NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen
toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal
ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur.”
1
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
GİRİŞ
Kamu yönetimi ve hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap
verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu
yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Stratejik yönetim kapsamında;
ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde, misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef
ve öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme
unsurları vurgulanmaktadır. Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve
kullanılması ile hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin
yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla hazırlanan “5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” Hükmünü amirdir. Bu kapsamda Müdürlüğümüze ait 20152019 dönemi “Niğde İGTHM Strateji Planı” hazırlanmıştır.
“Niğde İGTHM Strateji Planı” Bakanlığımıza ait stratejik planın yerelde uygulanmasını
sağlayacak bir belgedir. “Niğde İGTHM Strateji Planı” ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler
çerçevesinde mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte öngördüğü vizyonun gerçekleşmesi
için amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kurumsal
öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin önceden belirlenmiş
olan göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği, katılımcı yöntemlerle hazırlanan bir belgedir.
2
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………….………………………. 1
İÇİDEKİLER……………………………………………………………………………………….…………………………. 1
Tablolar Listesi……………………………………………………………………………………………….…………… 1
Grafikler Listesi.…………………………………………………………………………………………….…………… 1
Şekiller Listesi.……………………………………………………………………………………………….…………….1
Kısaltmalar Listesi……………………………………………………………………………………….……………… 1
Yönetici Özeti.……………………………………………………………………………………………………………. 1
BÖLÜM I …………………………………………………………………………………………………………………. 1
1
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ…………….……………………………….……………… 1
1.1
Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları…………………..………………………….……………… 1
1.2
Stratejik Plan Çalışma Programı…………….…………………………………………….. 1
1.3
Stratejik Plan Çalışma Takvimi……………………………………………………………… 1
2
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ…………………………………………………… 1
2.1
Kurumun Tarihçesi……………………………………………………………………….……… 1
2.2
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi…………………………………… 1
2.3
Birimlerin Görev ve Fonksiyonları………………………………………………………… 1
2.4
Teşkilat Şeması……………………………………………………………………………….……. 1
BÖLÜM II……………………………………………………………………………………………….…………………. 1
3
DURUM ANALİZİ……………………………………………………………………………………………… 1
3.1
Paydaş Analizi………………………………………………………………………………………. 1
3.1.1 Paydaşların Tespit Edilmesi ve Önceliklendirilmesi…………….……..1
3.2
İç Çevre Analizi…………………………………………………………………………………….. 1
3.2.1 İç Paydaş Anketi ve Değerlendirilmesi……………………………………. 1
3.2.2 Birimin Yapısı ……………………………………………………………………………1
3.2.3 GZFT Analizi…………………………………………………………………………… 1
3.2.3.1 Güçlü Yönler …………………………………………………………. 1
3.2.3.2 Zayıf Yönler
…………………………………………………………. 1
3.3
Dış Çevre Analizi…………………………………………………………………………………… 1
3.3.1 Dış Paydaş Analizi ve Değerlendirilmesi…………………………………… 1
3.3.2 GZFT Analizi……………………………………………………………………………… 1
3.4.2.1 Fırsatlarr
…………………………………………………………. 1
3.4.2.2 Tehditler
…………………………………………………………. 1
3.3.3 PEST Analizi……………………………………………………………………………… 1
BÖLÜM III…………………………………………………………………………………………….……………………. 1
4
GELECEĞİN TASARIMI…………………………………………………………………………….……….. 1
4.1
Misyon…………………………………………………………………………………………………. 1
4.2
Vizyon…………………………………………..……………………….…………….……………… 1
4.3
Temel Değerler……………………………..……………………….…………….……………… 1
BÖLÜM IV……………………………………………………………………………………………….……..………….. 1
5
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ………….… 1
5.1
Stratejik Alanlar…………………………………………………………………………….…….. 1
5.2
Stratejik Amaçlar………………………………………………………………………….…….. 1
5.3
Stratejik Hedefler……………………………………………………………………
1
5.4
Performans Göstergeleri……………………………………………………………….…….. 1
6
MALİYETLENDİRME……………………………………….………………………………………….……… 1
7
İZLEME DEĞERLENDİRME…………………………………….…………………………………………. 1
3
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Çalışma Programı Tablosu …………………………………………………….
1
Tablo 2. Çalışma Takvimi Tablosu …………………………………………………………………
1
Tablo 3. Kanunlar Tablosu……………………………………………………………………………… 1
Tablo 4. Yönetmelikler Tablosu ..…………………………………………………………………
1
Tablo 5. Paydaş Tablosu ………………………………………………………………………………
1
Tablo 6. Personel Tablosu ……………………………………………………………………………
1
Tablo 7. Personel Eğitim Durum Tablosu ……………………………………………………… 1
Tablo 8. Personel Cinsiyet Dağılım Tablosu …………………………………………………… 1
Tablo 9. Fiziksel Yapı Tablosu ……………………………………………………………………….. 1
Tablo 10. Araç Durum Tablosu ……………………………………………………………………… 1
Tablo 11. Teknolojik Yapı Tablosu ………………………………………………………………… 1
Tablo 12. Mali Yapı Tablosu…………………………………………………………………………… 1
Tablo 13. Politik Çevre Tablosu ……………………………………………………………………
1
Tablo 14. Ekonomik Çevre Tablosu ………………………………………………………………
1
Tablo 15. Sosyal Çevre Tablosu ……………………………………………………………………
1
Tablo 16. Teknolojik Çevre Tablosu………………………………………………………………
1
Tablo 17. Bütçe tablosu
GRAFİKLER LİSTESİ
Grafik 1. Personel Memnuniyet Anketi…………………………………………………………… 1
Grafik 2.Personelin Mesleklerine Göre Dağılımı …………………………………………
1
Grafik 3.Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı ………………………………………… 1
Grafik 4.Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı Grafik ……………………………………… 1
Grafik 5. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-1 ………………………………………………1
Grafik 6. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-2 ………………………………………………1
Grafik 7. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-3 ………………………………………………1
Grafik 8. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi-4 ………………………………………………1
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1. İl Müdürlüğü Yönetim Şeması……………………………………………………………… 1
4
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
KISALMALAR LİSTESİ
AB
AKA
BÜBSŞM
BÜGEM
CBS
ÇATAK
ÇMVA
DSYB
GGBS
GKGM
GTHB
GYŞM
HAYKOP
HSÜSÜŞM
İGTHM
İlçe GTHM
İMİŞM
İÖİ
KETBİR
KKKS
KKYDP
KHK
KKÖŞM
KKYB
KTVŞM
NİGTHM
PEST
SÜTBİR
STK
TAGEM
TALDŞM
TBTF
TMO
TRGM
TÜİK
TÜRVET
TÜKAS
5
Avrupa Birliği
Ahiler Kalkınma Ajansı
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemi
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma
Çiftlik Veri Ağı Sistemi
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi
Gıda Kontrol Gene Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
Hayvancılık Kooperatifleri Birliği
Hayvan Sağlığı Üretimi ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Koyun Keçi Kayıt Sistemi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kanun Hükmünde Kararname
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik
Süt Üreticileri Birliği
Sivil Toplum Kuruluşları
Tarımsal Araştırmalar Genel müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Düzenleme Şube Müdürlüğü
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Toprak Mahsulleri Ofisi
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
Veteriner Bilgi Sistemi
Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
YÖNETİCİ SUNUŞU
…………………………………………
6
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
BÖLÜM 1
1
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
1.1 Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile kamu kurum kuruluşlarına stratejik planlama hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal
zorunluluğa istinaden Niğde Valiliğinin 11.12.2013 tarih ve 5691 sayılı emirleri ile İlimizde
stratejik plan çalışmalarının başlatıldığını kamu kurumlarına duyurmuştur. Bu çalışmalar
kapsamında ilk olarak İlimizdeki kamu kurumlarının bu konu ile ilgili görevlendirdikleri personele
“Stratejik Plana Eğitimi” seminerleri düzenlenmiştir. Eğitimler Niğde Üniversitesi öğretim üyeleri
tarafından verilmiş olup, Müdürlüğümüzden üç personel 15-17 Aralık 2014 tarihlerindeki eğitim
seminerine katılmışlardır.
22.01.2014 tarih ve 518 sayılı emirleri ile Niğde Valiliği, kamu kurumlarının stratejik plan
çalışmalarını başlatmıştır. Bu emir üzerine Müdürlüğümüzde 07.02.2014 tarihinde Şube ve İlçe
Müdürlerinin katıldığı ilk hazırlık toplantısı yapılmıştır. Toplantının akabinde ilk olarak Stratejik
Plan Kurulları belirlendi. Daha sonra çalışma programı, çalışma takvimi hazırlanarak çalışmalara
başlanmıştır. İl Müdürlüğümüzde toplantı salonunda 07.03.2014 tarihinde NİGTHM Stratejik Plan
Kurulu üyelerine yönelik olarak Niğde Valiliği Stratejik Plan danışmanları olan Niğde Üniversitesi
öğretim üyeleri tarafından bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapılmıştır.
1.2
Stratejik Plan Çalışma Programı
Tablo 1. Çalışma Programı Tablosu
Çalışma Toplantısının Yapılacağı
Gün
Saat
Yer
7
14:00
İl Müdürlüğü
7
14:00
Mart
19
09:00 İl Müdürlüğü
26
09:00
2
09:00
Nisan
15
14:00 İl Müdürlüğü
30
09:00
7
09:00
Mayıs
16
14:00 İl Müdürlüğü
28
09:00
4
09:00
13
14:00
Haziran
İl Müdürlüğü
18
09:00
25
09:00
2
09:00
11
14:00
Temmuz
İl Müdürlüğü
16
09:00
23
09:00
5
09:00
12
09:00
Ağustos
19
09:00 İl Müdürlüğü
22
14:00
29
09:00
Ay
Şubat
7
Katılımcılar
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Kurulu ve Hazırlık Takımı
Stratejik Plan Hazırlık Takımı
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
1.3
2015-2019
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Tablo 2. Çalışma Takvimi Tablosu
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AGUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
FAALİYETLER
OCAK
NİĞDE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TASLAĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ
PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
*Hazırlık ve Altyapı Çalışmaları
*Kurulların Oluşturulması
*Çalışma Program ve Takviminin
Oluşturulması
KURUM TANIMI ve SINIRLARIN
ÇİZİLMESİ
*Kurumun Tarihçesi
*Yasal Yükümlülüklerin ve Mevzuatın
İncelenmesi
*Kurumun Görev ve Hizmetlerin
Belirlenmesi
*Kurumun Teşkilat Şeması
DURUM ANALİZİ
*Paydaşların tespiti
*İç Çevre Analizi
**Kurumun Yapısı
**İnsan Kaynakları
**Fiziksel Kaynaklar
**Teknolojik Yapı
**Güçlü Yönler
**Zayıf Yönler
*Dış Çevre Analizi
**Fırsatlar
**Tehditler
GELEĞİN TASARIMI
*Kurumun Misyonun Belirlenmesi
*Kurumun Vizyonun Belirlenmesi
*Kurumun Temel Değerlerinin Tespiti
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER
ve PERFORMANS KRİTERLERİ
*Stratejik Amaçların Belirlenmesi
*Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
*Stratejiler(Faaliyetler)'in Tespiti
**Performans Göstergelerinin Tespiti
MALİYETLENDİRME
8
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2
BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
2.1
Kurumun Tarihçesi
Tarım
Bakanlığı,
Osmanlı
İmparatorluğu’nun Devlet Teşkilatı içerisinde
Tanzimat-ı Hayriye’nin ilanını izleyen dönemde,
“Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı)” adı ile yer almış
ve Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet
dönemlerinde bazen isim değiştirerek, bazen
başka bakanlıklarla birleşerek, kimi zamanda
ayrılarak veya kapatılıp tekrar kurularak günümüze
kadar çeşitli evreler geçirmiştir.
1838, Ziraat ve Sanayi Meclisi; İlk yapı,
Meclis şeklinde kurularak tarım hizmetlerini
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak yürütmüştür.
13.05.1839, Meclisi Umuru Nafıa; Meclis,
tarım hizmetlerini Ticaret Bakanlığına bağlı olarak
yürütmüştür.
02.03.1843, Ziraat Meclisi; Meclis,
Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Her
Eyalet, Sancak ve Kaymakamlığa birer Ziraat
Müdürü, İlçe ve Bucaklarla büyük Karyelere birer
Ziraat Müdür Vekili atanmıştır. 1845 yılında tekrar
Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır.
