SSI 2885 BUHAR KAZANLI ÜTÜ
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
www.sinbo.com.tr
-1-
-2-
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SSI 2885 BUHAR KAZANLI ÜTÜ
KULLANIM KILAVUZU
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Isıl kesicinin istenmeden bafllangıç konumuna gelmesinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için,
bu cihaz bir zamanlayıcı gibi dıfl bir anahtarlama düzeni üzerinden beslenmeli veya yardımcı program
vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye ba.lanmalıdır.
Sıcakken veya so¤ukken ütü ve kordonu 8 yaflından küçük çocukların ulaflamayaca¤ı bir yerde
bulundurulmalıdır.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they havebeen given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a personresponsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Heat caused by the arrival of the cutter accidentally starting position to avoid a hazard, such as a
timer, this device
is fed via an external switching scheme on a regular basis or by means of the utility opened and closed,
and a circuit connected to the circuit
Hot or cold iron and cords should be out of reach of children under 8 years.
-3-
ÜRÜN TANIMI
A. Ütü ›s›tma göstergesi, B. Tutacak, C. Buhar teti¤i, D. Buhar kaynak hortumu, E. S›cakl›k ayar›
F. Ütü taban›, G. Ütü stand›, H. Tafl›ma kilidi, I. Ayr›labilir su tank›, J. Kablo sar›c›, K. Kablo geri
sarma butonu, L. Kablo depolama kompart›man›, L1. Fiflli kablo, M. Kontrol paneli, M-1. Kuru
ütü göstergesi, M-2. Su yok göstergesi, M-3. Buhar haz›r göstergesi, M-4. Su ›s›t›c› göstergesi
M-5. Buhar kontrol dü¤mesi, M-6. Güç açma/kapama butonu, M-7. Kazan ›s›tma butonu, N.
Anti-calc durulama kapa¤›, N-1. Anti-calc durulama kanad›, O-1. Tafl›ma kilidi sürgüsü, O-2.
Su tank› serbest b›rakma kolu
GÜVENL‹K TAL‹MATI
Say›n müflteri, lütfen cihaz› kullanmadan önce bu talimatlar› okuyup dikkatlice uyunuz ve ileride
baflvurmak üzere saklay›n›z.
Tehlike
* Ana hat fifline ve soketine kesinlikle ›slak ellerle dokunmay›n›z.
* Ütüyü veya buhar jeneratörünü kesinlikle suya bat›rmay›n›z.
Uyar›
* Cihaz› ba¤lamadan önce yerel ana hat voltaj›n›n tür plakas›nda belirtilen voltaja karfl›l›k
geldi¤ini kontrol ediniz.
* E¤er fiflte, ana hat kablosunda, kaynak hortumunda veya cihaz›n kendisinde gözle görülür bir
hasar var ise veya cihaz düflürülmüfl ya da s›z›nt› yap›yor ise cihaz› kullanmay›n›z.
* Cihaz› çal›fl›rken kesinlikle bafl›bofl b›rakmay›n›z.
* Buharl› ütü için su tank›na su doldurmadan önce fiflin soketten ba¤lant›s›n› kesiniz.
* E¤er ana hat kablosu veya kaynak hortumu hasar görmüflse, ilgili servis merkezine de¤ifltirtmeniz
gerekecektir.
* Cihaz düz, sabit, ›s›ya dayan›kl› bir yere yerlefltirilip kullan›lmal›d›r. Ütüyü ütü taban›na
yerlefltirdi¤inizde üzerine yerlefltirdi¤iniz yüzeyin sabit oldu¤undan emin olunuz.
* Cihaz, azalm›fl fiziksel, duyusal veya zihinsel yeterlilikleri olan (çocuklar dahil) kifliler veya
cihazla ilgili bilgi ve deneyime sahip olmayan kifliler taraf›ndan, bu kiflilerin güvenliklerinden
sorumlu bir kifli taraf›ndan cihaz›n kullan›m›yla ilgili denetim ve talimat sa¤lanmad›kça kullan›m
amaçl› de¤ildir.
* Çocuklar›n cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetilmeleri gerekir.
* Ana hat kablosunun ve kaynak hortumunun ütünün taban levhas›yla temasa geçmesine izin
vermeyiniz.
* Cihaz›n›z yanmalara sebep olabilen buhar ç›kartmaktad›r. Ütünüzü dikey buhar fonksiyonunu
kullan›rken dikkatlice tutunuz. Buhar› kesinlikle insanlara veya hayvanlara do¤ru tutmay›n›z.
* Cihaz ›s›n›rken durulama kapa¤› dü¤mesinin alt taraf›ndan buhar veya s›cak su damlac›klar›
ç›karsa, cihaz› kapat›n›z ve durulama kapa¤› dü¤mesini s›k›flt›r›n›z. Cihaz ›s›n›rken buhar ç›kmaya
devam ederse, cihaz› kapat›n›z ve ilgili servis merkeziyle ba¤lant›ya geçiniz.
* Buhar jeneratörü hala s›cakken veya bas›nç alt›ndayken durulama kapa¤› kanad›n› buhar
jeneratöründen ç›kartmay›n›z.
* Bu cihaz sadece ev içinde kullan›m amaçl›d›r.
-4-
C‹HAZIN KULLANIMI
Suyun ayr›labilir su tank›na doldurulmas›
Su tank›n›n içinde yeterince su oldu¤undan emin olunuz (fiekil2)
Not: Su tank›na s›cak su, parfüm, sirke, niflasta, kireç çözücü maddeler, ütüleme yard›mc›lar›
veya di¤er kimyasal maddeler.
1. Buhar jeneratörünün ayr›labilir su tank›n› ç›kart›n›z (fiekil1)
Not: Su tank›n› ay›r›n›z ve kullan›m s›ras›nda herhangi bir zamanda doldurunuz.
2. Su tank›n› çeflme suyuyla MAX iflaretine kadar doldurunuz.
Not: E¤er bölgenizdeki su çok sert ise eflit oranda dam›t›lm›fl ile kar›flt›rman›z› tavsiye ederiz.
3. Su tank›n› buhar jeneratörüne geri koyunuz (fiekil3)
4. Su tank›n›n buhar jeneratörüne s›k›ca tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
Not: Su tank› doluyken buhar jeneratörünü sallamay›n›z veya sarsmay›n›z akdi takdirde doldurma
deli¤inden d›flar› su akabilir.
Not: ‹lk kullan›m öncesinde ve ‘su yok’’ alarm› aç›l›r aç›lmaz su tank›n› doldurunuz.
Su yok alarm göstergesi
Su tank› neredeyse boflald›¤›nda ‘su yok alarm’ göstergesi (M-2) yanacakt›r ve buharl› ütüleme
mümkün olmayacakt›r.
1. Güç anahtar›n› kapat›n›z.
2. Su tank›n› ç›kart›n›z ve doldurunuz.
3. Su tank›n› buhar jeneratörüne yerine oturana kadar geri koyunuz, ütü buharl› ütüleme yapmak
için tekrar haz›r olacakt›r.
Kuru ütüleme fonksiyonun
1. Örne¤in bir masa veya ütü sehpas›n›n sert bölümü gibi buhar jeneratörünü sabit ve düzgün
bir yüzeye yerlefltiriniz.
2. Ana hat fiflini toprakl› duvar soketine tak›n›z ve buhar jeneratörünü açmak için açma/kapama
butonuna bas›n›z, kuru ütüleme fonksiyonu normalde aç›lacakt›r, ayn› zamanda da kuru ütüleme
göstergesi (M-1) aç›lacakt›r ve 2 dakika sonra kuru ütüleme yapabilirsiniz.
Kazan ›s›tma fonksiyonu ve buharl› ütüleme
1. Örne¤in bir masa veya ütü sehpas›n›n sert bölümü gibi buhar jeneratörünü sabit ve düzgün
bir yüzeye yerlefltiriniz.
2. Ana hat fiflini toprakl› duvar soketine tak›n›z ve buhar jeneratörünü açmak için açma/kapama
butonuna (kontrol panelinde) bas›n›z, ‘kuru ütüleme’ göstergesi yan›p sönmeye bafllayacakt›r
(M-1) , buharl› ütülemeye geçmek için kazan ›s›tma butonuna bas›n›z (M-7). ( ‘kuru ütüleme’
yan›p sönmesi duracakt›r), kazan ›s›tma göstergesi (M-4) yan›p sönmeye bafllayacakt›r. 2.5
dakika sonra buhar haz›r göstergesi (M-3) yan›p sönecektir, buhar›n haz›r oldu¤unu gösterir.
Not: ‘’kazan ›s›tmas›ndan’’ ‘’kuru ütülemeye’’ geçmek isterseniz, tekrar ‘’kazan ›s›tma’’ butonuna
bas›n›z, sonra ‘’kazan ›s›tma’’ göstergesi ve ‘’buhar haz›r’’ göstergesi kapanacakt›r, ‘’kuru
ütüleme’’ göstergesi aç›lacakt›r, kuru ütüleme haz›r olacakt›r.
3. Gereken ütüleme s›cakl›¤›n› ayarlamak için s›cakl›k ibresini uygun konuma getiriniz (fiekil4)
4. Güç dü¤mesini istenen buhar ayar›na getirmek için aç›n›z. Buhar ayar›n›n seçilen ütüleme
s›cakl›¤› için uygun oldu¤undan emin olunuz (fiekil5)
5. Buhar teti¤ine bas›n›z (C) ve buharl› ütüleme yaparken bas›l› tutunuz (fiekil6)
Not: Ütüleme s›ras›nda ütü b›rakma alan›na s›cak ütüyü güvenle koyabilirsiniz. Is›yla
kavrulabilecek olan bir yüzeye s›cak ütüyle ütüyü ütü b›rakma alan›na b›rakmay›n›z.
-5-
6. Dikey buharl› ütüleme. (fiekil7)
* Bir elbise üzerindeki giyim örtüsünü bir ask›ya as›n›z ve bir elle elbise eflyas›n› çekiniz.
* Ütüyü di¤er elle dikey konumda tutunuz ve elbise örtüsünü ütülemek için buhar teti¤ine
bas›n›z.
* Buruflukluklar› gidermek için ütünün taban levhas›yla örtüye hafifçe dokununuz.
7. Su tank›n›n yeniden doldurulmas›
'Su yok alarm" gösterge ›fl›¤› yand›¤›nda su tank›n›n bofl oldu¤unu göstererek buhar yok demektir.
1. Güç anahtar›n› kapat›n›z.
2. Tutacaktan tutarak su tank›n› ç›kart›n›z (buhar jeneratörünün ön taraf›nda) ve doldurunuz,
MAX seviyesinin geçmemeye dikkat ediniz.
3. Tank› gövdesine yerine oturana kadar geri yerlefltiriniz.
DEPOLAMA
* ‹flleminiz bitti¤inde s›cakl›k ibresini ”min” e getiriniz ve kullan›m sonras›nda güç butonuna
bas›n›z ve ana hat fifl kontrolünü ç›kart›n›z.
* Ayr›labilir su tank›n› ç›kart›n›z ve boflalt›n›z.
* Durulama kapa¤›n› saat yönünün aksinde hafifçe döndürerek so¤uduktan sonra gövdesinde
ç›kart›n›z ve sonra bir euro bozuk para ile durulmama kapa¤› kanad›n› saat yönünün aksinde
aç›n›z.
* Geriye kalan suyu lavaboya dökünüz (fiekil8)
Not: Bir süre sirkeyle kulland›ktan sonra kazan› durulaman›z gerekir.
* Durulama kapa¤›ndan bir miktar sirkeyi (yaklafl›k 150ml) kazana doldurunuz ve bir Euro bozuk
parayla durulama kanad›n› s›k›ca saat yönünde s›k›flt›r›n›z.
* Ellerinizle buhar jeneratörünün bir süre sallay›n›z ve sonra cihaz› sabit ve düzgün bir yere
yerlefltiriniz.
* 15-30 dakika sonra durulama kanad›n› aç›n›z ve sirkeyi lavaboya dökünüz.
* Birkaç kez durulamak için kazan içine bir miktar su koyunuz.
Not: Bir euro bozuk parayla s›k›ca s›k›flt›rmak için durulama kanad›n› saat yönünde döndürünüz
ve cihaz› boflaltt›ktan sonra durulama kapa¤›n› yerine tak›n›z (fiekil9)
* Ütünün taban›n› yere koyunuz ve ütüyü kilitleyiniz (fiekil10)
* Tafl›ma kilidi sürgüsünü ütüyü kilitlemek için buhar jeneratörüne sürünüz ve buhar jeneratörünün
so¤umas›n› sa¤lay›n›z (fiekil11)
(Ütünün buhar jeneratöründen ayr›lmas› için tafl›ma kilidi sürgüsünü sola kayd›r›n›z)
* Ana hat kablosunu geri sarmak için kablo sarg›s›na bas›n›z.
* Kaynak hortumunu kaynak depolama braketine tak›n›z.
