BOLOGNA İNTİBAKLARINA
İLİŞKİN DUYURU
Üniversitemizde dolayısıyla bölümümüzde bulunan birden fazla öğretim planlarının
USIS 2013 (Bologna Öğretim Planı) intibak işlemleri ilgili Senato kararları ve eğitimöğretim rektör yardımcılığının yönergeleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde genel
olarak yapılmış bulunmaktadır.
Söz konusu intibak işlemi herhangi bir şekilde bölümlerin kendi inisiyatif ile yapılmış
bir işlem olmayıp, önümüzdeki süreçte ilgili YÖK kararları doğrultusunda
üniversitemizde olduğu gibi yurt içindeki bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde
tamamlanacaktır.
Gerek mevcut durumda oluşan durum gerekse ileriye dönük olarak Bologna İntibak
İşlemleri ve süreci ile ilgili olarak bütün öğrencilerimizin aşağıdaki hususları
dikkatlice irdelemeleri sürecin doğru şekilde anlaşılmasına, yönetilmesine ve sağlıklı
bir şekilde tamamlanmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Matematik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanlığı
BOLOGNA İNTİBAK SÜRECİNE İLİŞKİN BAŞLAICA HUSUSLAR:
1- Yukarıda da belirtildiği üzere Bologna İntibak İşlemleri ilgili Senato kararları ve EğitimÖğretim Rektör yardımcılığının yönergeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Dolayısıyla
öğrencilerin “Y.T.Ü’nün farklı bölümlerinde farklı şekilde intibak işlemleri yapıldığı”
şeklinde bir takım kulaktan dolma söylentilere itibar göstermemeleri gerekmektedir. Bu
şekilde her kulaktan dolma bilgi sonrasında gereksiz kaygılara kapılıp bölüm başkanlığı,
sekreterliği ve koordinatörlüğü meşgul edilmekte, her öğrenciye bireysel olarak cevap
verme gibi bir zorunluluk durumu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Bologna İntibak
Süreci ile ilgili olarak bölümün web sitesinden ve panosundan yapılacak duyuruların
takip edilmesi, yapılan duyurular doğrultusunda gerekmesi durumunda belirtilen
işlemlerin yapılması yeterli olacaktır.
2- Mevcut durumda mezun olmuş / mezun olmayı hak etmiş ancak mezuniyet işlemleri
tamamlanmamış / mezun olmak için gerekli ders yükünü tamamlamış fakat stajı eksik
olan / mezuniyet sınavına girmeye hak kazanmış olan öğrencilerin Bologna İntibak
İşlemi yapılmayacaktır.
Bologna İntibak İşlemi sonrasında
3- Öğrencinin mevcut durumda tabi olduğu öğretim planında (Usis sisteminde) mezun
olabilmesi için alması gereken ders sayısı veya tamamlaması gereken kredi ne ise intibak
sonrasında fazladan ders veya kredi yükü olmayacaktır.
4- Öğrencinin mevcut tabi olduğu sistemde intibak öncesinde Ağırlıklı Not Ortalaması
(AGNO) ne ise intibak işleminden sonra bu ortalaması herhangi bir şekilde
düşmeyecektir.
5- 4’te belirtilen hususla ilgili olarak mevcut durumda yapılmış fakat sonlandırılmamış olan
İntibak işlemi sonrasında bazı öğrencilerimizin not ortalamaları düşmüş görülebilir. (Bu
duruma en temel olarak Türkçe 1 ve 2, Atatürk İnkılapları ve İnkılap Tarihi 1 ve 2
derslerinin Bologna planında “0” kredi olarak yer alması vs sebep olmuştur)
6- Dolayısıyla not ortalaması ile ilgili çalışma detaylı olarak bitirilmemiş olup, bu
durumdaki öğrencilerin intibakları ayrıca irdelenecektir. Bu aşamada bu durumda olan
öğrencilerin herhangi bir şekilde dilekçe vermelerine gerek bulunmamaktadır.
7- Söz konusu çalışma tamamlandığında Web sitesinde ve panoda not ortalamasına ilişkin
duyuru ayrıca yapılacaktır. Söz konusu çalışma sonrasında gerekmesi durumunda
bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.
8- Mevcut durumda öğrencilerin daha önce almış oldukları ITB ve ITC kodlu derslerin
Bologna Planında bulunmaması nedeniyle intibak işlemi yapılmamıştır. Bu çerçevede
daha önce ITB ve ITC koduyla ( “0” kredi olmamak üzere) ders almış olan öğrencilerin
almış oldukları bu dersleri ekte verilen listedeki derslerden hangisine saydırmak
istediklerine dair bölüm sekreterliğine dilekçe vermeleri gerekmektedir. (Dilekçe örneği
eklidir.)
9- ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler, KIM1100 Genel Kimya derslerine
ait intibak işlemleri için öğrencilerin ekteki dilekçede bu derslerin yerine hangi dersleri
saydırmak istediklerine dair seçimlerini yapmaları gerekmektedir. Söz konusu saydırma
işlemi için öğrenciler ekli listede verilen Bölüm Seçimlik Dersleri arasından seçim
yapabilirler. (Bkz. Bölüm Seçimlik Dersleri Tablosu)
10- MAK3851 Teknik Resim dersinin intibak işlemi ayrıca yapılacaktır.
11- BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi dersinin intibakı ayrıca yapılacaktır.
