DIġ CEPHE ISI YALITIM MALZEMELERĠ
ALLIGATOR DEKORATĠF TUĞLA
TANI M
Alliga tor Dekorati f Tuğla yapılarda iç ve dış c ephelerin şek illendirilmesi ve dek orasyonu için k ullanılan,
akrilik yapıda bir kaplama malzemes idir. Alliga tor I sı Yalıtım Si stemi üzerinde ve t üm dış ve iç cephe
dek orasy onlarında ik i farklı dok us u ve birç ok rengi ile mükemmel alternatifler s unar.
ÖZELLĠ KLERĠ
• Şaş ırt ıc ı derec ede esnektir. Asla çat lama y apmaz.
• Hafiftir.
• Uygulamas ı ç ok kolay dır.
• Nak liy esinde zay iat olmaz.
• Ekstra derz uy gulamas ı y oktur.
• Asla t uz kusmaz, s olmaz.
• Nefes alır, su buharı geçirme k abiliy eti yüks ektir.
• Koruy ucudur, ç arpma ve kirlenmeye k arşı y apıya muk avemet kaz andırır.
YÜZEY HAZI RLI ĞI
Kaplanacak y üz ey, düz, temiz, s ağlam, k uru ve t aş ıyıc ı olmalıdır.
YÜZEY BÖLÜMLEMESĠ
Kaplanacak y üzeyler çırpı ipi yardımıyla iş aret lenmelidir. Uygulama, aralıklar dahil 5 tabaka= 41.5 cm
yüksekliğindeki bantlar halinde y apılır. B urada derz aralığı olarak 10 –12 mm dikk at e alınmışt ır. K apı,
penc ere vb. engellerin olduğu yerde y üzey bölümlemesi y apılırk en bu kenarlar başlangıç nokt ası olarak
alınmalıdır.
YAPIġ TI RMA
Yapıştırma işlemi y ukarıdan aş ağıya doğru ve önce köş elerden başlayarak yapılmalıdır. Alliga tor Dekora tif
Tuğla yapışt ırılmas ında Alli gator Dekorati f Tuğla Ya pı Ģtırı cı sı kullanılır. Uy gulama çiment o es aslı s ıva
üzerine y apılac aksa s ıva iç erisinden gelen bey azlanmaları engellemek, Alligator Dekorati f Tuğla
Yapı Ģtırı cı sı nın uygulama süresini, kullanım k olaylığını ve y apış ma performans ını artt ırabilmek için y üzey in
Alliga tor Kaplama Asta rı ile ast arlanmas ı gerek mekt edir. Alli gator Dekorati f Tuğla Yapı Ģtırı cı sı önceden
çırpı ipi ile belirlenen yüz eyde 6 mm diş derinliğine s ahip taraklı mala ile y üzey e 3 -4 mm k alınlığında
uygulanır. Alliga tor Dekora tif Tuğlalar ark ada boşluk kalmayac ak şekilde kay dırılarak yapışt ırma harc ına
oturt ulmalı, hemen yapışt ırılabilec ek kadar alana yapışt ırıc ı sürülmelidir. Alliga tor Dekora tif Tuğlaların
aras ında k alan derzlerde görülen y apışt ırma harc ının üz erinden 10 mm’lik y ass ı bir fırça ile g eçilerek, t uğla
kenarlarında düz eltme (pahlama) işlemi yapılır. Ay rıca derz uygulamas ına gerek y okt ur. Yapışt ırıc ı prizini
aldıktan ve derzler k urudukt an sonra c ephe bir el fırç as ı ile süpürülür.
DEP OLAMA
Aşırı s ıcakt an ve nemden k oruy arak depolanmalıdır. A mbalajlar çok ağır y ük alt ında tut ulmamalı ve uz un
süre üst üst e kalmamalıdır.
AMBALAJ
Alliga tor De korati f Tuğla:
Boyut: 240 x 71 (±2) mm
2
144 adet / 3 m ’lik kolilerde
Alliga tor De korati f KöĢe Tuğla:
Boyut: 240 x 71 x 115 (±2) mm
36 adet / 3 mt ’lük k olilerde
UYARILAR
Çalış ırk en ve k uruma s üresinc e çevre ve yüz ey s ıcaklığı en az +5 °C, en çok + 30 °C aras ında olmalıdır.
Yağmurda, aş ırı rüzgarda vey a doğrudan güneş alan cephede çalış ılmamalıdır. 60°C üz erin deki sıc aklıklara
maruz k alabilecek bölgelerde Alliga tor Dekorati f Tuğla uy gulamas ı yapılmamalıdır.
*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi
takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenliktaşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.
AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No:3206 Gebze/KOCAELİ
Tel:0 216 571 13 50-59 (pbx) Fax:0 216 571 13 60
DĠ KKAT
Alliga tor De korati f Tuğlalar el işç iliği ile üret ilen, doğal pigmentler ve dolgu maddeleri iç eren ürünler
olmas ı bak ımından aynı modelle rin farklı ş arj numaralarında as gari dok u ve renk farklılık ları görülebilir. Bu
nedenle y üz ey büt ünlüğünün daha iyi s ağlanabilmesi iç in Alli gator Dekora tif Tuğlaların farklı
ambalajlardan k arışık olarak uy gulanmas ını tavsiy e ederiz. Y üzey uy gulamas ı bitiri ldikt en sonra bu yönde
şikayet ler k abul edilmey ecektir.
GÜV ENLĠK UYARILARI
S2
: Çocukların eline geçmemelidir.
S 46
: Yutulması halinde derhal doktora baş vurunuz ve ambalaj yada etiketi gösteriniz.
*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi
takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenliktaşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.
AKSİO BOYA SANAYİ VE RENK TASARIM A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No:3206 Gebze/KOCAELİ
Tel:0 216 571 13 50-59 (pbx) Fax:0 216 571 13 60
Download

dekoratif tuğla teknik bülten