16.01.1846, Ziraat Nezareti; Tanzimat
Fermanı’nı izleyen yıllarda Batı örnek alınarak
Tarım Bakanlığı kurulmuştur. Tarım Bakanlığı’nın
bağımsız yapısı 4 ay devam etmiştir.
1846-1891, Ticaret ve Ziraat Nezareti,
Ticaret ve Nafia Nezareti, Ticaret Nezareti, Orman
ve Maadin Nezareti; Tarım Bakanlığı ile Ticaret
Bakanlığı birleştirildikten sonra tarım hizmetleri
değişik adlar altında yürütülmüştür. Bu dönemde
Ziraat Müfettişliği (1881), Ziraat Müdürlüğü
(1883), Veteriner Müfettişliği (1885), Hukuk
Müşavirliği (1890), İstatistik Müdürlüğü (1887),
Halkalı Ziraat ve Baytar Mektepleri gibi Birimler
oluşturulmuş ve Ziraat Bankası 1889’da Bakanlığa
bağlanmıştır.
1891-1911, Orman, Maadin ve Ziraat
Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve Hayvan Sağlık
Zabıtası Komisyonu adı altında yeni bir kuruluşa
gidildiği görülmektedir. Bu dönemde, Tarım
hizmetleri
Ziraat
ve
Veteriner
Genel
Müdürlükleriyle yerine getirilmiştir.
02 Mayıs 1920, İktisat Vekâleti; “3 sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin
Sureti İntihabına Dair Kanunla ticaret, ziraat,
orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat
Vekaletince yürütülmüştür.
9
2015-2019
25 Mart 1924-1928, Ziraat Vekaleti;
“432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili
Hakkında Kanun”la Tarım Bakanlığı kurulmuştur.
21 Ocak 1929-1931; “1200 sayılı Ticaret
ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti
Teşkili Hakkında Kanunla Ziraat Vekaleti tekrar
İktisat Vekaleti ’ne bağlanmıştır.
30 Aralık 1931-1937, Ziraat Vekaleti;
“1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanunla
İktisat Vekaleti ’nden ayrılarak, Birimlerin görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım,
Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri
Bakanlığa dahil olmuştur.
14 Haziran 1937-1951, Ziraat Vekâleti;
3203 sayılı “Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat
Kanunu” ile 1937 yılında Merkez ve Taşra
Teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı
şekilde düzenlenmiştir. Merkez Teşkilatı;
Bakanlık Makamı, Danışma ve Denetim, Ana
Hizmet, Yardımcı ve Katma Bütçeli Bağlı Kuruluş
Birimlerinden, Taşra Teşkilatı; Ziraat Genel
Müdürlüğü ve Veteriner Genel Müdürlüğünün
İllerde örgütlenmesiyle oluşturulmuştur. Teftiş
Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği kurulmuştur.
1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel
Müdürlüğü İlgili Kuruluş olarak Bakanlığa
bağlanmıştır. Orman Umum (Genel) Müdürlüğü
(1937-1974, 1980-1991), Zirai Kombinalar İdaresi
(1937- 1950), Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu
(1938- 1950) ve FAO Genel Sekreterliği (19371962) Bakanlığa katılmışlardır.
1951-1962, Ziraat Vekaleti (Gelişme
Dönemi); Atatürk Orman Çiftliği Genel
Müdürlüğü (1951-...), Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüğü (1960-1984), Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (19511979), Topraksu Genel Müdürlüğü (1960-1973,
1983-1988), Türkiye Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel
Müdürlüğü (1960-1983) ve Yem Sanayi TAŞ.
Genel Müdürlüğü (1960-1992) gibi Birimler bu
dönemde Bakanlığa bağlanmıştır.
1962-1974, Ziraat Vekâleti (Planlı
Dönem); İlk planlı çalışma döneminde “Planlama
Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü”
vb. birçok yeni Birim Bakanlığa katılmıştır. Çeşitli
isim değişikliklerinden sonra Araştırma Planlama
ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
“Strateji Geliştirme Başkanlığı” adı
altında kurularak (2006) görev, yetki ve
sorumlulukları tekrar düzenlenmiştir. Türkiye Süt
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (19631992), Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (19631982), Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü
(1963-1982) yeni katılan Birimlerdir. Dış İlişkiler
Birimi ilk kez oluşturulmuştur.
26 Ocak 1974-1981, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı;
Bakanlık
adı
Cumhurbaşkanlığının 26.01.1974 tarih ve 4/92
sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğü (1974-.), Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü (1974-1992), Suni ve Tabii
Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü
(1974-1982), Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri
Genel Müdürlüğü (1974-1979) bu dönemde
Bakanlığa katılmıştır.
17 Şubat 1981-1983, Tarım ve Orman
Bakanlığı; “2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım
Bakanlığına Devri Hakkında Kanun”la Orman
Bakanlığı ve hizmetleri devralınmıştır. Devlet
Üretme Çiftlikleri (1937-1982), Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü (1982-1984),
Bağ- Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü (1980-1982),
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel 79
Müdürlüğü (1980- 1982), Orman Köy İlişkileri Genel
Müdürlüğü
(1980-1982,
1982-1991
Daire
Başkanlığı), Milli Parklar ve Avcılık Genel
Müdürlüğü (1980- 1982), Orman Ürünleri Sanayi
Genel Müdürlüğü (1980-1982) bu dönemde
bağlanmıştır. Değişik Birimlerle yürütülen hizmetler
yeni kurulan Personel Genel Müdürlüğü’ne (1982...) verilmiştir.
1983-1991, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığı:14 Aralık 1983-1984; “183 sayılı Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK” çıkarılarak Bakanlık ile
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı birleştirilmiştir.
Kooperatifler Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik
Genel Müdürlüğü (1983-1984) bu dönemde
katılmıştır.
18 Haziran 1984-1985; 183 sayılı KHK’yı
değiştiren 212 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle
1937 den beri görev yapan Ziraat İşleri ve Veteriner
İşleri Genel Müdürlükleri (1937-1984) ve birçok
Birim kaldırılmıştır.
10
2015-2019
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü,
Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü (1984-.), Proje Uygulama Genel
Müdürlüğü (1984-1991), Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği (1984-...) vb. Birimler bu dönemde
kurulmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(1984-2005) Bakanlığa bağlanmıştır.
6 Mart 1985-1991; 183 sayılı KHK ve
212 sayılı KHK, 3161 sayılı Kanunla taşra
kuruluşları içerisinde gösterilen Bakanlık Bölge
Müdürlüğü kaldırılmıştır.
9 Ağustos 1991 Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı;
Orman
Bakanlığının
tekrar
kurulmasıyla
Orman
Teşkilatı
Bakanlık
bünyesinden ayrılmıştır. Tarımsal Üretim ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü (1991-.), Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü (1991- ...) bu
dönemde oluşturulan yeni Birimlerdir.
3 Haziran 2011 Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı; 639 sayılı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK, 08.06.2011 tarihli resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar name
ile merkezde;
-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü.
-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü.
-Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü.
-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen. Müd.
-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Başkanlığı.
-Hukuk Müşavirliği.
-Personel Genel Müdürlüğü.
-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başk.
(Ek: 22.8.2011-KHK-651/1 md.)
-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
(Ek: 22.8.2011-KHK-651/1 md.)
-Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Taşrada ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri kurularak hizmete başlamış olup bu
haliyle devam etmektedir.
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
2.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuatın İncelenmesi
Tablo 3.Kanunlar Tablosu
Sıra
1
Resmi Gazete
Tarihi
Sayısı
Kanun
2
Tarihli Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
17.03.2007
26465
10.05.1969
13195
3
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
04.04.1971
13799
4
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
28.04.1972
14172
5
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
29.12.2011
28157
6
05.07.1977
15987
7
2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında
Kanun
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kan. Hük. Kararname
18.06.1984
18435
8
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
11.11.1983
18218
9
3083 S. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kan.
01.12.1984
18592
10
3288 Sayılı Kanun (1380 Sayılı Kanunu Tadil Eden Kanun)
28.05.1986
19120
11
4081sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun
10.07.1941
4856
12
4342 Sayılı Mera Kanunu
28.02.1998
23272
13
4734 Kamu İhale Kanunu
27.07.2004
25534
14
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
22.01.2002
24648
15
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
22.01.2002
24648
16
4857sayılı İş Kanunu
10.06.2003
25134
17
5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hak.nın Kor.na Ait Kanun
15.01.2004
25347
18
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun
26.06.2004
25504
19
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
01.07.2004
25509
20
5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
06.07.2004
25514
21
5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu
03.12.2004
25659
22
5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
17.022005
25730
23
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
04.03.2005
25745
24
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
21.06.2005
25852
25
5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
19.07.2005
25880
26
5488 Sayılı Tarım Kanunu
25.04.2006
26149
27
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16.06.2006
26200
28
5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu
08.11.2006
26340
29
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu
26.03.2010
27533
30
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
13.06.2010
27610
31
6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu
23.05.1957
9614
32
GTH Bakanlığı ‘nın Teşkilat ve Görevleri Hk. 639 S. Kan.Hük. Kararname
08.06.2011
27958
33
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Pay. Düz. Hk. Kanun
21.03.2007
26469
34
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu
18.05.2007
26526
35
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
09.11.1982
17863
11
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Tablo 4. Yönetmelik Tablosu
Sıra
Resmi Gazete
Yönetmelik
Tarihi
Sayısı
1
Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
21.12.2011
28149
2
Ahşap Ambalaj Malz.Nin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yön.
04.12.2011
28132
3
Arıcılık Yönetmeliği
30.11.2011
28128
4
Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönet.
03.07.2009
27277
5
At Yarışları Müşterek Bahis Yönetmeliği
19.04.2011
27910
6
Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
22.12.2011
28150
7
Bağcılık Yönetmeliği
30.12.2006
26392
8
Bal Arı.nın Küçük Kovan Kurdu İle Tropileaps Akarı Hast.na Karşı Kor.ve Müc. Yönet.
21.12.2011
28149
9
Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hast.na Karşı Korunma ve Mücadele Y.
21.12.2011
28149
10
Batı Mısır kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
10.11.2012
28483
11
Belirli Aktif Mad.leri İçeren Bit. Kor. Ür. nin Kull. ve Piyasaya Arzının Yasak. Hk. Teb.
16.12.2003
25318
12
Bitk.Ür.de Kullanılan Bit.Kor.Ür.nin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hk. Yön.
25.11.2011
28123
13
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği
13.01.2008
26755
14
Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası ve Kullanılması Hak. Yön.
15.08.1992
21316
15
Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği
19.06.2011
27969
16
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği
21.04.2011
27912
17
Bitki Karantinası Yönetmeliği
03.12.2011
28131
18
Bitki Kor. Ür. Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21.04.2011
27912
19
Bitki Kor. Ür.lerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine D. Y.
25.03.2011
27885
20
Bitki Kor. Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hak.Yön
10.03.2011
27870
21
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
20.05.2011
27939
22
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik
25.03.2011
27885
23
Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20.03.2011
27880
24
Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
06.07.2011
27986
25
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönet.
12.01.2011
27813
26
25.11.2011
28123
27
Bitkisel Gıda ve Yem İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri
Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
17.12.2011
28145
28
Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönet.
13.08.2010
27671
29
Bombus Arısı Yönetmeliği
15.12.2011
28143
30
Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği
15.12.2012
28143
31
Bulaşıcı Hayvan Hast. la İle Müc.de Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yön.
20.01.2012
28179
32
Canlı Hay. Tic. Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Es. Hk. Yön.
18.01.2012
28177
33
17.12.2011
28145
34
Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının
İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği
17.02.2006
26083
35
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
23.12.2011
28151
36
Çiftlik Muh. Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasl. Hk. Yön.
22.01.2009
27118
37
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği
04.03.2011
27864
38
Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği
08.07.2010
27635
39
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kul. Hay. ların Refah ve Korunmasına Dair Yön. 13.12.2011
28141
40
Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik
25563
12
07.10.1920
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Sıra
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Resmi Gazete
Yönetmelik
Tarihi
Sayısı
41
Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
21.12.2011
28149
43
Ev ve Süs Hay.nın Tic. Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hay.Sağ.Şartlarına Dair Y.
05.12.2011
28133
42
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği
31.10.2012
28453
44
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri İle İlgili Yönet.
08.10.2011
28254
45
Evcil Hay. Genetik Hak.nın Korunması, Sürdürülebilir Kullanımı ve Tescili İle İlgili Yön.
22.12.2011
28150
46
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik
13.08.2010
27671
47
Gıda Hijyeni Yönetmeliği
17.12.2011
28145
48
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik
17.12.2011
28145
49
Gıda Kon. Lab. Kur. Görev, Yetki ve Sor. ile Çalışma Usul ve Es. Belirlen. Dair Yön.
