19. Ulusal Biyoloji Kongresi
saptanmıştır. Çalışma ile Kırıkkale’den 29 tür tespit
edilmiştir. Bunlardan 25 tür Kırıkkale faunası için
yeni kayıttır.
Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, Apidae,
Ekoloji, Sistematik, Fauna, Habitat, Biyoçeşitlilik,
Kırıkkale, Türkiye
PZ327
Irandaki Allactaga Cuvier.1836
(Mammalia:Rodentia) Cinsinin Karyoloji ve
Biyolojisi Üzerinde Bir Çalışma
Mohammad MORADİ, Mehdi RAHNEMA
Zanjan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, İran
[email protected]
Bu çalışmada Iran’ın muhtelif yerlerinden
toplanan 64 Allactaga örneği morfolojik,
biyometrik, karyolojik, etolojik, ekolojik ve
biyolojik bakımından değerlendirirerek Iran’da 3
türün: Allactaga elate, Allactaga euphratica ve
Allactaga williamsi yayılış gösterdigi tespit edildi.
Ayrıca karyolojik ve phallus özellikleri incelenerek
Allactaga euphratica williamsi ve Allactaga
euphratica euphratica nın aynı türün iki farklı
alttürleri olmadıkları farklı iki tür A.euphratica ve
A.williamsi
oldukları
saptandı.
A.
elate,
A.euphratica ve A.williamsi diploit kromozomm
sayısı 48(2n=48) ve otosomal kromozomların kol
sayısı 92 (Nfa=92) olan aynı karyotipe sahip
oldukları saptandı. A.euphratica da üreme
zamanının Mart ve Ağustos , A.williamsi de ise
Nisan ve Ağustos arasında olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Allactaga, karyoloji, biyoloji
, İran
PZ328
Iran Meriones tristrami Thomas, 1892
(Mammalia:Rodentia) Altrürlerinin Karyolojik,
Morfolojik Özellikleri ve Allozim Varyasyonları
Üzerinde Bir Çalışma
Mehdi RAHNEMA1, Mohammad Moradi2, Ali
MELLATİ3, Ali EYNLOO1
1
Zanjan İslamic Azad University, Zanjan, Iran
2
Takistan Islamıc Azad Unıversity Takistan, Iran
3
Medical University, Department of Biochemistry
Science Faculty of Medicine Zanjan-, Zanjan, Iran
[email protected]
Bu çalışmada Iranın değişik bölgerinden
toplam 45 Meriones tristrami Thomas 1802 örnegi
yakalandı.Bu örneglerin karyolojik özellikleri
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
ayrıntıli bir şeklide incelonmıştir. Morfolojık
dğerlendirmelere göre beyaz püsküllü kuyruk ucuna
sahip Meriones tristram blacklori diğer iki alttürden
oldukça farklı görüldü. Analizler PCA, DFA ve
Neibour Joining istatistik metotlari ile yapıldı ve
alttürlerin arasındakı farklılıklar saptandı. Buna
göre üç altür arasında kuyruk uzunlugu,interorbital
genişlik, mastoid genişlik ve ardayak uunluğu gibi
karakterler ayırıcı bulunmuştur. Karyolojık
çalımalarda tüm alttürlerin kromozom sayısı 72 ve
NF sayıları Meıones tristrami blackler de 76,
Merıiones tristrami lycaon da 82 ve Meriones
tristrami intraponticus ta 84 bulundu.Enzim
çalışmalarında 24 gen lokusu çalışıldı. Bu
lokuslarda 4’ ünün polimorfik ve heterozigot
olduğu tespit edildi.
Anahtar Kelimeler:
Meriones tritrami, Iran
Karyoloji,
morfoloji,
PZ329
Eskişehir İli ve Çevresi Bombyliidae (Insecta:
Diptera) Familyası Üzerine Sistematik ve
Faunistik Araştırmalar
Caner AYDINLI1, Abdullah HASBENLİ2, Ferhat
ALTUNSOY1, A. Yavuz KILIÇ1
1
Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 26470, Eskişehir
2
Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 06200, Ankara
[email protected]
Bu çalışmada Eskişehir çevresinden
toplanan
Bombyliidae
(Insecta:
Diptera)
örneklerinin değerlendirilerek 25 tür tespit
edilmiştir. Bu türlerden 6’sı Bombylius, 2’si
Systoechus, 3’ü Lomatia, 1’i Exoprosopa, 1’i
Hemipenthes, 1’i Satyramoeba, 6’sı ise Villa
cinsine aittir. Bu türlerden Bombylius cinerascens
Mikan, 1796, Bombylius discolor Mikan, 1796,
Bombylius fimbriatus Meigen, 1820, Bombylius
fulvescens Wiedemann in Meigen, 1820. Bombylius
major Linnaeus, 1758, Bombylius medius Linnaeus,
1758, Systoechus ctenopterus Mikan, 1796,
Systoechus gradatus Wiedemann in Meigen, 1820,
Lomatia polyzona Loew, 1869, Lomatia
rogenhoferi Nowicki, 1867, Lomatia sabaea
Fabricius, 1781, Exoprosopa minois Loew. 1869,
Hemipenthes morio Linnaeus, 1758, Satyramoeba
hetrusca Fabricius, 1794, Villa brunnea Becker,
1916, Villa claripennis Kowarz, 1876, Villa
hottentotta Linnaeus, 1758, Villa niphobleta Loew,
1869, Villa pygarga Loew. 1868, Villa tomentosa
Becker, 1916, bölge için yeni kayıttır.
Anahtar Kelimeler: Eskişehir, fauna, Diptera,
Bombyliidae
608
Download

Eskişehir İli ve Çevresi Bombyliidae (Insecta:Diptera)