İSTEK BELGESİ
KOD:İHZ.FR.13
YAYIN TRH.MART 2005
REV. TRH:ŞUBAT 2014
SAYFA NO.1
REV. NO:3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Çocuk Hastanesi
Lüzum Müzekkeresi
Sayı:
Tarih:
Aşağıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal
sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu,hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki
kanunlara,yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederim/ederiz.
İstemi yapan
Adı Soyadı
S.NO
MKYS KODU
CİNSİ
STOK
MİKTARI
AYLIK
TÜKETİM
TALEP
MİKTARI
ÖLÇÜ
BİRİMİ
MKYS
FİYATI
1
2
3
4
Hizmet Alımı
Sorumlu kişinin
Taşınır Kayıt Kont. Yet.
Hastanemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ……………. evrak sayı numaralı ürün ve/veya hizmet İhtiyaç Tespit
Komisyonunun …….../……./2014 tarih ve ……...……………..nolu kararı üzere gündeme alınmıştır. Uygun görüldüğü taktirde
yukarda belirtilen ……(…………) kalem ürün ve/veya hizmetin …………………. bütçe tertibinden temin edilmesini arz ederim.
Uz.Dr. Bülent FİLİK
İhtiyaç Tespit Komisyonu Başkanı
Hastane Yöneticisi
Adres: Çocuk Hastanesi – İhtiyaç Tespit Komisyonu Başkanlığı (İrtibat: Elanur OYAN)
İletişim: (0-342)360-08-88 (Dahili: 2949) Not: Lütfen yazımıza verdiğiniz cevapta sayı ve tarih belirtiliniz.
Sayfa
……../……./2014
Uz.Dr.Selda ASLAN
1
Yukarıda tarafınızdan talebi yapılan ….. (………)kalem ürün ve/veya hizmetin ………………………. kalem(lerin) temini
uygun görülmüş olup, …………………..… kalem(lerin) temini ise uygun görülmemiştir.
Download

İSTEK BELGESİ - Gaziantep Çocuk Hastanesi