T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
TÜRKİYE’DE
YERALTISUYU SULAMA FAALİYETLERİ
Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri
Ankara, 2014
HAZIRLAYANLAR
Sebiha KALKAN
(Jeoloji Mühendisi, DSİ)
KATKIDA BULUNANLAR
Ali GÖRKMEN (Jeoloji Mühendisi, DSİ)
Bedia AKBULUT (Ziraat Mühendisi, TRGM)
İhsan BOZ (Şube Müdürü, DSİ)
Metin TÜRKER (Genel Müdür Yardımcısı, TRGM)
Yeşim KAYA (Jeoloji Mühendisi, DSİ)
Aytaç İŞÇİ
(Jeoloji Mühendisi, DSİ)
İÇİNDEKİLER
1.
TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK ................................................................................ 1
1.1 Hukuki Altyapı ................................................................................................................. 1
1.2 Kooperatifin Tanımı ......................................................................................................... 1
1.3 Üst Örgütlenme ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ................................................... 1
1.4 Kooperatifçilikte Devletin Rolü ve Sunulan Hizmetler ................................................... 1
1.5 Dünya Uygulamalarına Göre Türkiye’nin Performansı ................................................... 2
2. YERALTISUYU REZERV TESPİT ÇALIŞMALARI VE YERALTISUYU
POTANSİYELİ .......................................................................................................................... 3
2.1 Hidrolojik Dolaşım, Jeoloji Ve Yeraltısuyu ..................................................................... 3
2.2 Yeraltı Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yeraltısuyu Sulamaları ...................................... 5
3. SULAMA KOOPERATİFLERİ VE SULAMA BİRLİKLERİ İLE YAPILAN
SULAMALAR ........................................................................................................................... 6
3.1 DSİ İşletmesi Şeklindeki Sulamalar ............................................................................. 7
3.2 Kamu Kuruluşlarına Bedeli Mukabilinde veya İhale Edilerek Yapılan Sulamalar ...... 7
4.
YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞU ............................ 10
4.1 Yeraltısuyu (YAS) Sulama Kooperatifinin Kurulması ve Sulama İmkanlarının
Başlatılması .......................................................................................................................... 10
4.1.1 I. Aşama Etütleri ve Hazırlanan Doneler ................................................................. 11
4.1.2 Yeraltısuyu Etütlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi ......................................... 12
4.1.3 Yeraltısuyu Sulama Kooperatifinin Kurulması ve Tüzel Kişilik Kazanması .......... 13
4.1.4 II. Aşama Etütleri ve Hazırlanan Doneler ................................................................ 15
5.
YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNE AİT YATIRIM HİZMETLERİ .. 16
5.1 DSİ Genel Müdürlüğü Yatırımları ................................................................................. 16
5.1.1 Yeraltısuyu Sulama Tesislerine Ait Projelerin (Fizibilite Raporları) Hazırlanması 16
5.1.2 Yeraltısuyu Sulama Tesislerinin Yatırım Programlarına Alınması ve İnşası .......... 17
5.1.3 İlave Sulama Tesisi İsteklerinin Karşılanması ......................................................... 17
5.1.4 Sulama Şebekesi Değişimi ....................................................................................... 18
5.2 İl Özel İdaresi (Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Yatırımları ......................... 19
5.2.1 Sulama Şebekesi İle İlgili Yatırımlar ....................................................................... 19
5.2.2 Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri .................................................... 20
6.
YERALTISUYU POMPAJ TESİS YATIRIMLARI ve DEVİR İŞLEMLERİ ............... 22
6.1 Ön Sözleşme ................................................................................................................... 23
6.2 Kat'i Devir Sözleşmesi.................................................................................................... 23
6.3 Devir Sözleşmesi Sürelerinin Uzatılması ....................................................................... 26
7. YERALTISUYU SULAMA TESİSLERİ KAPSAMINDAKİ SULAMA ŞEBEKESİ
YATIRIMLARI VE DEVİR İŞLEMLERİ .............................................................................. 26
7.1 Yeraltısuyu Sulama Şebekelerinin Yapımı ..................................................................... 27
7.2 Sulama Tesislerinde İşletme, Bakım ve Onarım Hizmetleri .......................................... 28
7.3 Sulama Kooperatifi Ana Sözleşmesi Hakkında Bilgiler ................................................ 29
8. TÜRKİYE'DE YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNİN GENEL BİR
DEĞERLENDİRMESİ ............................................................................................................ 30
8.1 Yeraltısuyu Sulamaları Faaliyetleri ................................................................................ 30
8.2 DSİ YAS Sulama Kooperatifleri .................................................................................... 30
SONUÇLAR VE ÖNERİLER .......................................................................................... 36
9.
10.
KAYNAKÇA ................................................................................................................ 39
11.
EKLER .......................................................................................................................... 40
11.1 MEVZUATLAR ........................................................................................................... 40
11.2 YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNE AİT ENVANTERLER .......... 40
Tablolar
Tablo 1 DSİ Sulamalarında Su Kaynağı Kullanımı ................................................................... 6
Tablo 2 Rezerv ve Tahsis Tablosu ............................................................................................. 6
Tablo 3 DSİ Tarafından Yapılan Yeraltısuyu Sulamaları .......................................................... 7
Tablo 4 Sulama Kooperatifleri, DSİ ve Kamu Yeraltısuyu Sulamaları .................................... 9
Tablo 5 Kapalı Sulama Sistemine Dönüşüm Çalışmaları ........................................................ 18
Tablo 6 Karaman Merkez Kisecik Toplulaştırma Projesinin Su Tasarrufuna Etkileri (TRGM
2010)......................................................................................................................................... 21
Tablo 7 Sulama Kooperatifleri Kuyuları ve Sulama Alanlarının Planlama ve İşletme
Açısından Durumu ................................................................................................................... 31
Tablo 8 Türlerine Göre Yeraltısuyu Sulamaları ....................................................................... 32
Tablo 9 Türkiye’de YAS Sulama Kooperatiflerinin Gelişimi (1978-2013) ............................ 33
Tablo 10 Ülkemizdeki Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013 yılları üzerinden
karşılaştırılması ........................................................................................................................ 34
Tablo 11 Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'ndeki Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013
yılları üzerinden karşılaştırılması ............................................................................................. 34
Tablo 12 Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ndeki Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013
yılları üzerinden karşılaştırılması ............................................................................................. 34
Şekiller
Şekil 1 DSİ Tarafından Sulamaya Açılan Alan ......................................................................... 7
Şekil 2 Yeraltısuyu ile Sulamaya Açılan Alanlar ....................................................................... 8
Şekil 3 Yeraltısuyu Kuyuları (Adet) .......................................................................................... 8
Şekil 4 Kapalı Sulama Sisteminden Bir Görünüm ................................................................... 18
Şekil 5 Sulama Sistemi Oranları .............................................................................................. 19
Şekil 6 Yıllara Göre Sulama Sistemleri Oranları ..................................................................... 20
Şekil 7 Toplulaştırma Öncesi Sulama Hattı Uzunluğu (20 645m), Toplulaştırma Sonrası
Sulama Hattı Uzunluğu
(17 602m) .................................................................................... 21
Şekil 8 Toplulaştırmadan Bir Görünüm ................................................................................... 22
GİRİŞ
Bir tarımsal faaliyetin yapılabilmesi için toprak ve su vazgeçilmez unsurlardan biridir.
Sulama, ürünün kalite ve veriminin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kurak ve yarı
kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde küresel ısınma nedeni ile kuraklık görülme olasılığı
beklenmektedir. Diğer taraftan küresel ısınma sonucu yağışların azalması nedeniyle mevcut
su kaynaklarında azalma meydana geleceği öngörülmektedir.
Su sorunu 2000’li yıların başından itibaren Türkiye’nin birçok bölgesinde görülmeye
başlamıştır. Artan gıda ihtiyacını karşılamak durumunda olan tarım sektöründe bu sorun daha
çok hissedilmektedir. Türkiye de sürekli kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. En
son 2007 yılında ciddi bir kuraklık yaşamıştır.
Türkiye için geliştirilmiş iklim modellerine göre; beklenen en önemli sorun “su”
sorunudur. Akdeniz ikliminin uzun süreli kuraklığına ek olarak, kış aylarında yağış
miktarında azalmalar beklenmektedir.
Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi, bugün ülkemizde de en fazla su, tarımsal
sulamalarda kullanılmaktadır.
Ülkemizde en fazla su kullanıcı sektör olan tarımda ihtiyacın çok üzerinde su
kullanılmaktadır. Bu durum büyük ölçüde fiziksel altyapıdan kaynaklanmaktadır. Su iletim ve
dağıtımı açık kanal ve kanaletlerle yapılmaktadır. Suyun bitkiye ulaşmadan yaklaşık %50’si
sızma ve buharlaşma nedeniyle kaybolmaktadır. Su kayıplarında, kullanılan sulama yöntemi
büyük rol oynar. En fazla su kaybı %35-%60 ile açık kanal sulamada, en düşük su kaybı ise
%5-%20 ile damla sulamada oluşmaktadır.
2014-2018 dönemi kapsayacak 10’uncu Kalkınma Planında su ile ilgili olarak;
2’nci Bölümün 2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi alt başlıklı Durum analizi
kısmında;
Ülkemizin 2013 yılı itibariyle su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer aldığı, 2030 yılında
kişi başına 1.100 m3 kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna
geleceği;
Toprak ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanımı yanında doğal kaynakların korumakullanma dengesinin havza bazında gözetilmesinin öncelikli görüldüğü, bu kapsamda son
dönemde arazi toplulaştırması ve arazi ıslahı çalışmaları, sulama altyapısı ve su tasarrufu
sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi önlemler alındığı; su yönetim
yapısının havza bazlı yaklaşımlarla geliştirmeye başlandığı;
Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere havza bazında entegre koruma ve kontrollü
kullanma ilkeleri ile kentsel, endüstriyel, tarımsal faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan baskı
ve etkilerin belirlendiği ve tedbirlerin ortaya konulduğu 26 havzanın tamamı için koruma
eylem planları hazırlandığı, bu kapsamda ilk olarak Ergene Havzası Koruma Eylem Planının
uygulanmasına başlandığı;
Ülkemizde mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki
kirlenme sonucunda giderek ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiği; Planlama, izleme,
değerlendirme ve denetim yetersizliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı olmaması, kuruluşlar
arası eşgüdüm zayıflığı gibi hususlar, su kaynakları yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardan
olduğu;
Aynı alt başlıklı Politikalar kısmında;
Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların
görev, yetki ve sorumluluklarının netleştirileceği, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği;
Ulusal havza sınıflama sisteminin, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir
kullanımına imkân verecek şekilde geliştirileceği;
ii
Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi
sistemlerinin oluşturulmasının; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğin
önlenmesinin ve kontrolünün sağlanacağı;
Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması ve kullanımının tarifelendirilmesinin sağlanacağı;
İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine
etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirliliği
önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacağı;
Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik
miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirileceği;
Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale
getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacağı belirtilmiştir.
2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından
önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda
bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası
etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm
Programları” tasarlanmıştır.
Bu kapsamda su ile ilgili olarak 3’üncü Bölümün 1.15. Tarımda Su Kullanımın
Etkinleştirilmesi Programıyla tarımda su kullanımının etkinleştirilmesinden başlanarak ülke
çapında ve havza bazında iklim şartları, yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan veya
kaynaklanması beklenen sorunların çözümü amaçlanmaktadır.
Program ile; DSİ tarafından geliştirilen sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla
içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) uygulandığı alanın toplam
sulama alanı içindeki payının Plan döneminde yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilmesi,
Plan döneminde, DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68’e, yüzde
42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması,
Su tasarrufu sağlayan toplam modern sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl
yüzde 10 oranında artırılması,
Yeraltısuyu kullanımının Plan dönemi boyunda yüzde 5 düşürülmesi, hedeflenmektedir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi tarımda su kullanımı olmazsa olmaz unsurlardan biridir.
Yüzey suyunun kıt olduğu alanlarda ise yeraltısuyu sulaması önem taşımaktadır. Yeraltısuyu
sulamalarının önemli bir kısmını ise Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri oluşturmaktadır.
Bu kitapta ülkemizdeki toprak ve su kaynaklarının yeraltısuyu potansiyeli ve kullanımı
açısından değerlendirmesi yapılmış ve yeraltısuyu sulamaları Yeraltısuyu Sulama
Kooperatifleri kapsamında açıklanmıştır.
iii
ÖZET
Daha önce 2000 yılında Ziraat Mühendisi Dr. Metin TÜRKER ve Jeoloji Mühendisi
Ahmet KAYA tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin
Kuruluşu, Yatırım ve Devir İşlemleri” adlı kitap güncel bilgiler eklenerek yenilenmiştir.
Kitap dokuz (9) bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem
Planı 2012-2016” kitabından yararlanılmış olup “Türkiye’de Kooperatifçilik” başlığı altında
kooperatifçilik genel olarak değerlendirilmiştir.
İkinci Bölümde “Yeraltısuyu Rezerv Tespit Çalışmaları ve Yeraltısuyu Potansiyeli”
başlığı ile yeraltısuyu ile ilgili teorik, idari ve hukuki bilgilere yer verilmiştir.
Üçüncü Bölümde “Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri ile Yapılan Sulamalar”
başlığında yeraltısuyu ile yapılan sulamalara değinilmiştir.
Dördüncü Bölümde “Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin Kuruluşu” başlığıyla
yeraltısuyu sulama kooperatiflerinin kuruluş süreci hakkında bilgi verilmiştir.
Beşinci Bölümde “Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerine ait Yatırım Hizmetleri”
başlığıyla yeraltısuyu sulama kooperatiflerine yapılan yatırımlar özetlenmiştir.
Altıncı Bölümde “Yeraltısuyu Pompaj Tesis Yatırımları ve Devir İşlemleri” başlığında
yeraltısuyu pompaj tesisi yatırımlarının hukuki dayanağı, yatırım öncesi ve sonrası imzalanan
sözleşmelere yer verilmiştir.
Yedinci Bölümde “Yeraltısuyu Sulama Tesisleri Kapsamındaki Sulama Şebekesi
Yatırımları ve Devir İşlemleri” başlığı ile yeraltısuyu sulama şebekeleri yapımı, sulama
tesislerinde işletme bakım ve onarım hizmetleri, sulama kooperatifi ana sözleşmesine
değinilmiştir.
Sekizinci Bölümde “Türkiye’de Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin Genel Bir
Değerlendirmesi” ile yeraltısuyu sulamaları ve yeraltısuyu sulama kooperatiflerinin genel
değerlendirmesi yapılmıştır.
Dokuzuncu Bölümde “Sonuçlar ve Öneriler” başlığıyla yeraltısuyu sulama
kooperatiflerine ait sulama tesislerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
iv
1. TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK
Günümüzde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(GTHB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nın görev ve sorumluluk alanında faaliyet
gösteren 26 ayrı türde 84.232 kooperatif bulunmakta olup, bunların ortak sayıları toplamı ise
8.109.225’tir.
(Sulama Kooperatifi, yeraltısuyu, sulama göleti ve diğer su kaynaklarını kullanmak
suretiyle tarım arazilerine sulama suyu temin etmek isteyen çiftçilerin biraraya gelerek
kurdukları demokratik, katılımcı, ekonomik ve sosyal amaçlı örgütlerdir. Ülkemizde Sulama
Kooperatifleri olarak 2.497 kooperatif, 295.984 ortak sayısı, 13 birlik, 733 ortak kooperatif, 1
merkez birliği ve 10 ortak birlik bulunmaktadır.)
1.1 Hukuki Altyapı
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu: Kooperatifçilik alanını düzenleyen temel kanundur.
Birçok kooperatifin kurulup gelişmesini sağlayan bu kanun 24.04.1969 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Kooperatifler Kanunu’nun 98. Maddesine göre, kanunda aksine açıklama
bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu’ndaki anonim şirketlere ilişkin hükümler
kooperatifler hakkında da uygulanmaktadır.
1.2 Kooperatifin Tanımı
Türkiye’de 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (2004 yılında yapılan değişiklik sonrası)
kooperatifleri şöyle tanımlamaktadır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli
ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal
katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklara
kooperatif denir.”
1.3 Üst Örgütlenme ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda; kooperatiflerin üst örgütlenme hiyerarşisi;
“kooperatif-birlik-merkez birliği-milli birlik” şeklinde öngörülmüştür. Bugün itibariyle üst
örgütlenmedeki bu yapı tamamlanmış durumdadır. Ancak, kurulmuş olan bu örgütlere
kooperatiflerin katılımı son derece yetersizdir. Genel olarak Türkiye’de kooperatiflerin üst
örgütlere katılım oranı yüzde 25 civarındadır. Kooperatif türleri itibariyle üst örgütlenmeye
bakıldığında, Tarım Kredi, Pancar Ekicileri, Tarım Satışı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet kooperatiflerinde, üst örgütlere katılımın yüksek olduğu, bunun dışında kalan
kooperatif türlerinde ise üst örgütlenmenin istenilen seviyede olmadığı görülmektedir.
1.4 Kooperatifçilikte Devletin Rolü ve Sunulan Hizmetler
Türkiye’de 1961 yılından bu yana devletin kooperatifçilik politikası, Anayasa’da
kendisine yer bulmaktadır. Ayrıca, Kalkınma Planlarında kooperatifçiliğin geliştirilmesi çoğu
1
zaman ilke olarak benimsenmiş ve özellikle tarımsal kooperatifçilik, kalkınma politikasının
önemli araçlarından biri olarak görülmüştür. Devlet zaman içerisinde düzenleyici yetkisini de
kullanarak genel ve özel kooperatif kanunları çıkartmış ve kooperatifleri diğer kuruluşlardan
ayıran bir hukuki statü belirleme yoluna gitmiştir. Yine, birçok kooperatifin kurulup
gelişmesine de devlet tarafından öncülük edilmiştir.
Anayasamızda (1982) kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili olarak devlete verilen
görev (md. 171), esas olarak özel kanunlarda kendisini göstermiştir. Bu kapsamda, 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun,
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 639 sayılı Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’de devletin kooperatifler ile ilgili görevleri ayrıntılı olarak
sayılmıştır.
Bu çerçevede, Türkiye’de kooperatiflere sunulan hizmetler genel olarak söz konusu
kanunlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmekte; kooperatiflerin kuruluş,
işleyiş, denetim ile eğitime yönelik hizmetleri ilgili Bakanlıklarca (GTB-GTHB-ÇŞB) yerine
getirilmektedir.
Günümüzde bazı kooperatif türlerine devlet tarafından finansal destekler verilmekte
olup; bu destekler daha çok tarım kesimi ile esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan
kooperatiflere yöneliktir. Bu çerçevede, tarımsal amaçlı kooperatiflere “Tarımsal Amaçlı
Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre proje desteği
sağlanmaktadır.
1.5 Dünya Uygulamalarına Göre Türkiye’nin Performansı
Diğer ülke sistemleri ve uygulamaları ile karşılaştırıldığında, ülkemiz kooperatifçiliğinden
kendi potansiyeline göre beklenen performansın elde edilemediği bilinen bir gerçektir. Bu
kapsamda, başarılı dünya örneklerine göre Türkiye’nin yaşadığı eksiklik, aksaklık ve
yetersizlikler aşağıdaki başlıklar altında sıralanmıştır:
 Eksik üst örgütlenme nedeniyle, kooperatiflere yönelik eğitim, finansman, denetim,
danışmanlık, teknik ve yasal destek sunumu yetersizdir.
 Türkiye’de kooperatiflerin, “Milli Gelir, Üretim, İstihdam, Yatırım, Dış Ticaret”
rakamları içindeki payı ile faaliyet gösterdikleri sektör içerisindeki payları yeterince
bilinememektedir.
 Türkiye’de kooperatifler ancak sayısal açıdan (kooperatif sayısı) bir gelişme
gösterebilmiş, güçlü bir kooperatifçilik yapısı ve anlayışı oluşmamıştır.
 Toplumun kooperatifleşme oranı düşüktür.
Türkiye’de daha çok konut yapımı ve tarım alanlarında yoğunlaşan kooperatifçilik, diğer
ülke uygulamalarında olduğu gibi perakende, kredi-finans, sigortacılık, enerji üretimi, eğitim,
sağlık gibi sektörlerde yer alamamıştır.
2
2. YERALTISUYU REZERV TESPİT ÇALIŞMALARI VE
YERALTISUYU POTANSİYELİ
2.1 Hidrolojik Dolaşım, Jeoloji Ve Yeraltısuyu
Yeryüzüne düşen yağışlarla (yağmur, kar, dolu, çiğ vb.) oluşan sular, yağış esnasında
daha yere ulaşmadan, arazi üzerinden akarken, bitkiler tarafından alınıp terleme
(transpirasyon) yolu ile buharlaşma etkisinde kalırlar. Buna suyun “Kısa Dolaşım” yapması
ve tekrar atmosfere dönmesi olayı denilir.
Aynı şekilde oluşan suların bir kısmı ise yüzeyde akar ve çeşitli akarsuları oluşturur.
Diğer bir kısmı da yeraltına sızar ve geçirimsiz bir birim üzerinden birikerek “Yeraltısuları”nı
meydana getirir. Yeraltına sızan bu sular boşlukları ve çatlakları doldurur; bu boşluk ve
çatlaklar boyunca derinlere kadar gider; ya da bir noktadan “Kaynak” şeklinde yeryüzüne
yeniden çıkar, akarsulara, göllere veya denizlere boşalır. Bu yüzden su daha uzun yollu bir
dolaşım yapar. Buna “Büyük Dolaşım” denilir. Suyun çeşitli şekillerde yapmış olduğu bu
dolaşımlarına “Hidrolojik Dolaşım” adı verilir. Bu devam edegelen döngü, güneş kaynaklı ısı
enerjisi ve yerçekimi ile oluşmaktadır.
Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir kısmı akışa geçer, bir kısmı buharlaşır, bir kısmı
bitkiler tarafından tutulur ve bir kısmı ise yeraltına sızar. Yeraltısularının oluşabilmesi için
yağışların ve yüzeysel suların yeraltına sızması gerekir. Yeraltına sızan sular geçirimsiz bir
tabaka üzerinde birikir ve yeraltı sularını oluşturur. Yeraltısuyu taşıyan tabakalara akifer adı
verilmektedir.
Jeoloji, kayaçların özelliklerinin incelenmesi ile ilgili bir bilim dalıdır Bu tür
incelemelerde, kayaçların içinde ne tür minerallerin bulunduğu ve kayaç yüzleği (mostra,
outcrop) denilen kayaçların yüzeyde görülen kısımlarının incelenmesi de vardır. Çünkü bu
yüzlekler yeraltısuyunun beslenmesi için sızmanın meydana geldiği yerlerdir. Genel olarak,
beslenme sahalarında yeraltısuyunun doygun kısımlarına yeryüzünden birkaç metre derinlikte
rastlanılır. Tuzlu olmayan yeraltısuları tarım, endüstri ve evsel kullanımlar için çok uygundur.
Yeraltısuyunun bulunduğu yerleri tespit etmeye çalışılırken önce yeraltı jeolojisinin o bölgede
nasıl değiştiği ve ne tür kayaları içerdiğine bakılmalıdır.
Yeraltısuyu haznesi herşeyden önce yüzeyaltı jeolojisi kompozisyonuna bağlıdır.
Jeolojik etkenler arasında kayaç türlerinin püskürük (volkanik), tortul (sediment) veya
başkalaşmış (metamorfik) olması; kayaların mineral ve boşluk içerikleri; kırıklar, faylar,
kıvrımlar, süreksizlikler, dokunma yüzeyleri gibi jeolojik yapılar gelir. Bu bakımdan değişik
jeolojik kayaçların nasıl meydana geldiği ve daha sonra ne tür tektonik ve volkanik kuvvetlere
maruz kalarak değişiklikler gösterdiğinin bilinmesi önemlidir. Yeraltısuyu haznelerinin
bulunabilmesi için bu türlü jeolojik yapıların ve kayaç türlerinin bilinmesi gerekir.
Yeraltısuyunun bulunduğu yerden çıkarılması için uygulanacak sondaj işlemleri için de
ayrıntılı jeolojik bilgilere gerek vardır. Kayaç bileşenlerinin dağılımları ve porozite denilen
boşluklarının suyun hareketi ve kalitesi üzerine etkisi vardır. Herhangi bir yeraltısuyu
incelemesinin ilk aşamasında jeolojik bilgilerin elde edilmesine çalışılmalıdır. Genel olarak,
3
bir jeoloji çalışmasında litoloji fazlarını, mineral durumunu, dane şekil ve büyüklüğü ile
bunların dizilişlerini, stratigrafik dizi ve yaşlarını, bunlar arasındaki geometrik ilişkileri,
yapısal jeolojik oluşumlardan çatlaklık, faylanma, eğilme gibi durumları bulundurmalıdır.
Böylece, yüzeyaltı jeolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler ile tasarımlar yapılarak yeraltısuyunun
bulunuş ve hareket tarzları hakkında gerekli yorumlar yapılabilir.
Yeraltısuyuna ulaşabilmek için sızan suların düşey hareketi ile yeraltısuyu haznesinde
birikmiş olan suların yatay hareketleri güçlükle meydana gelir. Bütün bu güçlüklerin sonunda
yeraltısularının yüzeye ulaşması yani yeraltı su seviyesinin yeryüzünü bir yerde kesmesi ile
kaynaklar meydana gelir. Bu hareketler esnasında jeolojik tabakadaki yeraltısuyu hızı çok
düşüktür ve jeolojik tabakaların değişik mineralleri yeraltısuyunun kalitesinin belirlenmesinde
önemli rol oynar. Genel olarak, yüzleklere yakın yerlerdeki yeraltısuyu iyi kalitelidir.
Buralardan uzaklaştıkça yeraltısuyu daha tuzlu ve acı hallere dönüşerek kalitesi kötüleşebilir.
Jeolojik tabakalara, yeraltısularını çekilme noktalarına kadar taşıyan ve su kalitesini belirleyen
ortamlar olarak bakılabilir. Diğer taraftan, yeraltısuyunun kalite ve sürekliliği jeolojiden fazla
hidrolojik özelliklere bağlıdır.
Gerçekten atmosferden yeryüzüne ulaşan sular homojen kalitede olmasına karşılık,
sızma sonrası kayaçlardaki minerallerin rastgele dağılışları dolayısı ile yeraltısuyu kalitesinde
heterojenlikler meydana gelir.
Jeolojinin her türlü konusu (genel, yapısal, jeofizik gibi) yeraltısuyu incelemelerinde
önemlidir. Yapısal ve foto-jeoloji kayaçların gözeneklerini, keşif durumlarını, alt
tabakalaşmaları, kırık, çatlak ve fayları gösterir. İlave olarak, başkalaşma ve kayaç dokusu,
rastgele kopukluklar ve karışma paternleri püskürük ve başkalaşmış kayaçlarda
yeraltısuyunun bulunmasına yol açarlar.
Çökelmiş kayaçlar genelde yeraltısuyu haznelerinin çoğunlukla bulunduğu ortamlardır.
Bunların bölgesel yayılımları, tabakalaşma özellikleri, dane büyüklük, diziliş ve dağılımları,
porozite özellikleri, dolomit ve kireç taşlarındaki erime boşlukları (karstik ortam), birleşme
yüzeylerinin çoğunluğu, senklinal (kıvrımlar) durumu yeraltısuyu hazneleri bakımından
öncelikle su taşıyan yapılardır. En önemli yeraltısuyu hazneleri kumtaşları, kireçtaşları,
çimentolaşmamış çökelmiş tabakalar, buzul kaya artıkları gibi ortamlarda bulunur.
Yeraltısuyunun bulunuşu, dağılımı, hareketi ve beslenmesini anlamak için yeraltı
jeolojisinin yukarıda kısaca belirtilen özelliklerinin iyice araştırılarak gerekli çıkarımların
yapılması lazımdır. Bu çalışmaların başında fazlaca masraflı olmayan yüzey jeolojisi
araştırmaları gelir. Bunlar arasında jeofizik araştırmaları en önemlileridir. Buradan elde edilen
ön bilgilerin ışığı altında ekonomik ve zaman durumlarının da elverişli olması halinde daha
ayrıntılı incelemeler yapılmalıdır. Yeraltısuyunun jeolojik tabakalarla olan ilişkilerinin
belirlenmesi için değişik ve gerekli doğrultularda jeofizik yöntemlerle bazı profiller boyunca
kesitlerin alınması gereklidir. Böylece mümkün ise üç boyutlu yüzeyaltı jeolojisi durumu da
canlandırarak yeraltısuyu ile yeraltı jeolojisi yapılaşması arasında anlamlı bağlantıların
yorumlanması yoluna gidilir.
Eksik jeolojik çalışmalarla yapılan yeraltısuyu araştırmaları hatalı sonuçlara götürür.
Jeolojik çalışmalara paralel olarak bağlantılı bir şekilde hidrolojik çalışmaların ve yorumların
da yapılması gereklidir.
4
Yeraltısularının beslenmesinde yağışların miktarı, türü, arazinin engebesi, zeminin
geçirimliliği ve bitki örtüsü oldukça etkili unsurlardır. Yeraltısuyu beslenimi, açılan rasat
kuyuları ile gözlemlenmekte ve yeraltısuyu kullanımında yapılan rasatlar rehber özelliği
taşımaktadır. Bu nedenle doğru rezerv tespiti ve Yeraltısuyu potansiyelinin takibi açısından
açılacak olan rasat kuyuları, hidrojeolojide çok önemli bir yer tutmaktadır.
Yeraltısuları Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, bir kamu malıdır. Bu nedenle
bu kaynaktan faydalanmak için devlet tarafından belirlenen hüküm ve yasalara göre hareket
etme zorunluluğu vardır. Yeraltısularının araştırılması, kullanılması, korunması 167 sayılı
“Yeraltısuları Hakkındaki Kanun” ile belirlenerek bu yetki Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kanunun uygulanması, buna ek olarak hazırlanan Yeraltısuları
Tüzüğü ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir. 29.06.2011
tarih ve 645 sayılı “Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kurumun görev
ve yetkileri arasında, “Yerüstü ve yeraltı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik
hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su
kalitesini izlemek veya izletmek.” yer almaktadır.
167 sayılı kanuna göre belli bir derinlik (yüzeyden 10 metre) altındaki sular
yeraltısuyu olarak değerlendirilmekte ve bu sulardan içme, kullanma, sulama amacıyla
faydalanabilmek için sondaj makinası veya elle açılan kuyu, galeri tünel ve diğer tesis
inşaatları için, bu kanun doğrultusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden gerekli
izinlerin alınması zorunluluğu mevcuttur.
Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan sulanabilir arazilerin sulanması için, yüzey suyu
olarak kısıtlı alanlarda, yeraltısuyu kullanımı oldukça fazladır. Bazı ova ve havzalarımızda
tahsisler işletme rezervini aştığından yeraltısuyu kullanımına kapatılmıştır. Yeraltısuyu
potansiyeli birçok ovamızda etüt edilmiş olup, 465 adet Hidrojeolojik Etüt, 368 adet Planlama
Aşaması Hidrojeolojik Etüt, 282 adet Jeofizik Etüt gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yeraltısuyu
dinamik bir olgu olduğundan belirli periyotlarda ova ve havzalarımızda revize hidrojeolojik
etütler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.
2.2 Yeraltı Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yeraltısuyu Sulamaları
Yeraltısuyu kullanımı, içme-kullanma, sanayi ve tarımsal sulamada büyük önem arz
etmektedir. Ancak tarımsal sulamada geçmişte kullanılan açık kanal sulaması, bazı
bölgelerimizde yeraltısuyu rezervinde büyük kayıplar oluşturmuştur. 2004 yılı itibarı ile tüm
sulamaların kapalı sistem şartı ile gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Daha önce kurulan
sulama kooperatiflerinin de kapalı sisteme geçişi için gerekli düzenlemeler yapılarak, kapalı
sisteme geçişleri sağlanmaktadır. DSİ tarafından yeraltısuyu kullanılarak yapılan sulamalar;
Kooperatif sulamaları, Kamu kuruluşları ile koordineli sulamalar, DSİ İşletmesi şeklindeki
sulamalar ve Sulama Birliklerinden oluşmaktadır.
5
Yerüstü Su Kaynaklarından
%81
Pompaj
%18
Cazibe
%82
Yeraltı Su Kaynaklarından
%19
Cazibeye Takviye
%16
YAS Sulama Kooperatifi
%84
Tablo 1 DSİ Sulamalarında Su Kaynağı Kullanımı
Bu sonuçlar, sulama alanı 1.000 hektarın üzerinde olan ve devredilen sulamalar İle DSİ
tarafından işletilen sulamalardan elde edilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğünce 2013 yılı sonuna kadar yapılmış olan hidrojeolojik etütler
neticesinde tespit edilmiş olan 16,40 km3 yeraltı suyu rezervinin 3,820 km3’ü DSİ, kamu
kuruluşları ve sulama kooperatiflerine ait devlet eliyle yapılan sulamalarda, 9,740 km3’ü ise
içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları ile münferit özel sulamalarda olmak üzere 13,560
km3’lük bölümünün tahsis işlemi yapılmıştır.
Miktarı (km2)
Oranı (%)
Yeraltısuyu Sulamaları
3,820
23
İçme-Kullanma-Sanayi
4,772
29
Münferit Sulamalar
4,968
30
Tahsis Edilmeyen
2,840
18
16,400
100
Tahsis Şekli
Toplam
Tablo 2 Rezerv ve Tahsis Tablosu
3. SULAMA KOOPERATİFLERİ VE SULAMA
BİRLİKLERİ İLE YAPILAN SULAMALAR
Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını 1163 sayılı
kooperatifler kanununa göre kurulan sulama kooperatifleri ile koordineli yapılan sulamalar
oluşturmaktadır. Ayrıca 6172 sayılı sulama birlikleri kanunu ile yapılan sulamalarda
mevcuttur. Sulama kooperatifleri ile yapılan sulamalarda, Sulama Kooperatifi, Jeoteknik
Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı ve İl Özel İdaresi Bünyesindeki Tarımsal
Kalkınma Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma, Sulama Birlikleri ile yapılan sulamalarda
ise Sulama Birliği, İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı ve Jeoteknik Hiz. ve YAS Dairesi
Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar oluşturmaktadır.
Yeraltısuyu kullanılarak yapılan sulamalar (YAS Sulama Kooperatifleri, Yüzey suyu
YAS Takviye, TİGEM) DSİ tarafından sulamaya açılan alanların yaklaşık %23’ünü
oluşturmaktadır.
6
%23
Yüzey Sulamaları
%77
Sulama Kooperatifleri+Yüzeysuyu YAS
Takviye+TİGEM
DSİ tarafından sulamaya açılan alan: 2 847 382 ha
Şekil 1 DSİ Tarafından Sulamaya Açılan Alan
3.1 DSİ İşletmesi Şeklindeki Sulamalar
Bu sulamalar DSİ tarafından yüzey sulaması ile sulanması planlanan sahalar içerisinde
meydana gelen su açıklarının temin edilmesi için açılan yeraltısuyu takviye kuyularından
oluşmaktadır. Açılan bu kuyular ile kanal takviyesi yapılmakta veya açılan kuyuların, DSİ
Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşra Şube Müdürlükleri tarafından işletmesi yapılmaktadır.
3.2 Kamu Kuruluşlarına Bedeli Mukabilinde veya İhale Edilerek Yapılan
Sulamalar
167 sayılı kanun gereği yeraltısuyu kullanımının DSİ’nin görev ve sorumluluk
alanında olması nedeni ile Kamu kurum ve kuruluşları yeraltısuyu kullanımında DSİ’den izin
alarak, gerek sulama, gerekse içme-kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Önceki
yıllarda açılacak tüm kuyular DSİ tarafından bedeli mukabilinde açılmaktaydı. Ancak son
yıllarda işçi maliyetlerinin DSİ birim fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle, çok az bir bölümü
bedeli mukabilinde açılmakta, büyük bir bölümü ihale edilerek firmalara açtırılmaktadır.
Bu amaçla bugüne kadar 32 ünitede 2 161 adet kuyu ile 84 080 hektar arazinin
sulanması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kurumların başında Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Tarım İşletmeleri gelmektedir.
Sulamalar
YAS Sulama Kooperatifleri
Sulama Adedi
Kuyu Adedi
Sulama Alanı (ha)
Oran (%)
1 426
11 700
482 275
72
DSİ Sulamaları
41
2 051
100 470
15
Kamu Sulaması (TİGEM)
32
2 161
84 080
13
TOPLAM
15 912
667 080
100
Tablo 3 DSİ Tarafından Yapılan Yeraltısuyu Sulamaları
7
%13
Sulama Kooperatifi
%15
%72
DSİ Sulamaları
Kamu Sulaması (TİGEM)
Sulamaya Açılan Alan: 667 080 ha
Şekil 2 Yeraltısuyu ile Sulamaya Açılan Alanlar
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Sulama
Kooperatifleri
kuyuları
DSİ
Sulamaları
kuyuları
Kamu
Sulamaları
kuyuları
Şekil 3 Yeraltısuyu Kuyuları (Adet)
8
Belgeli şahıs
kuyuları
Belgesiz şahıs
kuyuları
(Tahmini)
9
447
565
280
144
454
163
4
19
1,935
19
161
477
26
DSİ 7.BÖLGE - SAMSUN
DSİ 8.BÖLGE - ERZURUM
DSİ 9.BÖLGE - ELAZIĞ
DSİ 10.BÖLGE - DİYARBAKIR 32
545
DSİ 6.BÖLGE - ADANA
DSİ 11.BÖLGE - EDİRNE
DSİ 12.BÖLGE - KAYSERİ
DSİ 13.BÖLGE - ANTALYA
DSİ 15.BÖLGE - Ş.URFA
DSİ 17.BÖLGE - VAN
DSİ 18.BÖLGE - ISPARTA
DSİ 19. BÖLGE - SİVAS
DSİ 20.BÖLGE - K.MARAŞ
DSİ 21.BÖLGE - AYDIN
DSİ 22.BÖLGE - TRABZON
DSİ 23.BÖLGE - KASTAMONU 45
DSİ 24.BÖLGE - KARS
DSİ 25.BÖLGE - BALIKESİR
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
11,700
482,275
6,601
1,727
925
23,501
6,287
850
66,472
580
143
6,970
21,287
5,199
15,628
24,129
18,783
5,355
191,722
Tablo 4 Sulama Kooperatifleri, DSİ ve Kamu Yeraltısuyu Sulamaları
GENEL TOPLAM
5
21,681
144
DSİ 5.BÖLGE - ANKARA
5
137
14
966
4,421
DSİ 4.BÖLGE - KONYA
4
36,524
2,051
27
250
43
21
8
609
32
244
91
1
103
402
105
100,470
1,035
14,810
3,375
420
300
23,500
1,400
14,500
3,370
20
4,180
23,255
4,155
2,161
40
9
2
1,492
5
11
34
42
42
14
24
101
228
68
876
3,500
DSİ 3.BÖLGE - ESKİŞEHİR
71
3
20,879
30
646
2,650
DSİ 2.BÖLGE - İZMİR
44
2
6066
Kuyu
(adet)
160
Sulama
Alanı (ha)
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
Kuyu
(adet)
DSİ 1.BÖLGE - BURSA
Bölgesi
84,335
150
380
1,472
1,114
50
59,635
320
796
982
1,534
1,950
578
1,225
2,671
8,291
1,663
1,524
Sulama
Alanı (ha)
KAMU
SULAMALARI
1
Sıra
No
DSİ
SULAMALARI
SULAMA
KOOPERATİFLERİ
15,912
142
14
45
53
767
204
28
1,958
27
2,105
200
709
579
32
277
322
580
574
245
5,051
1,049
717
234
Kuyu
(adet)
667,080
6,751
380
1,727
1,960
39,783
9,662
1,964
66,942
880
83,278
8,690
36,583
22,663
966
10,103
17,578
24,727
24,188
8,026
223,268
42,342
24,379
10,240
Sulama
Alanı (ha)
01.01.2014
Kümülatif
4. YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNİN
KURULUŞU
Ülkemizde yeraltısuyundan faydalanarak sulama yapmayı talep eden vatandaşların
devlet tarafından gerçekleştirilecek yatırımların yapılması, işletilmesi, bakım ve onarımı için
1163 sayılı yasa çerçevesinde kooperatif kurması zorunludur.
Sulama Kooperatiflerine ait arazilerin yeraltı suyundan sulanmasının temini için DSİ
Genel Müdürlüğünce yeraltısuyu sulama tesislerinin inşası çalışmalarına 1966 yılında
imzalanan ve 1973 yılında revize edilen DSİ, Ziraat Bankası ve Toprak Su işbirliğinde bir
protokol ile başlanılmıştır.
Toprak Su Genel Müdürlüğü 27.02.1960 tarih ve 7457 sayılı” Toprak Muhafaza ve
Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü” yasası ile Tarım Bakanlığına Bağlı bir Genel
Müdürlük Haline getirilmiştir. Daha sonra Bakanlar kurulunun 16.07.1964 tarih ve 6/3349
sayılı Kararı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı’na bağlanmıştır. 17.06.1982 tarih ve
2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 08.06.1984 tarih ve 235 sayılı Kanun
hükmünde Kararname ile YSE-TOPRAKSU-Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlükleri ile
Orman Genel Müdürlüğünün Orman Yolları ünitesi birleştirilerek, Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Kurulmuş ve 18.06.1984 gün ve 18435 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İl Müdürlükleri 13.01.2005 tarih ve
5286 sayılı "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında" kanun ile İl Özel İdarelerine devredilmiştir. Ancak,
12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile Büyükşehir yasası ve büyükşehir il sınırlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmış
olup, kanunla yeni büyükşehir olan ve daha önce büyükşehir olan illerde İl Özel İdareleri
tüzel kişilikleri kaldırıldığı, İl Özel İdarelerince gerçekleştirilmekte olan projeler 6360 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 30 Mart 2014 tarihinden sonra Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarınca yürütülmeye başlanılmıştır.
1163 ve 3476 sayılı kanunlara tabi olan “Sulama Kooperatiflerinin” kuruluş ve
kuruluşlarından sonraki tüm işlemleri için 2005 yılına kadar yetkili kurum, Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri idi. Günümüzde Sulama Kooperatiflerinin kuruluşları
ile ilgili işlemler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yürütülmektedir
Tarım arazilerinin sulama kooperatifleri kurdurularak yeraltısuyundan sulanabilmesi
için, bu bölgede yüzey suyu ile sulama imkanlarının olmaması ve işletmeye uygun miktarda
yeraltısuyu ihtiva eden akifer formasyonun sulama alanı içerisinde mevcut olması
gerekmektedir.
4.1 Yeraltısuyu (YAS) Sulama Kooperatifinin Kurulması ve Sulama
İmkanlarının Başlatılması
Yeraltısuyu durumu uygun olan sahalarda, daha önce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine başvurarak kooperatif kuracağını belirten şahıslar kooperatif kurulmasını
tamamlamak için, yine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat ederek
kooperatifin kurulum aşamasının tamamlanmasını talep ederler.
10
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kooperatifin uygunluğunu İl Özel İdareye
bildirdikten sonra İl Özel İdaresince kooperatif kurulacak arazilere ait topoğrafik haritası,
çiftçi isim listesi (en az 15 kişi) ile birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık İl Müdürlüğü söz konusu arazilerin 1163 sayılı yasaya göre
şartlarının uygun olup olmadığını araştırır. Araştırma sonuçlarının olumlu çıkması halinde
Bakanlık tarafından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gönderilen ana
sözleşmelerin tescili, sicili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile kooperatif
kuruluşunu hukuken tamamlanmış ve tüzel kişilik kazanmış olur.
a-) Bir yerleşim yerinde tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla kooperatif kurmak için 7
çiftçiden oluşan müteşebbis heyet teşkil edilir.
b-) Müteşebbis heyette yer alan çiftçilerin imzasını taşıyan ve kurulacak kooperatif türüne
göre kooperatif kurma talebini belirten dilekçe ile ikametgah belgeleri ve nüfus cüzdanı
fotokopileri ile birlikte Bakanlık İl Müdürlüklerine verilir.
c-) Kooperatif kurulmasının talep edilmesinden sonra, İllerdeki İl Özel İdaresine müracaat
edilerek 1. Aşama etüt donelerinin hazırlanması süreci başlatılmış olur.
d-) İl Özel İdaresi bünyesindeki ilgili birimler tarafından 1. Aşama etüt doneleri
hazırlanarak DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Etüt Ve
Değerlendirme Şube Müdürlüğüne gönderilerek yeraltısuyu durumunun incelenmesi talep
edilir.
e-) DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Etüt ve Değerlendirme
Şube Müdürlüğü Yeraltısuyu durumunun araştırılması için Bölgesinden söz konusu alanda
gerekli etütlerin yapılarak yeraltısuyu durumunun uygun olup olmadığının bildirilmesini talep
eder.
f-) DSİ Bölge Müdürlüğünde yapılan etüt sonucunda yeraltısuyu durumunun işletmeye
uygun olduğunun DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Etüt ve
Değerlendirme Şube Müdürlüğüne bildirilmesi halinde, söz konusu şube sulanacak alanı
içeren 1/25000 ölçekli harita ile sulanacak alan miktarını (ha olarak) İl Özel İdaresine
göndererek II. Aşama donelerinin hazırlanmasını talep eder.
g-) II. Aşama Etüt doneleri hazırlanarak DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve
YAS Dairesi Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilir ve bu
donelerle Fizibilite raporu hazırlanır. Daha önceleri fizibilite raporu Planlama Projelendirme
ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğünce yapılmakta idi. 1996 yılından sonra Fizibilite
Raporları Bölge Müdürlüklerince hazırlanmaktadır.
h-) Fizibilite Raporu hazırlanıp onaylandıktan sonra kuyular açılır ve kuyular tam olarak
kullanıma hazır hale geldikten sonra İl Özel İdaresince sulama şebekesi yapılarak sulama
işlemi başlamış olur. Yeraltısuyu sulama şebeke dönüşümlerinde yayınlanan 2007/18 sayılı
Genelge ile İl Özel İdaresince yapılması uzun zaman alacak projelerde geri ödemesi
kooperatif taahhüdü ile DSİ tarafından da yapılmaktadır.
4.1.1 I. Aşama Etütleri ve Hazırlanan Doneler
Köy Muhtarı veya kooperatif kurmaya çalışan vatandaşların İl Özel İdaresi Tarım ve
Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına müracaat ederek tarım arazilerinin yeraltısuyundan
sulanmasını talep etmeleri sonucu 1.Aşama Etüt Doneleri hazırlanır. Bu doneler içerisinde 1
adet Gerekçe Raporu yer alır ve bu raporda aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır.
11
A- Etüdü Yapılacak Yer: Etüdü yapılacak yer tanımlanır.
B- Tarımsal Durum: Yeraltısuyundan sulanması istenen arazinin tarım durumu ve ekilen
ürünler belirtilir. Yıllık alınan verim ve arazide sulu veya kuru tarım olup olmadığı
açıklanır.
C- İklim: Sulanması talep edilen arazinin iklim durumu ortalama yıllık yağış, buharlaşma
ve ortalama sıcaklık verileri en yakın meteorolojik istasyon verileri ile belirtilir.
Sulama suyuna ihtiyaç olup olmadığı hakkında bilgi verilir.
D- Topoğrafya: Etüt sahasının düz veya engebeli olup olmadığı % olarak açıklanır
E- Toprakları: Etüt sahasının toprak oluşumu ve toprak sınıfı açıklanır. Tarım arazilerinin
kaçıncı sınıf tarım arazisi olduğu belirtilir.
F- Su Kaynakları: Sulanması istenen arazilerin mevcut şartlardaki su durumu açıklanır.
Mevcut kaynak, yüzey sulaması, kullanılan keson kuyu vb. bilgiler yer alır.
Sonuç ve öneriler
Sulanması talep edilen arazilerin yeraltısuyundan sulanmasından sonra yöre halkına
sağlayacağı fayda ve yöre halkının bu konuya bakış açısı hakkında bilgi verilmektedir.
Söz konusu rapor ekinde 3 adet 1/25000'lik Topoğrafik harita ve 1/5000'lik SAT haritası
yer alır.
4.1.2 Yeraltısuyu Etütlerinin Yapılması ve Değerlendirilmesi
DSİ Genel Müdürlüğünce 157 adet ovada hidrojeolojik etüt yapılarak, bu ovaların
yeraltısuyu durumu, Emniyetli rezervi belirlenmiştir. Yeraltısuyundan sulama yapmak için
yapılan müracaatlarda, bu raporlar baz alınarak gerekli görülen sahalarda Bölge
Müdürlüklerince yeraltısuyu etütleri yapılmakta ve sonucunda Münferit Hidrojeolojik Etüt
Raporu hazırlanmaktadır.
Sulama kooperatifleri kurularak sulanması düşünülen arazilerde İl Özel İdarelerince
gönderilen I. Aşama Etüt Doneleri içerinde yer alan SAT (Sulu Arazi Tasnif) haritalarında
toprak sınıfı belirlenerek sulanacak arazi sınırları oluşturulur. DSİ Bölge Müdürlüklerince
SAT haritasında yer alan 1. Sınıf araziler içerisindeki sahalarda yeraltısuyu durumu incelenir.
DSİ Genel Müdürlüğüne I. Aşama Etüt Doneleri içerisinde Yeraltısuyu Gerekçe Raporu
geldikten sonra Bölge Müdürlüğüne sulanması düşünülen arazi bildirilerek yeraltısuyu
durumu hakkında görüş istenir. Bölge Müdürlükleri yerinde inceleme yaparak arazinin jeoloji
ve hidrojeolojisini içeren Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporu hazırlayarak Bölge görüşü ile
birlikte DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Ve YAS Dairesi Başkanlığı Etüt ve
Değerlendirme Şube Müdürlüğüne sonucu bildirir. Bölge Müdürlüğünce yapılan etüt
sonucunda akifer hakkında yeterli bilgi olması halinde araştırma sondajı açılmaksızın
sulanacak arazi onaylanarak gönderilir. Ancak akifer hakkında tereddütler oluşmuş ise
arazinin yeraltusuyu durumunu karakterize edecek sondaj lokasyonu haritaya işaretlenir ve
koordinatları ile birlikte raporda belirtilerek sondaj talimatının gönderilmesi talep edilir. Etüt
ve Değerlendirme Şubesi talep edilen sondaj lokasyonu konusunda arşiv taraması yaparak
uygunluğu hususunda görüş oluşturur ve sondaj talimatını gerekli görürse Bölge
Müdürlüğüne gönderir. Açılan sondaj kuyusundan alınan verime göre sulanacak arazide kaç
adet kuyu açılacağı belirlenir. YAS Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube
Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü işbirliği ile fizibilite raporu hazırlanıp, onaylandıktan sonra
ilave kuyular açılır.
12
4.1.3 Yeraltısuyu Sulama Kooperatifinin Kurulması ve Tüzel Kişilik Kazanması
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından kuruluş işlemleri yürütülen Sulama Kooperatifleri, kırsal alan özelliğini taşıyan
köy, belde ve ilçe gibi yerleşim birimlerinde kurulmaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görev ve sorumluluk alanında bulunan tarımsal
amaçlı kooperatiflerin kuruluş işlemleri Mülga Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüğünce (TEDGEM) yürütülmekte iken tarımsal amaçlı kooperatiflerin örgütlenme
hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
kapsamındaki tarımsal kooperatiflerden tarımsal kalkınma, sulama ve su ürünleri
kooperatiflerinin kuruluş işlemleri 12.04.2004 tarihinden itibaren Bakanlık İl Müdürlüklerine
devredilmiştir.
Sulama Kooperatiflerinin kuruluşları; 1163 sayılı Kanun uyarınca Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve 29.05.2012 tarih ve 53 sayılı onayı ile kabul edilerek
yürürlüğe giren S.S.Sulama Kooperatifi tip/örnek Anasözleşmesi ve Tarımsal Amaçlı
Kooperatif Kuruluş İşlem ve Görev Talimatına göre Bakanlık İl Müdürlüklerince
yürütülmektedir.
S.S. Sulama Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin ortaklık şartları ile ilgili 8./c
maddesine göre “Ekli haritada gösterilen çevre içinde kendi veya eşi adına tapulu arazi
sahibi olmak ve arazi üzerinde bizzat tarım üretimi yapmak veya kiracı yahut ortakçı
vasıtasıyla yaptırmak (Mal sahibi yerine ortakçı veya kiracı da sulama hizmetlerine
münhasır olmak üzere ortaklık hak ve vecibelerine vekâletten haiz olur.)” Sulama tesisi ile
sulanacak alanı gösterir haritada sınırları belirtilen sahada kendi veya eşi adına arazi sahibi
olmak ve arazi üzerinde bizzat tarım üretimi yapmak şartı aranmaktadır. Buna göre;
kooperatifin ortak sayısı, sulanacak alanı gösteren haritada hudutları belirtilen sahada arazi
işletme hakkına sahip olabilecekler ile sınırlıdır.
Ancak, kuruluşta en az 7 ortak aranır. İlgili kamu kuruluşu yatırımlarından
faydalanabilmek için yapılacak kuruluş genel kurulunda en az 15 ortak olması gerekir.
Tarımsal amaçlı kooperatif kuruluş işlem ve görev talimatının kuruluş etüt raporu ve
tanzimi ile ilgili bölümünde yer alan sulama kooperatiflerinin kuruluşları için, kooperatifin
kurulacağı yerleşim birimlerine ait tarım arazilerinde bir sulama tesisinin programa alınması
veya tesisin yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre; sulama tesislerinin
devamlılığı/sürdürülebilirliği ve verimli bir şekilde işletilmeleri için, öncelikle tüzel kişiliğe
haiz sulama kooperatifinin kurdurulması yönündeki prensip kararı doğrultusunda, Sulama
Kooperatiflerinin kuruluşları gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda; Sulama Kooperatiflerinin kuruluşları; sulama tesisinin ait olduğu ilgili
kuruluşlar (DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nün müşterek çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Sulamanın zaruri kıldığı
teknik çalışmalar sulama tesisinin ait olduğu ilgili kuruluşun Bölge veya İl Teşkilatının
talimatıyla yürütülmektedir.
Sulama Kooperatifinin kuruluş esasları ile amaç ve çalışma konusuna ilişkin koşulların
oluşmasına yönelik olarak kuruluş etüt çalışmalarına başlanılması için;
Yeraltısuyu ile ilgili sulama kooperatiflerinin kuruluşları için, DSİ ile işbirliği
çerçevesinde yapılan protokol gereği, yeraltısuyu ile sulanacak saha ile ilgili DSİ Bölge
Müdürlüğü tarafından yapılan yeraltısuyu etüdünün olumlu bulunması sonucu,
13
yapılmış/yapılacak olan sulama tesisinin karakteristiklerini belirten gerekçeli rapor ile ilgili
kuruluşun (Bölge/İl Teşkilatının) kooperatifin kuruluşu hakkında uygun görüş yazısı ve
sulama tesisi ile sulanacak sahayı gösterir 1/25000 ölçekli topografik haritanın bulunması
gerekmektedir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince sulama kooperatifinin kuruluş işlemleri
özetle aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir.
1) Kurucu heyette yer alan çiftçilerin adı, soyadı, ikametgah adresi, imzası vb.
bilgileri içeren kooperatif kurma talebine ilişkin dilekçesi ve ekinde kuruculara ait
adrese dayalı ikametgah belgesi, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi vb. belgeler
ile Bakanlığa (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne) müracaat edilir.
2) Sulama Kooperatiflerinin kuruluşları; sulama tesisinin ait olduğu ilgili kuruluşları
ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ortak çalışmalarıyla
gerçekleştirildiğinden, sulamanın zorunlu kıldığı teknik çalışmalar sulama tesisinin
ait olduğu ilgili kuruluşun talimatıyla Bölge/İl Teşkilatınca yürütülmektedir. Bu
nedenle, ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından, Devlete ait (DSİ Genel
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi vb.) tarımsal bir sulama tesisini devralmak üzere
kurulan sulama kooperatifinin kuruluşu hakkında görüş talep edilir.
3) Sulama tesisinin ait olduğu ilgili kuruluşça sulama tesislerinin kurulacak bir
kooperatif tarafından işletilebileceği hususunda ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne
yazılı olarak uygun görüş bildirilmesi ve yazı ekinde gerekçeli rapor ile 1/25000
ölçekli topografik harita/krokinin gönderilmesi halinde, söz konusu bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesi sonucu kuruluş etüt çalışmalarına başlanır.
4) Kurulacak kooperatif kuruluş esaslarına ilişkin etüt çalışmaları için oluşturulan
etüt komisyonu tarafından, kooperatifin kurulacağı yerleşim birimlerinin tarımsal
kaynak ve potansiyeli, alt yapısı, sosyo-ekonomik durumları etüt edilir. Tespitler
“Kooperatif Kuruluş Etüt Raporu”nda belirtilir. Düzenlenen kuruluş etüt raporu ve
eki belgelerinin Bakanlık İl Müdürlüğünce olumlu bulunması halinde, Kuruluş
Etüt Ön İzin Tebligatı yazısı ve ekinde kuruluş işlemlerine esas olan yeterli sayıda
örnek anasözleşme (5 adet) kurucu ortaklara verilmek üzere İlçe
Müdürlüğüne/doğrudan kurucu heyete gönderilir.
5) Anasözleşmeler doldurulmadan önce kurucu ortaklar kendi aralarında bir toplantı
yapar. Kuruluş genel kuruluna kadar görev yapmak üzere “Geçici Yönetim
Kurulu” üyeleri seçilir. Bu üyelerin ve sonradan seçilecek yönetici ve denetçilerin
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) akraba olmamaları gerekir.
6) Mevcut anasözleşmelere göre bir ortak, kooperatife girerken en az bir pay taahhüt
etmek zorundadır. Bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Buna göre; bir ortağın
en az 100 TL taahhüt etmesi ve bu taahhüt tutarının 1/4’ü olan 25 TL’sinin peşin
ödenmesi gereklidir. Her bir kurucu ortak tarafından peşin ödenen ortaklık
paylarından oluşan kuruluş sermayesi, geçici yönetim kurulunca emanete alınarak,
bu hususta bir teslim tutanağı hazırlanır.
7) Anasözleşmelerde kurucu ortaklar tarafından doldurulmak üzere boş bırakılan
yerler usulüne uygun olarak doldurulur ve anasözleşmeler noter huzurunda imza
edilir.
8) Noter tasdikli anasözleşmeler, kuruluşta taahhüt edilen sermayenin peşin ödenmesi
gereken miktarına ilişkin teslim tutanağı ve diğer belgeleri içeren kuruluş evrakları
incelemek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne/doğrudan İl
Müdürlüğüne gönderilir.
14
9) Söz konusu kuruluş evraklarının incelenmesi sonucu; 1163 sayılı Kooperatifler
Kanunu’nun 3. Maddesine göre kuruluş onayı alınır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünün onayı ile kooperatife “kuruluş izni” verildikten sonra, “Kuruluş
Tebligatı” ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün kuruluş şerhini
taşıyan onaylı anasözleşmeler kurucu heyete intikal ettirilmek üzere İlçe
Müdürlüğüne veya doğrudan kooperatif geçici yönetim kuruluna gönderilir.
10) Kooperatif, geçici yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 3.
Maddesi gereğince tescil ve ilan ettirilir. Buna göre; kooperatifin merkezinin
bulunduğu yerdeki Ticaret Sicili Memurluğuna en geç (1) ay içerisinde müracaat
edilerek kooperatifin tescili talep edilir. Tescil işlemi ile kooperatifin Ticaret Sicil
Memurluğuna sicil kaydı yaptırılarak anasözleşmelere tescil şerhi verilir. Aynı gün
Mahalli Vergi Dairesinden vergi numarası alınır. Aynı Kanun’un 3. Maddesinde
sayılı hususların ilanı için İlan Beyannamesi tanzim edilir. Kooperatifin
kuruluşuna ait Sicil İlan Beyannamesinde belirtilen hususların Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde yayımlanması ile kooperatifin kuruluşu hukuken tamamlanmış
olur. Sulama Kooperatifi tüzel kişilik kazanmış olur.
11) Kooperatifin kuruluş tescil ve ilanını içeren belgeler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğüne intikal ettirildiğinde, Geçici Yönetim Kurulunca emanete alınan
kuruluş sermayesinin kooperatif adına bankada açılacak hesaba yatırılması için
talimat verilir.
12) Kooperatifin kuruluş ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını
takip eden bir ay içerisinde “Kuruluş Genel Kurulu Toplantısı” yapılır.
Kooperatifin asıl yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilir. Kuruluş masrafları
görüşülüp kabul edilir.
4.1.4 II. Aşama Etütleri ve Hazırlanan Doneler
Kooperatif kurulduktan sonra ilk önce hazırlanan I. Aşama Doneleri değerlendirildikten
ve söz konusu arazilerde yeraltısuyu durumu incelenerek yeraltısuyundan sulanması uygun
görüldükten sonra İl Özel İdareye sulanacak arazileri gösterir 1/25000 ölçekli haritada
sulanacak arazi sınırlarını içeren uygunluk yazısı yazıldıktan sonra İl Özel İdaresince II.
Aşama Doneleri hazırlanarak DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi
Başkanlığına gönderilir. II. Aşama Doneleri aşağıda yer almaktadır.
-1/5000 ölçekli Topografik Mülkiyet Haritası: Sulanacak arazilerde yer alan çiftçilere ait
parselleri gösteren haritalar Tapu Kadastro İl Müdürlüklerinden alınmaktadır. İl
Müdürlüklerinde mevcut olmayanlar ise İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır. En az 10
metrede bir münhani eğrilerini içeren haritalar proje sınırlarının hassas bir şekilde tespiti,
açılacak sondaj kuyu yerlerinin tam olarak haritaya işlenmesi ve sulama şebekesinin
projelendirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Daha önceleri 7 adet hazırlanan haritaların
üç adet olması günümüz şartlarında yeterlidir.
