İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PASAPORT İSKELESİ - KONAK PİER ARASI KIYI DÜZENLEMESİ VE
KULLANIM ESASLARINA AİT YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik; Pasaport İskelesi-Konak Pier arasında, mevcut parsellerin bina kitle sınırı ile
mevcut rıhtım (deniz) arasında kalan kısmının; kamu yararına öncelik tanıyan bir anlayışla, İzmirlilerin
denizle ilişkisini güçlendirmek, kıyının görsel ve mekansal kalitesini arttırmak ve kente yeniden
kazandırmak amacıyla bölgenin kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Pasaport İskelesi-Konak Pier arasındaki mevcut parsellerin bina kitle sınırı
ile mevcut rıhtım (deniz) arasında kalan alandaki yaya yolu, bisiklet yolu taşıt yolu ve tretuvar ile her
türlü mekân düzenlemesi ve alanın kullanımına ilişkin tanım ve esasları kapsamaktadır.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin 1.fıkrasının (g)
bendine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a)
Belediye: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni
b) Proje: İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.01.1994 tarih, 4840 sayılı kararı
ile onaylanan İzmir/Konak/Pasaport Tarihi Sit Alanı Kapsamında Atatürk Caddesi'nin Pasaport İskelesi
ile Konak Pier arasında kalan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun
29.03.2013 tarih, 1171 kararı ile onaylanan, yaya yolu–bisiklet yolu-taşıt yolu-tretuvar düzenlemeleri
ile alanın ihtiyaçlarına yönelik kentsel mobilya ve donatılarına ilişkin düzenlemeleri
c)
Proje Alanı: Atatürk Caddesinin; Pasaport İskelesi-Konak Pier arasında kalan ve dört bölüm
olarak planlanan kısmını
d)
İşletme: Proje alanında yeme-içme hizmeti sunan işyerlerini,
e)
İşletmeci: Proje alanında bulunan ticari işletmelerin sahiplerini
f)
Taahhütname: İşletmecinin, işgaline izin verilen alanın kullanımı sırasında Yönetmelik
kurallarına uyacağını taahhüt ederek imzaladığı belgeyi,
g)
Zabıta: İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nı,
h)
Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve
Projeler Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nü,
i)
Gelirler Şube Müdürlüğü: İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelirler Şube Müdürlüğü’nü,
j)
Tarife: Proje alanının birinci bölümünde işletmelerin kullanımına izin verilen alan için her yıl
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce belirlenecek olan fiyat tarifesini
ifade eder.
Proje alanındaki bölümlerin özellikleri
Madde 5Birinci Bölüm (Tretuvar) : Mevcut parsellerin bina kitle sınırından, taşıt yoluna kadar kaldırım
(tretuvar) olarak düzenlenmiş, genişliği değişken ve işletmelerin geçici işgaline izin verilebilen
kısımdır.
Birinci bölümde; projedeki düzenlenme amacına uygun olarak Belediye tarafından yapılan, yaptırılan
ya da izin verilen donanımlar bulunur. Bu bölüme cephesi olan pastane, kahvehane, lokanta v.b.
yeme-içme hizmeti sunan işletmelerden bu Yönetmelik hükümlerine göre aranan nitelikleri
taşıyanlara birinci bölümde geçici işgal izni verilebilir. Ancak işyerlerinin bu bölüme cephesi olması,
Belediye'ye izin verme zorunluluğu yüklemez, verilmiş iznin iptalini engellemez. Bu Yönetmelik
kapsamında izin verilen işletmeler birinci bölümde masa, sandalye ve gölgelik dışında hiçbir malzeme
bulunduramaz, alanı sınırlandıramaz ve kapatamazlar. Gölgelikler, bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde
tarif edildiği şekilde projesine uygun olarak yapılır.
İşletmeler bu bölümde yer alan yapıların giriş–çıkışını hiçbir şekilde kapatamaz ve engelleyemezler.
Bina sınırından itibaren 1.2 m.'lik koridor yayaların kullanımına ait olup, yayanın yürüdüğü yerlerde
geçici kullanım için bile olsa, reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı
saksı, dekorasyon elemanları konulamaz. Vitrini bulunan işletmelerin önü yayaların dolaşımını
engellemeyecek şekilde düzenlenecektir.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce pastane, kahvehane, lokanta v.b. yeme-içme hizmeti
amacıyla kullanılmayan parseller, zaman içinde bu yönde bir dönüşüme uğradığında ve bu bölümü
kullanmayı talep ettiğinde konu Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından
değerlendirilecektir.
İkinci Bölüm (Taşıt Yolu): Birinci bölümden sonra gelen, kaldırım çizgisinden başlayarak, bisiklet yolu
bariyerlerine kadar, yaklaşık 4.00 m. genişliğindeki taşıt yolunu ve bu yol üzerinde projelendirilmiş
otopark ceplerini kapsayan kısımdır.
