Türkiye Cumhuriyeti
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Republic Of Turkey
Gaziosmanpaşa
Gaziosm anpaşa Un
University Rectorate
Department
Departm ent Of Stuı
Students Affairs
04/08/2014
No : 41047251-302.01.02- 2 , ?> o{
Konu / S u b je c t: Kabul Belgesi / Acceptance Letter
KABUL BELGESİ / A CCEPTA N CE LETTER
Uyruğu / N ationality
Doğum Tarihi / Birthdate
Doğum Yeri / Birthplace
Adı Soyadı / Nam e Surnam e
Suriye
28.01.1995
Homs
: M ahmud ELİSA
Yukarıda kimlik bilgileri verilen öğrenci yabancı uyruklu öğrenci statüsünde, Eylül 2014'den
başlam ak üzere 2014-2015 eğitim öğretim dönem inde Gaziosm anpaşa Üniversitesinde öğrenim
görm eye hak kazanm ıştır. Gerekli işlemleri tam am ladıktan sonra üniversitem izde öğrenim ine
başlayabilecektir.
This is to certify that above m entioned student is eligible to attend as an international student at
G aziosm anpaşa University fo r the 2014-2015 academ ic year beginning on Septem ber 2014. He will be
able to start studying at Gaziosm anpaşa University after com pleting required procedures.
Kabul Edildiği
Fakülte / Faculty
; İktisadi ve İdari Bilim ler Fa kü ltesi/ Faculty o f Econom ics and Adm inistrative
Sciences
Bölüm / Departm ent ; İktisa t/ Econom ics
Prı
Rİ
Rektör Yardım cısı / Vice Rector
Download

Mahmud ELİSA - Gaziosmanpaşa Üniversitesi