29.12.2011
28157
50
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
17.12.2011
28145
51
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
29.07.2011
28009
52
GTH Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
15.04.2014
28973
53
GTH Bakanlığı Uzman ve Uzman Yard.lığı Sınav, Atama, Çalış. Usul ve Es. Hk. Yön.
12.11.2011
28110
54
GTH Bakanlığı Taşra Teşkilatı Per.nin Yer Değiş. Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yön.
12.08.2009
27317
56
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
29.03.2014
28956
57
Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği
28.03.2009
27183
58
Hay. Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hak. Tebliğ
01.02.2012
28191
59
Hay. ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kont. Dair Yönet.
17.12.2011
28145
60
Hay. larda Soy kütüğü ve Önsoy kütüğü Esasları İle Çalışma Usulleri Hak. Yönet.
05.12.2011
28133
61
Hay. ların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Y.
22.12.2011
28150
62
Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik
18.07.2013
28711
63
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
14.01.2012
28173
64
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
21.12.2011
28149
65
Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31.03.2013
28604
66
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Y.
08.03.2007
26456
67
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
15.3.1989
20109
68
Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırma ve Denetleme Usul Ve Esasları Hak.Yön.
24.12.2011
28152
69
Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11.08.2007
26610
70
Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik
05.12.2011
28133
71
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
24.12.2011
28152
72
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
27.12.2011
28155
73
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönet.
17.12.2011
28145
74
Hububat, Bakliyatgiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği
01.06.2004
5174
75
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Bir.nin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yön.
08.04.2011
27899
76
Islah Amaçlı Yet. Bir. Kur. Hizmetleri Hak. Yön.te Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.
12.03.2009
27167
77
İhbar Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik
22.01.2011
27823
78
İl Koor. Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yön.te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.10.2011
28071
79
İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16.04.2008
26849
80
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
24.12.2011
28152
81
İyi Tarım Uygulamaları Hakkındaki Yönetmelik
21.10.2011
28091
82
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hak. Yön.
13.04.2005
25785
83
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
31.07.2009
27305
84
Kamu Kurum ve Kur.da Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İliş. Y.
30.04.2005
25801
13
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Sıra
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Resmi Gazete
Yönetmelik
Tarihi
Sayısı
85
Kanatlı Tifosu İle Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Müc.Yön.
13.12.2011
28141
86
Karanfil Yaprak Bükenleri İle Mücadele Hakkında Yönetmelik
15.09.2011
28055
87
Kır. Kalkınma Prog. İzleme Kom. Teşekkülü İle Çalışma Usul ve Esas. Hk. Yön.
01.09.2009
27336
88
Kır. Kalkınma Prog. Yönetim Otoritesinin Görev. İle Çalış. Usul ve Esas. Hk.Y.
18.08.2009
27323
89
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hk. Yön.
05.07.2012
28344
90
Kırsal Kalkınma Prog. Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hk. Yön.
22.06.2012
28331
91
Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet.
12.05.2012
28290
92
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
02.12.2011
28130
93
Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Prog. Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Yönet.
18.04.2007
26497
94
09.05.2006
26163
95
Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları Kapsamında Yatırımcılar Tarafından Yapılacak
Hibe Başvurularının Desteklenmesi Yönetmeliği
Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği
23.08.2005
25915
96
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği
18.01.2012
28177
97
Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
16.01.2014
28884
98
Kurumumuzun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uyg. İlişkin Us.ve Es. Hk. Y.
08.01.2011
27809
99
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği
21.12.2005
26030
100
Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
07.10.1920
25563
101
Mera K.nun Gereğince Yapılacak Tahsilatlar İle Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yön.
19.12.2012
28502
102
Mera Yönetmeliği
31.07.1998
23419
103
Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
25.02.2011
27857
104
Metil Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik
23.06.2000
24088
105
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Eki
17.02.2006
26083
106
Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği
03.07.2009
27277
107
Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Müc. Yönet.
15.12.2011
28143
108
Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
05.02.2013
28550
109
Organik Tarımın Esasları ve Uyg.na İlişkin Yön.te Değiş. Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.10.2011
28076
110
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
18.08.2010
27676
111
Örtü altı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
25.08.2010
27683
112
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
04.09.2000
24160
113
Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği
17.01.2008
26759
114
Pat. ve Dom.te Bakteriyel Solgunluk ve Pat.te Kahverengi Çür. Has. İle Müc. Hk. Y.
24.09.2011
28064
115
Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı İle Mücadele Hakkında Yönetmelik
24.09.2011
28064
116
Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik
03.10.2011
28073
117
Proje Değerlendirme ve Seçim Kom.nun Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönet.
24.09.2008
27007
118
Risk Değerlendirme Komite ve Komis. larının Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yön.
24.12.2011
28152
119
Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
22.12.2011
28150
120
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İth.İhr.Hk.Yö.e Değ.Yap.Dair Y.
29.02.2012
28219
121
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hk. Yön.
19.04.2011
27910
122
27.03.2014
28954
123
Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına
Alınması Hakkında Yönetmelik
San-Jose Kabuklu Biti İle Mücadele Hakkında Yönetmelik
15.09.2011
28055
124
Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik
07.10.1920
25563
125
Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği
17.01.2008
26759
14
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Sıra
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Resmi Gazete
Yönetmelik
Tarihi
Sayısı
126
Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği
18.01.2008
26760
127
Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Hk. Yönet.
24.08.1995
22384
128
04.01.2012
28163
129
Sığ. Vebası, Koy. ve Keçi Vebası, Dom. Veziküler Has. Mavi Dil Has. Gey. Epizootik
Hemorajik Has. Koyun Keçi Çiçeği, Vezikülerstomatitis, Sığ. Nodüler Ekzantemi,
Afrika Dom. Veb. Klasik Dom. Veb. ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Kor. ve Müc. Yön.
Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği
15.12.2011
28143
130
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
02.12.2011
28130
131
Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
23.12.2011
28151
132
Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.04.2008
26858
133
Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merk. nin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hak.Y.
24.12.2011
28152
134
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
18.02.2006
26084
135
Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Müc. Yön.
31.01.2012
28190
136
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik
18.08.2012
28388
137
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
19.06.2002
24790
138
01.06.2011
27951
139
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz
ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Y.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
29.06.2004
25507
140
Su Ürünleri Yönetmeliği
10.03.1995
22223
141
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hk. Yönet.
29.08.2012
28396
142
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Y.
29.06.1985
18796
143
Suni Tohumlama, Tıbbi Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hak. Yön.
08.12.2011
28136
144
Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
04.02.2011
27836
145
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliği
23.12.2011
28151
146
Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği
17.01.2008
26759
147
Tar. Ür.Bir. ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hk. Yönetmelik
01.05.2007
26509
148
Tarım Havzaları Yönetmeliği
07.09.2010
27695
149
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği
29.06.1990
20563
150
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği
09.07.1990
20569
151
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
18.05.2006
26172
152
Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği
18.05.2006
26172
153
Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, Ödenmesi
ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönet.
Tarım Şûrası Yönetmeliği
08.01.2005
25893
05.10.2004
25604
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği
24.09.2008
27007
28.12.2006
26390
01.05.2004
25449
04.06.2010
27601
159
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni
Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim Ve
Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hk. Yön.
Tarımda Kul. Organik, Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler ile
Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğ. Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Y.
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yön. te Değişiklik Yap. na Dair Yön.
09.03.2012
28228
160
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik
29.06.2001
4703
161
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliği
26.07.2001
24474
162
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
18.02.2004
25377
154
155
156
157
158
15
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Sıra
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Resmi Gazete
Yönetmelik
Tarihi
Sayısı
163
Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönet.
18.08.2012
28388
164
Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
16.01.2005
25702
165
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
08.09.2006
26283
166
Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
04.09.2011
28044
167
Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
14.01.2012
28173
168
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
17.12.2011
28145
169
Tohumculuk Kanununa Bağlı Yönetmelikler
08.11.2006
26340
170
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği
15.05.2009
27229
171
Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği
08.08.2010
27666
172
Tohumluk Patates Sertifikasyonu Ve Pazarlaması Yönetmeliği
10.04.2011
27901
173
20.03.2009
27175
13.05.2008
26875
175
Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda
Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yön.te Değ. Yap. Dair Yönetmelik
Tohumlukların Yetiştirileceği Özel Üretim Alanlarının Özellikleri ve Bu Alanlarda
Uyulması Gereken Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği
15.12.2005
26024
176
Ulusal Baklagil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
12.03.2010
27519
177
Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
16.07.2010
27643
178
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş İle Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik
15.07.2010
27642
179
Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
23.09.2008
27006
180
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hay. Yür. Veteriner Kont. Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17.12.2011
28145
181
Ülkeye Girişte Veteriner Kont. lerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönet.
21.12.2011
28149
182
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kont.nin Düzenlenmesine Dair Yönet.
24.01.2012
28183
183
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
15.10.2011
28085
184
Veteriner Sınır Kontrol Noktası Md. ün Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yön.
31.12.2010
27802
185
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
11.12.2011
28139
186
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
24.12.2011
28152
187
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
24.12.2011
28152
188
Yağlı, Lifli, Tıbbi Ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönet.
17.01.2008
26759
189
Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
04.09.2011
28044
190
Yem Hijyeni Yönetmeliği
27.12.2011
28155
191
Yem. Tane Baklagil ve Yem Bitk. Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yön.
17.01.2008
26759
192
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
27.12.2011
28155
193
Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodlarına Dair Yönet.
27.12.2011
28155
194
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik
12.08.2004
25551
195
Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
08.10.2005
25960
196
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
17.12.2011
28145
197
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
02.04.2011
27893
198
Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı
Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği
23.12.2011
28151
174
16
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
2.3 Birimlerin Görev ve Fonksiyonları
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün kuruluşu, idari teşkilata bağlılığı ve
görevleri; 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar kurulunca
03.06.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
1) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye
göre belirlemek,
2) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına,
tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak,
3) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri
ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın
gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak,
4) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği
halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek,
5) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
6) Tarım ürünlerinin işlenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
7) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili
her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak,
8) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve
yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak,
9) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan
korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında
plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde
uygulamak, izlemek, denetlemek,
10) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri
almak,
11) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında
yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak,
12) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel
sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş
olanları denetlemek,
13) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma,
muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak
faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek
14) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme
işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,
15) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin
gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter
çalışmalarını yürütmek,
16) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
17
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
17) İl dâhilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı
doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek,
ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek,
18) İl dâhilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve
koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,
19) İl dâhilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, mevzuatı çerçevesinde
belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
21) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge
toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri
uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri
gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve
koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda
verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini
zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat
işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
22) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi
mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım
yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,
23) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı
tedbirler almak,
24) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve
yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
25) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için
eğitim programları ve projeleri uygulamak,
26) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler
konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim işleme ve
satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık
ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
27) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlarına göndermek,
28) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
29) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak,
30) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat
işlemlerini yürütmek,
31) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık
ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları
18
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve
kontrol etmek,
32) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il
düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14.6.2005 tarihli ve
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik
eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak,
33) Zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve
tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve
envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından
denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek,
ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
34) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma
amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını
sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları
35) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
36) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden
kontrolünü yapmak,
37) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak,
yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle
yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek.
38) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek,
39) İl dâhilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
40) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
41) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
42) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve
kullanılmasını sağlamak,
43) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak,
44) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti
düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını
mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek,
45) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
19
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
46) İlde bulunan toprak-bitki-sulama suyu analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve
faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek.
47) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek,
48) Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
49) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan,
alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Yumurta,
civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi
ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C.
Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler,
döner sermaye, bütçe imkânları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak,
50) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8.9.2006 tarih ve 26283 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair
Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım
ve tanıtım çalışmaları yapmak,
51) İlde, kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun
olarak yürütmek,
52) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin
parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için
uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak,
tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen
yetki ve görevler dâhilinde gerekli faaliyetleri yapmak,
53) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak
merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu
sağlamak,
54) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım
ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak,
55) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını
yürütmek.
56) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri
görevleri yapmak
Bakanlık İl Müdür Yardımcılarının Görevleri
1) İl müdürünün olmadığı durumlarda il müdürüne vekâlet etmek,
2) İdari, mali ve diğer mevzuatın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek,
3) İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri
Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
2) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim,
işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim
yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
20
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat
ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, ç) (Mülga: 29.8.2013
tarihli ve 28 sayılı Olur)
4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği
yönüyle denetimlerini yapmak,
5) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet
veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini
yürütmek,
6) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde
belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
7) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek,
kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
8) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak
gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,
9) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için
eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
10) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya
hazırlatmak,
2) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve
çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
3) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ve tarım ve sanayi
entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
4) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği
ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
5) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı
çerçevesinde yürütmek,
6) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya
koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
7) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve
tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif
tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
8) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet
göstermek,
9) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette
bulunmak,
10) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune
alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
11) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
12) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,
21
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
13) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb. üretim materyalinin
ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
14) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin
içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler
yürütmek.
15) İl dâhilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim
yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri
belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
16) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk
belgelerini düzenlemek,
17) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans
başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk
raporunu Bakanlığa göndermek,
18) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim
çalışmaları yapmak,
19) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuvarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
20) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri
almak,
21) İl dâhilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve
mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
22) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve
zararlıları ile erken uyarı tahmin vb. yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal
kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve
altyapının hazırlanmasını sağlamak,
24) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek,
izlemek ve denetlemek,
25) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,
26) İl dâhilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
27) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi
hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar
çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
28) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarları belgelendirmek, yetkili oldukları
hususlarda denetlemek.
29) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için
eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
30) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
31) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak.
32) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,
22
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve
hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının
korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık
ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek,
denetlemek,
2) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil
etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
3) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
4) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını
sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
5) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve
yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak,
Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek,
kontrol etmek ve denetlemek,
6) İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma
merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri
almak,
7) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi,
kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve
barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle
sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
8) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
9) Konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları
hususlarda denetlemek.
10) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek,
Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni
tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının
kontrol ve denetimlerini yapmak,
11) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
12) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden
kontrolünü yapmak,
13) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik
dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
14) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
15) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin
hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
16) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım
taleplerini değerlendirmek,
17) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve
denetlemek,
23
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
18) Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak
ve/veya hazırlatmak,
19) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve
geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve
yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su
ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge
toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri
uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri
gerçekleştirmek,
20) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını
belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
21) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği
esaslar dâhilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını,
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları,
üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının
kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının
kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
22) Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık
faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
23) Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
24) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri
yapmak,
25) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve
işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
26) Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği
denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
27) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri
için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
28) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için
eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,
29) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını
yapmak,
30) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak
31) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve
kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini
yapmak
32) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın
önlenmesine yönelik olarak, deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve
perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,
33) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar
için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.
24
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
34) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili
işlemleri yürütmek,
35) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde
bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,
36) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını
sağlamak
37) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,
38) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan
hayvansal yan ürünler ve bunların türevleriyle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça verilen yetki
çerçevesinde yürütmek.
39) (Ek: 29.8.2013 tarihli ve 28 sayılı Olur) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi
veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını
tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.
40) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,
2) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
3) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
4) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
5) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
6) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
7) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
8) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri
yürütmek,
9) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar
yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi
doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için
gerekli tedbirleri almak,
10) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
11) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
12) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
13) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
14) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas
nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
15) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan
projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
16) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
17) Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
18) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak
ve katılım sağlamak,
25
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
19) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama
işlemlerini yapmak, yaptırmak
20) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini
değerlendirmek, kontrol etmek,
21) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
22) Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini
belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
23) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve
temlik işlemlerini yürütmek,
24) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
25) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
26) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy
oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
27) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
28) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak
koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
29) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
30) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını
sağlamak,
31) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
32) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun
projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak, çç) İl
dâhilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini
hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
33) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi
Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.
34) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri
için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
35) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler
için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,
36) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek
sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,
37) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi
bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,
38) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden
kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
39) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama
alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak
veya yaptırmak.
40) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
26
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun
olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
2) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve
iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
3) Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik
etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi
dâhilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
4) İl dâhilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım
ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
5) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık
ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili
kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını
takip ve kontrol etmek,
6) Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili
Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
7) İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş
esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
8) Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli
tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve
müteşebbisleri yönlendirmek,
9) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının
geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı
tedbirler almak,
10) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni
teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri
için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
11) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim
programları ve projeleri uygulamak,
12) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünün Görevleri
1) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin
çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
2) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl yayım programlarının görev alanları ile
ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube
müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal
sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının
ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
3) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce
işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek,
sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
27
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
4) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla
ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını
ve yayınlanmasını sağlamak,
5) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının
planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,
6) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek
ve koordine etmek,
7) Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü
görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve
döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve
sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak,
İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında
veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
8) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin
çalışmalar yapmak,
9) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 14.6.2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
10) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit
çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar
Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,
11) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması
Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.
12) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
13) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer
mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek,
14) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi
ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,
15) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları
yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,
16) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar- Gel
personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
17) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev
ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek
ve değerlendirmek.
18) (Ek: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal
üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını
sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek,
kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler
geliştirmek ve uygulamak.
19) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
28
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri
1) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri
çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma,
bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
2) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve
arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9.11.1983 tarihli ve 2946
sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.9.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama
tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
3) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,
4) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il
teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri
bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet
ve çalışmaları yapmak,
5) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmet içi
eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak
açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların
eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,
6) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların
yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5.1.1961
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri
yürütmek,
7) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları
yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
8) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm
iş ve işlemleri yapmak,
9) Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
10) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
11) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık İlçe Müdürlüğünün Görevleri
1) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve
görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve
teklifte bulunmak,
2) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
3) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
4) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
5) (Değişik: 22.3.2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile
ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin
temininde yardımcı olmak,
29
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
6) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
7) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
8) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
9) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
10) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
11) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan
kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
12) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
13) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
30
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
2.4 Teşkilat Şeması
İl Müdürü
Hukuk
Bürosu
İl Müdür
Yardımcısı
Koor. ve
Tar. Veriler
Şub.
Bitkisel Ür.
ve Bitki Sağ.
Şub.
Kırsal
Kalkınma ve
Örgüt.Şub.
Hayvan Sağ.
Üret. ve Su
Ür. Şub.
Gıda ve
Yem Şub.
Tar. Altyapı
ve Arazi
Değ. Şub.
İdari ve
Mali İşler
Şub.
Altunhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
İlçe
Müdürlüğü
İlçe
Müdürlüğü
İlçe
Müdürlüğü
İlçe
ilçe
Müdürlüğü
Müdürlüğü
TAR-GEL
Personeli
Şekil 1. İl Müdürlüğü Yönetim Şeması
BÖLÜM II
3
DURUM ANALİZİ
3.1
Paydaş Analizi
3.1.1 Paydaşların Tespit Edilmesi ve Önceliklendirilmesi
Katılımcılık unsurunu her zaman ön planda tutmayı hedef alan Müdürlüğümüz, iç ve dış
paydaşlarımızın taleplerine karşı oldukça duyarlıdır. Bu nedenle iç ve dış paydaşların katılımları stratejik
planın oluşturulmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyetleri ile toplumun her kesimini
etkilediğinden, her bir faaliyet gerçekleştirilirken çıktılar üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun
çıktılarından etkilenen kişi grup ve kuruluşların analizi yapılmıştır.
Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz faaliyetlerini gerçekleştirilirken kuruluşumuz
içinden yer alanlar İç Paydaş (kuruluş çalışanları); kuruluş dışından olup faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde
işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar ile çıktılarından etkilenen hedef kitle Dış paydaş olarak
tanımlanmış ve analizleri yapılmıştır.
Bu kapsamda belirlenen Müdürlüğümüzün önemli iç ve dış paydaşları aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
31
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
İç Paydaş Dış Paydaş Temel Ortak Stratejik Ortak
Yararlanıcılar
Tablo 5. Paydaş Tablosu
PAYDAŞLAR
32
İl GTHM Personeli
*
İlçe GTHM Personeli
*
GTHB
*
Niğde Valiliği
*
*
*
Kaymakamlıklar
*
*
Niğde Üniversitesi
*
İl, İlçe ve Belde Belediyeleri
*
İl Özel İdaresi
*
Defterdarlık
*
*
*
Milli Eğitim Müdürlüğü
*
*
*
İl Sağlık Müdürlüğü
*
*
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
*
*
Patates Araş. İst. Müd.
*
*
Halk Sağlığı Müdürlüğü
*
*
İşkur
*
*
DSİ
*
*
Meteoroloji İst. Müdürlüğü
*
*
Tapu Müdürlüğü
*
*
*
Kadastro İl Müdürlüğü
*
*
*
TÜİK
*
Ziraat Odaları
*
*
*
TMO
*
Köy Muhtarlıkları
*
Üretici ve Yetiştirici Birlikleri
*
*
Sulama Birlikleri
*
*
Tarımsal Amaçlı Koop.ler
*
*
Ziraat Bankası Şubeleri
*
*
Tarım Kredi Kooperatifleri
*
*
Niğde Ticaret Borsası
*
*
ZMO ve VHO
*
*
*
Çiftçiler/Üreticiler
*
*
*
*
Tüketiciler
*
*
*
*
Sektördeki Özel Firmalar
*
*
*
Esnaf ve Meslek Odaları
*
*
Çiftçi Malları Koruma Baş.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2 İç Çevre Analizi
3.2.1 İç Paydaş Anketinin Değerlendirmesi
Niğde İGTHM ve İlçe GTHM’lerinde çalışan çeşitli mesleklerden, yaş gruplarından ve
eğitim seviyelerine sahip erkek ve kadın çalışanlarımızdan 215 kişi ile yüz yüze iç paydaş anketi
yapılmıştır. Çok Memnunum ve Memnunum cevapları ile Hiç Memnun Değilim ve Memnun
Değilim cevapları kendi içlerinde birleştirilerek anket sonuçları, Memnum ve Memnun Değilim iki
ana kategorisi üzerinden değerlendirilmiştir. Ankete katılan toplam 215 kişiden;
Müdürlüğün çalışma ortamının fiziki şartlarından, memnun olanların sayısı 131,
olmayanların sayısı 63, Personel özlük hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 117, olmayanların
sayısı 72, Müdürlükteki görevinin eğitim ve yeteneklerine uygunluğundan, memnun olanların sayısı
115, olmayanların sayısı 61, Kurumdaki temizlik ve güvenlikten, memnun olanların sayısı 92,
olmayanların sayısı 88, Kurumun eğitim (kurs vb.) hizmetlerinden, memnun olanların sayısı 89,
olmayanların sayısı 75, Müdürlüğü teknolojik donanımdan, memnun olanların sayısı 117,
olmayanların sayısı 65, Müdürlükteki birimler arası koordinasyon ve bilgi alış verişinden, memnun
olanların sayısı 81, olmayanların sayısı 87, Müdürlüğün içindeki dikey ve yatay iletişimden,
memnun olanların sayısı 95, olmayanların sayısı 74, Aldığı ücretten, memnun olanların sayısı 132,
olmayanların sayısı 59, Müdürlükteki görevinden, memnun olanların sayısı 133, olmayanların sayısı
56, Müdürlüğü birim amirleri ile iletişimden, memnun olanların sayısı 120, olmayanların sayısı 61,
Müdürlükte kendilerine verilen değerden, memnun olanların sayısı 125, olmayanların sayısı 60,
Kurumun tanıtım faaliyetlerinden memnun olanların sayısı 98, olmayanların sayısı 52, Müdürlüğün
vatandaşlara verdiği hizmetten, memnun olanların sayısı 142, olmayanların sayısı 42, Müdürlükteki
iş yükü ve görev dağılımından, memnun olanların sayısı 75, olmayanların sayısı 109 kişidir.
Bu anketin sonuçlarının oransal dağılım ise aşağıda grafik olarak verilmiştir.
Grafik 1. Personel Memnuniyet Anketi
Memnunum
Memnun Değilim
Kararsızım
70
60
%
50
40
30
20
10
0
33
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.2 Birimin yapısı
3.2.2.1İnsan kaynakları
3.2.2.1.1 Kadro ve Personel Durumu
Tablo 6. Kadro ve Personel Durum Tablosu
34
İlçe Müdürlükleri
İl
Müdürlüğü
Altınhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
İl Müdürü
1
-
-
-
-
-
1
İl Müdür Yardımcısı
1
-
-
-
-
-
1
Şube Müdürü
5
-
-
-
-
-
5
İlçe Müdürü
-
-
1
-
-
1
2
Ziraat Mühendisi
35
2
5
2
2
2
48
TARGEL Zir. Müh.
