DİSTRİBÜTÖR VE ULUSLARARASI SPONSOR ANLAŞMASI
TÜRKİYE
İşbu Distribütör ve Uluslararası Sponsor Anlaşması, Nu Skin International, Inc., bir Utah şirketi,
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Amerika Birleşik Devletleri (“NSI”) ve benim aramda
gerçekleşmiştir.
Lütfen BÜYÜK HARFLERLE ve siyah mürekkepli kalem ile doldurunuz. Aksi belirtilmedikçe tüm
bilgiler gereklidir. İşbu kontrat tüm gerekli bilgiler sağlandığı takdirde geçerli olacaktır.
Başvuranın adı ve soyadı..........................................................................................................
Başvuranın aile ismi............................................................................................................
Doğum tarihi (Gün/Ay/Yıl)…………………………………………………………………………………………………
İş Yeri İsmi (sadece şirket olarak kayıt yapıldığı zaman).........................................................
Vergi no. (İş Yeri için gereklidir – kaydın bir kopyasını ekleyin)………………………………………….
Sabit adres............................................................................................................................
İlçe/Şehir..........................................................................................................................................
Ülke..............................................................................................................................................
Posta kodu.........................................................................................................................................
İlçe/Şehir..........................................................................................................................................
Ülke..............................................................................................................................................
Posta kodu........................................................................................................................................
Telefon numarası (isteğe bağlı)…………………………………………………………………………………………………….
Mobil telefon numarası.............................................................................................................
Eposta (kişisel epostanızı bizlere vermeniz, önemli bilgileri ve güncellemeleri sizlere zamanında
bildirmemizi sağlayacaktır)
...........................................................................................................................................................
Sponsor ismi.................................................................................................................................
Sponsor ID no..................................................................................................................................
Kontratı imzalayan bundan böyle “Distribütör” ya da “Ben” olarak anılacaktır.
NSI ve ben; bu Distribütör Anlaşması’nın, Yerel Nu Skin ile gerçekleştirilen Yerleşik Olunan Ülke
Ürün Satın Alımı Anlaşması’ndan (PPA’da belirtildiği üzere) farklılık teşkil ettiğini ve farklı bir
anlaşma olduğunu anlamış bulunmakta olup, kabul etmekteyiz
A. Tanımlar
Büyük harflerle yazılmış olan ve Distribütör Anlaşması’nın bu bölümünde anlamları bulunmayan
terimler, Politikalar ve Prosedürler’de öne sürülmüştür.
“Prim”; Distribütörün, Distribütörün Alt Ekip Organizasyonunun ve ayrılan Executivelerin, Satış
Kazanç Planı’nda öngörülen gereklilikleri karşılayarak sattıkları ÜRÜN hacmi karşılığında
Distribütöre ödenen miktarı belirtmektedir. Yerel Nu Skin şirketleri, bu miktarları Distribütörlere
ödemek için, Yerleşik Olunan Ülkede tahsis edilmişlerdir.
“Kontrat”; Nu Skin ve benim aramda oluşan bu Distribütör anlaşmasını ve PPA’yı (herbiri aşağıda
tanımlandığı gibi) ifade etmektedir.
“Distribütör”; Nu Skin tarafından, işbu Distribütör Anlaşması’na uygun biçimde ürünlerin
tanıtımını yapmak, diğer Distribütörleri işe almak ve Satış Kazanç Planı gereklilikleri ile uyumlu
olarak prim teslim almak üzere yetkilendirilmiş bağımsız, anlaşmalı tarafları ifade eder.
“Distribütör Anlaşması”; Politikalar ve Prosedürleri, Satış Kazanç Planı ve opsiyonel programlara
ilişkin materyalleri de içermekle beraber, her biri değiştirilebilir olup işbu belgede referans
olarak belirtilmekle beraber, Distribütör ve Uluslararası Sponsor Anlaşmasını ifade etmektedir.
"Nu Skin”; NSI, Yerel Nu Skin bağlı şirketlerini ifade etmektedir.
“Ürünler”; her bir Yetkili Ülkede, Yerel Nu Skin aracılığı ile satılan Nu Skin servis ve mallarını ifade
etmektedir.
“Politikalar ve Prosedürler”; Bir Distribütörün işlerini işbu belgede tarif edildiği şekilde nasıl
yapacağını düzenleyen ve tarafların hakları ile ilişkilerini tanımlayan politikalardır.
“Yerleşik Olunan Ülke”; vatandaşı veya hukuken yerleşik olduğunuz ve ülkesinin Distribütörlük
Sözleşmesini akdettiğiniz ülke, bölge veya başka bir siyasi birimdir Eğer şirket, ortaklık, sınırlı
yükümlülükte şirket veya başka bir işletme örgütlenmesi biçiminde bir Ticari İşletmesiyseniz
Yerleşik Olduğunuz Ülkenin yasaları çerçevesinde hukuken kurulu olduğunuz ülke, bölge veya
başka bir siyasi birimdir ve Ticari İşletmenizin her bir mensubu Yerleşik Olunan Ülkede ve
Distribütörlük Sözleşmesi akdettiğiniz yerde iş yapmak için gerekli hukuki yetkiye sahiptir.
“Satış Kazanç Planı”; Şirket tarafından kullanılan ve Distribütörlerin kazanç ödeme yapısının
ayrıntıları ile gerekliliklerini ana hatlarıyla ortaya koyan özel plandır.
-2-
B. Yerleşik Olduğum Ülkede Market Ürünleri ve Sponsorluk Hakkı
NSI, işbu belgede beni, Distribütör Anlaşmasının şartlar ve koşullarına tabii olarak Distribütör
olarak tayin etmiştir. Distribütör olarak (a) Yerleşik Olduğum Ülkede ürünleri kişiden kişiye
öncelikli olarak evlerde Ürünleri tanıtmak ve (b) Yerleşik Olduğum Ülkede yeni Distribütörlere
sponsor olma hakkım ve yükümlülüğüm bulunmaktadır.
Distribütör Anlaşması’nın Utah’ta kabul edileceğini onaylıyorum.
C. Yerleşik Olunmayan Ülkede Ürün Satın Alımı ve Sponsor Hakkı
NSI, Yerleşik Olunmayan Ülkede bana yeni distribütörlere sponsor olma hakkını vermiştir.
