TIP ve SAĞLIK HUKUKU TEMEL EĞİTİM SERTİFİKA
PROGRAMI-1
EĞİTİM İÇERİĞİ
EĞİTİM KADROSU
1. MODÜL : SAĞLIK HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1.TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA SAĞLIK HUKUKUNUN GELİŞİMİ
1.2.SAĞLIK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
2. MODÜL : SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ
2.1. SERTİFİKA PROGRAMLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
DOKTORA PROGRAMLARI
2.2. TIP VE HUKUK FAKÜLTELERİNDE SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
3. MODÜL : SAĞLIK HUKUKUNUN BİLEŞENLERİ
3.1.SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE SAĞLIK HUKUKU
3.2. HUKUKÇULAR VE SAĞLIK HUKUKU
Av. Abdullah HIZAL
4. MODÜL : ADLİ BİLİMLER VE SAĞLIK HUKUKU
4.1. ADLİ BİLİMLER TERMİNOLOJİSİ
4.2. SAĞLIK HUKUKUNDA ADLİ BİLİMLER UYGULAMALARI
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
5. MODÜL : SAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK KURUMUNUN YERİ VE
ÖNEMİ
5.1. BİLİRKİŞİLİK KURUMLARI
5.2.BİLİRKİŞİLİK RAPORU HAZIRLAMA METODOLOJİSİ
6. MODÜL : TIPTA ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR
6.1.RAHİM TAHLİYESİ / ORGAN VE DOKU NAKLİ
6.2. GENETİK ARAŞTIRMALAR/ ÖTENAZİ
Prof. Dr.Zerrin ERKOL
Yrd. Doç. Dr. Ahsen KAYA
7. MODÜL : TEMEL SAĞLIK MEVZUATI
7.1. ULUSAL MEVZUAT
7.2. ULUSLARARASI MEVZUAT
Hekim Hukukçu Dr. Y. Gökhan DOĞRAMACI
8. MODÜL : SAĞLIKTA YÖNETİM
8.1. ÖZEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ
8.2. KAMU SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ
9. MODÜL : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
9.1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
9.2. SAĞLIK İŞLETMENİ AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Prof. Dr. Haydar SUR
İSG Uzmanı Cahide TEZEL
10. MODÜL : SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON
10.1.SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ
10.2. SAĞLIKTA AKREDİTASYON
11. MODÜL : SAĞLIK HAKKI KAVRAMI
11.1. ANAYASAL BOYUTUYLA SAĞLIK HAKKI
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU
11.2. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ BOYUTUYLA SAĞLIK HAKKI
12. MODÜL: HASTA VE HAKLARI
12.1. ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATTA HASTA HAKLARI VE
TARİHSEL GELİŞİMİ
Av. Ümit ERDEM
12.2. HASTANIN HAK ARAMA YOLLARI
13. MODÜL : SAĞLIK ÇALIŞANININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
13.1. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ
13.2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ
14. MODÜL: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE BELGELEME
Hekim- Hukukçu Uzm. Dr. Rayhan BOZABALI
14.1. ELLE YAZILAN BELGELERİN KORUNMASI VE GEÇERLİLİĞİ
14.2. BİLGİSAYAR VERİLERİNİN KORUNMASI VE GEÇERLİLİĞİ
15. MODÜL : SAĞLIKTA İLETİŞİM
15.1. SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ İLETİŞİM
15.2. HASTA VE HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM
Şemseddin AKDOĞAN
Prof. Dr. Erol ÖZMEN
16. MODÜL: HUKUKA UYGUN TIBBİ MÜDAHALE
16.1. ENDİKASYON VE TIBBİ STANDARTLARA UYGUNLUK
16.2. YETKİ VE HASTA RIZASI
Yrd. Doç. Dr. Nebahat KAYAER
17. MODÜL : AYDINLATILMIŞ ONAM VE RIZA
17.1. ÇOCUKLARDA AYDINLATILMIŞ ONAM
17.2. ACİL VE YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AYDINLATILMIŞ ONAM
18. MODÜL : KOMPLİKASYON VE TIBBİ MALPRAKTİS
18.1. KOMPLİKASYON KAVRAMI
18.2. TIBBİ MALPRAKTİS KAVRAMI
Hekim- Hukukçu Uzm. Dr. Rayhan BOZABALI
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
19. MODÜL : SAĞLIK ÇALIŞANININ CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU
19.1. TIP CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
19.2. TAKSİR KAVRAMI VE HEKİMİN TAKSİRLİ SORUMLULUĞU
20. MODÜL : YARALAMA VE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇLARI
20.1. TAKSİRLE YARALAMA / TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA
20.2. KASTEN ÖLDÜRME / İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLÜME NEDEN
OLMA
Prof. Dr. M. Ruhan ERDEM
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ
21. MODÜL : GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA / ZİMMET , RÜŞVET, İRTİKAP
21.1. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
21.2. ZİMMET / RÜŞVET/ İRTİKAP
22. MODÜL : SAHTE BELGE DÜZENLEME VE SUÇU BİLDİRMEME SUÇLARI
22.1. RESMİ VE ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (SAHTE RAPOR- REÇETE)
22.2. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU ( KAMU GÖREVLİSİNİN- SAĞLIK
ÇALIŞANININ)
23. MODÜL : ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU
23.1. YETKİSİZ KİŞİNİN KÜRTAJ YAPMASI (99/5)
23.2. TIBBİ ZORUNLULUK BULUNMADAN 10. HAFTADAN SONRA KÜRTAJ
(99/1-2)
24. MODÜL : ÖZEL HUKUK AÇISINDAN HASTA İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER
24.1. ÖZEL HASTANE- HASTA SÖZLEŞMESİ
24.2. HEKİM- HASTA SÖZLEŞMELERİ
25. MODÜL : BORÇLAR HUKUKUNA GÖRE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
25.1.ÖLÜM HALİNDE TAZMİNAT
25.2. BEDENSEL ZARARDA TAZMİNAT
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ
Yrd. Doç. Dr. Serdar NART
Doç. Dr. Murat AYDOĞDU
26. MODÜL : DEVLETİN VE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANININ TAZMİNAT
26.1. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
26.2. KAMU SAĞLIK ÇALIŞANININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
27. MODÜL : KAMU SAĞLIK ÇALIŞANININ YARGILANMASI
27.1. 4483 SAYILI KANUNA GÖRE SORUŞTURMA
27.2. 2547 SAYILI KANUNA GÖRE SORUŞTURMA
Av. Mithat KARA
28. MODÜL : MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI
28.1. ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI
Yrd. Doç. Dr. Banu BOZKURT BOZABALI
28.2. İHTİYARİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI
29. MODÜL : TIBBİ ARAŞTIRMA VE İLAÇ HUKUKU
29.1. TIBBİ ARAŞTIRMA HUKUKU
29.2. İLAÇ HUKUKU
30. MODÜL : İÇTİHATLAR IŞIĞINDA SAĞLIK HUKUKU
30.1. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SAĞLIK HUKUKU
30.2. DANIŞTAY, ANAYASA MAHKEMESİ, KARARLARI IŞIĞINDA SAĞLIK
HUKUKU
Bu programın telif hakları DRB TURİZM EĞİTİM TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ
A.Ş.’ne aittir.
Yrd. Doç. Dr. Serdar NART
Av. Gültezer Hatırnaz EROL
Download

ayrıntılı bilgi ve program için lütfen tıklayınız