T.C.
ERZURUM
ADLİ yARGI ir,r »nnrcE MAHKEıvırsi ADALET
iı,AN
rovrisyoNu
30la4l20l4 tarihinde Erzurum Adli Yargı Adalet KomisyonumıJzca ilan edilen Ceza
İnfaz Kurumlarr ve Tufukevleri İzleme Kuruluna 4 Asil Üye seçimi ilanında yeterli sayıda başvuru
olmaması nedeniyle, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet KomisyonumuzcaErzurum
Ceza |nfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna 4 Asil Üye seçimi aşağıdaki belirtilen
tarihlere uzatılmıştır.
BASVURU
SARTLARI
:
a'1|4l0711965 tarihli ve 657 Devlet Memurlarr Kanunu'nda ön görülen genel şartlar,
b)Başvuru tarihinde otuzbeş yaşmı doldurmuş olmak,
c)Tıp, Eczacılrk, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim
Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından veya bunlara
denkliği kabul edilen Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile
ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya
da Özel Sektörde en az
onyıl çalışmış olmak,
d)Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlakh olarak tanınmış bulunmak,
e)Herhangi bir Siyasi Parti Merk ez, II vey a İlçe Teşkilatlarında görevli bulunmamak,
izr,Eıvrn ruRuı,r,aRrNa
sncir,rvrnyEcrr
or,aNr,aR
:
a)Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satrm ve benzeri hukuki
ilişkilere taraf olanlar,
b)Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevleri'nde bulunan hükümlü ve
fufuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımlan zarat görenler,
c)Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerin'deki hüki.imlü ve tutuklulardan
biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar,
UML
u başkan ve üyelerine her toplantı için 2000 gösterge rakamınrn Devlet
n aylık katsayıyla çarplml sonucunda bulunacak miktarda huzur ücreti
memurları
çok iki toplantı için ödeme yapılabilir.
ödenir.
izlem\
yelerine aynca I0l02lI954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine
la"r*
!L
Devlet memurlarına ödenen miktarda harcrrah ödenir.
l
amaçla ko/ulan
L"
llarının görevleriyle ilgili her türlü harcamaları, Adalet Bakanlığı
BASVURU USULU
Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyqnu
Başkanlığı'na ait İzleme Kurulu Üyeliği ilan metni ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin
temini ile başvurular şahsen yapılacaktır.
BaŞvuru
Tarihİ
:
İzleme Kurulu üyeliğine seçilmek isteyenlerin başvuruları 09
Haziran 2014 Pazartesi günü başlayıp 27 Haziran 2014 Cuma günii mesai bitiminde sona
erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BaŞvuru dilekçesinde aynca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasl
ile vergi kimlik
numarasınln belirtilmesi gerekir.
BASVURU DİLEKCESİNE EKLENECEK
BELGELER
:
Başvuru dilekçesine;
a)
Kimlik fotokopisi,
b) Görev belgesi (en az on yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge),
c)
Arşiv kayıtlı adl? sicil belgesi,
d) Öğrenim durumunu gösterir belge,
e)
İki adet vesikalık fotoğraf,,
KomisYonumuzca başı'uru|ar, 04 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar değerlendirilerek
iŞbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru
sahibinin
Cezaİnfaz Kurumlarr ve Tutukevleri Kanununda beliıtilen
şartları haiz olmaması h6linde talebinin
reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır,
İzleme Kurulu Üyehğine kabul edilenler Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMİN
ListeYe kabul edilenlere, 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 14:00'da Ceza Infaz
Kurumları ve Tutukevleri Kanununun S'inci maddesi uyafmca Erzurum Adliyesi Konferans
Salonunda yemin ettirilecektir.
İlan olunur . 0410612014
ELIR
Download

L" - Erzurum Adliyesi