7/19/2014
Sunumun İçeriği
Risale-i Nur’da
• Birinci bölüm: Aydınlanma projesi ve seküler
Tevhidi
Epistemoloji
•
•
•
•
•
FURKAN AYDINER
EMAIL: furkanaydiner @gmail. com
•
paradigma
İkinci bölüm: Alternatif paradigma arayışı ve
Tevhidi paradigma
Üçüncü bölüm: Tevhidi Epistemoloji
Dördüncü bölüm: Tevhidi eğitim
Beşinci bölüm: Tevhidi bilim
Altıncı bölüm: Tevhidi paradigma ve insaniyet
Yedinci bölüm: Tevhidi paradigmaya dayalı
alternatif medeniyet projesi: Medresetüzzehra
Aydınlanma Projesi
Birinci Bölüm
 Karşı proje (Hıristiyanlığa)
 Seküler paradigmanın esasları
AYDINLANMA PROJESI
VE
SEKÜLER PARADIGMA
 Projenin küreseleşmesi


Modernite
Post-modernite
1
7/19/2014
Tanrı Öldü mü???
Pre-Modern Devre:
Hıristiyan Teslis
 Seküler Teslis ve Neithzche’nin delisi..
 Tanrı öldü mü?
 Kim öldürdü?
Kutsal
ruh
 Ölmeli miydi?
 Hıristiyan teslis öldü...
Baba
 Yaşasın seküler teslis!!!!
Oğul
Modern ve Post-modern Devre:
Seküler Teslis
Aydınlanma projesi
Seküler teslis (Esbab +Tabiat+ Tesadüf)
Tesadüf
(Kutsal
şans)
Tabiat
(ana)
Esbab (oğul)
Dünyevileşme / dünya cenneti
Tanrısız etik değerler
Vahiysiz hakikat arayışı
Yabancılaşma ve hayvanlaşma
2
7/19/2014
Dünya Cenneti İnşası
Aydınlanmanın Seküler Paradigması
Seküler
ontoloji
 Cennet projesi



Şan ve şöhret (will to Praise /enaniyet))
Şehvet (will to Pleasure /nefis)
Servet ve kuvvet (will to Power /gadap duygusu)
Seküler
aksiyoloji
Seküler
Epistemoloji
 Cennet mühendisliği



İnsan ötesi (Transhuman)
Bebek dizaynı
Acısız beden
Seküler
antropoloji
Seküler Paradigmanın Küreselleşmesi
 Coğrafi işgal ve kolonicilik
 Kültürel kolonicilik
 Zihinsel hegemonya/mandacılık
 Modernite ve post-modernite
Modernite
Seküler
teleoloji
Post-modernite
Objektif materyalism
(seküler ontoloji)
Subjektif materyalism
(seküler ontoloji)
Objektif bilgi
(seküler Epistemoloji)
Subjektif bilgi
(seküler Epistemoloji)
İnsan doğası
(seküler antropoloji)
Doğanın insanı
(seküler antropoloji)
İnsanın gayesi: lezzet
(seküler teleoloji)
İnsanın gayesi: sonsuz
hiçlik (seküler teleoloji)
Rasyonel/evrensel Ahlak
(seküler aksiyoloji)
Rasyonel/subjektif Ahlak
(seküler aksiyoloji)
3
7/19/2014
Alternatif Paradigma Arayışları
İkinci Bölüm
 Krizler ve alternatif paradigma arayışı
 Alternatif bilim paradigması

ALTERNATIF PARADIGMA ARAYIŞI
VE
TEVHDI PARADIGMA


Quantum fiziği
Post-modernizm
Eleştirel teoriyi savunanlar
 Alternatif ekonomik sistem arayışı

Seküler İkilem (duality)
2012 Royal Soceity’nin raporu
Tevhidi Birleme
 Bölünmüş hayat
 Dünyevi ve uhrevi
 Bölünmüş siyaset
 Dini ve laik
 Bölünmüş karakter
 Egoist, narsisist, hedonist...
 Bölünmüş aile
 Geleneksel ve eşcinsel
 Bölünmüş bilgi
 Dini ve felsefi (bilimsel)
 Bölünmüş dünya
 Fizik ve metafizik
 Tevhidi hayat
 Dünyevi ve uhrevi
 Tevhidi siyaset
 Şeriat ve muamelat
 Tevhidi karakter
 İslamiyet ve insaniyet
 Tevhidi aile
 Aile hayatı: Sonsuzluk arkadaşlığı
 Tevhidi bilgi / eğitim
 Kevni (bilim) ve kelami ayetler (din)
 Tevhidi dunya
 Fizik ve metafizik
 Bölünmüş insaniyet
 Tevhidi insaniyet

