ANLATIM
KAZ
AN
VE
IM
7
KAVRAMA
ST
TE
11.
D
TEST
SINIF Biyografi - Otobiyografi - 1
1. Aşağıdakilerden hangisi biyografi türüne ait özelliklerden biri değildir?
4. Bir kişinin başından geçen olayları gözlemlerine ve
bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne - - - - denir.
Bu yazı türünde üslupta samimiyet, söz edilen bilgilerde nesnellik ilkesi esastır. Kişinin birinci tekil kişili
bir anlatımla kendi yaşamını okuyucuya aktardığı yazı
türüne - - - - denir. Bu yazı türünde olay ve durumlar
kişinin kendi bakış açısıyla ele alındığı için nesnellik
ilkesi aranmaz.
A) Anlatılanlar bilgi ve belgelere dayandırılır.
B) Olaylar kronolojik sırayla verilir.
C) Üçüncü tekil kişili anlatım kullanılır.
D) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.
E) Anlatımda öznellik ağır basar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
2. Tanınmış kişilerin kendi hayatlarını anlatıkları yazı türü
ne otobiyografi denir. Otobiyografilerde birinci tekil kişili
I
II
anlatım kullanılır ve öznellik vardır. Eserlerde dil sıklık
III
la heyecana bağlı işlevde kullanılır. Yazar, kendi haya-
IV
tını anlattığı için eserde doğrudan anlatım kullanılır.
V
Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
3. Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da
- - - - denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin - - - adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire
- - - - tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) gül sad-ı berg - Mecalisü’n-Nefais - Sehi Bey
B) tercüme-i hâl - Mecalisü’n-Nefais - Sehi Bey
C) tercüme-i hâl - Muhakemetü’l - Lugateyn - Sehi Bey
D) gül sad-ı berg - Muhakemetü’l - Lugateyn - Latifi
E) tercüme-i hâl - Mecalisü’n-Nefais - Latifi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) biyografi - anı
B) anı - biyografi
C) anı - otobiyografi
D) gezi yazısı - biyografi
E) gezi yazısı - otobiyografi
5.
Biyografi
I. Bilgi ve belgelere
dayanır.
II. Nesnellik vardır.
III. Üçüncü kişili
anlatım vardır.
IV. Doğrudan anlatım
kullanılır.
V. Dış dünya öne çıkar.
Otobiyografi
Anlatıcının
hafızasına dayanır.
Öznellik vardır.
Birinci kişili anlatım
vardır.
Dolaylı anlatım
kullanılır.
Kişinin iç dünyası
öne çıkar.
Verilen biyografi-otobiyografi karşılaştırmasında
kaç numaralı yerde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
6. En sevdiği yazar Cesare Pavese’den tam otuz beş yıl
sonra aynı gün Simav’da dünyaya gözlerini açan Özlü,
öğretmen anne ve babanın üçüncü ve son çocuğudur.
Ailesinin işi gereği; Simav, Ödemiş ve Gerede’de geçirir çocukluğunu. Doğduğu yıl olan 1943’ten, 1954’e kadar bu şehirler arasında geçen hayatı, on bir yaşında
ailesinin İstanbul’a taşınmasıyla birlikte bir süreliğine
yerleşik düzene geçer ancak onun ruhu göçebedir. O,
çocukken yaşadığı kasabada İstanbul’dan Ankara’ya
hareket eden kesik burunlu otobüsleri izler ve o otobüslerde seyahat eden insanlara özlemle bakar ve bu
özlem küçük yaşlarından itibaren içinde uzak dünyaları
tanıma isteğinin ilk kıvılcımlarını yakar.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
B) Kanıtlanabilirlik açısından farklı cümleler vardır.
C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
D) Bir otobiyografiden alınmıştır.
E) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
Î
TEST
7
Biyografi - Otobiyografi - 1
7. I. Nisan 1940’ın son haftası; biri İngiliz biri İsveçli iki
ressam arkadaşımla, Fransa’nın güneyine, Cagnes kasabasına gittik. Kiraladığım bir bisikletle bu kasabada
on beş gün cirit attım. Sabah erkenden çıkıyor, akşam
hava kararmadan geri dönüyordum. Adları gibi kendileri de şirin köylerden geçtim. Görmediğim yer kalmadı.