- Detaylı Sulu Arazi Tasnif (SAT) Raporu ve Haritası: İl Özel İdaresi Müdürlüklerince
hazırlanan SAT Raporları arazinin yeri, büyüklüğü, tarımsal durumu, toprak sınıfının
belirlenmesinde kullanılan etüt tipi, topografya ve toprak durumunu belirten kısa ve öz bir
rapordur. SAT Haritaları ise 1/5000 ölçekli olup, laboratuvar ortamında belirlenen toprak
profilleri işlenerek hazırlanmakta olup ve toprak, topografya ve bölge şartlarına en uygun
sulama sistemi yer almaktadır. Daha önceki donelerde iki adet raporlu 7 adet hazırlanan
haritaların günümüzde iki adet raporlu harita olması yeterlidir.
15
-Zirai Ekonomi Raporu: Birim alandaki net gelir artışı ve ekonomik analiz hesaplarında
kullanılan Zirai Ekonomi Raporları DSİ Genel Müdürlüğünce revize edilerek
kullanılmaktadır.
-Sulama Suyu İhtiyacı ve Modül Hesabı: Bölgenin sosyoekonomik durumuna göre ve
ülkenin yatırım istikbali dikkate alınarak revize edilen bitki paternine ait aylık ve mevsimlik
bitki su tüketimleri ve sulama suyu ihtiyaçları ile aylık modül hesapları DSİ Genel
Müdürlüğü’nce yeniden hesaplanmaktadır.
- Kooperatife Üye Olan ve Olmayan Çiftçilerin İsimleri: Sulanması talep edilen arazileri
içeren alanda üye olan ve olmayan çiftçilerin isim listesi hazırlanır. Hazırlanan isim listesi
kooperatif kurucuları ve İl Özel İdaresi’nce onaylanır.
-Daha önce alınmış Kooperatif ilanı ve Ticaret Sicil Gazetesi veya fotokopisi de dosyada
yer alır.
5. YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNE AİT
YATIRIM HİZMETLERİ
Türkiye'de yeraltısuyu sulama kooperatiflerine ait yatırım hizmetleri 1966 yılında
imzalanan ve 1973 yılında yenilenen protokol ile DSİ ve Köy Hizmetleri tarafından
yapılmakta idi. Ancak, 13.01.2005 tarih ve 5286 sayılı "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında" kanun ile İl Özel
İdarelerine devredildikten sonra DSİ ve İl Özel İdaresi'nce yapılmaktadır (Büyükşehirler
hariç).
5.1 DSİ Genel Müdürlüğü Yatırımları
Sulanması talep edilen arazilerin yeraltısuyu bakımından sulanmasının uygun olması ile
başlayan kooperatif kurulumu II. Aşama Donelerinin DSİ Genel Müdürlüğüne iletilmesini
takiben Fizibilite raporu hazırlanmakta ve bu rapor doğrultusunda yatırımlar başlamaktadır.
5.1.1 Yeraltısuyu Sulama Tesislerine Ait Projelerin (Fizibilite Raporları)
Hazırlanması
DSİ tarafından yapılan yatırımlar sondaj kuyularının açılması, geri ödeme süreleri
içerisinde gerekli görüldüğünde kuyuların yenilenmesi, motopomp temini ve montajı, kuyu
başlarına baraka montajı, tarla içi sulama şebekelerinin tesis edilmesi ve elektrifikasyon
projesinin yapılmasıdır. İl Özel İdare tarafından yapılan yatırımlar ise, su ve mülkiyet
haklarının çözülmesi ve sulama şebekelerinin yapılmasıdır.
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığına ulaşan II.
Aşama Doneleri 1996 yılına kadar Genel Müdürlük teknik elemanlarınca değerlendirilerek
Fizibilite Raporu hazırlanmakta idi. Ancak 1996 yılı sonrası fizibilite raporları Bölge
Müdürlüklerince hazırlanmaya başlamıştır. 2012 yılına kadar II. Aşama Doneleri DSİ Genel
Müdürlüğü YAS Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğünce
değerlendirilip, Zirai Ekonomi Raporları revize edilerek Bölge Müdürlüğüne tüm doneler
gönderilir ve Bölge Müdürlüğünce Fizibilite Raporları hazırlanır. Fizibilite Raporları onay
16
için Genel Müdürlüğe gönderilir. Fizibilite Raporu sonucunda fayda/masraf analizi rantabl
(1<fayda/masraf) ise rapor onaylanır. Onaylandıktan sonra uygulamanın başlaması için
Bölge Müdürlüklerine sondaj talimatları gönderilerek proje uygulaması başlatılırdı.
07.02.2011 tarih ve 2011/5 sayılı Genelge ile Fizibilite Raporları Bölge Müdürlüklerince
hazırlanıp onaylandıktan sonra DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığına
gönderilmektedir.
Yeraltısuyu temini için açılan sondaj kuyularından randımanlı verim alınabilmesi ve
Fizibilite Raporunda planlanan kuyu sayısı ile planlanan verimi alabilmek için çok detaylı
Hidrojeolojik Etüdün yapılması ve ilk açılan sondaj kuyusunda 72 saat pompa tecrübesinin
yapılması gerekmektedir. Sulama alanı içerisinde olmak kaydı ile yeraltısuyu verimi dikkate
alınarak en ekonomik sulamayı sağlayacak şekilde sondaj kuyu yerleri tespit edilir. Pompa
tecrübe sonuçları değerlendirilerek kuyuya uygun pompa seçilir ve montajı yapılır.
Elektrifikasyon projesi uygulandıktan sonra sulama şebekesi de tamamlanmış ise söz konusu
arazilerin sulama süreci başlayabilecektir.
DSİ Genel Müdürlüğü, Bakanlar kurulunca 11.07.2005 tarihinde kararlaştırılan ve
05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede, 2005/9173 sayılı karar olarak yayınlanan
"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Sulama Kooperatifleri adına inşa edilerek 18.12.1953
tarihli 6200 sayılı kanunun 2'nci maddesinin (k) fıkrası gereğince sulama kooperatiflerine
devredilen yeraltısuyu sulama tesisleri kapsamında yapılacak olan yeraltısuyu sulama
şebekesi tesisi bedellerinin geri ödenmesi şartı ile kooperatiflerin talepleri doğrultusunda
yeraltısuyu şebekesi yapımı konusunda görevlendirilmiştir.
5.1.2 Yeraltısuyu Sulama Tesislerinin Yatırım Programlarına Alınması ve İnşası
Yeraltısuyu sulama kooperatifleri adına hazırlanan fizibilite raporları DSİ Genel
Müdürlüğü ve Mülga Köy Hizmetleri arasında 1966 yılında imzalanan ve 1973 yılında da
yenilenen ortak protokol esaslarına göre her iki kuruluşun teknik elemanlarının "Daireler
Arası Koordinasyon Komitesi" nde tek tek ele alınarak incelenir ve bir tutanak ile
yapılacaklar belirlenirdi. 2005 yılı sonrası bu toplantı DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi
çalışanları arasında yapılmakta ve alınan kararların bir tutanak ile yatırım programına
alınmasına karar verilmektedir.
DSİ, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı yatırım programına alınan
projeler, DSİ tarafından yapılmakta veya ihale yolu ile yaptırılmaktadır.
Kuyular açılmadan önce tesisin inşası ve bakım onarım masrafları hazırlanan fizibilite
raporunda yer alan miktar üzerinden bir ön sözleşme hazırlanır ve kooperatif kurucu heyetinin
bu sözleşmeyi imzalaması sağlanır.
Planlanan tüm sondaj kuyuları açıldıktan sonra her kuyuda pompa tecrübesi yapılır,
yapılan pompa tecrübesi sonucuna göre monte edilecek pompa belirlenir. Pompası ve
barakası monte edilir. Elektrik bağlantısı da yapıldıktan sonra DSİ tarafından yapılacak
yatırımlar tamamlanmış olur.
5.1.3 İlave Sulama Tesisi İsteklerinin Karşılanması
Kurulan sulama kooperatifleri, arazilerini yeraltısuyundan sulayarak gelir elde ettikten
sonra, sulanmaya müsait ancak kooperatifin sulama alanı dışındaki sahalarını da
sulayabilmeyi talep etmektedirler. Bu alanlar içinde öncelikle İl Özel İdaresine müracaat
ederek daha önce sulanan arazilerinde yapmış oldukları sistemi takip etmektedirler. Ancak
burada mevcut bir kooperatif olduğundan II. Kısım sulama alanı adı altında işlemler daha
17
hızlı sonuçlanmaktadır. II. Kısım arazilerinin sulaması için yapılan talep yeraltısuyu rezervi
açısından sorunu yok ise sulanması uygun görülerek, I. Kısım arazilerine yapılan yatırımlar
aynı şekilde yapılmaktadır. Bazı sulama kooperatiflerimizde VII. Kısıma kadar sulama alanı
açılmıştır.
5.1.4 Sulama Şebekesi Değişimi
Sulama kooperatiflerine ait sulama sistemlerinde yeraltısuyunu daha verimli kullanmak
maksadıyla 2004 yılından itibaren kapalı sistem uygulaması başlatılmış ve açık sulamalar
yağmurlama, damlama sulama sitemleri şeklinde değiştirilmiştir.
2007 yılı itibari ile eski sulama sistemlerinin kapalı olarak dönüşüm projelerinde veya
yeni yapılan kapalı sistemlerde taleplerin çok yoğun olması nedeni ile İl Özel İdareleri
tarafından yapılamayan sulama şebekesi, sulama kooperatiflerinin geri ödemeyi taahhüt
etmeleri halinde sulama şebekesi DSİ tarafından yapılmaktadır.
Şekil 4 Kapalı Sulama Sisteminden Bir Görünüm
Kapalı sulama sistemine dönüşüm çalışmaları başladıktan sonra 2013 yılı sonu itibarı
ile 257 milyon 624 bin 328 TL ödenek İl Özel İdarelerine aktarılmıştır. Bu kapsamdaki
sulama kooperatif ve sulama alanları aşağıda yer almaktadır
Kooperatif sayısı
Alan (ha)
İnşaatı biten
160
61 825
İnşaatı devam eden
57
17 705
Proje ve ihale aşamasında
50
42 879
Tablo 5 Kapalı Sulama Sistemine Dönüşüm Çalışmaları
Kapalı sulama sistemine dönüşecek toplam alan: 122 409 ha
Programda olan sulama kooperatifi
: 267
18
5.2 İl Özel İdaresi (Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Yatırımları
İl Özel İdaresi yatırımları açılan sondaj kuyularının kullanımına uygun sulama şebekesini
yapmak ve sulama şebekesi yapımı sırasında oluşan su ve mülkiyet sorunlarını gidermek ve
toplulaştırma işlerini yürütmekten oluşmaktadır.
5.2.1 Sulama Şebekesi İle İlgili Yatırımlar
Sondaj kuyularından elde edilen yeraltısuyunun kooperatif sulama alanında en ekonomik
bir şekilde kullanımı için sulama sistemi projeleri hazırlanır ve uygulaması yapılır. 2007
yılına kadar açık kanal sulama sistemi uygulanmaktaydı. 2007 yılı sonrası kapalı sistem
projeleri hazırlanarak bitki desenine göre yağmurlama ve damlama sistemleri
uygulanmaktadır. Sulama sistemlerinin projelerini hazırlamak İl Özel İdaresi çalışanları
tarafından yapılmaktadır. İş yoğunluğu nedeni ile uzun süre beklemek istemeyen kooperatif
kurucuları bedel ödeyerek serbest çalışan teknik elemanlara veya DSİ’ye kapalı sistem
projelerini yaptırmaktadır.
Yeraltısuyu temini bakımından sorun olması nedeni ile alt kotlarda açılan sondaj
kuyularının üst kotlara terfi projeleri de İl Özel İdaresince yapılmaktadır.
Planlama raporu ile yatırım programına teklif edilen projeler uygun görülerek yatırım
programına alınmış ise, İl Özel İdaresi Havza Islahı Şube Müdürlüğüne ulaştırılır ve söz
konusu işlerin inşaat ve ihale ile ilgili çalışmaları Havza Islahı Şube Müdürlüğünce yürütülür.
256 905ha; %53
225 370ha;
%47
Açık Kanal Sulama Alanı
Kapalı Sistem Sulama Alanı
Şekil 5 Sulama Sistemi Oranları
19
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2004
2005
2006
2007
2008
KAPALI SİSTEM SULAMA ALANI
2009
2010
2011
2012
2013
SULAMA KOOPERATİFİ TOPLAM ALAN
Şekil 6 Yıllara Göre Sulama Sistemleri Oranları
5.2.2 Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
Teknik anlamda arazi toplulaştırılması; ekonomik üretime imkan vermeyecek şekilde
parçalanmış ve şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin birleştirilerek, modern tarıma uygun hale
getirilmesi işlemidir. Arazi toplulaştırması küçük ve parçalı arazilerin birleştirilmesinin
yanında sulama kanallarına ve araziye doğrudan ulaşım ile birlikte toprak ve su kaynaklarının
verimli bir şekilde kullanılması için gerekli olan sulama, arazi ıslahı, tesviye gibi tarla içi
geliştirme hizmetleri ile kırsal yerleşimlerin gelişmeleri için gerekli yatırımların birlikte
planlaması ve uygulanması işlemlerini de kapsamaktadır.
Özetle arazi toplulaştırması yalnızca küçük, parçalı ve dağınık olan parsellerin
birleştirilmesini ifade etmemekte, aynı zamanda da teknik, ekonomik ve sosyal düzenlemeleri
de içermektedir.
Arazi toplulaştırmasının yeraltısuyu sulama tesisleri için önemini; Devlet açısından,
Su Kullanıcı örgütü olan sulama kooperatifleri açısından ve Çiftçiler açısından
değerlendirmekte fayda görülmektedir.
Bilindiği gibi yeraltısuyu pompaj tesisleri, kuyular, pompalar, elektrifikasyon tesisi ve
su dağıtım şebekesi ile ilk yatırımı kamu kaynakları ile DSİ tarafından gerçekleştirilen ve bir
geri ödeme planı ile sulama kooperatiflerine devredilen tesislerdir. İlk yatırım maliyetleri
yüksek olan yeraltısuyu sulama şebekelerinin toplulaştırma ile birlikte planlanması ve
uygulanması yatırım maliyetlerinin azaltılması ve hızlandırılmasında önemli rol
oynamaktadır. Toplulaştırmalı yapılan sulama şebekelerinde parseller, kanal güzergahları ve
tarla içi yollar yeniden düzenlendiği için şebeke ile ilgili fiziki yatırımlarda azalmaktadır.
Böylece yatırım maliyetlerinde de % 40’lara varan oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir.
Arazi toplulaştırması sulama yönetiminden sorumlu sulama kooperatifleri ve çiftçiler
açısından da büyük önem taşımaktadır. Arazi toplulaştırması ile;
- Sulama devalopman proje maliyetlerinde % 40 ekonomi sağlanabilmektedir.
- Parsel sayısı azalmakta, büyük ve düzgün şekilli parseller oluşturulmaktadır.
20
- Parseller mekanizasyona ve modern tarıma uygun hale getirilmektedir.
- Her parsel sulama kanalına ve yola kavuşmaktadır.
- İşgücü, sermaye gibi kaynak kullanımında tasarruf sağlanmaktadır.
- Çiftçiler arasında arazi ve su hukuku ile ilgili anlaşmazlıklar azalmaktadır.
- Arazi tesviyesi ve tarla içi hizmetlerinde kolaylıklar sağlanmaktadır.
- Verim ve gelir artırıcı faydalar sağlanmaktadır.
Arazi toplulaştırmasının modern sulama sistemleri ile birlikte inşa edilmesi ile
yatırımlarda fiziki azalmalarla birlikte su kullanımlarında da önemli tasarruflar
sağlanabilmektedir. Toplulaştırma ile sulama kanalına ve parsele doğrudan erişim % 100’e
ulaşmaktadır.
Karaman ili Kisecik Kasabasında birlikte uygulanan sulama ve toplulaştırma projesi
önemli kazanımlar sağlamıştır. Öncelikle toplulaştırma öncesi 1.61 ha olan ortalama parsel
büyüklüğü toplulaştırma sonrası 3,61 ha olmuştur. Açık kanal iletim yapısında sulama
kanalına doğrudan erişim % 61 iken toplulaştırma ile bu oran %100 e ulaşmıştır.
Toplulaştırma öncesi yeraltı kuyularının su çekimleri toplam 14.583.022 m3 iken modern
sulama sistemlerinin arazi toplulaştırması ile birlikte kullanılması sonucunda bu değer
5.253.177 m3 seviyesine düşmüştür (Tablo 6). Kapalı sulama sistemine geçişle %34 su
tasarrufu elde edilirken arazilerin toplulaştırılması ve basınçlı sulama sistemine geçilmesiyle
% 64 su tasarrufu sağlanmıştır.
Şekil 7 Toplulaştırma Öncesi Sulama Hattı Uzunluğu (20 645m), Toplulaştırma Sonrası Sulama Hattı Uzunluğu
(17 602m)
Yıl
Proje Alanı 27.500
dekar
1999
Açık kanal Sulama
Sistemi
45
2. 365
74. 273 14.583.022
2009
Kapalı Sulama Sistemi
46
1.725
68.416
9.681.290
34
2010
Toplulaştırma+Kapalı
Sulama Sistemi
44
1.635
35.064
5.253.177
45
Kuyu
(ad.)
Debi
(lt/sn)
Yıllık Çalışma
Saati
Su Çekimi
Toplulaştırma ve Kapalı Sulama Projesi ile sağlanan Toplam Su Tasarrufu
Tablo 6 Karaman Merkez Kisecik Toplulaştırma Projesinin Su Tasarrufuna Etkileri (TRGM 2010)
21
Tasarruf
Oranı (%)
64
Toplulaştırma ile birlikte yapılan sulama şebekelerinde su dağıtım programlarının
yapılması ve uygulanması da kolay olmaktadır. Böylece daha büyük parsellerin daha az
sürede sulanması ve daha az enerji bedelleri ödenmesi söz konusu olmaktadır.
Şekil 8 Toplulaştırmadan Bir Görünüm
Bu faydalarından dolayı son yıllarda özellikle küçük ölçekli sulama projelerinde
üzerinde sık sık durulan konulardan birisi de yatırıma başlamadan önce arazilerin
toplulaştırılması ile ilgili sorunların çözümlenmesidir. Bu nedenle genelde köy bazında
gerçekleştirilen YAS sulama kooperatifleri projelerinde de toplulaştırmanın uygulanması ve
yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
6. YERALTISUYU POMPAJ TESİS YATIRIMLARI ve
DEVİR İŞLEMLERİ
Yerüstü su kaynakları ile sulama imkânının bulunmadığı veya yetersiz olduğu
bölgelerde yeraltı su potansiyelinin de yeterli ve sulamaya uygun olması durumunda tarıma
elverişli arazilerin sulanmasında, yeraltısuyundan faydalanmak büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını da 1163 Sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulan sulama kooperatifleri ile gerçekleştirilen sulamalar
oluşturmaktadır.
Sulama kooperatiflerine ait arazilerin yeraltısuyundan sulanmasını temin için Genel
Müdürlüğümüzce inşaatı tamamlanan ve geri ödeme esasları, Bakanlar Kurulu’nun
31.01.1973 gün ve 7/5763 sayılı kararı ve 26.06.1997 tarihli Başbakanlık Olur’u ile kabul
22
edilmiş bulunan yeraltısuyu pompaj tesislerinin devri 6200 sayılı yasanın 2. maddesi (k)
fıkrasına göre yapılmaktadır.
Yeraltısuyu ile sulanması istenilen bölgede yapılan etüt çalışmalarının müspet
sonuçlanması ve sulama kooperatiflerinin kurulmasından sonra tesislerin yatırım ve işletme
süreçlerinde Kurumumuz ile sulama kooperatifleri arasında farklı 2 aşamada 2 ayrı sözleşme
imzalanmaktadır. Bunlar yatırıma başlanılmadan önce imzalanan “Ön Sözleşme” ve yatırımın
tamamlanmasından sonra imzalanan “Kat’i Devir Sözleşmesi”dir.
6.1 Ön Sözleşme
Ön Sözleşme, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeraltısuyu pompaj tesisinin
inşaatına başlamadan önce sulama kooperatifi ile yaptığı bir anlaşmadır. Bu anlaşmadan
amaç; devlet tarafından yapılacak olan yatırımın işletme, bakım ve onarımlarının
kooperatiflerce üstlenilmesinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda keşif bedeli üzerinden yapılan
bu anlaşma tesisin hizmete girmesi halinde kooperatif tarafından devir alınacağının bir
taahhüdüdür. Bu sözleşme kooperatifler tarafından imzalanmadıkça yatırıma başlanmaz.
Ön sözleşme; aynı zamanda yeraltısuyu sulama tesislerinde kuyuların açılmasından
şebekenin faaliyete geçirilmesine kadar geçen yatırım sürecini de kapsamaktadır.
6.2 Kat'i Devir Sözleşmesi
DSİ tarafından inşaatı tamamlanan yeraltısuyu pompaj tesislerinde, tesisler faal
durumda iken işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu imzalanan "Kati Devir Sözleşmesi" ile
sulama kooperatiflerine devredilmektedir.
Sözleşmede kati devire konu olan pompaj yatırım kalemleri;
a- Kuyular,
b- Motopomplar,
c- Motopomp barakaları ve montajı
d- Elektrifikasyon tesislerinden oluşmaktadır.
Bu tesisler aynı zamanda DSİ Genel Müdürlüğü yatırımları olup ilgili İl Özel İdaresi
Köy Hizmetleri Birimi tarafından inşa edilen sulama şebekesi ve tarla içi geliştirme hizmetleri
geri ödeme kapsamı dışında tutulmaktadır.
Yeraltısuyu pompaj tesislerinde kuyuların açılması, kuyu başı elektrifikasyonunun
tamamlanması, baraka ve motopompların montajından sonra tesis için yapılan masraflar
yürürlükte olan devir esaslarına göre hazırlanan ödeme planına göre devir sözleşmesi ile
sulama kooperatiflerinden tahsil edilmektedir.
Tesislerin devredilmesinde kullanılan "Devir Sözleşmesi"nde, zamanla ihtiyaca göre
bazı değişiklikler yapılmıştır.
23
09.11.1995 tarihli Bakanlık Olur’una (Enerji Bakanlığı) kadar ki uygulamalarda
tesisin ömrü 30 yıl kabul edilmekte idi. Devir işlemlerinde kullanılacak sözleşmelerin
hazırlanmasında yatırım unsurlarının ekonomik ömürlerinden hareket edilmiştir.
Buna göre ilk devir sözleşmesi örneği hazırlanırken;
Kuyuların ekonomik ömrünün 15 yıl, motopompların 10 yıl, elektrifikasyon
tesislerinin de 50 yıl olduğu varsayımından hareket edilerek devir sözleşmeleri hazırlanmıştır.
Bu süre içinde kuyuların 1, motopompların 2 defa DSİ tarafından yenileneceği taahhüt
edilerek, yatırımın kat’i sözleşmesinin hazırlandığı tarihteki toplam maliyeti esas alınarak ilk
5 (beş) yıl ödemesiz, yıllık %1 oranında artan 25 taksitle toplam 30 yılda ödenecek şekilde bir
geri ödeme planı ile devri yapılmaktaydı.
Ancak zamanla ülkemizdeki yıllık fiyat endekslerine göre taksitlerdeki %1 artışların
önemini kaybetmesi üzerine uygulanmakta olan ön sözleşme ve kat’i devir sözleşmelerinde
günün koşullarına göre bazı değişikler yapılmıştır.
Öncelikle taksitlerin %1 oranında artırılması kaldırılmıştır.
Ayrıca, ileriki yıllarda muhtemel yenilemelere ait bedellerin önceden
hesaplanmasından (kuyuların 2, motopompların 3 ile çarpılması) vazgeçilmiştir. Kuyu ve
pompa yenilenmelerinden doğan masrafların kooperatifin geride kalan ödeme yılları
süresindeki borçlarına ilave edilerek eşit taksitler halinde geri alınacağı kabul edilmiştir.
Devlete olan yüklerin azaltılması ve yeni yatırımlara daha fazla imkan sağlanması
amacıyla 26.06.1997 tarihli BAŞBAKANLIK OLUR’u ile yeni bir düzenleme yapılarak
sulama tesislerinin geri ödeme süreleri; ilk 3 yılı ödemesiz, 12 yıl eşit taksitler halinde olmak
üzere toplam 15 yıla indirilmiştir.
Günümüzde de yenilemeler sözleşme süresi (30 veya 15) içinde olmak kaydıyla ancak
kooperatif talebi olması durumunda değerlendirilmektedir. Bu talebin idare tarafından uygun
görülmesi halinde yenileme maliyetinin kooperatif tarafından ödeneceğine dair bir
taahhütname alındıktan sonra yenilemeler gerçekleştirilmektedir. Bu durumda tesis yenileme
bedelleri, yenilemenin yapıldığı tarihten itibaren DSİ Bölge Müdürlüğü ile kooperatif arasında
imzalanacak bir ek sözleşme ile kooperatifin kalan borcuna eşit taksitler halinde ilave
edilmektedir.
26.06.1997 tarihli BAŞBAKANLIK OLUR’u ile yapılan düzenlemeyle;
Ön sözleşmesi 26.06.1997 tarihinden önce 30 yıllık uygulamaya göre imzalanmış olan
tesislerin devri, 5 yıl ödemesiz, 25 eşit taksit ve toplam 30 yıllık sisteme göre yapılmasına
devam edilmektedir.
Ön sözleşmesi 26.06.1997 tarihinden sonra imzalanan veya imzalanacak olan
tesislerin kati devirleri ilk 3 yılı ödemesiz 12 eşit taksit ve toplam 15 yıllık esasa göre
yapılmaktadır.
Söz konusu sözleşmenin imzalanması ile pompaj tesisinin mülkiyet hakkı, geri
ödemenin bitimine kadar devlette kalmak şartıyla, kullanma hakkı sulama kooperatifine
24
geçer. Ancak mülkiyetin Kooperatife geçmesinden sonra dahi DSİ’nin denetleme yetkisi
devam etmektedir.
Devir sözleşmesi esaslarına göre yeraltısuyu pompaj tesisleri, devir alan sulama
kooperatifleri tarafından işletilmektedir. Tesislerin rasyonel olarak işletilmelerini sağlanması
için gerekli ve yeterli personelin yetiştirilmesinde idarece mümkün olan her türlü teknik
yardım bedelsiz olarak karşılanmaktadır. Devir tarihinden itibaren tesisin ekonomik ömürleri
süresinde tabi afete uğramış kuyuların tahrip olması durumunda kooperatif ve yetkililerinin
kusuru olmamak şartıyla arızaların giderilmesi DSİ tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Kuyulara monte edilen motopomp ve kuyu başı elektrifikasyon tesisleri 1 yıl
garantilidir. Garanti süresince kooperatifin kusuru olmadan meydana gelen arızalar ücretsiz
olarak karşılanır. Garanti bitiminden sonraki sürede meydana gelecek arıza, bakım ve onarım
giderleri kullanıcılar tarafından karşılanmaktadır.
Yıllık geri ödeme taksitlerinin tamamı en geç ait olduğu yılın Aralık ayı içinde DSİ
Bölge Müdürlüğü muhasebesine yatırılmakta ve zamanında yatırılmayan taksitler için %10
gecikme faizi uygulanmakta idi. Maliye Bakanlığınca Kurumumuza gönderilen yazılar ve
yapılan öneriler doğrultusunda, kullanmakta olduğumuz Devir Sözleşmeleri (30 yıllık ve 15
yıllık) 22.06.2010 tarihli Bakanlık Olur’u ile “Geri ödeme taksitleri ait olduğu yılın 1-30
Nisan tarihleri arasında ilgili Saymanlık Müdürlüğüne yatırılır. Zamanında ödenmeyen
borçlar genel hükümler gereğince, 818 sayılı Borçlar Kanunundaki alacaklı-borçlu ilişkisi
kapsamında 2004 sayılı İcra-İflas Kanununa göre tahsil edilir.” şeklinde revize edilmiştir.
Ayrıca aynı Olur ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvedilmesinden sonra
yeraltısuyu sulama kooperatiflerinin işletme, bakım, onarım masraflarını ve yıllık geri ödeme
taksitlerini karşılamak üzere tesisten istifade edeceklerden alacağı ücretlere ait tarifeleri
onaylama ve düzeltme yetkileri Valilik İl Özel İdare Müdürlüklerine devredilmesi şeklinde
revize edilmiştir.
Tarım sektöründe çalışan çiftçilerimizin gelir kaynakları, yılın belli dönemlerinde
hasat edilen ürünlerin satışı ile elde edilen maddi kazançlardan oluştuğundan ve diğer
sektörlere nazaran gelir düzeyleri çok düşük olan çiftçilerimize taksitlerin ödenmesi
konusunda rahatlık sağlayacağından kooperatiflerin borçlarının Aralık ayı sonuna kadar
ödemelerinin esas alınması için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına görüş sorulmuştur.
Mevcut mevzuatlar açısından herhangi bir sakınca olmadığı belirtildiğinden Devir
Sözleşmesinin Geri Ödeme başlıklı 8’inci maddesi “Geri ödeme taksitleri ait olduğu yılın
Aralık ayı sonuna kadar DSİ Bölge Muhasebe Müdürlüğüne yatırılır….” şeklinde yeniden
düzenlenmiştir.
Devir Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde bazı sıkıntılarda
meydana gelmektedir. Bu sıkıntılar aşağıda özetlenmiştir.
1) Devir konusu olan yatırım kalemlerine ait maliyet çizelgelerinin farklı bölge ve
ünitelerden toplanması ile ilgili gecikme ve güçlükler zaman kaybına neden
olabilmektedir.
2) Başkanlığımızca Bakanlık Oluru alınarak, kooperatif yetkililerince imzalanmasının
sağlanması için ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilen devir sözleşmelerinin
zamanında imzalatılamaması nedeniyle kayıplar olmaktadır.
25
3) Yaygın olmamakla birlikte, bazı durumlarda yeraltısuyu sulama şebekesinin
pompaj ünitesi ile ilgili kısımlarının tamamlanmasına rağmen kanal ve kanalet
inşaatlarındaki eksiklikler veya pompajla ilgili arızalar nedeniyle devir
işlemlerinde gecikmeler olabilmektedir. Kooperatif söz konusu eksiklikleri bahane
ederek devir sözleşmelerini haklı olarak imzalamamaktadırlar.
4) Kooperatif idarecilerinin zamanında bulunamaması, toplanamaması ve üyeler
arasındaki anlaşmazlıklar gibi nedenler de devir sözleşmelerinin imzalanmasında
güçlükler çıkarmaktadır.
5) Ön sözleşmenin imzalanmasına ve yatırım hizmetlerinin tamamlanmasına rağmen
elektrik ücretlerinin yüksekliğini bahane ederek kati devir sözleşmesini
imzalamamakta direnen sulama kooperatifleri de bulunmaktadır.
6) Elektrik enerjisi ücretlerinin yüksekliği bahanesi ile tesisi kullanmadıklarını öne
sürerek geri ödeme taksitlerini ödemeyen sulama kooperatiflerinin sayısı da gün
geçtikçe artmaktadır.
6.3 Devir Sözleşmesi Sürelerinin Uzatılması
Geri ödemeleri bitmiş, ancak halen sulama hizmetlerine devam eden çeşitli
kooperatiflerden sulama hizmetlerinin devamlılığının sağlanması açısından kuyu, motopomp,
enerji tesisi vb. hizmetlere yeniden ihtiyaç duyulduğu ve bunun gerçekleşmesi için de
sözleşme sürelerinin 15 yıl daha uzatılması yönünde yoğun talepler gelmiştir.
Yeraltısuyu sulama tesislerinin hizmete girmesi sonucunda verim ve gelir artışlarına
bağlı olarak çiftçilerin sosyoekonomik yapısında sağladığı faydalar düşünülerek yapılan
çalışmaların sonucunda;
30 yıllık veya 15 yıllık sözleşme hükümlerine göre devir işlemleri yapılan, sözleşme
süreleri sonunda yeraltısuyu sulama tesis bedellerine ait geri ödemelerini tamamlamış borcu
bulunmayan, tüzel kişiliği devam eden yeraltısuyu sulama kooperatiflerinin, mevcut sulama
sistemlerinden kapalı sisteme geçilerek (yağmurlama, damlama vb. sulama sistemi)
faaliyetlerine devam etmeleri ve tesis bedellerinin oniki yıl faizsiz ve eşit taksitler halinde
ödenmesi koşuluyla sözleşmelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıl olarak uzatılması
02.09.2008 tarihli Başbakanlık Olur’u ile kabul edilmiştir.
Ayrıca; 13.10.2014 tarihli Başbakanlık Olur’u ile ekli esaslar doğrultusunda yenileme
tesislerine ait sözleşme sürelerinin en fazla 12 yıl uzatılması kabul edilmiştir.
7. YERALTISUYU SULAMA TESİSLERİ KAPSAMINDAKİ
SULAMA ŞEBEKESİ YATIRIMLARI VE DEVİR
İŞLEMLERİ
Bir bölgede yeraltısuyu sulama kooperatifinin kurulabilmesi için, o bölgenin yerüstü
su kaynaklarından sulanması imkânının bulunmaması, ekonomik olmaması ve kooperatif
kurulmasına yetecek miktarda yeraltısuyu rezervinin bulunması gereklidir. Yeraltısuyunun
sulamada kullanılabilmesi için derin pompaj kuyularının açılması, pompa, enerji donanımı ve
su dağıtım şebekesinin tesis edilmesi gerekmektedir. Farklı kuruluşların (DSİ Genel
26
Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri) faaliyet alanları içinde
olan çalışmalar birbirini tamamlayan hizmet niteliği taşımaktadır.
Yerüstü su kaynakları ile sulama imkanının bulunmadığı veya yetersiz olduğu
bölgelerde yeraltı su potansiyelinin de yeterli ve sulamaya uygun olması durumunda tarıma
elverişli arazilerin sulanmasında, yeraltısuyundan faydalanmak büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını da 1163 Sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş olan sulama kooperatifleri ile gerçekleştirilen
sulamalar oluşturmaktadır.
İklim değişikliği, kuraklık ve su eksikliği gibi konular ülkemiz gündemine yerleşmiş
bulunmaktadır. Dünya iklim kuruluşlarının çeşitli zamanlarda yayınladıkları raporlarda yağış
azalmalarının daha uzun yıllar devam edeceği ifade edilmektedir. Yeraltısuyu besleniminin en
büyük oranının yağışlardan olduğu göz önüne alındığında yağışlardaki azalmanın yeraltısuyu
potansiyelini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği ortadadır. Bundan en fazla çiftçi nüfusunun
ve tarımsal potansiyelin yoğun olduğu bölgeler etkilenecektir. Buna bağlı olarak yeraltısuyu
sulamalarında karşılaşılan en önemli sorun yeraltısuyu seviyelerinin süratle düşmesidir.
Ayrıca yeraltısuyu sulamalarının artması ve salma sulama sistemlerinin uygulanması sebepleri
ile yeraltısuyu tüketimi artmakta, bu da seviye düşümünü hızlandırmaktadır. Yeraltısuyu
seviyeleri düştükçe bu suları yeryüzüne çıkarmak için harcanan enerji miktarı artmakta
böylece tarımsal girdilerde artış olmaktadır. Kapalı sistem sulama şebekeleri ile su ve enerji
tasarrufu yanında işgücünden de tasarruf yapılmaktadır. Verimlilik prensiplerine göre daha az
su kullanımı ile daha çok ürün elde edilmesi amaçlandığından açık kanal sulama sistemlerinin
kapalı sistemlere dönüştürülmesi gerekli görülmektedir.
7.1 Yeraltısuyu Sulama Şebekelerinin Yapımı
Yeraltısuyu Sulama kooperatiflerine ait sulama şebekeleri yapımı;
1) İl Özel İdarelerince bedelsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
2) 05/08/2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulu’nun 11/07/2005 tarih ve 2005/9173 sayılı kararında “Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce sulama kooperatifleri adına inşa edilerek 18/12/1953 tarihli ve 6200
sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (k) fıkrası gereğince sulama kooperatiflerine
devredilen yeraltısuyu sulama şebekesi tesisi bedellerinin, Devir Sözleşmesi
esasları dahilinde devredildiği tarihten itibaren 4’üncü yılda başlamak üzere,
sulama kooperatifleri tarafından eşit taksitler halinde 15 yılda faizsiz olarak
ödenmesi” öngörülmektedir. Bu karar doğrultusunda Kurumumuz, sulama
kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda yeraltısuyu sulama şebekesi yapımı
konusunda görevlendirilmiştir.
3) Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerine ait sulama şebekelerinin İl Özel İdareleri
tarafından yapılması halinde herhangi bir geri ödeme söz konusu olmadığı için
Sulama Kooperatifleri öncelikli olarak İl Özel İdarelerini tercih etmektedir. Fakat
İl Özel İdareleri, ödenek yetersizliği sebebiyle yeraltısuyu sulama şebekelerinin
yapımında zorluklar yaşamaktadır. Bu da Sulama Kooperatiflerini bu süreçte güç
duruma düşürmektedir.
27
Bu kapsamda açık kanal sulama şebekelerinin bir an evvel kapalı sisteme
dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ve kaynakların etkin olarak kullanılabilmesi için
Tüm DSİ Bölge Müdürlüklerine 09.12.2010 tarih ve 5453 sayılı Genel Müdür Olur’lu
yazımız gönderilmiştir.
Buna göre İl Özel İdaresi, DSİ ve Sulama Kooperatifi arasında imzalanan
“Yeraltısuyundan Sulama Yapan Sulama Kooperatiflerine Ait Açık Kanal Sulama
Sistemlerinin Kapalı Şebekeye Dönüştürülmesine ve Yatırım Bedelinin Geri Ödenmesine
İlişkin Protokol”; DSİ ve Sulama Kooperatifi tarafından imzalanan “YAS Sulama Kooperatifi
Sulama Şebekesine Ait Ön Sözleşme”lerin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin akabinde
gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, İl Özel İdarelerine Bakanlık Makamından 5302 sayılı
kanunun 6. Maddesine istinaden Bölge Müdürleri yetkilendirilmesini takiben ödenek
aktarması yapılmaktadır.
Ancak, 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile Büyükşehir yasası ve büyükşehir il sınırlarıyla ilgili yeni
düzenlemeler yapılmış olup, kanunla yeni büyükşehir olan ve daha önce büyükşehir olan
illerde İl Özel İdareleri tüzel kişilikleri kaldırıldığı, diğer illerde devam ettiğinden yeraltısuyu
sulama şebekeleri yapımı amacıyla Büyükşehir statüsündeki illerde 2014 yılı yatırım
programında yer alan ancak henüz başlanılmamış veya ihale edilmemiş olan işler ile daha
önce yapılan protokollere göre İl Özel İdarelerince gerçekleştirilmekte olan projeler 6360
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 30 Mart 2014 tarihinden sonra Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarınca yürütülmeye başlanılmıştır.
7.2 Sulama Tesislerinde İşletme, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Yeraltısuyu pompaj tesislerini devir alan sulama kooperatifleri tesislerin işletilmesi,
bakım ve onarım hizmetlerini de üstlenmiş olmaktadır. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi
kooperatif anasözleşmesi ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan YAS sulama
tesislerine ait İşletme, Bakım ve Onarım Talimatı esaslarına göre yapılmaktadır.
Söz konusu talimatta yeraltısuyundan sulama yapan sulama kooperatifleri ve diğer
organizasyonlarda (Sulama Birlikleri, DSİ ve Resmi Kurumlar) kuyu, motopomp,
elektrifikasyon tesisleri ve sulama kanallarından ibaret olan yeraltısuyu pompaj tesislerinin
kabul edilen ekonomik süreleri içinde tekniğine uygun olarak işletilmesi, bakım ve
onarımlarının sağlanması amacıyla gerekli personel istihdamı, malzeme temini, işletme ve
bakım hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Ayrıca genel hükümler yanında sondaj kuyuları, motopomplar, elektrifikasyon
tesisleri, barakalar, sanat yapıları ve kanallar gibi yeraltısuyu sulama yatırım unsurları ile ilgili
günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik bakım-onarım talimatları hazırlanmaktadır.
Talimat içinde yer alan genel hükümler bahsinde tesislerin yeteri kadar miktar ve
kaliteli kadro ile çalıştırılacağı, tesislerin işletilmesi, bakım ve onarımlarının talimatlara
uygun olarak yapılacağı ve gerekli personelin yetiştirilmesinde ilgili kuruluşlarca mümkün
olan her türlü yardımın yapılacağı açıklanmıştır.
28
Sulama kooperatifleri ana sözleşmesinde de tesisin işletilmesi, bakım ve onarım
hizmetleri ile ilgili kooperatifin ve üye çiftçilerin yapacağı işler bulunmaktadır.
7.3 Sulama Kooperatifi Ana Sözleşmesi Hakkında Bilgiler
Birinci Bölüm, Kuruluş ve Amaç kısmını içermektedir.
Kooperatifin süresi 30 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir (Madde 3).
Kooperatifin Amacı; Devletçe ikmal edilmiş veya edilecek sulama tesislerinden
alınacak veya her ne suretle olursa olsun tarım sahalarından çıkarılacak suyun ziraatta
kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj gibi zirai
sulama tesislerini kurmak veya kurulmuş olan sulama tesislerini işletmek, işlettirmek ve
bakımını yapmak ve yaptırmak (Madde 6).
İkinci Bölüm, Ortaklık İşleri kısmını içermektedir.
Amacın gerçekleşmesi için faaliyet konularına Madde 7’de değinilmiştir. Bunlar:
Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallerde ilgili kuruluşların teknik
yardımından faydalanmak; Arazi ıslahını yapmak veya yaptırmak; Ortaklarına sulama ve tarla
içi faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici hizmetlerde bulunmak; Ortaklarına mevzuat ve
protokol hükümlerine göre tesis ve işletme kredisi sağlamak; Sulama hizmetlerinin
gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek ve bununla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek;
Kooperatif hizmetleri ile ilgili her çeşit alet ve ekipmanları temin etmek; Ortakların temini,
tedarik ve pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak; Kooperatif ortaklarına ve ortak olmayan
çiftçilere sulama konularında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlayacak teknik yardım
yapmak ve münavebe bitkilerinin ekimi için yardımcı olmak; Üretim, pazarlama, üretimtüketim maddelerini sağlama, konularla ilgili işletme ve müesseselere katılmak; Kırsal turizm
faaliyetinde bulunmak; Ortakların sosyal, kültürel ve ulaşım konularındaki ihtiyaçlarına
yönelik faaliyette bulunmak; Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak; Çalışma
konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek; Amaç ve çalışma
konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve
gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemektir.
Kooperatife ortak sayısı, ekli haritada hudutları belirtilen sahada arazi işletme
hakkında sahip olabilecekler ile sınırlıdır. Ancak, kuruluşta en az 7 ortak aranır; İlgili kamu
kuruluşu yatırımlarından faydalanabilmek için yapılacak kuruluş genel kurulda en az 15 ortak
olması gerekir (Madde 9).
Ortaklığa Kabul madde 10’da, Ortaklık Görevleri madde 11’de, Ortaklıktan Çıkma
madde 12’de, Ortaklıktan Çıkarılma madde 13-14’de, Çıkan ve Çıkarılan Ortaklarla
Hesaplaşma Süresi ve Yükümlülük madde 15-16’da, Ortaklığa Tekrar Alınma Şartları madde
17’de, Ortakların Hakları, Ortaklığın Devri, Ortaklığın Sona Erme Şekli ve Ortaklık Senedi
madde 18’de, Ortakların Haklarını Kullanma Şekli madde 19’da, Ortaklığın Sona Erme Şekli
madde 20’de, Ortağın Ölümü ve Ortaklığın Devri madde 21, Ortakların Paylarının Devri
madde 22’de, Ortaklık Senedi madde 23’de belirtilmektedir.
Üçüncü Bölüm, Sermaye, Ortaklık Payları, Sır Saklama ve Sorumluluk; Dördüncü
Bölüm, Kooperatif Hesapları; Beşinci Bölüm, Kooperatif Organları kısımlarını içermektedir.
Kooperatifin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden meydana gelir
(madde 52).
29
8. TÜRKİYE'DE YERALTISUYU SULAMA
KOOPERATİFLERİNİN GENEL BİR
DEĞERLENDİRMESİ
8.1 Yeraltısuyu Sulamaları Faaliyetleri
Bugüne kadar 15.912 adet işletme sondaj kuyusu ile toplam 667.080 ha alan
yeraltısuyundan sulanmaktadır. Bu sulamalar, halen işletmede olan 1.426 adet “Yeraltısuyu
Sulama Kooperatifleri” ile “DSİ Yeraltısuyu Sulamaları” şeklinde sürdürülmektedir.
Yeraltısuyu kullanılarak yapılan sulamalar (YAS Sulama Kooperatifleri, Yüzeysuyu YAS
Takviye, TİGEM), DSİ tarafından sulamaya açılan alanların yaklaşık %23 ünü
oluşturmaktadır.
Yeraltısularının daha tasarruflu kullanılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması
maksadıyla açık kanal sulama sistemlerinin kapalı sulama sistemine dönüşüm çalışmalarına
başlanılmıştır. Bu kapsamda İl Özel İdareleri-Sulama Kooperatifleri ve DSİ arasında şebeke
dönüşüm projesi kapsamında 267 adet sulama kooperatifi ile protokol ve ön sözleşme
imzalanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması kapsamında
122.409 ha alan kapalı sulama sistemine dönüştürülmek amacıyla projeye alınmıştır.
Yeraltısuyu kullanımının kontrol altına alınması, sürdürülebilirliğinin ve etkin
yönetimin sağlanması maksadıyla, 167 sayılı Kanun’un 10. maddesine ek yapılarak, bütün
kuyulara ölçüm sistemi takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu maksatla Yeraltısuyu sıkıntısı
olan Konya ve Edirne Bölgeleri için “Konya Eylem Planı” ve “Ergene Ovası Eylem Planı”
öncelikle uygulamaya konulmuştur. Diğer Bölge Müdürlüklerince Kanun’un uygulamasına
yönelik altyapı çalışmaları başlatılmış ve buna bağlı olarak ölçüm sistemi kullanılmasına
geçilmiştir.
8.2 DSİ YAS Sulama Kooperatifleri
Ülkemizde yeraltısuyunun sulamada bilinçli olarak kullanılmasına 1966 yılında
başlanmıştır. Özellikle 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre kurulan sulama kooperatifleri
ile tüm Türkiye genelinde tarımsal faaliyetlere destek sağlanmıştır. DSİ, Mülga Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile ülke genelinde birçok sulama suyu yeraltısuyundan
sağlanarak tarımsal istihdam sağlanmıştır. Ancak gerek tüketilen elektrikten kaynaklanan
borçlar gerekse üretilen ürünlerin pazarlanarak çiftçinin gelir sağlama imkânlarının
oluşturulmaması nedeni ile YAS Sulama Kooperatiflerinin, Devir sözleşmesinde yer alan
borçlarını ödemede sıkıntı yaşamaları nedeni ile kooperatif sulamalarına talep her geçen gün
azalmaktadır.
Bugüne kadar yeraltısuyu sulama tesislerinden faydalanmak için kurulan yeraltısuyu
kooperatif sayısı 1.426 adettir. Ancak daha fazla arazinin yeraltısuyundan sulanmasını temin
için yeni kooperatifler yanında mevcut kooperatiflere ait ilave sahaların sulanmasına yönelik
çalışmalar da devam etmektedir.
30
Planlanan
Kuyu (adet)
Sulama Alanı (hektar)
İşletmeye
Oran
Açılan
%
14 135
11 700
82,77
591 874
482 275
81,48
Tablo 7 Sulama Kooperatifleri Kuyuları ve Sulama Alanlarının Planlama ve İşletme Açısından Durumu
Tablodan görüldüğü gibi sulama kooperatifleri için planlama çalışmaları tamamlanan
591 874 hektar alanın % 81,48 i işletmeye açılmıştır. % 18,52 lük kısmı içinde çalışmalar
devam etmektedir.
Ülkemizde toplam yeraltısuyu (YAS) sulamaları ve yeraltısuyu sulamalarının içindeki
kooperatif sulama alanlarının son 36 yıllık verileri değerlendirildiğinde sulama kooperatifleri
toplam yeraltısuyu sulama alanları içinde önemli bir orana sahiptir. Bu oran yıllara göre
küçük oranlarda değişmelerle birlikte % 72.30 ile % 82 arasında değişmektedir.
31
32
0
0
4
4
94
KAMU KURULUŞLARI
DSİ'CE İNŞA EDİLEN VE
İŞLETİLEN SULAMALAR
GENEL TOPLAM
3/A
DSİ'CE İNŞA EDİLEN VE
3/B DEVİR EDİLEN
SULAMALAR
3/A +3/B TOPLAM
2
3,874
250
0
0
3,624
2,020
31
2,161
11,700
Kuyu
(adet)
15,912
0 2,051
Sulama
Alanı
(ha)
667,080
100,470
99,350
1,120
84,335
482,275
Sulama
Alanı (ha)
01.01.2014
Kümülatif
2013 yılında 94 adet işletme sondaj kuyusu ile 3 874 ha alan sulamaya açılarak 01.01.2014 tarihi itibari ile işletmeye açılan toplam kuyu
sayısı 15 912, sulamaya açılan toplam alan ise 667 080 hektara ulaşmıştır.
2014 yılında mevcut ödenekler ve İl Özel İdareler programı çerçevesinde 4 000 hektar alanın yeraltısuyundan sulamaya açılması
planlanmaktadır.
Tablo 8 Türlerine Göre Yeraltısuyu Sulamaları
90
Kuyu
(adet)
SULAMA
KOOPERATİFLERİ
Sulama Adı
1
Sıra
No
2013
Yıllar
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sulama
Kooperatifi
Adedi
299
331
334
409
453
477
511
535
551
579
594
618
658
681
692
738
763
782
818
896
933
990
1026
1069
1091
1121
1221
1265
1272
1296
1329
1357
1369
1388
1396
1426
Sulama
Kooperatifi
Kuyu Adedi
2742
2953
3242
3412
3847
4154
4397
4615
4734
4866
4944
5153
5329
5603
5657
6185
6347
6578
6871
7623
7933
8454
8724
8990
9277
9294
9914
10306
10703
10828
10974
11181
11235
11368
11437
11700
Sulama
Kooperatifi
Sulama Alanı (ha)
119260
127985
142505
149270
171180
182175
192305
200630
206655
211955
214875
222815
230125
241660
244120
263740
270165
278780
290515
318135
329695
349695
360985
371860
382762
383422
406790
421881
434585
438679
443954
450583
452238
456709
459378
482275
YAS Sulama Alanı
(ha)
149320
163470
176205
185305
212710
231605
251535
263360
272435
279185
284025
292145
300245
312190
315780
337390
345205
354740
367995
399210
413670
428750
445585
458585
476610
477345
500743
518453
534157
538251
543526
550155
551810
557831
560500
667080
Oran (%)
79.87
78.29
80.87
80.55
80.48
78.66
76.45
76.18
75.85
75.92
75.65
76.27
76.65
77.41
77.31
78.17
78.26
78.59
78.95
79.69
79.70
81.56
81.01
81.09
80.31
80.32
81.24
81.37
81.36
81.50
81.68
81.90
81.96
81.87
81.96
72.30
Tablo 9 Türkiye’de YAS Sulama Kooperatiflerinin Gelişimi (1978-2013)
Kooperatif sulama alanlarının toplam yeraltısuyu sulamaları içindeki oranlarının
yıllara göre değişiklikler göstermesinin nedeni söz konusu yıllarda sulamaya açılan yerüstü
sulamalarına takviye mahiyetindeki devlet sulamaları ile kamu kuruluşları sulama alanlarının
farklı olmasıdır.
33
YAS sulama kooperatiflerinin bölgelere göre son 36 yıllık gelişme seyri dikkate
alındığında YAS sulama kooperatiflerinde en fazla gelişmenin DSİ 4. Bölge (Konya)
Müdürlüğü ve DSİ 18. Bölge (Isparta) Müdürlüğü sınırları içinde olduğu görülmektedir. En
az gelişmenin ise DSİ 15. Bölge (ŞanlıUrfa) Müdürlüğü, DSİ 17. Bölge (Van) Müdürlüğü ve
DSİ 22. Bölge (Trabzon) Müdürlüğü sınırları dahilinde olduğu görülmektedir. Buna göre
bölgesel dağılımdaki farklılıkların birçok nedeni bulunmaktadır. Yeraltısuyu kullanımının
uygun olduğu bölgelerde yüzey suyunun bulunmamasının veya yetersiz olmasının yanında
çiftçilerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı da sulamada yeraltısuyu kullanımı etkileyen
önemli bir faktör olmaktadır.
1978 ve 2013 yılları için sulama kooperatifleri ile ilgili bazı rakamları genel ve
bölgesel olarak karşılaştıracak olursak;
Kooperatif Sayısı
(Adet)
299
2013
1 426
Artış Miktarı
4,77 KAT
Kuyu Sayısı
(Adet)
2 742
11 700
4,27 KAT
Sulama Alanı
(Hektar)
119 260
482 275
4,04 KAT
1978
Tablo 10 Ülkemizdeki Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013 yılları üzerinden karşılaştırılması
Görüldüğü gibi son 36 yılda yeraltısuyu sulama kooperatifi sayısı 4,77 kat artarken
kuyu sayısı 4,27 kat ve sulamaya açılan alanlarda 4,04 kat artmıştır. Aynı parametre
değerlerini yeraltısuyu sulamalarının önemli bir yere sahip olduğu DSİ 4. Bölge (Konya)
Müdürlüğü ve DSİ 18. Bölge (Isparta) Müdürlüğü için inceleyecek olursak;
DSİ 4. Bölge Müd.- KONYA
Kooperatif Sayısı (Adet)
Kuyu Sayısı
(Adet)
Sulama Alanı
(Hektar)
46
319
Artış Miktarı
6,94 KAT
727
4 421
6,08 KAT
34 940
191 722
5,49 KAT
1978
2013
Tablo 11 Konya DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'ndeki Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013 yılları üzerinden
karşılaştırılması
1978 yılında DSİ 4. Bölge Müdürlüğü kooperatif sulama alanları toplam kooperatif
sulama alanlarının % 29.30 unu oluştururken aynı oran 2013 yılında % 39.75 e yükselmiştir.
Bu durum bize söz konusu bölgede sulama yatırımlarının diğer bölgelere oranla daha fazla
arttığını göstermektedir. Nitekim ülkemizde ilave kısımların en fazla talep edildiği bölge ve
karşılandığı sulama kooperatifleri DSİ 4. Bölgeye bağlı illerde gerçekleşmiştir. Görüldüğü
gibi son 36 yılda kooperatif sayısı 6,94 kat artarken kuyu sayısı 6,08 ve sulamaya açılan
alanlar da 5,49 kat artmıştır.
DSİ 18. Bölge Müd. - ISPARTA
Kooperatif Sayısı (Adet)
Kuyu Sayısı
(Adet)
Sulama Alanı
(Hektar)
72
335
Artış Miktarı
4,65 KAT
395
1 935
4,90 KAT
13 765
66 472
4,83 KAT
1978
2013
Tablo 12 Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ndeki Sulama Kooperatiflerinin 1978 ve 2013 yılları üzerinden
karşılaştırılması
34
Sulamada yeraltısuyu kullanımının yoğun olduğu bir diğer bölge olan DSİ 18. Bölge
Müdürlüğü sınırları içinde ise sulama kooperatifi sayısı 4,65 kat artarken, kuyu sayısı 4,90 ve
sulama alanı da 4,83 kat artmıştır.
2013 yılı verilerine göre yeraltısuyu sulama kooperatiflerinin bölgelere göre
dağılımında kooperatif sayısı bakımından DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta) 335 sulama
kooperatifi ile (%23.49) ilk sırayı alırken kuyu sayısı bakımından 4 421 kuyu (% 37.79) ve
sulama alanı itibariyle de 191.722 hektar (% 39.75) ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) ilk
sırada yer almaktadır.
Ülkemizde yeraltısuyu sulama kooperatifi başına düşen kuyu sayısı 8.21, sulama alanı
338.20 hektar hesaplanmıştır. Ayrıca kuyu başına düşen sulama alanı 41.22 hektar (412.20
dekar) bulunmuştur.
Bölgeler itibariyle Kooperatif başına düşen ortalama sulama alanı incelendiği zaman
825,13 hektar ile 25. Bölge Müdürlüğü Balıkesir’in ilk sırayı aldığı bunu 782,63 hektar ile
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Adana, 601,01 hektar ile de DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Konya’nın
izlediği görülmektedir.
Ülkemizde YAS sulama kooperatiflerinin bölgelere ve illere göre dağılımı kooperatif
sayısı, kuyu sayısı ve sulama alanları açısından değerlendirildiğinde;
YAS sulama kooperatiflerinin illere göre dağılımında 55 ilde sulama kooperatifi
bulunduğu bu da toplam il sayımızın % 68’ine karşılık gelmektedir.
01.01.2014 verilerine göre il bazında en fazla YAS sulama kooperatifi Konya’da
bulunmaktadır. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü içinde 204 adet, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü içinde de
(Konya-Akşehir) 26 adet olmak üzere toplam 230 adet sulama kooperatifi ile ilk sırayı alan
Konya ilini 196 adet sulama kooperatifi ile Afyon izlemektedir. Ayrıca 82 sulama kooperatifi
ile Eskişehir, 81 sulama kooperatifi ile Burdur, 70 sulama kooperatifi ile Amasya, 60 sulama
kooperatifi ile İzmir, 56’şar sulama kooperatifi ile Kütahya ve Niğde, 53 sulama kooperatifi
ile Denizli ve 45 sulama kooperatifi ile de Kayseri sulamada yeraltısuyunun yoğun olarak
kullanıldığı önemli illeri oluşturmaktadır.
Sulama alanları ve kuyu sayısı açısından da Konya ilimiz (Konya Akşehir dahil)
3 164 kuyu ve 132 423 hektar sulama alanı ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu 1 192 kuyu ve
41 305 hektar ile Afyon, 665 kuyu 33 371 hektar sulama alanı ile de Karaman ili izlemektedir.
Sulama alanı olarak Konya ilinin toplam YAS sulama kooperatifleri sulama alanı içindeki
payı % 27.46 (Akşehir dahil) dır. Ayrıca Afyon % 8.57, Karaman ise % 6.92 pay almaktadır.
35
9. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bir sulama tesisi ne kadar mükemmel inşa edilirse edilsin beklenen faydaların
sağlanması bakım, onarım hizmetlerinin eksiksiz olarak yapılması ve tesislerin verimli olarak
işletilmesi ile mümkündür. Tesislerin işletilmesinde amaç, devamlılığın sağlanması yanında
sulama oranları ve sulama randımanlarının yüksek tutularak birim alandan en yüksek
verimlerin elde edilmesi ve kırsal kalkınma politikasının hedeflerinin gerçekleştirilmesidir.
Bugüne kadar yapılan uygulamalar kooperatif sulama işletmeciliğinde; tesislerin
çiftçilere kolayca benimsetilmesi, bakım ve onarımlarının imece usulü ile yapılması,
sulamada başarısız olan yöneticilerden hesap sorulabilmesi, gerektiğinde yönetimin
değiştirilebilmesi, kooperatif vasıtasıyla üretim, tüketim, pazarlama, ihracat ve ithalat gibi çok
yönlü faaliyet gösterebilme avantajlarına rağmen beklenen gelişmelerin tam olarak
sağlanamadığını göstermiştir.
Sulama kooperatiflerinden beklenen faydaların gerçekleştirilebilmesi için mevcut
teknik, ekonomik ve yasal sorunların çözümlenmesi ve kooperatiflere aktivite sağlayacak
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle;
1) Yatırımların gerçekleştirilmesinde farklı kuruluşların hizmetleri, tamamlayıcı
hizmet niteliği taşıdığından dolayı koordinasyon eksiklikleri karar alma ve
yürütme ile ilgili aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle işbirliği halindeki
kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksiklikleri giderilmelidir.
2) Projede belirtilen üretim deseninin uygulanması ile ilgili sorunlar çözülmelidir.
3) Büyük meblağlara ulaşan enerji ücretlerinde indirim ve ödeme kolaylıkları
sağlanmalı, elektrik enerjisi yerine güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı
araştırılmalıdır.
4) Kooperatiflerin gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla her türlü yatırım, işletme
ve donatım girdilerinin temini için kredi kaynakları temin edilmeli, özellikle
toprak-su kredilerinin şartları cazipleştirilerek kullanımı artırılmalıdır.
5) 1163 sayılı yasaya göre kurulan kooperatiflerde defter tutma zorunluluğu kırsal
kesimin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına göre yeniden düzenlenmelidir.
6) Sulama kooperatiflerinin önemli sorunlarından birisi de dikey birleşmelerin
gerçekleştirilememesidir. Bu nedenle sulama kooperatiflerinin birlik ve merkez
birliklerinin oluşturulması ve çalışmalarının düzenlenmesi için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.
7) Yeraltısuyu sulama kooperatiflerinde önemli sorunlardan birisi de kuruluş ana
sözleşmesinde belirtilmiş olmasına rağmen teknik eleman istihdam
edilememesidir. Son yıllarda sulama alanlarındaki sorunların hızla artması
özellikle pompa, teknik sulama ve teknik tarım konularında bilgili teknik
elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.
