MAYIS 2014 ÇALIŞMA
SORU BANKASI 2
Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN
http://www.isgfrm.com
1. 4857 sayılı İş Kanunu Madde 69’a göre çalışma
hayatında "gece" en geç …………………………………
kadar geçen ve her halde ………………………… süren
dönemdir. Doğru cevaplar hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) 20.00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya - en
fazla on bir saat
B) 19.00'da başlayarak en erken saat 06.00'ya - en
fazla on saat
C) 20.00'da başlayarak en erken saat 07.00'ye - en
az on iki saat
D) 19.00'da başlayarak en erken saat 07.00'ya - en
fazla on bir saat
2. “ İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik
Kurallar” aşağıdaki hangi kuruluş tarafından
hazırlanmıştır?
A) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
B) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
C) Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
D) Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EUOSHA)
3. Mesleki risklerin önlenmesi kimin
yükümlülüğündedir?
A) İşverenin
B) Çalışan temsilcisinin
C) Destek elemanının
D) İş güvenliği uzmanının
4. Türkiye ILO’ya kaç yılında girmiştir?
a) 1932
b) 1942
c) 1952
d) 1962
5. Gürültü maruziyetinin önlenmesinde
aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında
alınması gereken önlemdir?
1|P a g e
a) Gürültü kaynağını kapalı bölme içine almak
b) Kulak koruyucu kullanmak
c) Çalışanı kapalı bölme içine almak
d) Gürültü kaynağı ile alıcı arasındaki uzaklığı
artırmak
6. Kimyasalların sınıflandırılmasında
aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz?
a) Reaktif maddeler
b) Zehirli maddeler
c) Kanserojen olan maddeler
d) Enfeksiyona neden olanlar maddeler
7. Aşağıda belirtilen işlerden hangisini yaparken
belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en
düşüktür?
a) Uzun süre kollarınızı başımız üzeri seviyeye
uzatarak iş yapmak
b) Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
c) Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak
çalışmak
d) Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi
bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak
8.Aşağıda belirtilen durumların hangisinde işveren
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmak
zorundadır?
A) 500çalışanı olan ve tehlikeli işletmelerde
B) 750 çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerde
C) 1500 çalışanı olan az tehlikeli işletmeler
D) İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanının tam
süreli görevlendirilmesi gereken işletmeler
9. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre, İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden
hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı
tarafından belirlenecek makul bir süre içinde
işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, iş
güvenliği uzmanı bu hususu aşağıdaki hangi
kuruma bildirmek zorundadır?
A) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne
B) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğüne
10. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre, tam süreli iş sözleşmesi İte görevlendirilen iş
güvenliği uzmanları, çalıştıkları İşyeri ile İlgili
mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim,
seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma
hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen
sürelerden bir yıl içinde kaç iş günü çalışma
süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş
güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir
kesinti yapılamaz?
A) 3 İş günü
C) 7 iş günü
B) 5 iş günü
D) 10 iş günü
11 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle
sonuçlanacak
şekilde
vücut
bütünlüğünün
bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek
hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin
C) 20 dakika
D) 60 dakika
14. İki veya daha fazla vinç ile bir yük kaldırılması
zorunlu iseaşağıdakilerden hangisi
yapılmamalıdır?
a) Tecrübeli bir teknik eleman nezaretinde
yapılmalı
b) Vinçler aynı bom yüksekliği, aynı halat boyu ve
aynı kapasitede olmalı
c) En az iki işaretçiden i şaret almalı
d) Yüklü olarak hareket ettirilmemeli
15. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en
az kaç çalışan için tam gün çalışacak bir iş
güvenliği uzmanı görevlendirilir?
A) 500
B) 750
C) 1000
D) 1500
geçerliliği ne kadar süreyle askıya alınır?
A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 3 yıl
12. Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya
karşı önemli ve en çokuygulanan, hata akımı ile
faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan
koruma yöntemi hangisidir?
a) Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma
eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi
b) Elektriksel artırma yöntemi
c) Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
d) Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi
13. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre, İş güvenliği uzmanları 10'dan az Çalışanı
olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
çalışan başına yılda en az ne kadar süre
görevlendirilirler?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
2|P a g e
16. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe
göre. Eğitim Kurumları yetki belgelerini en geç kaç
yılda bir defa Bakanlığa vize ettirmek
zorundadırlar?
