Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0390-T
Adresi :
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA
MERKEZİ Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Pk.21 Gebze 41470
KOCAELİ / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
SU VE ATIKSU,
YÜZEYSEL SULAR,
YERALTI SULARI
Tel
: 0 262 677 29 00
Faks
: 0 262 641 23 09
E-Posta : [email protected]
Website : http://ctue.mam.tubitak.gov.tr/
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
(Elektrometrikmetot)
SM 4500 H⁺ B
İletkenlikTayini
(Laboratuvar metodu)
SM 2510 B
Toplam Azot (TN) Tayini (Azot oksitlere
oksidasyonu takiben bağıl azot
tayini/TNb)
TS EN 12260
ToplamAzot (TN) Tayini
(TN=TKN+NO₂+NO₃)
SM 4500-Norg B
SM 4110 B
Bulanıklık Tayini
(Nefelometrik metot)
SM 2130 : B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
(Gravimetrik Metot)
SM 2540 : C
ToplamAskıda Katı Madde(AKM)Tayini
(Gravimetrik Metot)
SM 2540 D
Fenol Tayini
Ön İşlem:Temizleme
Ölçüm: Direkt fotometrik metot
SM 5530 (B, D)
Anyonların Tayini
(Florür (F⁻),Klorür (Cl⁻),Bromür (Br⁻),Nitrat
(NO₃⁻),Nitrit (NO₂⁻),Fosfat (PO₄ -P), Sülfat
(SO₄⁻²))
(İyonkromatografik metot- IC)
SM 4110 (B, D)
Florür Tayini(İyon seçici elektrot metodu)
SM 4500-F⁻ C
Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Ölçüm: Titrimetrik metot
SM 4500-NH₃(B, C)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU,
YÜZEYSEL SULAR,
YERALTI SULARI
Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Kjeldal Azotu Tayini
(Makro-kjeldahl metodu)
SM- 4500 - Norg. B
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem:Digestion
Ölçüm: Spektrometrik metot
SM 4500-P (B, D)
Serbest ve Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik metot
SM 4500-CN⁻ (C, E)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
(Açık reflux-tirimetrik metod)
SM 5220 B
Yağ ve Gres Tayini
Ölçüm: İnfrared metodu
Ölçüm: Soksletekstraksiyon metodu
ASTM D 7066 - 04
SM 5520 D
Toplam Katı Madde Tayini (Gravimetrik
Metot)
SM 2540 B
Civa (Hg) Tayini
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: AAS ile
SM 3030 (E, K)
TS EN ISO 12846
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU,
YÜZEYSEL SULAR,
YERALTI SULARI
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini
(Arsenik (As), Baryum (Ba), Kalsiyum (Ca),
Kobalt (Co), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Sodyum (Na),
Alüminyum (Al), Lityum (Li),
Berilyum (Be), Potasyum (K), Nikel (Ni),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Kurşun (Pb), Antimon
(Sb), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr),
Vanadyum (V), Talyum (Tl), Çinko
(Zn),Altın (Au), Platin (Pt), Palladyum (Pd),
Gümüş (Ag), Civa (Hg))
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: ICP/MS ile
SM 3030(E, K)
EPA 6020A
Krom +6 Tayini
Spektrometrik metot
SM 3500-Cr B
Toplam Sülfür Tayini
(İyodometrik Metot)
SM - 4500 - S⁻²;F
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
SM 5310 B
Bromat (BrO₃⁻)Tayini
(İyon kromatografik metot- IC)
SM 4110 D
BTEX Tayini
(Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes)
(GC-MS ile)
ISO 15680
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
AB-0390-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU,
YÜZEYSEL SULAR,
YERALTI SULARI
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların
(PAH) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene,
Anthracene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene,
Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene,
Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3
-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
Ön İşlem: Katı faz ekstraksiyonu
Ölçüm:GC-MS ile
EPA 3535A
ISO 28540
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) Tayini
Ölçüm:Membran elektrot
metot-Oksijenmetre
SM 5210 B
SM 4500-O G
Hidrokarbon Tayini
(İnfrared Metodu)
ASTM D 7066-04
Gümüş (Ag) Tayini
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm:ICP/MS ile
SM 3030 (E, K)
EPA 6020A
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Civa Tayini (Civa Analizörü İle)
EPA 7473
Toplam Oksitlenebilir Azot (TON) Tayini
(Nitrat+Nitrit)
(Kadmiyum indirgeme metodu)
SM - 4500 - NO₃⁻ l
Fosfat (Ortofosfat) Tayini
(FIA metodu)
SM 4500-P G
Renk Tayini (Görsel Karşılaştırma Metodu)
SM 2120:B
Silikat Tayini
(FIA metodu)
SM 4500-SiO₂ F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
