İLÂN
Adalet Bakanlığından
1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli
kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 61 kadrolu şoför, adalet komisyonlarınca
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü
maddesi uyarınca alınacaktır.
2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan
alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama
sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava
alınmayacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak
1979 ve sonrası doğumlu olanlar ),
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
II) Özel şartlar:
Şoför kadrosuna atanabilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara
gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî
Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak
suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına
gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya
hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat
adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)
6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma
günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
7) Sınav yeri:
a) Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet
komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
8) Sözlü sınav tarihi ve saati:
a) 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü
sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
9) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin
edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı
örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca
onaylı örneği),
d) Sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu
ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).
10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 liste aşağıda gösterilmiştir.
Duyurulur.
NOT :
1) Kadrolu şoförlük için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci),
teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu ve sözleşmeli zabıt
kâtipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Kadrolu şoförlük sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir.
Bu kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden
önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.
EK-1: Şoför unvanı için sınav izni verilen yerler
EK-2: Başvuru formu
EK-1
ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK
61 KADROLU ŞOFÖR İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER
Sınavı Yapacak
Adalet Komisyonu
Adana Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Akşehir Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Antalya Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Ardahan Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Atanacağı
Adalet Komisyonu
Adana Adli Yargı
Birimi
Merkez
Atamanın Yapılacağı
Mahal
Adana Adliyesi
TOPLAM
Akşehir Adli Yargı
Merkez
Akşehir Adliyesi
Merkez
Antalya Adliyesi
Merkez
Ardahan Adliyesi
TOPLAM
Merkez
Bakırköy Adliyesi
3
Mülhakat
Büyükçekmece Adliyesi
1
Bakırköy Adli Yargı
4
Merkez
Bandırma Adliyesi
1
Mülhakat
Gönen(Balıkesir) Adliyesi
1
Bandırma Adli Yargı
2
Merkez
Bartın Adliyesi
1
Mülhakat
Amasra Adliyesi
1
Bartın Adli Yargı
TOPLAM
Bilecik Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Bolvadin Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Boyabat Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Burdur Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Burhaniye Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Bilecik Adli Yargı
2
Merkez
Bilecik Adliyesi
TOPLAM
Bolvadin Adli Yargı
Merkez
Bolvadin Adliyesi
TOPLAM
Boyabat Adli Yargı
Cizre Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
1
1
Merkez
Boyabat Adliyesi
TOPLAM
Burdur Adli Yargı
1
1
1
1
Mülhakat
Bucak Adliyesi
TOPLAM
1
1
Merkez
Burhaniye Adliyesi
1
Mülhakat
Edremit Adliyesi
1
Burhaniye Adli Yargı
TOPLAM
Ceyhan Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
1
1
TOPLAM
Bartın Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
2
2
TOPLAM
Bandırma Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
1
1
TOPLAM
Ardahan Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Antalya Adli Yargı
Verilen İzin
Ceyhan Adli Yargı
2
Merkez
Ceyhan Adliyesi
TOPLAM
Cizre Adli Yargı
1
1
Merkez
Sayfa 1 / 3
Cizre Adliyesi
1
Cizre Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Çarşamba Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Denizli Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Diyarbakır Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Elmalı Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
TOPLAM
Çarşamba Adli Yargı
1
Mülhakat
Terme Adliyesi
TOPLAM
Denizli Adli Yargı
1
Merkez
Denizli Adliyesi
TOPLAM
Diyarbakır Adli Yargı
Merkez
Diyarbakır Adliyesi
Mülhakat
Kumluca Adliyesi
TOPLAM
Gebze Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Hınıs Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Iğdır Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
İnegöl Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
İzmir Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kars Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Merkez
Ereğli(Konya) Adliyesi
1
Mülhakat
Karapınar Adliyesi
1
Ereğli(Konya) Adli Yargı
2
Merkez
Fethiye Adliyesi
1
Mülhakat
Ortaca Adliyesi
1
Fethiye Adli Yargı
Gaziantep Adli Yargı
2
Merkez
Gaziantep Adliyesi
TOPLAM
Gebze Adli Yargı
Hınıs Adli Yargı
Merkez
Gebze Adliyesi
Merkez
Hınıs Adliyesi
Merkez
Iğdır Adliyesi
Merkez
İnegöl Adliyesi
Merkez
İzmir Adliyesi
