Kanatlı
Gut Sağlığı ve
Yem Katkıları
KONU
Bağırsak sağlığının incelenmesi ve nekrotik enteritisin çözümü
İLGİ
Gut sağlığı ve yem katkı maddeleri
TERCÜME VE DEĞERLENDİRME
Trouw TR Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü Özgür Korkmaz
KAYNAKÇA
• Prof. Dr. Richard Ducatelle Ghent University - Department of
Pathology, Bacteriology and Avian Diseases
• Prof. Dr. F. Van Immersel Ghent University - Department of Pathology,
Bacteriology and Avian Diseases
• (Gholamiandehkordi et al., 2007)
• Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. and Clostridium
perfringens to organic acids and monolaurin
E. SKRIVANOVA1, M. MAROUNEK1,2, V. BENDA3, P. BREZINA4
• Lanckriet et al., 2010
• Timbermont et al., 2010
• Selko BV
YAYININ KAPSAMI
 Ürün tanıtımıdır
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Derlemedir
ÖZET
SONUÇ
Nekrotik Enteritis ve buna karşı alınacak önlemler başta
gut sağlığını koruma stratejileri ve uygun yem katkıları ile
birlikte düşünülmelidir.
Yem katkıları, gut sağlığını en iyi yönetecek şekilde
formüle edilmelidir. Bu konudaki bakış açısı problemin
kaynağına ve beklentiye göre değişebilir.
Antibiyotiklerin Yasaklanmasından Sonra
Gelinen Durum
«Antibiyotiklerin
yasaklanmasından sonra
broylerlerde enterik
hastalıklardan, clostridyum
perfringens ve diğer
faktörlerden kaynaklanan
yıllık kayıplar yaklaşık 2 milyar
USD civarında olmuştur.»
Antibiyotiklerin, 2006 yılında
yasaklanmasından sonra pek çok
alternatiflerin değerlendirildiği dönemler
geçirdik. Bu dönemler, bizim için her şeyi
ince eleyip sık dokumak zorunda olduğumuz
bir süreç oldu. Disbakteriyozis denilen bu
problemin akut seyir halinde bir haftadan
fazla sürdüğü ve bu süre içerisinde günlük
% 1lere kadar ölüm yaptığı ve nihayetinde
nekrotik enteritis ile sonuçlandığı, subklinik
formda seyrederken ise sindirimin azaldığı,
canlı ağırlıkların düştüğü ve yem
dönüşümlerinin arttığı bilinmektedir. Zira,
antibiyotiklerin olmadığı bu dönemde
broylerlerde enterik hastalıklardan,
clostridium perfringens ve diğer
faktörlerden kaynaklanan yıllık kayıplar
yaklaşık 2 milyar USD civarında olmuştur.
Sonuç olarak hiçbir alternatif çözüm
yollarından tek tek uygulamada
antibiyotikler kadar ekonomik sonuçlar
alamasak da, edindiğimiz tecrübeler ve
uygulamalarla sonuç odaklı uygulama
pratiklerinin, bazı temel taşlarının yerine
oturduğunu söylemek mümkün gözüküyor.
Antibiyotiklerin yasaklanmasından sonra
ekonomik broiler üretimenin birinci adımı
gut sağlığını yeniden gözden geçirmektir.
Bağırsak sağlığının bozulması, broilerlerde dışkı ve
altlığın bozulmasına yol açar.
(Prof.Dr.Richard Ducatelle Ghent University Department
of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases)
Kanatlı
Gut Sağlığı:
Besleme Açısından Önemli Faktörler Nelerdir?
«Optimum besleme kalitesine
ulaşmak, başta bakteri ve
mikotoksinlerden arındırılmış
temiz bir yem ile iyi bir
karbonhidrat kaynağı ve
uygun enzimlerin kullanımı ile
mümkün olabilir.»
• Optimum besleme kalitesi: Sürekli olarak
patojenlerden ve mikotoksinlerden
arındırılmış bir yem ile beslemek
gerekmektedir.
• Mide ve bağırsak kanalında sindirilmemiş
besin artıklarını en aza indirgemek için
enzimlerin kullanımı önemlidir.
• Bağırsak vizikozitesi düşük olmalıdır.
• Bazı ham maddelerin ve yem katkı
maddelerinin kullanımı gut mikrobiyal
popülasyonuna etki edebilir.
• Rasyonda yapılacak değişiklikler NE’ye ve
disbakteriyozise sebebiyet verebilir.
