T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5
YABANCI DİL TESTİ (ALMANCA)
15 HAZİRAN 2014 PAZAR
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil
(Almanca) Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. LYS-5’te adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası ve
son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
LYS-5’te size verilen Yabancı Dil Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Yabancı Dil Soru
Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
2014 – LYS5 / ALM
ALMANCA TESTİ
Bu testte 80 soru vardır.
5.
1. - 8. sorularda, cümlede boş bırakılan yere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
1.
Unter dem ---- „Lied“ versteht man im Allgemeinen
ein gesungenes Musikstück, welches mehrere
Strophen haben kann.
A) Gerücht
B) Begriff
C) Dichtung
D) Gesang
E) Mahnung
6.
DOĞRU CEVAP: B
2.
7.
3.
8.
4.
Die Abkürzung „WWW“ ist ein Dienst des Internets,
der dem Benutzer Informationen unterschiedlicher
Art und Herkunft zur ---- stellt.
A) Verfügung
B) Rechnung
C) Schau
D) Darstellung
E) Spannung
DOĞRU CEVAP: A
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
13.
sorularda, cümlede boş bırakılan yere
9. - 15.
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
9.
Er hat mich gebeten, vor der Vorstellung noch
einmal bei ihm vorbeizukommen, um die letzten
Vorbereitungen ----.
A) trafen
B) treffen
C) treffen zu werden
D) getroffen zu haben
E) zu treffen
14.
DOĞRU CEVAP: E
10.
15.
11. Das Schwimmbad der Universitäten wird von den
Studenten, sowohl auch von den Vereinen genutzt,
---- es einen 50-Meter Becken für Wettkämpfe hat.
A) ob
B) wie
C) was
D) damit
E) weil
DOĞRU CEVAP: E
12.
2
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.
20.
16.
17.
18.
19.
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
23.
sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
21. - 28.
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
21. ----, andererseits entstehen dadurch aber auch
häufig neue Lebensräume und
Entwicklungschancen für andere Organismen.
A) Zum einen verleitet die Furcht vor einer
Verknappung der fossilen Rohstoffe den Menschen
dazu
B) Eigentlich sollten nicht die Auswirkungen der
Energiekrise im Mittelpunkt der Diskussion stehen
C) Naturkatastrophen können zwar einerseits für
unzählige Individuen den Untergang bedeuten
D) Daten über das Ausmaß der Umweltverschmutzung
lassen zwar schon darauf schließen
E) Die verschiedenen Maßnahmen zum Erhalt der
Artenvielfalt können nur dann Erfolg verzeichnen
DOĞRU CEVAP: C
22.
24.
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
25.
28.
26.
27.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
29. - 31.
soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
30.
31.
29.
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
32. - 34.
soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
33.
32.
34.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
35. - 37.
soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
36.
37.
35.
8
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
38. - 40.
soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
39.
40.
38.
9
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
41. - 43.
soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
42. Unter dem Aspekt, dass sich die Erdkruste unter
Wasser genauso bewegt wie auf dem Festland, ----.
A) ist es nicht verwunderlich, dass es unter Wasser
verschiedene Landschaftsformen gibt
Eigentlich müsste die Erde „Meer“ heißen, denn fast
drei Viertel ihrer Oberfläche sind von Wasser bedeckt.
Das meiste hat sich in den Meeren und Ozeanen
gesammelt, der Rest ist in Eis und Schnee, in Flüssen
und Seen, aber auch versteckt in der Erde gespeichert.
Es gibt drei große und einen kleinen Ozean. Am größten
ist der Pazifik oder Stille Ozean. Er ist fast so groß wie
alle anderen zusammen. Nach ihm folgen der
Atlantische Ozean, der Indische Ozean und der
Arktische Ozean. Darüber hinaus betrachten manche
Wissenschaftler den Wassergürtel, zu dem sich die
großen Ozeane im Süden der Erde vereinen, als fünften
Ozean, den Antarktischen Ozean. Unter dem
Salzwasser der Meere hebt und senkt sich die Erdkruste
genauso wie auf dem Festland, was zur Folge hat, dass
die Unterwasserlandschaft nicht nur aus riesigen
Ebenen, sondern auch aus Hügeln, Bergen und Tälern
besteht. Sogar der längste Gebirgszug der Welt verläuft
unterhalb des Meeresspiegels, der Mittelozeanische
Rücken, der eine Gesamtlänge von mehr als 60.000
Kilometern erreicht.
B) wäre es möglich, dass sich 60.000 Kilometer unter
dem Meeresspiegel weite Täler erstrecken
C) ist die Salzentstehung als ein Nebeneffekt dieser
Krustenbewegung einzuordnen
D) kann hergeleitet werden, dass sich der
Mittelozeanische Rücken immer weiter hebt
E) konkurrieren starke Tiefenströmungen mit
Strömungen an der Oberfläche der Ozeane
DOĞRU CEVAP: A
43. Wie könnte der Titel des Textes lauten?
A) Das Meer sollte Erde heißen
B) Unterteilung der globalen Wassermengen
C) Die Faszination von Unterwasserlandschaften
41. Während sich die größte Menge des Wassers in den
Ozeanen und Meeren befindet, ----.
