TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ
Doğum Yeri
DoğumAlanı
ölüm Tarihi
Ebu Hanife
Numan b.Sabit
Irak-Küfe
699-767
Fıkıh-İslam
Hukuku
Fıkhul Ekber
İmam-ı Maturidi
ÖzbekistanSemerkant
852-944
Kelam ilmi
Kitabü Tevhit,
Tevilatül Kuran
Ahmet Yesevi
TürkistanSayram
Kasabası
öl: Yesi Şehri
Adı
1
Kitabı
Önemli Özellikleri
2
3
4
Ali Er-Rıza
5
Ahi Evran
6
ArabistanMedine
öl:İran-Tus
AzerbaycanHoy
Öl:Kırşehir
HorasanHacı Bektaş Veli Nişabur
öl:Nevşehir
7
Mevlana
HorasanBelh
Öl:Konya
9
Yunus Emre
Sivrihisar
Hanefi Mezhebinin Kurucusudur. Akla önem verir, İmamı Azam(Büyük İmam)denir.
İmamı azam döneminde halife tarafından kendisine yapılan baskılara boyun
eğmemiştir.
Maturidi kelam, mezhepler, tefsir ve fıkıh alanında birçok eser vermiş ve Kur'an-ı
Kerim'i tefsir eden "Te'vilatu'l-Kur'an" isimli kitabıyla önemli tefsirciler arasında yer
almıştır. Büyük siyasi çalkantıların yaşandığı bir coğrafyada yetişen Maturidi, yeni
Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olan ve kendi adıyla
anılan Maturidilik mezhebinin önderi olmuştur.
İlk Türk tarikatı olan Yesevilik taikatının kurucusudur. Ahmet Yesevî söylediği hikmet dolu
sözlerle, İslam'ı Orta Asya'da yaşayan Türkler arasında yaymış ve bugünkü Kırgızistan,
Kazakistan, Özbekistan Türkmenistan gibi devletlerde yaşayan Türklerin Müslümanlık anlayışını
şekillendirmiştir. Hoca Ahmet Yesevî'nin en belirgin yönü, İslam'ı tasavvufı bir yaklaşımla Türk
boylarının anlayıp kabul edebilecekleri şekilde basit bir dille ifade etmesidir.
öl-1167
Tasavvuf
Divanı Hikmet
İslam Ahlakı
765-818
Müsned,Fıkhu’r- Şiilerin oniki imamından yedincisidr. İlmi ve güzel ahlakıyla tanınır. İslamın yayılması
Hadis- FıkıhRıza,Sahifetü’r- için çalışmış. Türklerin müslüman olmasına katkıda bulunmuştur.Önemli sözleri:
Tıp
Herkesin dostu aklıdır, cehalet de düşmanıdır.
Rıza”
Tasavvuf
1172-1262
İslam Ahlakı
Matali ül-iman
Tasavvuf
1210-1270
İslam Ahlakı
Makalat
Tasavvuf
İslam Ahlakı
Mesnevi
Fihi Ma fi
1207-1273
Tasavvuf
1240-1320 İslam Ahlakı
Divan
Kırşehir ve Kayseri civarında "Ahilik" adlı ilk esnaf teşkilatının kurulmasını sağlamış.
Esnaflık teşkilatının ahlaki ilkelerini belirlemiştir. Bir çok kişinin meslek öğrenmesini
sağlamıştır. Moğol saldırılarına karşı bulunduğu bölgede mücadele etmiştir.
Anadolunun müslümanlaşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Savunduğu ahlaki
ilkelerle müslümanlar arasında birlik beraberlik ve kardeşliği güçlendirmiştir. Bektaşilik
tarikatının kurucusudur. Önemli sözler: "Eline beline diline sahip ol", "Bir olalım, iri
olalım diri olalım"
Konya bölgesinde yaşamıştır. Mesnevi adlı eserini farsça olarak yazmıştır. Şemsi
Tebrizi ile tanışması hayatında dönüş noktası ollmuştur. "Ne olursan Ol yine gel " sözü
meşhur olmuştur. Mevlevilik tarikatının kurucusudur.ölüm günü için düğün günü veya
gelin gecesi anlamına gelen "Şebiarus" ifadesini kullanmıştır.
Hayatı hakkında bilgiler net değildir. Taptuk emre dergahında hizmet ettiği Anadolunun
bir çok yerini dolaştığı ifade edilir. Şiirlerinde sade bir dil kullanılmış, Allah sevgisi
peygamber sevgisi insan sevgisi , dostluk kardeşlik barış temalarını işlemiştir.
751 yılında Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas savaşında Karluk, Yağma ve Çiğil Türk boyları müslüman olmuştur.
932 yılında Karahanlı hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğra Hanın müslüman oluşuyla Karahanlı devleti de ilk müslüman olan Türk devleti olmuştur.
Ehli Beyt: Peygamber efendimizin aile halkı, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin
Şahı Merdan: Hz. Ali
Vesiletünnecat: Süleyman Çelebinin yazdığı mevlid.
Minyatür: Osmanlılarda Derinliği olmayan resim sanatı
Hüsnü Hat: Güzel yazı yazma sanatı Tezhip: Altınla Süsleme sanatı Ebru: Su üzerinde resim yapma sanatı
Edebiyat Alanında katkılar: Kaşgalı Mahmut 'un Divanı Lügatit Türk, Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig, Edip Ahmet Yüknevi'nin Atatabetül Hakayık, Ali Şir Nevai'nin Muhakemetül Lugateyn
Matematik ve Astronomi alanında: Harezmi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Biruni,
dindersi.tk
Hadis alanında: Buhari
Tıp alanında: İbni Sina
Felesefe Alanında: Farabi
Download

Türkler ve İslamiyet