BASIN VE KAMUOYUNA
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ATAMALARINDAKİ
ROTASYON UYGULAMASI KIYIMA DÖNÜŞTÜ, BU HUKUKSUZLUK
YETMİYORMUŞ GİBİ İLK DEFA ATANACAK MÜHENDİSLERDE DE
TORPİL DÖNEMİ BAŞLATILDI.
Orman Genel Müdürlüğünde; 657 sayılı Kanunun personel atamalarına dair
kriterler ihlal edilerek yürürlüğe giren ve Danıştay’da iptal davası devam eden, aynı
zamanda 13/10/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Genel
Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine dahi uyulmadan, orman yangını mevsimi dikkate alınmadan,
rotasyon uygulaması adı altında ve malum sendikanın yönlendirmesiyle,
özellikle Odamız yönetici ve temsilcilerini hedef almak, dik duruş gösteren
Odamız üyesi mühendisler üzerinde manevi baskı oluşturmak, kurumda
kadrolaşmak ve yönetimi keyfileştirmek için, kıyım derecesine ulaşan hukuk
dışı atamalar sürdürülmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü; teknik personel atamalarına dair yönetmelikler
üzerinde yaptığı keyfi düzenlemelerinin birincisini 25/5/2009 da, ikincisini 12/3/2011
de ve üçüncüsünü 22/6/2012 tarihinde yürürlüğe koymuş, ancak Odamızın
Danıştay’da açtığı davalar sonucunda yürürlükleri durdurulmuştur. Nihayet unvanlı
teknik personel atamalarına yönelik düzenlemeler yönetmelikten çıkarılmış ve
Bakanlık oluru ile yapılmaya başlanmıştır. Rotasyona dayalı yer değiştirme esasları
ise, 13/10/2013 tarihli Yönetmelik ile sürdürülmektedir. Bu Yönetmeliğin de adil
olmayan hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13/10/2013 de yayımlandığı ve bu yönetmeliğe göre;
atamaların 4 üncü ve 3 üncü bölgelerden başlanarak yapılacağı, boş ve boşalacak
kadroların her yıl Ocak ve Ağustos aylarının sonlarına kadar ilan edileceği,
rotasyon başvurularının Ocak ve Ağustos aylarında birimlere yapılacağı, yer
değiştirmelerin Mart ve Ekim aylarında yapılacağı, puanlamaların hizmet yapılan
yerlere göre merkezce yapılacağı, yer değiştirme değerlendirmelerinin boş veya
boşalacak kadrolar, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumu, daha önce görev yapılan
hizmet bölgesi, tercih sırası, öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi,
liyakati vb. kriterler dikkate alınarak kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik
verilmek suretiyle personelin atanacağı hizmet bölgesi belirlenerek atamaya yetkili
amirin onayına sunulacağına amir olmasına rağmen bu ilkeler tümden ihlal
edilmiş, ne acıdır ki, atama ve yer değiştirmelerde bu Yönetmeliğe dahi
uyulmamıştır.
Şöyle ki;
1- Orman Genel Müdürlüğü internet sayfasında yer alan duyurularda,
Yönetmeliğe aykırı olarak başvuruların önce 23/5/2014, daha sonra 30/5/2014 ve en
son 6/6/2014 tarihine kadar yapılacağı belirtilmiş, böylece başvuruların Ocak ve
Ağustos aylarında yapılacağı kuralına uyulmayarak atamalar yapılmış ve
yapılmaya devam edilmektedir.
2- Atamaların 4’üncü ve 3’üncü bölgelerden başlayarak yapılması
gerekirken, sendika baskısıyla bu kural ihlal edilmiş, onurlu duruş sergileyen
kıdemli teknik personel 4 üncü bölgeye atanırken, yeni işletme müdürü olan bazı
yandaşlar himaye edilerek 1 inci bölgeye atanabilmiştir.
3- Rotasyon uygulamalarında, meslek örgütlerindeki demokratik haklarını
hukukun üstünlüğüne dayanarak özgürce kullanan teknik personel yaptıkları
tercihlere yerleştirilmez iken, bazı yandaşlar için kurallar ihlal edilerek istedikleri
yerlere yerleştirilmiştir.
4- Orman Genel Müdürlüğünde; orman yangını mevsiminde, rotasyona tabi
tutulan yaklaşık 1400 civarındaki mühendisin, hukuksuzluk ve sendikal himaye
nedeniyle çalışma motivasyonu bozulmuş, verimliliği düşmüş ve adeta görev
yapamaz hale gelmişlerdir. Bu bağlamda Antalya Kumluca Adrasan’da 28/06/2014
günü çıkan orman yangını öncesinde mıntıkanın Orman İşletme Müdürü de
rotasyona tabi tutulanlar arasındadır.
İdareyi yönetenler, daha doğrusu yönettiğini sananlar; hukukun üstünlüğünü
değil de, son aylarda memurlar aleyhine düzenlenen Danıştay Kanunundaki
değişiklik ve TBMM de yasalaşmayı bekleyen torba kanun ile güçlendirilen
üstünlerin hukukuna dayanarak, adaletten ve haktan uzak atamaları hızla
gerçekleştirerek kadrolaşmayı tamamlamak ve muhtemel tazminatları da Devletin
sırtına yüklemek çabasını sürdürmektedirler.
Orman Genel Müdürlüğü rotasyon düzenlemeleri gibi, “Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te
04.07.2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile
değişiklik yapılmış ve rotasyon uygulaması getirilmiştir. Odamız, Bakanlığın da
rotasyon uygulamalarını yakından takip edecek ve haksız uygulamalar için hukuki
zeminde mücadelesine devam edecektir.
Kurumdaki bu adaletsiz atama uygulaması yetmiyormuş gibi, bu kez Mart2002 den bu yana kamu kurumlarına ilk defa yapılacak atamalarda torpili kaldıran
“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de; 05.07.2014 tarihli ve 29051
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen “EK MADDE 8
– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis
kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama
yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından,
yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel
Müdürlüklerce atama yapılır.” düzenlemesiyle, OGM e ilk defa atanacak
mühendisler yazılı ve/veya sözlü sınav ile alınacaktır. Böylece tarihin çöplüğüne
atılan torpil dönemi hortlatılacak, açıktan atanacak mühendisler siyasetçinin ve
malum sendikanın kucağına itilecektir. Odamız, bu Yönetmelik değişikliğinin iptali için
zaman geçirmeden Danıştay’da iptal davası açacaktır. Böylece Odaların denetiminde
başı çeken Orman ve Su işleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle de kamu kurumlarına
mühendis alımlarında torpilin de başını çekmiştir.
Ancak haktan adaletten uzaklaşanların; yaptıkları haksız tasarrufları için
mahkemeyi adres göstererek zulmü meşrulaştırdıklarını, “hakkını helal et” gibi
yapmacık söylemlerle kul hakkını ödeyemeyeceklerini, onurlu meslektaşlarımızı
sindiremeyeceklerini bilmelerini ve hiç akıllarından çıkarmamalarını açıkça
duyuruyoruz.
Odamız; meslektaşlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlı olup, bu
bağlamda Oda Genel Merkezinde, üyelerimize yönelik olarak her türlü teknik desteği
verecek çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 07. Temmuz.2014
TMMOB Orman Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Adına
Ali KÜÇÜKAYDIN
Genel Başkan
Download

BASIN VE KAMUOYUNA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