2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Đlköğretim Okulu
6. Sınıflar Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Öğrencinin Adı Soyadı:
Sınıfı-No: 6
1) Aşağıdaki ifadeler doğruysa cümlenin başına “D”
yanlışsa “Y” yazınız. (8x2,5=20 P)
Peygamberler melekler arasından seçilseydi
daha çok insan inanırdı.
Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak
elde etmişlerdir.
Peygamberimize verilen en büyük mucize Kur’anı
Kerimdir.
Kur’an-ı Kerim’in tamamı peygamberimize bir
gecede indirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında kitap
haline getirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim Hz. Ömer zamanında çoğaltılıp
dünyanın değişik ülkelerine gönderilmiştir.
Peygamberlere gelen mesajın ortak amacı
Allah’a inanmaya çağırmaktır.
Namaz ibadeti yalnızca Hz. Muhammed (s.a.v) e
emredilen bir ibadettir.
2- Aşağıdakilerden hangisi namazın farz olması için
gereken şartlardan değildir? (5 P)
A) Müslüman olmak
B) Ergenlik çağına girmek
C) Akıllı olmak
D) Zengin olmak
3. Kendisine kutsal kitap verilen peygamberlere
resul, kitap verilmeyenlere ise nebi denir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi “Resul” dür? (5 P)
A) Hz. Yusuf
B) Hz. Davut
C) Hz. Salih
D) Hz. Đsmail
4. Kur’an-ı Kerim niçin Peygamber efendimiz
zamanında kitap haline getirilmemiştir? (5 P)
A) Peygamberimiz zamanında yeterince yazı
malzemesinin olmaması
B) Peygamberimiz yasakladığı için
C) Peygamberimiz okuma yazma bilmediği için
D) Peygamberimizin vefatına kadar ayetler gelmeye
devam ettiği için
5.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?(5 P)
A) Hz. Muhammed ( S.a.v) – Kur’an-ı Kerim
B) Hz. Đbrahim - Zebur
C) Hz. Musa - Tevrat
D) Hz. Đsa - Đncil
6. Dört Đncil, Hristiyanlarca kabul edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? (5 )
A) Tora
B) Matta
C) Yuhanna
D) Markos
7. Aşağıda Suhuf (sahife) verilen peygamberlerle
ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (5 P)
A) Hz. Adem –10 Sahife B) Hz. Đbrahim –10 Sahife
C) Hz. Đdris – 30Sahife D) Hz. Şit – 30 Sahife
8Asr
suresinde
boş
bırakılan
yerleri
tamamlayınız. (5x2=10 P)
Bismillahirrahmanirrahim Vel asr. Đnnel ………………
lefi ……….. Đllelezine ………………. ve amilus ………………. Ve
tevasav bil hakkı ve ………………… bis sabr.
9- Kur’an-ı Kerimde adı geçen peygamberler
isimlerini aşağıdaki uygun yerlere yerleştiriniz.
[10x2=20 P]
Hz. Adem - Hz. Davut - Hz. Đbrahim - Hz. Yakup
Hz. Salih - Hz. Şuayp - Hz. Eyüp - Hz. Yusuf - Hz. Hud
Hz. Musa - Hz.Đdris - Hz. Harun - Hz. Muhammed
Hz. Süleyman - Hz. Đsa - Hz. Đshak - Hz. Đsmail
Hz. Musa’nın kardeşi olan peygamber ………
Hz. Đbrahim’in iki oğlu ………….-…………
Đlk insan ilk peygamber ………………………
Kardeşleri tarafından kuyuya atılan , sonra Mısıra
kral olan peygamber………………………..
Demircilikle uğraşan, aynı zamanda kendine kitap
verilen peygamber …………………………
Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber .……
Firavunla mücadele eden, asasıyla denizi yaran
peygamber………………………………………….
Vücudunun her tarafı yaralar içerisinde kalmasına
rağmen yine sabredip Allah’a şükreden Peygamber
…………………………………………
Cinlerden ve kuşlardan oluşan bir ordusu olan, aynı
zamanda rüzgara hükmeden peygamber………
10-Peygamberlerin niteliklerini yazınız.(4x2,5=10 )
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________
• __________________________________
• Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara
iletmek
11- “1)Asra yemi ederim ki: 2) Đnsan gerçekten ziyan
içindedir. 3) Ancak iman edip iyi ameller işleyenler,
birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye
edenler; onlar ziyanda değillerdir.” Asr Suresi
Anlamı verilen bu sureye göre kimler ziyanda
(zararda) değilidir? (10 P)
1-(20 P)
2-(5 P)
3-(5 P)
4-(5 P)
5-(5 P)
6-(5 P)
7-(5 P)
8-(10 P)
9-(20 P)
10-(10P)
11-(10P)
T 100 P
Download

6. sınıf 1. dönem 1. yazılı