Ben ve öteki

Ben değil, biz
4
7/19/2014
Tevhidi Paradigma
Seküler paradigma
Tevhidi
ontoloji
Tevhidi
Aksiyoloji
Tevhidi
Epistemoloji
Tevhidi
antropoloji
Tawheedi
ontology,
epistemology
&
anthropology
Tevhidi
teleoloji
Seküler teleoloji (niyet):
kuvveti elde edip şehvet ve
şöhreti tatmin etmek
Tevhidi teleoloji (niyet):
hakikatı elde edip marifet,
hikmet ve fazilete ulaşmak
Seküler ontoloji (nazar):
esbab, tabiat ve tesadüf (seküler
teslis) hesabına bakmak
Tevhidi ontoloji (nazar):
Allah hesabına bakmak
Seküler epistemoloji: mana-i
ismi ile okumak: manasiz
malumat
Tevhidi epistemoloji: mana-i
harfi ile okumak: hakikat ve
hikmet
Seküler antropoloji: akıl, nefis
ve enaniyet
Tevhidi antropoloji: kalp, akıl,
vicdan, nefis, ene, irade, öfke
Seküler aksiyoloji:
rasyonel/subjektif ahlak
Tevhidi aksiyoloji: takva ve
amel-i salihle fıtrata mutabık
semavi ahlak
GOD
Works
(ontological
knowledge)
The universe
The self/human
(Macrocosmos)
(Microcosmos)
Zero power
Zero property
Bearwitness / Submit / Appreciate
(All-powerful, All-knowing,
All-wise, All-present, Mostholy, Most-merciful…)
∞ power/knowledge
∞ bounty/mercy
Tevhidi paradigma
A believer
Read
Realize
Remember
Humble
Honest
Thankful
Peaceful
Caring
Sharing
Praying
Üçüncü Bölüm
Words
(epistemological
knowledge)
Messengers
Messages
“Read in and with the Name of your
Lord, Who has created human from
a clot clinging (to the wall of the
womb). Read, and your Lord is the
All-Munificent, Who has taught
(human) by the pen. Taught human
what he did not know. No indeed,
but (despite all His favors to him),
human is unruly and rebels, In that
he sees himself as self-sufficient,
independent (of his Lord). But to
your Lord, surely is the return
(when everyone will account for
their life).”(Q96:1-8)
TEVHIDI
EPISTEMOLOJI
Respond
5
7/19/2014
Epistemolojinin Önemi
 “İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül





etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyla
herşey ilme bağlıdır..”
İnsan ağacının suyu, toprağı ve güneşi bilgidir..
Hz.Adem (as)’ı ve dolayısıyla hakiki insanı
meleklerden üstün kılan ilimdir..
Bundandır ki, Allah’ın bizden istediği en evvel şey
ilimdir.. İQRA!!!
İnsanlığın bütün sorunları bilgi eksenli olduğu gibi
hepsi yine bilgiyle çözülür..
“Hiçbir insan bilerek yanlış yapmaz...”
Bilgi Türleri ve Kullanımı
Kelime ve Mana
 Deconstructivism (Derrida)
 Kelime oyunu.. Bilginin kelimelerle inşa ediliş şekli
bunu yapanın niyetini gösterir.. Bilgiyi inşa edenin
niyetinden bağımsız objektif bilgi yoktur..
 Kelimeler mana yüklü ayetlerden(sembolik işaret _
signs) başka birşey değil.
 Rose (gül) kelime olarak gül ile alakası yok.. Gül
objesine işaret eden bir ayet (işaret) sadece..
 Semiotics: a science based on linguistics which
examines the process by which texts become
meaningful.
Bilginin Mertebeleri...
 Bilginin türleri




İlim (alim) / Bilgi (bilgin)
Hakikat (asfiya) / Hurafaat (sofist)
Marifet (arif) / Malumat (bilgiç)
Hikmet (hakim) / Felsefe (filozof)
 Bilginin kullanımı