1998-2012 yılları arasındaki Daire Başkanlığımızın Üretim Sonuçları ve
Değerlendirme Raporları incelenmiştir. Yeraltısuyu sulama kooperatifleri ile ilgili
olarak geçmişten günümüze kadar yaşanan sorunlar ve çözümler aşağıda sıralanmıştır.
İl Özel İdareleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir yapım sürecine sahip olan
yeraltısuyu sulama tesislerinin düzenli olarak işletilmesi için;
36
1)
Bilindiği gibi, yeraltısuyu işletme tesislerine ait planlama ve fizibilite
raporları
Merkez
ve
Bölge
Müdürlüklerince
hazırlanmaktadır.
Çalışmalarımız, Merkez, Sondaj Şube Müdürlükleri ve Jeoteknik Hizmetler
ve Yeraltısuları Şube Müdürlükleri işbirliği içerisinde olmalıdır.
2)
İşletme sondaj kuyuları, açılmasına başlandığından bitimine kadar
mutlaka kuyubaşı teknik sorumlusunun kontrolünde olmalıdır.
3)
Kuyu teçhizleri, kuyu başı teknik sorumlu ile kuyudan elektrikli log
alan jeofizikçi arasında mutabakat sağlandıktan sonra fizibilite raporu ve
kuyu tipi projesi esas alınarak verilmelidir.
4)
İşletme alanlarında açılan ilk kuyular daima pilot kuyu özelliğinde
olmalıdır. Sonucu hemen alınmalı, proje ile karakteristikleri kontrol
edilmelidir. Gerekirse projede değişiklik Merkez’le de irtibat kurularak
yapılmalıdır.
5)
Kuyu yerleri ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve
Yeraltısuları Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kooperatif yetkililerince
araziye müştereken aplike edilecektir. Kuyular mutlaka kooperatif üyelerinin
arazilerinde açılmalı ve bu husus bir tutanakla tespit edilmelidir. Bu konuda
ihtilaf doğduğunda Merkez’e bilgi verilmelidir.
6)
İşletme sondaj kuyuları özellikle fizibilite raporunda belirtilen
problemli alanlarda müspet alandan menfi alana doğru, açımında belirtilen
sıraya özen göstererek açılmalı, sonuçlar alınarak uygun ise kontrollü olarak
kuyuların açılmasına dikkat edilmelidir.
7)
Su tecrübeleri, kuyu inşaatının bitiminden hemen sonra talimatında
belirtildiği gibi yapılmalıdır. Tecrübede pompaj debisi proje debisinden daha
yüksek seçilmelidir. Tecrübe esnasında düşüm ve yükselim değerleri mutlaka
düzenli olarak alınmalıdır.
8)
İşletme kuyularına ait donelerin (kuyu logu, su tecrübesi) bekletilmeden
Merkez’e gönderilmesi mutlaka sağlanmalıdır.
9)
İşletme kuyularının inşası tamamlanan alanlarda tüm işletme
kuyularının bölge topograflarınca haritalara işlenerek Merkez’e gönderilmesi
düzenli olarak sağlanmalıdır.
10) İşletme sondaj kuyuları projesine göre, talimatında belirtilen yere
açılmalıdır.
11) Sulama kooperatifi ile ön sözleşme imzalanırken mahalli İl Özel İdaresi
teşkilatı ile sıkı işbirliği sağlanmalı, sulama projesi (kuyu yerleri, sulanacak
alan) hakkında kooperatif yetkililerine bizzat proje alanında gerekli bilgiler
verilmelidir. Mutabakat sağlandıktan sonra kuyu yerlerini ve sulama alanını
gösterir harita DSİ, İl Özel İdareleri ve kooperatif temsilcileri tarafından
tasdik ve imza edilmelidir.
12) DSİ, İl Özel İdareleri mahalli ünitelerinde her yıl açılan pompa ve
sulama ustası yardımcısı kurslarına Kooperatiflerden daha fazla sayıda üyenin
katılmasının sağlanması, pompaj tesislerinin geleceği yönünden çok yararlı
olacaktır.
13) Bugüne kadar Bölgelerimizin İşletme Bakım ve Yeraltısuları Şube
Müdürlüklerince devredilen kooperatiflerde sürdürülen muayene düzenlemesi
işi devredilmeyen kooperatifler içinde yapılmalıdır.
14) İnşası tamamlanan yeraltısuyu tesislerinin vakit geçirilmeden devri
konusunun önemi şüphesiz tartışılmaz. Bu nedenle, devre esas olan tesis
maliyetlerinin Bölgelerimizce hazırlanarak, bir an önce Merkez’e
gönderilmesi gerekmektedir. Keza Merkez Teşkilatımızca Kat’i Devir
37
İşlemleri tamamlanarak Bölgelerine gönderilen ünitelerin vakit geçirilmeden
devri konusunda da gerekli titizlik gösterilmelidir.
15) Çalışmaların havza bazında yürütülmesi kaynakların daha sağlıklı bir
şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple yeraltısuyu
kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması amacıyla “Türkiye
Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanım Envanteri”nin alt havza sınırlarına göre
revize edilmesi çalışmaları önem kazanmıştır.

Yeraltısuyu kullanımına yoğun bir talep söz konusudur. Gerek yağışların
azlığı, gerekse yasal olmayan kullanımlar, yeraltısuyu seviyelerinin aşırı
düşmesine neden olmaktadır. Bu sebeple alternatif kaynaklar aranmalıdır.
Ayrıca bir “Yeraltısuyu Stratejik Planı” hazırlanmasında fayda görülmektedir.
38
10. KAYNAKÇA
1. 2010 Uluslararası Su ve Atık Su Yönetimi Sempozyumu. TÜRKER, M. ve GENÇEL, B.
Konya, 26-28.10.2010.
2. Yeraltısuyu Devir Envanteri. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı, YAS
Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğü, 2014.
3. YAS Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğü Dokümanları (19782013). DSİ Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı.
4. Sulama Kooperatifi AnaSözleşmesi. Ankara : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, 2012.
5. Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı. Sulama Kooperatiflerinin Kuruluş Prosedürü İle İlgili
Bilgi Notu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2013.
6. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı. Bütçe Üretim Yılı Sonuçları. Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010.
7. 2013 Yılı İşletmeye Açılan Alanlar. YAS Planlama Projelendirme ve Rezerv Kontrol Şube
Müdürlüğü Dokümanları. DSİ.
8. TÜRKER, Metin ve KAYA, Ahmet. Türkiye'de Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin
Kuruluşu, Yatırım ve Devir İşlemleri. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler
ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, 2000.
9. T.C.Kalkınma Bakanlığı. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).
10. Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi. ÇAKMAK, Belgin ve GÖKALP, Zeki. 4, Tokat :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, Gaziosmanpaşa Bilimsel
Araştırma Dergisi, s. 1-11.
11. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü. Türkiye
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016. Ankara , 2012.
12. Dumlu, Orhan, Yalçın, H. Tolga ve Bozkurtoğlu, Erkan. 2.1. Hidrolojik Dolaşım.
Yeraltısuyu Jeolojisi ve Hidroliği. Şubat 2006, s. 5.
13. Şen, Zekâi. 1.3. Jeoloji ve Yeraltısuyu. Yeraltısuyu (Hidrojeoloji). Ocak 2003, s. 4-6.
14. DSİ Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Faaliyet Raporu (http://www.dsi.gov.tr/docs/stratejikplan/dsi-2013-faaliyet-raporu.pdf?sfvrsn=2). Ankara : DSİ, 2014. s. 83, 86.
15. DSİ, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı. 2013 Yılı DSİ'ce İşletilen ve Devredilen
Sulama Tesisleri Değerlendirme Raporu. Ankara : DSİ, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı,
2014. s. 11.
39
11. EKLER
11.1 MEVZUATLAR
 DSİ, Köy Hizmetleri ve Ziraat Bankası Genel Müdürlükleri arasında
tanzim ve imza edilmiş olan 31.12.1973 tarihli “İşbirliği Protokolleri”
 Bakanlar Kurulu’nun 31.01.1973 tarih ve 7/5763 sayılı Kararı
 26.06.1997 tarihli Başbakanlık Olur’u
 Bakanlar Kurulu’nun 11.07.2005 tarih ve 2005/9173 sayılı Kararı
 02.09.2008 tarihli Başbakanlık Olur’u
 13.10.2014 tarihli Başbakanlık Olur’u
 Ön Sözleşme (Yeraltısuyu Pompaj Tesisleri)
 Kat’i Devir Sözleşmesi (Yeraltısuyu Pompaj Tesisleri)
 Ön Sözleşme (Yeraltısuyu Sulama Şebekesi)
 Kat’i Devir Sözleşmesi (Yeraltısuyu Sulama Şebekesi)
11.2 YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİNE AİT
ENVANTERLER
 İşletmedeki Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerine Ait Bilgiler
 Devredilen Yeraltısuyu Sulama Tesislerine Ait Bilgiler
40
PROTOKOL
Memleketimizde günden güne önem kazanan yeraltısuyundan sulama konusunda çiftçiye
rehberlik etmek ve nisbeten yüksek bir işletme masrafını gerektiren bu sulama tarzında
çiftçinin bilgili bir ziraat yapmasını temin etmek, aynı zamanda gerekli yatırım imkanlarını
sağlamak amacıyla DSİ, TOPRAKSU ve T.C. ZİRAAT BANKAASI arasından işbu Protokol
tanzim edilmiştir. Üç Devlet Müessesesinden bu işe;
A-
DSİ, Yeraltısuları hakkındaki geniş dökümanlarından, kuyu inşa ve işletme üniteleri
teşkili hakkındaki bilgisi ve işletme kuyularını fiilen inşa etme imkanlarından ve Kanunun
kendisine verdiği uzun vadeli geri ödetme yetkisi ile;
B-
TOPRAKSU, çiftçiye müsbet ziraat metodlarını öğretme ve çiftçi gurplarına lüzumlu
sulama projelerinin hazırlanması ve projelerinin hazırlanması ve projenin amme
karakterindeki unsurlarının TOPRAKSU yatırımları ile finansa edilebilme imkanları
dolayısiyle;
C-
T.C. Ziraat Bankası da, gerekli fon temin edildiği takdirde ve mevzuatı dahilinde zirai
kredi açma imkan ve selayiyetleriyle katılacaktır.
Projenin tahakkukunda gerekli koordinasyonu sağlamak üzere her üç müessesenin
yetkili temsilcilerinin iştirakiyle bir Koordinasyon Komitesi teşkil edilir. Komitenin görev ve
yetkileri Ek: 1 de belirtilmiştir.
Yeraltısuyundan sulama teşebbüsü, aşağıdaki sıra ve bu sıra içerisinde yukarıda
belirtilen üç Devlet Müessesesinin uhdelerine düşen görevleri yapması suretiyle neticelenir.
I-HAZIRLIK VE PROJE SAFHASI:
1-TOPRAKSU, DSİ tarafından yeraltısuyunun işletilmeye müsait olarak tesbit edilmiş
olan sahalarda (Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı “TOPRAK VE SU” Kooperatifi
Ana Sözleşmesi) esasları tahtında kooperatifler kurulmasına çalışır.
2-Gerekli yerlerde yeraltısuyu etüdleri DSİ tarafından, toprak etüdleri TOPRAKSU
tarafından, zirai ekonomi etüdleri ise, 500 Ha. dan büyük sahalarda DSİ, 500 Ha. dan küçük
sahalarda TOPRAKSU tarafından yapılır.
3-Kooperatif sahalarının fizibilite raporlarında kullanılmak üzere 1/5 000 ölçekli
topoğrafik ve mülkiyet haritaları icabeden hallerde DSİ veya TOPRAKSU Teşkilatlarından
herhangi birisi tarafından hazırlanır.
4-Mevcut donelere göre DSİ Kooperatif sahası için bir fizibilite raporu tanzim eder.
5-Tanzim olunan fizibilite raporu DSİ, TOPRAKSU ve T.C. ZİRAAT BANKASI
ilgili elemanlarından teşkil edilmiş olan “Koordinasyon Komitesinde görüşülerek projenin
uygulanıp uygulanmamasına karar verilir.
6-Koordinasyon Komitesinde uygulanmasına karar verilen Kooperatif projeleri için
Kooperatif Yönetim Kurulu ile mahalli DSİ Bölge Müdürlüğü arasından geri ödemeye esas
olacak kısmın tesis bedellerinin geri ödeneceğine dair bir “Ön Sözleşme” imza edilir.
II-İNŞAAT SAFHASI:
Tesisse ait kuyu yerleri, mahalli TOPRAKSU ve DSİ Teşkilatlarından yetkili
elemanlar ile Kooperatif Yönetim Kurulundan en az 3 kişinin bulunmasıyla bizzat arazi
üzerinde işaretlenir. Kuyular DSİ tarafından açılır ve gerekli tecrübeler yapılarak uygun
motopomp karakteristikleri tesbit edilir ve şartnameleri hazırlanır.
DSİ her yıl bu işler için bütçesine koyduğu paralarla motopompları satın alır,
montajını yapar veya yaptırır. Motor evlerini uygun tiplerde inşa eder veya ettirir.
Elektrifikasyon tesislerinin inşaası DSİ Genel Müdürlüğünce, DSİ ve TEK Genel
Müdürlükleri arasında imzalanmış olan “İşbirliği Protokolları” esasları dahilinde yapılır veya
yaptırılır.
TOPRAKSU, kuyular arası irtibat kanallarını, suyu çiftçi arazilerine tevzi edecek
sulama şebekesini, sakinleştirme ve taksim havuzlarını, drenaj şebekesini bütçesine koyduğu
ödeneklerle yapar veya yaptırır.
T.C. Ziraat Bankası Kooperatife çiftçilerin tarla içi sulama ve drenaj tesisleri,
arazisinin sulamaya hazırlanması ve tesviye edilmesi, ilave motopomp alınması istenildiği
takdirde kooperatife gerekli krediyi mevcut mevzuatı dahilinde verir.
III-DEVİR SAFHASI:
Tesisler ikmal edildikten sonra; DSİ.ce tesis edilen kuyu, motopomp barakası,
elektrifikasyon tesisleri işletme binaları ve teçhizat DSİ, TOPRAKSU’ca inşa edilen tesisler
TOPRAKSU tarafından Kooperatife devredilir. Ancak DSİ.ce gerçekleştirilen tesisler için
ödenecek bedelin tamamı Kooperatif tarafından DSİ Saymanlığına ödeninceye kadar,
bunların mülkiyeti DSİ.de kalacaktır. TOPRAKSU’ca hazırlanan devir sözleşmesine göre
mahalli TOPRAKSU Bölge Müdürlüğü veya Ekip Başmühendisliklerince Kooperatife
devredilir. Bu tesislerin mülkiyeti hazine adına TOPRAKSU’ya aittir.
IV-İŞLETME SAFHASI:
İşletme, tamamiyle Kooperatife ait olup, Kooperatif devir sözleşmesine ekli olarak
verilecek “Yeraltısuyundan Sulama Tesislerine Ait İşletme-Bakım ve Onarım Talimatı”
esasları dahilinde tesisleri çalıştırır. DSİ ve TOPRAKSU icabeden hallerde teknik yardımda
bulunur.
V-GERİ ÖDEME SAFHASI:
Kooperatiflere DSİ.ce yapılan yatırımın geri ödenmesine ait tahsilat tesislerin
Kooperatiflere devredildiği tarihten itibaren 6 ıncı yılda başlamak üzere ilgili DSİ Bölge
Müdürlüklerince yapılır.
İşbu protokol 3.3.1966 tarihli işbirliği protokolünün tadili mahiyetinde olup
31.12.1973 tarihinde yeniden 5 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
İşbu Protokolun tatbikatı ilişikteki görev ve çalışma esasları talimatı muvacehesinde
yürütülür.
DSİ GENEL MÜDÜRÜ
TOPRAKSU GENEL MÜDÜRÜ
T.C. ZİRAAT BANKASI
GENEL MÜDÜRÜ
İmza
İmza
İmza
Müfit KULEN
Genel Müdür Muavini
Nejat ERKENCİ
Genel Müdür
İsmet ALVAR
Genel Müdür Muavini
Yalçın POYRAZ
Müdür
Yeraltısuyu Pompaj Tesislerinin Sulama (Toprak ve Su) Kooperatiflerine Devri ile ilgili
Bakanlar Kurulu Kararı
(19 Şubat 1973 Tarihli Resmi Gazete)
Karar Sayısı: 7/5763
Devlet Su İşleri ve Topraksu Genel Müdürlükleri tarafından birlikte, yeraltısuyundan
faydalanma amacı ile yapılan ve 6200 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (k) fıkrası gereğince
Toprak ve Su Kooperatiflerine devredilen Pompaj Tesislerinden, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce yapılanların bedellerinin (Devir Sözleşmesi esasları içinde devredildiği
tarihten itibaren altıncı yılda başlamak üzere) Toprak ve Su Kooperatifleri tarafından 25
(Yirmibeş) yılda ve faizsiz olarak ödenmesi; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2/1/1973
tarih Plan./030-4 sayılı yazısı üzerine, sözü edilen Kanunun 24 üncü maddesinin (a) ve (b)
fıkralarına göre, Bakanlar Kurulunca 31.1.1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Başbakan
F. MELEN
Devlet Bakanı
D. KİTAPLI
CUMHURBAŞKANI
C.SUNAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ. ARAR
Z. BAYKARA
Devlet Bakanı
Prof. İ. .ÖZTRAK
Adalet Bakanı
F. ALPASLAN
Milli Savunma Bakanı
M. İZMEN
İçişleri Bakanı
F. KUBAT
Dışişleri Bakanı
Ü. H. BAYÜLKEN
Maliye Bakanı
Z. MÜEZZİNOĞLU
Milli Eğitim Bakanı
Prof. S. ÖZBEK
Bayındırlık Bakanı
M. ÖZTEKİN
Ticaret Bakanı
N. TALU
Sağ.ve Sos. Y. Bakanı
Dr. K. DEMİR
Gümrük ve Tekel Bakanı
H. ÖZALP
Ticaret Bakanı
İ. KARAÖZ
Ulaştırma Bakanı
R. DANIŞMAN
Çalışma Bakanı
A. R. UZUNER
Sanayi ve Tek. Bakanı
M. EREZ
En.ve Tab. Kay. Bakanı
N. KODAMANOĞLU
Turizm ve Tan. Bakanı
E. Y. AKÇAL
İmar ve İskan Bakanı
T. TOKER
Köy İşleri Bakanı
Prof. N. SÖNMEZ
Orman Bakanı
Prof. S. İNAL
Genç. ve Spor Bakanı
A. KARAKÜÇÜK
T.C.
BAŞBAKANLIK
Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı
SAYI : B.02.0.3MB.622.61/03273
KONU :
Ankara
26/061997
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
İLGİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 12.6.1997 tarih ve APK-410-834/8824 sayılı
yazısı.
Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri ve Ziraat Bankası Genel Müdürlükleri arasında
tanzim ve imza edilmiş bulunan 31.12.1973 tarihli “İşbirliği Protokolü” çerçevesinde sınırlı
sorumlu sulama kooperatiflerine ait arazilerin yeraltı suyundan sulanmasının temini için DSİ
Genel Müdürlüğünce inşaatı tamamlanan ve geri ödeme esasları Bakanlar Kurulunun
31.3.1973 gün ve 7/5763 sayılı Kararı ile kabul edilip, 6200 sayılı Kanun’un 2 nci
maddesinin (k) fıkrası gereğince sulama kooperatifleri tarafından devir sözleşmesi esasları
içinde, devredildiği tarihten itibaren 4 üncü yılda başlamak üzere 12 (Oniki) yılda (toplam
15 yıl) ve eşit taksitler halinde ödenmesi hususundaki Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının ilgi (a) teklifini, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkında Kanun’un 24 üncü maddesi uyarınca takdir ve tensiplerine arzederim.
İMZA
Atilla KOÇ
Vali
Müsteşar V.
OLUR
26/06/1997
Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN
Başbakan
İMZA
RESMİ GAZETE
Sayfa:6
5 Ağustos 2005-Sayı:25897
Karar Sayısı: 2005/9173
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce sulama kooperatifleri adına inşa edilerek
18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (k) fıkrası gereğince sulama
kooperatiflerine devredilen yer altı suyu sulama tesisleri kapsamında yapılacak olan yer altı
suyu sulama şebekesi tesisi bedellerinin, Devir Sözleşmesi esasları dahilinde devredildiği
tarihten itibaren 4 üncü yılda başlamak üzere, sulama kooperatifleri tarafından eşit taksitler
halinde 15 yılda faizsiz olarak ödenmiş; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/4/2005
tarihli ve 4650 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre,
Bakanlar Kurulu’nca 11/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
M.V.GÖNÜL
A.ŞENER
M.A.ŞAHİN
B.ATALAY
Dışişleri
Bak.veBaşb.Yrd.V.
Devlet
Bak.veBaşb.Yrd.
Devlet Bak. Ve
Başb.Yrd.
Devlet Bakanı
O.PEPE
Devlet Bakanı V.
M.AYDIN
Devlet Bakanı
N.ÇUBUKÇU
Devlet Bakanı
K.TÜZMEN
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
Adalet Bakanı
M.V.GÖNÜL
Mili Savunma
Bakanı
A.AKSU
İçişleri Bakanı
M.M.EKER
Maliye Bakanı V.
B.ATALAY
Milli Eğitim Bakanı V.
F.N.ÖZAK
Bayındırlık ve İskan
Bakanı
R.AKDAĞ
Sağlık Bakanı
B.YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı
M.M.EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU
Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı
A.COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
A.KOÇ
Kültür ve Turizm Bakanı
O.PEPE
Çevre ve Orman Bakanı
T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.KKG/172-9/3750
Konu : Sulama kooperatifleri
02/09/2008
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
İlgi: 8/7/2008 tarihli ve B.18.0.HUM.0.01-020/4659/40871 sayılı yazı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, yeraltı sularından faydalanmak
amacıyla inşa edilen sulama tesislerinin, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (k) fıkrası ile 31/1/1973 tarihli ve
7/5763 sayılı Kararname hükümleri uyarınca sulama kooperatiflerine devrini öngören devir
sözleşmelerine ilişkin sürelerin ekli Esaslar çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere 12
yıl uzatılması; Çevre ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen Kanunun 24 üncü
maddesine göre, Olurlarınıza arz olunur.
İMZA
Efkan ALA
Müsteşar
OLUR
02/09/2008
İMZA
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
2/9/2008 Tarihli ve 3750 Sayılı Olurun Eki
ESASLAR
MADDE 1- Önsözleşmesi 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurundan önce imzalanan,
otuz yıllık sözleşme hükümlerine göre devir işlemleri yapılan, tesis bedellerine ait geri
ödemelerini tamamlayarak borcu bulunmayan ve tüzel kişiliği devam eden yeraltı suyu
sulama kooperatiflerinin sözleşme sürelerinin uzatılmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslar
belirlenmiştir.
a) Konuya ilişkin olarak il özel idarelerince kabul edilen başvurular Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü (DSİ)’ne iletilecektir.
b) Bu başvurular DSİ tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunması halinde
mevcut sulama sistemlerinden kapalı sisteme geçirilerek (yağmurlama, damlama ve benzeri
sulama sistemi) faaliyetlere devam edilecektir.
c) Sözleşmelerin süreleri, 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurunda belirtilen esaslar
dâhilinde, tesis bedellerinin geri ödenmesinde belirtilen ödemesiz geçen üç yıllık süre
olmaksızın, tesis bedellerinin oniki yıl faizsiz ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşuluyla bir
defaya mahsus olmak üzere 12 yıl uzatılacaktır.
ç) Devir işlemlerinin yapılmasından sonra kooperatiflerin yenileme taleplerinin olması
durumunda, sözleşme süresi içerisinde olmak kaydıyla bu talepler DSİ tarafından uygun
görülecektir.
d) Tesis yenileme bedellerinin ilgili DSİ bölge müdürlükleri ile kooperatifler arasında
imzalanacak bir taahhütname ile kooperatifler tarafından ödeneceğinin taahhüt edilmesi
koşuluyla DSİ tarafından tesis yenilemeleri yapılacaktır.
e) Yenileme bedelleri, yenilemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili DSİ bölge
müdürlükleri ile kooperatifler arasında imzalanacak bir ek sözleşme ile kooperatiflerin kalan
borcuna eşit taksitler halinde ilave edilecektir.
MADDE 2- Ön sözleşmesi 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurundan sonra imzalanan,
onbeş yıllık sözleşme hükümlerine göre devir işlemleri yapılan, tesis bedellerine ait geri
ödemelerini tamamlayarak borcu bulunmayan ve tüzel kişiliği devam eden yeraltı suyu
sulama kooperatiflerinin sözleşme süreleri, 1 inci maddede belirtilen Esaslar doğrultusunda
bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıl uzatılacaktır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı : 31853594-172-1-4119
Konu : Sulama kooperatifleri
13/10/2014
BAŞBAKANLIK MAKAMINA
İlgi: 19/8/2014 tarihli ve 51072895-020-170075 sayılı yazı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından, yeraltı sularından faydalanmak
amacıyla inşa edilen sulama tesislerinin, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (k) fıkrası ile 31/1/1973 tarihli ve
7/5763 sayılı Kararname hükümleri uyarınca sulama kooperatiflerine devrini öngören devir
sözleşmelerine ilişkin sürelerin ekli Esaslar çerçevesinde en fazla 12 yıl uzatılması; Orman ve
Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine, adı geçen Kanunun 24 üncü maddesine göre,
Olurlarınıza arz olunur.
İMZA
Ergin ERGÜL
Müsteşar V.
OLUR
13/10/2014
EKİ
:
Esaslar
İMZA
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
13/10/2014 Tarihli ve 4119 Sayılı Olurun Eki
ESASLAR
MADDE 1- Ön Sözleşmesi 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurundan önce imzalanan,
30 yıllık sözleşme hükümlerine göre kati devir işlemleri yapılan, kati devir sözleşme süresi
devam eden, tesis bedellerine ait geri ödemelerini düzenli olarak yapan ve talep tarihi
itibariyle geçmişe dönük borcu bulunmayan ve tüzel kişiliği de devam eden yeraltı suyu
sulama kooperatiflerinin yenileme tesislerine ait sözleşme sürelerinin uzatılmasına ilişkin
olarak aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.
a) Başvurular doğrudan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) yapılacak veya
ilgili birimlerce DSİ’ye iletilecektir.
b) Başvurular DSİ tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunması halinde,
mevcut sulama sistemlerinden kapalı sisteme geçilerek (yağmurlama, damlama ve benzeri
sulama sistemi) faaliyetlere devam edilecektir.
c) Sözleşmelerin süreleri, 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurunda belirtilen esaslar
dâhilinde, tesis bedellerinin geri ödenmesinde belirtilen ödemesiz geçen 3 yıllık süre
olmaksızın, yenileme tesis bedellerinin 12 yıl faizsiz ve eşit taksitler halinde ödenmesi
koşuluyla en fazla 12 yıl uzatılacaktır.
ç) Tesis yenileme bedellerinin ilgili DSİ bölge müdürlükleri ile kooperatifler arasında
imzalanacak bir taahhütname ile kooperatifler tarafından ödeneceğinin taahhüt edilmesi
koşuluyla DSİ tarafından tesis yenilemeleri yapılacaktır.
d) Yenileme bedellerine ilişkin olarak, yenilemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili
DSİ bölge müdürlükleri ile kooperatif arasında bir ek sözleşme imzalanacaktır. İmzalanacak
ek sözleşme ile yenileme bedelleri; kooperatiflerin Kati Devir Sözleşmesi nedeniyle kalan
borcunun geri ödeme taksit sayısından bağımsız olarak, ancak 12 yılı aşmamak kaydıyla,
DSİ’ye ayrıca ödenmek üzere taksitlendirilecektir.
MADDE 2- Ön Sözleşmesi 26/6/1997 tarihli Başbakanlık Olurundan sonra imzalanan,
15 yıllık sözleşme hükümlerine göre kati devir işlemleri yapılan, kati devir sözleşme süresi
devam eden, tesis bedellerine ait geri ödemelerini düzenli olarak yapan ve talep tarihi
itibariyle geçmişe dönük borcu bulunmayan ve tüzel kişiliği devam eden yeraltı suyu sulama
kooperatiflerinin yenileme tesislerine ait sözleşme süreleri, 1 inci maddede belirtilen esaslar
doğrultusunda en fazla 12 yıl uzatılacaktır.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
………………………………………………………
YAS SULAMA KOOPERATİFİNE AİT
ÖN SÖZLEŞME
ANKARA
ÖN SÖZLEŞME
Bir tarafta "İDARE" olarak anılan DSİ Genel Müdürlüğü adına DSİ …… Bölge
Müdürlüğü ile diğer tarafta "KOOPERATİF" olarak anılan …………………….. SINIRLI
SORUMLU SULAMA KOOPERATİFİ arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde yeraltısuyundan
sulama suyu temini maksadıyla yeraltısuyu sulama tesisinin (sondaj kuyuları inşaası,
motopomplarla teçhizi, motopomp barakaları ve elektrifikasyon tesisi vs.) projeleri hazırlanarak
inşaası hususunda anlaşmaya varılmıştır.
MADDE 1 – Sulama tesisi, iş bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İDARE’ce
hazırlanmış veya hazırlattırılmış projelere göre ve İDARE’ce uygun görülen sürede inşaa edilerek
KOOPERATİF’e devredilecektir. Ancak, uygulama sırasında İDARE, projelerinde gerekli gördüğü
değişiklikleri yapmakta serbesttir.
MADDE 2- Taraflar; inşaa edilecek olan yeraltısuyu sulama tesisinin KOOPERATİF'e
devredildiği tarihten itibaren 15 yıl süre ile idame ettirilmesini kabul ederler. Tesisin işletme,
bakım ve onarımı 167 sayılı Yasa ile İDARE’nin talimatlarına uygun olarak KOOPERATİF
tarafından yapılacaktır. İDARE gerektiğinde teknik yardımda bulunabilir.
MADDE 3 - KOOPERATİF arazilerinde inşaa edilecek yeraltısuyu sulama tesisine ait geri
ödenecek tahmini bedeller aşağıda gösterilmiştir.
Kuyular
:
……….. TL
Motopomplar
:
……….. TL
Motopomp Barakaları
:
……….. TL
Elektrifikasyon Tesisi
:
……….. TL
TOPLAM
:
……….. TL
Tesisin KOOPERATİF’e devredildiği tarihten itibaren ilk taksiti 4. yılından başlamak üzere
ödenecek tahmini yıllık taksit ……….. TL’dir.
Yeraltısuyu sulama tesisinin bitirilip çalışır hale getirilmesinden sonra yapılacak kesin
hesaplara göre tespit edilecek ve Devir Sözleşmesi hükümlerinde yer alacak olan KESİN
BEDELLER GERİ ÖDEMEYE ESAS OLACAKTIR.
KOOPERATİF, Devir Sözleşmesindeki geri ödemeye esas olacak olan bu kesin bedelleri,
sulama tesisinin KOOPERATİF'e devredildiği tarihten itibaren ilk 3 (üç) yıl geri ödemesiz, 4.
yıldan itibaren toplam 12 (oniki) yıl süresince yıllık eşit taksitler halinde faizsiz olarak İDARE’ye
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4 - KOOPERATİF, İDARE'ce inşaası yapılan yeraltısuyu sulama tesisini
sonradan düzenlenecek "Devir Sözleşmesi" esasları dahilinde 6200 sayılı yasaya göre devralmayı,
bu tesisi 167 sayılı "Yeraltısuları Hakkında Kanun", "Yeraltısuları Tüzüğü", "Yeraltısuları Teknik
Yönetmeliği", "Yeraltısuyundan Sulama Tesislerine ait İşletme, Bakım ve Onarım Talimatı" ile
İDARE’nin talimatlarına uygun olarak işletmeyi peşinen kabul eder.
MADDE 5 - KOOPERATİF sahasında inşa edilmiş olan YAS sulama tesisinin intifa hakkı
6200 sayılı Yasa’nın 2. maddesi (k) fıkrası gereğince KOOPERATİF'e devredilecektir. Kuyu,
motopomp, motopomp barakası ve varsa İdareye ait diğer tesislerinin mülkiyeti, bedelleri tamamen
ödeninceye kadar İDARE'nin uhdesinde kalır.
MADDE 6 - Elektrifikasyon tesisinin inşaatı bittikten sonra mülkiyeti TEDAŞ’a (TEK)
devredilecek, işletme ve bakımı TEDAŞ (TEK) tarafından yapılacaktır.
MADDE 7 - Gerektiği takdirde İDARE'ce KOOPERATİF sahasında deneme işletmesi
amacıyla bazı kuyulara geçici bir süre için motopomplar monte edilebilir. Bu halde monte edilen
söz konusu motopompların muhafaza, bakım ve işletilmesinden KOOPERATİF sorumludur. Aynı
zamanda bununla ilgili giderler KOOPERATİF'e aittir. Deneme işletmesi halinde de Madde 4' teki
hususlar aynen geçerlidir.
MADDE 8 - KOOPERATİF, tarla içi sulama ve tarla içi drenaj sistemleri ile arazilerin
tesviyesi ve sulamaya hazırlanması işlerini Valilik İl Özel İdare Köye Yönelik Hizmetler
Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelere göre uygun olarak yapmayı taahhüt eder.
MADDE 9 - İDARE'nin yeraltısuyu sulama tesisini (sondaj kuyuları, motopomplarla
teçhizi, motopomp barakaları ve elektrifikasyon tesisi vs.) inşaa etmesi için diğer gerçek ve tüzel
kişilerle yapmış olduğu anlaşma ve sözleşmeler ile İDARE tarafından inşaa edilmiş, edilecek veya
edilmekte olan tesislerden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerle İDARE arasında yapılmış
veya yapılacak anlaşma veya sözleşmeler, tesisin işletilmek üzere KOOPERATİF'e devredilmesini
müteakip KOOPERATİF ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılmış sayılacak, anlaşma ve
sözleşmelerdeki bütün hak ve yükümlülükler KOOPERATİF'e devredilmiş olacaktır.
Yeraltısuyu sulama tesisinin KOOPERATİF’e devredilmesinden itibaren her türlü
sorumluluk KOOPERATİF'e ait olup KOOPERATİF’le gerçek ve tüzel kişiler arasında meydana
gelecek her türlü ihtilaflarda İDARE muhatap olmayacaktır.
MADDE 10 – Söz konusu KOOPERATİF sahasında açılacak olan sondaj kuyu numaraları:
………………………………………………………………………………………………
MADDE 11 – Bu sözleşmenin uygulamasından
çözümlenmesinde ……….. Mahkemeleri yetkilidir.
doğacak
anlaşmazlıkların
MADDE12- İDARE’nin kanuni ikametgahı
DSİ … Bölge Müdürlüğü - ………..
KOOPERATİF’in kanuni ikametgahı
……………………………………………..
Bu ikametgahlara yapılacak tebligat İDARE veya KOOPERATİF’e yapılmış sayılır.
Anılan KOOPERATİF bu sözleşmenin imzası ile bundan sonraki aşamada imzalanacak Devir
Sözleşmesini, İDARE’ce kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bölge
Müdürlüğüne başvurarak imzalamak zorundadır. Aksi takdirde, 15 yıllık Devir Sözleşmesine ait
sürenin başlangıcı; İDARE’ce, KOOPERATİF’e yapılacak tebliği izleyen 30’uncu günden itibaren
başlar.
MADDE 13- İşbu sözleşme …..../…..../…......... tarihinde 4 (dört) nüsha olarak tanzim ve
imza edilmiştir.
SINIRLI SORUMLU
DSİ ………... BÖLGE MÜDÜRÜ
…………………………..
SULAMA KOOPERATİFİ
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
……………………………………………..
…………………..
YAS SULAMA KOOPERATİFİNE AİT
DEVİR SÖZLEŞMESİ
2014
ANKARA
DEVİR SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
Bir tarafta sözleşme metninde "İDARE" olarak anılan ve bu sözleşme kapsamında DSİ
Genel Müdürlüğü adına DSİ ……… Bölge Müdürlüğü ile diğer tarafta sözleşme metninde
"KOOPERATİF" olarak anılan Sınırlı Sorumlu ……………………….. Sulama Kooperatifi arasında
aşağıdaki şartlarla iş bu devir sözleşmesi imzalanmıştır.
MADDE 2 - KAPSAM:
………………………….. Sulama Kooperatifi adına İDARE tarafından inşaa edilmiş olan
yeraltısuyu sulama tesisi (sondaj kuyuları, motopomplarla teçhizi, motopomp barakaları ve
elektrifikasyon tesisi vs.), işletilmek üzere KOOPERATİF'e devredilmiştir. Devir edilen tesise ait
bilgiler ve teslim tutanağı ekte verilmiştir.
MADDE 3 - MÜLKİYET:
Bu sözleşmenin imzası ile yeraltısuyu sulama tesisinin intifa hakkı KOOPERATİF'e geçer.
Devir edilen tesisin mülkiyeti, bedelleri tamamen ödeninceye kadar İDARE'de kalacaktır.
Ancak mülkiyetin KOOPERATİF'e geçmesinden sonra da İDARE'nin denetleme yetkisi devam
edecektir.
MADDE 4 - TESİSLERİN İŞLETİLMESİ:
KOOPERATİF devir aldığı tesisi 167 sayılı "Yeraltısuları Hakkında Kanun", "Yeraltısuları
Tüzüğü", "Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği", "Yeraltısuyundan Sulama Tesislerine ait İşletme,
Bakım ve Onarım Talimatı" ile İDARE’nin talimatlarına uygun olarak işletir. KOOPERATİF'e;
tesisin işletilmesi, bakımı ve onarımına ilişkin yeterli ve gerekli teknik personelin yetiştirilmesinde
İDARE'ce mümkün olan her türlü teknik yardım yapılır.
Elektrifikasyon tesisinin işletilmesi, geçici kabulü müteakip TEDAŞ'a (TEK) aittir. Mülkiyeti,
tesisin kesin kabulünü müteakip TEDAŞ’a (TEK) geçer.
MADDE 5 - BAKIM VE ONARIM:
a) Tesisin bakım ve onarımı KOOPERATİF tarafından yapılacaktır. Bakım ve onarım
giderleri tamamen KOOPERATİF'e aittir. KOOPERATİF, İDARE'ce yeterli bulunacak bir tutarı
bakım ve onarım fonu olarak ayırır veya her yıl bütçesine koyar. İDARE bu işleri her zaman
denetlemeye yetkilidir. Tesisin bakım ve onarım hususlarında İDARE’nin yazılı olarak vereceği
talimatları KOOPERATİF verilen süre içinde yerine getirir.
b) Ancak devir tarihinden itibaren sözleşme süresi içerisinde tabii afete uğramış ve ilgili
Bakanlıkça doğal afet ilan edilen yerlerde yeraltısuyu sulama tesisinin tahrip olması halinde afet
zararlarının İDARE tarafından tespiti ve KOOPERATİF veya yetkililerinin ihmal veya kusuru
olmamak şartıyla arızaların onarımı bedelsiz olarak İDARE'ce yapılır.
1
MADDE 6 - GARANTİ SÜRESİ:
Motopomplar için işletme ve bakımları özel talimatlarında yazıldığı gibi yapılmak ve
motopompların KOOPERATİF'e teslim tarihinden itibaren geçerli olmak kayıt ve şartı ile bir yıllık
garanti verilir. Garanti süresi içinde KOOPERATİF'in kusuru olmaksızın meydana gelecek arızalar
İDARE’ce giderilir. KOOPERATİF'ten bedel talep edilmez. KOOPERATİF bu gibi arızaların
giderilmesi işinin uzun sürmesi veya gecikmesi hallerinde herhangi bir tazminat talebinde
bulunamaz.
Daimi işletme süresinde (bir yıllık garanti süresinden sonra) devir sözleşmesinin beşinci
maddesi (b) bendinde belirtilen hükümler saklı kalmak şartı ile KOOPERATİF ilgililerinin bir
kusuru olmadan dahi meydana gelebilecek
arıza, bakım ve onarım giderleri tamamen
KOOPERATİF'e aittir.
MADDE 7 - TESİSLERDE YAPILACAK TADİLAT VEYA GENİŞLETME:
KOOPERATİF, İDARE'nin yazılı izni olmadan tesiste herhangi bir tadilat veya genişletme
işlemi yapamaz. İDARE'nin yazılı izni dışında yapılan tadilat veya genişletmeden sonra İDARE
tesisin eski haline getirilmesini KOOPERATİF'ten isteyebilir. Bu istek, verilen süre içinde yerine
getirilmez ise İDARE, işe el koyarak tesisin eski haline getirilmesini sağlar. İDARE'ce yapılan
masraflar KOOPERATİF'ten talep edilir.KOOPERATİF, İDARE’ce talep edilen giderleri ödemediği
takdirde İDARE gerekli kanuni işlemi yapmak hususunda tam yetkilidir.
MADDE 8 - GERİ ÖDEME:
…./…./……… tarihinde imzalanmış Ön Sözleşmede yaklaşık bedeli belirtilmiş olan tesisin,
geri ödemede esas olacak KESİN BEDELİ aşağıda gösterilmiştir.
Motopomplar ve Barakaları
:
……………...
TL
Kuyular
:
……………...
TL
Elektrifikasyon Tesisi
:
……………...
TL
TOPLAM
:
……………...
TL
Taraflar yeraltısuyu sulama tesisinin, KOOPERATİF'e devir edildiği tarihten itibaren 15
(onbeş) yıl müddetle idame ettirilmesini kabul ederler.
Yeraltısuyu sulama tesisinin, KOOPERATİF’e devredildiği tarihten itibaren ilk 3 (üç) yıl
geri ödeme yapılmayacak, tesis bedeli KOOPERATİF tarafından 4. yıl olan ....../....../ ...............
tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süresince eşit taksitler halinde faizsiz olarak İDARE'ye ödenecektir.
Yıllık taksit tutarı
:
2
……………...
TL’dir
Geri ödeme taksitleri ait olduğu yılın Aralık ayı sonuna kadar DSİ Bölge Muhasebe
Müdürlüğüne yatırılır. Zamanında ödenmeyen borçlar genel hükümler gereğince, 818 sayılı Borçlar
Kanunundaki alacaklı-borçlu ilişkisi kapsamında 2004 sayılı İcra-İflas Kanununa göre tahsil edilir.
Yeraltısuyu sulama tesisine ilişkin olarak; sözleşme süresi içerisinde olmak kaydıyla,
KOOPERATİF’in yenileme talebinin bulunması ve bu talebin İDARE’ce uygun görülmesi, tesis
yenileme bedellerinin DSİ Bölge Müdürlüğü ile Kooperatif arasında imzalanacak bir taahhütname
ile İDARE’ye ödeneceğinin KOOPERATİF tarafından taahhüt edilmesi durumunda İDARE’ce tesis
yenilemeleri yapılabilir. Bu durumda tesis yenileme bedelleri, yenilemenin yapıldığı tarihten itibaren
DSİ Bölge Müdürlüğü ile KOOPERATİF arasında imzalanacak bir Ek Sözleşme ile
KOOPERATİF’in kalan borcuna eşit taksitler halinde ilave edilir.
MADDE 9 - BİLGİ VERİLMESİ:
KOOPERATİF, İDARE'nin istediği bilgileri
verecektir.
zamanında ve eksiksiz olarak
İDARE'ye
MADDE 10 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER:
a) KOOPERATİF bu sözleşme ile sahip olduğu hakları, gerçek veya tüzel üçüncü şahıslara
devredemez.
b) İDARE'nin 8. madde de yazılı tesisi inşa etmesi için diğer gerçek ve tüzel kişilerle
yapmış olduğu anlaşma ve sözleşmeler ile İDARE tarafından inşa edilmiş, edilecek veya edilmekte
olan tesisten faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerle İDARE arasında yapılmış veya yapılacak
anlaşma veya sözleşmeler, tesisin işletilmek üzere KOOPERATİF'e devredilmesine müteakip
KOOPERATİF ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılmış sayılacak, anlaşma ve sözleşmelerdeki
bütün hak ve sorumluluklar KOOPERATİF'e devredilmiş olacaktır.
Tesisin KOOPERATİF’e devredilmesinden itibaren KOOPERATİF ile gerçek ve tüzel kişiler
arasında meydana gelecek her türlü ihtilaflarda İDARE sorumlu ve muhatap olmayacaktır.
MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN FESHİ:
KOOPERATİF bu sözleşmede tayin olunan sorumluluklardan herhangi birine yazılı olarak
yapılacak ihtara rağmen uymadığı takdirde, İDARE sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih
edebilecektir. Bu takdirde KOOPERATİF, İDARE'den zarar, ziyan, tazminat veya fark talebinde
bulunamayacak, tesisi derhal İDARE'ye noksansız olarak teslim edecek ve tesis için İDARE'ce o
tarihe kadar yapılmış bütün giderleri ödeyecektir. Böyle bir durumda KOOPERATİF, İDARE'ce
talep edilen giderleri ödemediği takdirde İDARE gerekli kanuni işlemi yapmak hususunda tam
yetkilidir.
3
MADDE 12 - TARİFE:
KOOPERATİF işletme, bakım, onarım masraflarını ve yıllık geri ödeme taksitlerini
karşılamak üzere tesisten istifade edeceklerden alacağı ücretlere ait tarifeleri her yıl mart ayından
önce Valilik İl Özel İdare Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra uygulayacaktır. Valilik İl Özel
İdare Müdürlüğünün gerektiğinde bu tarifeler üzerinde düzeltme yetkisi vardır.
MADDE 13 - SÖZLEŞMENİN GİDERLERİ:
Bu sözleşmenin yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar KOOPERATİF
tarafından ödenecektir.
MADDE 14 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde ………………
Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 15 - YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme 15 maddeden ibaret olup tarafların imzasından sonra yürürlüğe girer.
Devir Tarihi
........./......../ .........
DSİ ……. BÖLGE MÜDÜRÜ
SINIRLI SORUMLU
………………………………….
SULAMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU
4
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
………………………………………………………………
YAS SULAMA KOOPERATİFİ SULAMA ŞEBEKESİNE AİT
ÖN SÖZLEŞME
ANKARA
ÖN SÖZLEŞME
Bir tarafta "İDARE" olarak anılan DSİ Genel Müdürlüğü adına DSİ …......... Bölge
Müdürlüğü
ile
diğer
tarafta
"KOOPERATİF"
olarak
anılan
......................................................................................................... SINIRLI SORUMLU SULAMA
KOOPERATİFİ arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde yeraltısuyu sulama şebekesinin
projelerinin hazırlanarak inşaatının yapılması için anlaşmaya varılmıştır.
MADDE 1 - Yeraltısuyu sulama şebekesi, iş bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
İDARE'ce hazırlanmış veya hazırlattırılmış projelere göre ve İDARE’ce uygun görülen sürede
inşaa edilerek KOOPERATİF’e devredilecektir. Ancak, uygulama sırasında İDARE, projelerinde
gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta serbesttir.
MADDE 2 – Taraflar; inşaa edilecek olan yeraltısuyu sulama şebekesinin KOOPERATİF'e
devredildiği tarihten itibaren 15 yıl süre ile idame ettirilmesini kabul ederler. Tesislerin işletme,
bakım ve onarımı İDARE’ nin talimatlarına uygun olarak KOOPERATİF tarafından yapılacaktır.
İDARE gerektiğinde teknik yardımda bulunabilir.
MADDE 3 -KOOPERATİF arazilerinde inşaa edilecek yeraltısuyu sulama şebekesi için
KOOPERATİF tarafından geri ödenecek tahmini bedel ........................................................... TL’
dir.
Yeraltısuyu sulama şebekesinin KOOPERATİF’e devredildiği tarihten itibaren ilk taksiti
4. yılından başlamak üzere ödenecek tahmini yıllık taksit.……...……………………….… TL’dir.
Yeraltısuyu sulama şebekesinin bitirilip çalışır hale getirilmesinden sonra yapılacak kesin
hesaplara göre tespit edilecek ve Devir Sözleşmesi hükümlerinde yer alacak olan KESİN
BEDELLER GERİ ÖDEMEYE ESAS OLACAKTIR.
KOOPERATİF, Devir Sözleşmesindeki geri ödemeye esas olacak olan bu kesin bedelleri,
sulama şebekesinin KOOPERATİF'e devredildiği tarihten itibaren ilk 3 (üç) yıl geri ödemesiz, 4.
yıldan itibaren toplam 12 (oniki) yıl süresince yıllık eşit taksitler halinde faizsiz olarak İDARE’ye
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4 - KOOPERATİF, İDARE'ce inşaası yapılan yeraltısuyu sulama şebekesini
sonradan düzenlenecek "Devir Sözleşmesi" esasları dahilinde 6200 sayılı yasaya göre devralmayı,
bu tesisleri 167 sayılı "Yeraltısuları Hakkında Kanun", "Yeraltısuları Tüzüğü", "Yeraltısuları
Teknik Yönetmeliği" ile İDARE’ nin talimatlarına uygun olarak işletmeyi peşinen kabul eder.
MADDE 5 - KOOPERATİF, tarla içi sulama ve tarla içi drenaj sistemleri ile arazilerin
tesviyesi ve sulamaya hazırlanması işlerini Valilik İl Özel İdare Köye Yönelik Hizmetler
Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelere uygun olarak yapmayı taahhüt eder.
MADDE 6 - İDARE'nin yeraltısuyu sulama şebekesini inşaa etmesi için diğer gerçek ve
tüzel kişilerle yapmış olduğu anlaşma ve sözleşmeler ile İDARE tarafından inşa edilmiş, edilecek
veya edilmekte olan yeraltısuyu sulama şebekesinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerle
İDARE arasında yapılmış veya yapılacak anlaşma veya sözleşmeler, yeraltısuyu sulama
şebekesinin işletilmek üzere KOOPERATİF'e devredilmesini müteakip KOOPERATİF ile gerçek
ve tüzel kişiler arasında yapılmış sayılacak, anlaşma ve sözleşmelerdeki bütün hak ve vecibeler
KOOPERATİF'e devredilmiş olacaktır.
Yeraltısuyu sulama şebekesinin KOOPERATİF’e devredilmesinden itibaren her türlü
sorumluluk KOOPERATİF’e ait olup KOOPERATİF ile gerçek ve tüzel kişiler arasında meydana
gelecek her türlü ihtilaflarda İDARE muhatap olmayacaktır.
MADDE 7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak
çözümlenmesinde …………………………………… Mahkemeleri yetkilidir.
anlaşmazlıkların
MADDE 8 -İDARE'nin kanuni ikametgahı ...........................................................................
KOOPERATİF'in kanuni ikametgahı .................................................................
Bu ikametgahlara yapılacak tebligat İDARE veya KOOPERATİF'e yapılmış sayılır.
Anılan KOOPERATİF bu sözleşmenin imzası ile bundan sonraki aşamada imzalanacak Devir
Sözleşmesini, İDARE’ce kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bölge
Müdürlüğüne başvurarak imzalamak zorundadır. Aksi takdirde, 15 yıllık Devir Sözleşmesine ait
sürenin başlangıcı; İDARE’ce, KOOPERATİF'e yapılacak tebliği izleyen 30’uncu günden itibaren
başlar.
MADDE 9 - İşbu sözleşme ......./......./............ tarihinde 4 (dört) nüsha olarak tanzim ve
imza edilmiştir.
DSİ ........... BÖLGE MÜDÜRÜ
SINIRLI SORUMLU
................................................
SULAMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı
……………………………………………………..
YAS SULAMA KOOPERATİFİ SULAMA ŞEBEKESİNE AİT
DEVİR SÖZLEŞMESİ
ANKARA
2014
DEVİR SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bir tarafta "İDARE" olarak anılan ve bu sözleşme kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü adına
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile diğer tarafta sözleşme metninde "KOOPERATİF" olarak anılan
Sınırlı Sorumlu ………………………. Sulama Kooperatifi arasında aşağıdaki şartlarla iş bu devir
sözleşmesi imzalanmıştır.
MADDE 2 - KAPSAM
………………………….. Sulama Kooperatifi adına İDARE tarafından inşaa edilmiş olan,
yeraltısuyundan sulama şebekesi, işletilmek üzere KOOPERATİF'e devredilmiştir. Devir edilen
yeraltısuyu sulama şebekesine ait bilgiler ve teslim tutanağı ekte verilmiştir.
MADDE 3 – MÜLKİYET
Bu sözleşmenin imzası ile yeraltısuyu sulama şebekesinin intifa hakkı KOOPERATİF'e
geçer.
Devir edilen yeraltusuyu sulama şebekesinin mülkiyeti, bedelleri tamamen ödeninceye
kadar İDARE' de kalacaktır. Ancak mülkiyetin KOOPERATİF'e geçmesinden sonra da İDARE'nin
denetleme yetkisi devam edecektir.
MADDE 4 - TESİSLERİN İŞLETİLMESİ
KOOPERATİF devir aldığı yeraltısuyu sulama şebekesini 167 sayılı "Yeraltısuları
Hakkında Kanun", "Yeraltısuları Tüzüğü", "Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği" ile İDARE’nin
talimatlarına uygun olarak işletir. KOOPERATİF'e; tesislerin işletilmesi, bakımı ve onarımına
ilişkin yeterli ve gerekli teknik personelin yetiştirilmesinde İDARE'ce mümkün olan her türlü
teknik yardım yapılır.
MADDE 5 - BAKIM VE ONARIM
a) Yeraltısuyu sulama şebekesinin bakım ve onarımı KOOPERATİF tarafından
yapılacaktır. Bakım ve onarım giderleri tamamen KOOPERATİF'e aittir. KOOPERATİF,
İDARE'ce yeterli bulunacak bir tutarı bakım ve onarım fonu olarak ayırır veya her yıl bütçesine
koyar. İDARE bu işleri her zaman denetlemeye yetkilidir. Yeraltısuyu sulama şebekelerinin bakım
ve onarımı hususlarında İDARE’nin yazılı olarak vereceği talimatları KOOPERATİF verilen süre
içinde yerine getirir.
b) Ancak devir tarihinden itibaren sözleşme süresi içerisinde doğal afete uğramış ve ilgili
Bakanlıkça doğal afet ilan edilen yerlerde yeraltısuyu sulama şebekesinin tahrip olması halinde afet
zararlarının İDARE tarafından tespiti KOOPERATİF veya yetkililerinin ihmal veya kusuru
olmamak şartıyla arızaların onarımı bedelsiz olarak İDARE'ce yapılır.
1
MADDE 6 - GARANTİ SÜRESİ
Yeraltısuyu sulama şebekesini inşaa eden YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan talimatlara
uygun olarak yapılması ve KOOPERATİF'e teslim tarihinden itibaren geçerli olması kayıt ve şartı
ile YÜKLENİCİ tarafından garanti süresi verilir. Garanti süresi içinde KOOPERATİF'in kusuru
olmaksızın meydana gelecek arızalar YÜKLENİCİ tarafından giderilir. KOOPERATİF'ten bedel
talep edilmez. KOOPERATİF bu gibi arızaların giderilmesi işinin uzun sürmesi veya gecikmesi
hallerinde her hangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
Daimi işletme süresinde (varsa garanti süresinden sonra) devir sözleşmesinin beşinci
maddesi (b) bendinde belirtilen hükümler saklı kalmak şartı ile ilgililerinin bir kusuru olmadan
meydana gelebilecek arıza, bakım ve onarım giderleri tamamen KOOPERATİF'e aittir.
MADDE 7 –TESİSLERDE YAPILACAK TADİLAT VEYA GENİŞLETME
KOOPERATİF, İDARE'nin yazılı izni olmadan yeraltısuyu sulama şebekesinde herhangi
bir tadilat veya genişletme işlemi yapamaz. İDARE'nin yazılı izni dışında yapılan tadilat veya
genişletmeden sonra İDARE yeraltısuyu sulama şebekesinin eski haline getirilmesini
KOOPERATİF'ten isteyebilir. Bu istek, verilen süre içinde yerine getirilmez ise İDARE, işe el
koyarak tesisin eski haline getirilmesini sağlar. İDARE'ce yapılan masraflar KOOPERATİF'ten
talep edilir. KOOPERATİF, İDARE'ce talep edilen giderleri ödemediği takdirde İDARE gerekli
kanuni işlemi yapmak hususunda tam yetkilidir.
MADDE 8 - GERİ ÖDEME
Yeraltısuyu sulama şebekesinin devrine esas olan bedel 2014 yılı değeri ile ………….. ₺
dir.
Taraflar yeraltısuyu sulama şebekesinin, KOOPERATİF'e devir edildiği tarihten itibaren
15 (onbeş) yıl müddetle idame ettirilmesini kabul ederler.
Yeraltısuyu sulama şebekesinin, KOOPERATİF'e devredildiği tarihten itibaren ilk 3 (üç)
yıl geri ödeme yapılmayacak, tesis bedeli KOOPERATİF tarafından 4. yıl olan ....../....../ .............
tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süresince eşit taksitler halinde faizsiz olarak İDARE'ye
ödenecektir.
Yıllık taksit tutarı ………………… ₺'dir.
Geri ödeme taksitleri ait olduğu yılın Aralık ayı sonuna kadar DSİ Bölge Muhasebe
Müdürlüğüne yatırılır. Zamanında ödenmeyen borçlar genel hükümler gereğince, 818 sayılı Borçlar
Kanunundaki alacaklı-borçlu ilişkisi kapsamında 2004 sayılı İcra-İflas Kanununa göre tahsil edilir.
MADDE 9 - BİLGİ VERİLMESİ
KOOPERATİF, İDARE'nin istediği bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak İDARE'ye
verecektir.
2
MADDE 10 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER
KOOPERATİF bu sözleşme ile sahip olduğu hakları, gerçek veya tüzel üçüncü şahıslara
devredemez.
Sulama şebekesinin KOOPERATİF’e devredilmesinden itibaren KOOPERATİF ile gerçek
ve tüzel kişiler arasında meydana gelecek her türlü ihtilaflarda İDARE sorumlu ve muhatap
olmayacaktır.
MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
KOOPERATİF bu sözleşmede tayin olunan sorumluluklardan herhangi birine yazılı olarak
yapılacak ihtara rağmen uymadığı takdirde, İDARE sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih
edebilecektir. Bu takdirde KOOPERATİF, İDARE'den zarar, ziyan, tazminat veya fark talebinde
bulunamayacak, tesisleri derhal İDARE'ye noksansız olarak teslim edecek ve tesisler için
İDARE'ce o tarihe kadar yapılmış bütün giderleri ödeyecektir. Böyle bir durumda KOOPERATİF,
İDARE'ce talep edilen giderleri ödemediği takdirde İDARE gerekli kanuni işlemi yapmak
hususunda tam yetkilidir.
MADDE 12 – TARİFE
KOOPERATİF işletme, bakım, onarım masraflarını ve yıllık geri ödeme taksitlerini
karşılamak üzere tesislerden istifade edeceklerden alacağı ücretlere ait tarifeleri her yıl Mart
ayından önce Valilik İl Özel İdare Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra
uygulayacaktır. Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün gerektiğinde bu tarifeler üzerinde
düzeltme yetkisi vardır.
MADDE 13 - SÖZLEŞMENİN GİDERLERİ
Bu sözleşmenin yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar KOOPERATİF
tarafından ödenecektir.
MADDE 14 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ
Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde ………….
Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 15 – YÜRÜRLÜK
Bu sözleşme 15 maddeden ibaret olup tarafların imzasından sonra yürürlüğe girer.
Devir Tarihi …/…/…….
DSİ …… BÖLGE MÜDÜRÜ
SINIRLI SORUMLU
…………………………………….
SULAMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU
3
BÖLGE NO
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
15
17
17
18
18
18
18
19
20
20
21
21
21
22
22
23
25
25
BÖLGE
BURSA
BURSA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ADANA
ADANA
ADANA
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ELAZIĞ
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
ANTALYA
Ş.URFA
VAN
VAN
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
SİVAS
K.MARAŞ
K.MARAŞ
AYDIN
AYDIN
AYDIN
TRABZON
TRABZON
KASTAMONU
BALIKESİR
BALIKESİR
BAĞLI İLLER
KOCAELİ
BURSA
MANİSA
İZMİR
UŞAK
BİLECİK
KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
AKSARAY
NİĞDE
KARAMAN
KONYA
KIRIKKALE
ÇORUM
ANKARA
ÇANKIRI
İÇEL
ADANA
HATAY
SAMSUN
TOKAT
SİNOP
AMASYA
AĞRI
ERZİNCAN
ERZURUM
MALATYA
ELAZIĞ
MARDİN
DİYARBAKIR
TEKİRDAĞ
KIRKLARELİ
EDİRNE
YOZGAT
KIRŞEHİR
NEVŞEHİR
KAYSERİ
ANTALYA
Ş.URFA
BİTLİS
VAN
KONYA AKŞEHİR
ISPARTA
BURDUR
AFYON
SİVAS
GAZİANTEP
K.MARAŞ
MUĞLA
AYDIN
DENİZLİ
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
KASTAMONU
ÇANAKKALE
BALIKESİR
SULAMA KOOPERATİFİ (adet)
1
24
35
60
7
3
56
82
26
56
33
204
2
8
9
8
3
2
19
5
14
31
70
4
4
19
5
21
1
3
15
20
39
3
3
11
45
30
2
1
2
26
32
81
196
4
6
11
4
9
53
1
1
8
3
5
Kuyu (adet)
5
155
229
417
11
276
586
245
494
665
3017
14
38
47
48
9
38
400
27
99
144
295
23
25
232
24
120
5
27
96
132
317
7
18
55
374
163
4
6
13
147
182
414
1192
19
68
93
14
63
400
9
17
45
15
122
Sulama Alanı (ha) Sulama Alanı %
180
0,04
5886
1,28
8006
1,74
12873
2,80
0,00
473
0,10
10676
2,32
25268
5,50
10383
2,26
20189
4,39
33371
7,26
127779
27,82
480
0,10
1450
0,32
1717
0,37
1815
0,40
240
0,05
1953
0,43
16590
3,61
1474
0,32
3478
0,76
4145
0,90
15032
3,27
1040
0,23
1308
0,28
13280
2,89
836
0,18
4363
0,95
100
0,02
866
0,19
4470
0,97
5607
1,22
11604
2,53
315
0,07
872
0,19
2318
0,50
17782
3,87
6970
1,52
143
0,03
140
0,03
440
0,10
4644
1,01
6197
1,35
14326
3,12
41305
8,99
850
0,19
2430
0,53
3857
0,84
745
0,16
2092
0,46
20664
4,50
300
0,07
625
0,14
1727
0,38
471
0,10
6130
1,33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Sıra
No
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
BAYINDIR
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
İNEGÖL
SAKARYA
BAYINDIR
İNEGÖL
SAKARYA
KÜÇÜK MENDERES
İNEGÖL
SAKARYA
KÜÇÜK MENDERES
İNEGÖL
SAKARYA
BAYINDIR
İNEGÖL
SAKARYA
BAYINDIR
İNEGÖL
SAKARYA
KÜÇÜK MENDERES
İNEGÖL
SAKARYA
KÜÇÜK MENDERES
İNEGÖL
SAKARYA
İZMİT-KANDIRA
İNEGÖL
SAKARYA
BURSA-ÇAYIRKÖY
İNEGÖL
SAKARYA
BATI KARADENİZ
İNEGÖL
SAKARYA
AŞAĞI SUSURLUK-KARACABEY
İNEGÖL
SAKARYA
SUSURLUK
İNEGÖL
SAKARYA
AŞAĞI SUSURLUK-KARACABEY
İNEGÖL
SAKARYA
SUSURLUK
İNEGÖL
SAKARYA
SUSURLUK
İNEGÖL
SAKARYA
İNEGÖL
İNEGÖL
SAKARYA
AŞAĞI SUSURLUK-KARACABEY
İNEGÖL
SAKARYA
SUSURLUK
İNEGÖL
SAKARYA
SAKARYA
Ova Adı
Havza Adı
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
Bölgesi
İzmir -Bayındır-Arıkbaşı
İzmir -Bayındır-Buruncuk
İzmir -Bayındır-Kızılcaova
İzmir -Bayındır-Çırpı
İzmir -Bayındır-Çiftçigediği
İzmir -Bayındır-Hasköy
İzmir -Bayındır-Yakapınar
İzmir -Bayındır-Turan
İzmir -Bayındır-Yusuflu
İzmir -Bayındır-Yakacık
İzmir -Bayındır-Fırınlı
İzmir -Bayındır-Elifli
İzmir -Bayındır-Zeytinova
Bursa-İnegöl-Akhisar
Bursa-İnegöl-Alibey
Bursa-İnegöl-Bilal
Bursa-İnegöl-Çeltikçi
Bursa-İnegöl-Çitli
Bursa-İnegöl-Değdinler
Bursa-İnegöl-Edebey
Bursa-İnegöl-Hamzabey
Bursa-İnegöl-Hasanpaşa
Bursa-İnegöl-Hocaköy
Bursa-İnegöl-K.Yenice
Bursa-İnegöl-Kozluca
Bursa-İnegöl-Kulaca
Bursa-İnegöl-Kurşunlu
Bursa-İnegöl-Ortaköy
Bursa-İnegöl-Özlüce
Bursa-İnegöl-Süpürtü
Bursa-İnegöl-Şibali
Bursa-İnegöl-Yenice
Bursa-İnegöl-Yiğit
Bursa-M.Kemalpaşa-Güllüce
Bursa-M.Kemalpaşa-Koşuboğazı
Bursa-M.Kemalpaşa-Tatkavak
Bursa-Merkez-Narlıdere
Kocaeli-Merkez-Maşukiye
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
4
4
7
9
4
7
6
4
4
4
9
9
5
6
5
3
8
6
12
7
4
5
7
3
3
3
10
5
3
3
2
11
3
5
11
12
18
5
160
Kuyu
(adet)
170
170
140
300
115
300
170
210
170
210
300
250
150
240
200
200
325
283
397
230
140
255
200
133
111
133
491
182
81
166
88
221
123
160
400
347
780
180
6066
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Sıra
No
TİRE
TİRE
TİRE
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
ÖDEMİŞ
TİRE
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
TİRE
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
TİRE
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
ÖDEMİŞ
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
ÖDEMİŞ
MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
SELÇUK
MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
BERGAMA-KINIK
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
KEMALPAŞA
KUZEY EGE
KEMALPAŞA
GEDİZ
KEMALPAŞA
KEMALPAŞA
GEDİZ
BERGAMA-KINIK
KEMALPAŞA
GEDİZ
KUZEY EGE
KEMALPAŞA
GEDİZ
GEDİZ
KEMALPAŞA
GEDİZ
KUZEY EGE
KEMALPAŞA
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
GEDİZ
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
GEDİZ
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
MENEMEN
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
KEMALPAŞA
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
GEDİZ
BERGAMA-KINIK
KUZEY EGE
GEDİZ
BAYINDIR
BERGAMA-KINIK
KÜÇÜK MENDERES
Ova Adı
Havza Adı
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
Bölgesi
İzmir -Bayındır-Canlı
İzmir -Bergama-Göçbeyli
İzmir -Bergama-Bölcek
İzmir -Bergama-Çamköy
İzmir -Bergama-Aziziye
İzmir -Bergama-Sarıcalar
İzmir -Bergama-Ahmetbeyler
İzmir -Bergama-Kozluca
İzmir -Foça-Ilıpınar
İzmir -Kemalpaşa-Armutlu
İzmir -Kemalpaşa-Parsa (Bağyurdu)
İzmir -Kemalpaşa-Ören
İzmir -Kemalpaşa-Aşağıkızılca
İzmir -Kemalpaşa-Halilbeyli
İzmir -Kemalpaşa-Sinancılar
İzmir -Kemalpaşa-Yukarıkızılca
İzmir -Kemalpaşa-Yiğitler
İzmir -Kemalpaşa-Merkez
İzmir -Kınık-Cumalı
İzmir -Kınık-Hamzahocalı
İzmir -Kiraz-Suludere
İzmir -Menderes-Çamönü
İzmir -Menderes-Oğlananası
İzmir -Menderes-Bulgurca
İzmir -Ödemiş-Demircili
İzmir -Ödemiş-Küçükavulcuk
İzmir -Ödemiş-Büyükavulcuk
İzmir -Ödemiş-Yeniköy
İzmir -Ödemiş-Yolüstü
İzmir -Ödemiş-Kaymakçı
İzmir -Ödemiş-Konaklı
İzmir -Ödemiş-İlkkurşun
İzmir -Selçuk-Selçuk-Merkez
İzmir -Tire-Kahrat
İzmir -Tire-Yeniçiftlik
İzmir -Tire-Gökçen
İzmir -Tire-Karateke
İzmir -Tire-Turanlar
İzmir -Tire-Ayaklıkırı
İzmir -Torbalı-Torbalı-Merkez
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
5
5
13
8
4
11
7
3
6
10
16
15
10
7
6
9
17
1
5
4
5
5
8
3
4
11
5
6
18
5
6
4
8
10
3
6
4
6
2
13
120
130
212
140
105
120
220
60
160
450
700
600
425
110
100
387
160
50
120
120
80
150
120
80
100
250
100
200
350
150
100
110
400
600
115
210
110
250
34
500
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sıra
No
ALAŞEHİR-SARIGÖL
ALAŞEHİR-SARIGÖL
MANİSA
MANİSA
GEDİZ
GEDİZ
SALİHLİ
GEDİZ
GEDİZ
SALİHLİ
GEDİZ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
SALİHLİ
GEDİZ
GEDİZ
SALİHLİ
GEDİZ
GEDİZ
SALİHLİ
GEDİZ
SALİHLİ
SALİHLİ
GEDİZ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
KIRKAĞAÇ
KUZEY EGE
GEDİZ
KIRKAĞAÇ
KUZEY EGE
GEDİZ
MANİSA
MANİSA
KIRKAĞAÇ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
GEDİZ
GEDİZ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
GEDİZ
KUZEY EGE
ALAŞEHİR-SARIGÖL
AKHİSAR
GEDİZ
AKHİSAR
GEDİZ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
AKHİSAR
GEDİZ
GEDİZ
AKHİSAR
GEDİZ
GEDİZ
AKHİSAR
GEDİZ
AKHİSAR
AKHİSAR
GEDİZ
ALAŞEHİR-SARIGÖL
AKHİSAR
GEDİZ
GEDİZ
AKHİSAR
GEDİZ
GEDİZ
AKHİSAR
GEDİZ
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
GEDİZ
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
TORBALI
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
MENEMEN
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
GEDİZ
TORBALI
KÜÇÜK MENDERES
KÜÇÜK MENDERES
Ova Adı
Havza Adı
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
Bölgesi
İzmir -Torbalı-Atalan
İzmir -Torbalı-Pamukyazı
İzmir -Torbalı-Şehitler
İzmir -Torbalı-Aslanlar
İzmir -Torbalı-Tulum
İzmir -Torbalı-Pancar
İzmir -Menemen-Çukurköy
Manisa-Akhisar-Beyoba
Manisa-Akhisar-Sazoba
Manisa-Akhisar-Ovaköy (Medar)
Manisa-Akhisar-Mecidiye
Manisa-Akhisar-Çobanhasan
Manisa-Akhisar-Moralılar
Manisa-Akhisar-Çamönü
Manisa-Akhisar-Sarıçalı
Manisa-Akhisar-Bekirler
Manisa-Akhisar-Kızlaralanı
Manisa-Alaşehir-Badınca
Manisa-Alaşehir-Belenyaka
Manisa-Alaşehir-Soğanlı
Manisa-Alaşehir-Toygar
Manisa-Alaşehir-Göbekli
Manisa-Merkez-Sancaklı-İğdecik
Manisa-Merkez-Türkmenköy-Ortaköy
Manisa-Kırkağaç-Merkez
Manisa-Kırkağaç-Alacalar
Manisa-Kırkağaç-Musahoca
Manisa-Salihli-Yeniköy
Manisa-Salihli-Köseali
Manisa-Salihli-Yeşilkavak
Manisa-Salihli-Taytan
Manisa-Salihli-Kabazlı
Manisa-Salihli-Dombaylı
Manisa-Salihli-Akören
Manisa-Sarıgöl-Çavuşlar
Manisa-Sarıgöl-Dadağlı
Manisa-Sarıgöl-Çimentepe
Manisa-Sarıgöl-Avşar
Manisa-Saruhanlı-Yeniosmaniye
Manisa-Saruhanlı-Koldere
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
8
4
5
4
7
7
3
2
3
7
4
7
1
4
6
9
5
7
5
11
4
28
27
12
4
4
5
2
4
3
7
6
4
3
3
230
80
100
100
300
110
150
80
50
190
130
170
40
175
205
110
130
220
105
850
100
840
840
720
100
100
250
360
425
240
196
100
80
150
100
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
7
8
11
5
2
180
335
435
100
100
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Sıra
No
GÜNYÜZÜ
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
SAKARYA
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
ALPU
ALPU
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
UŞAK
BÜYÜK MENDERES
SAKARYA
UŞAK
BÜYÜK MENDERES
SAKARYA
SİVASLI
BÜYÜK MENDERES
UŞAK
BÜYÜK MENDERES
UŞAK
KARAHALLI
BÜYÜK MENDERES
BANAZ
MANİSA
GEDİZ
BÜYÜK MENDERES
MANİSA
GEDİZ
BÜYÜK MENDERES
Ova Adı
Havza Adı
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
Bölgesi
Eskişehir-Alpu-Aktepe
Eskişehir-Alpu-Bahçecik
Eskişehir-Alpu-Bozan
Eskişehir-Alpu-Büğdüz
Eskişehir-Alpu-Çukurhisar
Eskişehir-Alpu-Fevziye
Eskişehir-Alpu-Güneli
Eskişehir-Alpu-Karakamış
Eskişehir-Alpu-Osmaniye
Eskişehir-Beylikova-Aş.Yk. Dudaş
Eskişehir-Beylikova-Doğanoğlu
Eskişehir-Beylikova-Merkez
Eskişehir-Beylikova-Süleymaniye
Eskişehir-Çifteler-Eminekin
Eskişehir-Çifteler-Hayriye
Eskişehir-Çifteler-Orhaniye
Eskişehir-Çifteler-Yıldızören
Eskişehir-Günyüzü-Çardaközü
Eskişehir-Günyüzü-Gümüşkonak
Eskişehir-Günyüzü-Kayakent
Eskişehir-Günyüzü-Kuzören
Eskişehir-Günyüzü-Mercan
Eskişehir-Mahmudiye-Güllüce
Eskişehir-Mahmudiye-Doğanca
Eskişehir-Mahmudiye-Fahriye,Alpu-Işıkören
Eskişehir-Mahmudiye-İsmetpaşa
Eskişehir-Mahmudiye-Kaymazyayla
Eskişehir-Mahmudiye-Mesudiye
Eskişehir-Mahmudiye-Şerefiye
Manisa-Saruhanlı-Gökçeköy
Manisa-Saruhanlı-Alibeyli
Uşak-Karahallı-Coğuplu
Uşak-Merkez-İkisaray
Uşak-Merkez-Selikler
Uşak-Banaz-Yazıtepe
Uşak-Sivaslı-Eldeniz
Uşak-Merkez-Susuzören
Uşak-Sivaslı-Yayalar
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
14
6
36
5
5
8
11
8
9
5
3
7
4
2
12
5
10
3
8
4
3
2
8
5
5
7
5
6
3
595
Kuyu
(adet)
400
523
1124
127
153
312
318
390
640
177
117
245
116
88
675
176
307
118
311
283
62
34
460
203
268
473
179
203
210
19279
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
51
8
10
155
1600
200
250
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Sıra
No
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
AŞAĞI PORSUK-BİÇER
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
AŞAĞI PORSUK-BİÇER
ESKİŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
ESKİŞEHİR
SAKARYA
SAKARYA
ALPU
PORSUK
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
ALPU
ALPU
SAKARYA
ESKİŞEHİR
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
ALPU
SAKARYA
SAKARYA
İNÖNÜ
SAKARYA
ALPU
ESKİŞEHİR
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
Ova Adı
Havza Adı
Sulama Kooperatifi
Eskişehir-Mahmudiye-Türkmenmecidiye
Eskişehir-Mahmudiye-Yeniköy
Eskişehir-Merkez-Cumhuriyet
Eskişehir-Merkez-Çukurhisar (Tepebaşı Belediyesi)
Eskişehir-Merkez-Danişment
Eskişehir-Merkez-Gündüzler
Eskişehir-Merkez-İmişehir
Eskişehir-Merkez-Kalkanlı
Eskişehir-Merkez-Karatepe
Eskişehir-Merkez-Kıravdan
Eskişehir-Merkez-Kızılcaören
Eskişehir-Merkez-Kireçköy
Eskişehir-Merkez-Kozlubel
Eskişehir-Merkez-(Sepetçi) Beyazaltın
Eskişehir-Merkez-Süpren
Eskişehir-Merkez-Türkmentokat
Eskişehir-Merkez-Yahnikapan
Eskişehir-Merkez-Yakakayı
Eskişehir-Merkez-Yenisofça
Eskişehir-Merkez-Yukarıılıca
Eskişehir-Merkez-Yukarıçağlan
Eskişehir-Mihalıççık-Güce,K. Geyikli
Eskişehir-Mihalıççık-Üçbaşlı
Eskişehir-Seyitgazi-Aslanbeyli
Eskişehir-Seyitgazi-Ayvalı
Eskişehir-Seyitgazi-Beykışla
Eskişehir-Seyitgazi-Büyükdere
Eskişehir-Seyitgazi-Değişören
Eskişehir-Seyitgazi-Gümüşbel
Eskişehir-Seyitgazi-Kırka
Eskişehir-Seyitgazi-Örencik
Eskişehir-Seyitgazi-Sarayören
Eskişehir-Seyitgazi-Yenikent
Eskişehir-Sivrihisar-Aşağı Kepen
Eskişehir-Sivrihisar-Aydınlı
Eskişehir-Sivrihisar-Bahçecik
Eskişehir-Sivrihisar-Ballıhisar
Eskişehir-Sivrihisar-Beyyazı
Eskişehir-Sivrihisar-Biçer
Eskişehir-Sivrihisar-Dinek
Bölgesi
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
28
4
4
10
2
9
5
11
5
4
7
5
5
18
4
18
4
8
3
2
5
8
2
2
5
5
11
14
5
3
1
4
8
5
26
7
4
5
3
5
1309
200
242
255
83
612
256
700
212
102
235
189
302
980
83
1104
310
512
57
61
189
208
86
58
75
195
736
369
219
171
79
99
375
92
1130
186
75
112
270
175
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Sıra
No
ÇAVDARHİSAR
KÖPRÜÖREN
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÜTAHYA
KÖPRÜÖREN
KÖPRÜÖREN
KÖPRÜÖREN
KÖPRÜÖREN
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ALTINTAŞ
SAKARYA
SAKARYA
ALTINTAŞ
SAKARYA
ÇAVDARHİSAR
ALTINTAŞ
SAKARYA
SUSURLUK
ALTINTAŞ
SAKARYA
ÇAVDARHİSAR
ALTINTAŞ
SAKARYA
SUSURLUK
ALTINTAŞ
SAKARYA
ÇAVDARHİSAR
ALTINTAŞ
SAKARYA
SUSURLUK
ALTINTAŞ
SAKARYA
ÇAVDARHİSAR
ALTINTAŞ
SAKARYA
SUSURLUK
ALTINTAŞ
SAKARYA
SUSURLUK
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
ALTINTAŞ
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
ÇAVDARHİSAR
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SUSURLUK
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
YUKARI SAKARYA
GÜNYÜZÜ
SAKARYA
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
SAKARYA
SAKARYA
GÜNYÜZÜ
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
YUKARI SAKARYA
YUKARI SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
AŞAĞI PORSUK-BİÇER
SAKARYA
SAKARYA
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Kuyu
(adet)
5
4
3
13
5
3
3
10
4
3
4
6
5
4
4
6
6
5
3
3
5
5
4
12
2
3
4
4
5
13
6
4
3
6
5
9
6
17
10
144
143
160
580
180
152
144
200
191
133
144
320
190
352
165
141
400
210
152
69
295
220
198
450
120
62
89
124
171
1005
95
50
108
250
120
133
335
889
335
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Eskişehir-Sizvrihisar-Dümrek
Eskişehir-Sivrihisar-Gerenli
Eskişehir-Sivrihisar-Göktepe
Eskişehir-Sivrihisar-Hamamkarahisar
Eskişehir-Sivrihisar-İstiklalbağı
Eskişehir-Sivrihisar-Kadıncık
Eskişehir-Sivrihisar-Koçaş
Eskişehir-Sivrihisar-Memik
Eskişehir-Sivrihisar-Merkez
Eskişehir-Sivrihisar-Selimiye
Eskişehir-Sivrihisar-Sığırcık
Eskişehir-Sivrihisar-Yaverören
Eskişehir-Sivrihisar-Yukarıkepen
Kütahya-Altıntaş-Eğmir
Kütahya-Altıntaş-Gökçeler
Kütahya-Altıntaş-Üçhöyük
Kütahya-Aslanapa-Çalköy
Kütahya-Aslanapa-Esenler (Esenköy)
Kütahya-Aslanapa-Gölbaşı (Şeyhali)
Kütahya-Aslanapa-Haydarlar
Kütahya-Aslanapa-Merkez
Kütahya-Aslanapa-Nuhören
Kütahya-Dumlupınar-Allıören
Kütahya-Dumlupınar-Eydemir
Kütahya-Çavdarhisar-Afşar
Kütahya-Çavdarhisar-Efeler
Kütahya-Çavdarhisar-Hacıkebir (Hacıkebir Belediyesi)
Kütahya-Çavdarhisar-Susuzkaya
Kütahya-Çavdarhisar-Yeşildere
Kütahya-Çavdarhisar-Zobu
Kütahya-Merkez-Ağaçköy
Kütahya-Merkez-Ahiler
Kütahya-Merkez-Akçamescit
Kütahya-Merkez-Alayunt
Kütahya-Merkez-Büyüksaka
Kütahya-Merkez-Çöğürler
Kütahya-Merkez-Dedik
Kütahya-Merkez-Doğaköy
Kütahya-Merkez-Gevrekseydi
Kütahya-Merkez-Gümüşköy
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
3
103
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Sıra
No
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
GÖLPAZARI
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
SAKARYA
KIRAVADİ
KÖPRÜÖREN
SUSURLUK
SİMAV
KIRAVADİ
SUSURLUK
SUSURLUK
SİMAV
SUSURLUK
SUSURLUK
SİMAV
KIRAVADİ
SUSURLUK
KIRAVADİ
SİMAV
SUSURLUK
SUSURLUK
SİMAV
SUSURLUK
SİMAV
SİMAV
SUSURLUK
KIRAVADİ
KIRAVADİ
SUSURLUK
SUSURLUK
KIRAVADİ
SUSURLUK
SUSURLUK
KIRAVADİ
SUSURLUK
KÖPRÜÖREN
SAKARYA
GEDİZ
KÜTAHYA
PORSUK
SAKARYA
SAKARYA
KIRAVADİ
KÜTAHYA
SAKARYA
SUSURLUK
KÜTAHYA
KÖPRÜÖREN
SAKARYA
SAKARYA
GEDİZ
KÜTAHYA
KÖPRÜÖREN
KÜTAHYA
KÖPRÜÖREN
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
KÜTAHYA
SAKARYA
SAKARYA
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Aksaray-Eskil-Bayram Düğün Yaylası
Aksaray-Eskil-K.Bozcamahmut
Aksaray-Eskil-Merkez Mezgitli Y.
Aksaray-Eskil-Ortakuyu Yaylası
Aksaray-Eskil-Sağsak Yaylası
Kütahya-Merkez-Güveççi
Kütahya-Merkez-İkizhöyük
Kütahya-Merkez-Kızılcakaya
Kütahya-Merkez-Körs
Kütahya-Merkez-Köprüören
Kütahya-Merkez-Muhatboğazı
Kütahya-Merkez-Ortaca
Kütahya-Merkez-Parmakören (Kütahya Belediyesi)
Kütahya-Merkez-Tepeköy,Demirözü
Kütahya-Merkez-Uluköy
Kütahya-Merkez-Yakaca
Kütahya-Pazarlar-Yaykın
Kütahya-Simav-Ahmetli
Kütahya-Simav-Aksaz
Kütahya-Simav-Bahtılı
Kütahya-Simav-Beciler
Kütahya-Simav-Beyce
Kütahya-Simav-Çaysimav
Kütahya-Simav-Demirci
Kütahya-Simav-Gölköy
Kütahya-Simav-Hacıhüseyinefendi
Kütahya-Simav-Hisarbey
Kütahya-Simav-Kelemyenice
Kütahya-Simav-Kusumlar
Kütahya-Simav-Naşa (Naşa Belediyesi)
Kütahya-Simav-Öreyler
Kütahya-Simav-Yağıllar
Kütahya-Simav-Yeniköy
Kütahya-Tavşanlı-İsaköy
Bilecik-Gölpazarı-Arıcaklar
Bilecik-Gölpazarı-Çımışkı
Bilecik-Gölpazarı-Merkez
Ankara-Beypazarı-Kapullu
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
12
5
32
21
8
3
5
4
5
3
2
2
7
4
3
2
3
11
10
3
5
7
12
3
5
10
4
3
5
7
6
3
3
2
4
5
3
869
Kuyu
(adet)
480
205
1310
1115
722
170
180
94
354
116
153
75
190
95
135
113
44
310
205
69
267
240
500
75
119
315
162
40
250
226
306
120
49
193
70
210
107
36166
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
7
2
358
100
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
AĞAÇLI
AKSARAY
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
AĞAÇLI
SULTANHANI
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
AKSARAY
ORTAKÖY
YUKARIKABAKULAK
ORTAKÖY
ORTAKÖY
YUKARIKABAKULAK
AKÇAŞEHİR
KARAMAN
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KARAMAN
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KAZIM KARABEKİR
KARAMAN
KARAPINAR
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KIZILIRMAK
KONYA KAPALI
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
AĞAÇLI
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
KONYA KAPALI
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Aksaray-Güzelyurt-Gaziemir
Aksaray-Eskil-Büyük Sekeller
Aksaray-Eskil-Güneşli,Karakol Yay.
Aksaray-Merkez-Ağaçlı
Aksaray-Merkez-Armutlu
Aksaray-Merkez-Başaran
Aksaray-Merkez-Gökçe
Aksaray-Merkez-Eşmekaya
Aksaray-Merkez-Darıhöyüğü
Aksaray-Merkez-İncesu
Aksaray-Merkez-Karaören
Aksaray-Merkez-Karataş
Aksaray-Merkez-Kutlu
Aksaray-Merkez-Taşpınar
Aksaray-Merkez-Yenikent
Aksaray-Ortaköy-Çiftevi
Aksaray-Ortaköy-Hacımahmutuşağı
Aksaray-Ortaköy-Harmandalı
Aksaray-Ortaköy-Sarıkaraman
Aksaray-Ortaköy-Y.Kabakulak
Karaman-Ayrancı-Ambar
Karaman-Ayrancı-Dokuzyol
Karaman-Ayrancı-Kale
Karaman-Ayrancı -Karaağaç
Karaman-Ayrancı-Kavuklar
Karaman-K.Karabekir-Mecidye
Karaman-K.Karabekir-Merkez
Karaman-K.Karabekir-Özyurt
Karaman-K.Karabekir-Yollarbaşı
Karaman-Merkez-Akçaşehir
Karaman-Merkez-Beydilli
Karaman-Merkez-Boyalıtepe
Karaman-Merkez-Burunoba
Karaman-Merkez-Çiğdemli
Karaman-Merkez-Çoğlu
Karaman-Merkez-Demiryurt
Karaman-Merkez-Dinek
Karaman-Merkez-Eğilmez
Karaman-Merkez-Eminler
Karaman-Merkez-İslihisar
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
2
10
34
7
3
7
1
17
1
17
3
2
10
9
7
10
2
6
2
7
33
3
18
13
10
6
47
4
9
63
7
11
12
3
32
31
4
24
26
26
30
500
1870
180
150
150
50
680
37
570
110
60
263
320
310
235
100
130
40
341
1450
166
740
680
375
414
1997
115
250
3210
400
510
530
170
1714
1660
230
1126
1174
1592
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KAZIM KARABEKİR-ÇUMRA-APA-MAY
KARAMAN
KAZIM KARABEKİR
ÇUMRA-APA-MAY
KARAMAN
KARAMAN
ÇUMRA-APA-MAY
ÇUMRA-APA-MAY
KAZIM KARABEKİR-KARAMAN
ÇUMRA-APA-MAY
ÇUMRA-APA-MAY
ÇUMRA-APA-MAY
ÇUMRA-APA-MAY
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
BEYŞEHİR-KAŞAKLI
CİHANBEYLİ
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
KONYA
KONYA
KARAMAN
KAZIM KARABEKİR
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA KAPALI
KONYA
KARAMAN
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
Bölgesi
KONYA KAPALI
Ova Adı
Havza Adı
Karaman-Merkez-Karacaören
Karaman-Merkez-Kaşoba
Karaman-Merkez-Kılbasan
Karaman-Merkez-Kızılkuyu
Karaman-Merkez-Kisecik
Karaman-Merkez
Karaman-Merkez-Mesudiye
Karaman-Merkez-Ortaoba
Karaman-Merkez-Osmaniye
Karaman-Merkez-Sinci
Karaman-Merkez-Sudurağı
Karaman-Merkez-Süleymanhacı
Karaman-Merkez-Yuvatepe
Konya-Akören-Çatören
Konya-Akören-Karahüyük
Konya-Akören-Merkez
Konya-Akören-Orhaniye
Konya-Altınekin-Akçaşar
Konya-Altınekin-Borukkuyu
Konya-Altınekin-Hacınuman
Konya-Altınekin-Koçaş
Konya-Altınekin-Mantar
Konya-Altınekin-Merkez
Konya-Altınekin-Oguzeli, kızboğan
Konya-Altınekin-Yenikuyu
Konya-Beyşehir-Çukurağıl
Konya-Beyşehir-Doğanbey
Konya-Beyşehir-Doğancık
Konya-Beyşehir-Göçü
Konya-Beyşehir-Karaali
Konya-Beyşehir-Sadıkhacı
Konya-Beyşehir-Sevindik
Konya-Cihanbeyli-Böğrüdelik
Konya-Cihanbeyli-Topraklık
Konya-Cihanbeyli-Günyüzü
Konya-Çeltik(Yunak)-Doğanyurt
Konya-Çeltik-Gökpınar
Konya-Çeltik-Kaşören
Konya-Çeltik-Küçükhasan
Konya-Çeltik-Merkez
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
17
7
21
7
48
33
21
29
14
4
62
12
8
9
5
13
21
14
14
6
5
58
37
5
38
3
4
1
2
4
6
4
22
22
9
9
71
17
4
32
737
390
1322
300
3177
1844
1210
1715
512
230
2501
600
330
160
156
570
752
320
815
280
120
2820
1324
180
1950
62
140
40
75
115
110
144
940
1235
330
219
2585
288
112
1235
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
SULTANHANI
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
SULTANHANI
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
AKŞEHİR
KONYA
ALAKOVA-HATİP
KONYA KAPALI
AKARÇAY
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
SAKARYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
SAKARYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
SAKARYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA
KAZIM KARABEKİR
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
KARAPINAR
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA KAPALI
ÇUMRA-APA-MAY
KONYA
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
SAKARYA
KONYA KAPALI
KONYA
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
SAKARYA
KONYA KAPALI
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Konya-Çeltik-Mevlütlüyayla
Konya-Çeltik-Torunlar
Konya-Çumra-Adakale
Konya-Çumra-Ahmediye
Konya-Çumra-Alibeyhöyüğü
Konya-Çumra-Apa
Konya-Çumra-Apasaraycık
Konya-Çumra-Arıkören
Konya-Çumra-Avdul
Konya-Çumra-Beylerce
Konya-Çumra-B.Aşlama
Konya-Çumra-Dineksaray
Konya-Çumra-Dinlendik
Konya-Çumra-Fethiye
Konya-Çumra-Gökhüyük
Konya-Çumra-Güvercinlik
Konya-Çumra-İçeriçumra
Konya-Çumra-İnli
Konya-Çumra-Kuzucu
Konya-Çumra-Okçu
Konya-Çumra-Seçme
Konya-Çumra-Süleymaniye
Konya-Çumra-Sürgüç
Konya-Çumra-Taşağıl
Konya-Çumra-Timraş(Obruk Sul.)
Konya-Çumra-Türkmencamili
Konya-Çumra-Türkmenkarahöyük
Konya-Çumra-Uzunkuyu
Konya-Çumra-Ürünlü
Konya-Çumra-Yenisu
Konya-Çumra-Yörükcamili
Konya-Doğanhisar-Başköy
Konya-Doğanhisar-Konakkale
Konya-Doğanhisar-Merkez
Konya-Doğanşehir-Uncular
Konya-Emirgazi-Besci Yayla
Konya-Emirgazi-B.ve K. Çandır
Konya-Emirgazi-Demirci
Konya-Emirgazi-Ginikyaylası
Konya-Emirgazi-Gölören
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
72
18
40
8
8
7
3
1
3
6
7
11
4
43
7
6
11
2
8
112
17
3
71
17
3
31
25
35
11
11
15
96
55
31
64
7
17
23
30
Kuyu
(adet)
325
450
100
275
5622
700
137
3770
579
190
1662
230
1225
500
350
887
5015
2442
959
3360
142
626
985
1540
600
3825
1015
1715
480
788
190
75
19
175
235
150
389
130
1279
250
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
EREĞLİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
SULTANHANI
EREĞLİ
SULTANHANI
EREĞLİ
ALTINHİSAR
ALTINHİSAR
EREĞLİ
ALTINHİSAR
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
EREĞLİ
ALTINHİSAR
EREĞLİ
EREĞLİ
ALTINHİSAR
AĞAÇOBA-ALANÖZÜ
AĞAÇOBA-ALANÖZÜ
KAZIM KARABEKİR
KAZIM KARABEKİR
EREĞLİ
AKŞEHİR
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
DOĞU AKDENİZ
DOĞU AKDENİZ
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
AKARÇAY
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
KONYA
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Konya-Emirgazi-Güvezliyayla
Konya-Emirgazi-Işıklar
Konya-Emirgazi-İkizli
Konya-Emirgazi-Merkez
Konya-Emirgazi-Türbe
Konya-Emirgazi-Yamaç
Konya-Ereğli-Aşıklar
Konya-Ereğli-Belkaya
Konya-Ereğli-Tümen ve Sarallı Yay.
Konya-Ereğli-Beyören
Konya-Ereğli-Boğazağıl
Konya-Ereğli-Çakmak
Konya-Ereğli-Eskizengen
Konya-Ereğli-Hacıahmet Meccan Yayla
Konya-Ereğli-Kamışlıkuyu
Konya-Ereğli-Kutören
Konya-Ereğli-Kuzukuyusu
Konya-Ereğli-Sazgeçit
Konya-Ereğli-Taşağıl
Konya-Ereğli-Taşbudak
Konya-Ereğli-Tatlıkuyu
Konya-Ereğli-Velifakılı Yaylası
Konya-Ereğli-Yellice
Konya-Ereğli-Ulumeşe
Konya-Ereğli-Yenizengen
Konya-Güneysınır-Ağaçoba
Konya-Güneysınır-Alanözü
Konya-Güneysınır-Erentepe
Konya-Güneysınır-Merkez
Konya-Halkapınar-Yayıklı
Konya-Ilgın-Argıthanı
Konya-Ilgın-Boğazkent
Konya-Ilgın-Çavuşcugöl
Konya-Ilgın-Harmanyazı
Konya-Ilgın-Kapaklı
Konya-Ilgın-Olukpınar
Konya-Ilgın-Orhaniye
Konya-Kadınhanı-Afşarlı
Konya-Kadınhanı-Alabağ
Konya-Kadınhanı-Başkuyu
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
3
8
9
28
10
3
4
23
10
10
7
4
12
9
4
38
10
15
5
7
3
17
1
2
22
3
2
41
33
2
17
3
22
6
5
4
2
5
4
14
63
150
312
992
210
50
240
839
265
345
150
144
570
437
140
1507
538
809
280
200
190
606
50
50
800
87
140
1238
1195
87
319
60
700
170
212
75
120
150
150
307
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
KARAPINAR
EREĞLİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
EREĞLİ
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR
KARAPINAR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KARAPINAR
EREĞLİ
KARAPINAR
KARAPINAR
KARAPINAR
EREĞLİ
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KARAPINAR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
KARAPINAR-EMİRGAZİ
KARAPINAR
KARAPINAR
AYRANCI-AKÇAŞEHİR
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
SARICALAR
SARICALAR
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Konya-Kadınhanı-Hacımehmetli
Konya-Kadınhanı-Meydanlı
Konya-Kadınhanı-Kabacalı
Konya-Kadınhanı-Kamışlıöz
Konya-Kadınhanı-Karahisarlı
Konya-Kadınhanı-Kolukısa
Konya-Kadınhanı-Konurören
Konya-Kadınhanı-Saçıkara
Konya-Karapınar-Akçayazı
Konya-Karapınar-Akören
Konya-Karapınar-Bunsal,Yasca,T.Yay
Konya-Karapınar-B.Bece
Konya-Karapınar-Cumhuriyet
Konya-Karapınar-Demiryalı
Konya-Karapınar-Emirhaçyaylası
Konya-Karapınar-Güzelkışla
Konya-Karapınar-Hanyıkığı
Konya-Karapınar-Hasanoba
Konya-Karapınar-İslik
Konya-Karapınar-Karakışla
Konya-Karapınar-Kayacık
Konya-Karapınar-Kazanhöyüğü
Konya-Karapınar-K.Aşlama
Konya-Karapınar-Merkez
Konya-Karapınar-Ortaoba
Konya-Karapınar-Oymalı
Konya-Karapınar-Samukyayla
Konya-Karapınar-Sazlıpınar
Konya-Karapınar-Serpek Yaylası
Konya-Karapınar-Sırçalı
Konya-Karapınar-Taşpınar
Konya-Karapınar-Yavşançukuru
Konya-Karapınar-Yenikuyu
Konya-Karatay-Akörenkışla
Konya-Karatay-Başgötüren
Konya-Karatay-Beşağıl
Konya-Karatay-Burunkuyu
Konya-Karatay-Büyükburnak
Konya-Karatay-Çengilti
Konya-Karatay-Divanlar
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
11
4
4
4
5
12
3
6
17
37
14
12
18
13
20
7
6
23
31
6
26
14
25
75
22
26
12
21
10
8
18
4
26
14
52
7
7
28
14
11
260
210
200
250
230
444
100
229
810
2310
752
602
644
455
775
240
435
1195
1662
280
1575
650
1275
4140
950
1035
530
940
430
200
820
220
1026
450
2086
200
340
1140
602
562
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ALAKOVA-HATİP
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
YENİCEOBA
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
SEYDİŞEHİR
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ALAKOVA-HATİP
ÇUMRA-APA-MAY
ÇUMRA-APA-MAY
ALTINEKİN
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
CİHANBEYLİ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
ALTINEKİN
SARICALAR
SARICALAR
SARICALAR
SARICALAR
SARICALAR
SEYDİŞEHİR
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
SAKARYA
SAKARYA
KONYA KAPALI
SAKARYA
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ÇUMRA-APA-MAY
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
KONYA
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA
ESKİL-OBRUK-AKÖREN
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Konya-Karatay-Esentepe
Konya-Karatay-İpekler
Konya-Karatay-İsmil
Konya-Karatay-Katırağıl,Eğrikuyu
Konya-Karatay-Katrancı
Konya-Karatay-Kemerlikolça
Konya-Karatay-Kızboğan
Konya-Karatay-Kızören
Konya-Karatay-Kızören(Obruk Sul.)
Konya-Karatay-Sürüç
Konya-Karatay-Şatır
Konya-Karatay-Topraklı Yayla
Konya-Karatay-Yenikent
Konya-Kulu-Kozanlı
Konya-Meram-Beybes
Konya-Meram-Dikmeli
Konya-Meram-Harmancık
Konya-Meram-Hasanşeyh
Konya-Meram-Hatip
Konya-Meram-Hatunsaray
Konya-Meram-Karahöyük
Konya-Meram-Kavak
Konya-Meram-Kayadibi
Konya-Meram-Kozağaç
Konya-Meram-Lalebahçe
Konya-Meram-Yenibahçe
Konya-Meram-Yeşiltekke
Konya-Merkez-Yarma
Konya-Sarayönü-Başhöyük
Konya-Sarayönü-Gözlü
Konya-Sarayönü-Karatepe
Konya-Sarayönü-Kuyulusebil
Konya-Sarayönü-Özkent
Konya-Selçuklu-Çaldere
Konya-Selçulu-Çaltı
Konya-Selçuklu-Kızılcakuyu
Konya-Selçuklu-Sarıcalar
Konya-Selçuklu-Yk.Pınarbaşı
Konya-Selçuklu-Yükselen
Konya-Seydişehir-Bostandere
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
6
5
9
8
30
15
8
24
6
28
6
7
16
5
1
11
10
2
14
11
20
12
5
7
8
13
6
8
12
27
9
7
8
6
5
8
14
7
3
4
225
180
437
320
890
780
282
905
525
1180
375
290
800
269
40
299
430
88
455
379
900
380
40
290
330
700
143
358
490
812
81
312
250
187
200
300
860
250
136
150
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Sıra
No
Bölgesi
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ova Adı
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
SEYDİŞEHİR
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
YUNAK-ILGIN-SARAYÖNÜ
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
ALTINHİSAR
ALTINHİSAR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
NİĞDE-BOR
ALTINHİSAR
Havza Adı
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
Konya-Seydişehir-Çavuş
Konya-Seydişehir-Gevrekli
Konya-Seydişehir-Ketenli
Konya-Seydişehir-Taşağıl
Konya-Seydişehir-Tol
Konya-Seydişehir-Yaylacık
Konya-Yunak-Eğrikuyu
Konya-Yunak-İshakuşağı
Konya-Yunak-Karayayla
Konya-Yunak-Kıllar
Konya-Yunak-Koçyazı
Konya-Yunak-Kuzören
Konya-Yunak-Merkez
Konya-Yunak-Saray
Konya-Yunak-Turgut
Konya-Yunak-Yavaşlı
Konya-Yunak-Yığar
Niğde-Altınhisar-Akçaören
Niğde-Altınhisar-Akmanlar
Niğde-Altınhisar(Bor)-Balcı
Niğde-Altınhisar-Bayat
Niğde-Altınhisar-Çömlekçi
Niğde-Altınhisar-Çukurkuyu
Niğde-Altınhisar-Karanlıkdere
Niğde-Altınhisar-Kayı
Niğde-Altınhisar-Merkez
Niğde-Altınhisar-Tepeköy
Niğde-Altınhisar-Ulukışla
Niğde-Altınhisar-Yeşilyurt
Niğde-Bor-Bahçeli
Niğde-Bor-Bentkavak
Niğde-Bor-Bereke
Niğde-Bor-Çukurkuyu-Bayatsalı
Niğde-Bor-Emen
Niğde-Bor-Hallaç
Niğde-Bor-Kaynarca
Niğde-Bor-Kemerhisar
Niğde-Bor-Kızılca
Niğde-Bor-Merkez(Aliyer)
Niğde-Bor-Seslikaya
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
9
4
1
2
14
1
5
14
11
18
4
3
13
11
9
4
9
5
22
14
14
7
15
7
10
26
13
17
8
2
13
6
4
5
6
14
4
9
7
4
331
125
50
31
570
30
160
530
350
808
87
165
355
440
305
100
360
180
575
630
600
180
665
395
610
1335
607
560
525
70
690
140
180
290
207
465
170
330
350
230
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Sıra
No
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
DİVANLI-ÇİFTLİK
DİVANLI-ÇİFTLİK
MİSLİ
MİSLİ
AĞAÇLI
DİVANLI-ÇİFTLİK
DİVANLI-ÇİFTLİK
DİVANLI-ÇİFTLİK
MİSLİ
MİSLİ
AĞAÇLI
MİSLİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
MİSLİ
MİSLİ
MİSLİ
NİĞDE-BOR
MİSLİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
MİSLİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
MİSLİ
MİSLİ
MİSLİ
MİSLİ
NİĞDE-BOR
AĞAÇLI
DİVANLI-ÇİFTLİK
MİSLİ
ULUKIŞLA
KİRMİR
KİRMİR
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KIZILIRMAK
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KIZILIRMAK
KONYA KAPALI
KIZILIRMAK
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
SEYHAN
SAKARYA
SAKARYA
ÇUBUK
KONYA
DİVANLI-ÇİFTLİK
KONYA KAPALI
BALABAN
KONYA
DİVANLI-ÇİFTLİK
KONYA KAPALI
SAKARYA
KONYA
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KONYA
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
KIZILIRMAK
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Ankara-Beypazarı-Başören
Ankara-Beypazarı-Gürağaç
Ankara-Çubuk-Hacılar
Ankara-Elmadağ-Kayadibi
Niğde-Çamardı-Kavlaktepe
Niğde-Çamardı-Kocapınar
Niğde-Çiftlik-Asmasız
Niğde-Çiftlik-Azatlı
Niğde-Çiftlik-Çardak
Niğde-Çiftlik-Duvarlı
Niğde-Çiftlik-Gösterli
Niğde-Çiftlik-Kayırlı
Niğde-Çiftlik-Kitreli
Niğde-Çiftlik-Kula
Niğde-Çiftlik-Merkez
Niğde-Çiftlik-Ovalıbağ
Niğde-Merkez-Ağcaşar
Niğde-Merkez-Bağlama
Aksaray-Gülağaç-Bekarlar
Niğde-Merkez-Değirmenli
Niğde-Merkez-Çarıklı
Niğde-Merkez-Çavdarlı
Niğde-Merkez-Çayırlı
Niğde-Merkez-Gölcük
Niğde-Merkez-Güllüce
Niğde-Merkez-Hacıabdullah
Niğde-Merkez-Hacıbeyli
Niğde-Merkez-Hasaköy
Niğde-Merkez-İçmeli
Niğde-Merkez-İnli
Niğde-Merkez-Kızılören
Niğde-Merkez-Kiledere
Niğde-Merkez-Konaklı
Niğde-Merkez-Sazlıca
Niğde-Merkez-Sofular
Niğde-Merkez-Şeyhler
Niğde-Merkez-Yarhisar
Niğde-Ulukışla-Beyağıl
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
4
7
4
4
1
2
5
6
3
5
12
7
2
4
19
2
15
9
10
1
8
8
2
41
5
3
7
22
3
20
1
15
4
11
6
5
5
3
4421
Kuyu
(adet)
100
300
80
130
45
90
200
218
110
140
436
200
75
155
760
105
755
310
425
30
170
190
75
1635
150
160
149
1120
80
725
60
880
100
450
150
274
113
95
191722
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
0
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Sıra
No
AMİK
AMİK
AMİK
ASİ
ASİ
DÖRTYOL- ERZİN
ASİ
AMİK
DÖRTYOL- ERZİN
ASİ
ASİ
DÖRTYOL- ERZİN
ASİ
AMİK
DÖRTYOL- ERZİN
ASİ
ASİ
DÖRTYOL- ERZİN
ASİ
AMİK
OSMANİYE
CEYHAN
ASİ
OSMANİYE
CEYHAN
AMİK
BUDAKÖZÜ
KIZILIRMAK
ASİ
BUDAKÖZÜ
KIZILIRMAK
ASİ
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
YEŞİLIRMAK
DÖRTYOL- ERZİN
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
YEŞİLIRMAK
ULUÇINAR- ARSUZ
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
YEŞİLIRMAK
ASİ
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
YEŞİLIRMAK
ASİ
KARGI
EFENDİK
YEŞİLIRMAK
TERME
KIZILIRMAK
TATLIÇAY
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
DEVREZ
KIZILIRMAK
TATLIÇAY
DEVREZ
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
DEVREZ
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK-ARA
KIZILIRMAK
DEVREZ
KIZILIRMAK-ARA
SAKARYA
SULAKYURT
YÜZÜKBAŞI-ILICA
SAKARYA
KIZILIRMAK
YÜZÜKBAŞI-ILICA
SAKARYA
KIZILIRMAK
NALLIHAN
YÜZÜKBAŞI-ILICA
SAKARYA
Ova Adı
Havza Adı
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
Bölgesi
Adana-Osmaniye-Akyar
Adana-Osmaniye-Nurdağ
Hatay-Dörtyol-İcadiye
Hatay-Dörtyol-Merkez
Hatay-Dörtyol-Yeniköy
Hatay-Erzin-Başlamış
Hatay-Erzin-Merkez Sul.Koop.