21
2
10
6
2
5
46
Veteriner Hekim
15
2
4
1
1
2
25
TARGEL Vet. Hekim
12
1
4
2
1
4
24
Avukat
1
-
-
-
-
-
1
Elektrik Mühendisi
2
-
-
-
-
-
2
Jeoloji Mühendisi
1
-
-
-
-
-
1
Makine Mühendisi
1
-
-
-
-
-
1
Sosyolog
1
-
-
-
-
-
1
Tekniker (Ziraat)
24
2
4
-
-
1
31
Tekniker (Vet. Sağlık)
2
1
3
-
-
1
7
Tekniker (Diğer)
5
-
1
-
-
-
6
Teknisyen (Ziraat)
4
-
2
-
1
-
7
Teknisyen (Vet.Sağ.)
2
-
1
-
1
-
4
Teknisyen (Diğer)
-
1
1
1
-
-
3
Ekonomist
1
-
-
-
-
-
1
Şef
3
-
-
-
-
-
3
Şoför
3
1
1
1
-
-
6
Geçici personel 4/c
7
-
-
-
-
-
7
Memur Toplamı
18
-
1
1
1
-
21
İşçi
25
2
6
1
1
4
39
Genel Toplam
196
14
44
15
10
20
299
Görev Unvanı
Toplam
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Grafik 2.Personelin Mesleklerine Göre Dağılımı
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35
98
49
44
39
9
20
1
1
1
21
3
6
7
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.2.1.2 Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
İl Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüze bağlı beş ilçe müdürlüğümüzde de görev yapan
personelin eğitim düzeylerine göre sayıları tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır. Oranları ise grafikte
gösterilmiştir.
Tablo.7 Personel Eğitim Durum Tablosu
Eğitim Durumu
Merkez
Altınhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
Toplam
21
2
1
3
31
İlkokul
24
Ortaokul
8
1
2
-
-
1
12
Lise
20
1
4
1
-
-
26
Üniversite
144
12
36
12
9
15
228
-
-
1
1
196
14
20
298
Yüksek Lisans/Doktora
Toplam
43
15
10
Grafik 3.Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
4%
11%
9%
76%
İlkokul
36
Ortaokul
Lise
Üniversite
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.2.1.3 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı
İl Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüze bağlı beş ilçe müdürlüğümüzde de görev yapan
personelin cinsiyetlerine göre sayıları tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır. Oranları ise grafikte
gösterilmiştir.
Tablo 8. Personel Cinsiyet Durum Tablosu
Eğitim Durumu
Merkez
Altınhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
Toplam
Kadın
37
1
6
1
1
2
48
Erkek
159
13
37
14
9
18
250
Toplam
196
14
43
15
10
20
298
Toplam
Grafik 4.Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı
16%
84%
Kadın
Erkek
3.2.2.2 Fiziksel Kaynaklar
3.2.2.2.1 Bina, Arazi, Sosyal ve Yardımcı Tesisler
Tablo 9. Fiziksel Yapı Tablosu
Bina, Araç, Teknoloji
Merkez
Altınhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
2000
-
-
-
-
-
Mülk
2
1
1
Hükümet
Konağında
-
-
-
1
1
1
3
Mülk
5
6
-
-
-
-
11
Tahsis
1
-
-
-
-
-
1
Sayısı
1
-
-
-
-
-
1
Yatak
Kapasitesi
9
-
-
-
-
-
9
Arsa (m2)
Hizmet
Binası
Lojman
Misafirhane
37
2000
4
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.2.2.2 Araç Durumu
Tablo 10. Araç Tablosu
Araçlar
Otomobil
Pick-up
Merkez
Altınhisar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
Toplam
Mülk
6
1
1
1
1
1
11
Kiralık
11
1
1
1
1
1
16
Mülk
3
1
3
1
1
1
10
Kiralık
3
-
-
-
-
-
3
1
-
-
-
-
-
1
Kamyon
3.2.2.2.3 Teknolojik Altyapı
Tablo 11. Teknolojik Yapı Tablosu
Merkez
Altınhis
ar
Bor
Çamardı
Çiftlik
Ulukışla
Toplam
1
1
1
1
1
1
6
Masa üstü
113
7
13
-
7
8
148
Laptop
49
2
3
-
-
-
54
Normal
66
2
8
-
7
3
86
Renkli/Özellikli
6
-
-
-
-
6
Tarayıcı
1
-
-
-
-
2
Projeksiyon
2
1
-
1
-
4
Fotoğraf Makinesi
3
1
1
-
1
-
6
WEB Sitesi
1
-
-
-
-
-
1
Teknolojiler
İnternet Hattı
Bilgisayar
Sayısı
Yazıcı
1
3.2.2.3 Mali Yapı
Tablo 12. Mali Yapı Tablosu
Ödenek Kalemleri
Cari Bütçe
Yatırımlar Bütçesi
Mera Yatırımları
Niğde İl Özel İdaresi
Döner Sermaye
TOPLAM
38
TL
480.994,00
498.750,00
110.000,00
763.087,00
151.500,00
2.004.331,00
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.3 GZFT Analizi
3.2.3.1 Güçlü Yönler
*Güçlü ve yeterli mevzuatın olması,
*Niğde ilinde üreticiden tüketiciye kadar uzanan ve ilçeleri de kapsayan teşkilat yapısı,
*İlimizin mevcut 153 köy ve kasabasına hizmet veren, 70 tane ziraat mühendisi ve veteriner hekim
istihdamı,
*İl merkezi ve bazı ilçelerimizde (Bor, Altınhisar) yeterli ve yetişkin personel varlığı,
*Bazı ilçelerdeki bina yetersizliği dışında genel olarak, hizmet veren bina ve alt yapısı ile teknolojik
donanımın varlığına sahip olması,
*Kurum personelinin % 76’sının üniversite mezunu olması,
* Yönetimin ve personelinin katılımcı bir anlayışla kurumu sahiplenmesi,
*Güçlü bir hizmet aracı filosunun varlığı,
*Kurum çalışanlarının Niğde tarım ve hayvancılığı konusunda duyarlı olması,
*TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi), TÜRKVET, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), TÜMSİS (Tarımsal
Üretim Maliyet Sistemi) gibi geniş tabanlı veri tabanına sahip olunması,
*Eğitim ve yayım faaliyetlerinin sürekliliği,
*Çiftçi ve hayvan kayıt sistemiyle kontrol mekanizmasının kurulmuş olması,
*Paydaş kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler ve ortak çalışmalarda yüksek uyum sağlanması,
*Paydaş ve yararlanıcıların Müdürlüğümüzden memnuniyetlerinin yüksek seviyede olması,
*Elma üretim alanlarında hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yapılmasını sağlayan bilgisayarlı
tahmin ve uyarı istasyonlarımızın olması,
*Bitki koruma ürünlerin satışının kontrollü hale gelmesi,
*Bitkisel üretimi kontrol amacıyla Bitki Pasaportu uygulamasının başlatılması,
*Kaliteli ve hastalıklara dayanıklı sertifikalı tohum kullanımının yaygın olması,
*İlimizde büyükbaş hayvancılığında kültür ırkının %99’lık bir paya sahip olması,
*İlin arazi yapısı ve konumunun küçük hayvancılığa çok uygun olması,
*Hayvan aşılama oranların ve üretici ilgisinin yüksek olması,
*Hayvancılıkta üretici, damızlık, et ve süt birliklerinin kurulmuş olması, Müdürlüğümüzle birlikte
etkin ve faydalı faaliyetler yürütmesi,
*Müdürlük içerisinde ürün denetimi yapılan firmaların belirli bir sınıflandırılmaya göre, konusunda
uzman kişilerce yapılması,
*Üretim izni alan firmaların, üretim izinlerinden başlayarak sürekli olarak denetim altında
tutulması,
*İlimizde Ziraat Odası, Kooperatifler, Birlikler vb. Kuruluşları yoluyla çiftçi örgütlenmesinin ülke
ortalamasının çok üstünde olması,
*İlimizde geniş alanlarda arazi toplulaştırma çalışmalarının başlamış olması,
*İlimizde Ahiler Kalkınma Ajansının kurulmuş olması,
*Kırsal kalkınma desteklerinin bütçedeki payının artması,
*İlimizde toprak analiz laboratuarlarının olması,
*Modern sulama metotlarının (özellikle damlama sistemi) kullanımındaki artış,
* Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin, bitki ve hayvan sağlığını önemli unsur hale getirmesi,
*Teknolojinin kontrol ve denetim mekanizmalarını etkin hale getirmesi,
*Tarımsal üretimde sigortanın her geçen gün yaygınlaşması,
39
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.2.3.2 Zayıf Yönler
*İl Müdürlüğünün birbirine uzak iki ayrı binada hizmet vermesi,
*Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla İlçe Müdürlüklerinin kendilerine ait olmayan, yetersiz, fiziki şartları
çalışma sağlığı bakımından çok uygun olmayan binalarda hizmet vermesi,
*Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerimizdeki idari ve teknik personel yetersizliği,
*İnsan kaynakları planlamasında sıkıntıların olması,
*İlçelerdeki gelişmişlik farklılıkların, personelde ve görevlendirmelerinde yarattığı sıkıntılar,
*Müdürlüğün bazı birimlerinde nitelikli personel eksikliği,
*Tarımsal üretim çalışan ve kamu ve özel sektördeki elemanlara yönelik uzmanlık ve hizmet içi
eğitimlerin yeterli düzeyde olmaması, talepleri karşılayamaması,
*Kariyer uzmanlık sisteminin ve liyakat sisteminin henüz oluşturulmamış olması,
*Kurum içi eğitimlerin şuan için yetersiz olması,
*Personelin yabancı dil ve teknolojik altyapı bakımından istenen düzeyde olmaması,
*Proje hazırlama ve yürütme konularında yeterli bilgiye sahip eleman azlığı,
*Teknik personelin hizmet içi eğitim taleplerinin eğitim merkezlerince karşılanamaması,
*Çalışanlarının yaralanabileceği servis, yemek, kreş vb. hizmetlerine sahip olmaması,
*Hizmet binalarının şehir içi ulaşım güzergâhında olmaması nedeniyle ulaşım güçlüğü,
*Bütçe imkânlarının sınırlı olması,
*Çiftçilerin ve diğer kaynakların bir takın çekince ve endişeleri nedeniyle, gerçek tarımsal verilerin
ve istatistiki bilgilerin toplanmasındaki güçlükler,
*Kayıt dışı üretimin fazla olması,
*Araştırma - yayım - üretici zincirinin zayıf olması,
*Bazı hukuki ve yasal uygulamaların mera çalışmalarını engellemesi, yavaşlatması,
*Meralarda tespit tahdit ve tahsis çalışmalarının tamamlanamamış olması,
*Meraların aşırı otlatma ve tecavüzlerden korunamaması,
*Olumsuz iklim koşulları ve yararlanıcıların ilgisizlikleri nedeniyle mera ıslah çalışmalarından
istenilen sonuçların alınamaması,
* Bitki koruma ürünlerinin satış ve tavsiyesinde reçete uygulamasının tam oturmamış olması,
*Bitki sağlığında ağırlıklı uygulanan kimyasal mücadeleye alternatif olarak, biyolojik ve entegre
mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılamaması,
*İlimizin bazı önemli ürünlerinde görülen ve büyük ekonomik kayıplara yol açan bazı hastalık ve
zararlılara karşı etkili mücadele metotunun olmaması,
*Zirai mücadele ilaçlarının kullanımında üretici bilincinin istenilen seviyeye çıkarılamaması,
*Zirai karantina uygulamalarında çiftçi direnci nedeniyle yaşanan zorluklar,
*Pestisit ve atıklar için uygun depolama veya imha tesislerin olmaması,
*Bitki pasaportu uygulamasında yaşanan güçlükler,
*Gıda hijyeni ve güvenirliliği konusunda tüketici duyarlılığının geliştirilememesi,
*Çiftlik hayvanlarının refahına yönelik mevzuatın yetersiz olması,
*Hayvan hareketlerinin ve hayvan pazarının kontrolünde yaşanan sıkıntılar,
*Hastalıkların eradikasyon çalışmalarına gerekli ve sürekli desteğin sağlanamaması,
*Ruhsatlı hayvan pazarlarının yetersizliği,
*Kaçak hayvanlar için karantina merkezinin olmaması,
40
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.3 Dış Çevre Analizi
3.3.1 Dış Paydaş Anketinin Değerlendirmesi
NİGTHM (2015-2019) Stratejik Plan Taslağı kapsamında Resmi Kurum ve Kuruluşlarda 95,
Sivil Toplum Kuruluşlarında 20, Özel Sektörden 15 ve Üreticilerde 230 olmak üzere toplamda 360
dış paydaş anketi yapılmıştır.