Ubudiyet (abid) ve fazilet (fazıl)
Enaniyet (asi) ve sefahat (sefih)
Hayal
Tasavvur
Tahayyul
Bibehre
Safsata
İltizam
(Taklit)
Taassup
Gabavvet
Akıl
Taakkul
Bitaraf
İltizam
(Taklit)
Taassup
Cerbeze
Kalp
İz’an
Tasdik
İmtisal
İltizam
Ittikad
(Tahkik)
Salabet
Hikmet
6
7/19/2014
(Kalbi) Bilgide Yakinlik...
Hakkal yakin
(yanmak)
Aynel yakin
(ateş)
İlmel yakin
(duman)
Kur’anda Kalbi Bilgi Ornekleri
Kur’anda Kalbi Bilgi Ornekleri
 “Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve
 “Yer yüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle
katından bize bir rahmet bağışla...” (3:8)
 “Allah bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kapleriniz





bununla tatmin olsun diye yaptı..”(3:126)
“... O gün onlar, imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı
ağızlarıyla söylüyorlardı...” (3:167)
“Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “inandık”
diyenlerle Yahudilerden küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin” (5:41)
“(Bu sefer Havariler) Ondan yemek istiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun,
senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahitlerden
olalım” demişlerdi.” (5:113)
“.. Kalbler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (13:28)
“... Biz gerçekten kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını
engelleyen bir perde (gerdik), kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen onları
hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar.”(18:57)
akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin?
Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz, ancak sinedeki kalpler
körelir.” (22:46)
 “müminlerin kalplerine imanlarına iman katıp
arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O’dur.. (48:4)
 “Bedeviler, dedi ki, “iman ettik” de ki, “siz iman etmediniz, ancak
İslam (müslüman veya teslik) olduk deyin. İman henüz
kalplerinize girmiş değildir...” (49:14)
 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir;
gözlerinin üzerinde perdeler vardır. (2:7)
 “Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını
artırmıştır...” (2:10)
7
7/19/2014
Ontolojik Epistemoloji
Zat-ı İlahi (Vacibul Vucud)
Şuun
Sıfat
Esma
Tecelli
Kevni ayetler
Kelami ayetler
Tevhidi Bilgi
Bilim
Din
Ontolojik Epistemoloji ve Hakikat Mesleği
 “Herbir kemalin, herbir ilmin, herbir terakkiyatın, herbir fennin bir






hakikat-ı aliyesi var ki, o hakikat bir ism-i ilahiye dayanıyor. Pek
çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan
o isme dayanmakla, o fen, o kemalat, o san’ant kemalini bulur,
hakikat olur. Yoksa, yarım yamalark bir surette, nakıs bir gölgedir.
(22.Söz, İkinci Makam)
Risale-i Nur’un mesleği hakikat mesleği..
Reşha mesleği.. Hakikate aşık.. Katre veya zühre değil..
Risale-i Nur herşeyin hakikatını gösteren bir gözlük veriyor.
Yani herşeyin ontolojik dayanağını gösteren bir gözlük..
Besmelinin hakikatı (sevabı için taklitle değil, hakikatını bilip
tahkikle besmele çekmek)
Namazın hakikatı, Orucun hakikatı... Miracın hakikatı..
Tevhidi Ontoloji
 “Dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var: Birinci yüzü: Esma-i
ilahiyeye bakar, onların ayineleridir.” (24.Mektup)
 “Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikatı,
esma-i ilahiyeye istinad eder. Herbir şeyin hakikatı, bir isme
veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, san’atlar
dahi, herbiri birer isme dayanıyor. (33.Söz, 3.Mevkıf, 1.Mebhas)
 “Dünyadaki vücut, vasıtasız dest-i kudretten çıkar.
Dünyada terkip, tahlil, tasarruf, tahavvül ile karışık beka
meselesi, sabıkan zikredilen hikmet üzerine esbab, vesait, ilel,
meseleye müdahele edip araya girerler. Ahirette ise, vucut ve
beka, her ikisi de levazımatıyla, terkibatıyla bizzat dest-i
kudretten çıkarlar ve herkes hakiki Malikini bilir.” (İşaratül İcaz,
s.324)
Tevhidce Öğrenmek
 Tevhid dili: mana-i harfi
 Seküler dil: mana-i ismi
 Objektif mi yoksa subjektif mi bilgi?
 Kainat kitap..
 İnsan kainat kitabını okumakla kemalat buluyor...
8
7/19/2014
Ene ve Tevhidi Epistemoloji
Tevhid dili
Seküler dil
Kainat
okumaları
Kainat
okumaları
Hakikat /
Hikmet
Safsata /
Malumat
Marifet ve
muhabettullah
Tabiat
Esbab
Tesadüf
 Bilgi state of mind değil birseye nisbet etmektir
(analoji)
 Ene bir vahid-i kıyasi (analoji)
 Ene alfabesi..
 Ene alfabesini çözen hem kendini, hem kainatı, hem
de Rabbini doğru okuyabilir..
 Seküler alfabe: mana-i ismi ile ene
 Tevhidi alfabe: mana-i harfi ile ene
Risale-i Nur’da Tevhidi Dil
Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Kebir
 Kazan, bostan, çeşme..
 Kur’anı Kerim şükrü hayatın merkezine koyuyor.. Kainat ağacının en
 Edilgen cümleler..
 Kur’anı Kebir de öyle bir şekilde dizilmiş ki, herşey şükre bakar, şükrü
 Esma talimi..
 Kainat okumaları.. Enfüsi tefekkür..
 İsimlendirme ve Tevhidi Epistemoloji