Distribütör Anlaşması; bana özel şartların uygulanabilir olduğu bir EEA ülkesi vatandaşı
olmadığım sürece, Yerleşik Olunmayan Ülkede ürünleri tanıtma hakkını vermemektedir.
Her farklı Yerleşik Olunmayan Ülkenin, bana, distribütör sponsoru olarak o Yerleşik Olunmayan
Ülkede uygulanabilir gereklilikler ve spesifik hukuk kuralları uyma gerekliliğini dayatacağını kabul
eder; tüm göçmenlik, vize ve kayıt gereklilikleri de dahil olup bununla da sınırlı olmamakla
birlikte, ilgili Yerleşik Olunmayan Ülkedeki tüm bu yasalarla yönetmeliklere ve düzenlemelere
uyacağımı belirtirim.
PPA’ya tabii olarak; Ürünleri Yerleşik Olunmayan Ülkede, sadece NSI’nın bağlı şirketlerinden, o
Yerleşik Olunmayan Ülkedeki belirtilmiş olan ayrıcalıklı toptan distribütörlerden alacağımı kabul
ederim. Ayrıca, (i) Yerleşik Olunmayan Ülkeden ürünleri sadece kişisel kullanımım için ya da
potansiyel yeni distribütörlere göstererek kanıtlamak için satın alacağımı, (ii) spesifik şartların
uygulandığı EEA Ülkelerinden birinin Oturumuna hakkım olmadığı sürece ürünleri doğrudan ya
da dolaylı olarak satmayacağımı, veya dağıtmayacağımı, ve (iii) Yerleşik Olunmayan Ülkeden
satın alınan ürünlerle ilgili tüm uygulanabilir yasalara uyumlu olacağımı kabul ederim.
D. Bağımsız Anlaşma Tarafı
Bir Distribütör olarak, bağımsız bir anlaşma tarafı olduğumu ve bir Nu Skin çalışanı olmadığımı
kabul eder, onaylarım. Bağımsız bir anlaşma tarafı olarak, ben:

Kendi işinde çalışan birisi gibi, çalıştığım zamanın ve çalıştığım saatlerin sadece benim
sorumluluğumda olduğunu;

Çalıştığım saat başına değil, satın alımlar ve satışlar üzerinden Bonus olmak kaydı ile ödeme
alacağımı;

Girişimci riskine tabii olduğumu ve distribütör olarak maruz kalacağım tüm kayıplarımın
benim sorumluluğumda olduğunu;

Gerekirse, bir çalışan kimlik numarası edineceğimi;

Kendi lisans ücretlerimi ve herhangi bir sigorta ücretini ödeyeceğimi;
-3-

Tüm iş masraflarımdan; gezi, eğlence, ofis, yasal, yazı işleriyle alakalı, ekipman, muhasebe ve
genel harcamalar dahil olmak üzere ve bununla da sınırlı olmamak üzere herhangi bir
garanti, geri ödeme veya avans olmaksızın sorumlu olduğumu;

Vergi sebepleri yüzünden bir çalışan olarak ele alınmadığımı ve,

Yasalar gereğince işimle ilgili herhangi bir vergiyi ödeyeceğimi kabul ederim.
Ben, Nu Skin'e ait bir çalışan, yasal temsilci, iş kurucu ya da ticari acenta olmadığımı kabul
etmekle beraber; Anlaşma'da izin verilmediği sürece Nu Skin namına davranmaya yetkim
olmadığını onaylarım. Bu Kontrat'ta yer alan hiçbirşey Nu Skin ve benim aramda herhangi bir
ortaklığa, acentalığa, işçi-patron ilişkisine veya müşterek teşebbüs ilişkisine dayandırılımaz
ya da yöneltilemez.
E. Primler
(a) Sponsorluktan değil, Ürünlerin satışından ve satın alımından Prim ödemeleri alacağımı; ve
Prim ödemelerine elverişli olmak için Satış Kazanç Planı’nda belirtilen tüm gerekliliklere
uyacağımı ve aynı zamanda Kontrat’ın şartlarını ihlal etmemem gerektiğini anlamış bulunuyorum
ve kabul ediyorum.
(b) Sadece Primlere hak kazanabilmek uğruna Nu Skin Ürünleri satın almayacağımı; bir sonraki
ürün siparişini vermeden önce, bir önceki siparişlerimin en az 80%’ini tüketeceğimi ya da
satacağımı kabul ederim.
(c) Prim ödemeleri ve takdir edilmemin bir kısmının anlaşmama bağlı olarak harcadığım önemli
miktarda zamana bağlı olduğunu; (i) Alt Ekip Organizasyonumu eğitmeme, denetlememe,
motive etmeme ve yardım etmeme ve Alt Ekibimin; Ürünleri müşterilere satma eforlarına, (ii)
kişisel olarak satılan Ürünlere ve (iii) işi tanıtmama bağlı olduğunu kabul ederim.
F. Sunumlar ve Garantiler
İşbu Distribütör Anlaşması’na girmeye yetkili olduğumu; geçerli bir kontrata taraf olmak için tüm
yasal hakları taşıdığımı; ve işbu anlaşmada belirtildiği üzere anlaşma gerçekleştiğinde, benim
tarafımdan ulaştırıldığında ve NSI tarafından kabul edildiğinde işbu Distribütör Anlaşması yasal
olarak geçerlilik ve bağlayıcı yükümlülük teşkil edeceğini belirtir ve garanti ederim.
Ayrıca belirtirim ve taahhüt ederim ki: Distribütör Anlaşması’nda sağladığım bilgiler kesin ve
tamam olup; yanlış ya da NSI’yı yanlış yönlendirebilecek bir bilgi sağlamam halinde; NSI ayrı ayrı
kısımlarını belirterek Distribütörlük Anlaşması’nı geçersiz kılma hakkını saklı tutar; (b) Yerleşik
Olduğum Ülke için sağladığım kimlik numarası ya da vergi kimlik saptama numarası doğrudur; (c)
Bir kişi olmam halinde, Yerleşik Olunan Ülkede, Distribütör olarak aksiyon almama yasal olarak
hakkım olduğunu ve bahsi geçen Yerleşik Olunan Ülkede, yasal olarak ikamet ettiğimi ve yaşayan
birisi olduğumu kabul ederim; ve (d) bir şirket olmam halinde; ortaklık, limited şirket ya da
-4-
herhangi başka bir iş organizasyonu gibi herhangi bir iş birimi ya da kurumu Yerleşik Olduğum
Ülkede yasal olarak oluşturulmuş olmalıdır ve bu iş kurumunun her üyesi, Yerleşik Olunan
Ülkede yasal olarak iş yapmak için yetkili olmalıdır.