D) Natürlich versteckte Wasserdepots
A) sind Flüsse und Seen mit ihren Verbindungen zum
Grundwasser die eigentlichen Wasserspeicher der
Erde
E) Die Strömungen im Atlantik
DOĞRU CEVAP: B
B) steht ebenso große Wasservorkommen in mehr
oder weniger gefrorener Form zur Verfügung
C) birgt trotz allem der Atlantische Ozean mehr
Wasservolumen als der Pazifik in sich
D) ist der Antarktische Ozean erwiesenermaßen um
fast drei Viertel größer als der Arktische Ozean
E) ist nur ein kleiner Teil davon in Eis und Schnee, in
Gewässern und in der Erde gespeichert
DOĞRU CEVAP: E
10
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
44. - 48.
sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
45. Herr Tahir:
 Ist das der deutsche Text, den Sie in der
kommenden Prüfung benutzen wollen?
44.
Professor:
 Ja, ich habe vor, das Leseverständnis der
Studenten zu prüfen.
Herr Tahir:
 Was meinen Sie damit?
Professor:
 Ich möchte feststellen, inwieweit die Studenten in
der Lage sind, den Inhalt dieses Textes zu
verstehen.
Herr Tahir:
 ---Professor:
 Das ist nicht der Fall. Ich werde Fragen zu diesem
Text stellen, die sie beantworten sollen.
A) Darüber habe ich schon Informationen gesammelt.
Wann benötigen Sie sie denn?
B) Wie viel Zeit werden Sie den Studenten dafür zur
Verfügung stellen?
C) Sollen die Studenten diesen Text in der Prüfung ins
Türkische übersetzen?
D) Wie lange wird es dauern, bis Sie sämtliche
Prüfungsblätter ausgewertet haben?
E) Behandelt er sozialwissenschaftliche oder
naturwissenschaftliche Themenbereiche?
DOĞRU CEVAP: C
11
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
46.
47. Frau Stoll:
 Das Bügeleisen, das ich vor zwei Wochen bei
Ihnen gekauft habe, ist defekt.
Verkäufer:
 Das ist kein Problem. Wir werden es an die Firma
zurücksenden und Ihnen ein gleichwertiges zur
Verfügung stellen.
Frau Stoll:
 ---Verkäufer:
 Da die Garantiefrist des Geräts noch nicht
abgelaufen ist, entstehen für Sie keine Kosten.
A) Muss ich dafür etwas bezahlen?
B) Wie lange wird das dauern?
C) Da bin ich aber erleichtert! Welches ist es?
D) Könnte ich ein neueres Modell haben?
E) Was soll ich ohne Bügeleisen machen?
DOĞRU CEVAP: A
12
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
48.
49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
49.
50. Er wurde aufgefordert, sich nur um die
Angelegenheiten zu kümmern, die in seinen
Aufgabenbereich fallen.
A) Sein Vorgesetzter forderte ihn auf, nach Erledigung
seiner Aufgaben seinen Kollegen behilflich zu sein.
B) Man erklärte ihm, dass er sich ausschließlich mit
den Sachen beschäftigen soll, für die er zuständig
ist.
C) Er wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass man
ausschließlich ihn für den Verlauf des Falles
verantwortlich machen wird.
D) Es wurden Beschwerden über ihn laut, da er zwar
seinen Pflichten nachkam, aber selbst auf Anfrage
hin andere nicht unterstützte.
E) Er wies darauf hin, dass die Aufgaben, die ihm
übertragen wurden, eigentlich nicht zu seinen
Pflichten gehören.
DOĞRU CEVAP: B
13
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
51.
52.
14
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
53.
54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
54. Nach einer Geburtstagsfeier, an der sehr viele
Bekannte teilgenommen haben, nehmen Sie sich
ihre Jacke und gehen nach Hause. Als Sie
bemerken, dass Sie die Jacke eines anderen
genommen haben, kehren Sie zurück. Was sagen
Sie zum Gastgeber der Feier?
A) Darf ich diese Jacke mitnehmen? Die Jacken aller
Gäste liegen übereinander. Ich kann meine eigene
nicht finden.
B) Ich hätte nicht erwartet, dass eine Geburtstagsfeier
so unterhaltend sein kann. Aber jetzt muss ich nach
Hause. Wo ist meine Jacke?
C) Heute ist es ein bisschen kühler als sonst. Könntest
du mir eine deiner Jacken leihen, wenn ich nach
Hause gehe?
D) Bei meiner Geburtstagsfeier habe ich dieselbe
Jacke geschenkt bekommen. Hoffentlich
verwechseln wir sie nicht.
E) Ich habe aus Versehen die Jacke von einem deiner
Gäste mitgenommen. Könntest du mir meine eigene
geben?
DOĞRU CEVAP: E
15
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
55.
56.
57.
16
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
58.
59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
59.
17
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
60. Die Fachhochschule
ist eine Bildungseinrichtung,
die eine im Vergleich zu Universitäten stärker
anwendungsbezogene Ausbildung vermittelt. Ihr
Studienangebot umfasst vor allem die Bereiche
Technik, Wirtschaft, Sozialwesen, Landwirtschaft
und Gestaltung. ---- Auch mit Abitur und
abgeschlossener Berufsausbildung sowie
zweijähriger Berufspraxis ist ein Zugang möglich.
Die Studiendauer beträgt in der Regel acht
Semester, die auch Berufspraktika einschließen.
Studienabschluss, der auch die allgemeine
Hochschulreife enthält, ist das Diplom.
61.
A) Voraussetzung für den Besuch einer
Fachhochschule ist die Fachhochschulreife, die an
der Fachoberschule erworben wird.
B) Das erste Jahr, das ein Praktikum einschließt, kann
durch eine abgeschlossene Berufsausbildung
ersetzt werden.
C) Fakultäten sind die fachlichen Abteilungen einer
Hochschule, z.B. naturwissenschaftliche oder
philosophische Fakultät.
D) Es ist eine Schrift zur Weitergabe von Nachrichten in
einer Form, die nur Eingeweihten verständlich ist.
E) Die Trennung von Naturwissenschaften und
Geisteswissenschaften haben für bestimmte
Forschungsbereiche an Bedeutung verloren.
DOĞRU CEVAP: A
18
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
62.
63.
19
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
65.
sorularda, verilen Türkçe cümleye
64. - 69.
anlamca en yakın Almanca cümleyi bulunuz.
64.
20
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
66.
67.
21
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
68. Bazı çocuklar
daha dört yaşında karmaşık
denklemleri beklenmedik şekilde çözebilir ve birçok
dili hızlı öğrenebilirler.
70. - 75. sorularda, verilen Almanca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
70.
A) Manche Kinder können schon mit vier Jahren
komplexe Gleichungen unerwartet lösen und
mehrere Sprachen schnell lernen.
B) Schon ab vier Jahren können Kinder unerwartete
komplexe Gleichungen lösen und lernen rasch viele
Fremdsprachen.
C) Von manchen Kindern ist es nicht zu erwarten mit
vier Jahren komplexe Gleichungen zu lösen und
viele Sprachen zu lernen.
D) Komplexe Gleichungen werden von manchen vier
jährigen Kindern schnell gelöst, und sie sind fähig
viele Sprachen zu lernen.
E) Manche Kinder sollen so früh wie möglich, wie zum
Beispiel mit vier Jahren komplexe Gleichungen
lösen und dazu sollen sie auch viele Sprachen
lernen.
DOĞRU CEVAP: A
69.
22
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
71.
73. Bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden
Handelsgüter wie Stoffe und Gewürze aus Asien auf
dem Landweg an die Küste des östlichen
Mittelmeeres und von dort mit dem Schiff nach
Venedig gebracht.
A) 16. yüzyılın başına kadar Asya’dan gelen kumaş ve
baharat gibi ticari ürünlerin, kara yoluyla Doğu
Akdeniz kıyılarına getirilip oradan gemiyle Venedik’e
ulaştırılması imkânsızdı.
B) 16. yüzyılın başına kadar kumaş ve baharat gibi
ticari ürünler, Asya’dan kara yoluyla Doğu Akdeniz
kıyılarına ve oradan da gemiyle Venedik’e
ulaştırılıyordu.
C) 16. yüzyılın başına kadar yalnızca kumaş ve baharat
değil, diğer ticari ürünler de Asya’dan kara yoluyla
Doğu Akdeniz kıyılarına getirilip, gemiye yüklenip
Venedik’e ulaştırılıyordu.
D) 16. yüzyılın başına kadar kumaş ve baharatlar
Asya’dan sağlanan ticari ürünlerdi; kara yoluyla önce
Doğu Akdeniz kıyılarına, oradan da gemiye yüklenip
Venedik’e ulaştırılıyordu.
72.
E) 16. yüzyılın başına kadar Asya’dan gelen ticari
ürünlerden en önemlileri olan kumaş ve baharat,
Doğu Akdeniz kıyılarına kadar kara yoluyla oradan
da gemiyle Venedik’e ulaştırılıyordu.
DOĞRU CEVAP: B
23
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
74.
75.
24
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
76. - 80.
sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
78.
76.
79.
77.
25
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – LYS5 / ALM
80. (I) Seit 1975
verleihen die UNESCO und der
Internationale Musikrat (IMC) den
IMC-UNESCO-Musikpreis. (II) Entscheidend war vor
allem, wie sie auf entscheidende Erlebnisse reagierte
und Konflikte löste. (III) Weltweit gilt er als eine der
bedeutendsten Auszeichnungen auf dem Gebiet der
Musik. (IV) Mit dem Preis werden Musiker oder
Musikinstitutionen ausgezeichnet, die auf besondere
Weise zur Entwicklung des internationalen Musiklebens
beigetragen haben. (V) Kriterien für die Vergabe sind
neben künstlerischer Leistung der Einsatz für Frieden,
Völkerverständigung und die Bewahrung traditionellen
Guts.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
DOĞRU CEVAP: B
26
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Download

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (ALMANCA