AB-0390-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU VE ATIKSU,
YÜZEYSEL SULAR,
YERALTI SULARI
Devam)
ARITMA ÇAMURU,
TOPRAK,
SEDİMENT, KATI
ATIK
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorlu Pestisitlerin Tayini
(Hexachlorobenzene, HCH-gamma, Aldrin,
Isodrin, Dieldrin, Endrin, 4,4’-DDT)
Ön İşlem: Katı faz ekstraksiyonu
Ölçüm: GC-MS ile
EPA 8270D
EPA 3535A
Metallerin Tayini
(Kurşun (Pb), Demir (Fe), Çinko (Zn),
Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu), Krom (Cr),
Nikel (Ni), Vanadyum (V), Gümüş (Ag),
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Cıva (Hg))
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: ICP/OES ile
SM 3030 (E, K)
EN ISO 11885
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
(Carbontetrachloride,
Hexachlorobutadiene, Trichloromethane,
1,2-Dichloroethane, Trichloroethylene,
Perchloroethylene, 1,2,4
-Trichlorobenzene, 1,2,3
-Trichlorobenzene, 1,3,5
-Trichlorobenzene)
(GC-MS ile)
EN ISO 15680
Toplam Fosfat Tayini
(Persülfat Metot)
SM 4500-P J
pH Tayini
TS 8332 ISO 10390
İletkenlik Tayini
(dS m⁻¹)(Elektrometrik Metot)
ISO 11265
Anyonların Tayini
(Florür (F⁻), Klorür (Cl⁻), Sülfat (SO₄⁻²))
Ön İşlem:Eluat hazırlama
Ölçüm: İyon kromatografik metot-IC
TS EN 12457-4
SM 4110 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ARITMA
ÇAMURU, TOPRAK,
SEDİMENT, KATI
ATIK Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Civa (Hg) Tayini
Ön İşlem: Katıdan özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: AAS -soğuk buhar metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051A
ISO 16772
TS EN 12846
Metal Tayini
(Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo),
Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Antimon (Sb), Selenyum (Se), Talyum (Tl),
Uranyum (U), Kalay (Sn), Çinko (Zn))
Ön İşlem: Katıdan özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: ICP/MS ile
TS EN 12457- 4
EPA 3051A
EPA 6020A
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
TS 12089 EN 13137
Çözünmüş Organik Karbon Tayini
Ön İşlem:Katıdan özütleme
Ölçüm: Yüksek sıcaklıkta yakma-TOK
cihazı
TS EN 12457-4
SM 5310 B
Katı Atık Numunelerinde C10-C40
aralığındaki Hidrokarbon İçeriğinin Tayini
(GC/FID ile)
BS EN 14039
Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Tayini
Ön İşlem: Soksletekstraksiyonu
Ölçüm: GC/ECD ile
EPA 3540C
ISO 10382
BTEX Tayini
(Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes)
(GC-MS ile)
EPA 8015 C
EPA 5021
Florür (F⁻) Tayini
Ön İşlem: Katıdan özütleme
Ölçüm: İyon seçici elektrot metodu
TS EN 12457-4
SM 4500-F⁻ C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ARITMA
ÇAMURU, TOPRAK,
SEDİMENT, KATI
ATIK Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
Ön İşlem: Katıdan özütleme
Ön İşlem: Temizleme
Ölçüm: Direk fotometrik metot
TS EN 12457-4
SM 5530 (B, D)
Kızdırma Kaybı (Kuru Kütlenin Kızdırma
Kaybının Tayini)
TS EN 12879
Toplam Karbon ve Azot (C/N) Tayini
İşletme içi Metot D.13.Y.04.26
Kuru Madde (%) Muhtevası Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS 9546 EN 12880
Toplam Fosfor Tayini(Kalay klorür
metodu)
SM 4500-P D
İşletme içi metot
-D.13.Y.01.76
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların(PAH)
Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene,
Anthracene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene,
Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene,
Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3
-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
(GC/MS ile)
ISO 11338-2
Poliklorludibenzo-p-dioksinlerin (PCDD)
Tayini
Ön İşlem: Soksletekstraksiyonu
Ölçüm: HRGC/HRMS ile
EPA 3540C
EPA 1613B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ARITMA
ÇAMURU, TOPRAK,
SEDİMENT, KATI
ATIK Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini
(Titanyum (Ti), Bor (B), Gümüş (Ag))
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile işlem
Ölçüm: ICP/MS ile
EPA 3051A
DS/EN 13656
EPA 6020A
TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Yağ ve Gres Tayini
(Sokslet Ekstraksiyon Metodu)
SM 5520 D
Arıtma Çamurunda Metallerin Tayini
(Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd),
Bakır (Cu), Krom (Cr), Nikel (Ni),
Arsenik (As), Baryum (Ba), Molibden (Mo),
Antimon (Sb), Selenyum (Se))
Ön İşlem: Katıdan özütleme
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Nitrik asit+hidroklorik asit