Hatay-Erzin-Yeşilkent
Hatay-İskenderun-Uluçınar(Arsuz)
Hatay-Kırıkhan-Aktaş-Sarıkeçeli
Hatay-Kırıkhan-Ceylanlı
Hatay-Kırıkhan-88 Evler
Hatay-Kırıkhan-408 Evler
Hatay-Kırıkhan-Güventaş
Hatay-Kırıkhan-Kangallıkeli
Hatay-Kırıkhan-Kazkelli
Ankara-Nallıhan-Kabaca
Ankara-Polatlı-Uzunbeyli
Ankara-Polatlı-Yk.Hacıosmanoğlu
Ankara-Polatlı-Yüzükbaşı
Kırıkkale-Merkez-Ahili
Kırıkkale-Merkez-As.Mahmutlar
Çankırı-Ilgaz-Bükcük
Çankırı-Ilgaz-Çaltıpınar
Çankırı-Ilgaz-Kale
Çankırı-Ilgaz-Merkez
Çankırı Kızılırmak Hallaçlı
Çankırı-Merkez-Ayan,İç Yenice
Çankırı-Merkez-Akçavakıf
Çankırı-Şabanözü-Bakırlı
Çorum-Kargı-Merkez
Çorum-Mecitözü-Boğazkaya
Çorum-Mecıtözu-Çitli
Çorum-Mecıtözu-Gökçebel
Çorum-Mecitözu-Tanrıvermiş
Çorum-Mecitözu-Terken
Çorum-Sungurlu-Çavuş
Çorum-Sungurlu-Yekbaş(Evren)
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
11
27
33
34
15
12
96
84
34
2
6
7
21
5
6
11
5
6
6
8
6
8
13
5
6
5
6
6
5
2
6
6
2
4
6
4
4
6
144
Kuyu
(adet)
363
1590
1445
1230
560
500
4118
3650
1295
80
209
278
1070
200
215
415
100
300
300
300
230
250
670
150
150
270
100
200
175
100
250
180
100
170
250
150
220
130
5355
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
0
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
17
18
19
20
21
22
23
24
Sıra
No
OVACIK-AKDERE-EĞRİBÜK
OVACIK-AKDERE-EĞRİBÜK
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MERZİFON-GÜMÜŞHACIKÖY
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
MECİTÖZÜ
GÖYNÜCEK
DOĞU AKDENİZ
DOĞU AKDENİZ
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
AMİK
ASİ
AMİK
AMİK
ASİ
OVACIK-AKDERE-EĞRİBÜK
AMİK
ASİ
DOĞU AKDENİZ
AMİK
ASİ
ASİ
Ova Adı
Havza Adı
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Bölgesi
Amasya-G.Hacıköy-Bademli
Amasya-G.Hacıköy-Çetmi
Amasya-G.Hacıköy-Doluca
Amasya-G.Hacıköy-Eslemez
Amasya-G.Hacıköy-Gümüş
Amasya-G.Hacıköy-Güblüce
Amasya-G.Hacıköy-Keçiköy
Amasya-G.Hacıköy-Merkez(Saray)
Amasya-Merzifon-Alıcık
Amasya-Merzifon-Bahçekent
Amasya-Merzifon-Buğdaylı
Amasya-Merzifon-Bulak
Amasya-Merzifon-Eymir
Amasya-Merzifon-Hanköy
Amasya-Merzifon-Hayrettin
Amasya-Merzifon-Karatepe
Amasya-Merzifon-Koçköy
Amasya-Merzifon-Saraycık
Amasya-Merzifon-Yakup
Amasya-Merzifon-Balgöze
Amasya-G.Hacıköy-Çavuş
Amasya-Merzifon-Ovabaşı
Amasya-Göynücek-Asar
Amasya-Göynücek-Çulpara
Amasya-Göynücek-Kavaklı
Amasya-Göynücek-Yassıkışla
Amasya-Merkez-Çavuş
Amasya-Merkez-Kaleboğazı
Amasya-Merkez-Toklucak
Amasya-Göynücek-Başpınar
Hatay-Reyhanlı-Bakmita
Hatay-Reyhanlı-Gölsuyu
Hatay-Reyhanlı-Kumlu
Hatay-Reyhanlı-TayfurSökmen
Hatay-Reyhanlı-Uzunkavak
İçel-Gülnar-Işıklı
İçel-Gülnar-Hacıishaklı
İçel-Silifke-Akdere
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
2
3
3
5
1
2
8
1
2
7
9
8
4
7
7
14
9
1
3
12
4
6
3
11
4
3
9
1
3
3
1
11
11
8
2
5
2
447
Kuyu
(adet)
75
103
145
320
60
80
305
30
70
600
700
456
170
460
518
585
324
60
218
776
170
253
94
500
252
154
351
92
166
120
40
430
535
200
35
145
60
18783
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
2
0
21
166
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Sıra
No
GELDİNGEN
TOKAT-TURHAL
TOKAT-TURHAL
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
SULUOVA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
AYDINCA
ERBAA-TAŞOVA
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GELDİNGEN
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
GELDİNGEN
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
GELDİNGEN
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
GELDİNGEN
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
GELDİNGEN
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
GÖYNÜCEK
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
Ova Adı
Havza Adı
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
Bölgesi
Amasya-Göynücek-Çaykışla
Amasya-Göynücek-Damlaçimen
Amasya-Göynücek-Gaffarlı
Amasya-Göynücek-Hasanbey
Amasya-Göynücek-İkizyaka
Amasya-Göynücek-Kervansaray
Amasya-Göynücek-Kışlabeyi
Amasya-Göynücek-Merkez
Amasya-Göynücek-Sığırçayı
Amasya-Göynücek-Şıhlar
Amasya-Göynücek-Terziköy
Amasya-Merkez-Gediksaray
Amasya-Merkez-Akyazı
Amasya-Merkez-Musaköy
Amasya-Merkez-Boğaköy
Amasya-Merkez-Ağılönü
Amasya-Merkez-İpekköy
Amasya-Merkez-Sarıkız
Amasya-Merkez-Albayrak
Amasya-Merkez-Yeşildere
Amasya-Merkez-Değirmendere
Amasya-Merkez-Duruca (Lap)
Amasya-Suluova-Ayrancı
Amasya-Suluova-Uzunoba
Amasya-Merkez-Aydınca
Amasya-Merkez-Ezinepazarı
Amasya-Merkez-Halifeli
Amasya-Merkez-İlyasköy
Amasya-Merkez-Kaleköy
Amasya-Merkez-Karaali
Amasya-Merkez-Keşlik
Amasya-Merkez-K.Kızılca
Amasya-Merkez-Mahmatlar
Amasya-Merkez-Sarımeşe
Amasya-Merkez-Sarıyar
Amasya-Merkez-Sevincer
Amasya-Merkez-Tatar
Amasya-Merkez-Uygur
Amasya-Merkez-Yolyanı
Amasya-Taşova-Merkez
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
1
3
2
6
3
4
5
2
3
6
2
2
2
2
3
2
2
2
4
4
2
2
5
5
1
4
2
3
10
4
2
3
4
6
3
5
5
6
4
53
133
63
377
89
268
230
200
73
259
48
100
110
69
268
85
200
160
262
254
92
27
180
190
25
221
90
240
429
200
92
170
178
274
100
245
155
184
245
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
3
120
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Sıra
No
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
TOKAT-TURHAL
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
ERBAA-TAŞOVA
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
ERBAA-TAŞOVA
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
ERBAA-TAŞOVA
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
BOYABAT-DURAĞAN
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
SARIMSAKLI-KABALI VADİSİ
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
BATI KARADENİZ
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
VEZİRKÖPRÜ
BOYABAT-DURAĞAN
KIZILIRMAK
ÇARŞAMBA
HAVZA-LADİK
BAFRA
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
BAFRA
KIZILIRMAK
YEŞİLIRMAK
Ova Adı
Havza Adı
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
Bölgesi
Samsun-Bafra-Dedeli
Samsun-Bafra-Doğankaya
Samsun-Çarşamba-Kurtahmetli
Samsun-Havza-Kaleköy
Samsun-Vezirköprü-Narlısaray
Sinop-Boyabat-Alibeyli
Sinop-Boyabat-Bağlıca
Sinop-Boyabat-Bektaş,Ömer
Sinop-Boyabat-Cemalettin
Sinop-Boyabat-Çarşak
Sinop-Boyabat-Çatpınar
Sinop-Boyabat-Daylı
Sinop-Boyabat-Darıözü
Sinop-Boyabat-Edil
Sinop-Boyabat-Eğlence
Sinop-Boyabat-Gazidere
Sinop-Boyabat-Gökçeağaçsakızı
Sinop-Boyabat-Ilıca
Sinop-Boyabat-Kadınlı
Sinop-Boyabat-Kayaboğazı
Sinop-Boyabat-Okçumehmetli
Sinop-Boyabat-Osmanköy
Sinop-Boyabat-Salar
Sinop-Boyabat-Yabanlı ve H.Ahmetli
Sinop-Boyabat-Yaylacık
Sinop-Boyabat-Karacaören
Sinop-Durağan-Alpaşalı
Sinop-Durağan-Aş.Karacaören
Sinop-Durağan-Y.Karacaören
Sinop-Durağan-Dağdelen
Sinop-Durağan-Hacıoğlan
Sinop-Durağan-Merkez
Sinop-Durağan-Yalnızkavak
Sinop-Durağan-Yeşilkent
Sinop-Saraydüzü-Korucuk
Sinop-Gerze-Yaykıl
Tokat-Erbaa-Akkoç
Tokat-Erbaa-Karayaka
Tokat-Erbaa-Salkımören
Tokat-Merkez-Kabatepe
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
6
5
13
1
2
5
8
4
3
5
6
4
2
4
3
5
4
6
6
8
3
5
4
3
2
4
5
2
1
6
6
16
4
4
3
1
2
10
7
2
320
270
720
24
140
157
200
140
107
140
200
133
47
133
60
87
100
154
200
180
100
187
133
50
73
167
147
40
33
175
147
456
120
107
43
62
100
530
240
66
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
67
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Sıra
No
KÜMBET
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
PASİNLER
PASİNLER
PASİNLER
PASİNLER
PASİNLER
PASİNLER
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
ARAS
ARAS
ARAS
ARAS
ARAS
ARAS
ERZURUM
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
PASİNLER
ARAS
KÜMBET
ERZURUM
FIRAT-DİCLE
ERZURUM
ERZURUM
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
ERZURUM
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
PASİNLER
ERZURUM
ERZİNCAN
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
ERZİNCAN
ARAS
ERZİNCAN
FIRAT-DİCLE
ELEŞKİRT
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
ELEŞKİRT
FIRAT-DİCLE
AĞRI
ELEŞKİRT
FIRAT-DİCLE
ERZİNCAN
ZİLE
FIRAT-DİCLE
ZİLE
YEŞİLIRMAK
FIRAT-DİCLE
ÇAMLIBEL
YEŞİLIRMAK
NİKSAR
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
NİKSAR
YEŞİLIRMAK
NİKSAR
NİKSAR
YEŞİLIRMAK
ÇAMLIBEL
NİKSAR
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
TOKAT-TURHAL
YEŞİLIRMAK
YEŞİLIRMAK
Ova Adı
Havza Adı
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
Bölgesi
Erzurum-Merkez-Şıhköy
Erzurum-Merkez-Yarımca
Erzurum-Merkez-Yeşilova
Erzurum-Pasinler-B.ve K.Tüy ve Saksı
Erzurum-Pasinler-Karavelet
Erzurum-Pasinler-Merkez
Erzurum-Pasinler-Pusudere
Erzurum-Pasinler-Sunak,Tepecik
Erzurum-Pasinler-Yiğittaşı
BÖLGE TOPLAMI
Ağrı-Eleşkirt-Aslangazi
Ağrı-Eleşkirt-Ergöze
Ağrı-Eleşkirt-Güvence
Ağrı-Merkez-Arakonak
Erzincan-Merkez-Altınbaşak
Erzincan-Merkez-Karakaya
Erzincan-Merkez-Süleymanlı(Üzümlü)
Erzincan-Üzümlü-Geyikli
Erzurum-Merkez-Alibezirgan
Erzurum-Merkez-Börekli
Erzurum-Merkez-Çiftlik
Erzurum-Merkez-Dadaş
Erzurum-Merkez-Güzelova
Erzurum-Merkez-Hancağız
Erzurum-Merkez-Kümbet
Erzurum-Merkez-Müdürge
Erzurum-Merkez-Ortadüzü
Erzurum-Merkez-Özbek
Tokat-Merkez-Kocacık
Tokat-Niksar-Gözpınar
Tokat-Niksar-Gürçeşme
Tokat-Niksar-Kiracı
Tokat-Niksar-Kümbetli
Tokat-Niksar-Yakınca
Tokat-Yeşilyurt-Çıkrık
Tokat-Merkez-Çamlıbel
Tokat-Zile-Emirdolu
Tokat-Zile-Hacılar
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
10
7
5
13
3
114
5
27
7
275
14
2
5
5
3
4
3
3
8
4
4
2
8
4
5
6
4
1
2
4
2
4
5
3
54
2
1
556
Kuyu
(adet)
640
310
270
500
105
7900
180
1350
340
15485
840
85
120
200
130
160
150
100
320
265
130
110
280
240
250
270
240
50
84
120
38
173
123
30
1830
78
16
23755
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
5
5
9
143
143
374
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
BİSMİL
KIZILTEPE
ENEZ
ENEZ
ENEZ
ENEZ
ENEZ
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
MARMARA
BİSMİL
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
BİSMİL
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
BASKİL
PALU-KARAKOÇAN
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
ULUOVA
ULUOVA
ULUOVA
KUZOVA
ULUOVA
ULUOVA
ULUOVA
ULUOVA
ULUOVA
ULUOVA
HAZAR GÖLÜ GÜNEYİ
ARGUVAN
KURUCAOVA
KURUCAOVA
KURUCAOVA
KURUCAOVA
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
FIRAT-DİCLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
Ova Adı
Havza Adı
Sıra
No
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
Bölgesi
Edirne-Enez-Abdurrahim
Edirne-Enez-B.Evren
Edirne-Enez-Çavuşköy
Edirne-Enez-Çeribaşı
Edirne-Enez-Gülçavuş
Diyarbakır-Bismil-Kazancı
Diyarbakır-Bismil-Tepeköy
Diyarbakır-Bismil-Türkmenhacı
Mardin-Kızıltepe-Girmelhip
BÖLGE TOPLAMI
Elazığ-Baskil-Eskibaskil
Elazığ-Kovancılar-Yeniköy
Elazığ-Maden-Bahçedere
Elazığ-Maden-Çitli
Elazığ-Maden-Gezin
Elazığ-Maden-Hatunköy
Elazığ-Maden-Işıktepe
Elazığ-Maden-Kızıltepe
Elazığ-Maden-Küçükova
Elazığ-Maden-Yeşilova
Elazığ-Merkez-Akçakıraz(Yenice )
Elazığ-Merkez-Altınçevre
Elazığ-Merkez-Gözebaşı
Elazığ-Merkez-Hankendi
Elazığ-Merkez-Karşıbağ
Elazığ-Merkez-Kavaktepe
Elazığ-Merkez-Yazıkonak
Elazığ-Merkez-Yedigüze
Elazığ-Merkez-Yurtbaşı
Elazığ-Merkez-Yünlüce
Elazığ-Sivrice-Merkez
Malatya-Arguvan-Kızık
Malatya-Doğanşehir-Günedoğru
Malatya-Doğanşehir-Kurucaova
Malatya-Doğanşehir-Reşadiye
Malatya-Doğanşehir-Söğüt
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
3
11
5
3
4
11
2
14
5
32
3
2
2
3
6
4
5
3
4
2
11
5
14
3
7
4
12
3
20
4
3
3
6
9
5
1
144
Kuyu
(adet)
70
438
200
75
120
316
100
450
100
966
80
125
40
80
130
120
120
110
100
88
340
150
430
50
400
160
590
120
700
300
130
100
194
300
230
12
5199
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
0
0
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Sıra
No
HAVSA
HAVSA
ERGENE
ERGENE
HAVSA
BABAESKİ
BABAESKİ
BABAESKİ
ERGENE
ERGENE
ERGENE
HAYRABOLU
ERGENE
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
UZUNKÖPRÜ
ERGENE
ERGENE
HAVSA
UZUNKÖPRÜ
ERGENE
ERGENE
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
MERİÇ
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
HAVSA
ERGENE
İPSALA-KEŞAN
HAVSA
ERGENE
ERGENE
HAVSA
ERGENE
MERİÇ
ENEZ
ENEZ
MARMARA
HAVSA
ENEZ
MARMARA
ERGENE
ENEZ
MARMARA
MARMARA
Ova Adı
Havza Adı
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
Bölgesi
Edirne-Enez-K.Evren
Edirne-Enez-Sultaniçe
Edirne-Enez-Vakıf
Edirne-Enez-Yenice
Edirne-Havsa-Abalar
Edirne-Havsa-Azatlı
Edirne-Havsa-Bakışlar
Edirne-Havsa-Çukurköy
Edirne-Havsa-Kabaağaç
Edirne-Havsa-Kulubalık
Edirne-Havsa-Kuzucu
Edirne-Havsa-Merkez
Edirne-Havsa-Musulca
Edirne-Havsa-Naipyusuf
Edirne-Havsa-Necatiye
Edirne-Havsa-Osmanlı
Edirne-Havsa-Söğütlüdere
Edirne-Havsa-Şerbettar
Edirne-Havsa-Tahal
Edirne-Havsa-Yolageldi
Edirne-Lalapaşa-Sinanköy
Edirne-İpsala-Esetçe
Edirne-Merkez-Doyran
Edirne-Merkez-Elçili
Edirne-Merkez-Höyüklütatar
Edirne-Merkez-Karakasım
Edirne-Merkez-Orhaniye
Edirne-Merkez-Tayakadın
Edirne-Uzunköprü-Aslıhan
Edirne-Uzunköprü-Kırcasalih
Edirne-Uzunköprü-Ömerbey
Edirne-Uzunköprü-Sazlımalkoç
Edirne-Uzunköprü-Türkobası
Edirne-Süleoğlu-Domurcalı
Kırklareli-Babaeski-Ağayeri
Kırklareli-Babaeski-B.Mandıra
Kırklareli-Babaeski-Haznedar
Kırklareli-Babaeski-Karabekir
Kırklareli-Babaeski-Müsellim
Kırklareli-Babaeski-Sofuhalil
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
5
3
2
8
5
6
7
2
3
12
11
6
5
4
5
12
5
6
20
3
3
2
15
5
39
27
3
27
7
7
6
4
11
5
4
11
13
5
3
4
250
90
50
328
160
130
337
100
100
470
420
380
63
200
250
486
163
200
715
70
80
56
780
150
1480
1074
78
845
250
230
200
120
271
125
115
300
560
280
81
160
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Sıra
No
Kayseri-Bünyan-Ağcalı
Kayseri-Bünyan-Akmescit
Kayseri-Bünyan-B.Bürüngüz
Kayseri-Bünyan-Elbaşı
Kayseri-Bünyan-Hazerşah
Kayseri-Bünyan-Karadayı
Kayseri-Bünyan-Süksün
Kayseri-Bünyan-Yünören
Kayseri-Develi-Çayırözü
LÜLEBURGAZ
HAVSA
HAVSA
HAVSA
HAVSA
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
VİZE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
ERGENE
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KIZILIRMAK
KAYSERİ
UZUNYAYLA
SARIMSAKLI
SEYHAN
KAYSERİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
UZUNYAYLA
KIZILIRMAK
KAYSERİ
SEYHAN
SARIMSAKLI
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
SARIMSAKLI
UZUNYAYLA
KIZILIRMAK
UZUNYAYLA
ERGENE
UZUNYAYLA
VİZE
ERGENE
SEYHAN
VİZE
ERGENE
KIZILIRMAK
ÇORLU
HAYRABOLU
ERGENE
KAYSERİ
KAYSERİ
LÜLEBURGAZ
ERGENE
HAYRABOLU
LÜLEBURGAZ
ERGENE
HAYRABOLU
LÜLEBURGAZ
ERGENE
ERGENE
LÜLEBURGAZ
ERGENE
ERGENE
LÜLEBURGAZ
ERGENE
VİZE
LÜLEBURGAZ
ERGENE
ÇORLU
LÜLEBURGAZ
ERGENE
ERGENE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
LÜLEBURGAZ
ERGENE
ERGENE
Kırklareli-Lüleburgaz-Ahmetbey
Kırklareli-Lüleburgaz-Akçaköy
Kırklareli-Lüleburgaz-Düğüncübaşı
Kırklareli-Lüleburgaz-Eskitaşlı
Kırklareli-Lüleburgaz-Evrensekiz
Kırklareli-Lüleburgaz-Kırıkköy
Kırklareli-Lüleburgaz-K.Karıştıran
Kırklareli-Lüleburgaz-Turgutbey
Kırklareli-Lüleburgaz-Umurca
Kırklareli-Pehlivanköy-Hıdırca
Kırklareli-Pehlivanköy-Kumköy
Kırklareli-Pehlivanköy-Merkez
Kırklareli-Pehlivanköy-Yeşilova
Kırklareli-Vize-Müsellim
Tekirdağ-Çorlu-B.Karıştıran
Tekirdağ-Çorlu-Esenler
Tekirdağ-Çorlu-İğneler
Tekirdağ-Çorlu-Kırkgöz
Tekirdağ-Çorlu-K.Mehmetler
Tekirdağ-Çorlu-Misinli
Tekirdağ-Çorlu-Paşaköy
Tekirdağ-Çorlu-Pınarbaşı
Tekirdağ-Çorlu-Velimeşe
Tekirdağ-Hayrabolu-Şalgamlı
Tekirdağ-Muratlı-Arzulu
Tekirdağ-Muratlı-A.Sevindik
Tekirdağ-Muratlı-İnanlı
Tekirdağ-Saray-Göçerler
Tekirdağ-Saray-Sofular
BÖLGE TOPLAMI
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
5
19
2
11
3
6
9
3
4
3
4
4
6
19
4
4
6
4
13
7
9
6
3
3
7
3
9
3
4
25
7
5
9
4
4
5
3
5
545
Kuyu
(adet)
390
508
196
583
130
283
476
177
200
120
160
160
235
1000
160
120
285
150
560
340
440
325
56
180
400
180
650
160
240
1030
300
150
360
100
160
220
140
200
21681
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
0
92
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Sıra
No
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
BOĞAZLIYAN
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
SARIMSAKLI
HİMMETDEDE
PALAS
UZUNYAYLA
UZUNYAYLA
UZUNYAYLA
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
UZUNYAYLA
SARIMSAKLI
KIRŞEHİR
SEYFE
SEYFE
MİSLİ
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
SEYHAN
SEYHAN
SEYHAN
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
TOMARZA
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
Bölgesi
SEYHAN
Ova Adı
KIZILIRMAK
Havza Adı
Kayseri-Develi-Epçe
Kayseri-Develi-Gaziköy
Kayseri-Develi-Karacaviran
Kayseri-Develi-Sarıca
Kayseri-Develi-Sindelhöyük
Kayseri-Develi-Soysallı
Kayseri-Develi-Tombak
Kayseri-Develi-Zile
Kayseri-Felahiye-Karaşeyh
Kayseri-İncesu-Kızılören-Ötebatan
Kayseri-İncesu-Merkez
Kayseri-İncesu-Subaşı
Kayseri-Melikgazi-Yeşilyurt
Kayseri-Merkez-Çaybağları
Kayseri-Merkez-Eğribucak
Kayseri-Merkez-Erkilet
Kayseri-Merkez-Gediris
Kayseri-Merkez-Karpuzsekisi
Kayseri-Merkez-Kayadibibağları
Kayseri-Merkez-Konaklar
Kayseri-Merkez-Mahzemin
Kayseri-Sarıoğlan-Merkez
Kayseri-Talas-Aleyinli
Kayseri-Talas-Kamber
Kayseri-Tomarza-Kızılören
Kayseri-Yahyalı-Merkez(İsmet)
Kayseri-Yahyalı-Mustafabeyli
Kayseri-Yahyalı-Yerköy
Kayseri-Yahyalı-Yuları
Kayseri-Yeşilhisar-Doğanlı
Kayseri-Yeşilhisar-Erdemli
Kayseri-Yeşilhisar-Gülbayır
Kayseri-Yeşilhisar-Merkez
Kayseri-Yeşilhisar-Kuşcu
Kayseri-Bünyan-Ekrek
Kayseri-Melikgazi-Gesi
Kırşehir-Kaman-Demirli
Kırşehir-Merkez-Boztepe
Kırşehir-Merkez-Eskidoğan
Nevşehir-Derinkuyu-Doğala
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
5
16
16
8
30
7
4
11
3
2
20
9
3
2
5
4
3
4
4
4
5
5
3
3
3
3
11
7
4
3
10
10
67
5
9
2
8
3
7
1
380
575
686
340
1782
362
174
475
80
60
973
430
78
95
308
495
147
240
155
90
200
200
117
80
110
100
670
350
230
122
365
282
3215
125
521
135
350
120
402
113
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Sıra
No
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
MİSLİ
GÜLŞEHİR
BOĞAZLIYAN
KIZILKOCA
SORGUN HASBEK
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
ELMALI
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
KORKUTELİ
ELMALI
ANTALYA
ANTALYA
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
AKSEKİ
BOĞAÇAY
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
KEMER
AKSEKİ
BATI AKDENİZ
ELMALI
KORKUTELİ
ANTALYA
KORKUTELİ
KORKUTELİ
ANTALYA
ANTALYA
KORKUTELİ
ANTALYA
BATI AKDENİZ
KALE-KAŞ
KORKUTELİ
BATI AKDENİZ
KALE-KAŞ
KAYSERİ
ÜRGÜP
KIZILIRMAK
BATI AKDENİZ
KAYSERİ
ÜRGÜP
KIZILIRMAK
ELMALI
KAYSERİ
ÜRGÜP
KIZILIRMAK
KALE-KAŞ
KAYSERİ
DEVELİ-YEŞİLHİSAR
KIZILIRMAK
BATI AKDENİZ
KAYSERİ
MİSLİ
KIZILIRMAK
BATI AKDENİZ
KAYSERİ
MİSLİ
KIZILIRMAK
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
KAYSERİ
KAYSERİ
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Antalya-Elmalı-Çobanisa
Antalya-Elmalı-Çukurelma
Antalya-Elmalı-Geçit
Antalya-Elmalı-Gölova
Antalya-Elmalı-İmircik
Antalya-Elmalı-Kuzuköy
Antalya-Elmalı-Yılmazlı
Antalya-Finike-Arifköy
Antalya-Kaş-Alakent
Antalya-Kaş-Köşkerler
Antalya-Korkuteli-Belen
Antalya-Korkuteli-Bozova
Antalya-Korkuteli-Çomaklı
Antalya-Korkuteli-Garipçe
Antalya-Korkuteli-Gümüşlü
Antalya-Korkuteli-Kızılaliler
Antalya-Korkuteli-Kızılcadağ
Antalya-Korkuteli-Mamatlar
Antalya-Korkuteli-Söğüt (Manay)
Antalya-Korkuteli-Yelten
Antalya-Kumluca-Çavuşköy
Antalya-Manavgat-Hacıobası
Antalya-Manavgat-Karacalar
Antalya-Merkez-Çakırlar
Antalya-Merkez-Çığlık
BÖLGE TOPLAMI
Nevşehir-Derinkuyu-Kuyulutatlar
Nevşehir-Derinkuyu-Merkez
Nevşehir-Ürgüp-Başköy-Başdere
Nevşehir-Ürgüp-Karakaya
Nevşehir-Ürgüp-Karain
Nevşehir-Ürgüp-Karlık
Nevşehir-Ürgüp-Şahinefendi
Nevşehir-Ürgüp-Taşkınpaşa
Nevşehir-Derinkuyu-Çakıllı
Nevşehir-Çatköy sulama kooperatifi
Yozgat-Boğazlıyan-Dereçepni
Yozgat-Sarıkaya-Yukarısarıkaya
Yozgat-Sorgun-Doğanlı
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
4
3
2
4
4
3
2
1
10
10
5
11
12
5
4
2
3
2
5
4
2
1
9
11
5
10
12
12
1
4
3
5
3
2
2
2
2
3
452
Kuyu
(adet)
90
160
125
131
215
195
112
28
442
500
110
330
410
200
115
100
180
44
125
112
106
80
330
470
200
502
522
477
89
120
90
155
100
100
50
166
79
70
21195
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
92
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
VAN
GEVAŞ
SARAY
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
EBER GÖLÜ
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
BOLVADİN
KARAMIK BATAKLIĞI
EBER GÖLÜ
EBER GÖLÜ
KARAMIK BATAKLIĞI
KARAADİLLİ
KARAADİLLİ
EBER GÖLÜ
EBER GÖLÜ
ÇOBANLAR
VAN
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
VAN
VAN
ADİLCEVAZ
VAN
1
2
VAN
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
1
2
3
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
Ş.URFA
Ş.URFA
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
HARRAN
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
SİVEREK
DÖŞEMEALTI
ANTALYA
Bölgesi
FIRAT-DİCLE
Ova Adı
Havza Adı
FIRAT-DİCLE
26
27
28
29
30
Sıra
No
Afyon-Başmakçı-Akkeçili
Afyon-Başmakçı-A.Beltarla
Afyon-Başmakçı-Hırka
Afyon-Başmakçı-Küllüce
Afyon-Başmakçı-Merkez
Afyon-Başmakçı-Sarıköy
Afyon-Başmakçı-Yaka
Afyon-Başmakçı-Yassıören
Afyon-Bolvadin-Büyük.Karabağ
Afyon-Bolvadin-Dişli
Afyon-Bolvadin-Hamidiye
Afyon-Bolvadin-Kurucaova
Afyon-Bolvadin-Merkez
Afyon-Bolvadin-Özburun
Afyon-Çay-Akkonak
Afyon-Çay-Deresinek
Afyon-Çay-Doğan
Afyon-Çay-Göçen
Afyon-Çay-Karacaören
Afyon-Çay-Kılıçyaka
Afyon-Çay-Mandıra
Afyon-Çay-Merkez
Afyon-Çay-Pazarağaç
Bitlis-Adilcevaz-Aşağı ve Yukarı Süphan
Van-Gevaş-Abalı
Van-Özalp-Saray
BÖLGE TOPLAMI
Şanlıurfa-Akçakale-Resmelfeyz
Şanlıurfa-Siverek-Kavalık
BÖLGE TOPLAMI
Antalya-Merkez-Ilıca
Antalya-Merkez-Karataş
Antalya-Merkez-Karaveliler
Antalya-Merkez-Kovanlık
Antalya-Merkez-Yağca
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
10
3
2
5
25
3
10
4
2
18
9
2
18
4
4
17
8
2
6
2
5
22
5
6
4
9
19
2
2
4
8
7
5
18
1
163
Kuyu
(adet)
404
60
35
119
1000
60
310
209
75
554
395
35
737
150
120
615
385
100
255
112
270
1075
186
140
100
340
580
80
63
143
330
410
250
1020
50
6970
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
0
0
0
0
0
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
EBER GÖLÜ
EBER GÖLÜ
KARAMIK BATAKLIĞI
ÇOBANLAR
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ACIGÖL
ERLİ
DOMBAY
DOMBAY
ÇÖL
ÇÖL
DOMBAY
DOMBAY
DİNAR
DOMBAY
ÇÖL
ÇÖL
ÇÖL
DOMBAY
ÇÖL
ACIGÖL
ÇÖL
ÇÖL
ÇÖL
DOMBAY
ÇÖL
DİNAR
ÇÖL
ÇÖL
ÇÖL
ÇÖL
Havza Adı
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
Sıra
No
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Afyon-Çay-Pınarkaya
Afyon-Çay-Uyanık
Afyon-Çay-Devederesi
Afyon-Çobanlar-Kocaöz
Afyon-Dazkırı-Akarca
Afyon-Dazkırı-Arıköy
Afyon-Dazkırı-A. Yenice
Afyon-Dazkırı-Bozan
Afyon-Dazkırı-Merkez
Afyon-Dazkırı-Sarıkavak
Afyon-Dazkırı-Yakaköy
Afyon-Dazkırı-Yassıören
Afyon-Dazkırı-Y.Yenice
Afyon-Dazkırı-Yüreğil
Afyon-Dazkırı-Kızılören
Afyon-Dinar-Akçaköy
Afyon-Dinar-Akgün
Afyon-Dinar-Akpınar
Afyon-Dinar-Alpaslan
Afyon-Dinar-Bağcılar
Afyon-Dinar-Burunkaya
Afyon-Dinar-Cumhuriyet
Afyon-Dinar-Çakıcı
Afyon-Dinar-Çapalı
Afyon-Dinar-Çiçektepe
Afyon-Dinar-Çürüklü
Afyon-Dinar-Doğanlı
Afyon-Dinar-Dombay
Afyon-Dinar-Ergenli
Afyon-Dinar-Gençali
Afyon-Dinar-Göçerli
Afyon-Dinar-Haydarlı
Afyon-Dinar-Kadılar
Afyon-Dinar-Karataş
Afyon-Dinar-Kınık
Afyon-Dinar-Kızıllı
Afyon-Dinar-Ocaklı
Afyon-Dinar-Oğullar
Afyon-Dinar-Okçular
Afyon-Dinar-Tatarlı
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
6
2
3
3
3
8
6
5
6
5
10
4
5
13
2
5
8
7
10
3
2
2
4
3
4
3
16
3
3
2
9
7
9
1
11
3
3
5
9
8
280
120
170
113
100
252
180
119
210
300
310
205
170
402
70
170
210
305
350
55
120
50
210
180
69
38
612
30
100
50
310
270
345
25
369
63
115
154
294
390
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
DOMBAY
DİNAR
ÇÖL
DİNAR
ACIGÖL
A.PİRİBEYLİ
EMİRDAĞ
A.PİRİBEYLİ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
A.PİRİBEYLİ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
A.PİRİBEYLİ
EMİRDAĞ
A.PİRİBEYLİ
ACIGÖL
ACIGÖL
ÇİVRİL
ACIGÖL
AFYON
AFYON
AFYON
MURATLAR
MURATLAR
MURATLAR
AFYON
AFYON
Havza Adı
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BURDUR GÖLLER
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
BURDUR GÖLLER
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
SAKARYA
SAKARYA
SAKARYA
AKARÇAY
AKARÇAY
Sıra
No
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Afyon-Dinar-Uluköy
Afyon-Dinar-Yaka
Afyon-Dinar-Yıprak
Afyon-Dinar-Tekin
Afyon-Başmakçı-Yelalan
Afyon-Emirdağ-Aş. Piribeyli
Afyon-Emirdağ-Aydınyaka
Afyon-Emirdağ-Bademli
Afyon-Emirdağ-Bağlıca
Afyon-Emirdağ-Camili
Afyon-Emirdağ-Çiftlik
Afyon-Emirdağ-Davulga
Afyon-Emirdağ-Ekizce
Afyon-Emirdağ-Elhan
Afyon-Emirdağ-Eskiakören
Afyon-Emirdağ-Gömü
Afyon-Emirdağ-Gözeli
Afyon-Emirdağ-Hamzahacılı
Afyon-Emirdağ-Karaağaçlı
Afyon-Emirdağ-Kılıçlar
Afyon-Emirdağ-Kurucaköy
Afyon-Emirdağ-Salihler
Afyon-Emirdağ-Suvermez
Afyon-Emirdağ-Tabaklar
Afyon-Emirdağ-Türkmenakvıran
Afyon-Emirdağ-Toklucak
Afyon-Emirdağ-Yavuz
Afyon-Emirdağ-Yeniköy
Afyon-Evciler-Akyarma
Afyon-Evciler-Altınova
Afyon-Evciler-Baraklı
Afyon-Evciler-Merkez
Afyon-İhsaniye-Ablak
Afyon-İhsaniye-Gazlıgöl-Akören
Afyon-İhsaniye-Aşağıtandır
Afyon-İhsaniye-Döğer
Afyon-İhsaniye-Karacaahmet
Afyon-İhsaniye-Muratlar
Afyon-İhsaniye-Yaylabağı
Afyon-İhsaniye-Yukarıtandır
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
13
3
10
3
3
4
3
3
3
4
6
2
3
8
3
4
3
2
7
3
4
3
2
3
4
4
2
8
3
2
3
3
4
5
3
2
4
3
2
2
393
64
285
176
77
115
69
65
37
150
231
44
60
275
130
119
37
90
270
80
130
150
75
40
240
200
75
270
120
40
62
40
50
70
106
25
130
90
63
75
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Havza Adı
SAKARYA
AKARÇAY
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
SAKARYA
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
SAKARYA
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
Sıra
No
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Bölgesi
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ova Adı
SEYİTGAZİ
İSCEHİSAR
SANDIKLI
SANDIKLI
MURATLAR
İSCEHİSAR
AFYON
ŞUHUT
AFYON
İSCEHİSAR
ÇOBANLAR
AFYON
İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
AFYON
ÇOBANLAR
SİNCANLI
İSCEHİSAR
AFYON
ÇOBANLAR
AFYON
İSCEHİSAR
ÇOBANLAR
İSCEHİSAR
AFYON
İSCEHİSAR
AFYON
AFYON
İSCEHİSAR
MURATLAR
AFYON
İSCEHİSAR
AFYON
İSCEHİSAR
AFYON
İSCEHİSAR
KÜÇÜK SİNCANLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
Afyon-İscehisar-Alanyurt
Afyon-İscehisar-Merkez
Afyon-Kızılören-Ekinova
Afyon-Kızılören-Merkez
Afyon-Merkez-Anıtkaya
Afyon-Merkez-Ataköy
Afyon-Merkez-Bayatcık
Afyon-Merkez-Belkaracaören
Afyon-Merkez-Beyyazı
Afyon-Merkez-Bozdoğan(Halımoru)
Afyon-Merkez-B.Çobanlar
Afyon-Merkez-Çakırköy
Afyon-Merkez (İscehisar) -Çalışlar
Afyon-Merkez-Çavdarlı
Afyon-Merkez-Çayırbağ
Afyon-Merkez-Değirmendere
Afyon-Merkez-Demirçevre
Afyon-Merkez-Deper (Ataköy)
Afyon-Merkez-Erkmen
Afyon-Merkez-Feleli (Kocaöz)
Afyon-Merkez-Fethibey
Afyon-Merkez-Gebeceler
Afyon-Merkez-Gözsüzlü
Afyon-Merkez-Işıklar
Afyon-Merkez-İsmailköy
Afyon-Merkez-Karaaslan
Afyon-Merkez-Kumartaş(Erenler)
Afyon-Merkez-K.Çobanlar
Afyon-Merkez-Nuribey
Afyon-Merkez-Olucak
Afyon-Merkez-Sadıkbey
Afyon-Merkez-Salar
Afyon-Merkez-Saraydüzü
Afyon-Merkez-Sarık
Afyon-Merkez-Susuz
Afyon-Merkez-Süğlün (Söğütoluk)
Afyon-Sandıklı-Akharım
Afyon-Sandıklı-Alamescit
Afyon-Sandıklı-Ballık
Afyon-Sandıklı-Bektaş
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
2
3
4
9
2
1
7
2
9
5
7
7
6
5
11
13
4
5
3
9
11
6
2
7
8
2
12
13
7
3
4
6
7
3
9
3
2
3
6
1
25
56
80
371
120
35
263
50
220
130
290
105
144
110
376
460
100
115
80
320
353
154
100
240
312
130
487
445
246
75
130
240
280
43
199
100
75
55
195
13
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
KÜÇÜK SİNCANLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
SİNCANLI
KÜÇÜK SİNCANLI
KÜÇÜK SİNCANLI
SİNCANLI
AKŞEHİR
AKŞEHİR
EBER GÖLÜ
AKŞEHİR
AKŞEHİR
EBER GÖLÜ
AKŞEHİR
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
Havza Adı
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
Sıra
No
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Afyon-Sandıklı-Çiğiltepe
Afyon-Sandıklı-Dutağacı
Afyon-Sandıklı-Ekinhisar
Afyon-Sandıklı-Emirhisar
Afyon-Sandıklı-Gökçealan
Afyon-Sandıklı-Kargın
Afyon-Sandıklı-Kırka
Afyon-Sandıklı-Koçhisar
Afyon-Sandıklı-Kozvan (Kuyucak)
Afyon-Sandıklı-Merkez
Afyon-Sandıklı-Örenkaya
Afyon-Sandıklı-Sorgun
Afyon-Sandıklı-Ülfeciler
Afyon-Sandıklı-Ürküt
Afyon-Sincanlı-Ahmetpaşa
Afyon-Sincanlı-Akören
Afyon-Sincanlı-Balmahmut
Afyon-Sincanlı-Bulca
Afyon-Sincanlı-Boyalı
Afyon-Sincanlı-Düzağaç
Afyon-Sincanlı-Kılıçaslan
Afyon-Sincanlı-Kınık
Afyon-Sincanlı-Küçükhöyük
Afyon-Sincanlı-Merkez
Afyon-Sincanlı-Nuh
Afyon-Sincanlı-Taşoluk
Afyon-Sincanlı-Tokuşlar
Afyon-Sultandağ-Çamözü
Afyon-Sultandağ-Dereçine
Afyon-Sultandağ-Doğancık
Afyon-Sultandağ-Kırca
Afyon-Sultandağ-Merkez
Afyon-Sultandağ-Yakasinek
Afyon-Sultandağ-Yeşilçiftlik
Afyon-Şuhut-Ağzıkara
Afyon-Şuhut-Anayurt
Afyon-Şuhut-Atlıhisar
Afyon-Şuhut-Balçıkhisar
Afyon-Şuhut-Çakırözü
Afyon-Şuhut-Çobankaya
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
3
4
2
4
3
3
3
6
6
6
8
2
1
3
2
9
2
3
2
5
9
6
27
12
3
8
7
10
19
8
16
21
20
27
10
7
9
10
3
2
130
81
50
180
100
57
122
200
143
180
200
60
19
75
30
230
115
90
30
175
325
215
861
256
175
255
187
479
888
270
585
750
810
1086
342
242
332
245
120
145
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
KARAADİLLİ
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
KARAADİLLİ
ŞUHUT
ŞUHUT
KARAADİLLİ
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
KARAADİLLİ
ŞUHUT
ÇANAKLI
ÇANAKLI
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
BUCAK
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
BUCAK
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
GÖLHİSAR
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
BUCAK
Havza Adı
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
ANTALYA
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
Sıra
No
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Afyon-Şuhut-Demirbel
Afyon-Şuhut-Efeköy
Afyon-Şuhut-Güneytepe
Afyon-Şuhut-Hallaç
Afyon-Şuhut-Karaadilli
Afyon-Şuhut-Karlık
Afyon-Şuhut-Kayabelen
Afyon-Şuhut-Kılıçkaya
Afyon-Şuhut-Mahmutköy
Afyon-Şuhut-Merkez
Afyon-Şuhut-Ortapınar
Afyon-Şuhut-Oynağan (Çayıryaka)
Afyon-Şuhut-Yarışlı
Burdur-Ağlasun-Dereköy
Burdur-Ağlasun-Yazır
Burdur-Bucak-İncirdere
Burdur-Bucak-Karapınar
Burdur-Bucak-Merkez
Burdur-Bucak-Ürkütlü
Burdur-Bucak-Üzümlübel
Burdur-Bucak-Seydiköy
Burdur-Bucak-Yüreğil
Burdur-Çavdır-Bölmepınar
Burdur-Çavdır-Kayacık
Burdur-Çavdır-Merkez
Burdur-Çeltikçi-Bağsaray
Burdur-Gölhisar-Büyükalan
Burdur-Gölhisar-Çamköy
Burdur-Gölhisar-İbecik
Burdur-Gölhisar-İshak
Burdur-Gölhisar-Küçükalan
Burdur-Gölhisar-Merkez
Burdur-Gölhisar-Yusufca
Burdur-Karamanlı-Kağılcık
Burdur-Karamanlı-Kayalı
Burdur-Karamanlı-Kılavuzlar
Burdur-Karamanlı-Kılcan
Burdur-Karamanlı-Merkez
Burdur-Karamanlı-Mürseller
Burdur-Merkez-Akyayla
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
5
12
5
3
6
5
2
3
7
26
2
3
10
1
5
5
2
3
8
2
2
4
2
8
7
8
6
4
2
6
7
13
13
14
3
5
2
2
4
2
113
550
146
150
200
150
80
62
240
995
52
94
352
20
80
160
100
120
317
45
50
90
37
350
330
255
240
120
40
230
200
660
315
770
90
200
70
60
111
90
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
BURDUR
YAZI
BURDUR
YAZI
YAZI
YAZI
BURDUR
YAZI
YAZI
KEÇİBORLU
YAZI
YAZI
BURDUR
YAZI
YAZI
TEFENNİ
GÖLHİSAR
TEFENNİ
TEFENNİ
TEFENNİ
GÖLHİSAR
TEFENNİ
TEFENNİ
GÖLHİSAR
TEFENNİ
ERLİ
ERLİ
ERLİ
ERLİ
TEFENNİ
TEFENNİ
ERLİ
ERLİ
IRLA
ERLİ
GÖLHİSAR
IRLA
GÖLHİSAR
IRLA
IRLA
Havza Adı
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
Sıra
No
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Burdur-Merkez-Askeriye
Burdur-Merkez-Aş.Müslümler
Burdur-Merkez-Bağarası
Burdur-Merkez-Bayındır
Burdur-Merkez-Büydüz
Burdur-Merkez-Çendik
Burdur-Merkez-Çerçin (Gökçebağ)
Burdur-Merkez-Düger
Burdur-Merkez-Hacılar
Burdur-Merkez-İlyas
Burdur-Merkez-Karaçal
Burdur-Merkez-Karakent
Burdur-Merkez-Kışla
Burdur-Merkez-Kumluca
Burdur-Merkez-Yassıgüme
Burdur-Tefenni-Bayramlar
Burdur-Tefenni-Beyköy
Burdur-Tefenni-Eceköy
Burdur-Tefenni-Harmankaya
Burdur-Tefenni-Hasanpaşa
Burdur-Tefenni-Karamusa
Burdur-Tefenni-Merkez
Burdur-Tefenni-Seydiler
Burdur-Tefenni-Yeşilköy
Burdur-Tefenni-Yuvalak
Burdur-Yeşilova-Akçaköy
Burdur-Yeşilova-Alanköy
Burdur-Yeşilova-Aş.Kırlı
Burdur-Yeşilova-Bayındır
Burdur-Yeşilova-Bedirli
Burdur-Yeşilova-Çaltepe
Burdur-Yeşilova-Çardak
Burdur-Yeşilova-Dereköy
Burdur-Yeşilova-Gençali
Burdur-Yeşilova-Gökçeyaka
Burdur-Yeşilova-Güneyköy
Burdur-Yeşilova-Harmanlı
Burdur-Yeşilova-Horozköy
Burdur-Yeşilova-Işıklar
Burdur-Yeşilova-Karaatlı
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
6
9
13
2
2
4
9
11
5
2
3
8
4
1
1
3
8
2
4
5
6
10
2
3
5
7
8
4
3
3
2
2
7
8
5
9
10
2
6
7
250
310
442
50
50
95
337
650
215
50
120
290
100
43
40
60
320
75
200
120
161
350
37
80
150
241
260
100
180
75
44
60
280
170
170
480
257
80
192
169
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
77
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
Ova Adı
GÖLHİSAR
IRLA
IRLA
ERLİ
SALDA GÖLÜ
ERLİ
ERLİ
SALDA GÖLÜ
IRLA
IRLA
BUCAK
BUCAK
ÇİNE
BUCAK
SÜTÇÜLER-BOĞAZOVA
KEÇİBORLU
KEÇİBORLU
KEÇİBORLU
DİNAR
KEÇİBORLU
KEÇİBORLU
DOMBAY
DİNAR
KEÇİBORLU
KEÇİBORLU
KEÇİBORLU
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
BURDUR
ISPARTA
KEÇİBORLU
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
SENİRKENT
SÜTÇÜLER-BOĞAZOVA
Havza Adı
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
ANTALYA
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
ANTALYA
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
BURDUR GÖLLER
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
Sıra
No
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Bölgesi
Burdur-Yeşilova-Karaköy
Burdur-Yeşilova-Kavak
Burdur-Yeşilova-Kocapınar
Burdur-Yeşilova-Kocayaka
Burdur-Yeşilova-Merkez
Burdur-Yeşilova-Onocak
Burdur-Yeşilova-Orhanlı
Burdur-Yeşilova-Salda
Burdur-Yeşilova-Sazak
Burdur-Yeşilova-Yarışlı
Burdur-Çeltikçi-Güvenli
Burdur-Çeltikçi-Ovacık
Burdur-Merkez-Kayaaltı
Burdur-Bucak-Heybeli
Isparta-Eğridir-Tepeli
Isparat-Gönen-İğdecik
Isparta-Gönen-Koçtepe
İsparta-Keçiborlu-Ardıçlı
Isparta-Keçiborlu-Aydoğmuş
Isparta-Keçiborlu-Gümüşgün
Isparta-Keçiborlu-Güneykent
Isparta-Keçiborlu-İncesu
Isparta-Keçiborlu-Kaplanlı
Isparta-Keçiborlu-Kılıçköy
Isparta-Keçiborlu-Merkez
Isparta-Keçiborlu-Senir
Isparta-Merkez-Aliköy
Isparta-Merkez-Büyükhacılar
Isparta-Merkez-Çünür
Isparta-Merkez-Deregüme
Isparta-Merkez-Gelincik
Isparta-Merkez-Gönenköy
Isparta-Merkez-Gölbaşı
Isparta-Merkez-Kayıköy
Isparta-Merkez-K.Hacılar
Isparta-Merkez-Sav
Isparta-Merkez-Yakaören
Isparta-Merkez-Yazısöğüt
Isparta-Senirkent-Merkez
Isparta-Sütcüler-Yeşilyurt
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
2
8
2
11
5
5
4
3
5
10
1
1
3
1
1
1
4
3
2
6
4
2
2
12
13
19
4
4
7
5
3
8
3
4
1
8
2
3
19
3
100
200
110
270
110
120
112
80
112
300
67
75
60
30
30
62
100
100
50
260
90
63
80
445
225
870
100
115
183
140
40
257
190
110
20
280
30
90
665
130
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
ALTINYAYLA
GEMEREK
ALTINYAYLA
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
ALTINYAYLA
KIZILIRMAK
1
2
3
4
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ş.KARAAĞAÇ
Ş.KARAAĞAÇ
Ş.KARAAĞAÇ
SENİRKENT
YALVAÇ
YALVAÇ
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
AKŞEHİR
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
KONYA KAPALI
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
AKARÇAY
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Sıra
No
Sivas-Altınyayla-Harmandalı
Sivas-Altınyayla-Merkez
Sivas-Şarkışla-Kömürkaya
Sivas-Şarkışla-Gürçayır
BÖLGE TOPLAMI
Isparta-Şarkıkaraağaç-Beyköy
Isparta-Şarkıkaraağaç-Çiçekpınar
Isparta-Şarkıkaraağaç-Merkez
Isparta-Uluborlu-Merkez
Isparta-Yalvaç- Ayvalı
Isparta-Yalvaç-Tokmacık
Konya-Akşehir-Adsız
Konya-Akşehir-Alanyurt
Konya-Akşehir-Atakent
Konya-Akşehir-Bozloğan
Konya-Akşehir-Çakıllar
Konya-Akşehir-Çamlıköy
Konya-Akşehir-Değirmenköy
Konya-Akşehir-Doğrugöz(Eğrigöz)
Konya-Akşehir-Engilli
Konya-Akşehir-Erdoğdu
Konya-Akşehir-Gedil
Konya-Akşehir-Gölçayır
Konya-Akşehir-Gözpınar
Konya-Akşehir-Ilıcak
Konya-Akşehir-Karahöyük
Konya-Akşehir-Kozağaç
Konya-Akşehir-Köklüce
Konya-Akşehir-Reis
Konya-Akşehir-Saray
Konya-Akşehir-Savaş
Konya-Akşehir-Sorkun
Konya-Akşehir-Söğütlü
Konya-Akşehir-Üçhüyük
Konya-Akşehir-Yaylabelen
Konya-Akşehir-Yazla
Konya-Akşehir-Yeniköy
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
3
8
2
6
19
2
6
15
8
3
5
8
2
13
7
12
5
5
11
5
8
7
6
3
3
2
9
5
4
2
3
6
6
3
3
4
5
1933
Kuyu
(adet)
220
250
80
300
850
120
300
550
220
62
220
248
80
355
75
416
86
180
357
102
290
120
370
170
40
50
356
180
87
124
40
292
224
50
95
102
155
66395
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
2
77
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sıra
No
KARACASU
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
ACIPAYAM
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
KARACASU
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
KARACASU
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
SAĞLIK
CEYHAN
K.MARAŞ-MERKEZ
K.MARAŞ-MERKEZ
CEYHAN
CEYHAN
K.MARAŞ-MERKEZ
CEYHAN
CEYHAN
ELBİSTAN
K.MARAŞ-MERKEZ
CEYHAN
AFŞİN
ELBİSTAN
CEYHAN
AFŞİN
CEYHAN
AFŞİN
CEYHAN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
ASİ
AFŞİN
SAĞLIK
İSLAHİYE
CEYHAN
CEYHAN
SAĞLIK
CEYHAN
İSLAHİYE
SAĞLIK
CEYHAN
ASİ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
K.MARAŞ
SAĞLIK
CEYHAN
CEYHAN
Bölgesi
Ova Adı
Havza Adı
Aydın-Karacasu-Ataeymir
Aydın-Karacasu-Geyre
Aydın-Karacasu-Palamutcuk
Aydın-Kuyucak-Beşeylül(Sinekler)
Aydın-Kuyucak-Yöre
Aydın-Merkez-Kızılcaköy
Aydın-Nazilli-Bozyurt
Aydın-Sultanhisar-Atça
Aydın-Sultanhisar-Merkez
Denizli-Acıpayam-Alaattin
Denizli-Acıpayam-Apa
Denizli-Acıpayam-Dedebağ
Denizli-Acıpayam-Dereköy
Denizli-Acıpayam-Dodurga
Denizli-Acıpayam-Gümüş
Denizli-Acıpayam-Kuyucak
Denizli-Acıpayam-Karahöyük
Denizli-Acıpayam-K.Höyükavşar
Denizli-Acıpayam-Kurtlar
Denizli-Acıpayam-Yassıhöyük
Denizli-Acıpayam-Yazır
Gaziantep-Nurdağ-Çakmak
Gaziantep-Nurdağ-Gedikli
Gaziantep-Nurdağ-Kırışkal
Gaziantep-Nurdağ-Şatırhöyük
Gaziantep-Islahiye-Güllühöyük
Gaziantep-Islahiye-Karapınar
K.Maraş-Afşin-Altınelma
K.Maraş-Afşin-Arıtaş
K.Maraş-Afşin-Çobanbeyli
K.Maraş-Afşin-Tanır
K.Maraş-Elbistan-Akbayır
K.Maraş-Elbistan-Ambarcık
K.Maraş-Merkez-Fatih (Dönüklü)
K.Maraş-Merkez-Önsen
K.Maraş-Türkoğlu-Kılılı
K.Maraş-Türkoğlu-Şekeroba
K.Maraş-Türkoğlu-Yeşilyöre
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
8
5
2
5
4
3
3
19
14
6
3
9
18
5
4
9
5
8
4
11
8
9
21
12
5
12
9
5
10
9
3
15
8
4
11
5
16
7
161
Kuyu
(adet)
340
200
150
163
125
198
96
470
350
300
150
495
850
490
130
320
440
261
200
481
420
260
910
375
300
350
235
182
460
500
85
615
375
75
530
270
570
195
6287
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
0
0
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Sıra
No
ÇİVRİL-BAKLAN
HONAZ
HONAZ
HONAZ
HONAZ
HONAZ
HONAZ
HONAZ
HONAZ
ACIPAYAM
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
BATI AKDENİZ
TAVAS
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
TAVAS
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
TAVAS
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
TAVAS
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
ACIPAYAM
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
BATI AKDENİZ
ÇİVRİL-BAKLAN
BÜYÜK MENDERES
BÜYÜK MENDERES
ÇARDAK
ÇİVRİL-BAKLAN
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
ÇARDAK
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
ÇAMELİ
ÇARDAK
BATI AKDENİZ
ÇAMELİ
ÇARDAK
BATI AKDENİZ
ÇARDAK
BURDUR GÖLLER
ÇARDAK
ÇARDAK
BURDUR GÖLLER
ÇİVRİL-BAKLAN
ÇARDAK
BURDUR GÖLLER
BÜYÜK MENDERES
ÇARDAK
BURDUR GÖLLER
BURDUR GÖLLER
ACIPAYAM
ACIPAYAM
BATI AKDENİZ
BATI AKDENİZ
ACIPAYAM
BATI AKDENİZ
BURDUR GÖLLER
Ova Adı
Havza Adı
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Bölgesi
Denizli-Acıpayam-Yeşilyuva
Denizli-Acıpayam-Yumrutaş
Denizli-Acıpayam-Yüreğil
Denizli-Bozkurt-Alikurt
Denizli-Bozkurt-İnceler
Denizli-Bozkurt-Cumalı
Denizli-Bozkurt-Dutluca
Denizli-Bozkurt-İncelertekkesi
Denizli-Bozkurt-Merkez
Denizli-Çal-İsabey
Denizli-Çameli-Belevi
Denizli-Çameli-Bıçakçı
Denizli-Çardak-Beylerli
Denizli-Çardak-Çaltı
Denizli-Çardak-Gölcük
Denizli-Çivril-Emirhisar
Denizli-Çivril-Gümüşsuyu
Denizli-Çivril-Işıklı
Denizli-Çivril-İğdir
Denizli-Çivril-Kızılcasöğüt
Denizli-Çivril-Koçak
Denizli-Çivril-Menteş
Denizli-Çivril-Ömerli
Denizli-Çivril-Yeniköy
Denizli-Çivril-Yeşilyaka
Denizli-Çivril-Yuvaköy
Denizli-Honaz-Kaklık
Denizli-Honaz-Karateke
Denizli-Honaz-Kızılyer
Denizli-Honaz-Menteş
Denizli-Honaz-Merkez
Denizli-Honaz-Ovacık
Denizli-Honaz-Sapaca
Denizli-Honaz-Yokuşbaşı
Denizli-Serinhisar-Merkez
Denizli-Serinhisar-Yatağan
Denizli-Tavas-Kızılcabölük
Denizli-Tavas-Merkez
Denizli-Tavas-Pınarlar
Denizli-Tavas-Garipköy
Sulama Kooperatifi
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
9
13
4
4
3
6
4
2
2
8
3
2
5
4
6
20
13
12
6
11
9
8
3
9
8
6
6
2
17
6
5
2
4
6
22
11
6
12
3
8
430
530
130
136
280
300
120
144
130
340
130
103
400
297
600
1125
610
712
295
406
410
230
115
397
390
290
430
200
890
335
480
120
250
120
950
536
280
700
200
400
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Kuyu
(adet)
8
6
400
580
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
62
63
64
65
66
Sıra
No
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
SÜNÜR
KELKİT
KASTAMONU
TOSYA
TOSYA
TOSYA
TOSYA
TOSYA
TOSYA
TOSYA
EDREMİT
DURSUNBEY-SELİMAĞA
DURSUNBEY-SELİMAĞA
EDREMİT
EDREMİT
BİGA
BİGA-ÖRTÜLÜCE
YENİCE-PAZARKÖY
ÇORUH
YEŞİLIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KIZILIRMAK
KUZEY EGE
SUSURLUK
SUSURLUK
KUZEY EGE
KUZEY EGE
MARMARA
MARMARA
MARMARA
GENEL TOPLAM
Balıkesir-Burhaniye-Kızıklı,Börezli
Balıkesir-Dursunbey-Selimağa
Balıkesir-Edremit-Büyükdere-Küçükdere
Balıkesir-Edremit-Merkez
Balıkesir-Havran-Merkez
Çanakkale-Biga-Kaldırımbaşı
Çanakkale-Biga-Örtülüce
Çanakkale-Yenice-Pazarköy
BÖLGE TOPLAMI
BÖLGE TOPLAMI
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Yenidoğan
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Zincirkuyu
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Sofular
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Suluca
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Kösen-Sapaca
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Kuşcular
11610
23
2
6
50
41
6
4
5
137
1
7
5
7
10
6
5
4
45
KASTAMONU Kastamonu-Merkez-Bük
KASTAMONU Kastamonu-Tosya-Çaykapı
6
3
3
6
2
463
Kuyu
(adet)
17
9
26
Denizli-Tavas-Ulukent
Muğla-Bodrum-Sazköy
Muğla-Milas-Çamköy
Muğla-Ula-Kızılkaya-Yeşilçam ve Esentepe
Muğla-Yatağan-Bozarmut
BÖLGE TOPLAMI
Sulama Kooperatifi
478651
1150
45
300
2270
2365
125
106
240
6601
57
300
250
220
300
230
230
140
1727
625
300
925
206
75
205
330
135
22521
Sulama Alanı
(ha)
01.01.2013 İşletmede olan
Kümülatif
Bayburt-Merkez-Çayıryolu
Gümüşhane-Kelkit-Salyazı
BÖLGE TOPLAMI
TRABZON
TRABZON
ULA
BOZARMUT
BATI AKDENİZ
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BÜYÜK MENDERES
ÇAMKÖY
BATI AKDENİZ
Bölgesi
BATI AKDENİZ
TAVAS
MUMCULAR
BÜYÜK MENDERES
Ova Adı
Havza Adı
2013 YILINDA İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA KOOPERATİFLERİ
Kuyu
(adet)
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
3624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980
Sulama
Alanı (ha)
2013 Yılı İşletmeye
Açılan
TOPLAM
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA
2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR
3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR
4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA
5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA
7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN
8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM
9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ
10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR
11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE
12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ
13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL
15.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA
17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN
18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA
19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS
20.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ
21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN
22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
23.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU
24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARS
25.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR
26.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
30
92
145
665
26
66
167
29
30
5
103
109
30
_
2
4
577
4
43
89
3
8
_
15
_
2.242
Ünite Sayısı
11.009
133
474
731
4.283
127
469
515
272
144
24
550
494
131
_
6
26
1.864
19
160
383
26
45
_
133
_
Kuyu Sayısı
YERALTISUYU SULAMA KOOPERATİFLERİ KAT'İ DEVİR ENVANTERİ
447.620
Sulama
Alanı (ha)
4.683
15.460
26.336
188.805
4.247
18.830
21.693
15.224
5.178
946
22.316
20.752
5.677
_
205
1.010
64.078
639
5.830
16.592
925
1.660
_
6.534
_
Bölge Adı
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
BURSA
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
Ünite Adı
Bursa İnegöl Değdinler I
Bursa Merkez Narlıdere
Bursa İnegöl Yenice I-II
Bursa İnegöl Çitli
Bursa İnegöl Kurşunlu I
Bursa İnegöl Alibey
Bursa İnegöl Hamzabey
Bursa İnegöl Hasanpaşa
Bursa İnegöl Süpürtü
Bursa İnegöl Şibalı
Bursa İnegöl Akhisar
Bursa İnegöl Kulaca
Bursa İnegöl Küçük Yenice
Bursa M.Kemalpaşa Tatkavak I
Bursa İnegöl Kurşunlu İlave
Bursa İnegöl Edebey
Bursa İnegöl Değdinler II
Bursa İnegöl Hocaköy
Bursa İnegöl Özlüce
Bursa M.Kemalpaşa Tatkavak II
Bursa İnegöl Yenice III
Bursa İnegöl Kurşunlu II
İzmit Merkez Maşukiye
Bursa İnegöl Çeltikçi
Bursa İnegöl Yiğit
Bursa İnegöl Edebey II
Bursa M.Kemalpaşa Tatkavak III
Bursa İnegöl Deydinler III
Bursa İnegöl Çitli II
Bursa İnegöl Çeltikçi II
İzmir Ödemiş Küçük Avulcuk I
İzmir Ödemiş Demircili
İzmir Bayındır Arıkbaşı
İzmir Foça Ilıpınar
İzmir Tire Kahrat I
İzmir Kemalpaşa Armutlu
İzmir Kınık Cumalı
İzmir Ödemiş Büyük Avulcuk
İzmir Ödemiş Küçük Avulcuk II
İzmir Selçuk Merkez I
İzmir Bayındır Kızılcaova
Manisa Akhisar Beyoba
İzmir Bayındır Çırpıköy I
İzmir Bayındır Çiftçigediği
İzmir Bayındır Yakapınar
İzmir Bayındır Yusuflu
İzmir Bergama Göçbeyli
İzmir Kemalpaşa Parsa(Bağyurdu)
İzmir Kınık Hamzahocalı
İzmir Ödemiş Yolüstü I
İzmir Tire Yeniçiftlik
İzmir Torbalı Merkez I
Manisa Akhisar Sazoba I
İzmir Bayındır Hasköy
İzmir Kemalpaşa Aşağı Kızılca
İzmir Kemalpaşa Ören
İzmir Ödemiş Yeniköy
İzmir Tire Kahrat II
İzmir Bayındır Turan
İzmir Bayındır Yakacık
İzmir Tire Gökçen
İzmir Torbalı Merkez II
İzmir Torbalı Pamukyazı
İzmir Bayındır Fırınlı
İzmir Bergama Sarıcalar
İzmir Bergama Bölcek I
İzmir Selçuk Merkez II
İzmir Torbalı Atalan
İzmir Bayındır Elifli I
İzmir Torbalı Şehitler
İzmir Bayındır Zeytinova
İzmir Ödemiş Kaymakçı
İzmir Bergama Çamköy
İzmir Ödemiş Küçük Avulcuk III
İzmir Torbalı Aslanlar
Manisa Salihli Köseali I
İzmir Bergama Aziziye
Manisa Akhisar Ovaköy (Medar)
İzmir Bayındır Buruncuk
İzmir Bayındır Çırpıköy II
İzmir Torbalı Tulum
Manisa Alaşehir Belenyaka
Manisa Sarıgöl Çavuşlar
İzmir Bergama Ahmetbeyler
İzmir Kemalpaşa Ören (ilave)
Devir Tarihi Devir Yılı
16.10.1970
01.01.1976
25.12.1981
17.11.1983
20.11.1983
04.01.1984
01.11.1984
20.01.1984
03.01.1984
05.01.1984
01.10.1986
01.09.1986
01.09.1986
01.09.1986
19.02.1988
15.05.1990
02.09.1991
09.09.1996
10.06.1996
10.06.1996
01.12.1998
22.09.2003
06.01.2003
30.12.2004
03.01.2005
07.01.2011
12.06.2011
13.12.2012
30.05.2013
30.10.2013
05.10.1970
31/05/1971
09.06.1974
15/08/1974
23/05/1974
26/02/1975
24/06/1975
16/04/1978
06.12.1978
18/08/1978
05.07.1979
26/06/1979
22/02/1984
28/02/1984
13/03/1984
22/02/1984
13/04/1984
03.08.1984
28/05/1984
15/05/1984
26/04/1984
30/01/1984
22/02/1984
06.10.1985
27/05/1985
25/04/1985
04.01.1985
10.03.1985
04.08.1986
21/05/1986
20/01/1986
16/01/1986
11.10.1986
23/06/1988
26/05/1988
26/06/1989
19/04/1989
21/08/1989
24/09/1991
17/05/1991
12.11.1992
25/12/1992
20/12/1994
03/07/1995
03/07/1995
18/09/1995
08/09/1998
17/12/1998
11/11/1999
01.03.1999
07/06/1999
26/06/2000
22/06/2000
20/08/2003
11.07.2003
1970
1976
1981
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1986
1986
1986
1986
1988
1990
1991
1996
1996
1996
1998
2003
2003
2004
2005
2011
2011
2012
2013
2013
1970
1971
1974
1974
1974
1975
1975
1978
1978
1978
1979
1979
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1989
1989
1991
1991
1992
1992
1994
1995
1995
1995
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000
2003
2003
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
5
16
8
4
3
5
4
5
3
2
6
3
3
2
1
5
3
7
3
3
4
7
5
6
3
2
7
4
2
2
6
4
4
6
6
4
5
5
1
4
7
21
5
4
6
4
4
16
4
12
3
8
10
7
5
13
6
4
4
4
6
5
4
9
7
6
4
6
5
5
5
1
8
2
7
2
4
7
4
4
5
4
7
7
2
1 800
6 800
1 800
2 000
1 200
2 000
1 400
2 800
1 500
800
2 400
1 200
1 300
500
200
800
800
2 000
700
600
800
2 600
1 800
2 400
1 000
625
2 375
1 000
880
750
1 500
1 000
1 600
1 550
3 000
1 800
1 500
900
250
2 400
2 100
7 000
2 000
1 500
2 100
2 000
800
4 400
1 000
3 600
1 500
2 800
3 380
2 800
2 500
3 800
1 800
2 200
2 100
2 100
1 600
2 300
2 000
3 200
1 200
1 800
2 100
2 500
1 000
1 300
1 200
250
2 000
500
2 000
300
1 200
3 000
1 700
800
1 500
1 100
2 000
3 000
600
Toplam Maliyet
(TL)
30 YIL
1,63
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
7,19
3,92
18,76
14,19
27,94
9,31
3,95
3,48
1,50
7,97
2,19
33,67
12,19
13,79
196,51
223,51
6.110,22
2.293,87
1.952,15
1.676,31
53.013,45
3.819,36
148.591,02
74.946,28
214.103,00
433.201,00
532.939,00
187.326,00
192.141,00
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
1,54
4,47
1,60
1,39
1,94
1,62
1,68
4,40
0,97
3,85
3,72
11,31
14,86
11,26
13,45
21,71
5,18
22,04
23,04
73,96
7,49
33,89
23,24
23,05
65,21
38,71
14,58
57,89
34,81
54,23
94,76
56,65
72,28
163,67
9.007,37
90,92
13,19
81,32
952,33
184,29
994,66
5,22
3.299,82
3.755,27
7.188,34
2.342,02
7.202,73
7.081,67
10.347,08
9.375,02
9.069,77
23.066,48
23.619,32
44.600,92
31.345,96
Bölge Adı
Ünite Adı
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
İzmir Kiraz Suludere
İzmir Ödemiş Konaklı
Manisa Akhisar Sazoba II
Manisa Salihli Yeşilkavak
Manisa Sarıgöl Çimentepe (Çöpköy)
İzmir Bayındır Elifli II
İzmir Bergama Bölcek II
İzmir Menderes Çamönü
İzmir Menderes Oğlananası
İzmir Ödemiş İlkkurşun
İzmir Tire Merkez (Turan Mah.)