İkinci bölümde; kaldırım (tretuvar) sınırından başlayan "doğal taş" kaplama taşıt yolu ile otopark
ceplerinin aldığı yaklaşık 4.00 mt genişliğindeki (UKOME'nin 13.02.2013 tarih, 385 sayılı kararı)
bölümde trafik düzeni, hız, park etme, bekleme ve işletmelerin ikmal işleri ile ilgili konular UKOME
tarafından belirlenecektir.
Üçüncü Bölüm (Bisiklet Yolu): Taşıt yolu ile aynı kotta tanzim edilmiş, zemin ve bariyerleri ile taşıt
yolundan ayrılan 2.00 m. genişliğindeki bisiklet yolu için ayrılan kısımdır.
Bisiklet yolunun sürüş güvenliğinin sağlanması için yolun zemin kaplaması, yoldaki işaretlemeler ve
yoldaki mazgalların yönü ilgili standartlara uygun olarak yapılacaktır.
Dördüncü Bölüm (Promenad): Aslına ve projesine uygun zemin kaplaması ile düzenlenmiş deniz
kenarındaki yürüyüş yoludur.
Bu bölüm projesine uygun olarak yalnızca yayaların kullanımına açıktır ve başka amaçla işgal
edilemez, kullanılamaz. Sadece Belediye tarafından yapılan, yaptırılan donanımlar bulunabilir.
Kaldırım üzerinde görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması yapılacaktır. Dalgalı kaldırım
üzerindeki mevcut iskele babaları korunacaktır.
Proje alanında birinci bölümde uyulması gereken esaslar
Madde-6
a- Gölgelikler: Bu Yönetmeliğin 7.maddesinde düzenlenen izin belgesini alan işletmeler proje alanının
birinci bölümünde bina cephesine monte edilmeden Yönetmeliğe ekli detay projesine uygun şekilde
gölgelik yapabilirler. Gölgeliklerin yapımı veya yenilenmesinin gerektiği durumlarda işletmeler onaylı
uygulama tip projesini belediyenin ilgili biriminden (Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü)
alırlar. İmalat sırasında kullanılan malzemenin özelliği, ölçü, standart, renk ve temel montaj
detaylarının projesine uygunluğu Belediyenin birimleri tarafından yerinde kontrol edilir ve projesine
uygun olmayanlar kaldırılır. Gölgelik eleman üzerinde hiçbir şekilde reklam, görsel malzeme, desen
kullanılamaz. Gölgeliklerin yapımı ve kullanımı sırasında oluşan tüm zararlardan işletme sorumludur.
Bu bölümde proje haricinde ilave platform veya farklı bir zemin kaplaması kullanılamaz.
b- Masa ve Sandalyeler: Proje alanı boyunca tasarım bütünlüğünün sağlanması için ahşap nitelikli
masa ve sandalyeler kullanılması; çok fazla desenli, aşırı renkli, motifli imalatlardan kaçınılması
gerekmektedir. İşletmeler sıra şeklinde blok oturma elemanları kullanamazlar. Masa-sandalye üstleri
kilim, halı vb. malzeme ile örtülemez, kaplanamaz. Masa ve sandalyelerin açık alan kullanımına
uygun, uçmayacak veya herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek dayanımda olması ve gece
saklanma ve depolanma koşullarına (kolay katlanabilir, istiflenebilir vb.) göre seçilmesi
gerekmektedir.
Tüm işletme donanımları; kamusal olan kentsel mobilya ve donanımlara (yangın muslukları, telefon
kulübeleri, aydınlatma direkleri, çiçeklik ve oturma elemanları gibi) zarar vermeyecek, kapamayacak,
etrafında uygun erişim ve algılama mesafesi bırakacak şekilde yapılacaktır
Tarihi yapılarda yapı mimarisine uygun özenli ve uyumlu işletme donanımları ilgili birimlerin görüşleri
alınarak seçilecektir.
c- Reklam Tabelaları ve Afişler: Bu Yönetmeliğin uygulanacağı alandaki tabelaların tümünde ve
tescilli yapılarda İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği şartlarına uyulacaktır. Ayrıca
tabelaların güvenli bir şekilde yapılmasından ve takılmasından, tabelayı yapan ve yaptıran
sorumludur.
d- Vitrin: Vitrin, iş yeri cephe genişliğini ve kitle hattını aşamaz. Hiçbir şekilde kamuya ait alana çıkma
yapamaz. Yönetmeliğin uygulanacağı alanlarda yayanın yürüdüğü yerlerde geçici kullanım için bile
olsa, reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı saksı, dekorasyon
elemanları konulamaz. Dış mekân kullanım ihtiyacı olmayan işletmelerin vitrin hakları komşuları
tarafından engellenemez.
e- Aydınlatma Donanımları: Proje alanının gece aydınlatması proje bütünlüğü içinde sağlanmıştır. Bu
aydınlatmaya proje alanın hiçbir yerinde ve hiçbir biçimde eklenti yapılamaz.
f- Dış Mekan Kullanımları:
1.
