Kışla mahallesi
2
2
3
1
2
2
1
2
1
Mah.
Kışla Mah. Büyüklü
2
2
2
2
Fındıklık
3
2
3
Kahyalı Mah.
3
2
1
1
1
3
2
3
Bü
y ük
lü
De
re
si
3
Karaoğlan Mahallesi Mezarlığı
Pilon
1
Karaoğlan
Camii Mahallesi
1
Kuyu
3
2
373070
Karaoğlan Mahallesi Mezarlığı
3
2
Bü
3
yü
Trafo
klü
1
Ma
h.
Pilon
Pilon
Gö
Karaoğlan Mahallesi
e
kç
Ma
h.
2
373069
Motopomp
h.
42.13
Ma
n
Ka
Gökçe
Mah.
1
ğla
rao
si
2
Büyü
klü Dere
2
Gökçe Mahallesi
Kuyu
2
2
1
Kışla Mahallesi
1
2
Karaoğlan Mah.
Pilon
1
1
n Ma
h.
Büy
ükl
ü Ma
h.
Pilon
1
rao
ğla
360937
Ka
62.24
1
1
Çeşme
3
1
1
.
Mah
Kışla
yü
klü
Kar
aoğ
Kar
aoğ
lan
lan
Ma
Ma
h.
h.
Bay
Bü
M ah.
ar
tarl
n
Os
ma
De
re
si
1
1
Pilon
Bü
yü
klü
ğla
n Gö
Ma
h.kçe
Gökçe Mah.
lı
Ka
rao
hya
kç
e
Ka
h.
Ma
Gö
h.
Pilon
n
1
2
ğla
rao
.
Mah
1
h.
Ka
2
3
2
Gökçe Osman Çavuş
Mahallesi
Ma
Ma
kçe
Gö
1
öy
lak
2
2
2
1
Kış
11
1
2
Mah.
1
Çeşme
Büyüklü
2
la
Kış
Ça
vuş
Ma
h.
1
1
Baytarlar Mah.
2
1
1
2
2
2
2
Çeşme Bayt
arlar
2
2
Kuyu
2
3
4
Mah.
2
1
Gökçe
Osmançavuş Mahallesi
2
1
Karaoğlan Mahallesi
Su Deposu
Kar
lan
aoğ
1
3
1
1
.
Mah
1
2
Kış
1
la Ma
h.
Karao
3
Çeşme
1
ğlan
2
1
2
1
1
1
2
2
2
Mah.
1
1
1
Deresi
Kışla Mahallesi
2
1
2
1
Teyinoğlu
3
3
2
Pilon
2
1
1
3
2
Karaoğlan Mahallesi
1
1
1
2
3
1
Pilon
1
2
1
2
2
2
1
2
1
3
1
2
2
1
3
2
2
1
3
363254
2
1
99.15
2
100.24
2
2
2
Kışla İlköğretim Okulu
373068
2
2
1
2
3
Basketbol Sahası
1
1
2
2
2
2
2
Kışla Merkez Camii
2
1
1
3
Kuyu
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
Çeşme
1
yü
klü
2
Mah
.
1
3
rao
3
3 1
1
ğlan
Ma
1
h.
Pilon
2
2 2
2
2
Bod
u çlar
2
i
r es
De
2
1
1
Ka
Bü
1
1
2
Kışla
2
Pilon
ğla
n Ma
h.
Kar
Kış
rao
Karaoğlan Mahallesi
Ka
1
re
si
De
Mah
.
1
h.
1
2
1
2
2
2
Kışla Mahallesi
Çeşme
2
Çeşme
Te
yin
oğ
lu
Ma
3
1
2
2
2
1
la
lan
aoğ
1
1
2
1
2
1
20 00
1
Pilon
Pilon
2
Kuyu
1
Boduçlar Mahallesi
1
Cumhuriyet
Mahallesi
2
1
1
2
Kışla
2
Mah
.
2
2
1
1
1
2
1
Boduçlar Mahallesi
2
1
du
1
Mah.
yük
lü
Ma
h.
1
1
Bü
r Ma
çla
h.
Karaoğlan Mah.
Bo
Ma
1
Büyüklü
ar
tarl
Bay
2
1
h.
Büyüklü Mah.
Baytarlar Mah.
1
2
1
1
1
1
2
Kışla Yukarı Mahallesi
1
1
Trafo
1
2
1
1
Der
esi
1
Tey
inoğ
lu Der
e si
Büy
üklü
Pilon
Pilon
1
İstiklal Mahallesi
1
1
1
1
1
1
1
Çeşme
2
12
1
00
2
Kuyu
2
1
1
373067
1
126.58
1
1
Pilon
Pilon
2
Pilon
1
1
1
3
2
1
l Ma
h.