Kastamonu Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Kastamonu Adli Yargı
2
2
Merkez
Kars Adliyesi
TOPLAM
Karşıyaka Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Kars Adli Yargı
1
1
TOPLAM
İzmir Adli Yargı
1
1
TOPLAM
İnegöl Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Iğdır Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Karşıyaka Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
1
1
Merkez
Karşıyaka Adliyesi
TOPLAM
1
1
Merkez
Kastamonu Adliyesi
TOPLAM
1
1
Merkez
Kayseri Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
1
1
TOPLAM
Gaziantep Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
2
2
TOPLAM
Fethiye Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
1
1
TOPLAM
Elmalı Adli Yargı
1
Kayseri Adli Yargı
Sayfa 2 / 3
Kayseri Adliyesi
1
Kayseri Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kayseri Adli Yargı
Mülhakat
Develi Adliyesi
TOPLAM
Kilis Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Manavgat Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Mersin Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Kilis Adli Yargı
2
Merkez
Kilis Adliyesi
TOPLAM
Manavgat Adli Yargı
Patnos Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Silifke Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Silivri Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sivas Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Siverek Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Şebinkarahisar Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Tarsus Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Uşak Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Van Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Aydın İdari Yargı Adalet
Komisyonu
İstanbul İdari Yargı Adalet
Komisyonu
1
1
Merkez
Manavgat Adliyesi
TOPLAM
1
1
Merkez
Mersin Adliyesi
1
Mülhakat
Erdemli Adliyesi
1
Mersin Adli Yargı
TOPLAM
Midyat Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
1
Midyat Adli Yargı
2
Merkez
Midyat Adliyesi
TOPLAM
Patnos Adli Yargı
1
Merkez
Patnos Adliyesi
TOPLAM
Silifke Adli Yargı
Merkez
Silifke Adliyesi
Mülhakat
Çatalca Adliyesi
Mülhakat
Kangal Adliyesi
Merkez
Siverek Adliyesi
Mülhakat
Viranşehir Adliyesi
Şebinkarahisar Adliyesi
TOPLAM
Merkez
Tarsus Adliyesi
Merkez
Uşak Adliyesi
1
1
Mülhakat
Başkale Adliyesi
TOPLAM
1
1
Mülhakat
Muğla İdare
Merkez
İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi
TOPLAM
İstanbul İdari Yargı
1
1
TOPLAM
Aydın İdari Yargı
2
2
TOPLAM
Van Adli Yargı
1
1
Şebinkarahisar Adli YargıMerkez
Uşak Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Tarsus Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Şanlıurfa Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Siverek Adli Yargı
1
1
TOPLAM
Sivas Adli Yargı
2
2
TOPLAM
Silivri Adli Yargı
1
1
1
TOPLAM
1
1
GENEL TOPLAM
61
Sayfa 3 / 3
BAŞVURU FORMU
EK-2
KİMLİK BİLGİLERİ
1.
T.C. KİMLİK NUMARASI
2.
ADI
: …..…………………….…………………
3.
SOYADI
: …..………...………….…………………
4.
BABA ADI : …..…………………….…………………
5.
ANNE ADI : …..……….………….…………………
6.
DOĞUM TARİHİ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
7.
DOĞUM YERİ : ……………………………………
8.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…
FOTOĞRAF
CİNSİYETİ
9.
E
K
ÖĞRENİM
BİLGİLERİ
10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : ………………………………………………………………………..........
11. MEZUNİYET TARİHİ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
12. TEBLİGAT ADRESİ :…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ………
..…………….…………………………………………………………….………………………………………….……………………………
13. SEMT/İLÇE :………………………….……
14.
İLİ
:………..………………………
15.
SABİT TEL. NO : …...……..……………… GSM NO:………………….……………….
İL KODU
POSTA KODU
16. E-POSTA ADRESİ :…………………………………………………………………………
KURUM BİLGİLERİ
17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI
: ………………….………………………………..…………………………………………….
18. GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI
: …….…………….………………………………..……………………………………………
(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)
19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..……………….
20. AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ
: ………………….………………………………………..……………….
(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)
21. ASKERLİĞİN YAPILIP
YAPILMADIĞI :
…………………………………………
DİĞER BİLGİLER
22. MECBURİ HİZMETİN
BULUNUP BULUNMADIĞI :
…………………………….…...………..
23. ADLİ SİCİL KAYDININ
OLUP OLMADIĞI :
……………………………………..……
YAPILDIYSA ŞEKLİ :
YAPILMADIYSA SEBEBİ :
…………………………………
…………………………………...……………………………….
VARSA YÜKÜMLÜ
BULUNULAN KURUM :
SEBEBİ VE SÜRESİ :
…………………………………
………………………..……………………..………………..…
VARSA MAHKUMİYETE
KONU SUÇ :
MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :
………..…………………………
……………………………………………….………………….
24. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :………. ……………………………………………………………………..……………..
25. ATANMAK İSTEDİĞİ GÖREV
Formu İnceleyen Görevlinin:
Adı Soyadı :
Görevi
:
Tarih-imza :
:……………………………………………………………………………………………..
ADAY SIRA
NUMARASI:
Bu başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki
değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi
arz ederim.
TARİH
: ….../..…./20…
ADAYIN İMZASI :
AÇIKLAMALAR:
1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.
2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.
3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.
4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.
UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç
duyurusunda bulunulur.
Download

Adalet Bakanlığı Kadrolu Şoför Alım İlanı