KİTAP / Nurhan YILDIRIM
Bir Şiir Kitabı: Gül Seferi
M
uhsin İlyas Subaşı, şiirleri kadar şiir
kitaplarının adıyla da özgün bir şairdir. Hemen bütün kitaplarının sadece
başlıkları sizi içinizde bulunduğunuz duygu
âleminden alıyor ve ruh coğrafyasında olgun
arayışların seferine çıkarıyor.
Bakınız mesela, 1968’de çıkardığı ilk kitabının adı “Vuslat Türküsü”dür. “Vuslat”, Yüce
Yaratıcı’ya ulaşma, O’nunla bütünleşme arzusunu ifade eder. Tasavvuf bunu Vahdet-i Vücud olarak tanımlar. Mevlâna, Mesnevi’sinde
bunu sıkça kullanmıştır. Subaşı da bu çizgiye
tutunmuştur. Dikkatle okunursa kitabındaki
şiirlerin hemen tamamına yakının da bu atmosfere uygun olduğu görülür.
1979’da yayımlanan ikinci
eserinin adı ise “Aydınlığın
Gözleri”dir. Biz bir hakikate ulaşma arzusuyla yola
çıkarken aydınlığın gözünden faydalanmayı düşündük mü acaba? Şair, böyle
bir ince uyarıda bulunuyor.
Ayrıca aydınlığa koşarken,
okuyucusunu kucaklayarak
bakışının
kuşatıcılığında
bir diriliş hamlesine davet
ediyor. Muhsin İlyas Subaşı,
1981’de 3. kitabı “Bu Yüreğin Ülkesinde”yi neşreder.
Yüreğimizin fethine yönelebilmenin gerekliliğini sanırım bu ifadeden daha güzel anlatanı
olmamıştır. Şair, bir yıl sonra yüreğimizin fethi
için, “Sevgi Donanması”na katılmaya çağırır
bizi. Arkasından 1985’te “Deryadil”le kapımızı
çalar. Yani deryalar gibi geniş bir gönül, daha
doğrusu gönül dili! Hemen arkasından 1988’de
“Sevdakâr” gelir elimize. Bu kitabı Milli Eğitim
70 NİSAN 2014
Bakanlığı bastı ve bakanlığın şiir kitapları arasında iki baskıda 8 bin satışla bir rekoru kırdı.
Tabii adıyla da sevda adamı olmanın imtiyazına
ulaştı. Şairimizin 7. kitabı “Bir Sır Gibi” 1991’de
yayına girdi. Hayatın sırrıyla uhreviyetin sırrını birleştiren şiirler burada her şeyin bir ‘sır’
kozası içinde olduğu aşk ülkesini anlatır bize.
Şair, bunun için de bu eserinin arkasından gelen yeni kitabına “Aşkistan” adını verir. Aşkistan, Divan edebiyatının önemli şiir türlerinden
olan “Rubai”lerden oluşur. Burada 101 rubaisini okuruz şairin. Ve arkasından son kitabı “Gül
Seferi”!
Muhsin İlyas Subaşı, şiirlerinde bizi hayata bağlayan metafizik duyarlılığı ön
plana alan bir şairdir. Şiir
kitaplarına verdiği isimlerin tamamında mistik heyecan ve kucaklayıcılık ön
plandadır. ‘Gül Seferi’ de
öyle değil midir? “Gül”, Hz.
Rasûl (s.a.v.)’ün sembolüdür.
Gül’ün kokusuyla rengiyle,
yapraklarının iç içe birbirini
kucaklayış haliyle bir üstün
terkibin ifadesidir. İslâm tarihinde, şiirin kuşatıcılığıyla
gülünkini birleştiren birçok
şair, güzel örnekler sunmuşlardır. Subaşı da, insanları
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yoluna bu isimle; “Gül
Seferi”yle davet etmektedir. İnsanlık hayata
hep bir rehberin diriltici ışığında tutunmaya
çalışmıştır. Dinden uzaklaşanların insana, eşyaya ve maddî unsurlara yönelmesi bir bunalım
sonucudur. Yüce Yaratıcımız, bu duruma sürüklenme tehlikesinde olan bütün kulları için
bir olağanüstü kapı açmış ve ‘ışık insan’ olarak
KİTAPLIK
peygamberleri göndermiştir. İnsanlar, bunun
farkına varabildikleri oranda huzurlu olabilmişler ve sapkınlıklardan dolayısıyla felaketlerden uzak kalabilmişlerdir. Nuh Tufanı ile
Lut Kavmi’nin başına gelenler bu uzaklaşma
talihsizliğinin trajik acılarıyla doludur.
Muhsin İlyas Subaşı yukarıdaki şiirinde
açıktan olmasa da buna işaret etmektedir.
Onun ‘model insan’ konusunda daha net bir
şekilde ifadelendirdiği ise, doğrudan Hz. Rasûl
(s.a.v.) için yazdığı şiirleridir. Günümüz edebiyatında öyle sanıyoruz ki, en fazla Naat yazan
şair Muhsin İlyas Subaşı’dır. Onun; “Bir gönül
mevsimi kapına geldim, / Sevgilim, Sultanım,
Efendim benim. / Seninle üzüldüm, seninle
güldüm, / Sevgilim, Sultanım, Efendim benim”, mısralarıyla başlayan Natı, Zekai Tunca,
Mustafa Demirci ve İsmail Ötenkaya tarafından bestelenmiş ve TRT repertuarına girmiştir.
Tarihin ve geleceğin arasında var olduğu
günden buyana arayış içerisinde olan insanlara peygamberlerin yol göstericiliği, ilahi bir
lütuf olarak Yaratıcımız tarafından bize bahşedilmiş bir şanstır. Şair, bunun farkındadır
ve insanları bu idrakle çağırır. ‘Gül Seferi’ne.
Muhsin İlyas Subaşı’nın şiirlerine, bunalımdaki insana bir işaret kapısı olarak kendine dönüş yolunu gösterdiği uyarıcı yol haritası şeklinde bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Son
söz yine onun küçük bir şiirinin olsun:
Cumhuriyetin Gizli Tarihi-II
İsmail Çolak
Gül Nesli Yayınları
Tel: 0212 511 00 09
Aşkın Kıyametinde
Mehmet Nuri Parmaksız
Ürün Yayınları
Tel: 0312 425 39 20
Denemeyi Deneme
Bekir Oğuzbaşaran
Romantik Kitap
Tel: 0332 352 23 03
Adımı Aşk Verdi
Hayrettin Orhanoğlu
Parafiks Yayınevi
Tel: 0284 236 15 08
KÂİNAT BİR ŞİİRDİR
Her yağmur damlasıyla bulutlar başlar söze,
Ay’ı gecelerden sor, güneş ne der gündüze?
Kâinat bir şiirdir, okumayı bilirsen,
Çok şey söyler bu dağlar, bu gök, bu deniz
bize!..
Nefs Psikolojisi
Mustafa Merter
Kaknüs Yayınları
Tel: 0216 341 08 65
Gül Seferi, Muhsin İlyas Subaşı,
Şiir Vakti Yayınları, Kayseri 2013.
somuncubaba 71
Download

Bir Şiir Kitabı: Gül Seferi