* Bir elle flimdi tüm cihaz› ütünün tutaca¤›ndan tutarak kolayca tafl›yabilirsiniz (fiekil12)
Not: Cihaz› su tank› serbest b›rakma kolunu tutarak tafl›may›n›z.
ÇEVRE
Cihaz› ömrünün sonunda normal evsel at›k olarak atmay›n›z, ancak geri dönüflüm için resmi
bir toplama noktas›na veriniz. Bunu yaparak çevrenin korunmas›na yard›mc› olmufl
olursunuz(fiekil13)
ARIZA BULMA G‹DERME
Bu bölüm cihazla karfl›laflabilece¤iniz en yayg›n sorunlar›n özetini vermektedir. E¤er sorunu
afla¤›daki bilgilerle çözemezseniz, ülkenizdeki Tüketici Bak›m Merkeziyle ba¤lant›ya geçiniz.
-6-
Sorunlar
Cihaz çal›flm›yor
Sebepler
Çözümler
Ba¤lant› sorunu var
Ana hat kablosunu, fiflini ve
duvar soketini kontrol ediniz.
Cihaz aç›lm›yor
Güç dü¤mesini ayarlay›n›z
Su tank›nda yeterince su yok
Su tank›n› suyla doldurunuz
Cihaz
buhar
Buhar jeneratörü buhar üretmek Buhar haz›r göstergesi aç›k kal›yor
üretmiyor
için yeterince s›cak de¤il
Buhar ç›k›fl kontrol ibresi Buhar ç›k›fl›n› art›r›n›z (kontrol
panelindeki kontrol ibresi).
minimuma ayarl›
Taban levhas›ndan
su damlac›klar›
geliyor
Buharl› ütüleme yaparken ve bir
kesintisi sonras›nda buharl›
ütülemeye devam etti¤inizde
hortumda hala bulunan buhar
so¤umufl ve suya yo¤unlaflm›flt›r.
Bu durum taban levhas›ndan su
damlac›klar›n›n gelmesine sebep
olur.
Bu durum normaldir. Ütüyü eski bir
elbise üzerine tutunuz ve buhar
teti¤ine bas›n›z. Elbise damlac›klar›
absorbe eder. Birkaç saniye sonra
su yerine buhar taban levhas›ndan
gelecektir.
S›cakl›k ibresi buharl› ütüleme için Buharl› ütüleme için uygun olan bir
çok düflük olan bir s›cakl›¤a ayarl› s›cakl›¤a ayarlay›n›z (s›cakl›k
ayarlar› xx ile MAX).
Ütüleme s›ras›nda Bir süre buharl› ütüleme yapt›ktan
örtü üzerinde ›slak sonra örtüde görünen ›slak
lekeler görünüyor
lekelerin sebebi buhar›n ütü
sehpas›na yo¤unlaflm›fl olmas›d›r.
Taban levhas›ndan
parçac›k veya kir
geliyor ya da taban
levhas› kirli
Islak lekeleri kurutmak için bir süre
buhars›z olarak ütüleyiniz. E¤er ütü
sehpas›n›n alt taraf› ›slak ise bir
parça kuru bezle ile silip kurulay›n›z.
Suda bulunan bir veya kimyasal Taban levhas›n› nemli bir bezle
maddeler buhar ç›k›fllar›na veya temizleyiniz
taban levhas›na tortu b›rakm›fl
Çok fazla kireç ve mineral buhar Buhar jeneratörünü s›k s›k
jeneratörü içinde birikmifl
durulay›n›z
Su tank› suyla dolu S u t a n k › d ü z g ü n
a n c a k ‘ s u y o k yerlefltirilmemifl
alarm›’’ göstergesi
her zaman aç›k
olarak Su tank›n›n s›k›ca buhar
jeneratörüne tak›ld›¤›ndan emin
olunuz
-7-
ÖZELL‹KLER
1. Bas›nçl› kazan ile kuru/buharl›/dikey buharl› ütüleme
2. De¤iflken buhar kontrol fonksiyonu
3. Seramik taban levhas›
4. Ütü ve kazan için açma/kapama anahtar›
5. Haz›r ve su alarm göstergeleri
6. Kazan kapasitesi: 1.6L(MAX)
7. Kazan bas›nc›: 4.5 BAR
8. Buhar oran›: 90 gram/dak en az
9. Ütü: AC230V, 50Hz, 920W
10. Kazan: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Cihaz gücü: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. ‹flletim s›ras›nda yeniden su doldurma özelli¤i
13. K‹L‹TLEME VE TAfiIMA ÖZELL‹⁄‹
14. Geri çekilebilir kablo sistemi
-8-
ENGLISH
SINBO SSI 2885 STEAM IRON
INSTRUCTION MANUAL
PRODUCT DESCRIPTION
A. Iron heating indicator, B. Handle, C. Steam trigger, D. Steam supply hose, E. Temperature
dial, F. Soleplate, G. Iron stand, H. Carry lock, I. Detachable water tank, J. Cable winder
K. Cord rewind button, L. Cord storage compartment, L1. Mains cord with plug, M. Control
panel, M-1. Dry iron indicator, M-2. No water alarm indicator, M-3. Steam ready indicator,
M-4. Boiler heating indicator, M-5. Steam control knob, M-6. Power on/off button, M-7. Boiler
heating button, N. Anti-calc rinsing cap, N-1. Anti-calc rinsing flap, O-1. Carry lock slide, O-2.
Water tank release lever
SAFETY INSTRUCTION
Dear customer please read and comply with this user manual carefully before you use the
appliance and save it for future reference.
Danger
* Never touch the mains plug and the socket with wet hands.
* Never immerse the iron or the steam generator into water.
Warning
* Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before
you connect the appliance.
* Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or the appliance itself
show visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
* Never leave the appliance unattended when it is in operation.
* For the steam iron, disconnecting the plug from the socket before filling water into water
tank.
* If the mains cord or the supply hose is damaged, you must have it replaced a relevant service
centre.
* The appliance must be used and placed on a flat , stable ,heat-resident surface .When you
place the iron on the iron rest ,make sure that the surface on which you place it is stable.
* The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
* Children must be supervised to ensure that they do not play with appliance.
* Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron.
* Your appliance gives off steam which can cause burns .handle your iron carefully, particularly
when using the vertical steam function. Never direct the steam towards persons or animal.
* If steam or hot water droplets escape from under the rinsing cap knob when the appliance
heats up, switch off the appliance and tighten the rinsing cap knob. If steam continues to escape
when the appliance heats up, switch off the appliance and contact a relevant service centre.
* Do not remove the rinsing flap from the steam generator when the steam generator is still
hot or under pressure.
* This appliance is intended for household use only.
-9-
USING THE APPLIANCE
Filling the water into detachable water tank
Make sure that there is enough water in the water tank. (Fig.2)
Note: Don’t put hot water, perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other
chemicals in the water tank.
1. Remove the detachable water tank from the steam generator. (Fig.1)
Note: Detach the water tank and fill it at any time during use.
2. Fill the water tank with tap water up to the MAX indication.
Note: If the water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of
distilled water.
3. Slide the water tank back into the steam generator. (Fig.3)
4. Make sure that the water tank is firmly attached to the steam generator.
Note: Don’t tilt or shake the steam generator when the water tank is full, otherwise water may
spill out of the filling hole.
Note: Fill the water tank before first use and as soon as the ‘no water alarm’ indicator is on.
No water alarm indicator
When the water tank is almost empty, the ‘no water alarm’ indicator(M-2) is on and steam
ironing is no longer possible.
1. Shut off the power switch.
2. Remove the water tank and fill it.
3. Put the water tank back into the steam generator till its clicks place, the iron is ready for
steam ironing again.
Dry ironing function
1. Place the steam generator on a stable and level surface, e.g. on the hard part of the ironing
board or on a table.
2. Put the mains plug in an earthed wall socket and press the on/off button to switch on the
steam generator?the dry iron function is on normally, the dry iron indicator (M-1) is on at the
same time?and you can dry iron after 2 minutes.
Boiler heating function and Steam ironing
1. Place the steam generator on a stable and level surface, e.g. on the hard part of the ironing
board or on a table.
2. Put the mains plug in an earthed wall socket and press the on/off switch (on the control
panel), the ‘dry iron’ indicator starts flashing(M-1), press the boiler heating button(M-7) to shift
to steam ironing( The ‘dry iron’ stop flashing ), the boiler heating indicator(M-4) starts flashing.
After 2.5 minutes, the steam ready indicator (M-3) flashes, it shows that the steam is ready.
Note: If you want to shift from ‘boiler heating’ to ‘dry iron’, you press the ‘boiler heating’ button
again, then the ‘boiler heating’ indicator and ‘steam ready’ indicator turns off, the ‘dry iron’
indicator is on, the dry iron is ready.
3. To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position.
(Fig.4)
4. Turn the power knob to the desired steam setting to switch on the appliance. Make sure the
steam setting is suitable for the selected ironing temperature. (Fig.5)
5. Press the steam trigger(C) and keep it pressed while you steam iron. (Fig.6)
- 10 -
Note: You can safely put the hot iron on the iron parking area during ironing. Don’t place the
parking area with hot iron on a surface that can be scorched by heat.
6. Vertical steam ironing. (Fig.7)
* Hang the garment on a clothes hanger and pull the garment tight with one hand.
* Hold the iron in vertical position with the other hand and press the steam trigger to steam
the garment.
* Touch the garment lightly with the soleplate of the iron to remove creases.
7. Refilling the water tank
When the 'no water alarm" indicator light is on there is no more steam, which shows the water
tank is empty.
1. Shut off the power switch.
2. Remove the water tank by pulling on the handle (at the front the steam generator) and fill
it, taking care not to exceed the MAX level.
3. Slide the tank back into its housing till its clicks place.
STORAGE
* When you have finished, turn the temperature dial to ”min” and press the power button after
use and remove the mains plug control.
* Remove the detachable water tank and empty it.
* Turning the rinsing cap anticlockwise gently then take it out from the housing after cool down,
then unscrew the rinsing flap counterclockwise with one euro coin.
* Empty the remaining water into the sink.(Fig.8)
Note: You should rinse the boiler after using a period of time with vinegar.
* Fill some vinegar (appr150ml) into the boiler through the rinsing flap and screw the rinsing
flap clockwise tightly with one euro coin.
* Shake the steam generator by your hands for a while, then place the appliance on a stable
and level surface.
* After 15-30 minutes, unscrew the rinsing flap and empty the vinegar into the sink.
* Fill some water into the boiler to rinse several times.
Note: Turn the rinsing flap clockwise to screw it tightly with one euro coin and put back the
rinsing cap after empty the appliance. (Fig.9)
* Put down the heel of the iron and then lock the iron. (Fig.10)
* Slide the carry lock slide to the right to lock the iron onto the steam generator and let the
steam generator cool down. (Fig.11)
(Slide the carry lock slide to the left to unlock the iron from the steam generator.)
* Press the cord rewind button to rewind the mains cord.
* Insert the supply hose neatly into the supply storage bracket.
* With one hand, you can now easily carry the whole appliance by the handle of the iron. (Fig.12)
Note: Do not carry the appliance by holding the water tank release lever.
ENVIRONMENT
Don’t throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand
it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
(Fig.13)
- 11 -
TROUBLESHOOTING
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance.
If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care
Centre in your country.
Problems
The appliance does
not function
The appliance does
not produce any
steam
Water droplets
come out of the
soleplate
Causes
Solutions
There is a connection problem.
Check the mains cord, the plug
and the wall socket.
The appliance is not switched on. Set the power knob.
There is not enough water in the
water tank.
Fill the water into water tank.
The steam generator is not hot
enough to produce steam
Wait until the steam ready
indicator stays on.
The steam output control dial is
set to the minimum.
When you start steam ironing and
when you continue steam ironing
after an interruption, the steam
that was still present in the hose
has cooled down and condensed
into water. This causes water
droplets to come out of the
soleplate.
Increase the steam output (control
dial on the control panel)
This is normal. Hold the iron over
an old cloth and press the steam
trigger. The cloth absorbs the drops.
After a few seconds, steam instead
of water comes out of the soleplate.
The temperature dial is set to a Set an ironing temperature that is
temperature that is too low for s u i t a b l e
for
steam
steam ironing.
ironing(temperature settings xx to
MAX).
Wet spots appear
on the garment
during ironing
The wet spots that appear on your
garment after you have steam
ironed for some time may be
caused by steam that has
condensed onto the ironing board.
Impurities or chemicals present
in the water have deposited in the
Flakes and
impurities come out steam vents or on the soleplate.
of the soleplate or
the soleplate is dirty Too much scale and minerals
have accumulated inside the
steam generator.
Water tank is full of The water tank is not properly
water, but ‘no water placed.
alarm’ indicator is
always on.
- 12 -
Iron the wet spots without steam
for some time to dry them. If the
underside of the ironing board is
wet, wipe it dry with a piece of dry
cloth.
Clean the soleplate with a damp
cloth.