Risale-i nur (bilginin ontolojik kaynağı olan esma nurlarından
gelen mesajlar/mektuplar)
Sözler (kelimat)
Mektubat
Lem’alar (tevhidi bilginin esası olan esma nurların parıltısı)
Şualar (tevhidi bilginin esası olan esma nurlarının ışığı)
mühim bir meyvesi olarak anlatıyor.
gösterir.
 Kur’anı Kerim Hz.Meryem’e gelen ilahi nimetlerin doğrudan doğruya
Allah’tan olduğunu söyler..
 Kur’an-ı Kebir de, küçük büyük herşeyin desti Kudretin yadigarı olduğunu
söylüyor. “Bir elmayı yiyen ve “elhamdu lillah” diyen adam, o şükürle ilan
eder ki: “o elma doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigarı ve doğrudan
doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir” demesiyle ve itikad etmesiyle
herşeyi, cüz’i olsun külli olsun, Onun desti kudretine teslim ediyor.”
(28.Mektup, 5.Risale)
9
7/19/2014
Tavuk Yumurta Meselesi
Risale-i Nur’da Tevhidi Kainat Okumaları
 Tavuk mu yumurtadan çıkar mı yumurta mı tavuktan?
 “Demek herbir ağaç “Bismillah” der; hazine-i
 “Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi, pek az
rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere
tablacılık ediyor.
 Herbir bostan “Bismillah” der, matbaha-i
fasılayla hergün rahmen hazinesinden bana bir yumurta
getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi, ben de
hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum “böyle olur mu?’
dedim. Dediler: “belki bir ihsanı ilahidir” (16.Mektup,
4.Nokta)
 Yumurtaları kartonla göndermek veya kartonsuz vermek
 Seküler teslisi yırtıp herşeyde dest-i kudreti görmek..
 Kerametin noksan kalması ve herşeyin “mucize-i kudret
olması”
Dallar Rahmetle Doldu...
kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok
muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor.
 Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek
hayvanlar “Bismillah” der, rahmet feyzinden bir
süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif,
en nazif, ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim
ediyorlar.
Seküler Teslisi Parçalamak
 “Şecere-i hilkatın dalları her tarafta semerat-ı niamı
 “Esbaba tesir-i hakiki verilmemiş; vahdet ve celal
ziruhun ellerine zahiren uzatıyor.
 Hakikatte bir yed-i rahmet bir dest-i
kudrettir ki, o semeratı, o dalları içinde size
uzatıyor.
 O yed-i rahmeti, siz de şükr ile öpünüz. O destkudreti de minnetle takdis ediniz.” (Lemeat)
öyle ister. Lakin, mülk cihetinde, esbab dest-i
kudrete perde olmuştur; izzet ve azamet öyle isterta, nazar-ı zahirde, dest-i kudret mülk cihetindeki
umur-u hasise ile mübaşir görülmesin” (Mektubat,
Hakikat Çekirdekleri)
 “Tabiat misali bir matbaadır, tabi’ değil. Nakıştır,
nakkaş değil. Kabildir, fail değil. Mistardır, mastar
değil. Nizamdır, nazım değil. Kanundur, kudret
değil. Şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil.”
(Mektubat, Hakikat Çekirdekleri)
10
7/19/2014
Yıldızname - I
Tevhidi Lisanla Kainata Kulak Vermek...
 Herşey ayet olur.. Herşey her şeyinde ve her şeninde O’nu söyler..
 “Yalnız Biri iste.. Başkaları istenmeye değmiyor..
 Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor.
 Bak kitab-ı kainatın safha-i renginine (renkli sayfasına),
 Hame-i zerrin-i kudret (kudretin altın kalemi), gör, ne tasvir eylemiş,
 Kalmamış bir nokta-i muzlim (karanlık nokta) çeşm-i dil erbabına (kalp
gözü açık olanlara)
 Biri talep et, başkaları layık değiller.