12 - Mevcut durumda stajların intibakı yapılmamıştır. Söz konusu staj intibakları
önümüzdeki günlerde 2003 öğretim planındaki 1. ve 2. stajların Bologna planında aynı
şekilde 1. ve 2. staj yerine sayılması suretiyle yapılacaktır. Bu işlem için öğrencilerin
ayrıca dilekçe vermelerine gerek bulunmamaktadır.
13 - Bologna intibakı yapılmadan önce tabi olunan öğretim planında bulunan bazı derslerin
aynı şekilde Bologna Öğretim planında da yer alması fakat Bologna öğretim planında
bu derslere ”Ön Koşul” getirilmiş olması durumunda bu “Ön Koşul” hususu intibak
işlemine tabi olmuş olan öğrencilere uygulanmayacaktır.
14- Mevcut durumda mezuniyeti için aynı dönemden birkaç dersi kalmış fakat Bologna
planında bu dersleri farklı dönemlere dağılmış durumda olan öğrenciler için mevcut
planda alacakları dersler dönem dışı olarak açılacaktır.
BÖLÜM SEÇİMLİK DERS GRUPLARI
1.GRUP
2.GRUP
T
U
L
K AKTS
MTM2552
İntegral Denklemler
3
0
0
3
6
MTM3521
Analitik Mekanik
3
0
0
3
6
MTM2562
Fark Denklemleri
3
0
0
3
6
MTM3531
Özel Fonksiyonlar
3
0
0
3
6
Veri Yönetimi ve Dosya
İNG
Yapıları II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM2572
MTM2582
İNG
T
U
L
K AKTS
Tansörel Analiz
3
0
0
3
6
MTM3541
Sonlu Elemanlar Yöntemine
Giriş
3
0
0
3
6
MTM3551
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
MTM3601
İNG Nümerik Analiz II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM3611
Matematik Tarihi
3
0
0
3
6
3.GRUP
4.GRUP
MTM3561
MTM3571
İntegral Dönüşümler
Sigorta Matematiğine Giriş
İNG İşletim Sistemleri
MTM3581
Bilgisayar Tasarımı
3
0
0
3
6
MTM3621
Diferansiyel Geometri
3
0
0
3
6
MTM3591
Bulanık Mantık
3
0
0
3
6
MTM3631
Pertürbasyon ve Asimptotik
Yöntemler
3
0
0
3
6
Bilgisayar Destekli
Matematiksel Hesaplamalar
3
0
0
3
6
MTM3641
5.GRUP
İNG
6.GRUP
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
MTM3542
Varyasyonlar Hesabı
3
0
0
3
6
MTM3582
Matris Analizi
3
0
0
3
6
MTM3552
İNG Yazılım Mühendisliği
3
0
0
3
6
MTM3592
Simülasyon Teknikleri
3
0
0
3
6
Mekanik II
3
0
0
3
6
Zaman Serileri Analizi
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM3562
Adi Diferansiyel Denklemlerin
Nümerik Çözümleri
3
0
0
3
6
MTM3602
MTM3572
Hata Düzelten Kodlara Giriş
3
0
0
3
6
MTM3612
MTM3622
7.GRUP
ASP.NET ile İnternet
İNG
Programlama
8.GRUP
T
Nesneye Yönelik
Programlama
MTM4521
MTM4531
İNG
İNG Sistem Analizi ve Dizayn
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
MTM4571
Mühendislik Problemlerinin
Matematik Modellemesi
T
U
L
K
AKTS
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4581
Oyunlar Teorisine Giriş
3
0
0
3
6
MTM4541
Dinamik
3
0
0
3
6
MTM4591
Elastisite Teorisi
3
0
0
3
6
MTM4551
Proje Planlama ve Yönetimi
Matematik Mühendisliği için
Biomekanik
3
0
0
3
6
MTM4601
İNG Kompleks Analiz II
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4611
İNG C# ile Programlama
3
0
0
3
6
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
Eşitsizlikler
3
0
0
3
6
MTM4522
Fonksiyonel Analize Giriş
3
0
0
3
6
Haberleşme Teorisinin
Matematiksel Yapısı
3
0
0
3
6
MTM4532
Şifrelemeye Giriş
3
0
0
3
6
MTM4641
Veri Madenciliğine Giriş
3
0
0
3
6
MTM4542
Görsel Programlama
3
0
0
3
6
MTM4651
Yapay Görü
3
0
0
3
6
MTM4552
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4561
9.GRUP
10.GRUP
MTM4621
MTM4631
İNG
İNG Görüntü İşleme
MTM4562
11.GRUP
Mesleki Terminoloji
12.GRUP
T
U
L
K
AKTS
T
U
L
K
AKTS
Matematik Felsefesi
Kısmi Diferansiyel
Denklemlerin Nümerik
Çözümleri
3
0
0
3
6
MTM4622
Yapay Zeka
3
0
0
3
6
3
0
0
3
6
MTM4632
Bilgisayar Tabanlı Öğrenen
Sistemler
3
0
0
3
6
MTM4592
Bilişim Etiği
3
0
0
3
6
MTM4642
Veri Haberleşmesi ve
Network
3
0
0
3
6
MTM4602
İNG Web Programlama
3
0
0
3
6
MTM4652
Bilgisayarlı Grafikleri ve Çoklu
Ortam
3
0
0
3
6
MTM4612
İNG
3
0
0
3
6
MTM4662
3
0
0
3
6
MTM4572
MTM4582
Matematik Mühendisliği için
Akışkanlar Mekaniği
İNG MS SQL Veritabanı
Download

Bologna_Intibak_Duyurusu - Matematik Mühendisliği