A) 3 B)5 C)6 D) 7
17. Taşlama tezgahında emniyetli çalışma için
aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) İş gözlüğü giymek
b) Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 30
cm’ye ayarlamak
c) Elleri yeterince uzakta tutmak
d) Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak
18. Aşağıda belirtilen İşlerin hangisinde 4857 sayılı
iş Kanunu hükümleri uygulanmaz?
A) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve
parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen
işler
B) 5O'den az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve
orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerde
C) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler
D) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
19. Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilerin
kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bocurgatlar
veya vinçler fren tertibatlı olmalı ve motorla
işletilmelidir?
a) 5 m
b) 10 m
c) 20 m
d) 25 m
20. İş Kanuna göre aşağıdaki tanımlardan hangisi
yanlıştır?
A) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek
kişiye İŞÇİ denir.
B) İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel
kişiliği olmayan, kurum ve kuruluşlara İŞVEREN
denir.
C) İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek
amacıyla maddi olan ve olmayan un­surlar ile
işçinin birlikte örgütlendiği birime İŞYERİ denir.
D) İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye HİZMET
ilişkisi denir.
21. İş Kanuna göre süresi en az ne kadar olan iş
sözleşmeleri yazılı olarak yapılması zorunludur?
A) 2 ay
B)4 ay
C)6 ay
D) 1 yıl
C) 60 iş günü
D) 90 iş günü
24. Yasaklayıcı işaretlerin aşağıdaki
özelliklerinden hangisidoğrudur?
temel
a) Daire biçiminde beyaz zemin üzerine
piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
b) Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine
piktogram, beyaz çerçeve ve diyagonal çizgi
c) Daire biçiminde sarı zemin üzerine
piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
d) Daire biçiminde beyaz zemin üzerine
piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi
siyah
siyah
siyah
siyah
25. Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı
aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
a) Tahriş ediciler
b) Basit boğucular
c) Kimyasal boğucular
d) Sistemik zehirler
26. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan
mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda,
aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden
hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?
a) P2
c) FFP1
b) P3
d) FFP3
22. Yıkım işlerinde yıkılacak kısmın etrafında, en
az ne kadar güvenlik alanı bırakılacaktır?
27. İş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Yapı yüksekliğinin iki katına eşit
b) 5 m
c) 10 m
d) Yapı yüksekliğine eşit
A) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
B) Süresi 6 ay ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin
yazılı olarak yapılması zorunludur.
C) İş sözleşmesi, aksi belirtilmedikçe özel bir şekle
tabi değildir.
D) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim
ve harçtan muaftır.
23.İş Kanuna göre nitelikleri bakımından en çok
kaç iş günü süren işlere "süreksiz iş" denir?
A)30 iş günü
B) 45 İş günü
3|P a g e
28.
Aşağıdakilerden
hangisi
İş
Kazasının
Oluşumunda etken olan ve “Tehlikeli Durum”
olarak tanımlananlardan değildir?
A) Koruyucusuz makinada çalışma
B) Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma
C) Bakımsız bina, alet ve makineler
D) Kişisel koruyucuları kullanmamak
29. Cam üfleyicilerde erken yaşta katarak
hastalığına
sebep
olan
radyasyon
ışını
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızıl ötesi ışınlar
B) Mor ötesi Işınlar
C) Ultraviyole Işınlar
D) X Işınları
30. Aşağıda görülen işaretlerden hangisi biyolojik
risk etkeni işaretidir?
4|P a g e
TESTİN CEVAPLARI
1.A
2.C
3.A
4.A
5.A
6.D
7.D
8.D
9.B
10.B
11.A
12.C
13.D
14.C
15.C
16.B
17.B
18.B
19.D
20.D
21.D
22.A
23.A
24.A
25.B
26.B
27.B
28.D
29.A
30.C
Download

İndir - İş Güvenliği Uzmanlığı