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün aşağıda genel özellikleri sorgulanmıştır.
Her madde için “Katılıyorum” ve “Tamamen katılıyorum” seçeneğini işaretleyen insanların
hizmetlerden memnun olduğu düşünüldüğünde, bu maddeler için memnuniyet oranlarının yüksek
düzeyde olduğu görülebilir. Ankete katılan paydaşlardan;
Müdürlükle ilişkilerde beklentilerin dikkate alınmasından memnun olanların sayısı 210,
olmayanların sayısı 50,
Değişen koşullara uyumundan memnun olanların sayısı 202, olmayanların sayısı 40,
Bilgi paylaşımından memnun olanların sayısı 225, olmayanların sayısı 41,
Koordinasyon ve işbirliğinden memnun olanların sayısı 232, olmayanların sayısı 22,
Diğer kişi ve kurumlarla iletişimden memnun olanların sayısı 212, olmayanların sayısı 41,
Sorumlulukları yerine getirmeden memnun olanların sayısı 224, olmayanların sayısı 34,
Paydaşların görüşlerinin ifade etmelerine imkân vermesinden
memnun olanların sayısı
203, olmayanların sayısı 46,
İlgili birimlere kolay erişebilirlikten memnun olanların sayısı 242, olmayanların sayısı 34,
İş ve işlemlerdeki tutarlılığından memnun olanların sayısı 218, olmayanların sayısı 42,
Kurumun hizmetlerinin beklentilerini karşılamasından memnun olanların sayısı 188,
olmayanların sayısı 39,
Müdürlüğü mükemmelliğe yakın bulanlar sayısı 153, bulmayanların sayısı 85,
41
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Grafik 5. Müdürlüğümüz Dış Paydaş Analizi - 1
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
80
70
60
%
50
40
30
20
10
0
Müdürlük hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıldığı ve bu kaynaklarla ilgili paydaş
kanaatleri incelenmiştir. Buna göre “İyi” ve “Çok iyi” şeklinde en fazla paydaş tarafından işaretlenen
ilk 3 kaynak şu şekilde sıralanabilir.
Eğitimler
(%55) 179 kişi
Tanıtım etkinlikleri
(%54) 176 kişi
Toplantı ve ortak çalışmalar
(%47) 159 kişi
Bu sonuçlara göre dış paydaşların bilgiye erişimde en çok tercih ettikleri yöntemlerin
eğitim, toplantı ve tanıtım etkinlikleri gibi etkileşimli ve yüz yüze yöntemler olduğu anlaşılmaktadır.
İnternet, yayınlar, basın gibi yazılı metinlerin kullanımı daha kısıtlıdır.
Müdürlüğe hizmetleri ile ilgili 9 konuda dış paydaşların memnuniyet düzeyleri
sorgulanmıştır. Ankete cevap verenlerin memnuniyet sıralaması aşağıya çıkarılmıştır.
Eğitim ve Yayımdan memnun olanların sayısı 205, olmayanların sayısı 34,
Bakanlık Yayınlarından memnun olanların sayısı 151, olmayanların sayısı 67,
Araştırma geliştirmeden memnun olanların sayısı 140, olmayanların sayısı 66,
Tarımsal Desteklemelerden memnun olanların sayısı 193, olmayanların sayısı 62,
Kırsala Yönelik Hizmetlerinden memnun olanların sayısı 169, olmayanların sayısı 62,
Denetim Hizmetlerinden memnun olanların sayısı 162, olmayanların sayısı 60,
İlgili kişilere ulaşımdan memnun olanların sayısı 208, olmayanların sayısı 32,
Hizmette Çabukluğundan memnun olanların sayısı 195, olmayanların sayısı 38,
Personelin bilgi/deneyiminden memnun olanların sayısı 231, olmayanların sayısı 38,
42
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
En çok memnuniyet bildirilen “Personelin bilgi ve deneyimi” olurken, en az memnuniyet
belirtilen konu ise “Araştırma geliştirme” olmuştur. Bu sorudan elde edilen sonuçlara bakılarak dış
paydaşların en çok etkileşimli hizmetlerden memnun oldukları görülmektedir. Yine de daha iyi
araştırma ve geliştirme yapılması gereğine inanılmaktadır. Hizmette çabukluk ve eğitim konusunda
da paydaşların memnuniyeti göze çarpmaktadır.
Grafik 6. Müdürlüğümüz Dış Paydaş Analizi -2
Memnunum
Memnun Değilim
Kararsızım
70
60
50
%
40
30
20
10
0
Müdürlüğümüzün imaj ve görünüşleri sorgulanmıştır. Ankete katılanların kurumun imaj ve
görünüş ile ilgili değerlendirmeleri aşağıya çıkarılmıştır.
Çağdaşlığından memnun olanların sayısı 166, olmayanların sayısı 29,
Güvenirliği ve saygılığından memnun olanların sayısı 240, olmayanların sayısı 13,
Hizmet kalitesinden memnun olanların sayısı 208, olmayanların sayısı 17,
Kendini yenilemesinden memnun olanların sayısı 199, olmayanların sayısı 30,
Topluma yararlılığından memnun olanların sayısı 239, olmayanların sayısı 18,
Bürokratik kolaylık memnun olanların sayısı 174, olmayanların sayısı 44,
Tarafsızlığından memnun olanların sayısı 198, olmayanların sayısı 42,
Şeffaflığından memnun olanların sayısı 206, olmayanların sayısı 37,
Dış kurumlarla işbirliğinden memnun olanların sayısı 183, olmayanların sayısı 35,
Altyapı ve Donanımından memnun olanların sayısı 160, olmayanların sayısı 79,
Beklentilerinin karşılamasından memnun olanların sayısı 197, olmayanların sayısı 26,
En düşük değerlendirilen iki madde “Altyapı, donanım, bina imkanları” ile “Bürokratik
kolaylık”, en iyi değerlendirilen iki madde ise “Topluma yararlılık” ile “Güvenilirlik, saygınlık” olarak
bulunmuştur.
43
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Grafik 7. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi -3
İyi
Kötü
Orta
80
70
60
%
50
40
30
20
10
0
Müdürlük çalışanlarının yaklaşımları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ankete katılanların bu
konu ile ilgili değerlendirmeleri aşağıya çıkarılmıştır.
Personelin güler yüzünden memnun olanların sayısı 257, olmayanların sayısı 19,
İşlem hızından memnun olanların sayısı 261, olmayanların sayısı 16, Hatasız işlemlerinden memnun
olanların sayısı 234, olmayanların sayısı 23,
İş ve işlemler hakkındaki bilgilerinden memnun olanların sayısı 245, olmayanların sayısı 23,
Soru ve talepleri doğru anlamalarından memnun olanların sayısı 246, olmayanların sayısı 21,
Sorulara anlaşılır cevap vermelerinden memnun olanların sayısı 251, olmayanların sayısı 25,
İletişim becerisinden memnun olanların sayısı 243, olmayanların sayısı 18
Müdürlüğü temsil becerilerinden memnun olanların sayısı 233, olmayanların sayısı 22 kişi olup,
Müdürlüğümüz çalışanları hakkında % 69-82 arasında olmak üzere yüksek oranlarda olumlu
görüşler belirtilmiştir.
44
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Grafik 8. Müdürlüğümüzün Dış Paydaş Analizi -4
Memnunum
Memnun Değilim
Kararsızım
Bilgi
Düzeyi
Anlaşılır
Cevap
Verme
90
80
70
60
%
50
40
30
20
10
0
Güler yüz İşlem Hızı
Hatasız
İşlem
Talepleri
Doğru
Anlama
İletişim
Becerisi
Temsil
Beceresi
Müdürlüğün en başarılı/güçlü yönlerinin neler olduğu, ankete katılanlara 12 madde
üzerinden sorulmuştur. Anket katılanların tarafından Müdürlüğün en çok vurgulanan güçlü yönleri,
1. Personel kalitesi
76 kişi
2.Genel çalışma kurallarına uyum 56 kişi
3. İş akış süreçlerinin verimliliği
41 kişi
4.Yeniliğe ve değişime açık olması 37 kişi
Müdürlüğün geliştirilmesi gereken zayıf yönlerinin neler olduğu ankete katılanlara 12
madde üzerinden sorulmuştur. Anket katılanların tarafından Müdürlüğün en çok vurgulanan zayıf
yönleri,
1.Teknolojik imkânların yetersiz olması
85 kişi
2.Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması
75 kişi
3. Bakanlık faaliyetlerine ilişkin mevzuatın yetersizliği
38 kişi
4.Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerin yetersizliği
37 kişi
Genel anlamda, dış paydaşların mevcut Müdürlük hizmetlerinden memnun oldukları ve
geliştirmelerle çok daha verimli hale gelebileceğine inandıkları düşünülebilir.
Dış paydaşların hem bilgi alış verişinde hem de yönlendirilmesinde etkileşimli yöntemleri
tercih ettikleri, eğitim programlarının verimliliğine inandıkları ve yüz yüze, kendileri ile doğrudan
kurulacak iletişim ağları sayesinde daha verimli hareket edeceklerine inandıkları görülmektedir.
Müdürlük personelinin bu amaçla şekillendirilmesi, eğitici personele önem verilmesi,
bilinçlendirme çalışmaları ile paydaşların ortak hareket etmesinin sağlanması önemlidir.
Önümüzdeki dönemde organik tarım, teknolojik yatırımlar, araştırma-geliştirme
faaliyetleri, bazı kilit ürünlerin üretiminin desteklenmesi gibi konular, dış paydaşların
beklentilerinin temelini oluşturmaktadır.