Rinse the steam generator
frequent.
Make sure that the water tank is
firmly attached to the steam
generator.
FEATURES
1. Dry/steam/vertical steam with pressurized boiler
2. Variable steam control function
3. Ceramic soleplate
4. On/off switch for iron and boiler
5. Ready and water alarm indicators
6. Boiler capacity: 1.6L(MAX)
7. Boiler pressure: 4.5 BAR
8. Steam rate: 90 gram/min at least
9. Iron : AC230V, 50Hz, 920W
10. Boiler: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Unit power: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. Water refilled during operation
13. LOCK & CARRY
14. Retractable cord system
- 13 -
FRANÇAIS
SINBO SSI 2885 FER A REPASSER A VAPEUR
GUIDE D’EMPLOI
DESCRIPTION DU PRODUIT
A. Indicateur de chauffage de fer à repasser, B. Poignée, C. Gâchette vapeur, D. Tuyau à vapeur
source, E. Réglage de la température, F. Base en fer, G. Stand de fer, H. Carry-lock, I. Réservoir
d’eau séparable, J. Enrouleur de câble, K. Bouton de rembobinage câble, L. Compartiment de
rangement de câble, L1. Câble à fiche, M. Panneau de commande, M-1. Indicateur de fer à
repassser sec, M-2. Indicateur de fin de l’eau, M-3. Indicateur qui montre que le vapeur est
prêt, M-4. Indicateur de l’appareil de chauffage d’eau, M-5. Bouton de commande de vapeur
M-6. Bouton marche/arrêt de puissance, M-7. Bouton de chauffage de chaudière, N. Couvercle
de rinçage anti-calc, N-1. Ailes de rinçage anti-Calc, O-1. Curseur Carry-lock, O-2. Levier de
déblocage du réservoir d’eau
INSTRUCTION DE SECURITE
Cher client, veuillez s’il vous plaît lire et respecter attentivement ces instructions avant d’utiliser
l’appareil et conservez les pour vous adresser plus tard.
Danger
* Ne touchez jamais avec les mains mouillées à la fiche et au socket de la ligne principale.
* Ne plongez jamais le fer à repasser et générateur de vapeur dans l’eau.
Avertissement
* Avant de connecter l’appareil vérifiez s’il est identique du voltage de la ligne principale locale
indiqué sur la plaque de sorte.
* N’utilisez pas l’appareil s’il y a un dommage visible à la fiche, au câble de la ligne principale,
au tuyau de source, ou à l’appareil lui-même ou si l’appareil est tombé par tere ou il y a de la
fuite.
* Ne laisez jamais l’appareil seul pendant qu’il fonctionne.
* Coupez la connexion de la fiche de socket avant de remplir d’eau dans le réservoir d’eau pour
le repassage à vapeur.
* Si le câble de la ligne principale, ou le tuyau de source sont endommagés, vous devez les faire
changer au centre de service relatif.
* L’appareil doit être utilisé étant placé sur une place plate, stable et resistible à la chaleur.
Soyez sûre que la surface sur laquelle vous avez placé la base du fer est stable.
* L’appareil n’a pas le but d’être utilisé par des personnes dont leurs capacités phyiques,
sensibilités ou mentales sont insuffisants (inclus les enfants) ou par d’autres qui n’ont pas la
connaissance et l’expérience relatifs à l’appareil sans que le contrôle et l’instruction relatifs
à l’appareil sont fournit par une personne responsable de la sécurité de ces personnes.
* Les enfants doivent être surveillés pour être sûre qu’ils ne jouent pas avec l’appreil.
* Evitez que le câble de la ligne principale et le tuyau de source rentrent en contact avec la base
du fer à repasser.
* Votre appareil dégage du vapeur qui peut causer des brûlures. Tenez votre fer à repasser
avec attention pendant l’utilisation de la fonction perpendiculaire à vapeur. Ne tenez jamais le
vapeur contre les gens et les animaux.
* S’ils sortent des gouttes d’eau chaude ou de vapeur de la partie inférieure du bouton du
- 14 -
couvercle de rinçage pendant que l’appareil se chauffe, déconnectez l’appareil et visez le bouton
du couvercle de rinçage. Si le vapeur continue de sortir pendant que l’appareil se chauffe,
déconnectez l’appareil et contactez avec le centre de service relatif.
* N’enlevez pas l’aile du couvercle de rinçage du générateur de vapeur pendant que le générateur
de vapeur est encore chaud ou sous la pression.
* Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans la maison.
UTILISATION DE L’APPAREIL
Remplissement de l’eau dans le réservoir d’eau détachable.
Soyez sûre qu’il y a d’eau suffisante dans le réservoir d’eau (Figure 2)
Note: Ne pas remplir de l’eau chaude, de parfume, du vinaigre, d’amidon, des solvants de chaux,
des auxiliaires de repassage à fer ou des autres matériaux chimiques dans le réservoir d’eau.
1. Retirez le réservoir d'eau détachable du générateur de vapeur (Figure 1)
Note: Séparez le réservoir d’eau et remplissez le à un moment quelconque pendant l’utilisation.
2. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau de robinet jusqu’au le signe MAX.
Note: Si l’eau est très dure dans votre région, nous vous recommandons d’ajouter de l’eau
distillée à la proportion égale.
3. Remettez le réservoir d’eau au générateur de vapeur (Figure 3)
4. Soyez sûre que le réservoir d’eau est attaché comme il faut au générateur de vapeur.
Note: Ne pas secouer ou bouger le générateur d’eau pendant que le réservoir d’eau est complet
autrement de l’eau peut couler à l’extérieur par le trou de remplissage.
Note: Remplissez le réservoir d’eau avant la première utilisation ou immédiatement quand
l’alarme de “pas d’eau” s’allume.
Indicateur d’alarme de pas d’eau
A peine que le réservoir d’eau est vide l’indicateur d’alarme de” pas d’eau” (M-2) va s’allumer
et le repassage à vapeur ne pourra pas possible.
1. Mettre l'interrupteur de puissance.
2. Retirez et remplissez le réservoir d'eau.
3. Remettez le réservoir d’eau au générateur de vapeur jusqu’il est en place, le fer à repasser
sera prêt pour utilisation à vapeur.
La fonction de repassage à sec
1. Placez le générateur de vapeur sur une surface fixe et plate par exemple comme la partie
dure d’une table ou d’une table à repasser
2. Insérez la fiche de la ligne principale dans le socket à tere de mur et poussez sur le bouton
de marche/arrêt pour fonctionner le générateur de vapeur, la fonction de repassage à sec va
normalement fonctionner, en même temps l’indicateur de repassage à sec (M-1) va s’ouvrir
et vous pouvez faire le repassage à sec après 2 minutes.
La fonction de chauffage de chaudière et le repassage à vapeur
1. Placez le générateur de vapeur sur une surface fixe et plate par exemple comme la partie
dure d’une table ou d’une table à repasser
2. Insérez la fiche de la ligne principale dans le socket à tere de mur et poussez sur le bouton
de marche/arrêt (Sur le panneau de commande) pour fonctionner le générateur de vapeur,
l’indicateur de “repasage à sec” va commencer à clignoter (M-1), poussez sur le bouton de
- 15 -
chauffage de chaudière pour passer au repassage à vapeur (M-7). (“le repassage à sec” qui
clignotait va s’arrêter), l’indicateur de chauffage de chaudière (M-4) va clignoter, cela montre
que le vapeur est prêt.
Note: Si vous voulez passer de “chauffage de chaudière” à “repassage à sec” repoussez sur
le bouton de “chauffage de chaudière”, puis l’indicateur de “chauffage de chaudière” et de
vapeur est prêt” vont s’éteindre. L’indicateur de “repassage à sec” va clignoter, le repassage
à sec sera prêt.
3. Rapprocher la situation de main de température à la position appropriée pour régler la
température de repassage nécessaire (Figure 4)
4. Ouvrez le bouton de puissance pour fixer sur le réglage de vapeur requis. Soyez sûre que le
réglage de vapeur est convenable pour la température de repassage élue (Figure 5)
5. Appuyez sur la gâchette de vapeur (C) et gardez appuyé pendant que vous faites le repassage
à vapeur (Figure 6)
Note: Vous pouvez mettre le fer à repasser chaud avec confiance sur l’espace de placement
de fer à repasser pendant le repassage. Ne laissez pas le fer à repasser sur l’espace de
placement de fer à repasser dont la surface est pourra être brûlée par la température.
6. Le repassage à vapeur perpendiculaire. (Figure 7)
* Accrochez la couverture des vêtements à un cintre et tirez les vêtements vers le bas avec une
main.
* Tenez le fer à repasser avec l’autre main à une position perpendiculaire et appuyez sur la
gâchette à vapeur pour repasser la couverture des vêtements.
* Pour éviter les plis touchez légèrement à la couverture avec la base du fer à repasser.
7. Remplissage de nouveau du réservoir d’eau
Quand la lampe de l’indicateur de “l’alarme de pas d’eau” est allumée, elle montre que le
réservoir d’eau est vide cella veut dire qu’il n’y a pas de vapeur.
1. Mettre l'interrupteur de puissance.
2. Retirez le réservoir d'eau en le tenant par la sève (à la partie devant le générateur de vapeur)
et remplissez le, faites attention à ne pas dépasser le niveau de MAX.
3. Remettez le réservoir d’eau au corps jusqu’il est en place.
STOCKAGE
* Tournez le pointeur de température à “min” quand votre opération est terminée et appuyez
sur le bouton de puissance après usage et enlevez le contrôle de la fiche de la ligne principale.
* Enlevez et videz le réservoir d’eau séparable.
* Enlevez le couvercle de rinçage de son corps quand il est froid en tournant légèrement le
couvercle de rinçage contre la direction de montre et puis ouvrez l’aile du couvercle de rinçage
vers contre la direction de montre par une pièce de monnaie de un Euro.
* Versez l’eau qui reste dans le lavabo (Figure 8).
Note: Vous devez rincer la chaudière après avoir l’utilisée un certain temps avec du vinaigre.
* Remplissez le vinaigre en un certain quantité (environ150ml) du couvercle de rinçage dans
la chaudière et vissez l’aile de rinçage fermement à la direction de montre par une pièce de
monnaie de un Euro.
* Secouez le générateur de vapeur par vos mains pour un certain temps et puis placez l’appareil
sur une place stable et lisse.
- 16 -
* Ouvrez l’aile de rinçage après 15-30 minutes etversez le vinaigre dans le lavabo.
* Mettez un peu d’eau dans la chaudière pour rincer quelques fois.
Note: Tournez l’aile de rinçage vers la direction de montre pour visser fermement par une pièce
de monnaie de un Euro et mettez en place le couvercle de rinçage après avoir vidé l’appareil
(Figure 9).
* Mettez la base du fer à repasser par terre et verrouillez le fer à repasser (Figure 10).
* Poussez le curseur carry-lock vers le générateur de vapeur pour verrouiller le fer à repasser
et fournissez que le générateur de vapeur soit froid (Figure 11).
(Glissez le curseur carry-lock vers la gauche pour que le fer à repasser soit séparé du générateur
de vapeur)
* Pour enrouler le câble de la ligne principale poussez sur l’enrouleur de câble.
* Accrochez le tuyau de source au support de dépôt de source.
* Maintenant vous pouvez facilement porter tous l’appareil par une main en tenant par la sève
du fer à repasser (Figure 12).
Note: Ne portez pas l’appareil en tenant par la sève de libération du réservoir d’eau.
ENVIRONNEMENT
Ne jettez pas l’appareil comme un ordure ménagère normal à la fin de sa vie, mais donnez à
un point de collection officiel pour recyclage. En faisant cela vous pouvez être asisté à la
protection de l’environnement. (Figure 13)
TROUVER ET ELIMINER LES PANNES
Cette partie donne la résumé des problèmes que vous pourrez rencontrer les plus avec l’appareil.
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème avec les informations ci-dessous, veuillez contacter
avec le Centre d’Entretien de Consommateur chez votre pays.
Problèmes
L’appareil ne
fonctionne pas
Raisons
Solutions
Il y a le problème de connexion
Contrôlez le câble de ligneprincipal,
la fiche et le socket de mur
L’appareil ne s’ouvre pas
Réglez le bouton de puissance
Il n’y a pas assez d’eau dans le
réservoir d’eau
Remplissez le réservoir d’eau avec
de l’eau.
L’indicateur de vapeur est prêt
reste ouvert
Le pointeur de contrôle de la
sortie de vapeur est réglé au
minimum
Augmentez la sortie de vapeur
(pointeur de contrôle sur le
panneau de commande.)
L’appareil ne produit
Le générateur de vapeur n’est
pas de vapeur
pas assez chaud pour produire
de vapeur
- 17 -
Des gouttes d’eau
viennent de la base
Quand vous continuez au
repassage à vapeur pendant que
vous faites de repassage à vapeur
et suivant une panne de courant
le vapeur qui est encore resté dans
le tuyau est froid et est concentré
à l’eau. Cette situation cause les
gouttes d’eau qui viennent de la
base de fer à repasser.
