

Tüm aşamaların net bir şekilde tanımlandığı bir Proje Döngüsü ve Finansman
Mekanizması hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda 2013 yılı Eylül ayında ilk proje
teklif çağrısına çıkılmıştır. 2014 yılı Eylül ayında ise 2. Proje teklif çağrısına çıkılması
planlanmaktadır.
Ticaret, Ulaştırma, Turizm, Tarım, Yoksullukla Mücadele ve Mali İşbirliği
Sayfa: 4/7
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU
2. BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ
2.1. Aranan Şartlar
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacaklarda aranacak
şartlar şu şekildedir:
a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ve bölümlerinden mezun olmak,
b) Halen bir yükseköğretim kurumunda çalışmak veya 25 yaşını tamamlamış olarak
serbest çalışmak,
c) İSEDAK’ın amaç ve hedefleri ile genel yapısı konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Aşağıdaki konulardan veya konuların muhtemel alt başlıklarından en az birinde
uluslararası bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belgelemek;
-
Ticaret
-
Ulaştırma
-
Turizm
-
Tarım
-
Yoksullukla Mücadele
-
Mali İşbirliği
e) Yukarıda sayılan alanlarından en az birinde proje yönetimi veya değerlendirmesi
tecrübesine sahip olmak,
f)
Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak ve bunu ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan belgelerle ispat etmek (YDS, TOEFL, IELTS gibi),
g) İİT coğrafyasındaki ülkeler hakkında bilgiye sahip olmak, (İİT üyesi ülkelerde iş
tecrübesi sahibi olmak tercih sebebidir)
h) Proje teklifleriyle ilgili bütçe hesaplamalarını değerlendirmek üzere, maliyet ve bütçe
analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
2.2. Başvuru İşlemleri
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacakların
www.kalkinma.gov.tr adresindeki duyuru metninin ekler kısmındaki başvuru formunu
doldurmaları ve elden veya posta yoluyla İSEDAK Koordinasyon Ofisine ulaştırmaları
gerekmektedir. Başvurular, 6 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve 29
Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Posta yoluyla yapılan
başvurularda, başvuru için istenen belgelerin İSEDAK Koordinasyon Ofisine en geç 29
Ağustos 2014 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Sayfa: 5/7
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU
Başvurular ve ekli belgeler, aşağıda belirtilen adrese, 29 Ağustos 2014 tarihine kadar posta
ile yollanmalı ya da kurye ile veya şahsen yapılarak teslim edilmelidir. Zarfların üzerinde
“İSEDAK Bağımsız Değerlendirici Başvurusu” ibaresi bulunmalıdır. Son başvuru tarihi
geçtikten sonra yapılacak başvurular ile usulüne uygun şekilde yapılmayan başvuruların
değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
Adres:
Kalkınma Bakanlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (İSEDAK Koordinasyon Ofisi)
İSEDAK Bağımsız Değerlendirici Başvurusu
Necatibey Cad. No:110/A Yücetepe
ANKARA
Ayrıntılı Bilgi için;
Eren SÜMER
Tel: 0 312 294 57 62
Faks: 0 312 294 57 77
[email protected]
2.3. Seçim İşlemleri
İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Bağımsız Değerlendirici havuzunu oluştururken
değerlendiricilerini dengeli biçimde seçilmesini ve uygun bir değerlendirici yönlendirmesi
yapılmasını sağlayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi daha önceden belirlenecek bir
ölçüt setine göre yapılacaktır. En iyi vasıflara sahip uzmanları seçme prensibine bağlı
olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi, başvuru sahiplerini arasında adil bir denge kurmaya
çalışacaktır.
Başvurular İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından değerlendirilecektir. İSEDAK
Koordinasyon Ofisi, kabul edilen bağımsız değerlendirici listesini Kalkınma Bakanlığı
internet adresinde (www.kalkinma.gov.tr) yayınlayacaktır ve başarılı bulunan adaylar
süreç hakkında bilgilendirecektir.
2.4. Çalışma Dili
İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması kapsamında Üye Devletler veya İİT Kuruluşları
tarafından İngilizce hazırlanarak teklif edilen projeler Bağımsız Değerlendiriciler tarafından
İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından İngilizce olarak hazırlanmış Program Uygulama
Rehberinde yer alan esaslara göre değerlendirileceklerdir. Proje Değerlendirme Raporları
da İngilizce olarak hazırlanacaktır.
Sayfa: 6/7
İSEDAK Proje Finansmanı
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU KILAVUZU
2.5. Uzmanlara Yapılacak Olan Ödemeler
Ödemeler incelenecek proje teklifi adedini esas alacak şekilde ve İSEDAK Koordinasyon
Ofisi tarafından proje teklifi başına tespit edilecek ücret bazında yapılacaktır. Bağımsız
değerlendiricilerin hizmetlerinden, teklif çağrılarında ve ilgili diğer belgelerde belirtilen
programa uygun olarak gerekli görülen dönemlerde ve İSEDAK Koordinasyon Ofisinin
belirlediği usullere göre yararlanılacaktır.
2.6. Çıkar İlişkisi ve Gizlilik
Tarafsızlık sağlamak amacı doğrultusunda, başvuru sahiplerinden değerlendirmeleri
gerekecek proje teklifleri ile kendi geçmiş, bugün veya gelecekteki menfaatleri arasında
hiçbir çıkar çatışması olmadığını ve tekliflerin atfettiği projelerle ilgili hiçbir kişisel ilişki
içinde olmadıklarını belgeleyen bir beyanname imzalamaları istenecektir. Seçilen
değerlendiriciler, profesyonel uygulamanın en üst standartlarına bağlı kalmalı ve
değerlendirme süreci sırasında dikkatlerine sunulan bilgi ve dokümanların gizliliğine riayet
etmelidirler.
Çıkar çatışmasının var olduğunun tespit edildiği durumlarda ve Bağımsız Değerlendiricilere
ilişkin olarak İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yapılacak değerlendirmelerde proje
teklifi değerlendirmelerinde değerlendiricilerce program kurallarına uygun hareket
edilmediğinin tespit edildiği durumlarda ilgili değerlendiriciler Bağımsız Değerlendirici
Havuzundan çıkarılırlar.
Sayfa: 7/7
Download

2-Basvuru Kılavuzu - TC Kalkınma Bakanlığı +