45
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.3.2 GZFT Analizi
3.3.2.1 Fırsatlar
*İlin coğrafi konumu toprak yapısı ve iklim özelliklerinin bazı ürünlerin yetiştirilmesinde (patates,
elma, lahana, kiraz, kuru fasulye vb.) büyük avantaj teşkil etmesi ve yüksek üretim potansiyeline
sahip olması,
*Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği, bazı tarımsal ürünlerde ülke (patates ve elma), bazı
ürünlerde bölge lideri (lahana, kiraz, çavdar) olması,
*İklim özellikleri ve rakımı itibariyle bitki hastalık ve zararlıların sayısının ve yoğunluğunun pek çok
bölgeye göre az olması, tarımsal üretimde ekonomik kaybın çok düşük olması, organik ve iyi tarım
bakımından önemli avantaj sağlaması,
*İlde ilaçlama sayısının az olması ve dolaysıyla pestisit kalıntı riskini düşük olması,
*İlimizde geniş alanlarda arazi toplulaştırma çalışmalarının başlamış olması,
*İlimizde büyükbaş hayvancılığında kültür ırkının %99’lık bir paya sahip olması,
*İlin arazi yapısı ve konumunun küçük hayvancılığa çok uygun olması,
*Hayvan aşılamalarında oranın ve üretici ilgisinin yüksek olması,
*Hayvancılıkta üretici, damızlık, et ve süt birliklerinin kurulmuş olması, bu birliklerin etkin ve aktif
faaliyetler yürütmesi,
*Tarımsal desteklemelerim bir üretim planı çerçevesinde dönemlik yapılması
*İlin su ürünleri üretimine uygun kaynaklara sahip olması,
*Niğde’de örgütlü çiftçi sayısın ülke ortalamasının çok üstünde olması,
*Niğde’nin Kalkınmada öncelikli iller arasında yer alması nedeniyle yatırımlarda uygulanan teşvik
ve muafiyetlerin yüksek olması,
*Bitki koruma ürünlerin satışının kontrollü hale gelmesi,
*İlde hastalıklara dayanıklı ve sertifikalı tohum kullanımının çok yaygın olması,
*İlin bitkisel ve hayvansal üretiminin, tarıma dayalı gıda sanayine hammadde temininde yüksek
potansiyele sahip olması,
*Pazarların kaliteli ve güvenilir gıda isteğindeki artış trendinin, gıda üretiminin sürekliliğini ve
sektörün artmasını teşvik sağlayacak seviyede olması,
*Üretim izni alan işletmelerin, sürekli olarak denetim altında tutulması,
*İlimizden pazarlara ulaşım olanaklarının kolaylaşması,
*Gelişen iletişim teknolojisi ve eğitimler sayesinde, tarımsal ürünler ve gıda maddelerinin
üretimden tüketime kadar olan seyrinin tüketicilerce takip edilmesi, bu konuda tüketici bilincinin
artmaya başlaması,
*Tarım ve Sanayi sektörlerinin paralel büyüme eğilimleri,
*Sulama teknikleri konusunda yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması,
*Tarım sigortacılığının giderek yaygınlaşması,
*Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarındaki gelişmeler ve bu sektöre olan ilgideki artış,
*Tüketici potansiyelinin genç ve eğitimli olması, bu konudaki bilincin artmaya başlaması,
*Gıda sektörünün tüketici taleplerini dikkate alması,
*Teknolojinin ilerlemesiyle kontrol ve denetim mekanizmalarının hızlı bir şekilde kendini
geliştirmesi,
*AB katılım sürecinin hızlanması ve uyum çerçevesinde yapılan değişimler,
*Gıda laboratuarlarının hızlı bir şekilde yayılarak, kontrol sürecine katkıda bulunması,
*İlimizde az ilaç kullanımı nedeniyle pestisit kalıntısı olmayan ürün üretilme imkanı olması,
*Hayvan hastalıklarına karşı üretilen aşıların sürekli olarak gelişmesi,
*Hayvansal ve bitkisel üretimde sigortanın yaygınlaşmaya başlaması,
*Özel sektörün, kırsal alanda yatırım yapma eğiliminin artması ve buna yönelik teşvikler,
46
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
*İlimizde toprak analiz laboratuarlarının olması,
*Modern sulama metotlarının (özellikle damlama sistemi) kullanımındaki artış,
*Kırsal kalkınma desteklerinin bütçedeki payının artması,
*İlimizde Ahiler Kalkınma Ajansının kurulmuş olması,
*Sermayenin tarıma olan ilgisinin her geçen gün artması,
*AB gıda ve gıda güvenliği mevzuatına uyum çalışmalarının devam etmesi,
*Üretici örgütlerinin piyasaları takip ederek üretimi planlayan, üyelerini yöneten ve yönlendiren,
bünyelerinde uzman personel istihdam ederek gerekli disiplinleri oluşturmuş profesyonel kurumlar
haline gelme çaba ve talepleri,
*Dünyada gıda fiyatlarındaki artış eğilimi,
*İç ve dış talebe dayalı olarak gıda sanayindeki gelişme trendi,
*Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulması ve ortak çalışmalar yapma imkanı,
*İlin en önemli ürünü olan patates ile ilgili olarak Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
bulunması,
3.3.2.2 Tehditler
*İlçeler arası gelişmişlik farkının, personelde ve görevlendirmelerinde yarattığı sıkıntılar,
*Müdürlüğün ihtiyacı olan nitelik ve sayıda personeli her zaman bulunamaması,
*Üreticilerin meslek eğitimlerinin ve gelir düzeylerinin istenen düzeyde olmaması,
*Üreticilerin geleneksel değiştirilmesi zor olan bakış açıları ve kişisel özellikleri,
*Tarım eğitimi veren kurumların altyapı yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşük olması,
*Bakanlık, Müdürlüğümüz ve kamu kurumları dışında çiftçilerin yanlış yönlendirmeleri,
*Eğitim ve donanım eksikliği nedeniyle kaynakların verimli kullanılamaması,
*Tarım arazilerinin parçalanmasının engellenememesi ve amaç dışı kullanımı,
*Yanlış gübre ve ilaç kullanımı, ürünlerde ve çevrede kirlenme ve üretim maliyetini artması,
*Bilinçsiz yapılan sulama uygulamaları, aşırı su tüketimleri,
*AB'nin isteklerinin zorlayıcı yönde olması,
*Tarımsal pazarlamada yaşanan zorluklar,
*Tarımın açık alanlarda yapılması nedeniyle iklim ve çevresel kaynaklı risklere açık olması,
*Niğde’nin en çok etkilenen iller arasında olduğu küresel iklim değişikliği nedeniyle; yağış ve
sulama sularındaki azalma, sıcaklıklar ile zararlı popülasyonunda ve çeşitliliğindeki artışlar,
*Meralarımızdaki kontrolsüz ve aşırı otlatma ile mera tecavüzleri,
*İlimize tarım ve gıda sektöründe işletme sayılarının fazla ve küçük ölçekli olması, rekabetçi ve
gelişimci anlayışta olmaması,
*Kültürümüze yerleşmiş olan tüketim ve satın alma eğilimlerinin kolaylıkla değiştirilememesi,
*Tüketicilerin hak arama bilincinin gelişmemesi ve denetimlere destek vermemeleri,
*Tüm kontrollere rağmen, kayıt dışı üretim yapan işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri,
*Kurumdan hizmet alan kesimin eğitim seviyelerinin düşük olması, idari ve teknik açıdan bilgi
konusunda yetersiz olmaları ve yeniliklere açık olmamaları,
*Gıda işletmelerinin eksiklikleri, çalışanların eğitimsizliği ve kişisel hijyenin gelişmemiş olması,
*Gıda İşletmelerinde tam olarak denetim ve izlenebilirliğin sağlanamamış olması,
*Dünyada ve ülkemizde gıda fiyatlarındaki artış eğilimi,
*Kaçak hayvan girişlerinin tam olarak önlenememesi,
*Salgın hastalıkların yayılma hızının artması,
*Mezbahaların az sayıda olması veya alt yapılarının yetersiz olması,
*Yaban hayatında karşılaşılan hastalıklar,
*Gıda katkı maddelerinin insanlar ve hayvanlar için risk oluşturması,
47
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
*Kimyasalların yanlış kullanımından kaynaklanan; tarım ürünlerinde kalıntı, çevre kirliliği ve doğal
ekosistem dengesinin bozulması, insan ve hayvan sağlığı için tehlikelerin artması,
*Çevreye olumsuz etkisi olmayan/ az olan pestisitlerin maliyetlerinin yüksek olması,
* Uluslararası politikaların ve yaptırımların ve küresel mali krizlerin etkileri,
*Tarımsal girdilerde dışa bağımlılık ve maliyetlerin yüksekliği,
*Tarımsal işletmelerde ve çiftçilerde sermaye birikimi eksikliği ve mali kaynak yetersizlikleri,
*Kırsal istihdamın ve gelir kaynaklarının ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayanması, tarım
sektöründe gizli işsizlik ve kayıt dışılığın yaygınlığı,
*Orman köyleri başta olmak üzere, kırsal yerleşimlerde yoksulluğun yaygın olması,
*Doğal kaynakların koruma-kullanma dengesi ile ilgili sorunlar,
*Toprak kalitesinin düşüklüğü, engebeli yapı nedeniyle erozyonun yaygınlığı, toprak kaynaklarının
kabiliyetlerine uygun kullanılmaması,
*Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü,
*Tarımsal nüfusun genel eğitim düzeyinin düşük olması,
*Çiftçilerin geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları, istenilen düzeyde gelişime açık
olmaması,
*Kadın üreticilerin örgütlenmesinin yetersizliği,
*Kırsaldaki tarım dışı potansiyelin değerlendirilememesi,
*Küçük ölçekli aile işletmelerinin pazar - sanayi entegrasyonuna katılmalarının güçlüğü.
*Bakanlığımızca desteklenen Tarımsal Danışmanlık uygulamasına STK’lar, Üretici Örgütleri ve özel
sektörün ilgisiz kalması,
*Özellikle uluslararası kaynaklara dayalı, kırsal kalkınma projelerinin hazırlanamaması, bu konuda
yetişmiş eleman eksikliği,
*Bütçe imkânlarının sınırlı olması,
*Çiftçilerin ve diğer kaynakların bir takın çekince ve endişeleri nedeniyle, gerçek tarımsal verilerin
ve istatistiki bilgilerin toplanmasındaki güçlükler,
*Kayıt dışı üretimin fazla olması,
*Sektörde piyasaların takip edilememesi veya verilerin kullanılamaması nedeniyle sağlıklı üretim
planlaması yapılamaması, üretici örgütlerinin bu çalışmaları kapsayacak şekilde disipliner bir yapı
içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde kurumsal yapıya dönüşememeleri,
*Sulama suyundaki yetersizlik,
*Yağışların yetersizliği ve yararlanıcıların ilgisizliği nedeniyle mera ıslah çalışmalarının başarısız
olması,
*Bazı hukuki ve yasal uygulamaların mera çalışmalarını engellemesi, yavaşlatması,
*Gıda hijyeni ve güvenirliliği konusunda tüketici duyarlılığının yeterli seviyede olmaması,
*Bitki koruma ürünlerinin satış ve tavsiyesinde reçete uygulamasındaki sorunlar,
*Hastalıkları eradikasyon çalışmalarına gerekli ve sürekli desteğin sağlanamaması,
*Çiftçilerin, bitki korumada ilaçlamaya ilgilerinin yüksek, biyolojik ve entegre mücadeleye düşük
olması,
*Bazı hastalık ve zararlılara karşı etkili mücadele metodunun bulunmaması,
*Zirai karantina uygulamalarında çiftçi direnci nedeniyle yaşanan zorluklar,
*Hayvan hastalıklarında koruyucu hekimliğe yeterli ilgi gösterilmemesi,
*Kırsal kalkınma sürecine STK 'ların etkin bir şekilde dâhil edilememesi,
*Kırsal alana hizmet götüren kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon yetersizliği,
*Müdürlüğün yasal uygulamaları, denetim ve kontrol hizmetlerinin çiftçilerde zaman zaman yanlış
algılanması ve tepkiye yol açması,
48
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.3.3 PEST Analizi
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün geleceğe yönelik amaçlar, hedefler,
stratejiler ve eylem planlarının oluşturabilmesi açısından mevcut durumu analiz edilmiş
kaynaklarının neler olduğu değerlendirilerek kontrolünün dışındaki koşullar ve eğilimler
incelenerek fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bu bağlamda NİGTHM ’nün mevcut durum analizi
kapsamında PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik) ve GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler,
Fırsatlar, Tehditler) analizleri yapılmıştır.
PEST Analizi kapsamında Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik açıdan kuruluşumuzu
etkileyecek temel eğilimler belirlenerek söz konusu eğilimlerin olası etkileri incelenmiştir.
3.4.2.1 Politik Çevre
Tablo 13. Politik Çevre Tablosu
Politik Çevre
Temel Eğilim
Globalleşme
AB Üyelik Süreci
Tarımsal Ürünlerde Uluslararası Politikalardaki değişiklikler
Ülkesel Tarım Politikası Değişiklileri ve ilave görevler
Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan kısıtlar
Kamu Yönetim reformu çalışmaları
Personel özlük haklarındaki iyileşmenin yapılamaması
Kuruma politik müdahale
Pazarlama politikası
Etki
+
+
+/+/+/+/-
3.4.2.2 Ekonomik Çevre
Tablo 14. Ekonomik Çevre Tablosu
Ekonomik Çevre
Temel Eğilim
Dünya ekonomisindeki değişimlerin etkisi
Para Politikaları
Dünya piyasasındaki arz talep durumu
Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksekliği
Tarım ürünlerinin toplam GSMH deki oranı
Tarımsal sanayinin toplam GSMH deki oranı
Tarımsal ürünlerin toplam ihracata oranı
Tarımsal arazilerin toplulaştırılamaması
Tarım alanlarının korunamaması
Tarımsal teşvik ve desteklemeler
Kotalı ürünler
Sektörel organize tarım bölgelerinin kurulması
Yeni yatırımcıların tarımsal yatırım tercihi
Tarımsal üretim planlaması
Pazarlama yöntemleri
Tarımda işletme büyüklüğünün optimizasyonu
Petrol fiyatlarının artışı
Uluslararası taşımacılıktaki vergilerin yüksekliği
49
Etki
+/+/+/+/+/+/+/+/+
+
+/+
-
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
3.4.2.3 Sosyal Çevre
Tablo 15. Sosyal Çevre Tablosu
Sosyal Çevre
Temel Eğilim
Üreticinin Eğitim Düzeyinin düşüklüğü
Üreticinin teknik bilgi eksikliği
Üreticinin değişime adaptasyon güçlüğü
Üreticilerin pazarlamaya yönelik beklentileri
Tüketim alışkanlıklarının değişimi
Üretim ve tüketimde bilinçlenme
Sivil toplum örgütlerinin yaklaşımı
Tarımın meslek olarak gençler tarafından tercih edilmemesi
Kente göç - Küçük ölçekli işletmelerin fazlalığı
Üretici Örgütlenmeleri
Etki
+/+
+/+
3.4.2.4 Teknolojik Çevre
Tablo 16. Politik Çevre Tablosu
Teknolojik Çevre
Temel Eğilim
Teknolojiye erişim güçlüğü
İletişim teknolojisinin sürekli gelişmesi ve benimsenmesi
AR-Ge Çalışmaları
Tarımda yeni teknoloji kullanımı
Bilginin hızlı üretimi, erişebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi
İnternet kullanımı ve hızlı paylaşım
Kontrollü üretim ve gıda güvenliğinde bilgi sistemlerinin kullanımı
Bilgi sistemlerine bağlı Kayıtlı üretim
Tarımsal Üretimde Uydu teknolojisinin kullanımı
Ölçme değerlendirmede yazılımların kullanımı
50
Etki
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
BÖLÜM III
4
GELECEĞİN TASARIMI
4.1
Misyon
MİSYONUMUZ
Paydaşları ile birlikte;
Sektörünün geleceğini öngörerek, planlamak ve yönlendirmek,
Ülke lideri olduğu alanları geliştirmek, diğer alanlarda ülke ve bölge lideri
yapmak için ilim ve teknoloji yoluyla verimliliği ve kaliteyi artırmak,
İlin tarımsal kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve alt yapısını
modern tarımın gereklerine göre geliştirmek,
Kırsal alanda yaşam standardını yükseltecek ve yerinde istihdamı
sağlayacak çalışmalar yapmak ve yatırımları yönlendirmek,
Niğde’de gıda ve tarım ürünlerinin güvenilir olarak üretilmesini, arzını ve
tüketicilere ulaşmasını sağlamak, tüketici bilincini artırmak,
Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak hizmette kaliteyi ve verimliliği
artırmak,
4.2
Vizyon
VİZYONUMUZ
İlin tarımsal kaynaklarının koruyarak sürdürülebilirliği sağlamak,
üretici ve tüketici bilincini artırmak, gıda ve tarım ürünlerinin sağlıklı olarak
üretilmesini, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını temin etmek, tarımsal
üretimi geliştirerek kırsal kalkınmayı sağlamak.