Cette situation est normale. Tenez
le fer à repasser sur un vêtement
ancien et appuyez sur le gâchette
de vapeur. Le vêtement absorbe les
gouttes. Après quelques secondes
du vapeur va sortir de la base au
lieu de l’eau.
Le poiteur de température esr
réglé à une température qui est
très faible pour le repassage à
vapeur.
Réglez à une température
convenable pour le repassage à
vapeur. (Les réglages de
température xx et MAX).
On voit des tâches
mouillées sur la
couverture pendant
le repassage.
La raison des tâches mouillées
qu’on voit sur la couverture suivant
le repassage à vapeur après un
certain temps est la concentration
du vapeur sur la table à repasser.
Repassez un certain temps sans
le vapeur pour sécher les tâches
mouillées. Si la partie inférieure
de la table à reasser est mouillée
séchez et nettoyez avec un chiffon
sec.
Un ou plusieurs substances Nettoyez la base du fer à repasser
chimiques qui se trouvent dans avec un chiffon mouillé
Des morceaux ou
des saletés viennent l’eau ont laissé des résidus aux
sorties de vapeur ou à la base de
de la base ou la
fer à repasser.
base est sale
Trop de chaux et de minéraux
Rincez très souvent le générateur
sont accumulés dans le
de vapeur.
générateur de vapeur
Le réservoir d’eau
est pleine avec de
l’eau mais
l’indicateur de “
“l’alarme de pas
d’eau” est tout le
temps ouvert
Le réservoir d’eau n’est pas
fixé proprement
- 18 -
Soyez sûre que le réservoir d’eau
est accroché étant bien serré au
générateur de vapeur.
LES SPECIFICATIONS
1. Repassage sec/à vapeur/perpendiculaire à vapeur avec la chaudière à pression.
2. La fonction variable de contrôle de vapeur
3. La base en céramique
4. La clé de marche/d’arrêt pour le fer et pour la chaudière
5. Les indicateurs de prêt et d’alarme d’eau
6. La capacité de chaudière: 1.6L(MAX)
7. La pression de chaudière: 4.5 BAR
8. La proportion de vapeur: 90 gramme/minute minimum
9. Le fer à repasser: AC230V, 50Hz, 920W
10. La chaudière: AC230V, 50Hz, 1380W
11. La puissance de l’appareil: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. La propriété de remplissage de nouveau d’eau pendant le fonctionnement
13. LA PROPRIETE DE VERROUILLAGE ET DE DEPLACEMENT
14. La propriété de système de câble rétractable
- 19 -
NEDERLANDS
SINBO SSI 2885 STOOMSTRIJKIJZER
GEBRUIKSAANWIJZING
DEFINITIE VAN HET PRODUCT
A. Boven verwarmingsindicator, B. Handvat, C. Stoomtrekker, D. Stoom bronbuis,
E. Temperatuurafstelling, F. Strijkijzer zool, G. Strijkijzerstand, H. Draagslot,I. Afscheidbare
watertank, J. Kabelomsingeler, K. Button om kabel terug te omsingelen, L1. Kabel met
stopcontact, M. Controlepaneel, M-1. Droge strijkijzer indicator, M-2. Indicator van dat er geen
water is, M-3. Indicator van dat de stoom klaar is, M-4. Waterverwarmer indicator, M-5. Stoom
controleknop, M-6. Energie aan/uitknop, M-7. Ketel verwarmingsbutton, N. Anti-kalk afspoeldeksel
N-1. Anti-kalk afspoelvleugel, O-1. Draagslot grendel, O-2. Watertank vrijlatingshandvat
VEILIGHEIDSVERORDENING
Geachte client, alstublieft voordat u dit apparaat gebruikt deze richtlijnen lezen en voorzichtig
naleven en bewaren om in de toekomst zich eraan te wenden.
Gevaar
* De Hoolfdlijn netsnoer en het stopcontact absoluut niet met natte handen aanraken.
* De strijkijzer of de stoomgenerator absoluut niet in water bedrukken.
Waarschuwing
* Voordat het apparaat is aangesloten controleert u of de plaatselijke hoofdlijnvoltage in
verhouding komt tot de voltage die vermeld is in de soortplaat.
* Als er een schade bevindt dat u kan zien in de stekker, hoofdlijnkabel, bronslang of in het
apparaat zelf of als het apparaat is laten vallen of lekt niet het apparaat gebruiken.
* Als het apparaat werkt dan absoluut niet alleen laten.
* Voordat u de watertank met water invult voor de stoomstrijkijzer verbreekt u de aansluiting
van de stekker met het stopcontact.
* Als de hoofdlijnkabel of de bronslang is beschadigd, moet u het laten vervangen door de
betreffende servicecentrum.
* Het apparaat moet gebruikt worden door deze te verplaatsen op een vlakke, vaste plaats en
op een plaats die bestendig is tegen de warmte. Als u de strijkijzer op een strijkijzer zool
verplaatst moet u er zeker zijn van dat de oppervlakte vast staat.
* Het apparaat moet niet gebruikt worden door de personen (inclusief de kinderen) die lichamelijke,
zinnelijke of geestelijke belemmeringen hebben of door de personen die geen kennis en ervaring
hebben met het apparaat en zonder toezicht en richtlijn over het gebruik van het apparaat door
de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze personen.
* De kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervan zeker te zijn dat zij niet met
het apparaat spelen.
* De hoofdlijnkabel en de bronslang niet laten aanraken met de vloerplaat van het strijkijzer.
* Uit uw apparaat komt een stoom die verbrandingen kan veroorzaken. Als u de verticale
stoomfunctie gebruikt houdt uw strijkijzer voorzichtig vast. De stoom absoluut niet richting de
mensen of dieren houden.
* Als er tijdens de verwarming van het apparaat uit de onderkant van de afspoeldeksel knop
stoom of warme water druppels eruit komen, het apparaat uitdoen en de afspoeldeksel knop
vastmaken. Als er tijdens de verwarming van het apparaat nog steeds stoom eruit komt, het
- 20 -
apparaat uitdoen en contact opnemen met het betreffende servicecentrum.
* Als de stoomgenerator nog steeds warm of onder druk is, de afspoeldeksel vleugel niet uit
de stoomgenerator halen.
* Dit apparaat is alleen om thuis te gebruiken.
HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT
Het vullen van het water in de afscheidbare watertank
U moet er zeker zijn van of er voldoende water is in de watertank (Figuur 2)
Notitie: In de watertank geen warme water, parfum, azijn, zetmeel, kalkoplosmiddelen,
strijkhelpers of andere chemische stoffen doen.
1. De afscheidbare watertank eruit halen van de stoomgenerator (Figuur 1)
Notitie: De watertank afscheiden en tijdens het gebruik in een een of andere moment invullen.
2. De watertank invullen met bronwater tot MAX aanwijzing.
Notitie: Als het water in uw gebied te hard is raden wij u aan deze te mengen met degene die
op gelijke verhouding is gedistilleerd.
3. De watertank terug zetten in de stoomgenerator (Figuur 3)
4. U moet er zeker zijn van of de watertank vaststaat in de stoomgenerator.
Notitie: Als de watertank vol is niet de stoomgenerator schudden of schokken, anders kan er
uit de invulgat water naar buiten druppelen.
Notitie: Voor het eerste gebruik en als er een alarm van “er is geen water” aangaat de watertank
vullen.
Alarmindicator van dat er geen water is
Als de watertank bijna leeg is zal de indicator van “dat er geen water is” (M-2) gaan branden
en zal het stoomstrijken niet mogelijk zijn.
1. De energieschakelaar uitdoen.
2. Watertank eruit halen en vullen.
3. Watertank terug zetten in stoomgenerator totdat het vastzit, de strijkijzer zal opnieuw klaar
zijn om het stoomstrijken te doen.
Droogstrijkfunctie
1. Voorbeeld zoals de harde gedeelte van een tafel of strijktafel de stoomgenerator op een vaste
en platte oppervlakte plaatsen.
2. Hoofdlijnstekker in het muurstopcontact met aarde doen en om de stoomgenerator aan te
doen drukt u op de aan/uitknop, droogstrijkfunctie zal in noormal aangaan en tegelijkertijd zal
het droogstrijken indicator (M-1) aangaan en na 2 minuten kunt u droogstrijken doen.
Ketel verwarm functie en stoomstrijken
1. Voorbeeld zoals de harde gedeelte van een tafel of strijktafel de stoomgenerator op een vaste
en platte oppervlakte plaatsen.
2. Hoofdlijnstekker in het muurstopcontact met aarde doen en om de stoomgenerator aan te
doen drukt u op de aan/uitknop (in het controlepaneel), zal de indicator van “droogstrijken” aan
en uitgaan (M-1), om over te gaan tot droogstrijken drukt u op de ketel verwarmingsknop (M7). (zal de aan en uitgaan van “droogstrijken” stoppen), zal de indicator van ketel verwarming
(M-4) aan en uitgaan. Na 2,5 minuten zal de indicator van dat de stoom klaar is (M-3) aan en
uitgaan, deze laat zien dat de stoom klaar is.
- 21 -
Notitie: Als u van “ketel verwarming” over wilt gaan naar droogstrijken, drukt u opnieuw op de
knop van “ketel verwarming”, later zal de indicator van “ketel verwarming” en de indicator van
“dat de stoom klaar is” uitgaan, de indicator van “droogstrijken” zal aangaan en zal het
droogstrijken klaar zijn.
3. Om de noodzakelijke strijkwarmte af te stellen de warmte aanwijzer op de geschikte stand
brengen. (Figuur 4)
4. De energieknop openen om op de gewenste stoomafstelling te brengen. U moet er zeker zijn
van of de stoomafstelling geschikt is voor de gekozen strijkwarmte (Figuur 5)
5. Drukken op de stoomtrekker (C) en houdt u het gedrukt tijdens stoomstrijken (Figuur 6)
Notitie: U kunt tijdens het strijken op de plaats waar u de strijkijzer kan laten de hete strijkijzer
met vertrouwen leggen. Op een oppervalkte die kan branden met de warmte geen warme
strijkijzer en strijkijzer laten op de plaats waar u de strijkijzer kan laten.
6. Verticale stoomstrijken. (Figuur 7)
* Een kleding bekleding op een kleding op de kapstok hangen en met één hand uw kleding
trekken.
* De strijkijzer met de andere hand verticaal houden en op de stoomtrekker drukken om de
kleding bekleding te strijken.
* Om de krimpels te verwijderen met de vloerplaat van de strijkijzer de bekleding zachtjes
aanraken.
7. Het opnieuw vullen van de watertank
Als de indicatorlamp brandt van ‘dat er geen water is’ betekent het dat er geen stoom is door
te laten zien dat de watertank leeg is.
1. De energieschakelaar uitdoen.
2. Door de handvat vast te houden de watertank eruit halen (aan de voorkant van de
stoomgenerator) en vullen. U moet goed opletten dat het niet over de MAX niveau gaat.
3. De tank terug plaatsen in haar structuur totdat het goed vastzit.
OPSLAG
* Als uw procedure is beeindigd de warmte aanwijzing op “min” brengen en na het gebruik
drukken op de energie knop en de hoofdlijnstekker controle eruit halen.
* De afscheidbare watertank eruit halen en leeg maken.
* De afspoeldeksel zachtjes draaien tegen de richting van de klok en nadat het is afgekoeld uit
de structuur halen en later met één Euro wisselgeld de vleugel van afspoeldeksel tegen de
richting van de klok openen.
* Het overgebleven water gieten in de wastafel (Figuur 8)
Notitie: Nadat u een tijdje met azijn hebt gebruikt moet u de ketel afspoelen.
* Uit de afspoeldeksel een beetje azijn (ongeveer 150ml) in de ketel vullen en met één Euro
wisselgeld de afspoelvleugel heel strak richting de klok vastdraaien.
* De stoomgenerator met uw handen een tijdje schudden en later het apparaat op een vaste
en platte plaats verplaatsen.
* Na 15-30 minuten de afspoelvleugel openen en de azijn in de wastafel gieten.
* Om een paar keer af te spoelen in de ketel een beetje water vullen.
Notitie: Om met één Euro wisselgeld heel strak vast te draaien de afspoelvleugel richting de
klok draaien en nadat u het apparaat leeg heeft gemaakt de afspoeldeksel op de plaats zetten
(Figuur 9)
- 22 -
* De zool van de strijkijzer op de grond zetten en de strijkijzer sluiten (Figuur 10)
* De grendel van draagslot schuiven naar de stoomgenerator om de strijkijzer te sluiten en
verzorgd u dat de stoomgenerator is afgekoeld (Figuur 11)
(Om de strijkijzer af te laten scheiden van de stoomgenerator de draagslot grendel naar links
schuiven)
* Om de hoofdlijnkabel terug te wikkelen drukt u op de kabel zwachtel.
