KAYSERİ İNCESU BELEDİYESİ
TAŞINIR M AL SATIŞ İLANI
SIRA
CİNSİ
plaka
Markası
Trafik
Fiili Durumu
Durumu
1
Traktör
FORD
38 DD 646
1974
Çalışır Durumda
Çekme
İ Belediye Grajı
20.11.2014
Remorklu
3000
belgeli
2
Traktör
FORD 3610 1984
38 EY 008
Çalışır Durumda
Belediye garajı
8.500,00 850,00
20.11.2014 14.15
Çekme
Remörklu
Belgeli
3
Otomobil
rover
38 FV 416
1997
Tamiri halinde
Çekme
Belediye Garajı
3.000,00 300,00
20.11.2014 14.30
Kulanılabilir
Belgeli
1-Yukarıda özelli deri yazılı bulunan taşınır mallar(Taşıt 2886 Sayılı Kanunun 45. Made esi Uyarınca açık teklif usu ü ile İncesu Belediyesi Encümen toplantı
salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
Modeli
Bulunduğu yer
Tahmini
Bedeli
6.500,00
Geçici
Teminat
650,00
İhale tarihi
İhale
Saati
14.00
2-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Belediye internet sitesinden bilgi
alınabilir.
3-İsteklilerin her taşıt için ayrı ayrı olmak kaydı ile Geçici teminat Makbuz veya Mektubu,İkametgah belgesi, Kimlik fotokopisi ile birlikte ihale günü satma
kadar müracaat etmeleri zorunludur.
4-Başka şahıslar adına ihaleye katılacak olanların noter tasdikli vekaletname örneği,Kurum veya şirket adına katılımlarda imza beyannamesi. Ticaret sicil
kaydı. Oda kaydı ve yetki belgesi ile katılmaları gerekmektedir.
5- Satış bedeli üzerinden KDV ve ihale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
6_Posta ile yapılacak başvurular geçersizdir.
7 İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Download

Taşınır Mal Satış listesine buradan ulaşa