DAĞITIM
Kredili Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerinin sınavlarının Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Başkanlığı tarafından merkezî olarak yapılması hakkındaki 07.10.2009 tarih ve 24/2 sayılı
Üniversitemiz Senatosu gereği;
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin 2014-2015Akademik yılı Güz yarıyılı Ara Sınavı 13
Kasım2014 Perşembe günü saat:12.30’da,Üniversitemizin tüm birimlerinde,
Güz yarıyılı Ara Sınavı mazereti22Aralık2014 Pazartesi günü saat:12.30’daTarih Bölümünde (T1-T2T3-T4) dersliklerinde,
Yarıyıl sonu sınavı, 05Ocak2015 Pazartesi günü saat:12.30’da,Üniversitemizin tüm birimlerinde,
Güzyarıyılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinin Bütünleme sınavı, 22Ocak 2015 Perşembe günü
saat:12.30’daÜniversitemizin tüm birimlerinde aynı anda yapılacaktır.
Sınavların kurallara uygun şekilde yapılması, geçerlilik ve güvenirliliğin yüksek olması için aşağıdaki
noktalara dikkat edilmesi gerekli tedbirlerin alınması; sınav tarih ve yerlerinin öğrencilere duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Adnan KONUK
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
1.Dekanlıklarca/Yüksekokul Müdürlüklerince her bölüm için yeterli miktarda derslik, Salon Başkanı ve Gözetmen tahsis
edilmesi ve A.İ.İ.T. dersinin 2000-2001 Akademik yılından itibaren kredili olarak okutulduğu konusunda gözetmenlerin
uyarılması gerekmektedir.
2.Fakülte ve Yüksekokullarda A, B, C, D şeklinde gruplandırılmış olan öğrenci listelerinin, sınavda görev alacak
görevlilerin ve öğrencilerin sınava girecekleri dersliklerin, sınav tarihinden en az 15 (Onbeş) gün önce Sınav
Koordinatörlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.
Aynı grupta ders alan öğrencilerin sınava girecekleri dersliklerin de birbirini takip edecek biçiminde düzenlenmesi, sınav
evrakının tasnifi ve toplanmasında oluşabilecek karışıklığa engel olunmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca görevlendirilen öğretim elemanları tarafından sınavın yapılacağı yerlerin girişlerinde sınavdan en az bir saat önce
gerekli bilgilendirici notların (öğrenci listeleri, tasnif yapılan sınıfların isimleri vs.) ilan edilmesi sağlanmalıdır.
3.Gözetmenlerin sınav öncesi, sınav esnası ve sonunda öğrencilerin numaralarını doğru kodlayıp kodlamadıklarını kontrol
etmeleri ve bu şekilde teslim almaları (optik formlarda kurşun kalem ile kodlama yapılması gerektiği konusunda tüm görevli
ve öğrencilerin bilgilendirilmesi) sağlanacaktır.
4.Öğrencilerin optik formlarda soru kitapçığının kodunu (A ya da B Grubu) işaretlemeleri hususuna dikkat edilmelidir.
5.Sınav sonrasında gözetmenlerin sınava giren-girmeyen öğrenci sayılarını ilgili yerlere yazıp, zarfın ağzını kapattıktan sonra
üzerini imzalayıp bina sınav sorumlusuna teslim etmeleri gerekmektedir.
6.Sınav Koordinatörü Y.Doç.Dr. Mehmet KAYIRAN (Dâhili: 2704) ve Sınav Koordinatör Yardımcısı Y.Doç.Dr.
Volkan MARTTİN(Dâhili: 2706) ilesınav öncesi, esnasında ve sonrasında ([email protected]) telefon ve e-posta kanalıyla
iletişim kurulabilir.
7.A.İ.İ.T. dersine giren bütün öğretim elemanları sınav esnasında sınav yapılan binalarda Bina Sınav Sorumlusu olurlar.
8.Sınav Evrakları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerinden imza karşılığı alınıp teslim edilecektir.
9.Optik forma öğrenci numarasını eksik/yanlış kodlayan öğrencilerin kâğıtları değerlendirilmeye alınmayacak ve sınavları
geçersiz sayılacaktır.
Download

D A Ğ I T I M Prof.Dr. Adnan KONUK Rektör a. Rektör Yardımcısı