Masa, sandalye konulmasına izin verilen bölümlerde, hiçbir şekilde sıcak ya da soğuk yiyecek
ve içecek üretimi, sergilemesi ve depolaması yapılamaz. Bardak, çatal, tabak vs. için malzeme dolabı,
alkollü, alkolsüz içecek sifonları, dondurma, pasta dolapları, sergileme ünitesi vb. elemanlar yer
alamaz. Servis dışında açıkta yiyecek ve içecek bulundurulamaz. İşletmelerin dış mekân kullanım
sınırları kaldırım sınırını diğer işyerlerinin görüntü ve faaliyetlerini etkileyecek şekilde taşamaz.
2.
İşletmelerin dış mekân kullanımlarında herhangi bir döşeme (tretuvar kotundan yüksek
zemin, ahşap döşeme, halı vb.) uygulaması yapılmayacaktır.
3. İşletmelerin dış mekân kullanım sınırları dışına geçici kullanım için bile olsa reklam ya da tanıtım
panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı çiçek, bitki, dekorasyon, sergi ve satış elemanları gibi
hiçbir nesne konulamaz.
4.
Proje alanında proje bütünlüğü içinde tasarımı yapılmış olan gölgelikler, aydınlatma
elemanları, telefon kulübesi, çöp kutusu, çiçeklik, reklam tanıtım panosu gibi kentsel mobilya
niteliğindeki donanımlar dışında aynı amaca yönelik kalıcı veya geçici nesneler kullanılamaz.
Kullanıldığı takdirde kaldırılır/kaldırtılır.
5. Proje alanında mevcut ve proje kapsamında dikilecek ağaçlar ve bitkiler dışında herhangi bir
ağaç/bitki kullanılamaz. Proje kapsamında proje alanına konulan donanımların ve kent mobilyalarının
üzerine hiçbir eklenti yapılamaz.
6.
Özel günler ve geçici etkinlikler nedeniyle Belediyeden izin alınan durumlar dışında hiçbir sesli
yayını yapılamaz. İşletmeler kendilerine ayrılan yerin ve çevresinin temizliğinden, varsa bitkilerin
bakımından sorumludur.
7.
Günlük kullanımda ve olabilecek etkinlikler sırasında müşteriler ve katılımcılar tarafından
verilecek zararlardan işletme sahibi ve etkinlikleri düzenleyenler sorumludur.
8. Belediye'nin Zabıta Daire Başkanlığı alanın Yönetmeliğe uygun işleyişinden ve denetiminden
sorumludur.
İzin belgesi alma koşulları
Madde 7- Pastane, kahvehane, lokanta v.b. yeme-içme hizmeti sunan işletmeler, proje alanının
birinci bölümünü kullanmak istediklerinde Belediye'den izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesi
alabilmek için aşağıdaki prosedüre uyulur:
1) İşletmeciler Belediye’ye bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçede ve eki dosyada aşağıda belirtilen
dokümanlar yer alır:
a)
Başvuru dilekçesinde, talep edilen alanının kullanım amacı ile süresi, işletmeci ya da
işletmecilerin ad, soyadları, telefon numaraları, işletmenin yeri ve adresi açıkça belirtilir.
b)
İşletmenin İnternet Vergi Dairesinden alınmış vergi levhası
c)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aslı veya onaylı sureti,
d)
İşletmeci;
•
Şahıs ise: nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Belediye yetkililerince nüfus cüzdanı aslı görülüp
fotokopisi aslı gibidir olarak kaşelenip imzalanır. Aslı işletmeciye geri verilir.)
•
Şirket ise: Şirketin tüm ortaklarına ait nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi veya Şirket Müdürü
başvuru yapıyor ise şirketin ticaret sicil kaydı, şirket müdürlüğü yetki belgesi ve imza sirküleri
e)
İşyerinin ön cepheden (köşe parsellerin her iki cephesi) renkli fotoğrafı,
f)
Kullanılacak masa, sandalye ve diğer donanımlara ilişkin fotoğraf, katalog ya da numune
başvuru dilekçesine eklenecektir.