Manisa Akhisar Mecidiye
Manisa Kırkağaç Merkez
Manisa Sarıgöl Dadağlı
İzmir Torbalı Pancar I
İzmir Tire Merkez (Turan Mahallesi) I
Manisa Akhisar Çobanhasan
Manisa Saruhanlı Yeniosmaiye I-İlave
Manisa Salihli Kabazlı I-İlave
İzmir Menemen Çukurköy I
İzmir Kemalpaşa Armutlu I-İlave
Manisa Akhisar Çamönü I
Manisa Salihli Taytan I
Manisa Akhisar Moralılar I
Manisa Salihli Köseali I (İlave)
Manisa Salihli Dombaylı I
Manisa Akhisar Sarıçalı I
Manisa Saruhanlı Yeniosmaniye II
Manisa Salihli Köseali I (İlave)
Manisa Kırkağaç Musahoca I
Manisa Sarıgöl Avşar I
Manisa Merkez Ortaköy Türkmenköy I
Manisa Salihli Yeniköy I
İzmir Kemalpaşa Sinancılar I
Manisa Alaşehir Soğanlı I
Manisa Salihli Akören I
Manisa Kırkağaç Alacalar I
Eskişehir Seyitgazi Yenikent
Kütahya Emet Hacıbekir
Kütahya Emet Susuzkaya
Kütahya Simav Beyce
Kütahya Simav Çaysimav I
Kütahya Simav Öreyler I
Eskişehir Seyitgazi Büyükdere
Kütahya Simav Aksaz I
Kütahya Simav Demirci I
Kütahya Simav Hisarbey
Kütahya Simav Öreyler II
Eskişehir Sivrihisar Aydınlı I
Eskişehir Sivrihisar Biçer I - II
Kütahya Emet Afşar
Kütahya Merkez Aslanapa
Kütahya Merkez Esenler
Kütahya Simav Yağıllar
Eskişehir Alpu Bozan I
Eskişehir Çifteler Hayriye
Eskişehir Mahmudiye Güllüce
Eskişehir Sivrihisar Göktepe I
Eskişehir Sivrihisar Göktepe II
Eskişehir Sivrihisar Koçaş
Kütahya Emet Zobu
Kütahya Merkez Çalköy
Kütahya Simav Çaysimav II
Eskişehir Mahmudiye T.Mecidiye I
Eskişehir Sivrihisar Aydınlı II
Eskişehir Sivrihisar Sığırcık I
Kütahya Merkez Kızılcakaya
Kütahya Simav Kelemyenice
Eskişehir Mahmudiye Kaymazyayla
Kütahya Emet Efeler
Kütahya Merkez Büyüksaka
Kütahya Simav Aksaz II
Eskişehir Alpu Bozan II
Eskişehir Mahmudiye İsmetpaşa
Eskişehir Merkez Sepetci
Eskişehir Merkez Türkmentokat
Eskişehir Seyitgazi Değişören
Kütahya Merkez Ağaçköy
Eskişehir Merkez Yenisofca
Kütahya Merkez Dedik
Kütahya Simav Bahtıllı
Kütahya Simav Demirci II
Eskişehir Beylikova Süleymaniye
Eskişehir Merkez Kalkanlı
Eskişehir Merkez Subren
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
Devir Tarihi Devir Yılı
09.08.2003
20/08/2003
19/08/2003
09.11.2003
08.12.2003
21/01/2004
20/07/2004
29/07/2004
17/08/2004
31/05/2004
23/06/2004
19/07/2004
09.06.2004
11.04.2004
31.12.2007
23.06.2008
08.10.2009
22.10.2009
09.10.2009
09.11.2009
07.09.2009
15.12.2009
22.12.2010
14.12.2011
14.12.2011
27.09.2012
25.09.2012
25.09.2012
03.10.2012
12.10.2012
15.10.2012
31.10.2012
19.10.2012
07.11.2012
22.11.2012
26.11.2012
29.11.2012
13.02.1978
25/01/1978
02.01.1978
02.07.1978
13/01/1978
20/01/1978
07.10.1979
08.07.1981
08.01.1983
08.01.1983
20/02/1984
03.01.1985
03.01.1985
08.01.1985
06.01.1985
06.01.1985
01.02.1985
01.02.1986
10.02.1986
01.03.1986
23/05/1986
10.02.1986
10.02.1986
01.02.1986
07.09.1986
18/02/1986
26/10/1987
26/03/1987
26/03/1987
22/09/1987
20/06/1987
03.01.1989
19/06/1989
19/08/1991
19/08/1991
11.02.1992
04.01.1993
25/05/1993
04.05.1993
17/05/1993
20/01/1993
01.05.1994
15/08/1994
20/01/1994
02.04.1994
19/01/1995
24/05/1995
10.04.1995
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1981
1983
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1989
1989
1991
1991
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
6
7
3
3
4
2
5
4
4
4
4
7
7
11
2
4
4
4
3
6
2
5
5
2
5
4
3
1
7
2
5
1
6
2
4
4
7
4
4
5
6
5
11
5
10
6
2
15
3
6
5
5
5
4
6
7
4
5
6
6
7
1
8
9
17
5
3
2
5
5
1
25
7
12
14
10
5
3
7
5
2
4
11
4
500
2 200
1 980
700
900
1 200
600
1 300
1 600
1 000
1 250
900
3 350
1250
5 250
315
940
690
875
750
1 375
750
1 565
2 250
625
1 440
1 865
960
260
2 364
1 000
1 346
360
1 000
605
835
1 320
3 500
2 100
1 650
2 500
2 500
2 400
5 900
2 000
4 000
2 300
600
6 700
700
3 200
2 000
1 800
2 400
2 500
2 200
3 500
2 500
3 000
1 700
3 200
1 800
300
3 500
4 200
7 500
1 600
1 300
400
1 900
2 200
500
8 000
4 000
5 000
7 000
2 200
2 100
600
2 900
1 300
1 000
600
6 200
700
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
39.321,08
37.962,40
52.150,17
28.098,27
21.575,10
33.688,35
21.826,13
31.811,03
33.379,29
92.009,18
63.761,11
41.031,93
65.660,21
81.067,13
712.309,00
162.430,00
299.425,00
466.396,00
348.507,00
307.394,00
476.531,00
84.458,00
411.064,00
418.482,00
55.724,00
257.870,00
332.516,00
273.133,00
76.015,00
683.704,00
286.701,00
673.523,00
145.748,00
758.051,00
335.126,00
475.431,00
516.832,00
3,21
3,76
3,93
1,98
2,91
2,13
12,39
4,03
5,39
5,31
6,25
61,75
3,02
20,09
16,18
13,15
5,40
19,55
131,29
62,90
22,70
107,68
80,00
34,32
63,24
8,49
75,37
196,88
268,17
128,35
22,69
36,13
22,98
626,44
93,93
3.784,56
1.810,48
3.561,38
2.310,04
1.901,98
752,20
1.066,85
5.802,83
2.069,73
777,15
1.922,03
1.307,32
470,09
Bölge Adı
Ünite Adı
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
Bilecik Gölpazarı Merkez
Kütahya Simav H.Hüseyinefendi
Kütahya Simav Nasa (Naşa Belediyesine Devir)
Eskişehir Alpu Aktepe
Eskişehir Merkez Çukurhisar
Eskişehir Merkez T. Mecidiye II
Kütahya Merkez Gümüşköy I
Kütahya Simav Aksaz II
Bilecik Gölpazarı Çımışkı
Eskişehir Alpu Güneli
Eskişehir Beylikova Merkez
Kütahya Merkez Dedik
Eskişehir Sivrihisar İstiklalbağı
Kütahya Merkez Gümüşköy II
Kütahya Merkez Ortaca
Kütahya Simav Kusumlar
Eskişehir Alpu Aktepe II
Eskişehir Alpu Karakamış
Eskişehir Alpu Osmaniye
Eskişehir Seyitgazi Yenikent (İlave)
Eskişehir Sivrihisar Memik
Eskişehir Sivrihisar Merkez
Kütahya Merkez Alayunt
Kütahya Merkez Yakaca
Kütahya Simav Bahtıllı (İlave)
Kütahya Simav Hisarbey II
Kütahya Simav Yağıllar (İlave)
Küthaya Simav Bahtılı II
Eskişehir Alpu Bozan (İlave)
Eskişehir Alpu Güneli II
Eskişehir Alpu Karakamış (İlave)
Eskişehir Günyüzü Kuzören I
Eskişehir Sivrihisar Yaverören I
Eskişehir Sivrihisar Yaverören İlave
Kütahya Altıntaş Eğmir I
Kütahya Aslanapa Çalköy II
Kütahya Aslanapa Gölbaşı I
Kütahya Aslanapa Merkez II
Kütahya Merkez Gevrekseydi I
Kütahya Pazarlar Yaykın I
Kütahya Simav Ahmetli I
Kütahya Simav Beciler I
Kütahya Tavşanlı İsaköy I
Kütahya-Merkez-Körs I-İlave
Kütahya Merkez Ahiler I
Kütahya Dumlupınar Eydemir I
Eskişehir Günyüzü Hamamkarahisar I
Ankara Beypazarı Kapullu I
Eskişehir Beylikova Doğanoğlu I
Eskişehir Çifteler Yıldızören I-İlave
Eskişehir Günyüzü Çardaközü I
Eskişehir Seyitgazi Ayvalı I
Eskişehir Seyitgazi Değişören II
Eskişehir Seyitgazi Sarayören I
Eskişehir Sivrihisar Aydınlı İlave
Eskişehir Sivrihisar Bahçecik I-İlave
Eskişehir Sivrihisar Göktepe III
Eskişehir Sivrihisar Selimiye I
Kütahya Merkez Doğaköy I
Kütahya Tepeköy Demirözü I
Eskişehir Beylikova Aşağı ve Yukarı Dudaş
Eskişehir Merkez Kıravdan
Eskişehir Seyitgazi Beykışla I
Eskişehir Mihalıççık Güce/Karageyikli I-İlave
Kütahya Simav Gölköy I-II
Kütahya Simav Gölköy İlave
Kütahya Belediyesi I (Kütahya Merkez Parmakören)
Eskişehir Merkez Beyazaltın (Sepetçi) İlave
Eskişehir Sivrihisar Gerenli I
Eskişehir Çifteler Hayriye II
Eskişehir Günyüzü Gümüşkonak I
Eskişehir Sivrihisar Dinek I
Eskişehir Alpu Çukurhisar I
Eskişehir Çifteler Eminekin I
Eskişehir Günyüzü Mercan I
Eskişehir Çifteler Orhaniye I-İlave
Eskişehir Merkez Kızılcaören I-İlave
Eskişehir Mahmudiye Kaymazyayla II
Eskişehir Gölpazarı Arıcaklar I
Eskişehir Mahmudiye Güllüce II
Eskişehir Merkez Cumhuriyet I
Eskişehir Merkez Beyazaltın II
Eskişehir Merkez Türkmentokat II-İlave
Eskişehir Sivrihisar Beyyazı I
Eskişehir Alpu Bahçecik I-İlave
Devir Tarihi Devir Yılı
15/10/1997
17/06/1997
14.08.2012
15/06/1998
27/11/1998
22/09/1998
06.01.1998
16/03/1999
15/01/2001
28/08/2001
03/04/2001
03.01.2002
18/06/2004
13/05/2004
28/04/2004
26/10/2004
12.01.2005
15.08.2005
15.08.2005
05.12.2005
02.09.2005
05.08.2005
15.02.2005
25.02.2005
27.07.2005
27.07.2005
15.02.2005
27.07.2005
01.06.2006
25.09.2006
18.01.2008
22.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
05.08.2008
05.08.2008
19.11.2008
05.08.2008
05.08.2008
05.08.2008
19.11.2008
19.11.2008
05.08.2008
11.06.2008
23.09.2008
23.09.2008
15.01.2009
04.02.2009
26.02.2009
04.02.2009
11.02.2009
23.03.2009
29.01.2009
09.02.2009
14.05.2009
16.02.2009
27.01.2009
07.01.2009
23.02.2009
11.02.2009
25.06.2009
25.02.2010
01.03.2010
02.03.2010
15.04.2010
15.04.2010
03.08.2010
11.08.2010
17.08.2010
19.08.2010
19.08.2010
19.08.2010
19.08.2010
29.09.2010
18.10.2010
08.10.2010
18.10.2010
25.11.2010
01.02.2011
14.02.2011
15.03.2011
10.11.2011
26.12.2011
10.02.2012
13.12.2012
1997
1997
2012
1998
1998
1998
1998
1999
2001
2001
2001
2002
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
5
5
5
8
10
20
2
5
4
7
7
5
4
2
2
3
6
5
9
1
5
9
5
3
1
4
1
4
7
4
1
3
7
3
4
6
3
5
3
2
3
3
2
4
3
4
5
3
3
10
3
5
4
4
2
7
4
6
2
7
5
4
5
8
2
1
2
1
5
6
3
5
5
2
2
5
6
3
1
1
4
5
4
5
6
2 100
1 400
2 500
1 800
2 500
7 000
350
600
700
1 800
2 600
2 100
750
500
700
400
1 540
3 700
3 600
400
1 000
2 000
2 460
1 350
230
1 280
480
910
2 400
1 000
740
440
1 690
565
875
1 690
680
2 000
1 250
1 130
440
690
375
940
1 500
1 440
750
750
875
2 190
750
625
750
690
875
1 250
2 000
2 370
690
1 900
1 315
750
1 315
1 750
500
250
750
500
1 190
2 875
1 250
1 375
1 190
625
250
1 000
1 750
1 125
625
625
2 000
2 125
2 190
815
3 000
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
3.799,74
6.681,33
7.338,03
15.401,01
21.691,74
47.131,14
3.989,55
16.960,80
19.460,83
14.072,98
14.011,76
19.367,10
168.643,98
52.907,90
49.234,64
54.706,95
168.817,71
228.674,00
299.391,00
29.004,00
105.592,00
225.141,00
178.060,12
137.804,16
23.758,00
97.148,00
26.541,89
93.584,00
167.975,00
133.988,67
72.797,00
297.474,00
442.979,00
234.816,00
308.264,00
442.391,00
238.899,00
421.932,00
289.519,00
169.848,00
193.192,00
188.904,00
170.994,00
322.637,00
187.687,00
308.214,00
386.302,00
191.999,00
238.594,00
682.472,00
170.363,00
366.036,00
268.006,00
271.248,00
165.278,00
679.861,00
346.931,00
541.877,00
230.039,00
547.775,00
337.244,00
319.857,00
334.944,00
653.908,00
101.111,00
36.314,00
165.156,00
89.178,00
471.293,00
751.081,00
279.037,00
528.436,00
556.211,00
262.978,00
125.016,00
548.559,00
530.791,00
283.415,00
93.264,00
132.732,00
436.165,00
252.047,00
359.524,00
584.697,00
823.375,00
Bölge Adı
Ünite Adı
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
Eskişehir Sivrihisar Kadıncık I
Eskişehir Mahmudiye Şerefiye I
Eskişehir Merkez Kozlubel I
Eskişehir Merkez Yahnikapan I
Eskişehir Alpu Büğdüz I
Eskişehir Seyitgazi Gümüşbel I
Eskişehir Alpu Karakamış I (İlave)
Eskişehir Merkez Danişment I
Kütahya Aslanapa Nuhören I
Eskişehir Merkez Gündüzler I
Eskişehir Seyitgazi Örencik I
Eskişehir Tepebaşı Kızılcaören I
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Konya Çumra Fethiye I
Konya Çumra Alibeyhöyüğü I
Konya Ereğli Kamışlıkuyu
Konya Ereğli Yeniköy
Karaman Merkez Eğilmez I
Karaman Merkez I
Konya Çumra Okçu I
Konya Ereğli Yenizengen I
Konya Karapınar Hasanoba I
Konya Meram Hatip I
Konya Meram Yenibahçe I
Konya Selçuklu Sarıcalar I
Niğde Altınhisar Merkez I
Niğde Altınhisar Yeşilyurt I
Niğde Altınhisar(Bor) Bayat I
Niğde Altınhisar(Bor) Çukurkuyu I
Niğde Altınhisar(Bor) Kayı I
Niğde Merkez Ağcaşar
Niğde Merkez Bağlama
Niğde Merkez İnli I
Niğde Merkez Kiledere
Konya Altınekin (Cihanbeyli) Topraklık I-II
Konya Ereğli Karaağaç
Niğde Altınhisar(Bor) Balcı I
Niğde Altınhisar(Bor) Karanlıkdere I
Niğde Altınhisar(Bor) Tepeköy I
Aksaray Merkez Taşpınar I
Karaman Merkez Kisecik I
Niğde Merkez Hasaköy I
Aksaray Eskil (Merkez) Eşmekaya I
Karaman K.Karabekir Yollarbaşı
Karaman Merkez Ortaoba I
Konya Çumra Arıkören II
Konya Çumra Süleymaniye
Niğde Merkez Bekarlar
Niğde Merkez Konaklı - (Misli Konaklı)
Karaman Merkez Akçaşehir I-IV
Karaman Merkez Eminler I
Konya Çumra Alibeyhöyüğü II-III
Konya Çumra Okçu II
Konya Çumra Timraş (Gökhöyük) I (Obruk Sul.)
Konya Karapınar Hasanoba II
Niğde Çiftlik Merkez I
Niğde Merkez Gölcük I
Niğde Merkez Sazlıca I
Karaman K.Karabekir Merkez I
Karaman Merkez Sudurağı I
Konya Güneysınır Merkez I
Konya Meram Dikmeli I
Konya Meram Lalebahçe
Niğde Altınhisar(Bor) Balcı II
Niğde Altınhisar(Bor) Karanlıkdere II
Niğde Altınhisar(Bor) Tepeköy II
Aksaray Eskil Güneşli I
Konya Altınekin Mantar I
Konya Meram Karahöyük
Konya Karatay Kızören (Obruk Sul.)
Niğde Çiftlik Çardak I
Karaman Merkez II-III
Karaman Merkez Mesudiye I
Konya Çumra Beylerce
Konya Çumra Apa I
Konya Karatay Katrancı I
Aksaray Merkez Ağaçlı
Karaman Merkez Akçaşehir V
Karaman Merkez Demiryurt I
Karaman Merkez Ortaoba II
Konya Çumra Dinlendik I
Konya Çumra Fethiye II
Konya Çumra İnli I
Konya Çumra Türkmencamili I
Konya Çumra Yörükcamili
Devir Tarihi Devir Yılı
20.12.2012
01.11.2012
30.10.2012
31.10.2012
09.10.2012
22.10.2012
22.10.2012
30.10.2012
09.11.2012
20.12.2012
09.11.2012
20.10.2014
21/04/1967
30/09/1967
07.09.1971
13/04/1971
21.04.1972
06.10.1974
06.10.1974
23/02/1974
02.08.1974
06.10.1974
18/02/1974
01.10.1974
19/06/1974
19/06/1974
19/06/1974
17/06/1974
07.11.1974
15/07/1974
11.05.1974
14/08/1974
08.01.1974
11.05.1974
01.02.1975
11.11.1975
03.11.1975
15/04/1975
03.11.1975
22/11/1976
17/11/1976
16/06/1976
10.12.1977
01.06.1977
11.09.1977
01.03.1977
06.09.1977
19/09/1977
14/04/1977
30/03/1978
24/05/1978
14/03/1978
09.01.1978
03.07.1978
09.12.1978
12.04.1978
02.10.1978
26/01/1978
24/04/1979
08.01.1979
08.06.1979
16/04/1979
23/01/1979
19/03/1979
13/08/1979
19/03/1979
14/11/1980
03.11.1980
23/10/1980
11.02.1981
13/07/1981
11.01.1983
09.01.1983
09.01.1983
05.08.1984
01.02.1984
03.11.1985
18/02/1985
02.07.1985
02.11.1985
20/09/1985
20/09/1985
02.07.1985
02.08.1985
20/09/1985
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
3
3
5
4
4
5
1
2
4
9
1
1
565
1 375
2 125
2 375
1 250
1 875
375
875
1 065
4 625
625
375
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
1967
1967
1971
1971
1972
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1981
1983
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1
9
4
3
7
5
3
10
8
13
12
16
19
5
6
3
5
15
9
3
15
17
13
8
2
8
10
16
17
5
9
13
54
10
5
4
39
17
38
28
5
8
28
6
6
13
5
7
8
1
1
1
20
15
20
2
18
17
3
7
15
7
4
11
12
12
10
41
54
5
500
23 100
1 400
900
3 300
2 750
17 200
3 000
4 000
4 150
6 500
5 200
10 800
2 800
2 400
1 150
3 100
7 550
3 100
1 200
8 800
9 250
6 800
3 800
1 250
3 700
3 200
9 900
8 900
2 000
2 500
7 900
29 250
3 700
2 250
1 000
20 000
7 000
19 740
18 700
2 000
2 500
3 300
11 150
2 700
3 500
6 400
2 500
1 850
3 300
400
500
500
12 200
7 700
9 000
2 000
600
10 250
10 300
1 900
3 000
6 000
1 800
2 500
6 000
7 000
4 000
4 500
17 600
28 000
1 300
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
363.484,00
557.946,00
656.131,00
477.961,00
471.309,00
548.905,00
116.404,00
185.625,00
515.896,00
1.067.909,00
168.502,00
84.516,00
0,15
,14
2,27
1,14
,37
2,23
1,41
1,02
2,03
2,31
3,35
3,11
5,05
5,17
1,45
1,72
0,82
1,47
4,02
3,19
,83
4,71
5,87
5,44
2,60
0,59
2,62
3,27
7,68
4,90
1,95
3,56
6,60
20,97
6,15
3,74
1,91
15,59
8,82
20,99
17,79
0,54
5,27
4,12
10,60
3,25
2,84
10,52
8,10
5,54
5,58
0,94
0,47
0,50
16,79
11,29
14,80
9,30
0,85
32,54
28,68
5,28
28,45
60,97
33,52
18,98
26,90
11,31
11,86
7,35
177,85
181,37
22,25
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Konya Meram Yenibahçe II
Konya Selçuklu Sarıcalar II
Konya Yunak Merkez I
Aksaray Eskil (Mezgitli Y. I)
Karaman Ayrancı Anbar I
Karaman Ayrancı Kale I
Karaman K.Karabekir Merkez II
Karaman Merkez Çoğlu I
Karaman Merkez Eğilmez II
Karaman Merkez Kaşoba I
Karaman Merkez Kisecik II-III
Karaman Merkez Süleymanhacı I
Konya Akören Merkez I
Konya Akören Orhaniye I
Konya Altınekin Akcaşar I
Konya Altınekin Mantar II
Konya Çeltik Gökpınar I-II
Konya Çeltik Merkez I
Konya Çumra Dineksaray I
Konya Çumra İçeriçumra I
Konya Çumra İçeriçumra II-III-IV
Konya Çumra Kuzucu I-II
Konya Çumra Okçu III
Konya Çumra Uzunkuyu I-II
Konya Güneysınır Erentepe I
Konya Güneysınır Merkez II
Konya Meram Kavak I
Konya Meram Kozağaç I
Konya Merkez Yarma
Konya Yunak İshakuşağı I-II
Konya Yunak Kıllar
Niğde Altınhisar Merkez III
Niğde Altınhisar Ulukışla I
Niğde Altınhisar Yeşilyurt II
Niğde Altınhisar(Bor) Bayat II
Niğde Altınhisar(Bor) Karanlıkdere
Niğde Merkez İnli II
Karaman K.Karabekir Merkez III
Karaman Merkez İslihisar I
Karaman Merkez Sudurağı II-III
Konya Altınekin Yenikuyu I
Konya Çumra Alibeyhöyüğü IV
Konya Çumra Avdul I
Konya Çumra Dinlendik II-III
Konya Güneysınır Erentepe II
Konya Kadınhanı Hacı Mehmetli I
Konya Karapınar Kayacık I
Konya Karapınar Ortaoba I
Konya Karatay Başgötüren I-II
Konya Karatay Sürüç I
Konya Seydişehir Tol I
Niğde Altınhisar Ulukışla II
Niğde Bor Merkez (Aliyer)
Konya Akören Orhaniye II
Konya Altınekin Hacınuman
Konya Altınekin Merkez I
Konya Çeltik Gökpınar II
Konya Çumra İçeriçumra V
Konya Çumra Okçu IV
Konya Güneysınır Erentepe III
Konya Kadınhanı Konurören
Konya Karatay Kemerlikolça I
Konya Meram Kozağaç II
Konya Merkez Harmancık
Konya Yunak Merkez II
Konya Yunak Yavaşlı
Niğde Altınhisar(Bor) Balcı III
Niğde Altınhisar(Bor) Çukurkuyu II
Niğde Merkez Sazlıca II
Karaman Merkez Kaşoba II
Karaman Merkez Süleymanhacı II
Konya Çeltik(Yunak) Doğanyurt
Konya Emirgazi Merkez I
Konya Karatay Kızören I
Konya Meram Beybes
Niğde Altınhisar Akmanlar I
Niğde Altınhisar(Bor) Çömlekçi I
Niğde Altınhisar(Bor) Kayı II
Niğde Altınhisar(Bor) Tepeköy III
Niğde Bor Bahçeli
Niğde Merkez Gölcük II
Niğde Merkez İnli III
Aksaray Ortaköy Çiftevi I
Konya Çumra Timraş (Gökhöyük) II
Konya Karatay Büyükburnak I
Devir Tarihi Devir Yılı
02.11.1985
02.12.1985
20/09/1985
17/01/1986
17/01/1986
17/01/1986
27/08/1986
17/01/1986
22/01/1986
27/08/1986
27/08/1986
11.05.1986
27/08/1986
11.05.1986
26/08/1986
13/01/1986
02.12.1986
24/02/1986
31/01/1986
17/01/1986
17/12/1986
17/01/1986
27/08/1986
27/08/1986
27/08/1986
11.05.1986
02.12.1986
02.12.1986
27/08/1986
31/01/1986
27/08/1986
02.12.1986
11.05.1986
16/06/1986
16/06/1986
27/08/1986
27/08/1986
24/04/1987
10.06.1987
28/04/1987
16/11/1987
19/10/1987
16/11/1987
10.01.1987
28/10/1987
19/10/1987
04.01.1987
15/10/1987
30/12/1987
04.01.1987
15/10/1987
16/11/1987
16/11/1987
18/03/1988
20/01/1988
22/03/1988
22/03/1988
22/03/1988
18/03/1988
25/03/1988
24/11/1988
16/08/1988
25/03/1988
07.01.1988
18/03/1988
05.10.1988
30/03/1988
18/03/1988
23/08/1988
05.10.1989
23/02/1989
18/04/1989
18/12/1989
23/02/1989
30.11.1989
16/02/1989
09.04.1989
06.05.1989
03.10.1989
06.05.1989
16/02/1989
17/03/1989
08.10.1990
10.12.1990
28/08/1990
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
1
4
3
11
12
4
3
12
7
3
14
3
3
6
10
26
13
14
5
15
44
12
12
22
14
9
6
6
6
14
9
1
4
1
1
1
3
4
5
21
12
23
5
12
3
6
10
18
17
15
10
3
7
3
6
3
1
3
14
1
3
7
1
10
4
4
4
2
3
4
5
6
7
4
1
2
3
3
2
1
11
7
4
8
500
2 400
1 000
3 500
6 000
1 800
1 100
3 800
3 500
1 900
8 000
1 500
1 500
3 000
2 500
11 000
5 500
5 800
2 300
8 000
23 500
3 700
5 700
8 800
6 000
3 000
2 000
2 500
2 700
5 300
4 200
600
1 500
500
600
600
1 100
1 800
2 500
9 000
5 800
10 000
1 300
2 700
1 100
1 800
5 500
7 000
7 300
6 000
4 500
900
3 500
2 000
2 800
1 000
400
1 500
7 000
300
1 000
3 900
400
4 300
1 400
1 000
900
900
900
2 000
2 300
1 500
2 300
1 300
1 050
500
800
1 800
1 000
700
4 000
3 200
800
4 000
3 260
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
11,77
18,78
4,36
57,77
60,69
43,18
27,96
50,65
22,95
26,58
55,89
25,82
26,53
78,87
32,89
121,76
77,03
224,70
18,65
20,16
408,10
73,61
50,04
219,09
92,65
69,60
43,02
36,85
29,87
39,42
95,85
5,36
42,51
4,68
5,05
5,08
13,91
50,52
131,92
304,62
193,35
385,54
121,64
148,27
87,56
88,19
169,96
283,05
311,63
215,79
144,13
79,33
94,67
105,97
145,47
90,22
12,74
85,07
272,31
28,53
65,70
229,51
31,39
265,87
103,55
102,22
89,61
33,41
102,97
113,92
147,81
181,78
291,73
120,32
55,70
78,21
145,72
68,06
49,18
31,92
422,90
225,33
103,22
10,77
572,10
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Konya Yunak Turgut
Niğde Merkez Çavdarlı I
Aksaray Merkez İncesu I
Karaman K.Karabekir Merkez IV
Karaman Merkez Boyalıtepe I
Karaman Merkez Sudurağı IV
Konya Akören Merkez II
Konya Çumra Alibeyhöyüğü V
Konya Çumra İçeriçumra VI
Konya Ereğli Kutören I
Konya Kadınhanı Alabağ
Konya Kadınhanı Avşarlı
Konya Seydişehir Gevrekli
Konya Yunak Karayayla
Niğde Bor Kaynarca I
Karaman Merkez Burunoba I
Konya Akören Orhaniye III
Konya Beyşehir Sadıkhacı
Konya Çumra Apa II
Konya Çumra Uzunkuyu III
Konya Karapınar Cumhuriyet I
Konya Karapınar Hasanoba III
Konya Karatay Kemerlikolça II
Konya Karatay Yenikent
Konya Meram Hatip II
Aksaray Eskil Ortakuyu I
Konya Altınekin Yenikuyu Ek
Konya Cihanbeyli Böğrüdelik
Konya Çumra Arıkören
Konya Çumra Türkmencamili III
Konya Çumra Uzunkuyu III-A
Konya Ereğli Belkaya I
Konya Karapınar K.Aşlama I
Konya Karapınar Kayacık II.
Konya Yunak Eğrikuyu
Niğde Altınhisar(Bor) Tepeköy
Aksaray Ortaköy Harmandalı
Karaman Ayrancı Kale II
Karaman K.Karabekir Merkez V
Karaman Merkez Akçaşehir IV
Karaman Merkez Burunoba II
Karaman Merkez Çoğlu II
Karaman Merkez Demiryurt II
Karaman Merkez Eminler II
Karaman Merkez Kisecik IV
Karaman Merkez Kisecik IV-A
Karaman Merkez Yuvatepe
Konya Akören (Çumra) Ahmediye
Konya Altınekin Akçaşar II
Konya Altınekin Koçaş
Konya Altınekin Merkez II
Konya Altınekin Yenikuyu II
Konya Çeltik Gökpınar II-A
Konya Çumra Alibeyhöyüğü VI
Konya Çumra Avdul II
Konya Çumra B.Aşlama
Konya Çumra Dinlendik IV
Konya Çumra Güvercinlik I
Konya Çumra İnli II
Konya Çumra Kuzucu III
Konya Çumra Sürgüç
Konya Çumra Yenisu
Konya Emirgazi Merkez I-A
Konya Ereğli Eskizengen
Konya Ilgın Çavuşcugöl I
Konya Kadınhanı Karahisarlı
Konya Karapınar Akören I
Konya Karapınar Cumhuriyet I-A
Konya Karapınar Merkez I
Konya Karapınar Merkez II
Konya Karapınar Sazlıpınar
Konya Karapınar Yenikuyu I
Konya Meram Hatunsaray
Konya Selçuklu Y.Pınarbaşı
Konya Yunak Kıllar II
Konya Yunak Yığar
Niğde Altınhisar Akmanlar II-III
Niğde Altınhisar(Bor) Çömlekci II
Niğde Altınhisar(Bor) Çukurkuyu II
Niğde Bor Hallaç
Niğde Bor Kızılca I
Niğde Çiftlik Merkez II
Niğde Merkez (Çiftlik) Gösterli I
Niğde Merkez (Çiftlik) Kayırlı
Niğde Merkez İçmeli Ek
Devir Tarihi Devir Yılı
15/05/1990
09.03.1990
28/08/1991
18/02/1991
18/02/1991
02.11.1991
16/09/1991
20/02/1991
27/02/1991
28/02/1991
18/10/1991
15/01/1991
13/02/1991
22/10/1991
20/02/1991
30/11/1992
16/11/1992
24/11/1992
16/11/1992
06.03.1992
16/11/1992
16/11/1992
20/08/1992
25/12/1992
11.02.1992
18/05/1993
29/06/1993
20/05/1993
14/05/1993
21/05/1993
17/06/1993
21/05/1993
09/03/1993
09/03/1993
31/03/1993
30/03/1993
21/03/1994
21/03/1994
11/04/1994
17/03/1994
17/03/1994
15/05/1994
17/03/1994
19/04/1994
14/04/1994
30/06/1994
31/05/1994
15/08/1994
19/09/1994
21/09/1994
15/04/1994
30/06/1994
10/08/1994
30/11/1994
12/05/1994
17/03/1994
25/10/1994
17/08/1994
27/12/1994
28/12/1994
15/08/1994
01/09/1994
21/02/1994
28/12/1994
31/03/1994
31/08/1994
19/04/1994
26/05/1994
29/08/1994
29/08/1994
27/06/1994
19/08/1994
27/06/1994
17/03/1994
15/04/1994
19/08/1994
18/03/1994
26/05/1994
07/07/1994
01/09/1994
01/06/1994
18/04/1994
16/08/1994
30/06/1994
20/07/1994
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
4
6
9
6
17
10
4
13
7
4
5
4
11
5
4
5
6
7
10
9
4
3
16
1
9
1
9
11
10
2
7
6
9
4
1
6
5
13
10
5
9
11
6
13
2
8
5
3
5
14
8
11
13
6
12
6
10
8
9
11
8
1
5
10
5
7
1
9
19
7
7
5
7
2
9
10
2
5
6
5
4
3
2
1
1 800
900
2 500
4 000
2 400
5 600
4 200
1 500
7 000
2 500
1 500
1 500
1 250
3 500
1 400
2 000
2 000
1 100
2 500
4 000
2 500
2 000
1 500
8 000
400
5 500
200
4 700
5 800
5 500
1 000
3 000
3 300
6 000
1 400
500
1 300
2 000
5 000
4 500
2 700
4 200
6 800
3 300
5 600
1 200
3 300
1 600
700
1 200
4 000
4 500
4 400
6 000
2 000
6 600
2 500
5 800
3 700
2 300
4 800
4 000
400
2 700
4 000
2 300
3 800
500
4 800
10 500
3 800
2 800
1 800
2 500
1 200
3 600
2 300
400
2 250
1 700
2 000
1 600
700
700
300
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
142,12
271,89
802,21
588,42
260,92
379,38
1.280,65
258,78
999,41
515,16
168,11
151,18
315,03
723,66
274,79
597,66
814,49
638,90
721,02
500,98
834,06
384,82
349,32
3.005,90
221,75
2.007,32
172,99
1.803,71
1.903,49
2.263,28
629,42
1.496,96
1.285,95
1.811,41
676,70
301,95
1.188,99
1.684,42
5.894,07
3.164,49
2.402,82
4.551,35
3.875,22
2.367,90
4.598,27
1.596,02
3.511,26
2.799,52
595,61
1.323,30
6.787,00
4.942,97
5.329,61
10.242,80
1.822,14
2.737,20
3.919,47
4.370,67
6.450,23
8.458,58
3.541,20
3.723,45
328,59
3.203,80
2.046,67
1.410,02
608,69
417,12
3.549,34
5.817,83
4.827,74
2.763,76
2.517,24
3.871,71
745,28
2.325,73
4.290,01
796,27
3.034,59
4.406,34
991,88
1.745,42
2.072,00
1.688,90
449,85
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Niğde Merkez Sofular
Niğde Merkez Sofular II-A
Niğde Merkez Şeyhler
Aksaray Güzelyurt Gaziemir
Karaman Ayrancı Anbar II
Karaman Merkez Boyalıtepe II
Konya Beyşehir Doğanbey
Konya Çeltik Merkez II
Konya Çeltik Torunlar
Konya Çumra Dinlendik IV-A
Konya Çumra Seçme
Konya Emirgazi G.Yayla S.Kuyu-Kızıl Kuyu
Konya Emirgazi Işıklar
Konya Emirgazi Merkez II
Konya Ereğli Belkaya II
Konya Ereğli Kutören II
Konya Ereğli Sazgeçit
Konya Güneysınır Merkez III
Konya Karapınar Emirhaçyayla I
Konya Karapınar Güzelkışla
Konya Karapınar İslik I
Konya Karapınar Karakışla
Konya Karapınar Merkez III
Konya Karapınar Oymalı I
Konya Karapınar Taşpınar I
Konya Karatay Akörenkışla
Konya Karatay Kızören II
Konya Meram Kavak II
Konya Merkez İslihisar II
Niğde Altınhisar Ulukışla III
Niğde Altınhisar Yeşilyurt
Niğde Altınhisar Yeşilyurt (İlave)
Niğde Bor Bentkavak
Niğde Bor Kaynarca II
Niğde Bor Kemerhisar
Niğde Çiftlik Asmasız
Niğde Çiftlik Kula
Niğde Merkez Çarıklı
Niğde Merkez Gölcük
Niğde Merkez İçmeli II
Niğde Merkez İnli IV
Aksaray Merkez İncesu II
Karaman Merkez Dinek
Karaman Merkez Sinci II
Konya Akören Çatören
Konya Akören Orhaniye IV
Konya Çumra B.Aşlama II
Konya Çumra İnli
Konya Çumra Türkmencamili IV
Konya Çumra Uzunkuyu V
Konya Karapınar Yenikuyu II
Konya Karatay Katrancı II
Niğde Merkez Değirmenli
Niğde Merkez Kızılören
Aksaray Eskil Eşmekaya II
Aksaray Merkez B.Sekeller
Karaman Merkez Eğilmez III
Konya Çumra İçeriçumra VII
Konya Çumra Okçu
Konya Ereğli Tatlıkuyu
Konya Karapınar Akçayazı I
Konya Karapınar Bunsal Yaşça Tilkili Y.
Konya Karapınar Cumhuriyet
Konya Karapınar K.Aşlama II
Konya Karapınar Sırçalı
Konya Karatay Sürüç II
Konya Meram Dikmeli II
Konya Yunak Saray
Niğde Bor Bereke
Niğde Merkez Hacıbeyli
Aksaray Eskil Başaran
Aksaray Eskil (Bayramdüğün Y.)
Aksaray Eskil (Mezgitli Y. II)
Aksaray Eskil Ortakuyu II
Aksaray Eskil Sağsakyayla
Aksaray Merkez İncesu II
Aksaray Merkez Karaören
Aksaray Ortaköy Sarıkaraman
Karaman K.Karabekir Kızılkuyu
Karaman Merkez IV
Karaman Merkez İslihisar II
Karaman Merkez Kılbasan I
Karaman Merkez Süleymanhacı III
Konya Altınekin Borukkuyu
Konya Çeltik Kaşören
Devir Tarihi Devir Yılı
26/05/1994
30/05/1994
30/06/1994
09/01/1995
05/07/1995
11/07/1995
05/07/1995
19/01/1995
29/05/1995
05/07/1995
30.04.1995
05/07/1995
05/07/1995
02/02/1995
06/07/1995
29/05/1995
29/05/1995
05/07/1995
07.05.1995
06/07/1995
09/01/1995
10/07/1995
15/08/1995
19/01/1995
11/07/1995
06/01/1995
29/05/1995
25/09/1995
02.02.1995
09/01/1995
09/01/1995
29/12/1995
09/01/1995
10/01/1995
29/05/1995
18/01/1995
09/01/1995
29/05/1995
06/07/1995
06/07/1995
02/02/1995
08.05.1996
12.10.1996
09.09.1996
06.10.1996
23/10/1996
08.12.1996
08.02.1996
15/08/1996
08.05.1996
05/08/1996
30/09/1996
17/04/1996
08.07.1996
15/04/1997
08.01.1997
04.04.1997
21/03/1997
14/03/1997
17/03/1997
30.04.1997
21/10/1997
05.04.1997
17/03/1997
11.06.1997
17/03/1997
04.08.1997
04.04.1997
04.05.1997
12.03.1997
28/05/1998
09/06/1998
09/06/1998
12/10/1998
22/05/1998
14/12/1998
13/10/1998
08/06/1998
11/09/1998
21/09/1998
21/05/1998
30/09/1998
10/09/1998
20/10/1998
23/06/1998
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
2
3
2
5
4
4
5
11
1
6
9
5
7
7
10
7
8
7
7
10
5
15
8
12
6
7
5
10
7
1
1
8
3
4
2
2
8
2
2
5
2
4
3
5
1
5
2
6
5
6
5
1
1
8
10
3
9
3
3
7
4
1
5
8
3
2
11
2
6
7
8
4
9
4
9
3
2
7
8
3
4
4
9
10
800
700
1 000
300
1 650
2 000
1 400
1 750
4 500
300
1 300
3 500
1 500
3 000
3 000
3 700
2 600
3 000
2 750
2 400
6 200
2 300
9 000
3 200
5 800
1 500
3 150
1 800
4 800
2 160
300
300
4 000
1 200
1 700
600
800
1 700
1 200
500
1 350
1 200
1 700
1 000
1 100
400
3 000
1 000
3 500
3 000
2 700
2 000
300
600
3 200
5 000
1 500
4 500
1 600
1 900
3 000
1 900
150
2 500
2 000
1 300
700
4 400
400
1 300
1 500
3 000
1 500
3 750
1 700
2 000
1 100
400
3 000
4 500
1 500
2 400
2 200
4 000
5 000
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
87,54
946,96
1.376,57
1.299,94
5.847,85
5.173,17
1.895,63
3.068,31
4.844,05
11.665,59
588,05
3.732,88
10.682,46
4.644,42
5.725,26
11.392,84
10.590,53
4.166,37
9.854,64
11.094,34
8.242,86
7.816,08
4.175,97
16.380,48
6.260,37
11.157,29
3.504,76
6.491,10
2.216,33
5.862,72
960,66
1.422,97
6.039,10
4.015,24
303,11
1.440,61
1.610,71
6.119,63
2.009,92
753,27
5.321,51
2.050,89
3.879,58
92,76
4.790,89
1.568,21
5.023,71
2.947,06
6.597,43
7.005,25
3.874,63
6.153,21
546,31
1.270,46
12.395,14
17.907,21
4.932,54
13.239,14
3.407,37
5.801,29
10.410,49
8.909,35
1.458,97
7.827,85
12.694,12
2.007,70
3.784,96
10.023,83
2.998,05
1.218,72
14.583,81
15.191,36
7.105,20
31.502,64
8.669,49
23.076,67
14.722,30
2.539,08
17.553,23
17.582,42
4.761,23
2.646,00
9.171,17
13.562,40
24.614,61
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Konya Çumra Taşağıl
Konya Çumra Ürünlü
Konya Emirgazi Yamaç
Konya Ilgın Argıthanı
Konya Kadınhanı Hacımehmetli II
Konya Kadınhanı Kamışlıöz
Konya Karapınar Akören II
Konya Karapınar Hanyıkığı
Konya Karapınar Merkez IV
Konya Karapınar Ortaoba II
Konya Karapınar Serpek Yayla
Konya Karataş Kemerlikolça III
Konya Karatay Büyükburnak
Konya Sarayönü Başhöyük
Niğde Altınhisar(Bor) Kayı
Niğde Çiftlik Merkez
Karaman Ayrancı Anbar III
Karaman Ayrancı Kale III
Karaman Ayrancı Kavuklar
Karaman K.Karabekir Merkez VI
Karaman Merkez Akçaşehir VII
Karaman Merkez Burunoba III
Karaman Merkez Karacaören
Karaman Merkez Mesudiye II
Konya Beyşehir Göçü
Konya Çumra Alibeyhöyüğü VII
Konya Emirgazi Demirci
Konya Emirgazi Merkez III
Konya Emirgazi Türbe
Konya Karapınar Demiryalı I
Konya Karapınar Yavşançukuru
Konya Karatay Başgötüren III
Konya Karatay Burunkuyu
Konya Seydişehir Tol II
Niğde Çamardı Kocapınar
Niğde Merkez Çayırlı
Aksaray Eskil Eşmekaya III
Karaman Ayrancı Anbar IV
Karaman Merkez Çoğlu III
Konya Altınekin Mantar III
Konya Altınekin Yenikuyu III
Konya Çeltik Gökpınar III
Konya Çumra Arıkören IV
Konya Emirgazi Çandır
Konya Ilgın Çavuşcugöl II
Konya Karapınar Emirhaçyayla II
Konya Karapınar Hasanoba III
Konya Karapınar K.Aşlama
Konya Karapınar Kayacık III
Konya Karapınar Oymalı II
Konya Sarayönü Gözlü I
Konya Selçuklu Yükselen
Niğde Altınhisar(Bor) Çukurkuyu IV
Niğde Çiftlik Çardak II
Niğde Çiftlik Ovalıbağ
Niğde Merkez Çavdarlı II
Niğde Merkez Gösterli II
Karaman Ayrancı Kale IV
Karaman Merkez Demiryurt (İlave)
Karaman Merkez Demiryurt III
Karaman Merkez Kılbasan II
Karaman Merkez Kisecik V
Karaman Merkez Sudurağı V
Konya Akören Ahmediye
Konya Akören Süleymaniye
Konya Cihanbeyli Böğrüdelik II
Konya Çumra B.Aşlama (İlave)
Konya Çumra B.Aşlama III
Konya Çumra Güvercinlik
Konya Çumra İçeriçumra Koop.Kuyu.
Konya Çumra Türkmenkarahöyük
Konya Emirgazi Giynik Yayla II
Konya Emirgazi Merkez
Konya Ereğli Belkaya Tümen Sarallı Y
Konya Ereğli Beyören
Konya Ereğli Kutören (İlave)
Konya Ereğli Kutören III
Konya Ilgın Argıthanı
Konya Ilgın Boğazkent
Konya Karapınar Büyükbece I
Konya Karapınar İslik II
Konya Karapınar Sazlıpınar I
Konya Karapınar Sazlıpınar II
Konya Karatay İpekler
Konya Seydişehir Çavuş
Devir Tarihi Devir Yılı
26/05/1998
25/06/1998
25/09/1998
26/05/1998
27/07/1998
26/05/1998
30/09/1998
10/09/1998
25/10/1998
25/06/1998
06/08/1998
20/10/1998
20/07/1998
01/10/1998
14/10/1998
06/08/1998
23/02/1999
17/02/1999
23/08/1999
18/02/1999
19/07/1999
03.03.1999
17/02/1999
30/07/1999
25/11/1999
08/11/1999
18/11/1999
18/11/1999
18/11/1999
18/11/1999
18/11/1999
17/11/1999
23/11/1999
25/11/1999
10.11.1999
03/08/1999
26/06/2000
15/08/2000
20/06/2000
16/06/2000
03/02/2000
12/07/2000
12/12/2000
06/06/2000
26/09/2000
25/04/2000
24/04/2000
03/07/2000
17/07/2000
01/12/2000
17/04/2000
10/11/2000
10/07/2000
28/09/2000
26/06/2000
20/06/2000
20/06/2000
10/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
07.11.2001
10/01/2001
16/01/2001
03/01/2001
02/01/2001
16/01/2001
19/02/2001
02/01/2001
02/01/2001
07.11.2001
10/01/2001
19.02.2001
27/02/2001
10/01/2001
10/01/2001
12/03/2001
11/01/2001
04/01/2001
27/03/2001
22/01/2001
04/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
10/01/2001
04/01/2001
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
7
8
3
6
5
4
13
3
28
4
10
5
6
11
2
4
10
2
10
6
10
3
8
4
2
3
2
6
10
10
4
23
7
4
2
1
4
6
6
17
17
12
5
6
10
13
3
2
7
13
10
1
5
1
1
4
2
7
1
6
3
3
9
3
1
9
2
4
1
1
6
2
2
6
9
2
9
1
2
9
3
12
2
4
5
4 300
4 800
500
2 000
800
2 500
6 500
1 500
15 000
2 500
4 300
2 400
3 000
4 500
1 200
1 300
3 500
800
3 750
1 700
5 100
600
3 000
1 800
750
1 600
500
1 400
2 100
3 300
2 200
9 400
3 400
1 200
900
600
1 600
3 200
1 100
9 500
9 000
4 550
2 400
1 950
3 000
5 000
1 350
800
4 250
5 500
2 850
800
2 350
500
550
1 000
600
2 800
450
2 550
1 650
1 150
2 950
1 150
500
4 700
1 000
1 700
450
520
2 650
1 000
800
1 800
3 200
800
3 650
500
600
3 000
1 400
5 200
800
1 300
2 000
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
12.571,68
21.161,17
3.322,05
13.843,04
17.140,87
9.184,44
31.616,05
6.368,25
57.300,94
3.710,24
21.068,95
5.493,58
14.018,02
31.486,23
2.460,99
4.629,89
60.953,69
8.316,73
16.108,84
28.131,24
56.577,75
9.234,56
32.138,73
10.690,62
8.702,74
11.868,95
10.934,75
16.329,95
35.425,40
56.815,94
19.140,47
83.568,69
25.251,48
10.719,70
7.937,32
3.621,19
22.536,09
40.565,74
32.619,35
82.146,88
61.585,66
62.893,57
14.372,88
42.009,77
26.436,17
60.590,73
10.474,36
4.712,16
21.387,86
38.214,27
52.660,08
669,41
23.999,00
4.745,87
7.376,48
20.411,64
14.547,67
46.868,52
3.489,34
46.674,18
20.816,71
18.889,73
40.474,39
23.933,73
7.704,10
60.384,37
12.149,52
25.207,54
6.659,82
3.245,61
50.055,67
14.282,03
7.552,48
52.039,12
34.106,02
12.787,73
55.205,48
5.874,69
7.675,21
54.160,80
23.933,73
31.254,78
13.355,87
14.465,59
30.149,97
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Konya Yunak Merkez (İlave)
Niğde Altınhisar Akçaören
Niğde Altınhisar Ulukışla IV
Niğde Çiftlik Azatlı (İlave)
Aksaray Eskil (Merkez) Güneşli II
Karaman Merkez Demiryurt IV
Karaman Merkez Kisecik (İlave)
Karaman Merkez Ortaoba III
Karaman Merkez Osmaniye
Konya Cihanbeyli Günyüzü
Konya Çeltik Gökpınar IV
Konya Çeltik Mevlütlü Yayla
Konya Çumra İçeriçumra VIII
Konya Çumra Kuzucu (İlave)
Konya Çumra Kuzucu IV
Konya Çumra Türkmencamiili V
Konya Doğanhisar Uncular
Konya Ereğli Beyören (İlave)
Konya Ereğli Taşağıl
Konya Ereğli Yenizengen II
Konya Güneysınır Alanözü
Konya Güneysınır Erentepe IV
Konya Güneysınır Merkez IV
Konya Ilgın Harmanyazı
Konya Kadınhanı Meydanlı
Konya Karapınar Cumhuriyet II
Konya Karapınar Karakışla (İlave)
Konya Karapınar Kazanhöyük
Konya Karapınar Merkez V
Konya Karapınar Samuk Yayla
Konya Karapınar Taşpınar II
Konya Karapınar Yenikuyu III
Konya Karatay Katrancı (İlave)
Konya Karatay Katrancı III
Konya Karatay Topraklı Yayla
Konya Meram Kayadibi
Konya Sarayönü Başhöyük (İlave)
Niğde Altınhisar Akmanlar IV
Niğde Altınhisar(Bor) Balcı
Niğde Altınhisar(Bor) Bayat III
Niğde Bor Kaynarca III
Niğde Bor Kızılca II
Niğde Çamardı Kavlaktepe
Niğde Çiftlik Azatlı
Niğde Çiftlik Duvarlı
Niğde Merkez Çayırlı (İlave)
Aksaray Eskil KüçükBozcamahmut
Aksaray Ortaköy Çiftevi II
Konya Altınekin Topraklık III
Konya Beyşehir Doğancık
Konya Beyşehir Karaali
Konya Çumra Okçu V
Konya Çumra Türkmenkarahöyük II
Konya Ereğli Bozağıl
Konya Ereğli Kuzukuyusu
Konya Kadınhanı Kabacalı (İlave)
Konya Karapınar Akçayazı II
Konya Karapınar Akören III
Konya Karapınar Akören IV
Konya Karapınar Bunsal Yaşça Tilkili Y.(İlave)
Konya Karapınar Hasanoba V
Konya Karapınar Oymalı III
Konya Karatay Başgötüren III
Konya Karatay Katıroğlu Eğrikuyu Yay.