Yem Dönüşümü (FC) 1-15 günlük
Yem Dönüşümü (FC) 29-42 günlük
W/R: Buğday/çavdar rasyonu
W/R+B: Buğday/çavdar rasyonu + çinko basit
rasin
M:
Mısır rasyonu
M+B: Mısır rasyonu + çinko basit rasin
M+B rasyonunda duedonumda villüsler
(15 günlük)
W/R rasyonunda duedonumda villüsler
(15 günlük)
Kanatlı
Gut Sağlığına Etki Eden Mikrobiyal Popülasyon, Bağırsak
Duvarı Bütünlüğü ve Yangı Oluşumu İçin Önemli Faktörler
Mikrobiyal Popülasyon
Bağırsak duvarı
bütünlüğü,
morfolojisi ve
yangı
•
«Mikrobiyal popülasyon,
bağırsak duvarı bütünlüğü ve
yangı oluşumu iyi bir gut
sağlığı bütünlüğü için hayati
önem taşır.»
Hem ilyumda hem de sekumda bulunan
mikrobiyal kompozisyonun sayı ve niteliği
çok önemli rol oynar.
• Mikrobiyal popülasyonun stabil kalması
ve çeşitliliği diğer bir önemli faktördür.
Mikrop türlerinin zenginliği ve yararlı
mikropların sayısına etki edecek miktara
da sahip olmaları gerekir.
Mikroflora
dengesi
Optimum
Bağırsak
Sağlığı
Optimum
hayvan
sağlığı
bağırsak Duvarı ve Morfolojisi
• Vilüslerin yapısı optimum emilim yüzey
alanını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
• Epitel hücrelerin çoğalması ve
farklılaşması optimal olmalıdır.
• Epitel dokulardaki lezyonlardan ve
erozyonlardan kaçınılmalıdır.
• Tight junctionların bütünlüğü
korunmalıdır.
Besleme ve
yönetim
Yangı
• Bağışıklık hücrelerin sızmasına normal
tepkiler olmadan mümkün olduğunca
düşük tutulmalıdır.
Kanatlı
Nekrotik Enteritisi
Tetikleyen Sebepler
«Koksidiyoz oluşumu,
rasyondaki protein miktarı,
bağışıklığın baskılanması gibi
stres faktörleri Nekrotik
Enteritisi tetikler.»
• Koksidiyoz
• Yem kompozisyonu
• Diğer Faktörler
o Hijyen / kümes yönetimi
o Densite
o Bağışıklığın baskılanması
Yukarıdaki faktörlerin NE’ye sebebiyet
vermesi ile ilgili 2007’de subklinik bir
nekrotik enteritis yaratmak için yapılan bir
invivo denemenin kriterleri yandaki gibidir.
Uygulama 42 gün boyunca NE’ye sebebiyet
verebilecek tüm koşulların uygulanmasıyla
yapılmıştır.
Günler
16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gumboro aşısı
Yem + Balık unu
(30%)
Normalden 10 kat
daha fazla Paracox5 aşılaması
Oral yol ile C.
perfringens 56
şuşu verilmesi
x
x x x x x x x x
x
x x x x
Otopsi
x x x
Enfekte olmuş hayvanların % 40-70’inde nekrotik
enteritis görüldü.
(Gholamiandehkordi et al., 2007)
Kanatlı
NE’ye Karşı
Ne Yapabiliriz?
«Alınabilecek önlemler
arasında bazı yem katkılarının
kullanılması nekrotik enteritisi
önlemek açısından önemlidir.»
1) Antibiyotiklerle bakterileri öldürebiliriz.
17-20. günler arası enfeksiyon durumunda
içme sularına 20. günden 24. güne kadar 50,
100 ve 150 mg/ml amoksisilin uygulaması,
50 ve 150 mg/ml linkomisin uygulaması ve
100-150 mg/ml tylosin uygulaması yaparak
bakterileri yok edebiliriz. Bu uygulamaların
tümünde başarılı sonuçlar elde
edilebilmiştir. (Lanckriet et al., 2010)
2) Tetikleyici faktörleri ortadan
kaldırabiliriz.
• İyonofor antikoksidiyallerin
kullanılması: Yapılan denemelerde
lasalocid 75 ppm, salinomycin 70 ppm,
maduramicin 5 ppm, narasin 70 ppm ve
narasin+nicarbazin 50 ppm+50 ppm
kullanılarak başarılı sonuçlar elde
edilebilmiştir. (Lanckriet et al., 2010)
• Densitenin azaltılması ve hijyen
kontrolü: Birim metrekaredeki hayvan
sayısının azaltılması nekrotik enteritisi
azaltmaktadır.
• Besleme kalitesini optimize edebiliriz:
Optimum besleme kalitesine ulaşmak
başta bakteri ve mikotoksinlerden
arındırılmış temiz bir yem ile iyi bir
karbonhidrat kaynağı ve enzimlerin
kullanımı ile mümkün olabilir.
3) Aşılama Yapabiliriz:Yapılan
Bazı aşılamalarda başarı elde
edilebilmiştir.
4) Yem katkıları kullanabiliriz.
Uygulanmış yem katkıları:
Yem katkıları
Konsantrasyon (mg/kg)
Butirik asit
150 & 300
Laurik asit
300
Bitki ekstratları (Thymol,
cinnamaldehyde,
eucalyptol)
150 & 200
Butirik asit + laurik asit
150 & 300
Butirik asit + laurik asit+
bitki ekstratları
150 & 300
Kanatlı
Yem Katkıları:
MCFA Orta Zincirli Yağ Asitleri
MCFAların Antibakteriyel Özellikleri
1. Bakterilerin enerji üretimini bozarlar.
2. Hücre membranında sızıntı başlatırlar.
3. Bakterideki enzimleri inhibe ederler.
«Orta zincirli yağ asitleri
(Laurik asit) gram pozitif
bakterilerin hücre zarının
yapısını bozdukları için güçlü
antibakteriyel etkiye
sahiptirler.»
Resim 2’de Laurik asitin ve monogliseritinin,
Cl. perfringens CCM 4435T şuşuna karşı
elektron mikroskobunda görünen etkisi.
A, B = Kontrol örnekleri
C = 30 dakika süreyle 1mg/ml laurik aside
maruz bırakılmış bir hücre
D = 5 mg/ml oranında monolaurine maruz
bırakılmış hücreler
X
X
Resim 2
Bakteri
hücresi
X
Resim 1
Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. and Clostridium
perfringens to organic acids and monolaurin E. SKRIVANOVA1,
M. MAROUNEK1,2, V. BENDA3, P. BREZINA4
Kanatlı
Yem Katkıları:
Bütirik Asit
«Bütratlar, salmonellanın
hastalık yapıcı gen ifadesini
ortadan kaldırmışlardır. (F.Van
Immerseel 2005)»
Bütratlar:
1. Kolonositler için enerji kaynağı
2. Kolitis ve koleraktal kanseri önler (Pryde
et al.2002)
3. Salmonella invasyonuna karşı etkisi (Van
Immerseel et.al,2005)
S. Enteritidis farklı miktarlarda (0 – 25 – 50 – 100 mM) formik, asetik, propiyonik ve
bütirik asitlerle pH 6’da (P<0,05) muamele edildi.
Kanatlı
MCFA (Orta Zincirli Yağ Asitleri), Bütirik Asit ve Bitki
Ekstratlarının Nekrotik Enteritise Karşı Koruyucu Etkisi
«Nekrotik Enteritise karşı en
etkili sonuç butirik asit+laurik
asit kombinasyonunda olduğu
gözlemlenmiştir.»
Nekrotik Enteritise karşı en etkili sonuç
butirik asit+laurik asit kombinasyonunda
olduğu gözlemlenmiştir. Bütirik asit, laurik
asit ve bitki ekstratları olan kombinasyonda
ise yine iyi bir sinerjik etki sağlanmıştır. Bu
durumda her üçünün kombine etkisinden
de yararlanılabilinir.
Pos con = pozitif kontrol, but 150 = butirik asit
150, but 300 = butirik asit 300, laur = laurik asit
EO 150 = Bitki ekstratları 150 ve 300, but+laur
300 = butirik ve laurik asit 300, but+laur+ EO 150
ve 300 = Butirik asit, laurik asit ve bitki ekstratları
150 ve 300
60
50
40
30
P < 0,05
20
10
0
pos con but 150 but 300
laur
EO 150 EO 300 but + laur but + laur but + laur but + laur
150
300
+ EO
+ EO
150
300
(Timbermont et al., 2010)
Kanatlı
Sonuç
«Yem katkıları, gut sağlığını
en iyi yönetecek şekilde
formüle edilmelidir. Selko
BV’nin bu konudaki bakış açısı
ve çözümleri problemin
kaynağına ve beklentiye göre
değişebilmektedir. (Resim 1)»
Bu tarz yem katkıları geçmişte genellikle
deneysel amaçlı olarak kullanıldılar zira o
dönemlerde antibiyotikler kullanıldığından
bu tarz ürünlere ihtiyaç yoktu.Ancak şu an
bu ürünlere ihtiyacımız vardur.Gut sağlığının
karmaşık bir konu olduğunu belirtmeliyiz bu
yüzden konuyu tüm anahatları ile
incelemeliyiz.bağırsak mikrop popülasyonu
yangı oluşumunu bastıran yada sebep
olabilen önemli bir olgu olduğunu
unutmamalıyız.
Resim 1
Kanatlı
Download

Gut Sağlığı ve Yem Katkıları