51
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
4.3
2015-2019
Temel Değerler (Kuruma Değer Katan İlke ve Prensipler)
TEMEL DEĞERLER
(Kuruma Değer Katan İlke ve Prensipler)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnsan Odaklı Kaliteli Hizmet
Şeffaflık ve Ulaşılabilirlik
Tarafsızlık ve Eşitlik
Gelişime ve Değişime Açıklık
Paylaşımcılık ve Katılımcılık
Toplumsal Sorumluluk
Tutarlık ve Süreklilik
Hesap Verilebilirlik
Akılcılık ve Bilimsellik
Adil Yönetim (İyi Yönetişim)
BÖLÜM IV
5.AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
5.1 STRATEJİK ALANLAR
5.1.1 Stratejik Alan 1: Tarımsal Üretim ve arz Güvenliği
Tarımsal üretim; Toprak, su ve biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal girdiler kullanılarak
yapılan bitkisel, hayvansal, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimini ifade etmektedir.
Son dönemde dünya da yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küresel ekonomideki
değişimler ve artan nüfus baskısı, toplumların temel besin kaynaklarına zamanında ve yeteri kadar
temin edilmesinin önemi çok daha artmıştır.
Gelişmiş ülkelerin tarımsal ihracatlarını artırma hedefleri ve gelişmekte olan ülkelerin
tarımı kalkınmada öncelikli sektör olarak görmeleri, tarım sektörünün stratejik önemini açık bir
şekilde ortaya koymaktadır.
Yeterli ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi, tüm toplumların öncelikli konularından
biridir. Her insan, yeterli kalitede ve ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, sağlıklı ve güvenilir gıdaya
ulaşabilmelidir. Değişen tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçlar doğrultusunda; çağdaş, bilimsel ve
teknolojik imkânlardan yararlanarak tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen politikalar ile
yeterli ve güvenilir gıda arzını sağlamak, üretimi yönlendirmek, pazarlarda biyolojik çeşitliği
avantaja dönüştürmek, işletme yapılarını iyileştirmek, kırsalda yaşam standartlarını ve refah
düzeyini yükseltmek Bakanlığımızın temel yaklaşımımızdır.
52
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
5.1.2 Stratejik Alan 2: Gıda Güvenirliği
Tüm dünya da bireylerin biyolojik büyüme, fizyolojik ve zihinsel gelişimlerini sağlayarak
sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için yeterli miktarda güvenilir gıdayı alabilmeleri gerekmektedir.
Gıda güvenilirliği, Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların
bertaraf edilmesi için alınan tedbir ve süreçleri,
Güvenilir gıda, raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıda
olarak tanımlanmaktadır.
Gıda güvenilirliği alanındaki gelişmelerde tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst
düzeyde korunması, multidisipliner bir yaklaşım ve farklı meslekler arasındaki işbirliğinin
sağlanması, hatanın yerinde tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, son ürün
kontrolü yerine sistemin kontrolü anlayışının benimsenmesi ve uygulanmasına önem
verilmektedir.
Gıda güvenilirliğinin temini için, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan
madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretilmesi, işlenmesi, muhafazası, depolanması,
pazarlanması ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması ülkemizde Bakanlığımızın, İlimizde de
Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluk alanındadır. Bilinçli ve memnun tüketici oluşturmak bu
alandaki temel düsturumuzdur.
5.1.3 Stratejik Alan 3: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
Bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı uygulamaları toplum ve çevre sağlığını etkileyen en
önemli unsurlardandır. Bitki ve hayvan sağlığı uygulamalarında, insan ve çevre sağlığının korunması
ile güvenilir gıda arzı esas alınmaktadır. Hastalık ve zararlılardan dolayı, ekonomik kayıpları
azaltmak, istenilen üretim seviyelerine ve kaliteye ulaşmak, üreticilerin gelir seviyelerini artırmak
temel yaklaşımımızdır.
Bakanlığımızın, ülkemiz bitki ve hayvan sağlığı uygulamalarının uluslararası standartlara
yükseltilmesi, hastalık ve zararlıların kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması
yönündeki politikalarıyla uyumlu olarak İlimizde bitki ve hayvan sağlığı korunmak, hayvan refahını
sağlamak.
5.1.4 Stratejik Alan 4: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya diğer kırsal gelir
kaynaklarından sağlayanların yaşam şartlarını iyileştirmek ve refahını artırmaktır.
Tarımsal altyapı sorunlarının giderilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması için; kırsal
alanlarda arazi düzenlemesi, işletme ölçeğinin büyütülmesi, üretim ve verim artışlarının
sağlanması, işletmelerin gelir ve rekabet güçlerinin artırılması, tarım sanayi entegrasyonunun
sağlanması, istihdam imkânlarının artırılması, kırsal çevrenin korunmasına yönelik tedbirlerin
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma çalışmaları ile kırsalda çalışan nüfusun hayat
standardının yükseltilmesi açısından sosyal altyapı yatırımlarına da yer verilmektedir. Böylece, pasif
üreticiden, katılımcı ve planlama sürecine dahil örgütlü ve üretken üretici modeline geçiş
sağlanmaktadır.
53
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
5.1.5 Stratejik Alan 4: Kurumsal Kapasite
Kurumsal yönetim sistemi ve insan kaynakları, teknolojik ve fiziksel altyapıyı ile sosyal
imkânlar ve kurumun imajı kurumsal kapasiteyi oluşturmaktadır.
Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak üzere
kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek, teknolojik ve
fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkânları iyileştirmek, verilen hizmetler ve etkileri konusunda
görünürlüğü artırmakla birlikte kurum imajını güçlendirmek amaçlanmaktadır.
5.2 Stratejik Amaçlar
Stratejik Alan 1: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği
5.2.1 Stratejik Amaç 1: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
Tarımsal ve ekolojik kaynakları korumak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak için uygun
yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve tarım ürünleri ile gıda maddelerinde arz güvenliğini
sağlamaktır. Bu amaçla, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzını sağlayan,
risklerin tespit edildiği ve yönetilebilir hale getirildiği sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet
eksenli tarım sektörü oluşturulması amaçlanmaktadır.
Stratejik Alan 2: Gıda Güvenirliği
5.2.2 Stratejik Amaç 2: Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak
Hammaddelerin elde edildiği ilk aşamadan itibaren her türlü gıda maddesinin ve gıda ile
temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve
pazarlanması aşamalarında uluslararası standartlara uygun olarak gıda güvenilirliğini temin etmek
ve tüketici sağlığını en üst seviyede korumak amaçlanmaktadır.
Stratejik Alan 3: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
5.2.3 Stratejik Amaç 3: Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi
koruyarak bitkisel üretimi artırmak
Bitkisel üretiminin rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için bitki sağlığı
konusunda yapılacak çalışmalar son derece önemlidir. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina
hizmetlerinin, entegre mücadele metotlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bitki koruma
ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
5.2.4 Stratejik Amaç 4: Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi
koruyarak bitkisel üretimi artırmak
İlimiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası hijyen
kurallarına uygun üretilmesi için etkin hayvan sağlığı tedbirlerinin uygulanması amaçlanmaktadır.
Aynı şekilde zoonoz hastalık risklerinin azaltılarak halk sağlığının korunması ve hayvanların üretim,
nakil ve kesimi esnasında gerekli refah koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır.
54
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Stratejik Alan 4: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma
5.2.5 Stratejik Amaç 5: Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal
kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak
Kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımdan sağlayanların yaşam şartlarını iyileştirmek ve
gelirlerini artırmak amaçlanmaktadır.
Kırsal alanda ekonomik faaliyetleri çeşitlendirilecek, arazi parçalanmasını azaltılacak, tarla
içi geliştirme hizmetleri ile modern sulama sistemleri kurulacak ve sulama randımanı
yükseltilecektir.
Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla tahsis edilen kaynaklar etkin olarak
değerlendirilecektir.
Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı önlenecek ve çevre duyarlılığı içinde toprak ve su
kaynakları korunacak ve iyileştirilecektir. Tarımsal bilgi sistemi geliştirilerek elde edilen verilere,
karar verici ve kullanıcıların kolayca erişimi sağlanacaktır.
Stratejik Alan 5: Kurumsal Kapasite
5.2.6 Stratejik Amaç 6: Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal
mükemmeliyeti sağlamak.
İnsan kaynağının harekete geçirilmesi ve verimli çalıştırılabilmesi için pek çok unsurun
birlikte ele alınması gerekmektedir. Çalışma verimliliğini etkileyen en önemli unsurlardan olan
çalışanların kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi, motivasyonlarının artırılması ve konforlu
bir çalışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.
Görev ve sorumluluk alanındaki değişim ve gelişimin çalışanlarca güncel olarak takip
edilmesini sağlamak, personelin bilgi düzeyini ve kişisel gelişimini artırmak hedeflenmektedir.
Çalışanların verilere ulaşımını kolaylaştıracak teknik altyapı oluşturulacak ve idari yapı
geliştirilecektir.
5.3 STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Alan 1: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği
Stratejik Amaç 1: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
5.3.1 Stratejik Hedef 1: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını
sağlamak.
5.3.2 Stratejik Hedef 2: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve
teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak
5.3.3 Stratejik Hedef 3: Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Alan 2: Gıda Güvenirliliği
Stratejik Amaç 2: Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda
güvenilirliğini sağlamak,
5.3.4 Stratejik Hedef 4: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak
5.3.5 Stratejik Hedef 5: Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve
standartlara uyumunu sağlamak
5.3.6 Stratejik Hedef 6: Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak
55
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
NİGTHM
Stratejik Plan Taslağı
2015-2019
Stratejik Alan 3: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
Stratejik Amaç 3: Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak
bitkisel üretimi artırmak,
5.3.7 Stratejik Hedef 7: Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele
çalışmalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak
5.3.8 Stratejik Hedef 8: Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve
denetim hizmetlerini geliştirmek
5.3.9 Stratejik Hedef 9: Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Amaç 4: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan
refahını sağlamak,
5.3.10 Stratejik Hedef 10: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini
geliştirmek,
5.3.11 Stratejik Hedef 11: Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri
oluşturmak,
Stratejik Alan 4: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma
Stratejik Amaç 5: Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak,
5.3.12 Stratejik Hedef 12: Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek,
5.3.13 Stratejik Hedef 13: Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma
değerinin artırılmasını sağlamak
5.3.14 Stratejik Hedef 14: Kırsal Alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal
kalkınmayı sağlamak
Stratejik Alan 5: Kurumsal Kapasite
Stratejik Amaç 6: Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti
sağlamak.
5.3.15 Stratejik Hedef 15: Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini
etkin hale getirmek,
5.3.16 Stratejik Hedef 16: Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkânları
iyileştirmek,
5.3.17 Stratejik Hedef 17: Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak,
5.4 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
………………………………………….
56
Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Download

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019