 Sanki ayatın Hüda nur ile tahrir eylemiş.
 Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde
 Bak, ne muc’iz-i hikmet, iz’an rüba-yı kainaat(izan derecesinde iman)
saklanıyorlar.
 Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faidesizdir.
 Bir söyle, Ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir.... Hakiki
mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız
O’dur...
 Çünkü bu alem, bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle,
ayrı ayrı nağamatıyla, zikr-i ilahinin halka-i kübrasında
beraber lailahe illallah der, vahdaniyete şehadet eder.”
 Bak, ne ali bir temaşadır feza-yı kainat.
 Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şirinine,
 Name-i nurin-i hikmet (hikmetin nurlu mektubu), bak ne takrir
eylemiş.
 Hep beraber nutka gelmiş hak lisaniyle (Tevhid dili) derler:
 Bir Kadir-i Zülcelalin haşmet-i sultanına
 Birer burhan-ı nurefşanız vucud-u Sania
 Hem vahdete, hem kudrete şahitleriz biz.
Yıldızname - II
 “....
 Bir Kadir-i Zülkemalin, bir Hakim-i Zülcelalin
Dördüncü Bölüm
 Birer mu’cize-i kudret, birer harika-i san’at-ı Halıkane,
 Birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat
 Birer nur alemiyiz biz.
 Böyle yüz bin dille yüz bin buhran gösteririz.
 İşittiririz insan olan insana.
 Kör olası dinsiz gözü (seküler dil ile okuyan),
 Görmez oldu yüzümüzü,
TEVHIDI EĞITIM
(TEVHIDI TEDRISAT)
 Hem işitmez sözümüzü.
 Hak söyleyen ayetleriz biz.
 Sikkemiz bir (tevhid), turramız bir (tevhid),
 Rabbimize musahharız.
 Müsebbihiz, zikrederiz abidane.” (17.Söz’ün İkinci Makamı)
11
7/19/2014
Ene ve Eğitim
Tevhidi Eğitim
 Objektif mi yoksa subjektif mi olmalı bilimde ?
 Tevhidi antropoloji (Kendini bilmek)
 Risale-i nurde ene eksenli yöntem...
 Tevhidi ontoloji (Rabbini bilmek)
 Analoji, temsil kullanımı..
 Tevhidi Epistemoloji (Hakikatı bilmek)
 Üstadın kendi hayatından kesitler sunması..
 Tevhidi teleoloji (Kulluğu öğrenmek)
 Affaki ve enfüsi tefekkür..
 Tevhidi aksiyoloji (fazileti öğrenmek)
 Affaki tefekkürün enfüsi hale getirilmesi..
Human Project
HolisticGod’s
Educational
Approach
Enriching
Strengths:
Heart (king)
Conscience (judge)
Mind (wazir)
The Tawheedi Paradigm
Human being
created in the best
form (ahsen-i
takweem)
Free will (deciding self)
Tevhidi Pedagoji
Controlling
 Hayvanlar koşullandırma ile
Weaknesses:
Animal soul (elephant)
Showman (selfish ego)
Dog (oppressive ego)
 İnsan bütüncül bir eğitim
(Spiritual, intellectual, moral)
God’s pleasure
 Robotlar bilgi ve teknik
beceriyi öğrenir.
Human excellence
Human wellbeing in this
life
öğrenir (duyusal zevkleri için)
 Robotlar yazılımla öğreniyor.
Human wellbeing in the
hereafter
modeliyle ancak öğrenebilir.
Çünkü, hayvani, robotik,
şeytani ve meleki sıfatları
kendinde toplar.
12
7/19/2014
HHH veya WWH Modeli
Why to know?
Learning
Heart:
Loving
What to know?
Kalbe Giren Bilgi ve Kalıba Etkisi
 Ziyayı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver..
 Basiretsiz basar da para etmez..
Head:
Knowing
 Kalbsiz akıl olmaz..
 Kalbe girmeyen bigli kalıba tesir etmez..
 Herkes inaniyor.. Ateist bile.. Gercekte neye inaniyorsa
ona gore tercih yapiyor..
How to use?
Hands: Doing
Surface (yüzeysel) and Deep (derin) Learning
Surface
learning
Karakter Eğitimi ve İnsan-ı Kamil
 Kendini bilmek (kendini bilen Rabbini bilir)
• Get to forget
• Mind and memory
 Kendini bulmak
 İnsan-ı kamil olmak



Deep
learning
• Teach to reach to heart
• Mind and heart


İlim (alim)
Marifet (arif)
Fazilet (fazıl)
Hikmet (hakim)
Kulluk (abid)
13
7/19/2014
Seküler Eğitimde İnsan
Tevhidi Eğitimde İnsan
Ene
Ene
• Narsisizm
• Abdullah
Nefis
• Hedonizm
Nefis
• Iffet
Kalp
• Ateizm / deizm
Kalp
• Muhabettullah / Müşahedatullah
Vicdan
• Sadizm
Vicdan
Akıl
• Nihilizm
Akıl
Gadab
Irade
• Despotizm
• Idolizm
Gadab
Irade
• Adalet
• Marifetullah / Hikmet
• Şecaat
• İbadettullah
Fenler de Allah’ı anlatmıyor….
Beşinci Bölüm
 Mualimlerimiz bize Allah’tan bahsetmiyor (Allah’ı inkar
ediyor demiyorlar)
 Mualimleri dinlemeyin o zaman..
 Kitapları da dinlemeyin çünkü orada konuşan yine
TEVHIDI BILIM
benzer mualimler..
 Yani.. Seküler paradigma ile anlatılanları dinlemeyin..
 Yani tabiat, esbab ve tesadüf perdeleriyle örtülü
(küfr=örtmek) olanları dinlemeyin..
 Onların üstündeki örtüleri yırtarak mana-i harfi ile
dinleyin.
 Onları Tevhidi paradigması süzgecinden geçirerek
dinleyin…
14
7/19/2014
Tevhidi Paradigma dayalı bilimin gelişimi
1.
Seküler paradigma
Sistem/paradigma geliştirme aşaması
2. Ulusal ve evrensel boyutta aydınlara konunun mal
edilmesi aşaması
3. Müfredat ve eğitim materyalinin geliştirilmesi
aşaması
4. Örgün ve yaygın eğitimle topluma konunun mal
edilmesi aşaması
Seküler ontoloji (nazar_materyalist):
Güneş, Büyük Patlama’dan çıkan belirli
bir doğası olan parçacıkların
birleşiminden oluştu
Tevhidi ontoloji (nazar): Güneş, her
an doğrudan doğrudaya Kudret-i
ilahiye ile var edilip varlığı devam
ettiriliyor. Bir an bile O’ndan
bağımısız varlığını devam ettiremez
Seküler teleoloji (niyet): Güneş
tesadüfen/kendi kendine bize hayat
kaynağı olmuştur
Tevhidi teleoji (niyet): Güneş bir lamba
ve soba gibi kasıtla bizim hizmetimize
verilmiş. Güneşin konumu, büyüklüğü,
sistemi ve hareketleri belirli faydaları
netice vermek için kasıtla belirlenmiş.
Seküler epistemoloji (mana-i ismi):
Güneşin içinde hidrojen ve helyum
gazları var. Hidrojenin patlayıp helyuma
dönüşmesiyle ortaya ısı ve ışık kaynağı
olan enerji çıkıyor
Tevhidi epistemoloji (mana-i harfi):
Güneş, Rahim , Kerim, Alim, Kadir ve
Hakim olan Zat’ın bizim için kurduğu
nükleer enerji ve ışık santralı gibidir.
Seküler antropoloji: Güneşle insan doğası
arasındaki uyum tesadüfen karşılıkla
etkileşimle oluşmuştur.
Tevhidi antropoloji: İnsan fıtratıyla
güneşin mahiyeti ve hareketi
arasındaki harmoni ilahi ilim, hikmet
ve kudretin eseridir.
Seküler aksiyoloji: Kişisel lezzetimizi
maksimum yapmak için güneşten kendi
malımız gibi faydalanmakta etiktir.









yaklaşımları
Altıncı mesele
32.söz’deki haşiye
Esma ve sıfat düzleminde konuyu takdim
Eşya-fiil-esma-esmanın geçişkenliği ve tevhidi-sıfat-şuunat , cemal,
celal, kemal ve Zat zincirlemesiyle takdim
Sırr-ı tevhid: Cüz ve cüz’ide hem küll ve külliyi görmek hem de
onları küll ve külli ile beraber görmek..
Parça yerine bütün nazara veren (holistic) yaklaşım
Hem içtimai hem de fenni konuları tevhidi paradigma ile anlatmak
Hads-i imani sürati intikali sağlayacak bir tefekkür pratiği
kazandırmak
Akrebiyet zaviyesinden (15.Mektup) konuyu takdim etmek
Tevhidi aksiyoloji: Güneşi hizmetimize
veren Zat’ı hatırlayıp, nefis ve şeytana
uymak yerine, külli ubudiyet ve şükürle
mukabele edip istikamet dairesinde fazıl
ve kamil insan olmalı
Tevhidi Bilim İçin Yol Haritası
RN’da Tevhidi paradigmaya dayalı bilim
 12.söz: felsefe şakirdi ile Kur’an talebesinin kainat kitabına
Tevhidi paradigma













Kelime-i tevhidin ilk kısmı ve seküler teslis
Seküler yorumları ayıklamak (seküler teslise yapılan açık ve zımni atıfları)
Tevhidi ontoloji, Epistemoloji, teleoloji ve antropolojiye dayandırmak
İnsaniyet-i kübra yetiştirmek (akl-ı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi)
Enfusi (afaki değil) tefekküre dayalı konu takdimi yapmak
Cenab-ı Hak canibinden konuyu takdim (mana-i harfi ve akrebiyet)
Güzel ahlak sahibi insan yetiştirmek (bütün kuvvelerini vasata çeken, ifrat
ve tefritten arınmış)
Esma talimiyle marifefullah ve muhabettullah boyutlarını dahil ederek
konuları işlemek
Şahsi hayata ve dünya saadetine bakan yönleri nazara vermek (lezzet-i
ruhaniye)
Akıl kadar kalbi de bir bilgi kaynağı olarak görüp işletmek
Mahbubu kulup, muallimi ukul, murrebbi-i nufus ve sultan-ı ervah
makamlarına riayet ederek konuyu takdim...
Batının içine düştüğü sorunlara ve kaynaklarına dikkatleri çekmek
Kapitalizm ve tüketim kültürü tehlikesine dikkat çekmek
15
7/19/2014
Batıda İnsani Değerler
Altıncı Bölüm
TEVHIDI EPISTEMOLOJI
VE
INSANIYET
Ahlak Felsefesi ve İyinin Bilgi
 Eflatun’un “idea”ları ve objektif ontoloji
 Modern bilim ve bilgi ontolojisi
 Ahlak felsefsi ve iyi (good)



Sana en yüksek miktarda mutluluk veren şey.. (Benthamutilitarian)
Sen olsaydın nasıl davranılmasını istersen öyle davran.. (Kant
categorical imperative and universality)
Evrensel ölçekte uzlaşılacak değerler (Habermas–
Communicative discourse)
Dürüst
• Yalancı dürüstlük
Mümin
• Ateist mümin
Mutlu
• Sahte mutluluk
Zengin
• Doyumsuz zenginlik
Sadık
• Eşine sadık eşcinsel
Yardımsever
Bilgili
• Menfaatçı yardımsever
• Cahil alim
Demokrat
• Despotçu demokrat
Hürriyetçi
• Köleci hürriyet
Batı ve Doğuda İnsaniyet
Batıda
İnsaniyet
Dışı ve içi farklı
Maskeli
Doğuda
İnsaniyet
Dışı ve içi aynı
Çıplak
Parfümlü
Kokuşmuş
Ölü
Ölü
16
7/19/2014
Batı ve Kur’an Medeniyeti
 Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbdir, akıl ve felsefe
değil.
 Akıl medeniyeti ve kalp medeniyeti
 Kanunla kalıba hükmetmek veya imanla kalbi
hükümranlık..
 Batı medeniyeti sulhu umumi ve saadet getiremez
çünkü:
İnsanlık Tarihinin En Büyük İnkılabı
 Kalp, akıl, vijdan, nefis, ene, irade ve sair latifelere
birlikte hükmeden bir medeniyet..
 Önce mahbubu kulup..
 Sonra muallimi ukul..
 Sonra mürebbii nufus...
 Soran sultan-ı ervah oldu...
Batının akılcı (practical reason) akıldan öteye gidemediği
için kanun şekline girdi ancak karakter olamadı..
Hevaya hizmet ettiği için nefsin hükümranlığında akıl
sadece nefse himzet eden bir alet olmuş.
1.
2.
Tevhidi Epistemoloji ve Evrensel Değerler
Seküler ve Tevhidi Epistemolojinin Çözüm Farkı
 Çoğulculuk ve Esma
 Seküler bilgi akla gider.. Kanun ve polis gücüyle çözer.


Hakikatın çeşitliliği ve Esmanın çeşitliliği
Farklı renklerin tevhidi ve ışık
 Kulluk ve hakiki özgürlük




Herşeyin anahtarı O’nda ise başkasına kulluğa gerek yok..
Herşeyin dizgini O’nun elindeyse başkasına eğilmeye gerek
yok.
Hürriyet imanın hassası...
Nefsin ve gayrın esaretinden koruyan bir özgürlük..
 Adalet ve latifelere şeriatla had konulması
 Tevhidi bilgi kalbe gider.. Karakter ve iman gücüyle
çözer.
 Örnek: Insanlik tarihinin en buyuk sorunu:
unsuriyet / ırkçılık / ötekileştirme
Batı kendi içinde bu sorunu büyük oranda çözdü, ancak
dışarda ırkçı.. Çünkü içselleştiremedi.. Çünkü, aklın
ötesine götürüp kalbe yerleştiremedi.. Kanunla çözdü..
İslamiyet, asr-ı saadette sorunu kalbi eğitimle çözdü..
Karakter ve iman inkılabıyla çözdü.
17
7/19/2014
MZ Ne değildir?
Yedinci Bölüm
TEVHIDI PARADIGMA EKSENLI
YENI BIR MEDENIYET PROJESI:
MEDRESETUZZEHRA
Medresetuzzehra
 Bediüzzaman`ın hayatının projesi
 İstanbul’a bu proje için gidiyor..
 Bu proje uğruna tımarhaneye gönderiliyor..
 Ankara’ya çağrılınca aynı proje için çabalıyor..
 Demokratlara yazdığı mektubunda 55 yıllık gayei hayatım diyor
 Nur dersaneleriyle “kısmi” olarak projesini
hayata geçiriyor…
 Şimdi “külli ve kurumsal” olarak bu projeyi
hayata geçirmenin zamanı…
MZ Nedir?
Basit bir eğitim projesi değil
Kurani bir medeniyet kurma
projesidir
Seküler bilimi dinle uzlaştırma
projesi değil
Müslüman zihinleri seküler
işgalden kurtarmak projesidir
Bilim ve dini derslerin beraber
okutulduğu model değil
Bütün derslerin marifetulllaha
basamak yapıldığı modeldir
İmam-hatip modeli değil
İman-ilim-irfan-fazilet modelidir
Seküler bilgiye ayet ve hadis
yamama modeli değil (özel
islami okul ve universite)
Tevhidi paradigma ile bilimsel
bilgiyi inşa etme modelidir
Hakiki Medeniyet ve İnsaniyet
 “Evet, böyle istibdat, sefahet ve zilletle memzuc
medeniyete, bedeviyete tercih ediyorum. Bu
medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder.
Fakat hakiki medeniyet, nev-i insanın terakki ve
tekemmülüne ve mahiyet-i neviyesinin kuvveden
fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i
nazardan medeniyeti istemek insaniyeti istemektir.”
(Tarihçe-i Hayat, 102)
18
7/19/2014
Fikri ve Kültürel İşgal/Kolonicilik
 Coğrafi işgal ve kolonicilik
TEŞEKKÜRLER...
 Kültürel kolonicilik
 Zihinsel hegemonya/mandacılık
 Katre’nin başında geçen “Herbir kelimede otuz defa
meydan muharebesi vukua geldi”..
 Asıl zafer zihni ve ruhi boyutla mümkün olur “mahbubu
kulup, mualimi ukul, mürebbi nüfus ve sultan-ı ervah” olmak
 Osmanlı’da “ithal dadı” şimdi “ithal bilgi”
 Çeviri bilim
 Kurumsal ve kavramsal taklit
 Mosque-centered (cami merkezli) vs. mall-centered (AVM
Furkan Aydiner
Email: [email protected]
merkezli) civilization (medeniyet)
19
Download

Tevhidi Epistemoloji