Benim ya da partnerimin ya da eşimin (bir şirket olması ya da iş organizasyonu olması halinde,
herhangi bir katılımcı İş Birimi Formunda listelenmelidir) başka bir şirket distribütörlüğü ile bu
anlaşmayı imzalamamdan altı ay öncesine kadar herhangi bir bağlılığının olmadığını (Satış Kazanç
Planı'na göre bu süre, daha üst broş sahipleri veya Executivelik ile eşitliği olan ünvanlar için bir
yıldır) taahhüt ve garanti ederim.
G. Kişisel Bilgi Transferine Yetki
NSI ve Yerel Nu Skin’i, Nu Skin distribütörlüğüme destek sağlamaları için, kişisel ve/veya özel
bilgilerimi kullanmaları konusunda yetkilendiriyorum. Bu özel bilgiler, (a) NSI veya Yerel Nu
Skin'e distribütörlüğüm ve Alt Ekip Organizasyonumla bağlantılı olarak sağladığım bilgiler, veya
(b) Distribütör olarak gerçekleştirdiğim aktivitelerin bir sonucu olarak gelişen bilgilerdir ve (i)
şirketin ana ve iştirak şirketlerine, (ii) gerekli olduğu takdirde Nu Skin bağımsız üst ekip
Distribütörlerine ve (iii) hukuken gerekmesi halinde gerekli resmi kurumlara veya düzenleyici
kuruluşlara aktarılacak ve ifşa edilecektir. Ayrıca NSI veya Yerel Nu Skin’i, pazarlama materyali ve
Distribütör tanıtma amacı ile kişisel bilgilerimi kullanması konusunda yetkilendiriyorum.
H. Kontratın Kabul Edilmesi
Distribütör Anlaşması’nın efektif tarihi, kontratın NSI tarafından kabul edildiği tarih olacaktır ve
bu tarih, benim Distribütör Anlaşması’nı elektronik olarak imzalayarak şirketin internet kaydolma
prosedürü aracılığı ile şirkete ulaştırmam ve NSI tarafından teslim alınıp kabul edileceği tarihtir.
I.
Teminat ve Sınırlı Sorumluluk
(a) Teminat
Nu Skin’i ve şirketin her bir hisse sahibini, görevlisini, direktörünü ve çalışanını; herhangi bir
iddiadan talepten, yükümlülükten, kayıptan, eylemden ve eylem sebeplerinden, masraflardan ya
da maliyetlerden, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere ve bununla da sınırlı olmamak
üzere, bağımsız distribütörlük işimi yönetirken tarafımın ihmali ya da doğrudan veya dolaylı
yollarla doğabilecek ya da sonuç verebilecek herhangi bir eylemim sonucunda herhangi bir
sınırlama olmaksızın, temsillerin ve garantilerin ihmalinden, Distribütör Anlaşması ihlali ve
iptalinden, ve taraflar arasındaki tüm diğer anlaşmaların ihlalinden veya herhangi bir diğer iddia
veya eylem sebeplerinden sorumlu tutmayacağımı kabul ederim.
-5-
(b) Sınırlı Yükümlülük
BU MADDE NU SKİN’İN SİZLERE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLANDIRIR. LÜTFEN
DİKKATLİ OKUYUN.
BU ANLAŞMA’DAN, NU SKIN İLE OLAN İLİŞKİMDEN, YA DA HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI
ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR İDDİA YA DA TALEP İÇİN KONTRATTAN DOĞAN BİR EYLEM,
HAKSIZLIK, VE HAKKANİYET DAHİL OLUP BUNUNLA DA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KABUL
EDİYORUM Kİ, NU SKIN’İN MAKSİMUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU ANLAŞMAZLIKLAR NU SKİN'E
BİLDİRİLDİKTEN ÖNCEKİ 12 AY BOYUNCA YEREL NU SKİN’DEN SATIN ALDIĞIM ÜRÜNLERİN
MASRAFLARI KADARDIR VEYA DAHA FAZLASI İÇİN US$6000’DIR.
J.
Zorunlu ve bağlayıcı arabuluculuk
1. DİSTRİBÜTÖR ANLAŞMASI TAHKİM MÜESSESESİNE TABİİDİR. DİSTRİBÜTÖR ANLAŞMASI İLE
İLGİLİ YA DA ANLAŞMADAN DOĞAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ UTAH
MAHKEMESİNİN HAKEMLİĞİ İLE YAPILACAKTIR. Bu kontratın orjinal yeri State of Utah, USA
olup; kontrat yasalar seçimi konusundaki kurallarına hiçbir etki etmeden, Utah yasaları ile
yönetilecek, Utah yasalarınca yorumlanacak ve incelenecektir. Herkese açık olmayan mahkeme
salonu, herhangibir Anlaşmazlık halinde yargı yetkisi için Salt Lake County, Utah, USA’da
bulunmaktadır. Utah Eyaleti'nde bulunan herhangi bir mahkemenin kişisel yargılama yetkisine
rıza gösterdiğimi belirtirim ve başka herhangi uygun olmayan bir mahkeme salonuna itiraz
hakkımdan feragat ederim.
2. Herhangi bir Anlaşmazlığın; bu maddenin şartlar ve koşulları uyarınca ve Politikalar ve
Prosedürlerde ön görülen Bölüm 7 (Tahkim) kurallarınca ve prosedürlerince ya da bir şirket web
sitesince Office bölümü çevrimiçi görüntülenerek çözüleceğini ve kararlaştırılacağını kabul
ediyorum. Hakemlik faaliyetleri Salt Lake City, Utah, USA’da yürütülmektedir. Hakemlik
faaliyetleri İngilizce dilinde yürütülecektir ama tarafların istekleri ve masrafları üstlenmeleri
doğrultusunda dökümanlar ve tanıklıklar, ifadeler herhangi bir başka dile çevrilebilir. Bir hakem
anlaşmazlıkları duymak ve karar vermek için atanacak olup, tarafların rızası ile seçilecektir.