Konya Sarayönü Gözlü II
Niğde Altınhisar(Bor) Çömlekçi III
Niğde Merkez Güllüce
Niğde Merkez Hacıabdullah
Niğde Merkez Hasaköy II
Niğde Merkez Kayırlı II
Konya Çumra Alibeyhöyüğü VIII
Konya Çumra B.Aşlama IV
Konya Çumra Dinlendik V
Konya Çumra Yörükcamili II
Konya Emirgazi Giynik Yayla (İlave)
Konya Emirgazi Giynik Yayla III
Konya Emirgazi Giynik Yayla IV
Konya Ereğli Belkaya III
Konya Ilgın Orhaniye
Konya Kadınhanı Kabacalı
Konya Karapınar Büyükbece II
Konya Karapınar Demiryalı II
Konya Karapınar İslik III
Konya Karapınar K.Aşlama (İlave)
Konya Karatay Beşağıl
Devir Tarihi Devir Yılı
22/02/2001
15/01/2001
05/04/2001
27/02/2001
03.01.2002
03.01.2002
02.12.2002
13/02/2002
30/12/2002
02.04.2002
02.07.2002
02.07.2002
04.04.2002
03.01.2002
03.01.2002
30/10/2002
02.08.2002
02.07.2002
27/12/2002
09.05.2002
02.07.2002
02.07.2002
30/01/2002
27/12/2002
25/12/2002
19/04/2002
01/03/2002
13/02/2002
03.07.2002
13/02/2002
08/02/2002
12/02/2002
04.08.2002
04.08.2002
02.07.2002
02.05.2002
15/02/2002
13/02/2002
05.01.2002
17/05/2002
27/12/2002
13/05/2002
20/03/2002
29/03/2002
30/12/2002
03.11.2002
23/12/2003
13/10/2003
30/10/2003
03.03.2003
12.01.2003
20/11/2003
11.06.2003
12.12.2003
12.02.2003
18/11/2003
11.12.2003
08.11.2003
08.11.2003
14/11/2003
29/08/2003
12.05.2003
12.11.2003
03.12.2003
18/11/2003
20/11/2003
16/09/2003
28/08/2003
14/01/2003
01.06.2003
04.08.2004
22/01/2004
05.03.2004
21/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
02.12.2004
29/04/2004
13/05/2004
05.05.2004
31/05/2004
05.04.2004
05.05.2004
02.12.2004
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
5
5
3
1
8
2
1
4
6
9
7
6
6
1
7
2
6
1
5
12
2
10
3
6
3
5
1
14
4
10
6
2
1
2
7
2
1
10
2
7
4
4
1
2
5
1
5
6
5
1
4
4
3
7
5
1
10
11
6
1
3
5
5
8
5
2
5
3
5
3
12
2
4
2
1
10
8
7
2
3
3
3
3
1
7
1 000
1 800
1 000
300
3 500
800
400
2 250
2 500
3 300
2 650
3 250
2 400
300
2 100
1 250
2 350
250
2 800
4 360
1 400
2 000
1 200
1 700
1 570
1 750
500
6 500
2 100
4 800
2 400
600
300
600
2 900
400
400
2 950
800
3 000
1 430
1 300
450
1 000
1 400
600
2 050
1 410
2 810
400
920
2 100
1 690
1 500
3 000
500
4 760
6 870
3 740
500
1 560
1 990
2 000
3 200
1 420
510
1 500
1 600
2 540
860
7 500
1 050
1 400
540
280
2 810
2 250
2 610
1 200
1 500
1 130
1 050
1 350
520
2 000
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
15.324,36
33.408,94
19.292,32
11.522,17
90.332,50
26.121,35
12.746,38
52.889,66
36.457,15
105.294,64
69.535,80
82.845,81
61.906,66
9.662,34
66.289,75
21.322,47
80.891,19
12.266,25
39.412,55
33.040,55
18.273,61
123.785,11
36.857,01
64.373,68
6.851,12
55.414,15
3.672,41
144.337,87
41.699,84
104.902,81
39.078,39
18.323,64
8.944,14
16.671,57
63.607,77
15.018,31
11.218,79
121.822,57
6.151,79
22.484,21
16.514,57
15.874,46
21.561,01
4.094,45
14.895,63
9.703,49
72.672,84
9.090,01
81.152,33
3.332,69
65.379,84
57.086,10
86.921,03
146.285,03
94.186,74
23.755,85
140.740,78
107.594,76
66.787,60
19.215,78
28.802,57
81.443,30
69.025,75
61.303,23
132.258,86
38.280,15
34.982,03
43.963,41
19.304,82
5.531,01
262.229,36
27.998,90
67.818,28
18.504,91
23.537,30
182.535,80
197.656,28
81.092,63
12.932,50
63.583,10
71.134,38
51.259,55
66.242,66
18.591,03
123.433,88
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
Ünite Adı
Konya Karatay Büyükburnak II
Konya Karatay Kızboğan Yaylası
Konya Karatay Kızören III
Konya Karatay Sürüç III
Aksaray Ortaköy Yukarı Kabakulak
Konya Altınekin Borukkuyu II
Konya Çeltik Gökpınar (İlave)
Konya Çumra Apa (İlave)
Konya Çumra Sürgüç (İlave)
Konya Çumra Sürgüç II
Konya Çumra Taşağıl (İlave)
Konya Çumra Uzunkuyu (İlave)
Konya Karatay Akörenkışla II
Konya Karatay İpekler (İlave)
Niğde Merkez İnli
Niğde Ulukışla Beyağıl
Aksaray Eskil (Bayramdüğün Y. II)
Aksaray Eskil (Mezgitli Y. III)
Konya Altınekin Kızboğan
Konya Çumra Alibeyhöyüğü (İlave)
Konya Emirgazi Demirci II
Konya Emirgazi İkizli
Konya Karatay Başgötüren (İlave)
Konya Seydişehir Yaylacık
Konya Yunak Kuzören
Niğde Altınhisar(Bor) Karanlıkdere IV
Niğde Bor Bentkavak II
Niğde Bor Emen
Niğde Bor Seslikaya
Niğde Çiftlik Kayırlı (İlave)
Niğde Merkez Şeyhler II
Aksaray Eskil Karakol I
Karaman K.Karabekir Mecidiye I
Karaman K.Karabekir Özyurt I-İlave
Karaman Merkez Çoğlu III
Karaman Merkez Eğilmez IV
Karaman Merkez İslihisar III-İlave
Konya Akören Çatören II
Konya Akören Orhaniye IV-İlave
Konya Beyşehir Çukurağıl I
Konya Çeltik Gökpınar IV
Konya Çeltik Merkez III
Konya Çumra Alibeyhüyüğü VIII-İlave
Konya Çumra Apasaraycık (İlave)
Konya Çumra Apasaraycık I
Konya Çumra Avdul III-İlave
Konya Çumra Güvercinlik II
Konya Çumra İçeriçumra VII-İlave
Konya Çumra İnli IV
Konya Çumra Kuzucu İlave
Konya Çumra Sürgüç (İlave)
Konya Çumra Sürgüç II
Konya Emirgazi İkizli İlave
Konya Emirgazi Merkez III
Konya Ereğli Belkaya (H.Meccan Yay.) I
Konya Ereğli Belkaya III
Konya Ereğli Eskizengen II
Konya Ereğli Kutören (Velifakılı) I-İlave
Konya Ereğli Kutören IV
Konya Ereğli Kuzukuyusu II
Konya Ereğli Sazgeçit III
Konya Ereğli Sazgeçit İlave
Konya Ereğli Tümensarallı I-İlave
Konya Güneysınır Merkez IV
Konya Ilgın Argıthanı II
Konya Ilgın Kapaklı I
Konya Karapınar İslik III-İlave
Konya Karatay Kızören Obruk
Konya Kulu Kozanlı I
Konya Meram Yeşiltekke I
Konya Sarayönü Gözlü II
Konya Sarayönü Kuyulusebil I-İlave
Konya Seydişehir Çavuş II
Konya-Karapınar-Tilkiliyayla II.Kısım
Konya-Meram-Yatağan
Konya-Selçuklu-Çaltı I.Kısım
Konya-Selçuklu-Çaltı İlave
Niğde Çiftlik Merkez IV
Niğde Merkez Gösterli III
Aksaray Eskil Ortakuyu Yaylası İlave
Aksaray Merkez Darıhöyüğü I
Aksaray Merkez Kutluköy I-İlave
Aksaray Merkez Yenikent I
Karaman Ayrancı Dokuzyol İlave
Karaman K.Karabekir Merkez VII
Devir Tarihi Devir Yılı
30/03/2004
26/04/2004
20/04/2004
03.05.2004
02.12.2005
21.03.2005
21.03.2005
07.01.2005
06.09.2005
06.09.2005
07.01.2005
01.04.2005
02.05.2005
04.07.2005
07.09.2005
03.01.2005
27.03.2007
27.03.2007
08.02.2007
11.07.2007
18.06.2007
08.02.2007
10.08.2007
30.01.2007
01.02.2007
28.02.2007
19.02.2007
30.01.2007
30.01.2007
12.02.2007
12.03.2007
30.01.2008
11.01.2008
30.01.2008
11.01.2008
10.03.2008
11.09.2008
16.09.2008
11.01.2008
10.01.2008
11.01.2008
30.01.2008
28.10.2008
30.01.2008
30.01.2008
30.01.2008
11.01.2008
28.10.2008
30.01.2008
25.04.2008
17.03.2008
17.03.2008
08.09.2008
30.01.2008
12.08.2008
20.08.2008
30.01.2008
30.01.2008
30.01.2008
21.10.2008
11.08.2008
11.08.2008
16.09.2008
30.01.2008
15.08.2008
11.08.2008
11.01.2008
15.05.2008
13.02.2008
30.01.2008
12.09.2008
30.01.2008
11.01.2008
23.10.2008
22.10.2008
16.10.2008
16.10.2008
10.03.2008
11.01.2008
29.01.2009
29.01.2009
16.02.2009
20.01.2009
27.01.2009
10.02.2009
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
14
5
12
10
3
5
2
3
2
2
1
1
8
1
1
3
4
17
5
7
2
8
5
1
3
3
5
5
4
2
2
6
6
4
5
7
8
4
6
3
11
8
3
2
1
6
4
5
4
3
2
6
1
5
9
2
7
17
10
5
7
1
4
8
3
5
15
6
4
6
12
7
4
9
2
3
2
3
7
3
1
10
7
1
7
5 700
1 450
4 720
4 210
1 400
2 910
900
1 230
810
810
510
430
2 570
360
360
950
1 600
6 960
1 800
3 510
650
2 770
2 000
300
1 650
1 690
2 650
2 900
2 300
570
780
3 300
2 750
1 120
1 760
3 280
3 315
500
2 150
460
4 440
3 660
1 500
910
460
1 830
2 360
2 875
1 780
815
860
2 570
625
1 770
4 370
565
3 330
6 060
3 970
2 375
4 375
625
1 065
2 900
690
2 120
8 040
5 250
2 120
1 430
3 875
3 640
1 470
5 125
500
1 440
565
1 140
2 540
1 500
375
2 625
3 500
500
2 875
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
276.658,18
31.902,06
223.979,15
101.460,90
29.169,03
60.401,66
58.405,78
43.021,58
32.150,73
52.278,76
20.134,06
10.625,61
27.298,43
17.883,12
20.449,14
9.360,57
51.452,26
447.326,00
18.636,22
450.674,00
42.486,63
52.410,61
131.979,00
28.705,00
117.418,54
12.243,01
53.960,29
100.508,67
81.437,20
29.635,73
68.037,00
452.347,00
268.123,00
257.748,00
238.113,00
539.936,00
535.237,00
160.762,00
292.647,00
133.158,00
467.984,00
543.008,00
213.335,00
88.272,00
70.916,00
425.994,00
193.181,00
181.500,00
114.790,00
156.796,00
112.752,00
263.270,00
38.997,00
290.653,00
535.459,00
108.429,00
454.958,00
787.898,00
644.407,00
324.889,00
418.746,00
33.824,00
149.337,00
629.095,00
168.404,00
303.150,00
859.983,00
87.178,37
206.744,00
412.903,00
646.920,00
419.369,00
184.107,00
431.209,00
45.084,00
194.499,00
128.147,00
111.086,00
635.551,00
125.843,00
39.143,00
609.095,00
237.065,00
90.083,00
301.506,00
Bölge Adı
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ANKARA
Ünite Adı
Karaman Merkez Boyalıtepe İlave
Karaman Merkez Eminler İlave
Karaman Merkez Kılbasan III
Karaman Merkez Osmaniye II-İlave
Karaman Merkez SuDurağı İlave
Konya Akören Süleymaniye II-İlave
Konya Altınekin Merkez III
Konya Altınekin Merkez III-IV
Konya Çeltik Gökpınar VI
Konya Çumra Büyükaşlama III
Konya Çumra Büyükaşlama İlave
Konya Çumra Gökhüyük I
Konya Çumra Seçme II
Konya Çumra Taşağıl II
Konya Çumra Taşağıl İlave
Konya Çumra Türkmen Karahöyük II
Konya Emirgazi Besiciyayla I
Konya Emirgazi Çandır İlave
Konya Emirgazi Giynikyayla III-İlave
Konya Emirgazi Güvezli Yayla I
Konya Ereğli Çakmak I
Konya Ereğli Taşbudak I
Konya Ereğli Ulumeşe I
Konya Güneysınırı Erentepe İlave
Konya Halkapınar Büyükdoğan I
Konya Kadınhanı Başkuyu I
Konya Karapınar Cumhuriyet İlave
Konya Karapınar Küçükaşlama III-İlave
Konya Karapınar Samukyaylası I
Konya Karapınar Yenikuyu III
Konya Karatay Çengilti İlave
Konya Meram Dikmeli II
Konya Meram Kavak I
Konya Sarayönü Özkent I
Konya Seydişehir Bostandere I
Konya Yunak Koçyazı I
Konya Yunak Merkez İlave
Niğde Bor (Altınhisar) Balcı İlave
Niğde Çiftlik Kitreli I
Niğde Çiftlik Kula II
Niğde Çiftlik Ovalıbağ İlave
Konya Yunak Kıllar III
Karaman Merkez Beydilli I-İlave
Konya Seydişehir Ketenli I
Konya Karatay İsmil I
Niğde Bor Bereke İlave
Konya Ereğli Aşıklar
Konya Yunak Eğrikuyu
Aksaray Merkez Armutlu
Niğde Bor Bayatsalı (Çukurkuyu) V
Konya Çeltik Küçükhasan I
Aksaray Eskil Sağsakyayla II
Konya Selçuklu Kızılcakuyu I
Niğde Bor Kaynarca IV
Konya Karatay Divanlar I
Konya Ayrancı Dokuzyol I
Aksaray Merkez Gökçe I
Konya Doğanhisar Konakkale I
Niğde Bor Tepeköy (Altınova) II
Aksaray Merkez Karataş
Konya Kadınhanı Başkuyu II
Konya Meram Hatunsaray II
Konya Çeltik Kaşören II
Konya Karatay Kızboğan Yaylası İlave
Konya Karapınar Hanyıkığı İlave
Konya Karatay Şatır I
Konya Çumra Adakale II
Konya Selçuklu Çaldere II
Konya Sarayönü Karatepe II
Konya Kadınhanı Kolukısa II
Aksaray Ortaköy Pınarbaşı (Yukarıkabakulak) II
Konya Karatay Çengilti I
Konya Sarayönü Ladik I
Konya Doğanhisar Başköy I
Aksaray Gülağaç Bekarlar II
Konya Doğanhisar Merkez I
Aksaray Ortaköy Hacımahmutuşağı I
Konya Emirgazi Işıklar I
Konya Beyşehir Sevindik I
Konya Karatay Başgötüren I (İlave)
Konya Güneysınır Ağaçoba I
Konya Kadınhanı Saçıkara I
Konya Sarayönü Karatepe I
Çorum Kargı Merkez
Devir Tarihi Devir Yılı
28.01.2009
27.01.2009
10.02.2009
23.06.2009
27.01.2009
18.02.2009
28.01.2009
28.01.2009
10.02.2009
27.01.2009
27.01.2009
10.02.2009
17.02.2009
27.02.2009
27.02.2009
12.02.2009
02.03.2009
28.02.2009
19.02.2009
19.02.2009
11.02.2009
19.02.2009
28.01.2009
27.02.2009
28.01.2009
28.01.2009
28.01.2009
19.02.2009
24.02.2009
18.02.2009
06.04.2009
02.03.2009
02.03.2009
25.02.2009
26.02.2009
18.02.2009
28.01.2009
27.01.2009
03.03.2009
10.02.2009
08.07.2009
18.09.2009
12.10.2009
23.10.2009
18.12.2009
30.12.2009
28.01.2009
10.02.2009
28.01.2009
13.02.2009
15.01.2010
01.02.2010
08.03.2010
19.08.2010
16.02.2010
07.07.2010
03.09.2010
08.11.2010
22.10.2010
29.11.2010
26.10.2010
23.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
30.12.2010
31.12.2010
30.12.2010
20.10.2011
18.11.2011
29.11.2011
25.11.2011
24.11.2011
21.11.2012
28.12.2012
28.12.2012
04.02.2013
28.02.2013
29.03.2013
25.09.2013
03.10.2013
30.12.2013
03.02.2014
03.01.1976
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
1976
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
1
3
14
8
3
6
8
12
7
1
5
11
1
18
4
9
7
5
13
3
4
7
2
4
1
7
2
11
2
11
7
2
1
8
4
4
1
1
2
2
1
7
7
1
9
4
4
1
3
4
4
4
8
2
11
2
1
1
1
2
7
5
7
3
3
6
2
6
6
6
500
1 440
8 750
2 375
1 065
1 940
2 500
3 190
3 125
625
2 625
3 500
125
8 875
2 500
4 500
1 500
1 940
3 440
625
1 440
2 000
500
1 250
625
2 440
690
5 750
500
3 315
3 625
440
190
2 500
1 500
875
190
500
750
750
500
2 690
2 940
500
4 250
1 000
2 500
250
1 125
1 250
1 125
2 375
3 000
875
5 500
815
500
190
375
625
2 625
1 565
2 375
1 375
1 375
3 750
1 000
1 875
1 690
2 440
4
7
1
3
3
3
2
3
4
2
3
6
2
5
1 315
2 625
375
750
1 500
1 500
750
625
1 440
750
750
2 000
690
3 200
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
70.160,00
188.435,00
838.888,00
481.322,00
145.957,00
470.486,00
372.159,00
625.082,00
451.517,00
41.803,00
185.885,00
481.437,00
85.898,00
149.756,00
800.956,00
687.266,00
518.798,00
283.367,00
622.404,00
193.211,00
204.813,00
524.069,00
75.561,00
247.401,00
41.289,00
532.051,00
69.593,00
431.372,00
78.229,00
513.502,00
374.808,00
104.859,00
52.855,00
434.697,00
259.092,00
163.223,00
45.999,00
37.908,00
143.256,00
124.034,00
46.559,00
540.721,00
396.068,00
88.460,00
442.455,00
195.000,00
3.291,00
2.052,00
25.225,00
68.803,00
168.392,00
27.332,00
360.754,00
255.192,00
779.314,00
152.855,00
82.574,00
134.225,00
107.112,00
171.629,00
382.869,00
404.845,00
793.549,00
280.260,00
342.923,00
674.923,00
190.331,00
654.034,00
615.439,00
601.140,00
71.638,00
366.360,00
632.233,00
141.081,00
377.400,00
332.157,00
288.437,00
171.613,00
211.891,00
379.764,00
238.170,00
258.713,00
922.885,00
225.991,00
2,26
Bölge Adı
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
Ünite Adı
Çorum Mecitözü Tanrıvermiş
Çorum Mecitözü Çitli
Çorum Sungurlu Yekbaş
Kırıkkale Merkez Aş.Mahmutlar
Çankırı Ilgaz Bükçük I-II
Çankırı Ilgaz Kaleköy
Çankırı Kızılırmak Hallaçlı
Çankırı Merkez Ayan İçyenice
Çankırı Ilgaz Merkez
Ankara Elmadağ Kayadibi
Ankara Nallıhan Kabaca
Çankırı Ilgaz Bükçük III
Çorum Mecitözü Gökçebel
Kırıkkale Merkez Ahili
Ankara Beypazarı Yeşilağaç (Gürağaç) I
Ankara Polatlı Hacıosmanoğlu I
Ankara Polatlı Hacıosmanoğlu İlave
Ankara Polatlı Uzunbeyli I
Ankara Beypazarı Başören I
Ankara Polatlı Yüzükbaşı I-İlave
Ankara Polatlı Yüzükbaşı İlave
Çankırı Merkez Akçavakıf I
Çorum Mecitözü Boğazkaya
Çorum Mecitözü Terken I
Ankara Çubuk Hacılar I
İçel Silifke Akdere
Adana Kadirli Kümbet
Hatay Erzin Merkez I
Hatay Erzin Yeşilkent I-II
İçel Gülnar Hacı İshaklı
İçel Gülnar Işıklı
Hatay Dörtyol Yeniköy I
Hatay Erzin Merkez (Yeşilkent Ek)
Hatay Kırıkhan 408 Evler I
Hatay Dörtyol Merkez I
Hatay Reyhanlı Bakmita
Adana Osmaniye Akyar I
Hatay Dörtyol İcadiye I
Adana Osmaniye Nurdağı
Hatay Dörtyol İcadiye II
Hatay Erzin Yeşilkent III
Hatay Reyhanlı Uzunkavak
Hatay Kırıkhan 408 Evler II III İlave
Adana Osmaniye Akyar II
Hatay İskenderun Uluçınar I
Hatay Erzin Yeşilkent IV
Hatay Erzin Merkez II
Hatay Kırıkhan 408 Evler III
Hatay Reyhanlı Kumlu
Hatay Dörtyol Merkez II
Hatay Reyhanlı Kumlu (İlave)
Adana Osmaniye Akyar (İlave)
Hatay Dörtyol Yeniköy II
Hatay Erzin Yeşilkent (İlave)
Hatay Kırıkhan 408 Evler IV
Hatay Erzin Merkez III
Hatay Reyhanlı Uzunkavak
Hatay İskenderun Uluçınar II
Hatay Kırıkhan Güventaş (Kazkeelli'den ayrılma)
Hatay Kırıkhan Kagallıkeli (Kazkeelli'den ayrılma)
Hatay Kırıkhan Kazkelli I (Kazkeelli'den ayrılma)
Hatay Kırıkhan Kazkelli II (Kazkeelli'den ayrılma)
Hatay Dörtyol Yeniköy (Yeniyurt) İlave
Hatay Reyhanlı Gölsuyu
Adana Osmaniye Akyar (İlave)
Hatay Erzin Merkez (ilave)
Hatay Erzin Merkez (ilave)
Hatay Erzin Merkez IV
Hatay Erzin Yeşilkent (İlave)
Hatay Erzin Yeşilkent (İlave)
Hatay Reyhanlı Bakmita (İlave)
Hatay Reyhanlı Bakmita (İlave)
Hatay Dörtyol İcadiye(Altınçağ) III
Hatay Erzin Başlamış I
Hatay Erzin Merkez İlave
Hatay Erzin Yeşilkent İlave
Hatay Reyhanlı Tayfur Sökmen I
Hatay Dörtyol Merkez İlave
Hatay Kırıkhan 88 İskan Evleri I
Hatay Erzin Başlamış İlave
Hatay Kırıkhan Ceylanlı I
Hatay Erzin Merkez (Kırmıtlı Mevki) I-İlave
Hatay İskenderun Uluçınar (Arsuz) Haymaseki II
Hatay Dörtyol İcadiye (Altınçağ) IV
Hatay Reyhanlı Tayfur Sökmen II
Devir Tarihi Devir Yılı
12.09.1976
01.02.1979
14/03/1984
10.07.1985
01.07.1988
11/12/2000
11/12/2000
11/12/2000
09/04/2001
25/07/2002
15/03/2002
15/12/2003
15/12/2003
20.10.2006
26.11.2008
31.12.2008
31.12.2008
03.11.2008
21.11.2008
26.11.2008
26.11.2008
03.11.2008
12.11.2009
05.10.2012
29.05.2014
13/04/1971
19/07/1974
11.08.1974
11.08.1974
10.11.1974
11.05.1974
31/03/1976
16/03/1976
10.01.1976
27/09/1978
13/06/1978
16/05/1979
26/06/1981
01.10.1983
29/12/1983
29/06/1983
29/12/1983
01.12.1984
13/05/1986
14/07/1986
03.07.1989
02/10/1990
21/05/1990
21/05/1990
06/12/1994
14/11/1995
08/11/1996
08/11/1996
08/11/1996
08/11/1996
20/10/1997
22/12/1997
09/03/1998
02/08/2001
02/08/2001
02/08/2001
02/08/2001
11.12.2003
29/05/2003
06.01.2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20.07.2005
20.07.2005
28.11.2007
28.11.2007
14.11.2008
14.11.2008
15.11.2008
31.07.2009
10.03.2009
25.11.2009
29.12.2009
03.09.2010
25.07.2011
17.10.2011
31.10.2011
1976
1979
1984
1985
1988
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2003
2003
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2012
2014
1971
1974
1974
1974
1974
1974
1976
1976
1976
1978
1978
1979
1981
1983
1983
1983
1983
1984
1986
1986
1989
1990
1990
1990
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1998
2001
2001
2001
2001
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2011
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
6
2
6
8
9
4
4
6
4
4
5
4
4
6
7
4
2
6
4
6
2
5
6
4
4
2
14
56
65
5
2
9
2
10
32
1
7
12
35
11
2
5
6
2
26
2
4
2
9
1
2
1
5
1
2
6
3
8
5
6
5
6
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
6
7
2
2
5
2
7
1
6
8
1
4
6
3 500
600
1 750
2 500
4 000
800
900
1 600
1 400
1 400
1 300
1 970
1 300
1 800
1 815
1 250
625
2 620
1 065
1 440
750
1 815
1 125
1 315
625
600
4 800
22 500
25 500
1 100
400
4 500
800
4 500
12 000
400
3 200
4 900
19 800
5 500
1 000
2 000
2 300
1 000
10 500
700
1 300
800
4 000
300
500
250
2 200
300
750
1 550
1 100
2 900
2 000
2 000
2 000
2 300
460
300
470
400
400
1200
820
820
300
300
2 560
2 290
690
875
1 750
750
2 625
315
2 250
2 815
375
1 440
2 250
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
14 YIL
30 YIL
30 YIL
20 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
3,38
2,27
4,54
21,36
99,61
29.908,12
15.047,51
19.882,43
21.282,96
26.436,80
23.751,91
67.306,58
83.188,85
101.120,00
439.968,00
351.946,00
172.583,00
575.106,00
415.599,00
573.571,00
185.121,00
309.173,00
339.663,00
496.462,00
243.504,00
0,19
2,87
16,14
15,55
0,60
0,18
4,12
0,39
5,71
12,90
0,40
5,40
14,15
37,96
33,02
3,57
42,27
19,17
5,40
144,78
96,99
300,23
162,93
927,74
590,41
3.609,63
572,16
5.231,45
1.127,79
3.373,80
12.274,33
7.939,02
12.112,92
33.310,13
35.409,61
24.958,34
33.979,70
21.180,17
12.463,29
24.007,38
48.269,43
21.212,54
84.814,78
59.688,36
67.423,16
33.945,30
24.050,50
679.796,00
911.327,00
194.442,00
208.806,00
702656,00
204.627,00
1.088.785,00
170.532,00
892.126,00
1.454.211,00
11.455,97
778.244,00
873.228,00
Bölge Adı
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
ADANA
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
Ünite Adı
Hatay Kırıkhan Aktaş (Sarıkeçili) I
Hatay Erzin Başlamış I
Hatay Erzin Merkez (Yoncadüzü Mevkii)
Hatay Erzin Yeşilkent III (Pamuklukır Mevkii)
Hatay Erzin Merkez (Kırmıtlı Mevkii) II
Hatay Erzin Yeşilkent III
Amasya Merzifon Buğdaylı
Tokat Erbaa Karayaka I
Tokat Erbaa Salkımören I
Amasya Gümüşhacıköy Merkez I
Samsun Bafra Dedeli
Amasya Gümüşhacıköy Doluca I
Amasya Merkez Akyazı
Amasya Merkez Halifeli
Samsun Çarşamba Kurtahmetli ve Boyacılı
Amasya Merkez Gediksaray
Amasya Merzifon Alıcık I
Amasya Merkez Karaali
Amasya Merkez Sarımeşe
Amasya Merkez Tatar
Amasya Merkez Yolyanı I
Samsun Bafra Doğankaya
Amasya Gümüşhacıköy Çetmi I
Amasya Gümüşhacıköy Gümüş I
Amasya Gümüşhacıköy Keçiköy
Amasya Gümüşhacıköy Merkez II
Amasya Merzifon Bahçekent
Amasya Merzifon Eymir
Tokat Merkez Çamlıbel I-II
Amasya Merkez Aydınca
Amasya Merzifon Hanköy I
Amasya Merzifon Yakup I
Amasya Gümüşhacıköy Eslemez
Amasya Gümüşhacıköy Güplüce
Amasya Merkez Ezinepazarı
Amasya Merkez Kaleköy I
Amasya Merzifon Bulak
Amasya Merzifon Karatepe
Amasya Göynücek Çaykışla
Amasya Göynücek Gaffarlı
Amasya Merkez Küçük Kızılca
Amasya Göynücek Sığırçayı
Amasya Gümüşhacıköy Çetmi II
Amasya Gümüşhacıköy Gümüş II
Amasya Merkez Değirmendere
Amasya Merzifon Alıcık II
Amasya Merzifon Hanköy II
Amasya Merzifon Yakup (ilave)
Amasya Merkez Uygur I
Amasya Merzifon Hayrettin
Amasya Göynücek Başpınar
Amasya Göynücek Terziköy
Amasya Merkez Keşlek
Amasya Merkez Sarıyar
Amasya Merkez Toklucak I
Amasya Suluova Uzunoba
Tokat Erbaa Karayaka II
Tokat Erbaa Salkımören II
Amasya Merzifon Koçköy
Tokat Niksar Gözpınar
Amasya Göynücek Kışlabeyi
Amasya Merkez Kaleköy II
Amasya Merkez Uygur II
Amasya Göynücek İkizyaka
Amasya Merkez Yolyanı II
Amasya Göynücek Aşağı Çulpara
Amasya Göynücek Damlaçimen
Amasya Göynücek Damlaçimen (ilave)
Amasya Göynücek Şıhlar
Amasya Göynücek Şıhlar II
Amasya Gümüşhacıköy Merkez (Saray) III
Amasya Merkez Duruca (Lap)
Amasya Merkez Kaleköy (ilave)
Amasya Merzifon Yakup (ilave)
Amasya Merzifon Yakup II
Sinop Boyabat Cemalettin
Sinop Boyabat Darıözü
Sinop Boyabat Daylı
Sinop Boyabat Karacaören
Sinop Boyabat Osmanköy
Sinop Boyabat Ömer ve Bektaş
Sinop Boyabat Yabanlı ve Hacıahmetli
Sinop Durağan Alpaşalı
Sinop Durağan Dağdelen
Sinop Durağan Yalnızkavak
Devir Tarihi Devir Yılı
31.05.2011
21.11.2011
20.12.2013
20.12.2013
31.12.2012
19.08.2014
16/09/1974
10/01/1974
10/01/1974
15/07/1975
20/08/1975
08/12/1976
09/12/1976
22/12/1976
20/02/1976
03/06/1977
03/06/1977
03/03/1978
03/03/1978
03/03/1978
03/03/1978
08/12/1978
06/09/1979
26/07/1979
31/01/1979
11/01/1979
11/01/1979
01/08/1979
09/03/1979
10/09/1980
06/05/1980
07/05/1980
10/08/1981
15/04/1981
10/08/1981
10/08/1981
10/08/1981
10/08/1981
14/12/1984
14/12/1984
23/01/1985
24/09/1986
30/10/1986
30/09/1986
30/10/1986
30/10/1986
30/10/1986
30/10/1986
02/09/1987
22/09/1987
26/11/1988
06/01/1988
26/08/1988
26/08/1988
26/08/1988
30/06/1988
07/01/1988
07/01/1988
14/08/1991
14/08/1991
05.03.1994
12.07.1994
12.07.1994
23/05/1997
20/05/1997
09.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
06.01.2004
06.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
09.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
08.05.2004
09.01.2004
07.01.2004
10.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
09.01.2004
07.01.2004
07.01.2004
2011
2011
2013
2013
2012
2014
1974
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1984
1984
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1991
1991
1994
1994
1994
1997
1997
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
2
4
2
4
12
2
3
8
5
10
6
5
2
2
13
3
4
5
5
5
3
5
4
3
5
1
1
2
53
2
5
2
3
4
4
4
3
6
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
2
2
3
5
2
2
2
2
5
3
3
2
1
3
2
1
2
4
3
2
1
1
2
2
1
2
3
2
2
3
1
2
2
750
1 250
750
1 500
4 500
845
1 800
3 800
1 300
3 800
3 200
2 500
1 100
1 000
7 200
1 300
1 000
2 300
2 200
1 550
1 800
2 700
1 400
650
2 300
100
750
800
18 300
500
1 800
350
1 800
1 700
2 000
1 700
1 000
2 100
600
500
1 700
500
500
400
900
300
600
500
1 700
900
300
300
900
600
1 900
1 900
1 000
1 200
1 000
1 000
2 300
1 000
1 350
800
600
1 500
870
430
770
1 530
980
310
390
420
850
1 000
300
800
1 200
1 000
1 250
750
300
800
1 100
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
294.425,00
778.146,00
204.734,00
477.405,00
1.663.233,00
390.305,00
1,19
1,75
1,22
3,63
1,16
2,72
1,73
1,14
3,08
1,98
3,24
1,34
2,10
1,09
1,05
1,27
4,62
1,65
5,08
0,33
1,16
1,27
16,59
1,18
4,41
1,90
3,78
4,46
6,23
3,91
2,74
6,59
3,46
5,87
9,33
17,26
18,96
12,73
15,00
11,98
9,95
7,76
6,03
41,44
5,97
7,80
49,82
41,55
69,26
34,97
57,14
58,84
62,49
127,40
1.792,74
1.009,40
1.069,76
2.233,49
2.240,65
43.695,11
46.304,21
22.415,28
28.902,85
97.463,37
51.951,25
4.064,10
13.706,98
31.979,93
58.664,80
39.188,30
8.182,94
29.426,76
40.377,79
31.535,23
52.653,32
47.911,22
14.385,39
22.830,91
31.782,25
Bölge Adı
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
Ünite Adı
Sinop Durağan Yalnızkavak (ilave)
Sinop Durağan Yalnızkavak II
Sinop Durağan Yeşilkent
Sinop Durağan Yeşilkent (ilave)
Sinop Durağan Yeşilkent (ilave)
Sinop Saraydüzü Korucuk
Amasya Göynücek Hasanbey
Amasya Göynücek Kervansaray
Amasya Gümüşhacıköy Çetmi II
Amasya Gümüşhacıköy Doluca II
Amasya Gümüşhacıköy Güplüce II
Amasya Merkez Albayrak
Amasya Merkez Mahmatlar
Amasya Merkez Yeşildere
Amasya Merzifon Alıcık II
Amasya Merzifon Bulak II
Sinop Boyabat Alibeyli
Sinop Boyabat Bağlıca
Sinop Boyabat Çarşak
Sinop Boyabat Edil
Sinop Boyabat Gazidere
Sinop Boyabat Gökçeağaçsakızı
Sinop Boyabat Ilıca
Sinop Boyabat Ilıca (İlave)
Sinop Boyabat Kadınlı
Sinop Boyabat Ömer ve Bektaş (İlave)
Sinop Boyabat Salar
Sinop Durağan Akçabük
Sinop Durağan Aşağı Karacaören
Sinop Durağan Hacıoğlan
Sinop Durağan Merkez
Sinop Durağan Yandak
Sinop Durağan Yukarı Karacaören
Sinop Gerze Yaykıl
Tokat Yeşilyurt Çıkrık
Amasya Göynücek Yassıkışla I
Amasya Göynücek Yassıkışla I
Amasya Merkez Musaköy I
Amasya Merkez Sarımeşe II
Sinop Boyabat Bağlıca (İlave)
Sinop Boyabat Cemalettin (İlave)
Sinop Boyabat Eğlence I
Sinop Durağan Merkez (İlave)
Tokat Niksar Kiracı I
Tokat Niksar Kümbetli I
Amasya Göynücek İkizyaka I
Amasya Gümüşhacıköy Keçiköy II
Amasya Gümüşhacıköy Keçiköy İlave
Amasya Merkez Sevincer I
Amasya Merkez Toklucak I-II
Amasya Merzifon Karatepe II
Sinop Boyabat Osman İlave
Tokat Erbaa Akkoç I
Tokat Niksar Gürçeşme I
Sinop Durağan Alpaşalı I
Sinop Boyabat Çarşak I
Amasya Merkez Mahmatlar İlave
Amasya Göynücek Asar I
Sinop Boyabat Alibeyli İlave
Sinop Boyabat Daylı İlave
Tokat Niksar Yakınca I
Sinop Boyabat Çarşak İlave
Sinop Boyabat Okçumehmetli I
Amasya Merkez Kaleboğazı I
Amasya Merzifon Saraycık I
Amasya Merzifon Eymir II
Amasya Merkez Sarıkız I
Amasya Merkez Kaleköy III
Sinop Boyabat Çatpınar I
Amasya Merkez İlyasköy I
Amasya Gümüşhacıköy Bademli I
Amasya Göynücek Kavaklı I
Amasya Merzifon Yakup II (İlave)
Amasya Merzifon Koçköy II
Amasya Gümüşhacıköy Çavuş I
Amasya Merkez Boğaköy I
Sinop Boyabat Ilıca I
Samsun Vezirköprü Narlısaray (Aşağı Narlı) I
Tokat Zile Hacılar I
Sinop Boyabat Kadınlı İlave
Tokat Merkez Kocacık I
Amasya Gümüşhacıköyj Eslemez II
Amasya Gümüşhacıköy Eslemez İlave
Sinop Boyabat Salar İlave
Tokat Zile Emirdolu I-İlave
Devir Tarihi Devir Yılı
09.01.2004
09.01.2004
09.01.2004
07.01.2004
09.01.2004
25/08/2004
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.09.2005
01.07.2005
01.07.2005
01.06.2007
01.06.2007
28.05.2007
28.05.2007
28.05.2007
01.06.2007
10.12.2007
01.07.2007
28.05.2007
01.07.2007
15.02.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.07.2008
01.01.2009
01.09.2009
01.09.2009
20.10.2009
01.12.2009
09.11.2010
28.11.2010
23.11.2010
14.01.2011
11.01.2011
07.01.2011
27.01.2011
04.02.2011
06.06.2011
29.07.2011
08.08.2011
06.05.2011
06.07.2012
15.11.2012
27.11.2012
30.11.2012
27.11.2012
15.11.2012
15.11.2012
28.11.2012
15.11.2012
04.12.2012
01.02.2013
01.02.2013
18.02.2013
18.01.2013
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
1
1
1
2
1
2
6
4
2
2
3
4
3
4
4
2
2
2
3
4
4
4
2
1
5
2
3
4
2
5
5
3
1
1
3
3
2
1
1
4
1
3
3
2
4
1
3
1
4
5
5
3
2
4
1
1
1
2
3
2
5
1
3
2
3
2
2
3
6
3
2
3
3
2
3
3
2
2
1
1
1
3
2
1
2
550
550
380
760
380
370
2 500
1 600
830
940
1 200
2 200
1 160
1 500
1 020
800
1 010
730
1 420
2 500
1 100
1 600
710
360
3 100
1 170
1 500
2 000
600
1 830
1 830
1 500
500
500
940
1 460
980
270
470
1 460
580
1 120
1 100
440
1 220
400
1 140
380
1 250
1 190
2 565
2 125
750
750
375
625
500
750
1 690
1 250
1 000
375
1 875
315
1 250
1 000
1 125
1 125
3 750
1 500
565
1 190
875
1 250
1 875
2 780
1 000
1 400
160
510
270
1 000
1 125
500
385
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
17.049,44
17.238,36
16.615,64
27.894,86
26.745,46
25.061,30
130.863,79
69.172,59
79.685,95
60.348,30
79.357,81
72.172,92
56.051,88
83.461,43
85.894,46
54.225,73
35.808,03
28.609,21
63.510,51
83.915,17
62.972,15
72.090,32
26.626,08
22.666,94
59.660,00
58.471,50
66.709,75
84.472,38
20.171,18
82.288,59
60.253,02
45.027,04
28.051,22
18.404,31
71.040,34
91.064,00
73.871,00
33.671,00
42.704,00
122.282,00
45.917,00
71.847,00
74.619,00
137.932,00
301.816,00
15.824,00
158.409,00
65.172,00
185.998,00
210.673,00
334.886,00
140.934,00
147.850,00
306.232,00
17.286,00
28.941,00
49.778,00
75.697,00
81.989,00
128.652,00
448.591,00
71.055,00
140.802,00
109.504,00
150.409,00
153.797,00
130.841,00
175.247,00
342.059,00
219.272,00
118.575,00
167.154,00
257.469,00
220.131,00
231.272,00
271.181,00
102.744,00
114.385,00
55.746,00
60.471,00
88.288,00
251.953,00
157.550,00
46.956,00
219.962,00
Bölge Adı
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ERZURUM
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
Ünite Adı
Tokat Merkez Kabatepe I
Amasya Merzifon Bulak İlave
Amasya Merzifon Balgöze I
Erzurum Pasinler Merkez I
Erzurum Merkez Şıhköy
Erzurum Pasinler Merkez II
Erzurum Merkez Dadaş
Erzurum Merkez Güzelova
Erzincan Merkez Altınbaşak
Erzurum Merkez Çayırtepe (Müdürge)
Erzincan Merkez Üzümlü
Erzurum Pasinler Pusudere
Erzurum Pasinler Sunak-Tepecik
Ağrı Eleşkirt Ergöze
Erzurum Merkez Çiftlik
Erzurum Merkez Ortadüzü
Erzurum Merkez Yeşilova
Erzurum Pasinler Karavelet
Ağrı Merkez Arakonak
Erzurum Merkez Börekli
Erzurum Merkez Kümbet
Erzurum Merkez Yarımca
Erzurum Pasinler Merkez (Ağcalar)
Erzurum Merkez Alibezirgan
Erzurum Merkez Hancağız
Erzurum Merkez Yarımca (ilave)
Erzurum Pasinler Aş.Tüy- Yk Tüy ve Saksı
Erzurum Pasinler Yiğittaşı
Erzurum Pasinler Korucuk
Erzincan Üzümlü Geyikli I
Erzurum Merkez Özbek
Erzincan Üzümlü Karakaya I
Elazığ Maden Hatunköy
Elazığ Maden Işıktepe
Elazığ Merkez Yazıkonak
Elazığ Maden Kızıltepe
Elazığ Maden Çitli
Elazığ Merkez Gözebaşı
Elazığ Merkez Akçakiraz
Elazığ Merkez İkiztepe
Elazığ Merkez Karşıbağ
Elazığ Merkez Kavaktepe
Elazığ Merkez Yedigöze
Elazığ Merkez Yurtbaşı
Elazığ Merkez Yünlüce
Elazığ Maden Gezin
Elazığ Merkez Hankendi
Malatya Doğanşehir Reşadiye
Elazığ Kovancılar Yeniköy
Elazığ Maden Gezin (İlave)
Elazığ Maden Küçükova
Malatya Arguvan Kızık
Malatya Doğanşehir Günedoğru
Malatya Doğanşehir Kurucaova
Elazığ Baskil Eskibaskil
Elazığ Maden Bahçedere
Elazığ Kovancılar Yeniköy
Elazığ Merkez Yazıkonak (İlave)
Elazığ Baskil Doğancık I
Elazığ Kovancılar Topağaç I
Elazığ Maden Yeşilova I
Malatya Merkez Bulutlu I
Devir Tarihi Devir Yılı
18.02.2013
20.11.2013
20.05.2014
15/10/1973
26/11/1975
30/03/1976
08.06.1981
26/02/1982
06.10.1983
18/07/1983
19/07/1985
15/11/1985
03.01.1985
07.07.1986
07.08.1986
21/10/1986
06.03.1986
07.09.1986
16/11/1988
29/11/1988
06.06.1989
22/03/1989
29/09/1989
11/01/1995
11/01/1995
13/05/1998
29/06/1998
22/04/2004
14.12.2009
22.04.2011
29.02.2012
04.10.2013
24/07/1981
24/07/1981
23/12/1981
20/01/1982
08.11.1983
14/10/1983
06.11.1984
06.05.1984
18/04/1984
06.11.1984
21/06/1984
14/06/1984
06.06.1984
08.12.1986
24/02/1988
31/05/1988
20/11/1998
16/11/1998
05.04.1998
06.12.1998
09.11.1998
25/09/1998
02/03/2001
17/04/2001
02.06.2003
11.01.2005
26.11.2008
26.11.2008
05.08.2008
23.11.2011
Diyarbakır Bismil Tepeköy
Mardin Kızıltepe Girmelhip
13.04.1971
13.04.1971
Diyarbakır Ergani Bereketli I
Diyarbakır Bismil Kazancı I
Diyarbakır Bismil Türkmenhacı I
01.01.2008
16.07.2010
10.05.2011
Kırklareli Lüleburgaz Turgutbey
Edirne Merkez Doyran
Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı I
Tekirdağ Saray Beyazköy
Edirne Merkez Karakasım I
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz
Tekirdağ Çorlu Büyük Karıştıran
Tekirdağ Çorlu İğneler
Tekirdağ Çorlu Misinli
Tekirdağ Çorlu Paşaköy
Tekirdağ Çorlu Esenler
Tekirdağ Çorlu Kırkgöz
Tekirdağ Saray Göçerler
Edirne Havsa Necatiye
Kırıkkale Pehlivanköy Kumköy
Kırıkkale Pehlivanköy Merkez
Kırıkkale Pehlivanköy Yeşilova
Kırıkkale Pehlivanköy Hıdırca
12.12.1973
30.07.1974
02.08.1974
20.02.1974
29.08.1975
07.02.1975
28.08.1975
26.08.1975
26.08.1975
24.04.1975
15.07.1976
15.07.1976
15.04.1976
01.07.1977
22.06.1977
22.06.1977
22.06.1977
09.07.1979
2013
2013
2014
1973
1975
1976
1981
1982
1983
1983
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1988
1988
1989
1989
1989
1995
1995
1998
1998
2004
2009
2011
2012
2013
1981
1981
1981
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1986
1988
1988
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2001
2001
2003
2005
2008
2008
2008
2011
1971
1971
2008
2010
2011
1973
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1979
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
2
7
1
75
10
37
4
3
4
4
14
5
27
4
3
4
5
3
6
5
8
6
2
5
3
1
13
7
5
2
2
5
4
5
11
2
3
14
11
3
7
4
3
20
4
5
3
5
1
1
4
3
3
9
3
2
1
1
2
3
3
4
660
3 560
430
52 000
6 400
26 000
1 600
1 500
2 400
2 650
8 400
1 800
13 500
2 400
1 300
1 300
2 700
1 050
2 700
2 000
3 200
2 800
1 000
1 200
1 000
300
5 000
3 400
1 875
690
750
1 325
1 200
1 200
5 600
730
800
4 300
3 400
1 400
4 000
1 600
1 200
7 000
3 000
700
500
2 300
550
200
900
1 000
1 250
3 000
800
400
620
490
375
1 375
1 320
565
2
5
1.000
1.000
6
6
5
1.900
3.125
2.440
4
15
7
22
11
19
3
3
4
25
7
9
3
5
7
9
6
13
2 100
7 800
3 000
9 200
5 000
10 000
1 800
1 800
2 400
10 300
4 000
6 500
1 400
2 500
3 400
4 400
3 250
5 600
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
162.078,00
460.426,00
114.463,00
20,31
3,19
9,95
4,41
3,44
16,90
2,04
16,37
52,41
148,75
26,60
6,43
60,99
20,97
9,33
39,13
85,50
28,55
234,22
24,73
3.100,62
2.208,71
4.017,61
31.362,38
199.383,46
367.394,00
145.694,00
5.426,60
503.862,00
5,66
3,21
8,59
1,39
5,44
8,69
9,92
2,25
6,65
4,28
1,84
21,19
3,69
32,74
41,25
109,57
3.483,85
5.430,03
11.192,01
4.692,80
8.145,18
65.067,86
35.109,55
11.571,21
6.462,88
20.572,90
159.042,00
263.257,00
120.452,00
261.273,00
0,42
0,89
758.569,00
1.007.808,00
982.243,00
1,19
5,54
2,67
6,36
4,91
6,58
1,18
1,41
1,51
5,09
3,03
4,07
1,32
2,24
4,18
5,49
3,06
8,61
Bölge Adı
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
EDİRNE
Ünite Adı
Edirne Enez Abdurrahim
Edirne Enez Çavuşköy
Edirne Enez Vakıf
Edirne Enez Yenice I
Edirne Enez Gülçavuş
Edirne Enez Küçük Evren
Edirne Havsa Bakışlar
Edirne Havsa Çukurköy I
Edirne Havsa Kulubalık
Edirne Havsa Kuzucu I
Edirne Havsa Merkez
Edirne Havsa Osmanlı
Edirne Havsa Tahal
Kırklareli Babaeski Haznedar
Tekirdağ Saray Sofular
Kırklareli Babaeski Karabekir
Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı II
Edirne Havsa Naipyusuf
Edirne Enez Yenice II
Tekirdağ Çorlu Kara Mehmetler
Kırklareli Lüleburgaz Düğüncübaşı
Edirne Enez Büyük Evren
Edirne Merkez Tayakadın I
Edirne Havsa Azatlı
Edirne Havsa Çukurköy II
Kırklareli Babaeski B.Mandıra
Kırklareli Babaeski Sofuhalil
Tekirdağ Muratlı Aşağı Sevindikli
Tekirdağ Muratlı İnanlı
Edirne Merkez Höyüklü Tatar I
Kırklareli Lüleburgaz Eskitaşlı
Edirne Merkez Karakasım II
Edirne Havsa Abalar
Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey
Kırklareli Lüleburgaz Kırıkköy
Kırklareli Lüleburgaz Umurca
Tekirdağ Çorlu Pınarbaşı
Edirne Havsa Kabaağaç
Edirne Merkez Höyüklü Tatar II-III
Kırklareli Lüleburgaz Akçaköy
Kırklareli Lüleburgaz K.Karıştıran
Edirne Havsa Kuzucu II
Edirne Merkez Elçili
Edirne Merkez Höyüklütatar IV
Edirne Merkez Karakasım III
Edirne Merkez Sazlımalkoç
Edirne Merkez Tayakadın II
Edirne Havsa Yolageldi
Edirne Uzunköprü Aslıhan
Edirne Enez Abdurrahim (İlave)
Edirne Enez Abdurrahim I
Edirne Enez Büyük Evren (İlave)
Edirne Enez Çeribaşı I
Edirne Havsa Kulubalık II
Edirne Havsa Kuzucu II-III
Edirne Havsa Oğulpaşa (İlave)
Edirne Havsa Oğulpaşa I
Edirne Havsa Şerbettar I
Edirne Uzunköprü Aslıhan (İlave)
Edirne Uzunköprü Aslıhan I
Edirne Uzunköprü Kırcasalih I
Edirne Uzunköprü Ömerbey I
Kırklareli Babaeski Ağayeri I
Edirne Enez Sultaniçe I
Edirne Havsa Söğütlüdere I
Edirne Havsa Tahal İlave
Edirne Merkez Höyüklütatar İlave
Edirne Merkez Tayakadın İlave
Edirne Uzunköprü Bayramlı I
Edirne Enez Vakıf İlave
Edirne Enez Yenice İlave
Edirne Enez Hasköy I
Edirne Merkez Sazlıdere I
Edirne Merkez Höyüklütatar V
Kırklareli Lüleburgaz Eskitaşlı II
Kırklareli Lüleburgaz Turgutbey II
Kırklareli Lüleburgaz Küçükkarıştıran II
Edirne Merkez Tayakadın III
Edirne Havsa Osmanlı I
Edirne Enez Yeniceköy II
Edirne Süloğlu Domurcalı I
Edirne Uzunköprü Domurcalı I
Tekirdağ Muratlı Arzulu I
Kırklareli Babaeski Pancarköy I
Edirne Merkez Tayakadın IV
Devir Tarihi Devir Yılı
06.11.1981
06.11.1981
06.11.1981
06.11.1981
28.06.1983
28.06.1983
28.06.1983
28.06.1983
28.06.1983
04.07.1983
04.07.1983
28.06.1983
28.06.1983
28.06.1983
28.06.1983
08.03.1985
08.10.1985
23.10.1987
15.01.1988
03.01.1988
28.02.1989
12.09.1990
22.06.1990
23.08.1991
27.08.1991
11.01.1991
23.08.1991
19.12.1991
24.12.1991
09.11.1992
22.10.1992
26.04.1993
11.04.1994
07.12.1994
08.04.1994
12.12.1994
12.05.1994
10/07/1995
17/08/1995
20/08/1995
10/07/1995
25/10/1999
25/10/1999
26/03/1999
26/03/1999
10/08/1999
17/05/1999
17/10/2001
15/05/2001
11.04.2008
11.04.2008
18.02.2008
02.04.2008
20.02.2008
20.02.2008
02.04.2008
02.04.2008
02.04.2008
18.02.2008
02.04.2008
02.04.2008
18.02.2008
02.04.2008
08.01.2009
13.01.2009
15.01.2009
13.01.2009
19.01.2009
30.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
23.12.2009
23.12.2009
23.12.2009
30.12.2009
23.12.2009
17.12.2009
21.12.2010
22.12.2010
21.11.2011
05.03.2012
10.04.2013
20.01.2014
28.05.2014
1981
1981
1981
1981
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1985
1985
1987
1988
1988
1989
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2014
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
3
5
2
6
4
5
6
1
2
3
6
7
7
13
5
5
2
4
1
3
4
6
4
6
1
11
4
4
5
3
4
5
5
3
4
4
7
3
12
4
4
4
5
9
3
4
3
3
4
1
6
1
3
10
4
3
5
6
1
2
7
6
4
3
5
2
2
1
7
1
1
5
2
10
2
2
6
8
5
5
5
2
4
2
11
700
2 000
500
2 400
1 200
2 500
3 000
500
1 100
1 800
3 800
3 800
3 500
5 600
2 000
2 800
600
2 000
500
1 600
1 600
2 500
1 700
1 300
500
3 000
1 600
1 600
2 200
1 500
1 600
2 000
1 600
1 200
1 600
1 500
3 000
1 000
3 900
1 600
1 200
1 000
1 500
3 200
900
1 200
1 000
700
1 400
230
1 400
420
750
3 920
1 530
1 130
1 870
2 000
360
710
2 300
2 000
1 150
900
1 630
375
750
375
1 690
375
375
1 440
440
3 750
750
750
1 875
2 875
1 065
1 875
1 250
440
1 065
765
3 625
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
4,10
7,34
2,71
10,58
7,60
7,80
3,92
0,65
1,39
2,14
4,56
5,26
4,10
8,13
8,38
2,98
20,93
24,04
10,13
72,25
25,11
354,67
252,84
506,19
86,59
7,85
362,20
522,99
702,59
590,43
1.287,90
160,30
1.849,91
2.580,21
1.564,93
1.052,46
756,34
4.896,37
19.084,61
7.377,55
6.335,61
17.760,60
9.749,98
61.284,03
8.358,20
10.198,66
7.796,41
10.943,32
25.849,89
70.550,00
227.461,00
80.706,00
240.902,00
1.030.606,00
358.717,00
272.685,00
483.859,00
440.960,00
64.747,00
121.431,00
420.406,00
522.880,00
333.420,00
171.384,00
547.884,00
57.475,00
45.284,00
27.861,00
791.570,00
118.100,00
104.887,00
591.733,00
265.499,00
865.650,00
232.614,00
216.773,00
760.361,00
550.290,00
753.269,00
752.978,00
529.440,00
143.066,00
649.648,00
109.764,00
1.316.750,00
Bölge Adı
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
Ünite Adı
Kayseri Develi Sindelhöyük I
Kayseri Develi Zile I. II.
Kayseri Merkez Erkilet I
Kayseri Yahyalı İlyaslı
Kayseri Yeşilhisar Merkez I
Kayseri Develi Epçe I
Kayseri Develi Karacaviran I
Kayseri Merkez Eğribucak
Kayseri Merkez Erkilet II
Kayseri Yahyalı Mustafaabeyli I
Kayseri Yahyalı Yuları
Kayseri Develi Sindelhöyük II
Kayseri Yeşilhisar Merkez II
Kayseri Develi Gaziköy I
Kayseri Develi Sarıca I
Kayseri Develi Şahmelik
Kayseri İncesu Merkez I-II
Kayseri Merkez Gediris
Yozgat Sorgun Duralidayılı
Kayseri Bünyan Ekrek
Kayseri Bünyan Hazerşah
Kayseri Bünyan Karadayı
Kayseri Bünyan Süksün I
Kayseri Yeşilhisar Erdemli I
Kayseri Yeşilhisar Kuşçu
Kayseri Yeşilhisar Merkez III
Kırşehir Merkez Boztepe
Kırşehir Merkez Eskidoğan
Kayseri Bünyan Elbaşı
Kayseri Develi Tombak
Kayseri Sarıoğlan Merkez
Kayseri Yeşilhisar Gülbayır I
Nevşehir Avanos Üçkuyu
Kayseri Bünyan Ağcalı
Kayseri Bünyan Akmescit I
Kayseri Merkez Erkilet III
Kayseri Merkez Konaklar I
Kayseri Yahyalı Kopçu
Kayseri Yahyalı Mustafabeyli II
Kayseri Yahyalı Yerköy
Nevşehir Derinkuyu Kuyulutatlar
Nevşehir Derinkuyu Merkez I
Yozgat Sorgun Doğanlı
Kayseri Merkez Kayadibibağları
Nevşehir Derinkuyu Yazıhöyük
Kayseri Merkez Karpuzsekisi
Nevşehir Derinkuyu Suvermez
Kayseri Bünyan Süksün II
Kayseri Develi Epçe II
Kayseri Develi Soysallı I
Kayseri Merkez Çaybağları
Kayseri Yeşilhisar Merkez IV
Nevşehir Ürgüp Başköy (Başdere) I
Nevşehir Ürgüp Karain
Yozgat Boğazlıyan Aşağı Hasinli
Kayseri Talas Kamber I
Kayseri Yeşilhisar Erdemli II
Nevşehir Derinkuyu Merkez II
Nevşehir Ürgüp Başköy (Başdere) II
Kayseri Develi Gaziköy II
Kayseri İncesu Merkez III
Kayseri Merkez Konaklar II
Kayseri Yeşilhisar Gülbayır II
Nevşehir Ürgüp Karain (ilave)
Nevşehir Ürgüp Şahinefendi
Kayseri Develi Sarıca II
Kayseri Develi Soysallı II
Kayseri Bünyan Akmescit II
Kayseri Yeşilhisar Merkez III
Kayseri Develi Sindelhöyük III
Kayseri Talas Kamber II
Kayseri İncesu Merkez IV
Kayseri Yahyalı Mustafabeyli III (15 Yıl)
Kırşehir Kaman Demirli
Kayseri Develi Çayırözü
Kayseri İncesu Merkez (İlave)
Kayseri Tomarza Kızılören
Kayseri Yahyalı Merkez (İsmet Mah.)