çe Mah
.
Pilon
1
h. İsti kla
Gök
2
1
Büyüklü Mahmutlu
Mahallesi
Okulu İlköğretim
1
2
2
Yu
1
İstiklal Mah.
Mah.
şla
2
Cumhu
riyet
Pilon
ka
rı
Pilon
2
Kı
1
1
1
Mahmutlu Tepesi
Ma
Battarlar Mahallesi
1
Pilon
1
Pilon
2
Baytarlar Mahallesi
Ma
h.
2
İstiklal
Su Deposu
Mah.
t
1
2
uri
ye
2
2
2
Kuyu
2
2
1
1
k
Soka
Cu
mh
2
Kışla
Pilon
1
1
1
2
1
Pilon
Cumhuriyet Mahallesi
1
1
1
M
klü Deres
i
ar
Büyü
az
2
lu
oğ
h.
Ma
2
Cumhuriyet Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
12
1
1
Pilon
00
1
1
Değirmen
1
12
1
İstiklal Mah.
2
00
1
1
2
zı
ma
Çık
fil
Ka
ran
h.
Ma
Mah.
h.
İstiklal
n
uri
ye
ğla
rao
Ka
t Ma
1
.
ah
M
Cu
mh
Kara
kava
k
Mah.
Karakavak
k Ma
h.
ık Mah.
Mah.
Kayac
Ka
rak
ava
rı Mah.
Yuka
1
et
2
3
Mara
2
2
1
1
1
1
1
2
va
k
2
1
ra
ka
1
1
riy
hu
Bayt
arlar
2
1
Kışla
.
Mah
Cumhuriyet Mahallesi
m
Cu
Baytarlar
1
h.
zoğlu
Ma
Mara
00
yü
klü
h.
Ma
12
1
Bü
1
lu
oğ
1
1
az
2
1
1
2
ar
1 1
Çeşme
2
00
Mah
.
1
M
1
2
2
12
Pilon
1
2
1
2
1
1
1 1
2
2
2
1
1
1
2
1
12
2
2
Kayacık Mahallesi
Nuh Çıkmazı
2
1
1
1
2
2
1
2
2
Su Deposu
Cumhuriyet Mahallesi Camii
2
2
2
1
1
1
1
00
klü
yü
Bü
3
1
2
2
Ka
2
Cumhuriyet Mahallesi
2
1
2
2
1
1
1
2
2
Çeşme
2
1
1
2
1
2
2
1
ero
1
ğlu
1
2
2
1
2
1
1
Bib
2
Cumhuriyet Mahallesi
2
2
1
Çık
2
12
ma
zı
İstiklal Mahallesi
2
2
00
2
2
1
1
Karakavak Camii
2
1
2
Karakavak Mahallesi
2
2
2
12
00
2
Cumhuriyet Mahallesi
2
1
1
2
2
1
1
1 1
1
1
1
Deresi
2
Büyüklü
1
1
1
2
ka
So
k
HEYELAN ALANI
2
1
2
ya
Ka
cık
Karakavak Mahallesi
20 00
1
1
1
1
1
Fırıncıoğlu Mahallesi
12
alles
ler Mah
Kürt
00
2
2
i
1
2
klü
h.yü
MaBü
2
Ka
1
2
Marazoğlu Mahallesi
Marazoğlu
Camii Mahallesi
k
ava
rak
1
1
3
Bü
3
2
1
lü
yük
1
De
i
res
2
1
2
1
1
2
2
12
00
2
2 2
2
1
1
1
Ma
h.
2
Bü
riy
et
2
Ma
2
yü
klü
hu
rao
Cu
2
mh
uriy
h.
Bolatoğl
et
1
u Mah.
1
2
2
2
1
1
Ma
h.
1
3
ğlan
1
1
2
1
2
1
2
2
2
Cu
m
Ka
2
2
1
3
Su Deposu
1
2
3
2
2
2
2
2
2
Bü
2
klü
yü
1
Kuyu
1
Kuyu
3
toğlu
Bola
Cumhuriyet
1
Balatoğlu Mahallesi
Mah.
Mahallesi
2
Fırıncıoğlu Mahallesi
2
Gö
1
1
üklü
1
2
1
1
2
1
2
ğla
ğlu Mah.
rao
Fırıncıo
Ka
Mah
.
n Ma
2
2
Marazoğlu Mahallesi
Balatoğlu Mahalle
Camii
kçe
Büy
Bolatoğlu Mah.
h.
12
00
1
1
1
1
3
AMB
İstiklal Mah.
Büyüklü Jandarma Komutanlığı
2
3
İstiklal Mahallesi
Su Deposu
Büyüklü
2
Büy
Fırıncıoğlu Mah.
2
2
1
1
üklü
Kırık Deresi
Der
esi
1
1
İstiklal Mahallesi
2
1
1
1
2
140.91
2 3
1
3 2
1
1
15 00
2
1
Hurşitağa Çıkmazı
üklü
2
2
Büy
233.19
2
1
kçe
363250
HEYELAN ALANI
4
363257
1
1
12
3
Gö
Su Deposu
2
4
00
1
4
3
3
2
1
Yanıklar Mahallesi
1
AMB
3
373062
1
1
1
156.52
15 00
Şenel Petrol Ofisi
1
1
2
2
Bolato
ğ lu Deresi
Trafo
1
C
su
n
2
1
Sa
m
10 00
HEYELAN ALANI
Lojman
2
4
Büyüklü Belediyesi
Sağlık Ocağı Tabibliği
1
3
İstiklal Mahallesi
1
5
lü Mah.
De
Büyük
1
re
si
2
Fırınc
ıoğlu
Bü
yü
klü
Dere
ad
de
si
1
Kırık
2
Pazaryeri
1
1
Ba
lat
oğ
Ko
ru
cu
So
ka
Beyazıt Sokak
1
k
İstiklal Mahallesi
Dr.M
Büyüklü Mahallesi
Mezarlığı
Büyüklü Mezarlığı
2
1
2
1
rşu
nlu
2
1
Ma
h.
h.
ğlu
Ku
1
1
1
Bo
klü
Büyüklü Mezarlığı
lato
Ma
1
Bü
yü
klü
yü
rık
zı
u Çıkma
Bü
Kı
Koruc
h.
Ma
1
re
lu
oğ
De
Büyüklü Mezarlığı
1
2
rık
112.16
1
lat
Kı
373064
1
zı
ma
Bo
Dere
De
re
si
klü
1
3
3
1
Kırık
lu
Mah.
Büyü
1
1
2
Çık
Bola
toğlu
1
İstiklal Mahallesi Muhtarlığı
Büyüklü Belediyesi
2
1
ucu
Kor
3
2
2
usta
fa Cad
desi
Büyüklü Merkez Camii
klü
Büyü
De
res
i
Büyüklü Mezarlığı
1
Büyüklü Mezarlığı
Yanıklar Mahallesi
10 00
2
2
Bal
2
2
ğlu
ato
2
Yanıklar Mahallesi
De
1
res
1
i
1
1
1
1
2
Kırık
2
Dere
Merkez
2
2
1
Büyüklü
2
1
10 00
Mah.
2
1
2
2
4
Cumhuriyet Mahallesi
1
1
1
1
15 00
Merkez Mahallesi
2
1
1
2
2
unlu
2
Büyüklü Lisesi
1
12
00
.
ah
ü
ükl
Büy
rM
tle
me
Sa
1
Kurş
2
373063
1
İlköğretim Okulu
134.21
1
yü
Bü
klü
De
i
res
Ma
3
2
viş
li
2
2
1
1
1
2 2
Mavişli Mahallesi
12
00
2
HEYELAN ALANI
2
1
363249
Kırık Dere
238.64
1
Çeşme
1
1
er
inl
i
M
Deres
zz
üe
.
ah
zzin
ler
Mah
.
Mah
Müe
rşu
Ku
nlu
h.
Ma
Büyüklü Mah.
Bü
yü
klü
12
Büyü
yük
lü
De
res
i
Müezzinler Mah.
Kuloğlu Mahallesi
Kuloğlu Mahallesi
1 1
12
1
2
1
nlu Büyüklü
Kurşu
00
si
klü Dere
2
Bü
unlu
M
Büyüklü Deresi
Kırık
Kurş
2
15 00
Kurşunlu Mah.
1
2
2
1
12
1
363259
119.91
12
00
10 00
AMB
10 00
12
00
içli
t
Kerp
huriye
Cum
Mah.
k Mah
.
3
kçe
Kara
kava
Bolatoğlu Mahallesi
içli
Kerp
lü
h.
h.
Ma
Büyük
Ma
ğlu
zo
Karakavak
h.
h.Gö
Ma
klü
yü
Bü
ra
Ma
Büyüklü
k
3
2
Ma
ak
av
ava
cı oğlu
klü
rak
yü
Bü
Ka
Fırın
üklü
1
.
.
Mah
Ka
rak
Büy
rtle
Kü
ah
M
h.
1
1
Bolatoğlu Mahallesi
r Ma
00
00
Download

Netcad Demet Sarıusta DEMET 36B22B3D1000.NCZ