Taraflar, (i) hakemlik masraflarını ve (ii) yönetimsel hakemlik müessesesi masraflarını ve
giderlerini eşit olarak üstleneceklerdir. İki tarafında yazılı rızası olmadan hiçbir parti veya
hakemler, herhangi bir tahkim kararının varlığını, içeriğini veya sonucunu ortaya çıkarma hakkına
sahip değillerdir. Hakem tarafından verilen herhangi bir karara ilişkin kesin hüküm, yargı yetkisi
olan herhangi bir mahkemeye girebilir.
3. “Anlaşmazlık”, kontrata, haksız fiile, tüzüğe, yasaya, ürün yükümlülüğüne, hakkaniyete veya
başka bir eylem nedenine dayanıyor olsun (i) bu Kontrat çerçevesinde veya Kontratla ilgili olarak
ortaya çıkan, (ii) Distribütörlükle veya Şirketin bağımsız yüklenicileri olarak girdiğiniz iş
ilişkilerinizle ilgili olarak sizinle diğer Distribütörler arasında ortaya çıkan, (iii) siz ve Şirket
arasındaki, (iv) Nu Skin ile veya geçmişteki ya da mevcut bağlı kuruluşlarla, onların sahipleriyle,
yöneticileriyle, memurlarıyla çalışanlarıyla, yatırımcılarıyla veya satıcılarıyla ilişkili olan, (v)
-6-
Ürünlerle ilgili, (vi) sizin Distribütörlüğünüzü etkileyen başka herhangi bir konunun Şirket
tarafından çözümlenmesiyle ilgili veya Şirketin disiplin eylemleri veya Kontratın yorumlanması
konusundaki uyuşmazlığı da dâhil olmak üzere Şirketin işlerinden doğan veya bunlarla ilgili olup
geçmişteki, mevcut veya gelecekteki herhangi ve tüm iddiaları, anlaşmazlıkları, eylem veya
şikâyet nedenlerini” ifade eder.
4. YEREL NU SKİN’DEN HERHANGİ BİR PRİM TESLİM ALMAM HALİNDE VEYA HERHANGİ BİR
ÜRÜN SATIN ALMAM HALİNDE; BELİRTİLMİŞ UYGUNLUĞU OLAN WEB SİTELERİNDEN HERHANGİ
BİR ÜRÜN SATIN ALMAM HALİNDE YA DA NU SKIN WEB SİTELERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE
ERİŞİMİMİN OLMASI VE ORADAKİ BİLGİYİ KULLANMAM HALİNDE, BU TAHKİM ANLAŞMASINI
KABUL ETMİŞ SAYILIRIM VE BU ANLAŞMAYA BAĞLI SAYILIRIM.
Distribütör
Anlaşmanın basılı kopyasını kişisel olarak doldurup imzalamam gerektiğini ve Şirkete kimlik
kartımın bir adet kopyası ile beraber göndermem gerektiğini anlamış bulunuyor, kabul
ediyorum. Web sitesi aracılığı ile kayıt olmam halinde, basılı kopya kayıt tarihinden itibaren 60
gün içerisinde şirkete gönderilmelidir.
 Bu Anlaşma ile ilgili tüm şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum.
Basılı isim
Basılı isim
Kimlik kartı Numarası #
Verildiği tarih ve yer
Başvuranın imzası
Tarih
-7-
YERLEŞİK OLUNAN ÜLKE ÜRÜN SATIN ALIM ANLAŞMASI
TÜRKİYE
İşbu Yerleşik Olunan Ülke Ürün Satın Alım Anlaşması, Türkiye yasalarınca kaydedilmiş bir şirket
olan ve kayıt ofis adresi maslak Mahallesi Bilim sokak n°1, Sun plaza Kat: 13, 34398 Maslak,
İstanbul, Türkiye, Vergi Numarası 6320379153 olan Nu Skin Türkiye Cilt Bakim ve Besleyici
ürünler Tic. Lt. St. (“Nu Skin Yerel”) ve benim aramda gerçekleşmiştir.
Lütfen BÜYÜK HARFLERLE ve siyah mürekkepli kalem ile doldurunuz. Aksi belirtilmedikçe tüm
bilgiler gereklidir. İşbu kontrat tüm gerekli bilgiler sağlandığı takdirde geçerli olacaktır.
Başvuranın adı ve soyadı..........................................................................................................
Başvuranın aile ismi............................................................................................................
Doğum tarihi (Gün/Ay/Yıl)…………………………………………………………………………………………………
İş Yeri İsmi (sadece şirket olarak kayıt yapıldığı zaman).........................................................
Vergi no. (İş Yeri için gereklidir – kaydın bir kopyasını ekleyin)………………………………………….
Sabit adres............................................................................................................................
İlçe/Şehir..........................................................................................................................................
Ülke..............................................................................................................................................
Posta kodu.........................................................................................................................................
İlçe/Şehir..........................................................................................................................................
Ülke..............................................................................................................................................
Posta kodu.........................................................................................................................
Telefon numarası (isteğe bağlı)…………………………………………………………………………………………………….
Mobil telefon numarası.............................................................................................................
Eposta (kişisel epostanızı bizlere vermeniz, önemli bilgileri ve güncellemeleri sizlere zamanında
bildirmemizi sağlayacaktır)
...........................................................................................................................................................
Sponsor ismi.................................................................................................................................
Sponsor ID no..................................................................................................................................
Bundan böyle “Distribütör” veya “Ben” olarak anılacaktır.
NSI’nın bağlı ortaklarından olan Yerel Nu Skin, Yerleşik Olduğum Ülkede Ürünlerin ayrıcalıklı
toptan dağıtım distribütörüdür.
-8-
Yerel Nu Skin ve ben; işbu PPA’nın, NSI ile yapılan Distribütör ve Uluslararası Sponsor
Anlaşması’ndan (Distribütör Anlaşması’nda belirtildiği üzere) farklılık arzettiğini ve farklı bir
anlaşma olduğunu kabul etmekteyiz ve anlamış bulunmaktayız.
A. Tanımlar
Büyük harflerle yazılmış olan ve Ürün Satın Alım Anlaşması’nın bu bölümünde anlamları
bulunmayan terimler, Politikalar ve Prosedürler’de öne sürülmüştür.
“Prim”; Distribütörün, Distribütörün Alt Ekip Organizasyonunun ve ayrılan Executivelerin, Satış
Kazanç Planı’nda öngörülen gereklilikleri karşılayarak sattıkları ÜRÜN hacmi karşılığında
Distribütöre ödenen miktarı belirtmektedir. Yerel Nu Skin şirketleri, bu prim miktarlarını
Distribütörlere ödemek için Yerleşik Olunan Ülkede tahsis edilmişlerdir.
“Kontrat”; Nu Skin ve benim aramda oluşan bu Distribütör anlaşmasını ve PPA’yı (herbiri aşağıda
tanımlandığı gibi) ifade etmektedir.
“Distribütör”; Nu Skin tarafından, bu Distribütör Anlaşması’na uygun biçimde ürünlerin
tanıtımını yapmak, diğer Distribütörleri işe almak ve Satış Kazanç Planı gereklilikleri ile uyumlu
olarak bonus/prim teslim almak üzere yetkilendirilmiş bağımsız, anlaşmalı tarafları ifade eder.
“Distribütör Anlaşması”; Politikalar ve Prosedürleri, Satış Kazanç Planı ve opsiyonel programlara
ilişkin materyalleri de içermekle beraber, her biri değiştirilebilir olup işbu belgede referans
olarak belirtilmekle beraber, Distribütör ve Uluslararası Sponsor Anlaşmasını ifade etmektedir.
“Nu Skin”; NSI, Yerel Nu Skin bağlı şirketlerini ifade etmektedir.
“Ürünler”; her bir Yetkili Ülkede, Yerel Nu Skin aracılığı ile satılan Nu Skin servis ve mallarını ifade
etmektedir.
“PPA”; burada referans gösterilen ve her biri işbirliği içerisinde olan Politikalar ve Prosedürler de
dahil olmak üzere bu Yerleşik Olunan Ülke Ürün Satın Alım Anlaşmasını ifade eder.
“Politikalar ve Prosedürler”; bir Distribütörün işlerini bu belgede tarif edildiği şekilde nasıl
yapacağını düzenleyen ve tarafların hakları ile ilişkilerini tanımlayan politikalardır.
“Yerleşik Olunan Ülke”; vatandaşı veya hukuken yerleşik olduğunuz ve ülkesinin Distribütörlük
Sözleşmesini akdettiğiniz ülke, bölge veya başka bir siyasi birimdir. Eğer şirket, ortaklık, sınırlı
yükümlülükte şirket veya başka bir işletme örgütlenmesi biçiminde bir Ticari İşletmesiyseniz;
Yerleşik Olduğunuz Ülkenin yasaları çerçevesinde hukuken kurulu olduğunuz ülke, bölge veya
başka bir siyasi birimdir ve Ticari İşletmenizin her bir mensubu Yerleşik Olunan Ülkede ve
Distribütörlük Sözleşmesi akdettiğiniz yerde iş yapmak için gerekli hukuki yetkiye sahiptir.
“Satış Kazanç Planı”; Şirket tarafından kullanılan ve Distribütörlerin kazanç ödeme yapısının
ayrıntıları ile gerekliliklerini ana hatlarıyla ortaya koyan özel plandır.
-9-
B. Yerleşik Olunan Ülkede Sağlanan Servisler
Bu PPA altında Yerel Nu Skin; bana bağımsız bir anlaşma tarafı olarak, Yerleşik Olunan Ülkede
toptan satın alım için Ürünler sunacaktır. Bu Ürünleri; Politikalar ve Prosedürlerce sağlanmış
istisnalar dahilinde, yalnızca tabii olduğum ve Yerleşik Olduğum Ülkede satacağımı kabul ederim.
Ek olarak Yerel Nu Skin, Yerleşik Olduğum Ülkede bana takip eden servisleri sağlayacaktır:
Yerleşik Olunan Ülkede Ürünleri Distribütörler ve Müşteriler için dağıtmak ve siparişleri kabul
etmek, (ii) Yerleşik Olunan Ülkede satın alınan ürünlerin tüm iade işlemlerini halletmek ve gerekli
olan para iadelerini halletmek, (iii) Distribütörlere destek servisi sağlamak ve NSI politikaları
uyarınca tüm gerekli aksiyonları almak, ve (iv) Yerleşik Olunan Ülkede NSI tarafından belirlenen
ve yönlendirilen Primleri Distribütörlere ödemek ve ayrıca aşağıda Bölüm F’de açıklananlar.
NSI'nın; Yerel Nu Skin’i, NSI’nın bağlı olduğu şirketlerinin namına Distribütör olarak bana
Primlerimi ödemesi için yetkilendirdiği ve imtiyazlandırdığını anlamakla beraber; gerekli olması
halinde Prim faturalarını benden almaya yetkili olduğunu; Primleri tekrar NSI'ya geri yüklemekte
yetkili olduğunu; Nu Skin Yerel Şirketi ismi üzerine Yerleşik Olunan Ülkede gerekli olan vergi
ödemelerinin, Prim üzerine ek olarak yapılması konusunda yetkili olduğunu anlamış
bulunuyorum.
C. Ürünlerin Pazarlaması; Fiyatlandırma
Ürünler için herhangi bir minimum satın alım veya stok gerekliliği bulunmamaktadır; (b)
Ürünleri, Yerel Nu Skin’den toptan satın almak için hakkım bulunmaktadır; (c) Kontratın şartları
ve koşulları ile uyumlu olarak, Yerleşik Olduğum Ülkede Ürünlerin satış promosyonunu
sürdüreceğim; ve (d) Yerleşik Olduğum Ülkede, Ürünler ve Satış Kazanç Planı, kurumsal şirket
edebiyatını kapsamadıkça ya da şirket etiketi üzerinde olmadıkça, Satış Kazanç Planı ve Ürünler
hakkında hiçbir iddiada bulunmayacağım. Yerel Nu Skin’in belirttiği fiyatlardan Ürünleri satın
alma hakkım bulunmaktadır ve Yerel Nu Skin’in Ürün fiyatlarını otuz (30) gün önceden bildirmek
kaydı ile değiştirebileceğini kabul ederim.
D. Para İadeleri
Kontratımı kayıt olduktan itibaren 60 gün içerisinde feshetmem halinde, kullanılmamış ürünleri
geri iade ederek toptan satış fiyatının 100%’ünü geri alma hakkım bulunmaktadır (önceden
ödenmişseö KDV/vergi dahil ve satın alımla ilgili komisyonlar, nakliye ücreti veya satışla ilgili tüm
faydalar hariç olmak üzere). Nu Skin Yerel 14 gün içerisinde iade edilen ürünlerin miktarını
sizlere transfer edecektir. Ayrıca, kayıt tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sistemden ayrılmam
halinde, aşağıdaki belirtilen şartların oluşması halinde, Nu Skin Yerel’in iade edilen ürünlerin
tutarının 90%’ını tarafıma iade edeceğini anlıyor ve kabul ediyorum.
- 10 -
Daha önce belirtilen para iadesi politikasında herhangi bir kısıtlamaya ya da satın alım sırasında
ortaya çıkan özel şartlara tabii olarak tüm açılmamış, tekrar satılabilir Ürünler sipariş tarihinde
itibaren oniki gün içerisinde geri gönderilirse, 90% para iadesi uygulanabilir Primler çıkarılarak
iade edilecektir. Yerel Nu Skin; herhangi bir ürün için (Kişiselleştirilmiş Satış Yardımları hariç)
satın alım tarihinden itibaren oniki ay içerisinde toptan satış fiyatının 90%’ını iade etmeyi
(önceden ödenmişse KDV/vergi dahil, satın alımla ilgili taşıma giderleri, komisyonlar ve diğer tüm
karları çıkartılarak) kabul etmektedir. Ürünler, (Kişiselleştirilmiş Satış Yardımları hariç) Şirkete
satın alındıktan 30 gün sonra iade edilirse satış değerinin 100%’ü iade edilecektir (önceden
ödenmişse KDV/vergi dahil ve satın alımla ilgili taşıma giderleri, komisyonlar ve diğer tüm karları
çıkartılarak). Tüm para iadeleri için, Ticari Mal İade Yetki (RMA) numarası edinmek zorundasınız.
RMA numarası edinmek için, fatura arz edilmelidir. Ürünü Yerel Nu Skin’e tekrar satılabilir gibi
yeni bir formda kendi masrafınızda ulaştıracaksınız. Bu sayede ürün açılmamış, değiştirilmemiş,
oldukça sağlam bir şekilde tekrar stoklanabilir ve satılabilir olacaklardır. Lütfen para iadesi
konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için Politikalar ve Prosedürlere göz atınız.
E. Otomatik Gönderi Ödülleri Programı (“ADR Programı”)
(a) Her ay otomatik olarak teslim almayı arzu ettiğim Ürünlerin türünü ve miktarını belirtmişsem,
bu Ürünlerin ödemesi sağladığım ödeme formu üzerinden her ay yapılacaktır ve bu Ürünler;
Yerel Nu Skin’i aksini yazılı olarak bilgilendirmediğim sürece, listelediğim teslim adresine
iletilecektir.
(b) Yerel Nu Skin; bu anlaşmanın Otomatik Gönderi Programı vasıtası ile ya da başka bir ADR
Programı aracılığıyla her ay teslim almayı seçmiş olduğum spesifik ürünlerin fiyatını değitirebilir
ya da ürün satışını devam ettirmeyebilir. Bu gibi durumlarda Yerel Nu Skin beni değişiklikler
hakkında bilgilendirecek ve (i) herhangi bir Nu Skin ürününün devam etmiyor olması halinde,
kalan ürünleri bana göndermeye devam edecek veya eşit değerdeki yahut daha yüksek değerli
bir ürünle değiştirecektir, ve (ii) herhangi bir fiyat değişikliğinin ya da ürün güncellemesi
durumunda aylık siparişim ile ilgili ben Yerel Nu Skin’i doğrudan bilgilendirmedikçe, bana aynı
ürünleri yeni fiyattan seçmiş olduğum ADR Programı altında göndermeye devam edecektir.
(c) Her ay Otomatik Teslim siparişini ödemek için; Yerel Nu Skin veya bir bağlı şirketini, bu
anlaşmanın Otomatik Gönderi Ödülleri Programı veya ADR Programı kayıt formu ile belirtilmiş
otomatik kredi kartı borç düzenlemesi konusunda yetkilendiriyorum. Yetkilendirdiklerim dışında
Yerel Nu Skin ya da bir bağlı şirketi, tasarlanmış ödeme hesabında herhangi başka bir değişiklik
yapmayacaktır (satış vergi değerleri uygulanabilir satış vergi oranlarına bağlı olarak dalgalanma
gösterebilir).
(d) Kabul ederim ki: ADR Programı puanları ile satın alınmış olan Ürünlerin geri iadesine izin
verilmeyecektir; (ii) ADR Programı puanları ile satın alınan Ürünler üzerinden grup satış hacmi ya
da kişisel satış hacmi kazanılamaz; (iii) ADR Programı puanlarını paraya çevrilme hususuna
- 11 -
uygulanabilir satış vergileri ya da katma değer vergileri uygulanacaktır ve (iv) çevirmenin değeri
benim için gelir olarak değerlendirilecektir.
(e) Satın alınan seçilmiş herhangi bir Ürün geri gönderildiğinde; ADR Program puanlarını teslim
almak ve ürünün seçili kalmasını sağlamak amaçlı Ürünlerin tekrar satın alınması hususunu kabul
ediyorum.
(f) Yerel Nu Skin’in (i) ADR Programını herhangi bir zamanda herhangi bir sebepten dolayı iptal
edebileceğini kabul ediyorum; ve (ii) bu anlaşma süresi dolduğu takdirde benim ADR programına
katılma hakkımı şayet (A) bu anlaşmada sağlanan kredi kartı ve banka yetkisinin süresinin
dolması, iptal olması ya da feshi, (B) Kontrat’ın şartlar ve koşullarını ihlal etmem ya da (C) NSI'nın
distribütörlüğümü fesh etmesi durumlarında iptal etme yetkisini elinde bulundurduğunu kabul
ediyorum. Yerel Nu Skin’i yazılı olarak bildirmek koşulu ile aylık ADR Programı'mı iptal
edebilirim. Bahsi geçen iptaller en az ondört (14) gün içinde efektif olacaktır.