II. Türk edebiyatında postmodernist romanın kurucularından olan Oğuz Atay, 1934 yılında avukat bir baba
ve öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya
gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik
eğitimi alan yazar, ödül kazandığı “Tutunamayanlar’’
adlı romanıyla asıl ününü kazanmıştır. Bu romanın
arkasından yazdığı “Korkuyu Beklerken’’, “Eylembilim’’
gibi birçok eseriyle Türk edebiyatında çok önemli bir
yer edinmiştir.
A) Anı - Biyografi
B) Otobiyografi - Biyografi
C) Otobiyografi - Makale
D) Anı - Makale
E) Biyografi - Otobiyografi
8. Kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere otobiyografik
eser adı verilmektedir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış birçok eser bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türe
örnek gösterilebilir?
A) Tezkiretü’l Evliya
B) Tek Adam
C) Bâbıâli
D) Evrâk-ı Perişan
E) İkinci Adam
9. 1899 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yazar,
Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safa’nın
oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu
süreçte ‘Server Bedi’ mahlasını kullanmıştır. Yazar
Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir.
Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Anı
D) Sohbet
E) Deneme
Kafka’nın hayatının anlatıldığı bu biyografi metninde yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öznel ifadelerin kullanılması
B) Kronolojik sıraya uyulmaması
C) Bağlaşıklık ilkesine uyulmaması
D) Yazım ve noktalama kurallarına uyulmaması
E) Dilin uygun işlevde kullanılmaması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Numaralanmış metinlerin türleri aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
10. 3 Temmuz 1883’te Prag’da dünyaya gelen Kafka’nın
annesi ve babası süs eşyalarının satıldığı küçük bir
dükkân işletiyordu. Sağlığı Viyana’daki çeşitli klinik ve
sanatoryumları dolaşmasını takiben çok ani bir şekilde
bozulan Kafka, 3 Haziran 1924’te öldü. Kimya, germanistik ve sanat tarihi eğitimi alan Kafka, daha sonra
hukukta karar kılarak bu alanda doktorasını tamamlamıştır. Boş zamanlarında öykü ve roman taslakları
oluşturan Kafka, kısa süren yaşamına kırk eser sığdırmış büyük bir yazardır.
11. Aşağıdakilerden hangisinde eser-tür eşleştirmesi
yanlış yapılmıştır?
A) Üç Nesil Üç Hayat - Anı
B) Kısas-ı Enbiya - Otobiyografi
C) Bir Bilim Adamının Romanı - Biyografi
D) Kırk Yıl - Anı
E) Böyle Gelmiş Böyle Gitmez - Otobiyografi
12. (I) Biyografi; topluma ışık tutmuş, toplumda önemli
işlere imza atmış; siyaset, sanat, felsefe gibi alanlarda
iz bırakmış kişilerin hayat hikâyelerini ele alan edebî
türdür. (II) Biyografiler sayesinde okurlar, başarılı hayat
hikâyelerini okuyarak örnek bir yaşama tanıklık etmiş
olurlar. (III) Biyografisi yazılan kişinin hayatını okurken
aynı zamanda o kişinin yaşadığı dönemin kültürel,
toplumsal özelliklerini tanıma imkânı bulan okuyucu
kültürel birikim de sağlamış olur. (IV) Biyografi, bir yazarın hayatını ele alıyorsa yazarın eserlerini anlama ve
değerlendirme sürecinde de okuyucu ve araştırmacılara yol gösterici bir özellik taşır. (V) Ancak bu eserlerde
kullanılan ifadeler öznel bir bakış açısına sahip olduğu
için bu eserler bilimsel bir kaynak olarak değerlendirilemez.
Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I.
1
2 3
B) II.
4
5
6
C) III.
7 8
D) IV.
9 10 11 12
E) V.
Download

7.TEST