ilan önizleme
01.12.2014
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
ıtan süresi
2|
Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
13 b/3
3. adııı-ı l 89.5 l 1 ,00 - I.447 .479,00
Hayır
Ortak Alım
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTI R
KARABURUN BELEDIYESI
2015 yILI AKARvAKIT ALIM
ixıı-
ESİ alımı 4734 sayıh Kamu İhaıe Kanununun 19 uncu maddesine göre
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İh aleye ilişkin ayrıntılı
İlıale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik
Posta Adresi
ç1 İlıale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
z-ıhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
2oL4l162300
MERKEZ ATATÜRK cAD. 4 35960 KARABuRuN/İZMİR
23273t3o2o - 23273 1 3 133
info@ karabu ru n.be!.tr
h
ttps ://eka
24oooLT
MoToRİN
p. ki k.
gov.trlEKAP /
95 oKTAN KuRşUNsuz
BENZİN
,
132ooolT
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan iha!e dokümanı içinde
bu
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
lunan idari şartnameden uIaşılabilir,
İoınr KARABuRuN BELEDİyEsİ sINIRLARI İçERİsİNor
BULUNAN İSrİSVOİtOİİİ VE BELEDİYE YETKİLİLERiNCE
TEsLİM
e ösrrnİı_EcEK İxı,ııı_ NoKTALARINDAN PoMPA
SURETİYLE PEYDER PEY ALIM YAPACAKTIR,
sözleşmenin imzalanmasından itibaren üç gün içerisinde mal
alımına başlanacaktır.
KARABuRuN BELEDİYESİ FEN
İşı_e
nİ aİNısr ixıı_r
TOPLANTI SALONU
23.L2.2OL4, L4:3O
belgeler ile yeterlik değertendirmesinde uygulanacak
+. İhaleye katıtabi|me şartları ve istenilen
kriterler:
+.l. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odası
4.L.L. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası
belgesi;
içinde bulunduğu yılda alınmıŞ, ilgisine göre
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin
gösterir belge,
ya
ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına kaYıtlı olduğunu
da
Ticaret ve/veya Sanayi odasına
bulunduğu Ticaret velveYa SanaYi odasından'
4.L.L.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
kişiliğin odaya kaylılold::,::":_T,^:rir belge,
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
ilk ilan veya
,ii;;
gereğince a|lnması
;;;;;; ;.1 ; satış faaıiyetinin yerine getiriıebiımesi için ilgili mevzuat
İ.İ;.
\
113
https://ekap'kik.gov.tr/EKAP/llan/llanGoruntuleme.aspx?rwndrrıd=0.70621179323f/|iu5
01.12.2014
ilan Önizleme
zprunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya be|geler:
pazarlama kuruluşu iserEnerjı ve Tabi kaynaklar Bakanlığı petrol
1_ıstekli akaryakıt Dağıtım ve
KuruluŞunun Bayisİ ise ;Akaryakıt
İşleri Gene| Müdür!üğünden Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama
DağıtımvePazarlamaKuruluşundanAlacaklarıAkaryakıtDağıtımvePazarlamaKuruluşunun
Bayisi olduğunu Göster 2013 Yılına Ait Belge
2-Sınıf GSM Ruhsatının Bulunması
İşletme BeIgesi
3_Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan!ığından Alınma
4-İsteklinin EPDK Bayilik Lisansı Belgesi
veya imza sirküleri;
4,t.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi
4.t.2.t.Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdikliimzabeyannamesi,
ortakları, üyeleri veYa kurucuları ile tüzel kiŞiliğin
4.t.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
tamamının birTicaret
sicil Gazetesi, bu bilgilerin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterirTicaret
üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya
göstermek
tümünü
sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
noter tasdikli imza sirküleri,
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
geçici
teminat,
4.L.4. ğekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirlenen
yüklenicilere yaptırılamaz,
4.L.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt
sunulan belgenin, tüzel kiŞiliğin Yarısından fazla
4.L.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere
ya da
Türkiye odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
uygun belge,
ve bu betgelerin taşıması gereken krıterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
yeterliğe ilişkin kriter beliıtilmemiştir,
İdare tarafından ekonomik ve mali
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler
4.g.L. İş deneyimini gösteren belgeler:
edilen
kapsamında kesin kabul iŞlemleri tamamlanan ve teklif
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
ihale konusu iş veya benzer
bedelin o/o 4o oranından az olmamak üzere
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
iş!er:
4.4. Bu ihalede benzer iş o|arak kabul edilecek
4.4.L.
AKIMA AİT İŞ BENZER İŞ OLARAK KABUL
BENZER İŞ OLARAK KAMUDAN AKARKAYIT
EDİLEcEıffİR.
5.EkonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirIenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
Z. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
ve 2oo TRY (Türk Lirası) karşılığı Mali hizmetler
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde 9örülebilir
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir,
satın almaları veYa EKAP üzerinden e-imza kullanarak
7.2. ihaleye teklif verecek olan|arın ihale dokümanını
indirmeleri zoru n ludu r,
adresine
KARABUR,N BELEDİYE'İ FEN İşı-enİ ııÜoÜnı-üĞÜ
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
\z
https://ekap.kik.goı.tr/EKAP/llary'llanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.7062,t1793236/.3r'/5
ö
z3
ü.p.m14
ilan önizleme
gönderilebilir,
elden tes|im edilebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlÜ posta Vasltaslyla da
vereceklerdir, ihale sonucu,
9. istekliler tekliflerini, mal kalem_kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln
üzerine ihale yap|lan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr,
çarplml sonucu bulunan toplam bedel
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
1o. istekliler teklif ettikleri bedelin
vereceklerdir.
(otuz) takvim 9ünüdÜr,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 3o
12. Konsorsiyum olarak ihaleye tekIif verilemez,
http§:/iekap.kik.go/.tr/EKAP/llarvllancoruntuleme,aspx?rwrıdrrıd=o,706211?932§4u5
A
3/3
Download

akaryakıt satın alınacaktır