F. Primler
(a) Yerel Nu Skin’i; NSI tarafından belirtilen ve yönlendirilen şekilde herhangi bir Prim
ödemesinin, benim tarafımdan belirtilen finansal kurumlarda bulunan hesabıma transfer etmesi
konusunda yetkilendiriyorum. Bu yetki bundan bir önceki yetkiyi değiştirecek ve, (i) Doğrudan
yatırılan depozito programından çekilmem konusundaki yazılı mektubumu Yerel Nu Skin’e
ulaştırmam, ve (ii) Yerel Nu Skin’in, bildirimim uyarınca gerekli değişikliği yapma fırsatını bulması
şartları oluşana kadar etkili olacaktır.
(b) Yerel Nu Skin’i (i) banka hesabımı değiştirmeden ya da kapatmadan önce, veya (ii) finansal
kurumumun, hesap numaramı ya da aktarım numaramı değiştirmesinden önce derhal bildirmem
gerektiği hususunu kabul ediyorum. Yerel Nu Skin’i hesap numarası değişikliğinde bildirmekteki
gecikmeler Prim ödemelerini de geciktirecektir. Finansal Kurumumu ve/veya hesap numaramı
değiştirmem durumunda, yeni Doğrudan Para Transferi Yetki Formunu doldurmam gerekmekte
ve bu formu varolan hesabımı kapatmadan evvel Yerel Nu Skin’e göndermem gerekmektedir.
(c) Yerel Nu Skin’in açık bir ihmalinin olmaması ya da bilerek suistimal gibi durumlarının
haricinde Yerel Nu Skin’in hesabıma erişememesinden ya da hesabıma para transferini
zamanında yatıramamasından dolayı, NSI ve Yerel Nu Skin sorumlu tutulamaz. Nu Skin’in
yükümlülüğü, aksi halde transferi gerçekleşecek olan miktarı aşmayacaktır.
G. Sunumlar ve Garantiler
İşbu PPA’ya girmeye yetkili olduğumu; geçerli bir kontrata taraf olmak için tüm yasal hakları
taşıdığımı; ve işbu anlaşmada belirtildiği üzere anlaşma gerçekleştiğinde, benim tarafımdan
ulaştırıldığında ve NSI tarafından kabul edildiğinde iş bu PPA’nın yasal olarak geçerlilik ve
bağlayıcı yükümlülük teşkil edeceğini belirtir ve garanti ederim.
- 12 -
Ayrıca belirtirim ve garanti ederim ki: (a) PPA’da sağladığım bilgiler kesin ve tamam olup, yanlış
ya da NSI veya Yerel Nu Skin’i yanlış yönlendirebilecek bir bilgi sağlamam halinde; NSI ayrı ayrı
kısımlarını belirterek Kontratı geçersiz kılma hakkını saklı tutar; (b) Yerleşik Olduğum Ülke için
sağladığım kimlik numarası ya da vergi kimlik saptama numarası doğrudur; (c) Bir kişi olmam
halinde, Yerleşik Olunan Ülkede, Distribütör olarak aksiyon almama yasal olarak hakkım
olduğunu ve bahsi geçen Yerleşik Olunan Ülkede, yasal olarak ikamet ettiğimi ve yaşayan birisi
olduğumu kabul ederim; ve (d) bir şirket olmam halinde; ortaklık, limited şirket ya da herhangi
başka bir iş organizasyonu gibi herhangi bir iş birimi ya da kurumu Yerleşik Olduğum Ülkede
yasal olarak oluşturulmuş olmalıdır ve bu iş kurumunun her üyesi, Yerleşik Olunan Ülkede yasal
olarak iş yapmak için yetkili olmalıdır.
Benim ya da partnerimin ya da eşimin (bir şirket olması ya da iş organizasyonu olması halinde,
herhangi bir katılımcı İş Birimi Formunda listelenmelidir) başka bir şirket distribütörlüğü ile bu
anlaşmayı imzalamamdan altı ay öncesine kadar herhangi bir bağlılığının olmadığını (Satış Kazanç
Planı'na göre bu süre, daha üst broş sahipleri veya Executivelik ile eşitliği olanlar için bir yıldır)
belirtirim ve garanti ederim.
H. Kişisel Bilgi Transferi İçin Yetki
NSI ve Yerel Nu Skin’in, Nu Skin distribütörlüğüme destek sağlamaları için, kişisel ve/veya özel
bilgilerimi kullanmalarını konusunda yetkilendiriyorum. Bu özel bilgiler, (a) NSI veya Yerel Nu
Skin'e distribütörlüğüm ve Alt Ekip Organizasyonumla bağlantılı olarak sağladığım bilgiler, veya
(b) Distribütör olarak gerçekleştirdiğim aktivitelerin bir sonucu olarak gelişen bilgilerdir ve (i)
şirketin ana ve iştirak şirketlerine, (ii) gerekli olduğu takdirde Nu Skin bağımsız üst ekip
Distribütörlerine ve (iii) hukuken gerekmesi halinde gerekli resmi kurumlara veya düzenleyici
kuruluşlara aktarılacak ve ifşa edilecektir. Ayrıca NSI veya Yerel Nu Skin’i, pazarlama materyali ve
Distribütör tanıtma amacı ile kişisel bilgilerimi kullanması konusunda yetkilendiriyorum.
I.
Kontratın Kabul Edilmesi
Ürünlerimin ilk siparişinin kabulu ile Yerel Nu Skin’in PPA’yı kabul ettiğini anlamış bulunuyor ve
onaylıyorum.
J.
Teminat ve Sınırlı Yükümlülük
(a) Teminat
Nu Skin’i ve şirketin her bir hisse sahibini, görevlisini, direktörünü ve çalışanını; herhangi bir
iddiadan talepten, yükümlülükten, kayıptan, eylemden ve eylem sebeplerinden, masraflardan ya
da maliyetlerden, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere ve bununla da sınırlı olmamak
üzere, bağımsız distribütörlük işimi yönetirken tarafımın ihmali ya da doğrudan veya dolaylı
- 13 -
yollarla doğabilecek ya da sonuç verebilecek herhangi bir eylemim sonucunda herhangi bir
sınırlama olmaksızın, temsillerin ve garantilerin ihmalinden, Distribütör Anlaşması ihlali ve
iptalinden, ve taraflar arasındaki tüm diğer anlaşmaların ihlalinden veya herhangi bir diğer iddia
veya eylem sebeplerinden sorumlu tutmayacağımı taahhüt ederim.
(b) Sınırlı Yükümlülük
BU MADDE NU SKİN’İN SİZLERE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ SINIRLANDIRIR. LÜTFEN
DİKKATLİCE OKUYUNUZ
BU ANLAŞMA’DAN, NU SKIN İLE OLAN İLİŞKİMDEN, YA DA HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI
ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR İDDİA YA DA TALEP İÇİN KONTRATTAN DOĞAN BİR EYLEM,
HAKSIZLIK, VE HAKKANİYET DAHİL OLUP BUNUNLA DA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KABUL
EDİYORUM Kİ, NU SKİN’İN MAKSİMUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU ANLAŞMAZLIK NU SKİN'E
BİLDİRİLDİKTEN ÖNCEKİ 12 AY BOYUNCA YEREL NU SKİN’DEN SATIN ALDIĞIM ÜRÜNLERİN
MASRAFLARI KADARDIR VEYA DAHA FAZLASI İÇİN US$6000’DIR.
K. Zorunlu ve bağlayıcı tahkim
1. İŞBU PPA HAKEMLİK MÜESSESESİNE TABİİDİR. İŞBU PPA İLE İLGİLİ YA DA PPA’DAN DOĞAN
HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ UTAH MAHKEMESİNİN HAKEMLİĞİ İLE
YAPILACAKTIR. Bu kontratın orjinal yeri State of Utah, USA olup; kontrat yasalar seçimi
konusundaki kurallarına hiçbir etki etmeden, Utah yasaları ile yönetilecek, Utah yasalarınca
yorumlanacak ve incelenecektir. Herkese açık olmayan mahkeme salonu, herhangibir
Anlaşmazlık halinde yargı yetkisi için Salt Lake County, Utah, USA’da bulunmaktadır. Eyaleti'nde
bulunan herhangi bir mahkemenin kişisel yargılama yetkisine rıza gösterdiğimi belirtirim ve
başka herhangi uygun olmayan bir mahkeme salonuna itiraz hakkımdan feragat ederim.
2. Herhangi bir Anlaşmazlığın; bu maddenin şartlar ve koşulları uyarınca ve Politikalar ve
Prosedürlerde ön görülen Bölüm 7 (Tahkim) kurallarınca ve prosedürlerince ya da bir şirket web
sitesince Office bölümü çevrimiçi görüntülenerek çözüleceğini ve kararlaştırılacağını kabul
ediyorum. Arabuluculuk faaliyetleri Salt Lake City, Utah, USA’da yürütülmektedir. Arabuluculuk
faaliyetleri İngilizce dilinde yürütülecektir ama tarafların istekleri ve masrafları üstlenmeleri
doğrultusunda dökümanlar ve tanıklıklar, ifadeler herhangi bir başka dile çevrilebilir. Bir hakem
anlaşmazlıkları duymak ve karar vermek için atanacak olup, tarafların rızası ile seçilecektir.
Taraflar, (i) hakemlik masraflarını ve (ii) yönetimsel hakemlik müessesesi masraflarını ve
giderlerini eşit olarak üstleneceklerdir. İki tarafında yazılı rızası olmadan hiçbir parti veya
hakemler, herhangi bir tahkim kararının varlığını, içeriğini veya sonucunu ortaya çıkarma hakkına
sahip değillerdir. Hakem tarafından verilen herhangi bir karara ilişkin kesin hüküm, yargı yetkisi
olan herhangi bir mahkemeye girebilir.
3. “Anlaşmazlık”; kontrata, haksız fiile, tüzüğe, yasaya, ürün yükümlülüğüne, hakkaniyete veya
başka bir eylem nedenine dayanıyor olsun (i) bu Kontrat çerçevesinde veya Kontratla ilgili olarak
ortaya çıkan, (ii) Distribütörlükle veya Şirketin bağımsız yüklenicileri olarak girdiğiniz iş
- 14 -
ilişkilerinizle ilgili olarak sizinle diğer Distribütörler arasında ortaya çıkan, (iii) siz ve Şirket
arasındaki, (iv) nU sKin ile veya geçmişteki ya da mevcut bağlı kuruluşlarla, onların sahipleriyle,
yöneticileriyle, memurlarıyla çalışanlarıyla, yatırımcılarıyla veya satıcılarıyla ilişkili olan, (v)
Ürünlerle ilgili, (vi) sizin Distribütörlüğünüzü etkileyen başka herhangi bir konunun Şirket
tarafından çözümlenmesiyle ilgili veya Şirketin disiplin eylemleri veya Kontratın yorumlanması
konusundaki uyuşmazlığı da dâhil olmak üzere Şirketin işlerinden doğan veya bunlarla ilgili olup
geçmişteki, mevcut veya gelecekteki herhangi ve tüm iddiaları, anlaşmazlıkları, eylem veya
şikâyet nedenlerini ifade eder.
4. YEREL NU SKİN’DEN HERHANGİ BİR PRİM YA DA BONUS TESLİM ALMAM HALİNDE VEYA
HERHANGİ BİR ÜRÜN SATIN ALMAM HALİNDE; YA DA BELİRTİLMİŞ UYGUNLUĞU OLAN WEB
SİTELERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜN SATIN ALMAM HALİNDE VEYA NU SKIN WEB SİTELERİNDEN
HERHANGİ BİRİSİNE ERİŞİMİMİN OLMASI VE ORADAKİ BİLGİYİ KULLANMAM DURUMUNDA, BU
TAHKİM ANLAŞMASINI KABUL ETMİŞ SAYILIRIM VE BU ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞIMI KABUL
EDERİM.
Distribütör
Anlaşmanın basılı kopyasını kişisel olarak doldurup imzalamam gerektiğini ve Şirkete kimlik
kartımın bir adet kopyası ile beraber göndermem gerektiğini anlamış bulunuyor, kabul
ediyorum. Web sitesi aracılığı ile kayıt olmam halinde, basılı kopya kayıt tarihinden itibaren 60
gün içerisinde şirkete gönderilmelidir.
 Bu Anlaşma ile ilgili tüm şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum.
Basılı isim
Basılı İsim
Kimlik kartı Numarası #
Verildiği tarih ve yer
Başvuranın imzası
Tarih
- 15 -
Download

burada mevcuttur