2) Belediyenin ilgili birimi (Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü) Yönetmelik koşulları
kapsamında başvuru dosyasını yerinde inceleme yaparak değerlendirir. İşletme tarafından
kullanılacak alanın krokisini hazırlayarak masa, sandalye ve diğer donanımlara ilişkin görüşünü Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve Zabıta Dairesi Başkanlığına başvuru dosyası ile birlikte iletir.
3) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu Yönetmelik ekindeki taahhütnameyi alarak, tarife yılı süresince
geçerli olmak üzere, işgali talep edilen alanın geçici olarak işgaline 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu’nun 52.maddesi uyarınca izin verebilir.
4) İmzalı ve onaylı taahhütname işyerinde herkesin görebileceği bir şekilde bulundurulur.
Pastane, kahvehane, lokanta v.b. yeme-içme hizmeti sunan işletmeler yukarıda açıklanan Yönetmelik
hükümleri kapsamında izin almak ve Belediyece saptanan tarifeye uygun olarak kullanım bedelini
Belediyeye ödemek zorundadırlar.
Geçici etkinlikler
Madde 8- Proje alanında Belediyenin izni ve belirleyeceği süre içinde geçici etkinlikler yapılabilir.
Etkinliği gerçekleştirenler Belediyece yaptırılmış donanımların gece ve gündüz korunması ile
temizliğinden sorumlu olup, ses-görüntü ve çevre kirliliğine karşı önlem almakla yükümlüdürler.
Alanda yapılacak inşaat çalışmaları
Madde 9- Birinci bölümde inşaat izni alan inşaat sahipleri, bölgeye inşaat malzemesi araç ve
gereçlerini getirebilecekleri saatleri belirleyen bir izin belgesini almak zorundadır. Geçici-süreli izin
belgeleri, bölgeye girerken taşıtın ön camında bulundurulacaktır.
İnşaat sahipleri aşağıdaki koşullara uyacaktır:
1- Birinci bölümde inşaat sahiplerince mevcut kaldırım ve diğer tesisatı bozmayacak önlemler
alınacaktır.
2- Birinci bölümde ve ikinci bölümde hasar verilmesi halinde hasar, sorumlusu tarafından ivedilikle
giderilecektir.
3- İnşaat sırasında, hiçbir koşulda yaya ve araç trafiğini aksatacak bir uygulama yapılamaz.
4- İnşaatın cephesi, teknik koşullara uygun olarak, tehlike yaratmayacak biçimde örtülür.
5- İnşaat sahibi gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.
Yaptırımlar
Madde 101.
İşletmeciler, bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere ve Taahhütname’ye uymamaları, tarife
gereğince belirlenen kullanım bedellerini ödememeleri veya zamanında ödememeleri durumlarında
yazılı olarak uyarılırlar.
2.
İşletmecilerin, yapılan uyarılara verilen süreler dâhilinde uymamaları durumunda alanın
kullanımı için verilen izinleri Belediye tarafından iptal edilir.
3.
İzni iptal edilen alandaki malzeme ve donanımlar İşletmeci tarafından tebligatı takiben en çok
7 gün içinde kaldırılmak zorundadır. Kaldırılmadığı durumunda Belediye tarafından kaldırılır. Kaldırma
masrafları, %20 fazlasıyla işletmeciden tahsil edilir.
4.
Mücbir nedenlerle oluşabilecek durumlarda, Belediyemizce tüm düzenlemelerle ilgili iptaller
(geçici- kalıcı) yapılabilecektir.
Geçici Madde 1- Proje alanının birinci bölümüne açılan işyerlerinin mevcut tabela, reklam ve tanıtım
panolarının boyut ve konumları İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde
belirlenen ölçü ve kurallara uygun değilse, Belediyece bu iş yerlerine yapılacak tebligatı izleyen bir ay
içinde söz konusu yönetmeliğin belirlediği kurallara göre değiştirilir.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanıp yayımlanması ile
yürürlüğe girer.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2008 tarih, 01/1104 sayılı kararı ile kabul edilen “I. Kordon
Pasaport İskelesi Konak Pier Düzenlemesi ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik” bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle iptal edilmiştir.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
EK-5 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İzin Belgesi Düzenlenen Tarih
:...............................
İşletmenin Yeri:.......................................................................................................................................
.....................................................
İşletmenin Adı :............................................................... ............................................................
İşletmenin Faaliyet Konusu :............................................
İşletmecinin/İşletmecilerin
Ad ve Soyadları/T.C. Kimlik No. :
..........................................................................................................
....................................................................................................
......................................işletmesi için alınan izin kapsamında, Pasaport İskelesi-Konak Pier Arası Kıyı
Düzenlemesi ve Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik’te ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam
Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uyacağımı taahhüt ederim.
..../...../2014
İşletmeci/ İşletmeciler
İmza
Download

konak pier arası kıyı düzenlemesi ve kullanım esaslarına ait yön