* De bronslang in de bron opslag bracket doen.
* U kunt nu met één hand het hele apparaat makkelijk dragen door vast te houden aan de
handvat van de strijkijzer (Figuur 12)
Notitie: Het apparaat niet dragen door vast te houden aan de handvat van het vrij laten van
watertank.
MILIEU
Het apparaat moet niet in vuilnis gegooid worden aan het eind van de bruikbare levensduur,
maar moet voor terugtransformatie aan een officiele opslagpunt geven worden. Door dit te
doen zal u helpen aan de milieubescherming (Figuur 13)
STORING VINDEN VERWIJDEREN
Dit gedeelte geeft de detailste uittreksel waarbij u bij het apparaat kan voorkomen. Als u het
probleem niet kan oplossen met de hieronder vermelde gegevens, neemt u contact op met de
Gebruikers Verzorgcentrum in uw land.
Problemen
Het apparaat werkt
niet
Het apparaat
produceert geen
stoom
Uit de zoolplaat
komen
waterdruppels
Redenen
Oplossingen
Er is een probleem van
aansluiting
Hoofdlijnkabel, stekker en
muurstopcontact controleren.
Het apparaat gaat niet aan
Energieknop afstellen
Er is geen voldoende water in
watertank
Watertank met water vullen
De stoomgenerator is niet
voldoende warm om stoom te
produceren
De indicator van dat de stoom
klaar is blijft open
De controle aanwijzing van
stoom uitgang afstellen op
minimum.
De stoom uitgang verhogen (de
controle aanwijzing in de controle
paneel).
Tijdens het stoomstrijken en na
een verbreking als u doorgaat met
stoomstrijken zal de stoom die
nog steeds bevindt in de slang
koud zijn geworden en op water
geconcentreerd worden.
Deze situatie zal veroorzaken dat
waterdruppels komt uit de
zoolplaat.
Dit is normal. De strijkijzer op een
oude kleding houden en drukken op
de stoomtrekker. De kleding
absorbeerd de druppels. Na een
paar minuten zal het in plaats van
water uit de stoom zoolplaat komen.
- 23 -
De warmte aanwijzing is voor het Voor het stoomstrijken afstellen op
soomstrijken afgesteld op een een geschikte warmte (warmte
hele lage temperatuur.
afstellingen xx en MAX).
Tijdens het strijken
kunt u op de
bekleding natte
vlekken zien
Uit de zoolplaat
komt er een deel
of vuil of de
zoolplaat is vies
Nadat u een tijdje stoomstrijken
heeft gedaan is de reden van natte
vlekken op de bekleding dat de
stoom geconcentreerd is op de
tafel van strijkijzer.
Om de natte vlekken af te drogen
een tijdje zonder stoom strijken.
Als de onderkant van de staief van
de strijkijzer nat is afdrogen door
te vegen met een stukje droge
doekje.
Chemische stoffen die in water De zoolplaat met een vochtige
bevinden hebben prut gelaten aan doekje reinigen.
de stoom uitgangen of in de
zoolplaat.
Er is te veel kalk en mineraal in
stoomgenerator verzameld.
Watertank is vol met Watertank is niet netjes
water maar de
geplaatst.
indicator van “de
alarm van dat er
geen water is” is
altijd open
De stoomgenerator vaak
afspoelen.
U moet zeker zijn van of de
watertank heel strak aangesloten
is aan de stoomgenerator.
EIGENSCHAPPEN
1. Droge/stoom/verticale stoomstrijken met drukketel
2. Variabele stoom controlefunctie
3. Seramieke zoolplaat
4. Voor de strijkijzer en ketel een aan/uitschakelaar
5. Een kant en klare en water alarm indicators
6. Ketelcapaciteit: 1.6L(MAX)
7. Kezeldruk: 4.5 BAR
8. Stoomverhouding: 90 gram/min minimaal
9. Stijkijzer: AC230V, 50Hz, 920W
10. Ketel: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Energie van het apparaat: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. Tijdens de bewerking een eigenschap om opnieuw water te vullen
13. EIGENSCHAP OM TE SLUITEN EN TE DRAGEN
14. Kabelsysteem dat terug getrokken kan worden
- 24 -
DEUTSCH
SINBO SSI 2885 DAMPFBÜGELEISEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
A. Erhitzungsanzeige vom Bügeleisen, B. Griff, C. Dampfauslöser, D. Dampfversorgungsschlauch
E. Temperaturregler, F. Bügeleisenboden, G. Bügeleisenbasis, H. Verschluss zum Tragen I.
Abnehmbare Wasserbehälter, J. Aufroller für Kabeln, K. Rücklaufknopf für Kabel, L.
Bewahrungskulisse für das Kabel, L1. Kabel mit Stecker, M. Kontrolltafel, M-1. Anzeiger für
Trockenbügeln, M-2. Anzeiger für Wassermangel, M-3. Dampfbereitschaftsanzeige, M-4.
Anzeiger für Wassererhitzer, M-5. Dampfkontrollknopf, M-6. Ein/Aus- Taste, M-7.
Behältererhitzungsknopf, N. Spüldeckel für Anti-Kalk, N-1. Spülflügel für Anti-Kalk, O-1.
Schieber für Trageverschluss, O-2. Lösehebel für Wasserbehälter
SICHERHEITSANLEITUNG
Liebe Kunde/in, bitte diese Anleitung vor dem Benutzen dieses Gerätes lesen und befolgen und
aufbewahren zum späteren Nachsehen.
Gefahr
* An die Steckdose und Stecker von Hauptkabel niemals mit nassen Händen berühren.
* Das Bügeleisen bzw. die Dampferzeuger ist auf keinen Fall ins Wasser zu tauchen.
Vorsicht
* Vor dem Anschliessen des Gerätes vergewissern Sie sich sicher, dass die Spannung von
Hauptleitung mit dem Spannung auf dem Geräteschild übereinstimmt.
* Wenn an dem Stecker, an dem Hauptleitungskabel, am Versorgungsschlauch bzw. am Gerät
selbst ein sehbarer Defekt vorliegt oder das Gerät gefallen ist bzw. eine Leckage vorhanden
ist, das Benutzen vom Gerät ist untersagt.
* Während des Betriebs, lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
* Vor dem Wassereinfüllen in die Wasserbehälter des Dampfbügeleisens ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose ab.
* Wenn das Kabel von der Hauptleitung bzw. Versorgungsschlauch defekt ist, müssen Sie diese
am zuständigen Servicezentrum wechseln lassen.
* Beim Betrieb muss das Gerät auf einem ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche stehen.
Wenn Sie das Bügeleisen auf seinem Platz auflegen, stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen
auf einem stabilen Fläche steht.
* Das Gerät ist nicht geeignet zum Benutzen von den Personen, die mangelhafte physischen,
sensorischen bzw. geistige Kompetenz (Kinder inbegriffen) haben. Wenn das Gerät von den
Personen, die über das Gerät keine Kenntniss und erfahrung haben, benutzt werden müssen,
sollten die Überwachung von diesen Personen durch erfahrenen Personen gewährleistet
werden.
* Um sicherstellen zu können, dass die Kinder mit dem Gerät nicht spielen, müssen sie überwacht
werden.
* Sie müssen verhindern, dass das Kabel von Hauptleitung und Versorgungsschlauch den
Bodenplatte des Bügeleisens berühren.
* Aus dem Gerät kommt Dampf aus, der Verbrennungen verursachen kann. Halten Sie das
Bügeleisen beim Anwenden von Senkrechtdampffunktion sehr vorsichtig. Richten Sie den Dampf
- 25 -
niemals zu den Tieren bzw. den Menschen.
* Wenn beim Gerätewärmen, aus der Unterseite vom Spüldeckel Dampf oder heissen
Wassertropfen ausgeht, machen Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Knopf von Spüldeckel
an. Wenn beim Gerätewärmen weiter Dampf heraustritt, machen Sie das Gerät aus und setzen
Sie sich mit zuständigen Servicezentrum in Verbindung.
* Wenn die Dampferzeuger noch heiss ist oder unter Druck steht, ziehen Sie bitte den Spüldeckel
nicht von der Dampferzeuger aus.
* Dieses Gerät ist nur für häusliche Verwendungszwecke hergestellt.
BENUTZUNG VOM GERÄT
Wasserfüllen in den abnehmbaren Wasserbehälter
Stellen Sie sicher, dass im Wasserbehälter genug Wasser vorhanden ist (Abb. 2)
Hinweis: Füllen Sie in den Wasserbehälter kein Warmwasser, kein Duft, keine Essig, keine
Stärke, kein Kalklöser, kein Bügelnhilfsmittel bzw. keine andere Chemikalien.
1. Ziehen Sie den abnehmbaren Wasserbehälter des Dampferzeugers ab (Abb. 1)
Hinweis: Nehmen Sie den Wasserbehäter ab und bitte füllen Sie jederzeit während des Einsatzes.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter bis MAX- Marke mit Leitungswasser auf.
Hinweis: Wenn der ph-Wert vom Wasser in Ihrem Ort sehr hoch ist, dann empfiehlt sich gleiche
Menge destilliertes Wasser zu mischen.
3. Legen Sie den Wasserbehälter zürück in seinem Platz ein (Abb.3)
4. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter in der Dampferzeuger fest sitzt.
Hinweis: Wenn der Wasserbehälter voll ist, die Dampferzeuger nicht schütteln bzw. schwenken,
sonst kann das Wasser durch Einfüllöffnung ausfliessen.
Hinweis: Den Wasserbehälter einfüllen, vor dem ersten Benutzung und sofort nach dem Signal
"kein Wasser".
Signalanzeiger für Wassermangel
Wenn der Wasserbehälter beinahe leer ist, beleuchtet der Signalanzeiger "kein Wasser" (M2) und es ist nicht mehr möglich mit Dampf zu bügeln.
1. Den Netzschalter schliessen.
2. Nehmen Sie den Wasserbehälter aus und auffüllen.
3. Legen Sie den Wasserbehälter zürück in seinem Platz an der Dampferzeuger bis er fest sitzt,
ein, dann ist das Bügeleisen für Dampfbügeln wieder bereit.
Trockenbügeln- Funktion
1. Die Dampferzeuger auf einem stabilen und ebenen Platz aufstellen, wie ein Tisch oder
Bügelntisch.
2. Schliessen Sie den Stecker von Hauptleitung an geerdeten Wandsteckdose an und drücken
Sie Ein/Aus - Knopf ein, um die Dampferzeuger anzumachen, dann geht Trockenbügeln Funktion an und gleichzeitig leuchtet der Anzeiger für Trockenbügeln (M-1) an und nach 2
Minuten können Sie mit Trockenbügeln anfangen.
Behältererhitzung-Funktion und Dampfbügeln
1. Die Dampferzeuger auf einem stabilen und ebenen Platz aufstellen, wie ein Tisch oder
Bügelntisch.
2. Schliessen Sie den Stecker von Hauptleitung an geerdeten Wandsteckdose an und drücken
Sie Ein/Aus - Knopf ein, um die Dampferzeuger anzumachen, dann beginnt "Trockenbügeln"-
- 26 -
Anzeige zu blinken (M-1). Um Dampfbügeln zu übergehen, drücken Sie bitte
Behältererhitzungsknopf ein (M-7). (Blinken von "Trockenbügeln" geht zu Ende), dann fängt
Behältererhitzungsanzeige (M-4) zu blinken. Nach 2,5 Minuten fängt Anzeige von
Dampfbereitschaft (M-3) zu blinken, das weist auf die Dampfbereitschaft hin.
Hinweis: Wenn Sie von "Behältererhitzung" auf "Trockenbügeln" übergehen wollen, drücken
Sie wieder auf "Behältererhitzung"- Knopf und dann gehen "Behältererhitzung"-Anzeiger und
"Dampfbereitschaft"- Anzeiger aus und öffnet sich die "Trockenbügeln"- Anzeige und dann ist
das Trockenbügeln bereit.
3. Um nötige Temperatur zum Bügeln zu verstellen, bringen Sie Temperaturanzeiger auf
entsprechenden Stelle (Abb. 4)
4. Ein -Taste drücken um die gewünschte Dampfeinstellung zu bringen. Stellen Sie sicher, dass
die Dampfeinstellung für gewählte Bügelntemperatur die richtige ist (Abb. 5)
5. Drücken Sie Dampfauslöser (C) und während des Bügelns gedrückt halten (Abb.6)
Hinweis: Nun können Sie das Bügeleisen auf der Bügelnstelle mit Sicherheit legen. Auf einer
Stelle, wo Brandgefahr besteht, lassen Sie das Bügeleisen nicht liegen.
6. Senkrechte Dampfbügeln. (Abb. 7)
* Hängen Sie die Kleidungshülle auf ein Kleidungsbügel und mit einem Hand die Kleidungsware
ziehen.
* Mit anderem Hand das Bügeleisen senkrecht halten und drücken Sie den Dampfauslöser um
die Kleidungshülle zu bügeln.
* Um den Falten zu bügeln, berühren Sie die Kliedungshülle leicht mit dem Bodenplatte von
dem Bügeleisen.
7. Nachfüllen von Wasserbehälter
Wenn das Anzeigerlicht von "kein Wasser-Signal" erleuchtet, das bedeutet, dass der
Wasserbehälter leer und kein Dampf mehr vorhanden ist.
1. Den Netzschalter schliessen.
2. Halten Sie den Griff zu und ziehen Sie den Wasserbehälter aus (am Vorderseite von
Dampferzeuger) und füllen Sie den nach. Die Füllung darf nicht die MAX-Marke überschreiten.
3. Legen Sie den Behälter zürück in seinem Platz bis er fest sitzt, ein.
LAGERUNG
* Nach dem Ende der Arbeit, bringen Sie Temperaturzeiger auf "Min". Nach dem Benutzen den
Stromknopf drücken und Steckerkontroll von Hauptleitung abziehen.
* Ziehen Sie den abnehmbaren Wasserbehälter aus und entleeren Sie ihn.
* Nach dem er abgekühlt ist, drehen Sie den Spüldeckel entgegen dem Uhrzeigersinn und
ziehen Sie ihn aus seinem Körper. Und dann öffnen Sie den Flügel von Spüldeckel entgegen
dem Uhrzeigersinn mit 1 Euro-Münze.
* Giessen Sie das restliche Wasser ins Wascbecken aus (Abb. 8)
Hinweis: Nach der eine Weile mit Essig benutzen, müssen Sie den Behälter spülen.
* Füllen Sie ein kleine Menge Essig (etwa 150 ml) durch den Spüldeckel in den Behälter ein
und ziehen Sie den Spülflügel fest im Uhrzeigersinn mit 1 Euro-Münze an.
* Schütteln Sie die Dampferzeuger einige Minuten und dann legen Sie das Gerät auf einem
stabilen und ebenen Platz ein.
* Nach 15-30 Minuten öffnen Sie Spül-Flügel und schütteln Sie Essig ins Waschbecken aus.
* Um einige Male zu spülen, füllen Sie Wasser in den Behälter ein.
- 27 -
Hinweis: Um den Spül-Flügel mit 1 Euro-Münze fest anzuziehen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn
und nach dem Entleeren des Gerätes legen Sie den Spül-Flügel wieder zürück in seinem Platz
ein (Abb. 9)
* Legen Sie die Bodenplatte von auf dem Grund und schliessen Sie das Bügeleisen zu (Abb. 10)
* Um das Bügeleisen zu schliessen, führen Sie den Schieber für Trageverschluss in der
Dampferzeuger und lassen Sie die Dampferzeuger kühlen (Abb. 11)
(Um das Bügeleisen von der Dampferzeuger zu trennen, schwenken Sie den Schieber für
Trageverschluss nach links)
* Drücken Sie Kabelaufroller, um das Kabel von Hauptleitung aufzurollen.
* Stecken Sie die Versorgungsschlauch in die Halterung von Bewahrungskulisse ein.
* Nun können Sie das Bügeleisen durch das Halten von Bügelgriff leichter tragen(Abb. 12)
Hinweis: Das Gerät darf durch Halten am Lösehebel für Wasserbehälter nicht getragen werden.
UMGEBUNG
Das Gerät darf am Ende von Gebrauchsdauer als Hausmüll nicht beseitigt werden. Deswegen
es muss an einen offiziellen Sammelstelle für Wiederverwertung abgegeben werden. Somit
werden Sie zum Umweltschutz behilflich sein(Abb. 13)
FEHLERSUCHE UND BESEITIGUNG
Dieser Abschnitt bietet eine Zusammenfassung der häufigsten Probleme, die beim Gerät
auftreten können. Wenn Sie das Problem durch folgende Informationen nicht lösen können,
wenden Sie sich an Kunden-Service-Zentrum in Ihrem Land an.
Probleme
Gründe
Das Gerät läuft nicht
Verbindungsprobleme vorhanden Kontrollieren Sie die Hauptleitung,
deren Stecker und Wandsteckdose.
Lösungen
Das Gerät geht nicht an
Das Gerät erzeugt
keinen Dampf
Verstellen Sie Ein/Aus -Taste
Wassermangel im
Wasserbehälter
Füllen Sie den Wasserbehälter mit
Wasser auf
Dampfbereitschaftsanzeige bleibt
Die Dampferzeuger ist nicht
heiss genug zum Dampferzeugen offen
Erhöhen Sie Dampfausgang
Dampfkontrollzeiger ist auf
(Kontrollzeiger auf dem
Minimum eingestellt
Kontrolltafel).
Während des Dampfbügelns und
nach der Abbrechung weiter
gebügelt wird, bleibt in der
Wassertropfen
aus der Grundplatte Schlauch Dampf übrig und dieser
kühlt ab und dann wird er zum
Wasser kondensiert. Das führt im
späteren Zeitpunkt zu
Wassertropfen aus dem
Grundplatte.
- 28 -
Das ist normal. Richten Sie das
Bügeleisen auf zu einer alten
Kleidung und drücken Sie den
Dampfauslöser Das Kleid absorbiert
die Tropfen. Nach einigen Sekunden
würden aus dem Grundplatte
anstatt Wasser die Dämpfe
herauskommen.
Z u m D a m p f b ü g e l n i s t Stellen Sie für Dampfbügeln ein
Temperaturzeiger auf sehr g e e i g n e t e T e m p e r a t u r e i n
niedrige Temperatur eingestellt. (Temperatureinstellung xx bis MAX).
Während des
Bügelns sind auf
der Hülle
Wasserflecken zu
sehen
Der Grund der Wasserflecken auf
der Hülle ist die kondensierter
Dampf, der nach eine Weile
Dampfbügeln auf dem Bügeltisch
angehäuft ist.
Um die Wasserflecken zu
trocknen, bügeln Sie eine Weile
ohne Dampf. Wenn die Unterseite
von dem Bügeltisch nass ist,
wischen Sie die Stelle mit einem
trockenen Tuch ab.
W e g e n d e r S c h m u t z o d e r Wischen Sie die Grundplatte mit
Kommen von der
Chemikalien im Wasser werden einem sauberen Tuch ab
Grundplatte
in der Dampfausgänge bzw. in der
Schmutzpartikeln
Grundplatte Ablagerungen
bzw. Schmutz
entstanden
heraus oder
Grundplatte ist
In der Dampferzeuger werden
Spülen Sie die Dampferzeuger
schmutzig
viel zu viel Kalk und Mineralien
häufig
abgelagert
Der Wasserbehälter Wasserbehälter ist nicht richtig Stellen Sie sicher, dass der
ist voll mit Wasser
eingelegt
Wasserbehälter in der
aber "kein WasserDampferzeuger fest sitzt
Signal"- Anzeiger
ist immer an
EIGENSCHAFTEN
1. Mit Druckbehälter, trocken/dampf/senkrecht Dampfbügeln
2. Variable Dampfsteuerfunktion
3. Keramik-Grundplatte
4. Aus/Ein-Knopf für Bügel und Behälter
5. Bereit und Wasseralarmanzeigen
6. Behälterkapazität: 1.6L(MAX.)
7. Behälterdruck: 4.5 bar
8. Dampfverhältnis: 90 gr/min. minimum
9. Bügel: AC230V, 50Hz, 920W
10. Behälter: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Gerätleistung: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. Während des Betriebes Wiederbefüllungsfunktion
13. ZUSCHLIESS- UND TRAGEEIGENSCHAFTEN
14. Aufrollbares Kabelsystem
- 29 -
ESPANOL
SINBO SSI 2885 PLANCHA CON VAPOR
MANUAL DEL USO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
A. Indicador para calentar la plancha, B. Mango, C. Gatillo para el vapor, D. Manguera para
el fuente del vapor, E. Ajuste de la temperatura, F. Base de la Plancha, G. Estand de la Plancha
H. Cerradura para transportar, I. El depósito separable de agua, J. Enrollador del cable, K. El
botón para enrollar el cable, L. Compartimento para almacenamiento del cable, L1. Cable con
ficha, M. Tabla del Control, M-1. Indicador de la plancha seca, M-2. Indicador para no hay agua
M-3. Indicador para que el vapor es lista, M-4. Indicador para el calentador de agua ,M-5. Botón
para el control del vapor, M-6. Botón para funcionar/apagar la energía, M-7. Botón para calentar
la caldera, N. Tapa para aclarar calc en contra, N-1. La parte para aclarar calc en contra
O-1. Cerrojo de la cerradura para transportar, O-2. Botón para relajar el mango de agua
INSTRUCCIONES DE LA SEGURIDAD
Estimado/a cliente, por favor leer estas instrucciones con cuidado y conservarlas para consultar
en el futuro.
Peligro
* Definitivamente no tocar con manos mojados al enchufe de la línea principal y la entrada.
* Definitivamente no sumergir la plancha o el generador del vapor en agua.
Aviso
* Antés de enchufar el aparato, controlar el voltaje de la línea local principal es igual al que
es expresado sobre la placa del tipo.
* En caso de ser encontrado un daño claro en la ficha, en el enchufe, en el cable de la energía,
en la manguera de fuente o en el aparato mismo ú del aparato es caído ú el aparato hace gotee
no usar el aparato.
* Definitivamente no dejar el aparato sin vigilancia durante es funcionado.
* Cortar la conección de la ficha con el tanque de agua antés de llenar agua a la plancha con
vapor.
* En caso de ser dañado el cable de la línea principal o la manguera, será necesaria llevándola
al centro para el servicio técnico relacionado para recambiar.
* El aparato debe ser usado colocándose sobre un lugar plano, fijo y resistente ante el calor.
Estar seguro que el superficie colocado sea fijo al colocarse la plancha sobre la base de la
plancha.
* Este aparato no se debe usar por personas con capacidad menor física, percepcional o mental
(incluso también los niños) o personas falta de conocimiento y experiencia sin dar información
sobre su uso porla persona responsable de la seguridad de dichas personas sin vigilancia.
* Los niños deben ser vigilados para que este seguro de los niños no jugaran con el aparato.
* No permitir que el cable de la energía de la línea principal y la manguera de la fuente no se
toquen con la placa de la base de la plancha.
* Nuestro aparato pulveriza vapor que podrá causar quemas. Coger su aparato con cuidado al
usar la función vertical del vapor. No orientar el vapor definitivamente hacia los humanos o
animales.
* En caso de salir vapor o goteos de agua caliente por la parte inferior del botón para aclarar
- 30 -
al ser calentado el aparato, apagar el aparato, y apretar el botón para la tapa de aclarar. Al ser
calentado el aparato, en caso de continuar a salir el vapor, apagar el aparato y tener en contacto
con el centro técnico correspondiente.
* No quitar la parte de la tapa para aclarar del generador para el vapor mientrás el generador
del vapor es caliente o está bajo presión.
* Este aparato tiene objetivo para uso doméstico solamente.
USO DEL APARATO
Llena de la agua en el tanque de agua
Estar seguro que el tanque de agua contenía suficiente agua (Figura 2)
Nota: No poner agua caliente, perfume, vinagre, en el tanque de agua, almidón, disolvente de
cal, asistentes de planchar ú otras sustancias químicas.
1. Quitar el tanque separable de agua del generador de vapor (Figura 1)
Nota: Separar el tanque de agua y llenar en cualquier momento durante el uso.
2. Llenar el tanque de agua con agua del grifo hasta la marca MAX.
Nota: Les recomendamos que se mezclará con agua en proporciones iguales en caso de ser
muy fuerte agua de su zona.
3. Poner el tanque de agua en el generador del vapor otra vez (Figura 3)
4. Estar seguro que el tanque del depósito es fijado bien al generador del vapor.
Nota: No agitar o temblar el generador del vapor al ser llenado el tanque de agua, en caso
contrario se puede echar agua fuera del agujero para llenar.
Nota: Antés del primer uso y al ser funcionado el alarma de “no se encuentra agua” llenar el
tanque de agua.
Indicador para el alarma de no se encuentra agua
Al ser vacíado casi el tanque de agua, se encenderá el indicador “alarma de no se encuentra
agua” (M2) y no será posible planchar vaporizado.
1. Apagar el interruptor de la energía.
2. Quitar el tanque de agua y llenarlo.
3. Poner el generador del vapor al generador del vapor hasta que se fije en su lugar, la plancha
estará listo otra vez para hacer plancha con vapor.
Función de planchar seco
1. Por ejemplo colocar en un superficie fijo y plano como en una mesa o en la parte duro de la
mesa para planchar.
2. Enchufar la ficha de la línea principal en un enchufe conectado con una tierra de la pared y
para funcionar el generador del vapor pulsar al botón para funcionar/apagar, se funcionará la
función para planchar seco normalmente, al mismo tiempo también es indicador para planchar
seco (M-1) se funcionará y usted puede planchar seco después de 2 minutos.
Función del calentamiento de la caldera y planchar con vapor
1. Colocar sobre un superficie fijo y plano el generador del vapor como parte duro de la mesa
para planchar o mesa.
2. Enchufar la ficha de la línea principal conectado con tierra y pulsar al botón para
funcionar/apagar (al panel del control), ‘el indicador para secar seco” iniciará a encender y
apagar (M-1), para pasar a planchar con vapor, pulsar al botón para calentar la caldera (M-7).
- 31 -
( ‘encendimiento y apago de planchar seco” se parará), indicador para calentar la caldera (M4) empezará a encender/apagar. Después de 2.5 minutos se encenderá y apagará el indicador
de que el vapor sea listo (M-3), muestra que listo.
Nota: Pulsar al botón “calentamiento de la caldera” otra vez en caso de ser deseado pasar a
planchar seco del “calentamiento de la caldera”, después se apagará el indicador de
“calentamiento de la caldera” y el indicador “de que el vapor sea listo”. Se funcionará el indicador
de “planchar seco”, será listo planchar seco.
3. Para ajustar la temperatura necesaria para planchar, ajustar la parte de la temperatura en
la situación conveniente (Figura 4)
4. Funcionar el botón de la energía para ajustar en el ajuste del vapor. Estar seguro que el
ajuste del vapor es conveniente para la temperatura seleccionada para planchar (Figura 5)
5. Pulsar al botón de gatillo del vapor (C) y al planchar con vapor coger pulsado (Figura 6)
Nota: Usted puede poner la plancha caliente con seguridad durante la plancha al campo para
dejar la plancha. No dejar la plancha caliente y la plancha en el campo para dejar la plancha
sobre un superficie que se podrá quemar con el calor.
6. Planchar con vapor vertical. (Figura 7)
* Colgar la cubierta sobre un vestido en un colgador e tirar el vestido con una mano.
* Coger la plancha con otra mano en la posición vertical y para planchar la cubierta pulsar a
al gatillo del vapor.
* Para eliminar las arrugas tocar un poco a la cubierta con placa de la base.
7. Llenar otra vez el tanque de agua
Al ser encendido la luz indicadora 'alarma para no se encuentra agua" se significa que no se
encuentra vapor mostrándose que el tanque de agua está vacío.
1. Apagar el interruptor de la energía.
2. Quitar el tanque de agua cogiendo del mango (en la parte delantera del generador del vapor)
y llenar, Tener cuidado para no exceder el nivel de MÁX.
3. Colocar el tanque hasta que se fije en su lugar.
ALMACENAMIENTO
* Al terminarse su proceso, ajustar el indicador para la temperatura hacia “min” y pulsar al
botón después de usar y desenchufar la línea principal.
* Quitar y vaciar el tanque separable de agua.
* Quitar del cuerpo después de ser enfriado la tapa de aclarar girándo un poco al contrario del
reloj. Y abrir en la dirección contraria del reloj la parte de la tapa para aclarar con una moneda
de 1 Euro. Echar la agua restante al lavabo (Figura 8)
Nota: Después de usar un poco con vinagre, usted debe aclarar la caldera.
* Llenar una cantidad de vinagre por la tapa de aclarar en la caldera (aproximadamente 150
mls) y apretar la parte de aclarar con moneda de un Euro.
* Temblar el generador del vapor por un tiempo con sus manos y después colocar el aparato
sobre un lugar fijo y plano.
* Abrir la parte de la aclarar después de 15-30 minutos y echar el vinagre al lavabo.
* Poner un poco de agua en la caldera para aclarar unas veces.
Nota: Para apretar con una moneda de un euro girar la parte de aclarar hacia la dirección del
reloj y fijar la tapa para aclarar después de vaciar el aparato (Figura 9)
* Poner la base de la plancha sobre la base y cerrar la plancha (Figura 10)
- 32 -
* Coger el cerrojo de la cerradura de transportar hacia al generador del vapor para cerrar la
plancha y adquirir que el generador del vapor que se enfríe (Figura 11)
(Deslizar hacia la izquierda el cerrojo de la cerradura de transportar para que la plancha se
separe del generador del vapor.)
* Pulsar al enrollo del cable de la energía para el cable de la línea principal.
* Fijar la manguera de la energía al puerto del almacenamiento.
* Usted puede transportar fácilmente por coger todo el aparato con una man (Figura 12)
Nota: No transportar el aparato cogiendo el mango para dejar libre el tanque.
MEDIOAMBIENTE
No tirar el Aparato como residuo normal doméstico, pero entregarlo un punto para ecoger al
reciclo. Usted ayudará para proteger hiciéndo éso (Figura 13)
DESCUBRIR LAS AVER‹AS Y ELIMINARLAS
Esta parte da el resumen de los problemas más frecuentes que usted puede encontrarse
relacionado con el aparato. En caso de no resolver el problema con los datos siguientes, Tener
en contacto con el Centro del Mantenimiento para los Consumidores en su país en su país.
Problemas
El Aparato no
funciona
Causas
Resoluciones
Tiene problema de conección
Controlar el cable de la línea
principal, la ficha y el enchufe
de la pared..
Ajustar el botón de la energía
El aparato no funciona
El aparato no
produce vapor
Salen goteos de
agua de la placa
de la base
No se encuentra agua en el
tanque de agua
Llenar el tanque de agua con agua
El generador del vapor no es
caliente suficiente para producir
vapor
El indicador para el control del
vapor es ajustado al mínimo
El indicador del vapor queda
funcionado
Al hacerme planchar vaporizado
y después del corte eléctrico al
continuarse planchar vaporizado
el vapor actualmente contenía la
manguera ha sido enfríado y
densificado al agua. Esta situación
causa que se salgan goteos de
agua de la placa de la base.
Éso es normal. Poner la plancha
sobre un vestido viejo y pulsar al
gatillo del vapor. El vestido absorbe
los goteos. Después de unos
segundos saldrá vapor en lugar de
agua de la placa de base.
Aumentar la salida del vapor
(‹ndicador del control sobre el
panel del control).
El indicador de la temperaturaes Ajustar a una temperatura
ajustado a una temperatura muy conveniente para planchar
vaporizado (sajustes de la
baja para planchar vaporizado
temperatura entre xx y MÁX).
- 33 -
Se aparecen
manchas mojadas
sobre la cubierta
durante planchar
La placa de la base
está sucia o sale
piezas de la misma
El tanque de agua
es lleno pero
siempre el indicador
del “alarma que no
se encuentra agua”
siempre es
funcionado
Después de planchar vaporizado
por un tiempo, la causa de las
manchas mojadas sobre la
cubierta sea que el vapor
densificado sobre la mesa para
planchar.
Las sustancias químicas o una
sustancia química contenía la agua
habían dejado residuo en las
salidas de agua o en la placa de
la base
Mucha cantidad de cal y
minerales se han acumulado
dentro del generador del vapor
El tanque de agua no es
colocado bien
Planchar por un tiempo sin vapor
para secar las manchas mojadas.
En caso de ser mojada la parte
inferior de la mesa para planchar,
limpiarla por una tela y secar.
Limpiar la placa de la base con
una tela mojada
Aclarar el generador del vapor
con frecuencia
Estar seguro que el tanque de
agua es fijado bien en el
generador del vapor
CARACTERISTICAS
1. Planchar vaporizado/seco/con vapor vertical
2. Función del control para el vapor variado
3. Placa de base de cerámico
4. Interruptor para funcionar/apagar para la plancha y caldera
5. Indicadores de que sea listo y alarma de agua
6. Capacidad de la caldera: 1.6Lts(MÁX)
7. Presión de la Caldera: 4.5 BAR
8. Proporción del Vapor: 90 gramos/min mínimo
9. Plancha: AC230V, 50Hz, 920W
10. Caldera: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Energía del aparato: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. Característica de llenar agua otra vez durante el funcionamiento
13. CARACTERÍSTICA DE ENCERRAR Y TRANSPORTAR
14. Sistema para el cable retirable
- 34 -
No: 1-2885-02012014
- 40 -
- 41 -
1-2885-02012014
- 47 -
- 48 -
HRVATSKI
ˇ ALO
SINBO SSI 2885 PARNO GLAC
UPUTE ZA UPORABU
OPIS APARATA
A. Indikator temperature glaˇcala, B. Ruˇcka, C. Prekidaˇc pare, D. Crijevo pare, E. Podeˇsivaˇc
temperature, F. Baza glaˇcala, G. Stalak glaˇcala, H. Blokada za noˇsenje, I. Spremnik vode na
podeˇsavanje, J. Namotaj za kabel, K. Prekidaˇ
c namotaja kabela, L. Spremnik za kabel, L1. Kabel
sa utikaˇcem, M. Kontrolna ploˇca, M-1. Indikator suhog glaˇcanja, M-2. Indikator o nestanku vode
M-3. Indikator o spremsnoti pare, M-4. Indikator grijaˇca vode, M-5. Kontrolna tipka pare, M6. Prekidaˇc za ukljuˇcenje/iskljuˇcenja napona, M-7. Prekidaˇc za grijanje spremnika, N. Poklopac
anti-calc za ispiranje, N-1. Krilce anti-calc za ispiranje, O-1. Klizaˇc za blokadu prilikom noˇsenja
O-2. Poluga za oslobad¯enje spremnika za vodu
SIGURNOSNE UPUTE
Poˇstovani kup´ce, molimo Vas da prije uporabe ovog proizvoda detaljno i paˇzljivo proˇcitate ove
upute o uporabi i broˇsuru ˇcuvati radi ponovnih potreba u budu´cnosti.
Opasnost
* U niukojem sluˇcaju utikaˇc i dijelovi utikaˇca se nesmeju diratu mokrim rukama.
* U niukojem sluˇcaju glaˇcalo i parnu postavu ne potapati u vodi.
Upozorenje
* Prije ukljuˇcenja aparata provjerite dali napon koji koristite odgovara vrijednostima napona
naznaˇcenih na aparatu.
* U sluˇcaju da su na utikaˇcu, na naponskom kabelu, na crijevu za paru ili na samom aparatu
vidljiva oˇste´cenja ili u sluˇcaju da je aparat pao ili kada aparat curi on se u niukojem sluˇcaju
nesmje koristiti.
* Tijekom rada aparata on se nesmje ostavljati bez bilo kakvog nadzora.
* Za parno glaˇcanje, prije punjenja spremnika za vodu obavezno iskljuˇciti utikaˇc aparata iz
utiˇcnice.
* U sluˇcaju kada je glavni naponski kabel ili crijevo za paru oˇste´ceno treba se novim zamjeniti
od strane ovlaˇstenog servisa.
* Tijekom koriˇstenja, aparat treba postaviti na ravnom, stabilnom i mjesto otporno na temperaturi.
Nakon stavljanja glaˇcala na bazi budite uvjereni da ste izvrˇsili stabilno postavljanje.
* Aparat nije namjenjen za koriˇstenje od strane osoba sa mentalnim i fizikˇcim nedostacima
(ukljuˇcuju´
ci i djecu) ili lica koja nemaju dovoljno iskustvo i znanje u sluˇcaju kada pored njih nisu
osobe koja su odgovorna za njihovu sigurnost i koja mogu da pruˇze podrˇsku i znanje za uporabu.
* Kako bi ste bili sigurni da se djeca ne igraju aparatom oni moraju biti pod Vaˇs nadzor.
* Nesmjete dozvoliti dodir glavnog naponskog kabela i parnog crijeva sa bazom ili ploˇcom
glaˇcala.
* Aparat proizvodi paru koja moˇze prouzrokovati opekotine. Tijekom koriˇstenja funkcije vertikalne
pozicije pare budite paˇzljivi. U niukojem sluˇ
caju para se nesmje usmjeravati ljudima i ˇzivotinjama.
* U tjeku ugrijavanja aparata ispod poklopca tipke za ispiranje do´
ce do pojave pare ili kapi tople
vode potrebno je iskljuˇciti aparat zatim pritegnuti tipku na poklopcu. U sluˇcaju da tijekom
ugrejavanja aparata dod¯e do ponovne pojave pare i kapi iskljuˇcite aparat i stupite u kontakt sa
ovlaˇstenim servisom.
- 49 -
* Dok je generator pare vru´
c ili je pod tlakom nesmje se skidati krilce sa poklopca za ispiranje
na generatoru za paru.
* Aparat je namjenjen samo za koriˇstenje u ku´canstvu.
ˇ TENEJ APARATA
KORIS
Punjenje spremnika za vodu na odvajanje
Budite uvjereni da je spremnik za vodu napunjen u dovoljnoj koliˇcini sa vodom (Prikaz 2)
Napomena: U spremnik za vodu se nesmje stavljati topla voda, parfem, ocat, skrob, sredstva
za skidanje kamenca, pomo´cna sredstva za glaˇcanje ili drugi kemijski elementi.
1. Sa parnog generatora izvadite spremnik za vodu koji se odvaja. (Prikaz 1)
Napomena: Odvojite spremnik za vodu i u bilo koje vrijeme tijekom koriˇstenja napunite isti.