Nevşehir Ürgüp Başköy (Başdere) III
Kayseri Develi Karacaviran II
Kayseri İncesu Subaşı I
Kayseri İncesu Subaşı II
Kayseri Merkez Mahzemin
Yozgat Sorgun Doğanlı (ilave)
Nevşehir Derinkuyu Çakıllı I
Devir Tarihi Devir Yılı
13/04/1971
13/04/1971
18/01/1971
13/04/1971
13/04/1971
07.12.1976
07.12.1976
30/07/1976
22/12/1976
07.12.1976
07.12.1976
04.04.1977
04.04.1977
05.02.1979
05.02.1979
05.02.1979
13/09/1979
27/07/1979
07.02.1979
20/02/1980
23/09/1983
28/11/1983
21/09/1983
12.12.1983
22/09/1983
10.12.1983
10.10.1983
20/07/1984
11.12.1985
26/12/1985
25/04/1985
24/09/1985
25/12/1985
26/05/1986
29/05/1986
20/06/1986
28/01/1986
05.08.1986
24/10/1986
28/08/1986
25/11/1986
12.01.1986
28/01/1986
29/06/1987
29/04/1987
19/12/1988
14/12/1988
12.05.1991
12.04.1991
13/12/1991
11.11.1991
21/08/1991
27/12/1991
12.06.1991
12.02.1991
09.06.1994
12.01.1994
22/03/1994
13/12/1994
17/04/1995
17/09/1996
17/06/1996
19/06/1996
24/09/1996
09.10.1996
13/10/1997
20/10/1997
23.06.1998
24/03/1998
07/04/1999
07/06/2000
20/07/2001
15/02/2001
11/01/2001
31/01/2002
03.12.2002
04.05.2002
02.05.2002
22/01/2002
27/10/2003
15/12/2003
15/12/2003
28/08/2003
04.02.2004
26.12.2007
1971
1971
1971
1971
1971
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1994
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2007
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
8
11
1
3
11
4
12
5
2
10
4
12
25
12
5
8
11
3
3
9
3
6
4
6
5
12
3
4
6
4
5
6
4
3
6
1
3
7
2
7
5
6
2
4
6
4
6
5
1
3
2
8
5
3
4
2
4
6
4
4
3
1
4
1
5
3
4
13
6
10
1
2
1
8
4
1
3
3
3
4
5
4
5
1
2
4 600
5 000
400
700
6 000
1 800
5 000
2 700
900
5 900
2 300
7 000
14 000
4 800
1 900
2 800
4 900
1 200
1 400
3 600
1 800
2 100
2 100
1 800
1 250
6 700
1 200
2 100
2 400
1 100
1 200
1 900
1 000
1 800
1 200
600
700
3 000
1 000
3 700
2 600
2 200
700
1 500
3 600
2 000
3 750
2 700
600
1 800
600
2 400
1 300
900
2 000
700
1 200
1 600
800
900
750
300
1 000
100
1 600
800
1 800
2 750
2 000
6 000
300
850
400
2 000
1 600
300
1 100
1 100
1 250
1 700
1 890
1 510
2 450
380
670
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
2,03
3,26
0,32
0,88
16,29
1,55
4,61
1,65
0,80
3,91
1,35
5,79
13,11
8,90
2,64
5,29
2,95
1,81
1,58
5,13
4,61
8,47
6,58
17,95
2,86
21,87
2,95
3,86
16,13
16,89
7,66
68,64
60,92
44,16
30,36
2,86
3,91
25,83
2,81
27,28
93,16
49,15
59,31
112,80
47,78
5,09
160,77
498,31
31,61
68,01
183,35
887,71
318,78
380,84
422,50
1.418,39
2.780,14
2.243,45
2.909,56
2.036,52
2.872,04
945,17
5.153,98
792,78
4.276,66
3.517,22
9.198,07
17.448,72
18.342,82
23.119,12
9.321,91
15.815,83
2.750,45
42.998,55
41.638,59
12.833,83
25.102,42
35.671,16
28.420,36
107.762,97
68.998,65
63.400,85
48.260,43
11.809,94
153.304,00
Bölge Adı
Ünite Adı
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
KAYSERİ
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
VAN
VAN
VAN
VAN
ISPARTA
ISPARTA
Kayseri Bünyan Ağcalı II
Kayseri Bünyan Büyük Bürüngüz I
Kayseri Bünyan Elbaşı II
Kayseri Develi Tombak II
Kayseri İncesu Merkez V
Kayseri Talas Aleyinli I
Kayseri Yeşilhisar Doğanlı I
Kırşehir Merkez Eskidoğanlı II
Nevşehir Derinkuyu Doğala I
Nevşehir Ürgüp Karakaya I
Nevşehir Ürgüp Karlık I-İlave
Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa I
Nevşehir Derinkuyu Kuyulutatlar II
Yozgat Boğazlıyan Dereçepni I
Kayseri Felahiye Karaşeyh I
Kayseri İncesu Merkez V-İlave
Kayseri İncesu Kızılören I
Kayseri Bünyan Yünören II
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Kayseri Melikgazi Gesi I (Melikgazi Belediyesine Devir)
Yozgat Sarıkaya Yukarısarıkaya I
Kayseri Melikgazi Yeşilyurt (Melikgazi Belediyesine Devir)
Kayseri Merkez Erkilet İlave
Nevşehir Ürgüp Başköy IV
Nevşehir Merkez Çat I
Antalya Korkuteli Belen I
Antalya Manavgat Karacalar
Antalya Korkuteli Bozova I
Antalya Korkuteli Çomaklı I
Antalya Merkez Kovanlık I
Antalya Merkez Ilıca I
Antalya Merkez Kovanlık II-III
Antalya Merkez Karataş
Antalya Korkuteli Bozova II
Antalya Korkuteli Garipçe
Antalya Kaş Alakent I-II
Antalya Korkuteli Çomaklı II
Antalya Korkuteli Köşkerler I-II
Antalya Merkez Çakırlar I
Antalya Korkuteli Belen II
Antalya Manavgat Karacalar Ek
Antalya Demre Alakent III
Antalya -Döşemealtı Kovanlık IV
Antalya Elmalı Çobanisa
Antalya Elmalı Çukurelma
Antalya Merkez Çakırlar II
Antalya Merkez Çığlık
Antalya Demre Köşkerler (İlave)
Antalya Korkuteli Gümüşlü
Antalya Merkez Döşemealtı Ilıca II
Antalya Korkuteli Kızılaliler
Antalya Manavgat Hacıobası
Antalya Merkez Karaveliler I
Antalya Elmalı Gölova I
Antalya Elmalı Çukurelma II
Şanlıurfa Akçakale Resmelfeyz
Şanlıurfa Siverek Kavalık I-İlave
Muş Merkez Sungu
Van Özalp Saray
Muş Merkez Tandoğan
Van Gevaş Abalı
Afyon Sincanlı K-Höyük I
Burdur Gölhisar Yusufça I
Afyon Başmakçı Merkez I
Afyon Merkez Susuz
Afyon Sandıklı Merkez I
Afyon Sincanlı K-Höyük II-III
Burdur Bucak Ürkütlü
Isparta Keçiborlu Merkez
Afyon Merkez Beyyazı I
Afyon Merkez Çakırköy I
Afyon Merkez Salar I
Afyon Sultandağ Çiftlik I
Afyon Şuhut Ağzıkara I
Isparta Uluborlu Merkez I-II
Afyon Emirdağ Gömü
Afyon Merkez Değirmendere I
Afyon Sincanlı Nuh
Afyon Sincanlı Taşoluk
Afyon Çay Merkez I
Afyon Sultandağ Dereçine I
Afyon Sultandağ İshaklı I
Afyon Sultandağ Yakasinek I
Isparta Keçiborlu Kılıçköy I
Afyon Sandıklı Ballık I
Afyon Başmakçı Merkez II
Devir Tarihi Devir Yılı
04.09.2008
21.07.2008
10.09.2008
04.07.2008
04.07.2008
16.10.2008
17.12.2008
27.08.2008
10.06.2008
08.08.2008
24.12.2008
02.07.2008
07.12.2009
14.09.2010
24.11.2010
23.11.2010
14.03.2011
21.04.2011
27.10.2011
21.07.2011
24.05.2012
05.09.2012
25.12.2012
16.04.2014
10/05/1975
05/12/1975
07/05/1976
07/05/1976
13/01/1976
22/12/1977
15/12/1983
15/12/1983
25/11/1985
12/09/1985
15/08/1987
20/07/1987
20/07/1987
20/07/1987
20/02/1989
18/05/1993
13/09/2000
17/07/2000
27/06/2000
04/07/2000
31/08/2000
15/09/2000
27/02/2001
23/01/2001
23/09/2003
10.11.2005
04.08.2005
17.07.2012
14.09.2012
25.08.2014
31.05.1971
07.03.2011
07/11/1985
07/11/1985
08/08/1986
05/04/1993
06.08.1971
16.11.1971
16.07.1974
20.06.1974
19.08.1974
01.07.1974
01.07.1974
24.07.1974
22.12.1975
17.06.1975
16.02.1975
30.12.1975
19.12.1975
24.12.1975
19.08.1976
19.04.1976
16.06.1976
12.07.1976
27.12.1977
13.09.1977
13.09.1977
27.12.1977
13.09.1977
24.04.1978
05.11.1980
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2014
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1983
1983
1985
1985
1987
1987
1987
1987
1989
1993
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2003
2005
2005
2012
2012
2014
1971
2011
1985
1985
1986
1993
1971
1971
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1980
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
2
2
5
1
1
3
3
3
1
1
3
3
3
2
2
4
2
3
2
2
3
1
3
2
4
9
8
8
6
4
9
7
3
5
7
4
5
7
1
1
2
3
4
3
4
5
1
4
4
1
1
5
4
2
2
4
11
9
2
4
5
2
12
6
6
12
5
10
6
4
5
13
4
7
9
7
3
8
8
12
8
7
7
4
3
1 250
1 500
2 500
500
500
1 060
565
1 500
250
750
1 000
810
2 125
1 000
625
1 440
625
1 125
1 250
750
750
335
615
700
900
3 000
2 700
2 500
3 100
2 100
5 900
4 100
600
2 000
2 700
1 600
4 000
2 700
200
300
1 100
1 300
900
1 600
2 000
2 000
500
1 150
1 650
500
800
2 500
1 315
1 060
800
1 250
4 500
3 400
1 200
1 000
1 500
500
4 300
1 300
1 800
4 000
2 300
1 750
1 400
400
2 000
5 500
1 200
2 200
3 000
2 800
1 750
2 550
4 000
5 300
3 600
4 200
1 650
1 250
1 000
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
115.895,00
140.259,00
418.113,00
74.521,00
74.409,00
239.970,00
203.883,00
163.299,00
124.619,00
78.339,00
198.111,00
257.559,00
331.980,00
144.792,00
321.123,00
321.997,00
295.062,00
354.116,00
112.743,00
279.599,25
228.591,00
50.861,33
349.286,00
229.862,70
0,92
3,66
3,01
2,98
2,75
3,06
9,15
5,93
12,09
14,00
6,15
24,10
10,93
24,41
2,89
70,26
9.013,62
14.905,27
11.292,83
22.819,20
16.914,83
20.031,85
7.133,45
15.687,80
34.992,50
24.418,00
27.554,00
411.170,00
295.922,00
868.222,00
,02
331.293,00
67,80
34,51
7,15
1.080,91
1,14
0,36
2,94
1,35
2,23
3,27
1,97
2,43
1,48
,79
1,35
5,87
1,05
2,17
3,33
2,79
0,96
2,56
4,69
5,16
3,83
5,14
1,77
3,53
2,56
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Afyon Dazkırı Akkeçili I
Afyon Dazkırı Yüreğil I
Afyon Dinar Akçaköy
Afyon Dinar Uluköy I
Afyon Sincanlı Kılıçaslan I
Afyon Sultandağ Kırca I
Burdur Bucak İncirdere I
Burdur Tefenni Merkez I-II
Afyon Bolvadin Merkez I
Afyon Dazkırı A-Yenice I
Afyon Dinar Akgün I
Afyon Dinar Dombay
Afyon Dinar Kınık I
Afyon Dinar Tatarlı I
Afyon Merkez Feleli I
Afyon Merkez Küçük Çobanlı I
Afyon Sincanlı Bulca
Afyon Sincanlı Kınık I
Afyon Sultandağ Çamözü I
Afyon Şuhut Atlıhisar I
Burdur Gölhisar Büyükalan I
Burdur Gölhisar İshak I
Burdur Gölhisar Merkez I
Burdur Tefenni Beyköy I
Isparta Keçiborlu Senir I-II-III
Isparta Senirkent Merkez
Isparta Ş-Karaağaç Beyköy
Isparta Ş-Karaağaç Merkez
Afyon Sincanlı Akören
Afyon Başmakçı (Dazkırı) Yakaköy I
Afyon Bolvadin Hamidiye I
Afyon Çay Deresinek I
Afyon Çay Doğan (Eber) I
Afyon Çay Merkez II
Afyon Dinar Burunkaya
Afyon Dinar Doğanlı I
Afyon Dinar Haydarlı I
Afyon Dinar Kadılar I
Afyon Dinar Yıprak I
Afyon Emirdağ Hamzahacılı
Afyon Merkez Deper I
Afyon Sandıklı Koçhisar I
Afyon Sincanlı Merkez I
Afyon Sultandağ Çiftlik II
Afyon Sultandağ Dereçine II
Afyon Şuhut Ağzıkara Ek II
Afyon Şuhut Balçıkhisar I
Afyon Şuhut Merkez
Burdur Bucak Merkez
Burdur Çavdır(Gölhisar) Merkez I
Burdur Çeltikçi Bağsaray I
Burdur Gölhisar Yusufça II
Burdur Merkez (Yeşilova) Gençali I
Burdur Merkez Askeriye I-II
Burdur Merkez Düğer
Burdur Merkez Kışla I
Burdur Yeşilova Harmanlı I
Burdur Yeşilova Merkez I
Isparta Merkez Deregüme I
Isparta Merkez Kayıköy
Konya Akşehir Atakent I
Konya Akşehir Bozloğan
Konya Akşehir Kozağaç
Afyon Çay Pınarkaya I
Afyon Dazkırı Merkez I
Afyon Dinar Göçerli I
Afyon Merkez Bayatçık I
Afyon Merkez Işıklar
Burdur Merkez Çerçin I-II
Burdur Merkez Yassıgüme
Burdur Yeşilova Alanköy I
Burdur Yeşilova Gökçeyaka I
Burdur Yeşilova Güneyköy I-II
Burdur Yeşilova Işıklar
Burdur Yeşilova Karaatlı
Burdur Yeşilova Kavak I
Burdur Yeşilova Kocayaka I
Isparta Keçiborlu Gümüşgün I
Isparta Merkez Aliköy
Isparta Merkez Çünür I
Isparta Merkez Gölbaşı
Isparta Merkez Gönenköy I
Afyon Bolvadin Dişli I
Afyon Çay Mandıra I
Afyon Dinar Akpınar I
Devir Tarihi Devir Yılı
08.12.1980
05.12.1980
25.12.1980
10.11.1980
29.12.1980
22.12.1980
15.12.1980
26.01.1980
12.12.1981
30.12.1981
22.12.1981
21.12.1981
15.12.1981
23.12.1981
18.12.1981
22.12.1981
17.12.1981
05.07.1981
22.12.1981
12.12.1981
08.04.1981
03.06.1981
10.12.1981
15.06.1981
13.03.1981
29.06.1981
25.08.1981
18.12.1981
18.02.1982
25.10.1983
30.11.1983
22.11.1983
27.12.1983
28.11.1983
16.11.1983
09.12.1983
09.12.1983
14.11.1983
28.11.1983
25.11.1983
12.12.1983
23.11.1983
24.11.1983
07.11.1983
19.12.1983
21.11.1983
14.12.1983
13.12.1983
17.10.1983
25.11.1983
07.11.1983
07.11.1983
30.12.1983
28.10.1983
09.11.1983
10.11.1983
15.11.1983
18.11.1983
17.10.1983
13.10.1983
21.12.1983
21.12.1983
21.12.1983
02.01.1984
10.02.1984
06.06.1984
12.01.1984
12.01.1984
25.06.1984
04.09.1984
17.01.1984
12.12.1984
10.01.1984
10.12.1984
10.01.1984
10.12.1984
12.12.1984
24.12.1984
11.06.1984
26.12.1984
20.12.1984
26.12.1984
27.06.1985
29.07.1985
18.11.1985
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
4
5
7
3
4
3
7
5
4
6
3
3
4
6
4
3
4
5
3
3
4
5
5
15
18
2
15
9
5
6
6
6
6
2
4
4
6
4
2
3
4
3
5
1
1
2
23
3
4
3
4
6
5
8
1
5
3
3
2
3
4
3
3
4
3
3
3
5
1
6
3
6
3
5
5
6
2
3
2
2
4
4
3
4
1 600
1 200
1 700
2 600
1 200
1 250
900
3 000
2 300
1 200
1 500
300
1 400
2 000
2 300
1 200
900
1 250
2 600
700
1 200
1 600
3 000
2 000
6 400
6 650
1 200
5 500
2 300
1 600
2 800
2 400
3 100
3 500
1 200
1 900
1 600
2 600
1 200
900
850
1 300
700
2 650
500
300
500
8 700
1 200
2 200
850
1 100
1 400
2 100
5 200
200
1 300
700
800
600
800
400
1 100
1 500
1 500
1 200
1 200
650
2 000
400
1 800
900
3 300
800
1 000
1 000
1 200
1 200
1 000
600
1 200
1 400
1 200
1 900
2 000
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
1,78
2,43
2,65
5,18
2,28
2,07
2,37
3,04
6,05
4,17
5,20
2,30
3,45
4,53
5,05
2,64
2,74
1,01
5,97
2,73
2,60
3,61
5,30
3,96
7,05
4,80
1,23
12,78
2,40
9,87
9,45
10,43
23,40
8,44
3,87
8,53
12,54
16,78
7,75
2,95
1,44
5,99
3,31
9,07
0,58
0,74
1,65
18,59
2,94
8,73
2,05
3,51
9,36
7,29
10,80
0,41
5,60
4,68
4,66
3,28
6,21
5,18
5,75
10,84
16,78
11,43
8,91
12,98
7,23
0,84
9,88
7,93
21,43
11,81
15,31
18,84
17,60
27,89
10,08
7,71
23,45
8,45
16,14
19,35
33,30
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Afyon Emirdağ Karaağaçlı I
Afyon Sandıklı Örenkaya I
Afyon Sandıklı Ürküt
Afyon Sincanlı Ahmetpaşa
Afyon Sincanlı Tokuşlar
Afyon Sultandağ Doğancık I
Afyon Sultandağ Kırca II
Afyon Şuhut Efeköy I
Burdur Bucak Karapınar
Burdur Gölhisar Merkez II
Burdur Yeşilova Dereköy I
Isparta Merkez Sav I
Isparta Merkez Yazısöğüt
Konya Akşehir Eğrigöz (Doğrugöz) I
Konya Akşehir Gölçayır I
Afyon Başmakçı (Dazkırı) Yassıören I
Afyon Çay Karacaören I
Afyon Çay Merkez III
Afyon Çay Uyanık
Afyon Dazkırı Y.Yenice I
Afyon Dinar Çapalı
Afyon Emirdağ Salihler
Afyon Emirdağ T.Akören (Akviran) I
Afyon Emirdağ Yeniköy
Afyon Merkez Feleli II
Afyon Sultandağ İshaklı II
Afyon Şuhut Güneytepe
Burdur Çavdır Kayacık I
Burdur Çavdır(Gölhisar) Merkez II
Burdur Merkez Kışla II
Burdur Yeşilova Yarışlı I
Isparta Merkez B-Hacılar
Isparta Ş.Karaağaç Çiçekpınar
Afyon Bolvadin Merkez II
Afyon Dinar Alpaslan I
Afyon Dinar Okçular I
Afyon Merkez Fethibey I
Afyon Merkez Kumartaş I
Afyon Merkez Sadıkbey
Afyon Dazkırı Sarıkavak I
Afyon Dinar Çakıcı I
Afyon Dinar Kınık II
Afyon Merkez Çayırbağ I
Afyon Merkez Gözsüzlü
Afyon Sandıklı Gökçealan I
Burdur Bucak İncirdere II
Burdur Çeltikçi Bağsaray II
Burdur Karamanlı Kağılcık I
Isparta Keçiborlu Kılıçköy II
Isparta Yalvaç Tokmakcık I
Konya Akşehir Sorkun
Konya Akşehir Yeniköy I
Afyon Merkez Saraydüzü I
Afyon Şuhut Efeköy II
Afyon Şuhut Yarışlı
Burdur Merkez Bağarası I
Burdur Merkez Hacılar
Burdur Merkez Karakent I
Burdur Merkez Kışla III
Afyon Bolvadin Dişli II
Afyon Dinar Doğanlı II
Afyon Merkez Feleli III
Afyon Sandıklı Ekinova I
Afyon Sultandağ Kırca III
Afyon Şuhut Balçıkhisar II
Burdur Gölhisar Büyükalan II
Konya Akşehir Gözpınar I
Afyon Dazkırı Merkez II
Afyon Merkez Anıtkaya
Afyon Sultandağ Çamözü II
Burdur Yeşilova Akçaköy I
Isparta Keçiborlu Aydoğmuş
Afyon Başmakçı Merkez III
Afyon Çay Deresinek II
Afyon Sultandağ Çiftlik III
Afyon Sultandağ Doğancık II
Afyon Şuhut Mahmutköy
Burdur Gölhisar Yusufça III
Afyon Merkez Çavdarlı
Afyon Merkez Değirmendere Ek
Afyon Merkez Fethibey II
Afyon Merkez Halımoru
Afyon Çay Pazarağaç
Afyon Çay Pınarkaya II
Afyon Dazkırı Arıköy
Devir Tarihi Devir Yılı
27.06.1985
24.12.1985
18.01.1985
18.01.1985
18.01.1985
10.07.1985
27.06.1985
14.10.1985
18.09.1985
13.06.1985
05.06.1985
22.10.1985
19.07.1985
10.10.1985
16.12.1985
08.04.1986
25.02.1986
28.02.1986
14.01.1986
14.04.1986
15.01.1986
08.04.1986
08.04.1986
11.04.1986
03.03.1986
21.02.1986
15.04.1986
05.03.1986
19.03.1986
03.03.1986
25.11.1986
26.09.1986
05.05.1986
15.05.1987
12.05.1987
12.05.1987
23.10.1987
12.11.1987
23.10.1987
17.02.1988
20.10.1988
24.02.1988
22.12.1988
27.12.1988
11.03.1988
06.12.1988
06.12.1988
20.09.1988
12.09.1988
22.11.1988
12.08.1988
12.08.1988
17.08.1989
15.12.1989
15.12.1989
03.08.1989
03.08.1989
10.08.1989
14.08.1989
28.05.1990
12.11.1990
26.10.1990
08.11.1990
26.10.1990
26.10.1990
18.10.1990
26.10.1990
04.03.1991
04.03.1991
04.03.1991
03.09.1991
03.09.1991
10.11.1992
10.11.1992
12.11.1992
30.11.1992
24.11.1992
24.11.1992
06.07.1993
08.06.1993
08.06.1993
09.08.1993
14/02/1994
28/01/1994
12/12/1994
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
4
3
2
3
4
4
5
2
5
4
4
3
4
4
2
3
4
2
2
3
3
2
8
1
6
3
5
1
2
5
3
6
6
7
4
4
4
4
3
2
2
3
2
3
1
3
4
5
3
3
2
4
3
4
4
4
5
1
5
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
5
4
3
1
4
3
5
1
4
2
3
3
2
1 700
1 000
750
300
1 300
1 100
2 150
2 000
1 000
3 000
1 800
1 400
900
2 000
2 100
1 350
1 300
1 800
1 200
500
1 800
1 500
1 200
2 700
900
1 800
900
2 000
600
500
2 000
900
3 000
2 800
2 400
1 200
1 300
1 300
1 300
1 800
1 000
600
1 200
1 000
1 000
300
700
2 500
2 800
1 000
1 800
600
2 000
1 600
1 300
1 400
1 400
1 800
300
1 400
1 500
900
400
700
400
1 200
1 200
600
1 200
900
300
500
2 200
1 100
600
300
1 200
900
1 100
400
1 100
600
1 000
1 300
1 000
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
26,08
35,62
13,86
8,95
9,01
31,64
25,89
41,57
20,80
21,86
18,48
32,18
30,27
33,10
39,04
30,89
20,32
54,40
17,02
27,57
46,64
31,32
28,70
42,03
16,58
96,06
39,19
24,24
17,90
27,58
49,49
76,82
31,43
43,26
44,19
35,65
57,38
31,26
71,66
71,20
47,23
58,51
92,36
72,44
26,71
40,57
101,38
165,80
237,47
145,78
108,56
71,78
145,13
273,29
264,92
199,45
101,90
271,02
49,34
429,79
441,84
182,05
93,65
196,45
135,91
259,22
207,32
246,39
196,88
278,55
99,80
412,40
977,46
981,12
449,33
294,41
818,11
808,48
1.126,35
161,57
1.009,39
636,67
1.168,12
808,35
1.719,85
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Afyon Dazkırı Bozan
Afyon Dazkırı Sarıkavak II
Afyon Dazkırı Yüreğil II
Afyon Dinar Göçerli II
Afyon Dinar Oğullar
Afyon Emirdağ Ekizce
Afyon Emirdağ Elhan
Afyon Emirdağ Toklucak
Afyon Emirdağ Türkmenakören II
Afyon İhsaniye Karacaahmet
Afyon Merkez B.Çobanlar
Afyon Merkez Bayatcık II
Afyon Merkez Çalışlar
Afyon Merkez Çayırbağ II
Afyon Merkez Değirmendere II
Afyon Merkez İsmailköy
Afyon Merkez Kumartaş II
Afyon Merkez Nuribey
Afyon Merkez Salar II
Afyon Sandıklı Emirhisar
Afyon Sandıklı Koçhisar II
Afyon Sincanlı Düzağaç
Afyon Sincanlı Merkez II
Afyon Sultandağ Yakasinek II
Afyon Şuhut Ağzıkara II-B
Afyon Şuhut Anayurt
Afyon Şuhut Karlık
Burdur Gölhisar Küçükalan
Burdur Merkez Askeriye (İlave)
Burdur Merkez Bağarası II
Burdur Merkez Karaçal
Burdur Tefenni Harmankaya
Burdur Tefenni Hasanpaşa
Burdur Tefenni Yeşilköy
Burdur Yeşilova Akçaköy I
Burdur Yeşilova Gökceyaka II
Burdur Yeşilova Gönenköy
Isparta Gönen Koçtepe II
Isparta Gönen Merkez II
Isparta Merkez Çünür
Isparta Merkez Deregüme
Isparta Merkez Sav II
Konya Akşehir Atakent II
Konya Akşehir Çakıllar
Afyon Bolvadin Merkez III
Afyon Çay Merkez
Afyon Dinar Ergenli
Afyon Sincanlı Tokuşlar
Afyon Sultandağ Dereçine II
Afyon Şuhut Karaadilli
Burdur Ağlasun Yazır I
Burdur Çavdır Merkez
Burdur Çeltikci Bağsaray III
Burdur Tefenni Eceköy
Burdur Yeşilova Alanköy II
Burdur Yeşilova Kocayaka II
Isparta Merkez Yakaören
Isparta Sütcüler Yeşilyurt
Konya Akşehir Erdoğdu I
Afyon Başmakcı Merkez (İlave)
Afyon Bolvadin Özburun I
Afyon Dazkırı Akkeçili II
Afyon Dinar Kınık III
Afyon Emirdağ Toklucak
Afyon Evciler Merkez
Afyon Merkez K.Çobanlı II
Afyon Şuhut Kayabelen
Burdur Ağlasun Yazır II
Burdur Çavdır Kayacık II
Burdur Gölhisar Çamköy
Burdur Karamanlı Mürseller
Burdur Yeşilova Kavak II
Burdur Yeşilova Merkez II
Burdur Yeşilova Yarışlı II
Isparta Keçiborku Gümüşgün II
Konya Akşehir Değirmenköy
Konya Akşehir Doğrugöz II
Afyon Başmakçı Yakaköy II
Afyon Çay Akkonak
Afyon Emirdağ Camili
Afyon Emirdağ Kılıçlar
Afyon İhsaniye Akören
Afyon Merkez Beyyazı II
Afyon Merkez Gebeceler I
Afyon Sultandağ Yakasinek
Devir Tarihi Devir Yılı
06.01.1994
22.11.1994
06.01.1994
29/12/1994
24/01/1994
28/01/1994
02/12/1994
28/01/1994
02/12/1994
14.01.1994
30/12/1994
13.01.1994
13.01.1994
17.01.1994
07.01.1994
14/02/1994
19/07/1994
11.01.1994
14.01.1994
18/07/1994
19/12/1994
25/01/1994
19/01/1994
11/02/1994
02/02/1994
31.03.1994
18/02/1994
22/06/1994
19/12/1994
30/11/1994
19/12/1994
30/11/1994
27/01/1994
01/02/1994
02/12/1994
12/12/1994
01/02/1994
07.02.1994
01/02/1994
19.04.1994
20/04/1994
18/04/1994
24/01/1994
24/01/1994
27/10/1995
27/04/1995
18/10/1995
25/10/1995
29/06/1995
27/04/1995
13/01/1995
25/10/1995
25/10/1995
25/10/1995
17.07.1995
17/07/1995
28/08/1995
27/03/1995
23/08/1995
16.09.1996
28.11.1996
22.08.1996
19.07.1996
19.07.1996
02.09.1996
11.12.1996
22.08.1996
21.08.1996
21.08.1996
21.08.1996
21.08.1996
21.08.1996
11.01.1996
22.08.1996
22.08.1996
19.07.1996
19.07.1996
26.05.1997
26.12.1997
04.12.1997
28.11.1997
31.10.1997
02.09.1997
02.09.1997
28.04.1997
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
4
2
2
2
3
3
4
3
2
4
6
3
4
4
3
3
4
4
1
4
2
3
4
4
2
5
3
7
1
4
3
4
5
3
3
2
1
1
3
2
2
4
4
4
2
1
3
1
2
6
4
1
2
2
2
5
2
3
4
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
3
2
5
2
4
3
5
4
4
3
5
3
2
3
1 000
1 200
600
1 000
900
600
1 300
1 600
1 200
1 300
2 400
1 000
1 000
1 500
1 000
1 000
1 700
1 400
400
1 800
700
1 000
700
1 300
800
1 300
1 000
2 000
400
1 600
1 200
2 000
1 200
800
900
800
500
300
800
600
600
1 400
1 000
2 000
1 000
600
1 000
280
1 200
2 000
700
300
1 000
750
800
1 500
600
1 300
1 500
200
600
1 500
1 000
400
900
1 200
800
100
1 500
1 200
400
1 000
400
1 000
1 200
1 400
500
1 500
1 200
1 500
800
700
800
400
600
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
2.277,73
1.669,11
847,94
1.694,11
1.129,52
1.907,71
2.634,01
1.386,70
1.303,59
1.454,22
64,72
875,78
1.649,80
1.578,81
1.523,24
996,89
1.142,16
1.586,34
271,76
2.559,23
1.140,07
1.424,32
1.331,15
2.001,53
1.201,87
1.945,12
1.624,43
3.553,17
1.134,06
3.736,50
2.191,45
2.506,37
1.872,47
1.213,94
2.548,44
1.230,17
357,70
450,38
1.210,75
1.238,19
1.117,51
2.018,04
1.533,90
2.190,23
2.344,75
1.171,39
4.586,82
867,53
2.660,40
6.341,74
2.362,71
1.065,15
2.367,41
2.429,41
1.223,84
3.390,24
2.562,99
2.145,03
3.957,76
1.482,36
2.237,07
4.096,53
5.690,63
1.295,20
2.723,21
3.891,53
2.541,80
812,15
3.790,67
4.266,48
2.644,34
3.045,07
1.974,14
4.481,53
2.623,93
3.196,24
4.597,86
7.515,34
4.388,33
6.782,01
5.517,58
6.941,38
2.836,72
1.492,78
6.200,32
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Burdur Bucak Yüreğil
Burdur Karamanlı Kağılcık II
Burdur Merkez Karakent II
Burdur Tefenni Beyköy II
Burdur Tefenni Merkez III
Burdur Tefenni Yuvalak
Burdur Yeşilova Dereköy II
Burdur Yeşilova Harmanlı II
Burdur Yeşilova Onocak
Burdur Yeşilova Salda
Konya Akşehir Köklüce
Isparta Keçiborlu Gümüşgün II
Afyon Başmakçı Yassıören II
Afyon Bolvadin Dişli
Afyon Bolvadin Özburun II
Afyon Çay Deresinek III
Afyon Çay Doğan (Eber) III
Afyon Çay Karacaören
Afyon Çay Mandıra II
Afyon Dazkırı A.Yenice II
Afyon Dazkırı Y.Yenice II
Afyon Dazkırı Yüreğil
Afyon Dazkırı Yüreğil (İlave)
Afyon Dinar Haydarlı II
Afyon Dinar Karataş
Afyon Dinar Okçular II
Afyon Dinar Uluköy II
Afyon Emirdağ Bademli
Afyon Emirdağ Karaağaç II
Afyon Emirdağ Kurucaköy
Afyon Kızılören Merkez
Afyon Merkez Çakır II
Afyon Merkez Demirçevre
Afyon Merkez Deper (Ataköy) II
Afyon Merkez Erkmen
Afyon Merkez Gebeceler II
Afyon Merkez Süğlün
Afyon Sandıklı Ballık II
Afyon Sandıklı Ekinova II
Afyon Sandıklı Örenkaya II
Afyon Sincanlı Boyalı
Afyon Sultandağ Ishaklı Merkez III
Afyon Şuhut Balçıkhisar III
Afyon Şuhut Demirbelen
Afyon Şuhut Ortapınar
Burdur Gölhisar Merkez III
Burdur Karamanlı Klavuzlar
Burdur Karamanlı Merkez
Burdur Merkez Gençali II
Burdur Yeşilova Horozköy
Isparta Gönen Koçtepe II
Isparta Keçiborlu Güneykent
Isparta Merkez Gölbaşı II
Konya Akşehir Çamlı
Konya Akşehir Yaylabelen
Afyon Şuhut Hallaç
Afyon Bolvadin Dişli (İlave)
Afyon Dinar Akgün II
Afyon Dinar Yıprak II
Afyon Emirdağ Eskiakören
Afyon İhsaniy Ablak
Afyon İhsaniye Muratlar
Afyon Merkez Karaaslan
Afyon Sandıklı Kozvan
Afyon Sincanlı Kılıçaslan II
Afyon Sincanlı Merkez III
Afyon Sultandağ Merkez-İshaklı (İlave)
Afyon Şuhut Atlıhisar II
Afyon Şuhut Mahmutköy II
Afyon Şuhut Yarışlı
Burdur Ağlasun Dereköy
Burdur Gölhisar Yusufca
Burdur Karamanlı Kılcan
Burdur Merkez Çendik
Burdur Tefenni Bayramlar
Burdur Yeşilova Bayındır
Burdur Yeşilova Çardak
Burdur Yeşilova Karaköy
Isparta Merkez K-Hacılar
Konya Akşehir Gedil
Konya Akşehir Yeniköy II
Afyon Dinar Kadılar II
Afyon Sandıklı Alamescit
Burdur Gölhisar İshak II
Burdur Yeşilova Kocapınar
Devir Tarihi Devir Yılı
28.04.1997
28.04.1997
31.10.1997
31.10.1997
10.11.1997
26.12.1997
31.10.1997
28.04.1997
31.10.1997
31.10.1997
28.04.1997
20/11/1998
23/03/1998
20/05/1998
20/05/1998
27/11/1998
23/11/1998
13/10/1998
27/11/1998
13/03/1998
20/10/1998
24/03/1998
22/10/1998
28/04/1998
20/10/1998
20/11/1998
30/03/1998
04/06/1998
12/08/1998
22/05/1998
24/03/1998
12/05/1998
12/05/1998
15/05/1998
07/10/1998
15/05/1998
07/10/1998
01/04/1998
16/04/1998
20/05/1998
22/10/1998
02/10/1998
30/04/1998
23/11/1998
06/05/1998
04/03/1998
04/03/1998
04/03/1998
05/06/1998
12/03/1998
23/10/1998
30/03/1998
19/10/1998
04/06/1998
01/10/1998
09.03.1999
26/04/1999
22/03/1999
10/03/1999
10/09/1999
17/05/1999
11/03/1999
28.06.1999
10/03/1999
18/03/1999
17/05/1999
22/11/1999
07/01/1999
11/03/1999
01/11/1999
05/01/1999
06/01/1999
05/01/1999
05/01/1999
07/01/1999
06/01/1999
07/01/1999
07/01/1999
28/07/1999
12/04/1999
12/03/1999
19/06/2000
31/08/2000
26/06/2000
24/07/2000
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
3
6
3
3
3
5
3
2
5
3
5
2
2
4
2
3
2
3
2
2
3
1
1
3
1
2
3
2
3
4
2
3
4
2
2
1
3
2
2
4
2
4
2
2
1
3
5
2
2
2
3
4
1
2
2
3
1
2
5
3
4
3
2
2
3
3
1
3
3
3
1
4
2
3
3
3
2
2
1
2
3
2
3
2
2
600
3 000
1 100
1 200
500
1 500
1 000
400
1 200
800
1 800
500
700
1 400
900
900
750
1 250
800
600
1 200
300
250
1 100
250
600
400
400
1 000
1 300
800
650
1 000
300
300
200
1 000
700
400
1 000
300
1 300
800
500
400
600
2 000
600
300
800
700
1 100
700
300
700
1 500
350
600
1 300
1 300
500
900
1200
800
1 050
600
400
1 500
1 200
1 100
200
650
700
700
600
1 800
600
1 000
200
400
950
600
550
700
1 100
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
4.034,23
10.288,61
4.589,27
4.340,94
3.984,40
6.535,86
4.191,31
1.646,88
7.463,29
3.995,72
7.393,49
3.943,78
6.460,92
2.654,22
11.002,49
5.504,98
6.932,68
4.512,83
2,75
6.938,65
1.927,15
3.443,33
5.457,73
2.209,14
7.150,37
4.127,96
4.873,99
4.532,92
6.886,43
3.393,03
2.844,55
3.518,81
4.999,19
4.022,54
2.489,88
7.371,08
4.831,63
3.555,57
5.412,15
2.419,55
12.618,28
4.231,27
6.305,17
1.890,84
3.678,53
6.022,27
3.437,85
2.766,37
2.560,59
6.509,88
3.548,90
6.865,81
2.650,70
4.179,20
6.751,36
8.615,51
5.234,23
5.600,79
19.614,53
7.095,86
10.332,41
8.944,59
9.736,77
10.644,93
12.412,50
5.231,79
8.187,90
13.019,58
14.572,02
3.954,07
2.233,09
6.484,18
6.468,58
5.408,51
6.309,68
6.155,61
4.863,67
3.977,76
2.723,62
8.284,60
10.515,90
10.841,54
15.073,24
6.896,87
14.470,55
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Konya Akşehir Atakent III
Konya Akşehir Bozloğan (İlave)
Konya Akşehir Ilıcak
Afyon Başmakçı Merkez IV
Afyon Dinar Çakıcı II
Afyon Merkez Halımoru (Bozloğan)
Afyon Merkez Küçükçobanlı (İlave)
Afyon Merkez Saraydüzü II
Afyon Sandıklı Sorgun
Afyon Sincan Kınık II
Afyon Sincanlı Küçükhöyük
Afyon Sultandağ Doğancık III
Burdur Gölhisar İbecik
Burdur Merkez Akyayla
Burdur Merkez Akyayla (İlave)
Burdur Merkez Büğdüz (18/03/2011 tarihinde Büğdüz
Belediyesine devredildi.)
Burdur Yeşilova Bedirli
Isparta Keçiborlu Ardıçlı
Isparta Keçiborlu Merkez
Isparta Merkez Kayıköy
Isparta Yalvaç Tokmacık II
Konya Akşehir Adsız
Konya Akşehir Değirmenköy (İlave)
Konya Akşehir Yazla
Afyon Başmakçı Sarıköy
Afyon Bolvadin Merkez
Afyon Dinar Bağcılar
Afyon Dinar Cumhuriyet
Afyon Dinar Ocaklı
Afyon Dinar Tatarlı II
Afyon Merkez Değirmendere III
Afyon Merkez Halımoru (İlave)
Afyon Merkez Işıklar II
Afyon Merkez İsmailköy (İlave)
Afyon Sandıklı Kırka
Afyon Sultandağ Çiftlik
Afyon Şuhut Efeköy III
Burdur Bucak İncirdere (İlave)
Burdur Merkez İlyas
Burdur Yeşilova Aş.Kırlı
Isparta Keçiborlu Kaplanlı
Konya Akşehir Erdoğdu II
Konya Akşehir Savaş
Afyon Başmakçı Aş-Beltarla
Afyon Bolvadin Hamidiye II
Afyon Evciler Akyarma
Afyon Evciler Altınova
Afyon Sultandağ Çiftlik IV
Afyon Şuhut Çobankaya
Burdur Tefenni Karamusa
Burdur Yeşilova Aşağıkırlı (İlave)
Isparta Keçiborlu Senir IV
Isparta Merkez Gelincik
Konya Akşehir Alanyurt
Konya Akşehir Çakıllar II
Afyon Bolvadin B.Karabağ
Afyon Dinar Doğanlı (İlave)
Afyon Dinar Doğanlı III
Afyon Emirdağ Aş.Piribeyli
Afyon Emirdağ Suvermez
Afyon Merkez Ataköy (Deper) (İlave)
Afyon Sultandağı Merkez(İshaklı) İlave
Afyon Şuhut Çakırözü
Burdur Karamanlı Kayalı
Burdur Merkez Aş.Müslümler (ilave)
Burdur Merkez Aş.Müslümler I
Burdur Merkez Gökçebağ(Çerçin) III
Konya Akşehir Karahöyük
Konya Akşehir Reis
Afyon Başmakçı Hırka
Afyon Bolvadin Dipevler
Afyon Dazkırı(Evciler) Gökçek II
Afyon Dinar Akpınar II
Afyon Dinar Alpaslan II
Afyon Emirdağ Ağılcık
Afyon Emirdağ Bademli İlave
Afyon Emirdağ Dağılgan
Afyon İscehisar Merkez
Afyon Merkez Belkaracaören
Afyon Merkez Büyük Çobanlar II
Afyon Merkez Küçük Çobanlı III
Afyon Sandıklı Akın
Afyon Sandıklı Bektaş
Afyon Sandıklı Ülfeciler
Devir Tarihi Devir Yılı
26/06/2000
24/07/2000
01/06/2000
27/02/2001
01/03/2001
10/07/2001
27/02/2001
01/03/2001
03/05/2001
20/04/2001
01/03/2001
28/02/2001
20/03/2001
02/03/2001
02/03/2001
09/04/2001
20/03/2001
27/02/2001
26/02/2001
22/03/2001
28/02/2001
28/02/2001
14/05/2001
26/02/2001
18.02.2002
04.06.2002
01.03.2002
19.02.2002
14.02.2002
19.02.2002
02.04.2002
10.04.2002
29.03.2002
13.06.2002
12.04.2002
09.04.2002
10.04.2002
28.05.2002
07.03.2002
14.03.2002
18.02.2002
10.04.2002
10.04.2002
06.10.2003
17.10.2003
03.10.2003
21.11.2003
06.11.2003
21.11.2003
08.09.2003
10.09.2003
12.09.2003
03.10.2003
09.10.2003
09.10.2003
07.05.2004
30.04.2004
30.04.2004
26.08.2004
12.03.2004
12.03.2004
28.05.2004
06.05.2004
01.03.2004
30.04.2004
08.03.2004
01.03.2004
01.11.2004
01.11.2004
03.01.2005
11.02.2005
14.01.2005
22.04.2005
14.01.2005
28.02.2005
08.03.2005
28.02.2005
16.03.2005
07.03.2005
18.02.2005
18.02.2005
18.01.2005
28.01.2005
24.01.2005
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
29.327,21
2.003,35
16.683,66
36.561,06
11.943,17
17.063,24
11.643,53
16.782,66
13.908,38
10.241,90
31.440,51
20.117,31
17.943,69
3.702,99
11.279,19
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
17.196,92
23.499,06
8.963,38
16.131,64
15.623,21
16.116,33
25.088,42
9.882,01
18.884,67
39.505,18
40.691,35
29.469,37
31.774,33
31.734,67
44.646,10
19.919,13
9.767,63
27.739,61
11.577,63
22.235,96
17.004,12
40.982,68
15.869,77
12.544,88
17.721,34
24.156,31
38.003,73
36.392,77
37.520,08
25.885,31
51.698,19
40.190,03
97.149,03
45.942,41
65.063,54
3.437,85
52.457,43
13.108,76
19.676,80
32.054,57
62.493,62
28.961,60
70.402,63
115.683,13
34.579,21
33.898,22
23.060,25
49.177,25
48.691,07
8.223,80
41.158,05
38.823,26
26.417,04
78.739,57
31.837,31
128.310,77
107.727,64
48.554,81
39.091,19
112.350,18
35.467,29
68.611,83
128.075,24
64.252,33
149.323,96
53.364,84
129.370,15
126.422,82
81.354,75
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
6
1
3
5
2
2
2
3
2
2
4
3
2
1
1
1 750
100
400
2 000
1 100
550
750
800
600
900
1 300
1 200
400
450
450
2
500
3
3
3
2
2
4
1
3
3
3
3
2
3
4
2
1
2
1
2
1
4
1
2
3
2
4
3
3
2
3
2
4
2
4
1
3
3
2
3
2
1
3
4
2
1
1
2
3
1
3
3
2
4
2
3
2
3
3
3
1
2
4
2
4
2
3
3
2
750
1 000
500
600
1 200
1 100
400
650
600
1 000
550
500
1 150
1 900
400
150
500
500
850
400
1 900
400
500
600
800
140
400
600
880
1 200
400
1 620
1 450
1 040
250
1 370
400
800
1 110
750
370
1 100
1 150
750
350
250
800
900
500
1 200
1 120
500
870
350
1 120
680
1 310
1 050
1 000
215
500
750
500
1 660
680
810
620
380
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
Ünite Adı
Afyon Sandıklı Ülfeciler (İlave)
Afyon Sincanlı Balmahmut
Afyon Sincanlı Tokuşlar (İlave)
Afyon Sincanlı Tokuşlar II
Burdur Merkez Aş.Müslümler (İlave)
Afyon Bolvadin Merkez IV
Afyon Sultandağ Kırca IV
Afyon Sultandağ Merkez(İshaklı)(İlave)
Burdur Bucak Ürkütlü II-İlave
Burdur Bucak Yüreğil I
Konya Akşehir Engilli I
Konya Akşehir Gedil II
Konya Akşehir Gözpınar II
Konya Akşehir Söğütlü I
Konya Akşehir Yaylabelen (İlave)
Isparta Yalvaç Ayvalı I
Afyon Dinar Gençali I
Afyon Emirdağ Bağlıca I
Afyon İscehisar Alanyurt I
Afyon Merkez İsmailköy II
Afyon Sandıklı Ekinhisar I
Afyon Sandıklı Kırka İlave
Burdur Çavdır Bölmepınar I-İlave
Burdur Tefenni Seydiler I
Burdur Yeşilova Güney III
Burdur Yeşilova Harmanlı II
Isparta Gönen Merkez II
Afyon Şuhut Balçıkhisar IV-İlave
Burdur Merkez Bağarası III
Konya Akşehir Çamlı II
Konya Akşehir Doğrugöz III
Afyon Emirdağ Çiftlik I
Afyon Şuhut Yarışlı III
Afyon Şuhut Ağzıkara III
Afyon Şuhut Oynağan I
Afyon Merkez Susuz II
Afyon Çay Göçen I
Afyon Çay Kılıçyaka I
Afyon Sultandağ Yakasenek IV
Konya Akşehir Saray I
Afyon Merkez Küçükçobanlı İlave
Afyon Sultandağ Kırca İlave
Konya Akşehir Kozağaç II
Burdur Karamanlı Kağılcık III
Afyon Bolvadin Kurucaova I
Afyon İhsaniye Yukarı Tandır I
Afyon Merkez Kumartaş (Erenler) III
Afyon Şuhut Anayurt II
Afyon Dazkırı Yüreğil III
Afyon Dazkırı Arıköy II
Afyon Merkez Erkmen II
Afyon Dinar Kınık IV
Afyon Sultandağı Yeşilçiftlik İlave
Afyon Emirdağ Gömü I
Afyon İhsaniye Yaylabağ
Burdur Tefenni Karamusa İlave
Afyon Emirdağ Gözeli I
Afyon Şuhut Güneytepe II
Konya Akşehir Sorkun II
Afyon Şuhut Balçıkhisar İlave
Burdur Bucak Heybeli I
Afyon Çobanlar Kocaöz III
Afyon Şuhut Kılıçkaya I
Afyon Sultandağ Dereçine III
Afyon Bolvadin Ortakarabağ I
Burdur Yeşilova Çaltepe I
Isparta Merkez Çünür III
Afyon İhsaniye Döğer I-İlave
Afyon Şuhut Demirbel II-İlave
Afyon Çay Deresinek IV
Burdur Yeşilova Harmanlı III
Afyon Şuhut Efeköy IV
Afyon Şuhut Karaadilli II
Afyon Sandıklı Ekinhisar İlave
Isparta Sütçüler Yeşilyurt II
Afyon Sandıklı Sorkun II
Konya Akşehir Çakıllar III
Afyon Dinar Çiçektepe I
Afyon Merkez Çayırbağ III-IV-İlave
Afyon Sandıklı Akharım I
Konya Akşehir Bozloğan I-İlave
Afyon Başmakçı Küllüce I
Afyon Başmakçı Akkeçili III
Afyon Başmakçı Akkeçili İlave
Isparta Keçiborlu İncesu I
Devir Tarihi Devir Yılı
24.01.2005
21.02.2005
30.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
14.06.2007
19.06.2007
14.06.2007
26.11.2007
22.11.2007
11.06.2007
11.06.2007
21.06.2007
21.06.2007
26.06.2007
26.06.2007
11.06.2008
04.06.2008
02.06.2008
12.06.2008
10.06.2008
10.06.2008
11.06.2008
10.06.2008
10.06.2008
20.06.2008
10.06.2008
03.07.2009
17.03.2009
04.09.2009
29.12.2009
21.12.2009
06.11.2009
14.12.2009
21.10.2009
07.12.2009
16.11.2009
16.11.2009
08.12.2009
27.10.2009
02.12.2009
11.11.2009
04.11.2009
26.10.2009
03.11.2009
23.10.2009
05.11.2009
02.03.2010
01.03.2010
08.03.2010
27.04.2010
24.09.2010
17.08.2010
26.07.2010
05.08.2010
11.10.2010
15.09.2010
16.09.2010
21.10.2010
21.10.2010
02.11.2010
07.07.2010
27.10.2010
22.11.2010
12.11.2010
05.11.2010
03.11.2010
04.11.2010
09.11.2010
17.12.2010
14.02.2011
21.02.2011
08.02.2011
08.02.2011
05.01.2011
04.03.2011
15.03.2011
29.03.2011
18.05.2011
27.05.2011
20.06.2011
16.08.2011
25.08.2011
25.08.2011
02.11.2011
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
1
2
1
2
1
1
5
1
3
1
2
4
3
5
2
3
2
3
2
4
1
1
2
4
2
1
1
3
5
3
3
6
3
3
3
3
2
2
3
1
1
1
3
4
2
2
4
2
3
4
1
2
3
7
2
1
3
2
3
1
1
3
3
4
3
2
3
2
3
4
2
4
4
1
2
5
4
4
4
2
2
3
1
2
2
190
1 150
270
530
420
410
1 830
250
1 380
220
370
720
1 700
1 870
630
625
500
370
250
1 625
250
375
370
625
1 000
125
375
625
1500
560
625
2440
1125
1125
940
690
1000
1125
1250
625
500
375
1065
2000
250
750
1875
1125
1125
940
500
690
940
2065
625
315
375
565
1125
125
250
1125
625
1875
375
440
625
250
625
1750
750
815
1125
250
940
1190
1065
690
1065
750
250
690
250
690
625
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
36.551,05
48.271,21
28.231,00
49.312,00
11.783,00
61.843,00
396.726,00
75.118,00
215.416,00
68.599,00
147.265,00
182.366,00
238.153,00
348.765,00
155.216,00
274.681,00
173.161,00
223.528,00
126.158,00
198.147,00
65.659,00
76.965,00
123.005,00
236.131,00
98.925,00
64.185,00
21.539,00
249.494,00
285.116,00
286.312,00
214.137,00
559.489,00
224.327,00
323.667,00
381.468,00
184.114,00
199.001,00
185.773,00
286.044,00
82.706,00
66.567,00
74.009,00
225.893,00
314.934,00
114.147,00
141.325,00
287.100,00
145.014,00
228.316,00
431.324,00
217.529,00
153.738,00
266.045,00
668.206,00
151.850,00
9.626,00
214.153,00
160.617,00
266.850,00
106.047,00
84.072,00
348.079,00
228.716,00
379.097,00
367.002,00
180.790,00
247.021,00
200.515,00
349.035,00
371.147,00
168.272,00
381.925,00
621.661,00
93.101,00
250.313,00
590.355,00
418.052,00
295.562,00
203.030,00
172.192,00
164.983,00
381.230,00
91.356,00
204.642,00
216.033,00
Bölge Adı
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SİVAS
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
Ünite Adı
Afyon Emirdağ Davulga I
Afyon Emirdağ Aydınyaka I
Burdur Yeşilova Karaatlı II
Afyon Şuhut Merkez II
Afyon Sinanpaşa Düzağaç II
Afyon Sultandağ Doğancık İlave
Afyon Dazkırı Bozan II
Isparta Gönen İğdecik I
Konya Akşehir Engilli II
Afyon Dinar Aktoprak (Oğullar) II
Afyon Sinanpaşa Kılıçarslan III
Afyon Dinar Yıprak II (İlave)
Afyon Sultandağı Çamözü III
Burdur Merkez Düğer II
Afyon Çay Merkez V
Burdur Yeşilova Sazak I
Afyon Şuhut Ortapınar İlave
Afyon Dinar Çürüklü I
Afyon Merkez Nuribey II-İlave
Afyon İscehisar Çalışlar II
Afyon Sultandağ Yeşilçiftlik III (İlave)-IV (İlave)
Burdur Merkez Bayındır I
Konya Akşehir Adsız II
Afyon Şuhut Karlık II
Burdur Merkez Kayaaltı I-İlave
Afyon Bolvadin Merkez İlave
Afyon Bolvadin Merkez V
Afyon Merkez Bayatçık II (İlave)-III
Afyon Sincanlı Küçükhöyük IV
Burdur Bucak Seydiköy I
Konya Akşehir Gölçayır II
Burdur Merkez Kumluca I
Afyon Dazkırı Arıköy III
Konya Akşehir Çakıllar II (İlave)
Afyon Dinar Yaka I
Burdur Karamanlı Mürseller II
Isparta Gelendost Madenli I
Burdur Yeşilova Işıklar II
Afyon Merkez Fethibey III
Afyon Sandıklı Dutağacı I
Burdur Yeşilova Orhanlı I
Afyon Bolvadin Dişli IV
Afyon Çay Pazarağaç II
Sivas Altınyayla Merkez
Sivas Şarkışla Gürçayır I
Sivas Şarkışla Kömürkaya I
Sivas Altınyayla Harmandalı I
Gaziantep Nurdağı Gedikli I
Gaziantep Nurdağı Gedikli II
Gaziantep İslahiye Karapınar I
Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba I
Kahramanmaraş Afşin Tanır
Kahramanmaraş Elbistan Akbayır I
Gaziantep Nurdağı Gedikli III
Gaziantep Nurdağı Kırışkal I
Gaziantep Nurdağı Şatırhöyük
Gaziantep Nurdağı Çakmak I
Gaziantep Nurdağı Gedikli IV
Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli I
Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba II
Gaziantep Nurdağı Çakmak II
Kahramanmaraş Afşin Arıtaş I
Gaziantep İslahiye Karapınar II
Gaziantep Nurdağı (İslahiye) Çakmak II-A
Gaziantep Nurdağı Kırışkal
Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli II
Kahramanmaraş Elbistan Akbayır II
Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba III
Gaziantep İslahiye Karapınar III
Gaziantep Nurdağı Gedikli IV
Kahramanmaraş Afşin Arıtaş II
Gaziantep Islahiye Güllühöyük I
Gaziantep Nurdağı Gedikli (İlave )
Kahramanmaraş Elbistan Ambarcık
Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba (İlave)
Kahramanmaraş Türkoğlu Kılılı
Gaziantep Nurdağı Kırışkal
Kahramanmaraş Türkoğlu Yeşilyöre
Kahramanmaraş Türkoğlu Şekeroba IV
Kahramanmaraş Türkoğlu Yeşilyöre
Gaziantep Islahiye Güllühöyük II
Kahramanmaraş Türkoğlu Kılılı (ilave)
Gaziantep Nurdağı Çakmak III
Gaziantep Nurdağı Kırışkal (İlave)
Kahramanmaraş Afşin Altınelma I
Devir Tarihi Devir Yılı
23.12.2011
21.02.2012
14.03.2012
22.03.2012
19.03.2012
07.03.2012
21.05.2012
26.04.2012
17.10.2012
23.10.2012
12.10.2012
17.10.2012
13.11.2012
10.12.2012
13.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
25.12.2012
15.01.2013
03.01.2013
29.01.2013
18.02.2013
18.02.2013
05.03.2013
05.03.2013
24.05.2013
24.05.2013
16.08.2013
06.01.2014
06.01.2014
08.01.2014
21.01.2014
29.01.2014
06.02.2014
23.12.2011
23.12.2011
23.12.2011
21.02.2014
25.02.2014
25.04.2014
26.09.2014
28.06.2000
27.01.2010
22.01.2010
22.11.2012
19/07/1974
22/12/1977
01.12.1984
06.01.1984
25/01/1985
13/03/1985
07.09.1986
14/03/1986
07.06.1987
03.01.1989
25/12/1989
13/04/1989
10.03.1989
02.02.1990
23/02/1990
17/02/1993
07.08.1993
21/04/1995
22/03/1995
05/07/1995
05/04/1995
18/12/1997
11.01.1997
30/12/1997
20/03/1998
02/11/1998
02/11/1998
02/11/1998
03/11/1999
25/12/2000
19.01.2000
14/02/2001
19/01/2001
01.09.2002
01.09.2002
02.12.2004
16.07.2007
13.08.2007
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2011
2011
2011
2014
2014
2014
2014
2000
2010
2010
2012
1974
1977
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1993
1993
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2004
2007
2007
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
2
3
2
3
2
1
2
1
3
2
3
1
3
3
3
4
1
3
3
2
2
2
4
1
3
1
5
2
6
1
2
2
2
1
3
2
2
3
3
3
3
4
2
8
6
2
3
9
7
4
5
3
4
2
9
5
3
1
4
3
2
3
1
1
1
3
6
2
4
3
7
8
1
8
1
5
1
5
5
2
4
1
2
1
5
440
690
690
1250
750
375
440
625
565
565
875
315
1125
1125
750
875
125
375
1065
375
375
500
1375
250
690
375
1875
875
1500
250
1400
750
500
500
565
625
440
1125
1125
565
875
1000
750
2200
2315
500
1375
3 200
3 000
850
1 500
850
1 500
1 000
2 650
3 000
1 000
500
2 300
1 200
700
1 200
300
300
280
1 900
1 550
600
900
1 000
1 200
2 300
400
3 750
300
2 700
300
800
2 000
800
1 200
600
580
310
1 820
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
203.277,00
369.318,00
55.366,00
289.085,00
229.963,00
116.548,00
245.480,00
112.368,00
328.370,00
248.343,00
410.646,00
149.796,00
329.275,00
303.283,00
326.283,00
256.842,00
122.920,00
259.493,00
306.691,00
232.591,00
137.517,00
117.624,00
370.251,00
154.287,00
287.785,00
98.299,00
551.908,00
160.546,00
721.985,00
112.581,00
168.572,00
205.407,00
231.023,00
126.857,00
344.425,00
346.819,00
301.467,00
267.887,00
249.652,00
320.220,00
462.086,00
338.766,00
221.620,00
43.744,36
531.498,00
117.216,00
360.567,00
2,22
2,23
2,85
9,01
8,12
26,77
14,73
39,59
4,62
65,61
63,60
108,07
71,41
101,64
97,72
362,13
389,75
939,78
2.456,53
3.923,44
2.422,39
8.329,97
6.325,92
10.957,59
20.354,98
3.611,57
32.209,09
3.202,46
18.265,60
7.347,26
27.084,07
38.738,63
21.053,78
74.463,16
21.035,06
76.716,76
60.679,00
366.932,00
Bölge Adı
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
Ünite Adı
Kahramanmaraş Merkez Fatihler (Dönüklü) I
Kahramanmaraş Elbistan Bakış I
Kahramanmaraş Afşin Çobanbeyli III
Gaziantep Nurdağı Kırışkal İlave
Kahramanmaraş Elbistan Akbayır III
Denizli Acıpayam Dereköy
Aydın Sultanhisar Merkez
Denizli Acıpayam Yumrutaş
Aydın Karacasu Ataeymir I
Denizli Acıpayam Dedebağ I
Denizli Acıpayam K.Höyükavşar I
Denizli Acıpayam Kuyucak I
Denizli Acıpayam Yassıhöyük I
Denizli Acıpayam Yazır I
Denizli Serinhisar Merkez
Denizli Serinhisar Yatağan I
Denizli Honaz Kızılyer I
Muğla Bodrum Sazköy
Aydın Kuyucak Yöre
Denizli Acıpayam Gümüş
Denizli Acıpayam Dodurga
Denizli Çivril Gümüşsuyu II
Denizli Çivril Gümüşsuyu I
Denizli Acıpayam Dedebağ II
Denizli Honaz Menteş
Aydın Karacasu Ataeymir II
Aydın Sultanhisar Atca
Denizli Çardak Beylerli I
Denizli Acıpayam Yazır II
Denizli Çardak Gölcük
Denizli Honaz Kızılyer II
Denizli Serinhisar Yüreğil
Denizli Acıpayam Yassıhöyük II
Aydın Karacasu Palamutcuk
Denizli Acıpayam Kurtlar
Denizli Acıpayam Yeşilyuva
Denizli Bozkurt Cumalı
Denizli Bozkurt Dutluca
Denizli Çivril Emirhisar I
Denizli Honaz Kızılyer (İlave)
Denizli Serinhisar Yatağan II
Denizli Acıpayam K.Höyükavşar II
Denizli Çardak Beylerli II
Denizli Çivril Işıklı
Denizli Honaz Karateke
Denizli Honaz Merkez
Denizli Honaz Ovacık
Denizli Acıpayam Kuyucak II
Denizli Çameli Bıçakçı
Denizli Çardak Çaltı
Denizli Honaz Sapaca
Denizli Bozkurt İnceler Tekkesi
Denizli Tavas Kızılcabölük
Denizli Çivril İğdir
Denizli Çivril Koçak
Denizli Çameli Belevi
Denizli Çivril Emirhisar II
Denizli Çivril Gümüşsuyu III
Denizli Çivril Kızılcasöğüt
Denizli Çivril Menteş
Denizli Çivril Menteş (İlave)
Denizli Çivril Ömerli
Denizli Çivril Ömerli (İlave)
Denizli Çivril Yeniköy
Denizli Çivril Yeşilyaka (İlave)
Denizli Çivril Yeşilyaka I
Denizli Çivril Yuvaköy
Denizli Honaz Kızılyer (İlave)
Denizli Honaz Kızılyer III
Denizli Tavas Merkez
Denizli Çivril Emirhisar (ilave)
Denizli Çivril Emirhisar (ilave)
Denizli Çivril İğdir (ilave)
Denizli Çivril Koçak (ilave)
Denizli Çivril Menteş (İlave)
Denizli Çivril Yeşilyaka (İlave)
Denizli Bozkurt Merkez I
Deniz Honaz Kaklık I
Aydın Karacasu Ataeymir III
Aydın Kuyucak Horsunlu I
Aydın Merkez Kızılcaköy I
Aydın Kuyucak Sinekler (Beşeylül) I
Denizli Çivril Işıklı III
Denizli Çivril Işıklı II-İlave
Denizli Tavas Ulukent I
Devir Tarihi Devir Yılı
05.06.2012
28.12.2012
03.10.2012
01.10.2012
25.09.2014
17/06/1976
01.11.1981
05.08.1984
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
15/12/1987
09.01.1989
27/10/1989
15/01/1990
03.07.1990
26/09/1991
09.10.1991
30/11/1992
25/11/1993
27/12/1993
27/12/1994
12.02.1994
30/12/1994
07/02/1995
16/07/1995
21/07/1995
30/05/1995
07.02.1996
03.07.1997
06.03.1997
11.03.1997
12.09.1997
22/10/1997
23/09/1997
11.12.1997
13/11/1997
05/11/1998
21/09/1998
01/10/1998
07/10/1998
25/11/1998
07/10/1998
30/07/1999
25/03/1999
25/10/1999
10/03/1999
04/07/2000
10/04/2001
13/02/2002
18/06/2002
22/08/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
20/10/2003
07.11.2003
07.11.2003
22/08/2003
05.10.2004
05.10.2004
05.10.2004
05.10.2004
05.10.2004
06.01.2004
26.06.2007
07.07.2007
24.06.2008
15.05.2008
20.06.2008
10.10.2008
04.02.2009
04.02.2009
06.08.2009
2012
2012
2012
2012
2014
1976
1981
1984
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
5
5
2
2
5
18
14
13
4
4
4
4
3
4
8
4
5
3
3
4
5
4
7
5
4
2
19
3
4
3
6
4
3
2
4
9
6
4
6
2
7
4
2
4
2
5
2
5
2
4
4
2
6
5
5
3
9
2
5
5
1
4
2
4
1
4
3
1
3
7
1
4
1
4
2
3
3
5
2
4
3
4
4
4
5
1 000
2 460
625
875
3 000
8 500
5 000
5 300
1 800
1 500
1 200
1 300
1 100
1 500
3 200
1 500
3 200
750
1 400
1 300
2 700
1 800
2 700
2 000
2 600
600
4 700
1 600
1 500
2 450
3 000
1 300
1 400
1 500
2 000
4 300
1 600
1 200
3 000
600
2 500
1 350
1 100
2 800
1 200
2 500
1 200
1 600
700
2 600
2 000
1 000
2 550
2 550
2 280
1 000
4 920
940
2 110
1 160
230
1 870
930
1 600
490
1 950
1 450
520
1 570
3 300
560
2250
490
1820
460
1460
1 120
1 290
1 000
940
1 875
1 440
2 625
1 190
1 565
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
386.404,00
659.014,00
318.994,00
297.260,00
811.927,00
5,68
13,77
22,26
26,65
21,31
18,61
21,93
17,48
26,87
62,58
22,88
102,25
13,58
28,15
61,53
355,24
214,01
36,52
1.702,37
754,02
1.857,02
6.991,34
3.246,36
3.835,71
1.446,14
9.968,88
2.272,62
4.371,73
3.085,37
8.368,12
22.302,07
13.761,10
7.576,30
11.505,09
4.063,40
15.723,31
11.823,16
9.863,39
8.381,43
3.830,59
18.368,21
3.807,59
17.129,77
4.951,00
8.346,95
14.206,40
14.668,81
42.422,86
39.919,11
17.095,19
54.713,14
171.579,66
41.387,93
107.741,60
77.356,04
18.104,02
80.614,60
55.767,60
101.721,82
33.071,73
95.082,55
70.357,58
15.470,58
46.373,78
88.509,79
35.521,62
172.141,75
36.591,91
144.611,26
55.601,63
117.015,71
216.956,00
554.022,00
184.166,00
196.540,00
207.505,00
272.075,00
288.108,00
406.373,00
421.858,00
Bölge Adı
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
AYDIN
TRABZON
TRABZON
TRABZON
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
KASTAMONU
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
BALIKESİR
Ünite Adı
Denizli Acıpayam Karahöyük I
Denizli Çivril İğdir İlave
Denizli Acıpayam Alaattin I
Muğla Yatağan Bozarmut
Denizli Honaz Kızılyer I (İlave)
Denizli Tavas Solmaz I
Denizli Tavas Pınarlar I
Denizli Acıpayam Dodurga II
Denizli Çivril Yeniköy İlave
Bayburt Merkez Çayıryolu
Gümüşhane Kelkit Salyazı I
Gümüşhane Kelkit Salyazı II
Kastamonu Tosya Kösen,Sapaca
Kastamonu Tosya Yenidoğan
Kastamonu Tosya Kuşcular
Kastamonu Tosya Zincirlikuyu
Kastamonu Tosya Sofular
Kastamonu Tosya Suluca
Kastamonu Tosya Çaykapı
Kastamonu Merkez Bük
Balıkesir Havran Merkez
Çanakkale Yenice Pazarköy
Çanakkale Biga Kaldırımbaşı I
Balıkesir Burhaniye Kızıklı-Börezli I
Balıkesir Edremit Merkez I
Balıkesir Edremit Merkez II
Balıkesir Edremit Merkez III
Balıkesir Burhaniye Kızıklı-Börezli II
Balıkesir Edremit Merkez III-A
Balıkesir Havran B.Dere-K.Dere
Balıkesir Burhaniye Kızıklı-Börezli III
Balıkesir Edremit Merkez IV
Çanakkale Biga Kaldırımbaşı (ilave)
Balıkesir Burhaniye Kızıklı-Börezli İlave
Balıkesir Dursunbey Selimağa I
Devir Tarihi Devir Yılı
15.05.2009
27.12.2010
03.05.2012
15.08.2012
28.09.2012
19.10.2012
14.11.2012
19.11.2012
06.12.2012
12.01.1984
12.01.1984
01.01.1988
03.01.1976
20/08/1985
11.01.1985
18/12/1985
26/12/1985
26/12/1985
19/10/1987
12.05.2005
03.01.1976
05.12.1978
01.01.1979
05.04.1981
23/05/1984
23/05/1984
15/04/1985
20/05/1993
05.03.1993
05.03.1993
24/02/1999
15/10/1999
08.09.2004
07.06.2005
25.12.2013
2009
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
1984
1984
1988
1976
1985
1985
1985
1985
1985
1987
2005
1976
1978
1979
1981
1984
1984
1985
1993
1993
1993
1999
1999
2004
2005
2013
Kuyu Adedi Sulama Alanı (da) Devir Sözleşme Süresi
5
1
6
1
1
3
3
2
2
17
7
2
5
5
7
4
10
6
7
1
41
5
4
11
15
6
17
4
2
6
8
10
1
1
2
2 625
625
3 000
750
400
1 430
2 310
750
875
6 250
2 300
700
2 500
2 300
2 200
1 400
3 000
2 300
2 400
500
23 650
2 400
1 000
5 300
6 750
2 700
7 350
1 700
900
3 000
4 500
5 000
210
500
375
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
30 YIL
15 YIL
15 YIL
15 YIL
Toplam Maliyet
(TL)
461.943,00
115.879,00
692.229,00
63.633,50
84.504,00
276.220,00
429.062,00
230.139,00
246.239,00
30,61
17,05
18,48
1,32
17,69
22,43
32,22
56,41
9,60
43,83
7.329,50
10,70
1,70
0,67
1,64
10,52
15,84
19,13
432,73
196,31
547,03
22.120,01
27.088,17
19.514,50
38.601,00
334.864,00
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
NO
Afyonkarahisar Şuhut Ağzıkara III
Afyonkarahisar Şuhut Yarışlı(Bazlar) III
Afyonkarahisar Şuhut Atlıhisar III
Afyonkarahisar Şuhut Çayıryaka(Oynağan) I
Afyonkarahisar Şuhut Demirbel II
Kayseri Melikgazi Gesi Sulama Kooperatifinden/
Melikgazi Belediyesine devir
Afyonkarahisar Şuhut Merkez I
Afyon Şuhut Kılıçkaya I
Afyon Şuhut Çakırözü I
SULAMA KOOPERATİFİ ADI
13.10.2009
06.11.2009
21.07.2010
21.10.2009
09.11.2010
27.10.2011
16.05.2012
05.03.2013
23.12.2011
KAYSERİ
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
DEVİR
TARİHİ
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
DSİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
2
4
3
1
3
3
3
3
3
KUYU
ADEDİ
1500
2650
60
700
1440
1200
2000
1250
600
SULAMAYA
AÇILAN
ALAN (da)
626.288,63
2.315.219,87
179.078,55
758.343,00
520.044,10
433.370,08
748.739,57
467.962,24
224.621,87
TOPLAM
MALİYET
(TL)
54410-54412/B
18513-19012-19064-20086
53826-56654-56655
41151-53643/A
57876-57877-57878/B
56869-56870-56871
58238-58239/A-58240/A
58343-58344-58345
55097-56665-58325
KUYU NUMARALARI
YAS Sulama Şebekesi Yapımı konulu 2007 sayılı Genelge Kapsamında yapılanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NO
İzmir Kemalpaşa Armutlu
Manisa Akhisar Medar
Manisa Akhisar Bekirler
Manisa Akhisar Beyoba
Manisa Akhisar Çamönü
Manisa Salihli Köseali
Manisa Sarıgöl Çavuşlar
Manisa Saruhanlı Koldere
Manisa Sarıgöl Çimentepe
Karaman Merkez Yuvatepe
Eskişehir Mahmudiye Doğanca
Niğde Çamardı Kavlaktepe
Niğde Altunhisar Ulukışla
Kayseri Bünyan Karadayı
Niğde Altunhisar Merkez
Konya Yunak Merkez
Konya Çeltik Gökpınar
Konya Yunak Kıllar
Konya Karapınar Sırçalı
Konya Meram Alakova
Konya Karapınar Selpek
Karaman Merkez Akçaşehir
Konya Çeltik Merkez
Eskişehir Odunpazarı Kalkanlı Köyü
Eskişehir Mahmudiye Kaymazyayla
Eskişehir Odunpazarı Kalkanlı
Eskişehir Mahmudiye Kaymazyayla
Eskişehir Alpu Karakamış
Afyonkarahisar Şuhut Karlık 2.kısım
Afyonkarahisar Emirdağ Elhan 1. ve 2. Kısım
Afyonkarahisar Çay Devederesi 1. Kısım
Afyonkarahisar Başmakçı Küllüce 1. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Tekin 1. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Yıprak 2. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Göçerli 3. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Doğanlı 4. Kısım
Afyonkarahisar Sinanpaşa Tokuşlar 1. Kısım
Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa 1.ve 2. Kısım
SULAMA KOOPERATİFİ ADI
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KONYA
ESKİŞEHİR
KONYA
KONYA
KAYSERİ
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
17.12.2012
28.03.2013
04.04.2013
13.05.2013
11.06.2013
25.06.2013
20.04.2013
12.05.2013
12.05.2013
04.12.2013
22.12.2012
26.12.2013
25.12.2013
07.01.2014
10.01.2014
07.01.2014
06.01.2014
14.01.2014
20.01.2014
22.01.2014
31.01.2014
11.02.2014
19.03.2014
13.04.2014
20.03.2014
13.03.2014
20.03.2014
08.04.2014
12.05.2014
12.05.2014
16.04.2014
16.04.2014
15.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
DEVİR
TARİHİ
İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarılması Yoluyla Yapılanlar
TOPLAM
MALİYET
(TL)
308.608,30
1.358.667,63
302.663,28
207.559,68
560.817,25
209.109,27
367.034,77
240.012,69
193.717,05
300.197,52
171.721,39
392.088,45
708.343,60
150.072,62
2.399.820,00
69.880,77
362.637,02
723.668,53
480.435,03
1.407.586,82
698.849,49
4.605.105,11
245.352,90
1.028.410,84
91.163,38
1.028.410,84
91.163,38
265.933,15
77.598,87
750.888,34
352.254,62
165.540,76
527.308,50
80.075,13
153.208,46
137.197,10
531.694,27
381.114,74
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
NO
Afyonkarahisar Emirdağ Toklucak 1. Kısım
Afyonkarahisar Emirdağ Eskiakören 2. Kısım
Konya Yunak Kıllar İlave
Konya Seydişehir Tol
Konya Seydişehir Çavuş
Eskişehir Alpu Osmaniye
Konya Karapınar Oymalı
Konya Karapınar Oymalı 2
Konya Ereğli Kutören 2
Konya Çeltik Merkez
Konya Çeltik Merkez 3
Afyonkarahisar Dazkırı Akarca 2.Kısım
Afyonkarahisar Bolvadin Dişli 4.Kısım
Afyonkarahisar Dazkırı Arıköy 1.Kısım
Afyonkarahisar Dinar Doğanlı 1. ve 2. Kısım
Afyonkarahisar Bolvadin Özburun 1. ve 2. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Yıprak 1. ve 2. Kısım
Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç 1. ve 2. Kısım
Afyonkarahisar Sandıklı Ballık 1. Kısım
Afyonkarahisar Başmakçı Sarıköy 1. Kısım
Niğde Çamardı Kavlaktepe 2
Konya Emirgazi Türbe 2
Niğde Bor Tepeköy
Afyonkarahisar Merkez Erenler (Kumartaş) 1. ve 2. Ks
Afyonkarahisar Merkez Küçükçobanlı 1. ve 3. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Göçerli 1. Kısım
Afyonkarahisar Merkez Saraydüzü 1. ve 3. Kısım
Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz 1., 2., ve 3. Kısım
Afyonkarahisar Şuhut Atlıhisar 1. Kısım
Afyonkarahisar Dinar Kınık 1., 2. ve 3. Kısım
Afyonkarahisar Merkez Bayatçık 3. Kısım
Afyonkarahisar Dazkırı Kızılören 1. Kısım
SULAMA KOOPERATİFİ ADI
ISPARTA
ISPARTA
KONYA
KONYA
KONYA
ESKİŞEHİR
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
KONYA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
KONYA
KONYA
KONYA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
ISPARTA
DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
25.04.2014
30.04.2014
15.05.2014
10.06.2014
11.07.2014
23.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
01.08.2014
01.08.2014
16.07.2014
11.07.2014
11.07.2014
04.07.2014
04.07.2014
02.07.2014
11.06.2014
30.05.2014
27.05.2014
07.08.2014
11.08.2014
23.09.2014
16.09.2014
06.08.2014
08.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
16.09.2014
22.09.2014
26.09.2014
26.09.2014
DEVİR
TARİHİ
İl Özel İdarelerine Ödenek Aktarılması Yoluyla Yapılanlar
TOPLAM
MALİYET
(TL)
442.642,86
269.210,12
74.136,99
404.047,56
52.071,36
1.326.585,03
147.951,00
1.765.410,27
220.240,00
1.578.400,59
128.353,00
244.538,46
199.535,32
358.001,87
785.721,35
408.447,39
701.467,16
441.072,33
273.642,48
186.520,29
29.196,00
63.021,00
52.445,95
774.751,05
319.447,79
205.250,69
786.202,19
1.118.229,07
402.147,26
826.053,22
132.128,22
245.479,69
Download

İndir - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü