T.C
AKKUŞ KAYMAKAMLIĞI
AKPINAR ÇO PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA KONUSU:
EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE
AZALTILMASI OKUL EYLEM PLANI
AKKUŞ/AKPINAR
2014- 2015
OKUL ÇALIŞMA EKİBİ
AKPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ŞİDDET EYLEM PLANI
İLİ:ORDU
İLÇESİ:AKKUŞ
OKULU: AKPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU
LİSESİ
ÖĞRENCİ SAYISI:
TOPLAM:114
TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI:9
TELEFON:0452 6124373
E-MAİL:[email protected]
AKPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN
ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI
AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM
SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ
GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve
çevresindeki ilişkilerin ve uygulamaların yapıcı, barışçıl ve destekleyici hale getirilmesinde
yönetimsel süreçler belirleyicidir. Bu nedenle eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve
şiddete etkili müdahale konusunda yönetimsel süreçlerin etkili bir şekilde işletilmesi
gerekmektedir. Geliştirilecek politikaların, uygulanacak program ve hizmetlerin
yürütülmesinde her kademeden yöneticiler arasında söz ve eylem birliğinin bulunması
şiddetin önlenmesi ve azaltılmasın açısından önemlidir.
STRATEJİLER: Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında bilgiye dayalı yönetim
uygulamalarının geliştirilmesi. Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında katılımcı ve işbirliğine
dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi. Şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında izleme ve
değerlendirme sisteminin oluşturulması.
ÇIKTILAR: Şiddeti eğitim, disiplin ve sorun çözme aracı olarak kullanmayan öğretmen ve
yöneticiler. Eğitim ortamlarında ve dersliklerde öğrenciler üzerinde etkin denetim ve gözetim
sağlayan öğretmenler ve yöneticiler. Mesleki motivasyonları ve iş doyumları arttırılmış
öğretmenler ve yöneticiler. Genel pedagojik formasyon yanında alana yönelik pedagojik
formasyonu yeterli öğretmen ve yöneticiler.
S.
N
1
2
3
4
FAALİYETİN KONUSU
Şiddetin önlenmesine yönelik
bir okul ekibinin oluşturularak
okul eylem planının
hazırlanması
Yönetici ve öğretmenlerde,
şiddet ve şiddet davranışları
hakkında tutarlı bir anlayışın
geliştirilmesi
Karar verme sürecinde
öğrenci, aile ve öğretmenlerin
tam katılımının sağlanması
Okul ve sınıf kurallarının tam
katılım ile hazırlanarak
herkesin görebileceği yerlere
asılması
TARİH
İŞBİRLİĞİ
FAALİYETİ
YAPILACAK
YÜRÜTECEK
KİŞİ VE
GÖREVLİLER KURULUŞLAR
Kasım-2014
Çalışma Ekibi
Kasım-2014
Çalışma Ekibi
Yıl Boyunca
Tüm
Öğretmenler
Kasım-2014
Sınıf
Öğretmenleri
Yıl Boyunca
Beden Eğitimi
5
Sportif faaliyetlerin
Mahalli idareler
6
7
arttırılması ve öğrencilerin bu
faaliyetlere katılımının
sağlanması
Krize müdahale ekiplerinin
kurulması ve eğitimlerinin
Kasım-2014
planlanması(intihar, kaza, afet)
Okul idaresi ve öğretmenlere,
şiddet ve şiddet türleri
hakkında ortak ve tutarlı bir
Kasım-2014
anlayış geliştirmek için şiddeti
tanıma, önleme ve müdahaleye
yönelik bilgi ve beceriler
kazandırmak
öğretmeni
Çalışma Ekibi
Okul idaresi
8
Velileri şiddetle ile ilgili
bilgilendirme
9
10
11
12
13
14
15
Okuldan kaçma ve
önlenmesine yönelik aileleri
bilgilendirme
Eğitim ortamında “Biz
Bilinci”ni geliştirecek
faaliyetlerin
düzenlenmesi(toplantı-yemek
vb.)
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin incelenmesi ve
pano çalışmalarının yapılması
Okul kütüphanesi/ Bilgi
teknoloji sınıflarının açık
tutularak öğrencilerin
yararlanmasının sağlanması
Okul giriş-çıkışlarının kontrol
altına alınması (okul
güvenliğinin sağlanması)
Ders dışı egzersiz
çalışmalarının
(satranç/tiyatro/tenis vb)
planlanması ve yapılması
Ergenlik dönemi sorunları ve
müdahale yöntemleri
konularıyla İlgili Öğrencileri
Bilgilendirme
Kasım 2014
Okul idaresi
Yıl Boyunca
Çalışma Ekibi
Yıl Boyunca
Çalışma Ekibi
Yıl Boyunca
Sınıf Öğretmeni
Yıl Boyunca
Çalışma Ekibi
Yıl Boyunca
Okul idaresi
Yıl Boyunca
Tüm okul
Personeli
Kasım 2014
Yıl Boyunca
Sınıf Rehber
Öğretmenleri
Okul Ekibi:
Sertaç GÖKGÖZ
Okul Müdürü
Erkan CAM
Müdür Yrd.
Burhan DEMİR
Gizem SARAÇ
ÇAMOĞLU
9. Sınıf Rehber Öğrt 10.Sınıf Rehber Öğrt
Öğrt
Büşra KESİMOĞLU
Öğrenci Temsilcisi
Arife DEMİR
11.Sınıf Rehber Öğrt
Erdoğan TUĞ
Okul Aile Birliği Başkanı
Uğur
12.Sınıf Rehber
Download

T.C AKKUŞ KAYMAKAMLIĞI AKPINAR ÇO PROGRAMLI ANADOLU