ileözütleme
Ön İşlem: Nitrik asit+sülfürik asit ile
özütleme
Ön İşlem: Nitrik asit+perklorik asit
ile özütleme
Ön İşlem: Nitrik
asit+perklorikasit+hidroflorik asit ile
özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçme: ICP/OES ile
TS EN 12457-4
SM 3030(E, F, G, H, I)
EPA 3051A
EN ISO 11885
Toprakta Metallerin Tayini
(Arsenik (As), Baryum (Ba), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd),
Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Antimon (Sb), Selenyum (Se), Talyum (Tl),
Kalay (Sn), Bor (B), Berilyum (Be),
Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V))
Ön İşlem:Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçme: ICP/OES ile
EPA 3051A
EN ISO 11885
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
AB-0390-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ARITMA
ÇAMURU, TOPRAK,
SEDİMENT, KATI
ATIK Devam)
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
C10-C40 aralığındaki Toplam Petrol
Hidrokarbonların Tayini
( GC/FID ile)
TS EN 14039
EPA 8015C
Civa Tayini (Civa Analizörü İle)
EPA 7473
Toplam Oksitlenebilir Azot (TON) Tayini
(Nitrat+Nitrit)
(Kadmiyum indirgeme metodu)
SM 4500-NO₃⁻ l
Fosfat Tayini (Ortofosfat)
(FIA metodu)
SM 4500-P : G
Silikat Tayini
(FIA metodu)
SM 4500-SiO₂ F
pH Tayini
(Elektrometrik metot)
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini
(Laboratuvar metodu)
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
(Elektriksel iletkenlik metodu)
SM 2520: B
Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
(Gravimetrik Metot)
SM 2540 D
Toplam Fosfat Tayini
(Persülfat metodu)
SM 4500-P: J
Metallerin Tayini
(Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb),
Krom (Cr), Nikel (Ni), Çinko (Zn),
Cıva (Hg), Arsenik (As))
Ön İşlem: Nitrik asit ile özütleme
Ön İşlem: Mikrodalgada asit ile özütleme
Ölçüm: ICP/MS ile
SM 3030 (E, K)
EPA 6020A
EPA 200.8
Civa(Hg)Tayini (Civa Analizörü ile)
EPA 7473
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
YAĞ, ATIK YAĞ
XAD ADSORBENT
VE KATI
ÖRNEKLERDE
BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metallerin Tayini
(Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Kurşun (Pb))
Ön İşlem:Mikrodalgada asit ile işlem
Ölçüm: ICP/MS ile
EPA 3051A
EPA 6020A
Anyonların Tayini
(Klorür (Cl⁻), Florür (F⁻), Bromür (Br⁻))
Ön İşlem: Katılarda bomba parçalama
Ölçüm: İyon kromatografik metot-IC
EPA 5050
SM 4110 B
Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Tayini ve
Hesaplanması
(GC/ECD ile)
EN 12766-1
EN 12766-2
Dioksin/FuranTayini ve Hesaplanması
Ön işlem: Sokslet ekstraksiyonu
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve temizleme
Ölçüm: HRGC/HRMS ile
EPA 3540C
TS EN 1948-2
TS EN 1948-3
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların
(PAH) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene,
Anthracene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene,
Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene,
Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3
-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
(GC-MS ile)
ISO 11338-2
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle SO₂
Tayini
TS ISO 7935
EPA Metot 6 C
EN 14791
Absorpsiyon Metodu İle SO₂ Tayini
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO
Tayini
EPA Metot CTM 30
IR Metodu İle CO Tayini
TS ISO 12039
EN 15058
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle O₂
Tayini
EPA Metot CTM 30
TS ISO 12039
EN 14789
Paramanyetik Metot İle O₂ Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu İle NOx
(NO+NO₂) Tayini
EPA Metot CTM 22
Kimyasal Işıma Metodu İle NO/NOx Tayini
EN 14792
İzokinetik Örnekleme ve Gravimetrik
Analiz İle Sabit Kaynaklarda Partikül
Madde Tayini
EPA Metot 5
EPA Metot 17
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
Gravimetrik Yöntem İle Baca Gazında Nem
Tayini
EPA Metot 4
EN 14790
Bacharac Skalasına Göre Baca Gazında
İslilik Tayini
TS 9503
Alev İyonlaştırma (FIA) Yöntemi İle Sabit
Kaynaklarda Toplam Organik Bazlı Karbon
Tayini
EPA Metot 25A
TS EN 12619
TS EN 13526
Absorpsiyon ve İyon Kromotografi İle
Sabit Kaynaklarda Flor (HF) Emisyonlarının
Tayini
EPA Metot 26
EPA Metot 26A
ISO 15713
Absorpsiyon ve İyon Kromotografisi İle
Sabit Kaynaklarda Klor (Cl₂ ve HCl)
Emisyonlarının Tayini
EPA Metot 26
EPA Metot 26A
TS EN 1911
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Devam)
