SİNDİRİM AŞAMALARININ ÖZETİ
BÖLGE/KAYNAK
AĞIZ (Salya bezleri)
SİNDİRİM
SIVISI
Salya
ENZİM
SALGISI
FONKSİYON
YORUM
Salya amilazı
Nişastayı maltoza
indirger (parçalar)
Önemli boyutta değildir.
Ruminantlarda bulunmaz
Salya maltazı
Maltozu glukoza
parçalar
Salya yemi ıslatır.
Kanatlılarda tükrük
(salya) salgısı azdır.
Mikroorganizmalar
Esansiyel amino asitler, B
kompleksi vitaminleri ve
K vitamini sentezlenir.
Rumen/retikulum
Protein/protein olmayan
N'lu bileşikleri esansiyel
amino asitlere çevirirler.
Nişasta/sükroz ve
selülozu uçucu yağ
asitleri (UYA) (asetik
asit, propiyonik asit,
bütirik asit) metan, CO2
ve ısıya dönüştürür.
Yağları yağ asitleri ve
gliserole parçalar.
Gliserolü propiyonik
asite dönüştürür.
Omasum
Ruminantlarda
Mide/abomasum
Yem partiküllerini öğütür Omasumda düşük
ve sıkar/ suyun bir
düzeyde sindirim faaliyeti
kısmını uzaklaştırır
vardır.
Mide sıvısı
Kanatlılarda ön mide
(proventrikulus)
Hidroklorik asit
Salya amilazının
aktivitesini durdurur
Pepsin
Proteinleri proteozlar,
polipeptidler ve
peptidlere parçalar
Rennin
Kazeini pıhtılaştırır
Gastrik lipaz
Yağları yağ asitleri ve
gliserole parçalar
Taşıl (kanatlılarda)
İnce bağırsak (pankreas)
Yem partiküllerini öğütür Sindirim sıvıları yem
ve karıştırır
üzerinde etkili olmaya
devam eder
Pankreatik sıvı
Tripsin ve kimotripsin Proteinler, proteozlar,
polipeptidler ve
peptidleri proteozlar,
peptonlar, peptidler ve
amino asitlere parçalar
Pankretik amilaz
Pankreatik lipaz
Nişastayı maltoza çevirir Bu enzim ruminantlarda
önemsiz düzeyde bulunur
Yağları gliserol, yağ
asitleri ve
monogliseritlere çevirir
Peptidleri amino asitlere
parçalar
Karboksi peptidaz
Karaciğer
Safra
Bağırsak duvarı
Bağırsak sıvısı
Yağları gliserol ve
sabunlara parçalar
(dönüştürür)
Bağırsak peptidazı
Sindirilmeden kalan
proteinler, proteozlar,
peptonlar ve peptidleri
amino asitlere parçalar
Maltaz
Maltozu glukoza
parçalar
Bu enzim ruminantlarda
önemsiz düzeyde bulunur
Sükraz
Sükrozu glukoz ve
fruktoza parçalar
Bu enzim ruminantlarda
önemsiz düzeyde bulunur
Laktaz
Laktozu glukoz, fruktoz
ve galaktoza parçalar
Genç memelilerde yüksek
düzeyde bulunur.
Nükleotidaz
Atlarda sekum (kör
bağırsak)
Kalın bağırsak
Nükleoproteinleri
nükleotidler,
nükleositler, pürinler,
pirimidinler ve fosforik
asite parçalar
Bakteriyel faaliyetle
kaba yemler sindirilir
Selülaz
Selülozu uçucu yağ
asitlerine dönüştürür
İnce bağırsaklardan kalın
bağırsaklara sindirim
materyali geçişi
olduğundan bir miktar
sindirim söz konusudur.
Atlardaki sindirim
faaliyetlerinde önemli yer
tutar.
Download

sindirim aşamalarının özeti bölge/kaynak