T.C.
SİLİVRİ
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ (657 4/B) İNFAZ ve KORUMA MEMURU
SÖZLEŞMELİ (657 4/B) BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ
ALIMI SINAV İLANI
1- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 12/02/2015 tarih ve 61447256-903.01/1503/
26338 sayılı yazıları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan Ek 2'nci
maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam
eden maddelerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için
sözleşmeli 795 infaz ve koruma memuru, 62 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 26 teknisyen,
74 destek personeli (şoför),22 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere
1000 sözleşmeli pozisyon ile önceki yıllara ait boş kalan 79 infaz ve koruma memuru, 1 büro personeli
(ceza infaz kurumu katibi), 2 destek personeli (aşçı), 115 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 12
teknisyen, 6 destek personeli (şoför), 3 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 218 sözleşmeli
pozisyon ile birlikte toplam 1.218 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacağı bildirilmiş; bu
pozisyonlardan
SİLİVRİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU için 65 tane
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek) ve 7 tane Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz
Kurumu Katibi) alımıyla ilgili sınav izni Komisyonumuza verilmiştir.
2- Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (KPSS 2014) girip en az 70 puan alıp
başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;
- Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (erkek) adayları için 5 (beş) katı aday, (65x5=325)
- Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) adayları için ise 20 (yirmi) katı
(7x20=140) aday uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) adayları için uygulamalı sınavda
başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime
yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı (7x3=21) kadar aday sözlü
sınava çağırılacaktır.
3- Başvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme
Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.
4. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞEBİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR;
I.
GENEL ŞARTLAR:
Sayfa 1 / 6
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan
şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 06 Mart 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz ve koruma
memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci,
şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
II.
ÖZEL ŞARTLAR:
A- Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğuna Yerleşebilmek İçin ;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 06 Mart 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş
olmak, merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30
yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1984 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.)
c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak,
B- Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek
için;
a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise
ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan
öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle
Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar
sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen
Sayfa 2 / 6
bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden
daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç
dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca
yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız
olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit
edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki
kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir.
Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde
kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
5. BAŞVURU TARİHİ :
Başvurular 27 Şubat 2015 günü başlayıp, 06 Mart 2015 günü mesai saati bitiminde sona
erecektir.
6. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava ;
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu için;
a) Silivri Adliyesi web sitesinden (www.silivri.adalet.gov.tr) veya Bakanlık internet sitesinden
temin edecekleri EK-1 başvuru formu (formun 25. maddesinde belirtilen yere atanmak istediği görevi
belirtmek suretiyle (Silivri Adalet Komisyonu Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru şeklinde)
(indirme linki ilanın sonundadır)
b) Öğrenim belgesi (KPSS’ye başvurulan diploma veya geçici mezuniyet belgesi)
c) 2014-KPSS sonuç belgesi
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Son iki ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği)için ;
a) Silivri Adliyesi web sitesinden (www.silivri.adalet.gov.tr) veya Bakanlık internet sitesinden
temin edecekleri EK-1 başvuru formu, (formun 25. maddesinde belirtilen yere atanmak istediği
görevi belirtmek suretiyle (Silivri Adalet Komisyonu Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katibi şeklinde)
(indirme linki ilanın sonundadır)
b) Öğrenim belgesi (KPSS’ye başvurulan diploma veya geçici mezuniyet belgesi)
c) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika, transkript
belgesi ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
d) 2014-KPSS sonuç belgesi
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
f) Son iki ay içerisinde çekilmiş 2 adet foto
Sayfa 3 / 6
ile birlikte SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’na (Silivri Adalet Sarayı Alibey mah. Ali Çetinkaya cad. 4.kat
Komisyon Kalemi) bizzat veya SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’na gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvuracaklardır.
Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi
(APS) veya kargo aracılığı ile SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’na ivedi gönderilecektir.
Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul
edilecektir.
Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona
başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar
dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de
başvuru yapabileceklerdir.
7. SINAV YERİ:
SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI’dır.
8. SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLÂNI:
Uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve boy-kilo ölçümüne
katılacak infaz ve koruma memuru adayları 16 Mart 2015 tarihinde Silivri Adalet Dairesi web sayfası
olan www.silivri.adalet.gov.tr. adresinde ve Silivri Adalet Dairesi ilan panosunda ilan edilecek, ayrıca
yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
9. BOY KiLO ÖLÇÜMÜ:
-İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (65x5=325)
içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava
katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 23 Mart 2015
tarihinde SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI’nda yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip
eden günlerde ölçüme devam edilecektir.
Sayfa 4 / 6
-İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümleri adalet komisyonu başkan ve üyeleri
tarafından yapılacak, bu husus başkan ve üyelerce imzalanan tutanakla tespit edilerek yerleştirmeye
esas evrakına eklenecektir. Boy ölçümleri ayakkabısız ve çorapsız olarak yapılacaktır.
10- SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) UYGULAMA
SINAV TARİHİ:
Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) adayları için; ilan edilen pozisyonun
yirmi katına giren (7x20=140) adayların 25 Mart 2015 günü adayların daktilo veya bilgisayar ile
vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının
tespiti için SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI’nda uygulama sınavı yapılacaktır.
11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI:
İlan edilen pozisyon sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren ve 16 Mart 2015
tarihinde ilan edilen adayların, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak
(4 adet) en geç 26 Mart 2015 tarihine kadar sınavı yapacak olan SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK
DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’na teslim etmeleri
gerekmektedir.
12. SÖZLÜ SINAV TARİHİ:
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru ile Ceza İnfaz Kurumu Katipliği sözlü sınavı 20 Nisan
2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın
tarihleri SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI’nca belirlenerek ilan edilecektir.
13. SINAV ŞEKLİ:
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
14. SÖZLÜ SINAV KONULARI:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan)
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekecektir.
15. NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına
göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru
Sayfa 5 / 6
pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet
meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en
yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben
kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
16. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
17. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya
yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre
yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.
18. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
19. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate
alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden
önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete
uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna
başvurmaları gerekmektedir.
İ L A N O L U N U R. 19.02.2015
Abdullah ÖZER
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
EKLER
:
EK-1 : Başvuru formu
Sayfa 6 / 6
Download

sözleşmeli büro personeli(ceza infaz kurumu katibi