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Adsorpsiyon ve Yüksek Çözünürlüklü
GC-MS Analizi İle Sabit Kaynaklardan
PCDD/PCDF Tayini
TS EN 1948-1
TS EN 1948-2
TS EN 1948-3
Absorpsiyon ve Titrimetrik Analiz İle Baca
Gazında H₂SO₄ - SO₂ Örneklenmesi ve
Tayini
EPA Metot 8
Sabit Kaynaklarda Metallerin Tayini
(Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum
(Ba),Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom
(Cr),
Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),
Mangan (Mn), Nikel (Ni), Gümüş
(Ag),Talyum (Tl), Çinko (Zn), Vanadyum
(V), Cıva (Hg), Kalay (Sn))
EPA Metot 29
EN 14385
FTIR Metodu, Adsorpsiyon ve GC-MS
Analizi İle Baca Gazında Uçucu Organik ve
İnorganik Emisyonların Ölçümü
EPA Metot 320
TS EN 13649
EPA Metot 18
Pitot Tüp İle Baca gazında Hız Ölçümü
TS ISO 10780
Absorpsiyon ve Spektrofotometrik Analiz
İle Sabit Kaynaklarda ve Baca Gazında
Formaldehit Tayini
EPA Metot 316
EPA Metot 323
Absorpsiyon ve Spektrofotometrik Analiz
İle Baca Gazında Amonyak Tayini
İşletme İçi Yöntem:
D.13.Y.02.09
EPA CTM-027
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Devam)
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların
(PAH) Tayini
(Acenaphthene, Acenaphthylene,
Anthracene, Benzo(a)anthracene,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene,
Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene,
Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3
-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
(GC-MS ile)
ISO 11338-1, 2
Baca Gazı Sürekli
Emisyon Ölçüm
Sistemleri (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları-Otomatik Ölçüm
Sistemlerinin Kalite Güvence Sistemlerinin
Oluşturulması
(Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
Kapsamında- KGS2 ve YGT kapsamında
toz, O₂, CO, NOx, SO₂, nem, hız, flor, klor,
TOK)
TS EN 14181 (QAL 2 - AST)
HAVA KALİTESİ
Pasif Örnekleme Metoduyla SO₂ Tayini
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
İşletme İçi
Yöntem-D.13.Y.02.18
Pasif Örnekleme Metoduyla NO₂ Tayini
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
İşletme İçi
Yöntem-D.13.Y.02.19
Pasif Örnekleme Metoduyla HF, HCl Tayini
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
İşletme İçi
Yöntem-D.13.Y.02.20
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(HAVA KALİTESİ
Devam)
Akustik
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pasif Örnekleme Metoduyla NH₃ Tayini
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
İşletme İçi
Yöntem-D.13.Y.02.35
Pasif Örnekleme Metoduyla BTEX Tayini
(Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes)
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
İşletme İçi
Yöntem-D.13.Y.02.36
Mikrodalga İle Çözünürleştirme ve ICP-MS
İle Partikül Madde (PM 10) İçerisindeki
Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Ni, As)
EN 14902
İnfrared İle Karbonmonoksit (CO) Tayini
TS 11959 ISO 4224
Gravimetrik Metot İle Çöken Toz Tayini
TS 2341
UV Floresans İle Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
TS ISO/FDIS 10498
PM10 Tayini (Otomatik Analizörle - Beta
Gauge)
TS ISO 10473
Gravimetrik Yöntemle Partikül Madde
(PM10) Tayini
TS EN 12341
Mikrodalga İle Çözünüleştirme ve ICP-MS
İle Çöken Toz İçerisinde Metal Tayini (Pb,
Cd, TI)
VDI 2267 Part-1, 15, 16
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde yapılan ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
TS ISO 8297
Gürültü kaynaklarının mühendislik
metodu kullanılarak yapılan ses basıncı
düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin
tayini
TS EN ISO 3744
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/15)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
Çevre Ve Temiz Üretim Enstitüsü
Akreditasyon No: AB-0390-T
AB-0390-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 04 Tarih: 21 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çevresel gürültü düzeyinin tespiti
TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Gürültü kaynaklarının gözlem metodu
kullanılarak yapılan ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
TS EN ISO 3746
GÜRÜLTÜ
HARİTALAMA
Sesin Alansal Dağılımının Hesaplanması
(Gürültü Haritasının Hazırlanması)
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
KOKU
Olfaktometrik Yöntemle Koku
Konsantrasyonunun Tayini
EN 13725
(Akustik Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı