MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERÝ
MKC-01, MKS-01, MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04
Ba¤lant› Þemalar›
Genel
Sanayi tesislerimizde yayg›n olarak kullan›lan elektrik motorlar›n›n iki faza kalarak
aþ›r› ›s›nmas› ve yanmas› s›kça karþ›laþ›lan ar›za kaynaklar›ndan biridir. Motor
korumas›nda s›kça kullan›lan “termikmanyetik röle” gerek elektro-mekanik yap›s›,
gerekse demeraj ak›m›n›n karþ›lanabilmesi için ak›m ayar›n›n yüksek tutulmas›
nedeniyle, koruma iþleminde yetersiz kalmaktad›r.
Bu olumsuz etkileri ortadan kald›racak þekilde tasarlanm›þ olan “nötr’lü MKC-01,
MKS-01, MKC-03, MKC-03P, MKS-03” ve “nötr’süz MKC-04” Motor Koruma Röleleri
aþa¤›daki koruma fonksiyonlar›n› yerine getirir.
1- Gerilim Dengesizli¤i (Ayarlanamaz)
12 3
T1
MKC-01
MKC-03
Stop
T1
L2 N L3
MKS-01
MKS-03
MKC-04
Stop
C1
MKC-04’lerde nötr ba¤lant›s› yoktur.
Faz-Nötr aras› gerilim dengesizli¤i:
MKC-01, MKS-01 için (sabit) %20’den fazla
MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04 için (sabit) %40’dan fazla
oldu¤u anda ç›k›þ rölesi motoru devreden ç›kart›r.
12 3
N L1
Start
L2
T1
C1
L3
C1
Start
N
L1
L2
L3
T1
C1
L2
M
3 ~ L2
N
L3
M
3~
PK 25
PK 22
MKC-01
MKC-03
Stop
T1
C1
Start
N L1 L2 L3
T1
C1
C1
N
Start
L1
L2
M
L3
3~
N L1 L2 L3
T1
C1
N
PTC
L1
L2
M
L3
3~
N
PK 28
Fonksiyon Diyagram›
Sabit Dengesizlik De¤eri
Histerisis
L1
L2
L3
Yanl›þ Faz S›ras›
Ǜk›þ Rölesi (MKC-01, MKS-01)
Ǜk›þ Rölesi (MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04)
TD = Zaman Gecikmesi
Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar
Boyutlar
23mm
35mm
19mm
Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek
durumlar ortaya çýkabilir.
Cihaz üzerindeki herhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz.
Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek için
sadece kuru bez kullanýnýz.
Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz.
Cihazý panoya monte ediniz.
Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz.
Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.
TiP PK22
90mm
Faz s›ras›n›n ters oldu¤u durumlarda (yani L1, L2, L3, saat yönünde de¤il ise) motor
devreye al›nmaz. Herhangi bir nedenle faz s›ras› bozulursa motor gecikmesiz olarak
devreden ç›kar›l›r.
Ýþletme Gerilimi (Un) : Lütfen cihaz etiketlerine bakýnýz.
: 3 faz ve nötr 220-230 VAC
4 kablo y›ld›z ba¤lant› (MKC-01, MKC-03, MKC-03P, MKS-01, MKS-03)
: 3 faz 380 VAC
3 kablo üçgen ba¤lant› (MKC-04)
: 3 faz 220 V AC
3 kablo üçgen baðlantý (MKC-04)
: (0.9-1.1) x Un (MKC-04, MKC-03P)
Ýþletme Aralýðý
(0.8-1.2) x Un (MKC-01, MKC-03, MKS-01, MKS-03)
: 50/60 Hz.
Ýþletme Frekansý
: 1 C/O, 8A, 250 V AC, 2000 VA, Cosj=1 (MKC-01, MKC-03, MKC-03P, MKC-04)
Kontak Tipi
1 NO, 8A, 250 V AC, 2000 VA, Cosj=1 (MKS-01, MKS-03)
: OUT LED’i : Röle çekili iken yanar, röle b›rakt›¤›
Uyarý LED’leri
zaman (hatal› durumunda) söner
ON LED’i : Besleme gerilimi varsa yanar (MKC-01, MKC-03, MKC-03P)
:
0.2
sn
Gecikme Zamaný
: -20 °C ; +55 °C
Ortam Sýcaklýðý
Depolama Sýcaklýðý :-40 °C ; +70 °C
: IP 20
Koruma Sýnýfý
: Tip PK 22 (MKS-01, MKS-03)
Boyutlar
Tip PK 25 (MKC-01, MKC-03, MKC-04)
Tip PK 28 ((MKC-01, MKC-03, MKC-03P)
: Pano içine dikey veya klemens ray›na.
Baðlantý Þekli
Panoya vida ile montaj adaptör parçasýyla mümkündür. (Bakýnýz Þekil 1)
: 0.08 kg. (MKS-01, MKS-03)
Aðýrlýk
0.1 kg. (MKC-01, MKC-03)
0.2 kg. (MKC-04, MKC-03P)
61mm
2. Faz s›ras› (MKC-03, MKC-03P, MKS-03, MKC-04)
TD
MKC-03P
Stop
45mm
Gerilim dengesizli¤i motor sarg› s›cakl›¤›n›n belli bir miktar artmas›na ve dolay›s›yle
motor gücünün düþmesine neden olur.
TD
1 2 3
PTC
T1
Teknik Bilgi
x 100
VRef = 220 VAC
VL2
3~
N
PK 28
V’L2
M
L3
1 2 3
VL1
V’L1 - V’L2
VRef
L2
PK 25
N
Asimetri % =
T1
C1
2
L1
L1
L3
Faz yokluðu veya herhangi bir sebepten oluþabilecek faz-nötr arasý gerilim
dengesizliði cihaz için belirlenen asimetri deðerinden küçükse çýkýþ rölesi çekilidir.
Eðer gerilim dengesizliði cihazýn asimetri deðerini aþarsa çýkýþ rölesi býrakýr ve motor
devre dýþý kalýr.
Uygulamalarýnýzda; motorun iki faza kalmasý esnasýnda motorun diðer sargýlarýndan
indüklenen gerilim deðerini de göz önünde bulundurarak uygun cihazý kullanýnýz.
V’L1
1
N
L1
Üç fazlý sistemlerde gerilim dengesizliði (asimetri);
Yüklerin fazlara dengesiz baðlanmasý sonucu oluþabileceði gibi,
Üç fazlý motorlarda fazlardan birinin kesilmesi durumunda da oluþur. Bu durumda
kesilen faza ait motor sargý ucunda, motorun diðer sargýlarý üzerinden indüklenerek
dönen gerilim görülür. Bu gerilim deðeri motorun cinsine ve yük durumuna göre
deðiþir.
VL3
L1
N
12mm
Þekil 1
28mm
19mm
48mm
58mm
48 mm
58 mm
32 mm
61.8 mm
TiP PK28
45.4 mm
35.3 mm
90 mm
45 mm
62 mm
TiP PK25
90 mm
34 mm
35 mm
3- PTC korumasý (MKC-03P)
100k
Motor sargý sýcaklý¤ý PTC’nin sýcaklýk
sýnýr de¤erini aþarsa motor geçikmesiz
olarak devreden çýkartýlýr. Cihazýn rölesi 10k
býrakýr, Röle LED’i söner.
1k
Bu özellik sadece MKC-03P’de yer
almaktadýr.De¤iþik sýcaklýk sýnýr de¤erlerine
(110 oC, 120 oC, 130 oC ) sahip üç PTC’nin
direnç - sýcaklýk de¤iþimleri yandaki þekilde 100
verilmektedir. PTC korumasý olan bir cihazda
PTC korumasý devre dýþý býrakýlmak
10
istenirse; cihaz üzerindeki PTC uçlarý
20 40 60 80 100 120 140160 180 200
kýsa devre yapýlmalýdýr
Sýcaklýk (0C)
35 mm
48 mm
59.7 mm
“Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan
EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A madde 9 kapsamýndadýr.”
A4908 / Rev.5
36 mm
Download

indir - Entes