2. Spremnik za vodu napuniti s vodom iz slavina do oznake MAX.
Napomena: U sluˇcaju da je u Vaˇsoj regiji voda visoke tvrdo´ce preporuˇcujemo njeno mjeˇsanje
s destiliranom vodom.
3. Spremnik za vodu ponovo postavite na parnom generatoru. (Prikaz 3)
4. Budite uvjereni da je spremnik za vodu pravilno postavljen na parnom generatoru.
Napomena: Dok je spremnik za vodu pun on se nesmje tresti ili luhati jer u suprotnom sa rupice
za punjenje moˇze do´ci do izlivanja vode.
Napomena: Prilikom prvog koriˇstenja i u sljuˇcaju aktiviranja indikatora “alarma o nestanku
vode” potrebno je spremnik napuniti vodom.
Indikator alarma o nestanku vode
U sluˇcaju nestanka vode u spremniku aktivira´ce se indikator “alarma o nestanku vode” (M-2),
u ovom sluˇcaju ne´ce biti mogu´ce glaˇcanje na paru.
1. Iskljuˇcite prekidaˇc napajanja.
2. Izvadite spremnik i isti napunite vodom.
3. Spremnik za vodu ponovo postavite na parnom generatoru, glaˇcalo ´ce ponovo biti spremno
za glaˇcanje na paru.
Funkcija suhog glaˇcanja
1. Parni generator u pravilnom poloˇzaju postaviti na jednom stolu ili ˇcvrstoj, ravnoj povrˇsini na
dasci za glaˇcanje.
2. Glavni naponski kabel, pomo´
cu utikaˇca prikljuˇciti na utiˇcnicu sa uzemljenjem i zatim pritisnuti
prekidaˇc ukljuˇci/iskljuˇci, do´ci do aktiviranja funkcije suhog glaˇcanja, istovrijemeno upali´ce se
indikator za suho glaˇcanje (M-1), nakon 2 minute moˇzete poˇceti s suhim glaˇcanjem.
Funkcija ugrijavanja postaje i parno glaˇcanje
1. Parni generator u pravilnom poloˇzaju postaviti na jednom stolu ili ˇcvrstoj, ravnoj povrˇsini na
dasci za glaˇcanje.
2. Glavni naponski kabel pomo´cu utikaˇca prikljuˇciti na utiˇcnicu zatim za aktiviranje parnog
generatora pritisnuti (na kontrolnoj ploˇci) prekidaˇc ukljuˇci/iskljuˇci, zatrepjeri´ce indikator za
“suho glaˇ
canje”(M-1), za parno glaˇ
canje pritisnite prekidaˇ
c za ugrijavanje postaje (M-7), (ugasi´
ce
se indikator za suho glaˇcanje), zatrepjeri´ce indikator za ugrijavanje postaje (M-4), nakon 2,5
minute zatrepjeri´ce indikator o spremnosti pare (M-3), ˇsto znaˇci da je para spremna.
Napomena: U sluˇ
caju da sa “ugrijavanje postaje” ˇzelite pre´
ci na “suho glaˇ
canje” ponovo pritisnite
prekidaˇc za “ugrijavanje postaje” nakon ˇcega ´ce do´ci do gaˇsenja indikatora o “ugrijavanju
- 50 -
postaje” i “spremnosti pare” i ukljuˇci´ce se indikator za “suho glaˇcanje”, ˇsto zanˇci da moˇzete
poˇceti sa suhim glaˇcanjem.
3. Za podeˇsavanja ˇzeljene temperature glaˇcanja termostat temperature postaviti u ˇzeljenom
poloˇzaju. (Prikaz 4)
4. Za podeˇsavanje ˇzeljene pare prekidaˇ
c napona postavite u ukljuˇ
cenom poloˇzaju. Budite uvjereni
da je para podeˇsena na odred¯enu temperaturu za glaˇcanje. (Prikaz 5)
5. Pritisnite prekidaˇ
c za paru (C) i tijkom glaˇ
canja na paru prekidaˇ
c drzite u pritisnutom poloˇzaju.
(Prikaz 6)
Napomena: Tijekom glaˇcanja vru´ce glaˇcalo bezbjedno moˇzete postaviti na mjestu na postaju
za glaˇcalo. Glaˇcalo nesmje se ostavlati na povrˇsini koja nije otporna na visoku temperaturu.
6. Vertikalno parno glaˇcanje. (Prikaz 7)
* Pokrivku odje´ce objesite na vjeˇsalicu, zatim jednom rukom povucite odje´cu.
* Drugom rukom u vertikalnom poloˇzaju drˇzite glaˇcalo i pritiskom na prekidaˇc za paru izvrˇsite
glaˇcanje pokrivke odje´ce.
* Za glaˇcanje izguˇzvanih povrˇsina odje´ce omogu´cite lagani dodir baze glaˇcala sa pokrivkom
odje´ce.
7. Ponovno punjenje spremnika za vodu
Ukljuˇcenje indikatora “alarma o nestanku vode” podrazumjeva da je spremnik prazan i da je
nestala para.
1. Iskljuˇcite prekidaˇc napona.
2. Pomo´cu drˇske izvadite spremnik za vodu (sa prednje strane parnog generatora) zatim
spremnik napunite vodom. Budite paˇzljivi da koliˇcina vode ne pred¯e oznaku MAX.
3. Spremnik za vodu ponovo postavite na svom mjestu.
SPREMANJE
* Nakon zavrˇ
setka glaˇ
canja termostat postavite u poloˇzaju “MIN”, prekidaˇ
c postavite u iskljuˇ
cenom
poloˇzaju zatim iskljuˇciti utikaˇc iz utiˇcnice.
* Spremnik za vodu izvaditi sa svog mjesta i isprazniti perostalu vodu.
* Poklopac za ispiranje laganim pokretom okrenuti u smjeru kretanja kazaljki na satu saˇcekajte
njegovo ohlad¯enje isti izvadite sa njegovog tijela zatim metalnom monetom otvorite poklopac
krilca za ispiranje.
* Preostalu vodu ispraznite. (Prikaz 8)
Napomena: Nakon izvesnog vrijemena uporabe ocata spremnik za vodu trebate isprati.
* Sa poklopca za ispiranje u spremnik za vodu dodajte odred¯enu koliˇcinu ocata (150 ml) zatim
sa metalnom monetom u smjeru kretanja kazeljke na satu zatvorite krilce za ispiranje.
* Jedno vrijeme svojim rukama promo´
ckajte parni generator zatim aparat ostavite na stabilnoj
i ravnoj povrˇsini.
* Nakon 15-30 minuta otvorite krilce za ispiranje i ispraznite ocat sa spremnika.
* Radi viˇse brojnog ispiranja spremnik napuniti odred¯enom koliˇcinom vode.
Napomena: Radi dobrog priˇcvrˇs´cavanja krilca za ispiranje pomo´cu metalne monete izvrˇsite
okretanje krilca u smjeru kretanja kazalki na satu, nakon ispraˇznjenja spremnika poklopac za
ispiranja postavite na svom mjestu. (Prikaz 9)
* Bazu glaˇcala stavite na pod zatim na njemu prikluˇcite glaˇcalo. (Prikaz 10)
* Radi prikljuˇ
cenja kliza´
ca za prenoˇsenja istu uvucite na parni generator zatim saˇ
cekajte njegovo
ohlad¯enje. (Prikaz 11)
- 51 -
(Za odvajanje parnog generatora glaˇcala kliza´
c za blokadu prilikom noˇsenja pokrenite u ljevo).
* Za uvla´cenje glavnog naponskog kabela pritisnite prekidaˇc za namotaj.
* Parno crijevo postavite na nosa´cu za skladiˇstenje.
* Nakon toga lako´
com, pomo´
cu ruˇ
cke s jednom rukom kopmpletan aparat moˇzete nositi. (Prikaz
12)
Napomena: Aparat se nesmje nositi pomu´cu poluge za osolobad¯anja spremnika za vodu.
ˇ
OKOLIS
Stari aparat se nesmje odlagati zajedno sa normalnim ku´cnim sme´cem, isti predajte centru
koji se bavi prikupljanjem otpodaka namjenjeni za reciklaˇzu. Ovaj Vaˇs postupak pridonje´ce
oˇcuvanju okoliˇsa. (Prikaz 13)
ˇ AVANJE PROBLEME U SLUC
ˇ AJU KVARA
RIJES
U ovom dijelu dajemo saˇzeta rijeˇsenja u sluˇ
caju pojava problema. U sluˇ
caju da problem nemoˇzete
rijeˇsiti zahvaljuju´ci dolje datih rijeˇsenja kontaktirajte Centar za Odrˇzavanje aparata u Vaˇsoj
zemlji.
Problemi
Aparat neradi
Aparat ne proizvodi
paru
Sa ploˇce na bazi
pojavljuju se
vodene kapi
Razlozi
Rijeˇsenja
Problem prikljuˇcenja.
Provjerite glavni naponski kabel,
utikaˇc ili utiˇcnicu.
Aparat se ne ukljuˇcuje.
Podesite prekidaˇc napona
U spremniku nema dovoljno vode. Spremnik napunite vodom.
Za proizvodnju pare parni
generator nije dovoljno ugrijan.
Indikator spremnosti pare je u
ukljuˇcenom poloˇzaju.
Pakzatelj izlaska pare nalazi se
u minimalnom poloˇzaju.
Poveˇcajte izlazak pare (pokazatelj
na konrolnoj ploˇci).
Tijekom parnog glaˇ
canja u sluˇ
caju
kada je doˇs lo do prestanka
glaˇcanja u crijevu za paru do´
ci c´e
do hlad¯enja pare i njene
kondezacije. To je i povod da na
ploˇci baze dod¯e do pojave vodenih
kapi.
Pokazatelj temperature podeˇsen
je na niskoj temperaturi za
glaˇcanje na paru.
Ovo je normalna pojava. Glaˇcalo
staviti na jednooj staroj tkanini i
pritisnuti prekidaˇc za paru. Tkanina
´ce apsorbovati vodene kapi. Nakon
nekoliko sakundi na ploˇci umjesto
kapi doˇci´ce do pojave pare.
Nakon duˇzeg glaˇcanja parom
Tijekom glaˇcanja na
vlaˇzne fleke koje se pojavljuju
pokrivci pojavljuju
na pokrivku za glaˇcanje rezultat
se vlaˇzne fleke
su koncentracije pare na dasci
za glaˇcanje.
- 52 -
Pokazatelj temperature podesite
na odgovaraju´cu temperaturu za
parno glaˇcanje (podeˇsavanje
temperature xx i MAX).
Da bi ste osuˇsili vlaˇzne fleke
proporuˇcujemo suho glaˇcanje
istog rublja. U sluˇcaju da je dno
daske za glaˇcanje vlaˇzno istu
oˇcistiti i osuˇsiti suhom krpom.
Sa ploˇce baze
pojavljuju se
komadi´ci i
prljavˇstina ili je je
ploˇca baze prljava
Spremnik za vodu
je pun no indikator
“alarma o nestanku
vode” je uvjek
ukljuˇcen
Supstance koje se nalaze u vodi ili Bazu i ploˇc u oˇc istiti vlaˇz nom
u k e m i j s k i m s r e d s t v i m a krpom.
nagomilavaju cˇetsice na izlascima
pare ili na ploˇci baze.
U parnom generatoru doˇslo je
do pove´ceg nagomilavanja
kamenca i minerala.
Spermnik za vodu nije pravilno
postavljen.
Parni generator treba redovno
ispirati.
Budite uvjereni da je spremnik
za vodu pravilno prikljuˇcen na
aparat.
KARAKTERISITIKE
1. Pomo´cu grijaˇca pod pritiskom suho/ parno/ vertikalna para
2. Funcija promjenljive kontrole pare
3. Keramiˇcka podna ploˇca
4. Prekidaˇc za ukljuˇcenje/iskljuˇcene glaˇcala i grijaˇca za vodu
5. Alarmni indikator spremnosti i vode
6. Kapacitet spremnika: 1.6L(MAX)
7. Pritisak pare: 4.5 BAR
8. Stopa pare: najmanje 90 gram/min
9. Glaˇcalo: AC230V, 50Hz, 920W
10. Spremnik: AC230V, 50Hz, 1380W
11. Snaga aparata: AC230V, 50Hz, 2200-2400W
12. Tijekom rada mogu´cnost ponovnog punjenja vodom
ˇ
ˇ
13. SVOSTVO ISKLJUCENJA
I PRENOSENJA
14. Sustav za uvleˇcenje kabela
- 53 -
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 67 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 58 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 59 -
- SSI 2885 ÜTÜ -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 97032
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 04/02/2011
Garanti Belge Vize Tarihi : 14/01/2013
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
ÜTÜ
S‹NBO
SSI 2885
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 60 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY TÜV SÜD Product Service GmbH
Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339
München, Germany
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2014
Download

Kullanım kılavuzu