11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
01
Türklerde Devlet Teşkilatı
Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı
söylenebilir?
A) Divan
B) Kurgan
D) Oguş
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin farklı kültürler üzerindeki askeri alandaki etkilerinden biri değildir?
A) Roma ordusunun onlu sistemi uygulaması
C) Kurultay
B) Batı’da ceket ve pantolon giyilmesi
E) Bodun
C) Avrupa’da üzengi kullanımının yaygınlaşması
D) Anadolu’da saban kullanımının artması
R
İ
T
E) Çinliler’in ve Avrupalılar’ın et konservesi yapmayı öğrenmeleri
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde kullanılan hükümdarlık alametlerinden birisi değildir?
A) Tuğ
Çin kronikacısına göre, Türk cemiyetinin en küçük birliği
olan aileden Hun imparatoruna varıncaya kadar tam bir
nizam vardır. İmparatorluk sağ ve sol şeklinde ikiye ayrılarak yönetilmiştir.
K
E
B) Hutbe
D) Para
6.
C) Otağ
Bu bilgiye bakılarak Türk devletlerinin aşağıdakilerden
hangisine önem verdikleri görülmektedir?
E) Çetr
A) Ordu
N
R
Ö
3.
İlk Türk devletlerinde yöneticilerin görevleriyle ilgili
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Görevi
Yönetici
4.
A) Tudun
Vergi memuru
B) Tamgacı
Hazinedar
C) Subaşı
Ordu komutanı
D) Tutuk
Askeri vali
E) Bitikçi
Katip
Türklerde savaşlar için ayın birinci veya ikinci yarısı olması,
zamanın gece veya gündüz olması, havanın da yağışlı ya
da yağışsız olması gibi durumlar önemliydi.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Türklerin savaş stratejisi
için,
I.
kullanılan silahlar,
II. hava şartları,
B) Hukuk
D) Eğitim
7.
C) Teşkilatlanma
E) Sanat
I. Rus devlet teşkilatına örnek olmuşlardır.
II. Coğrafi konumları ticaretin gelişmesine etki etmiştir.
III. Peçenek akınlarıyla zayıflamışlardır.
IV. İslamiyeti ilk kabul eden topluluklardandır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hazarlarla ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
8.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Tıraz
II. Hilat
III. Hutbe
Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinin kullandığı hükümdarlık sembolleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
III. zaman,
D) II ve III
IV. coğrafi konum
durumlarından hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
01
Türklerde Devlet Teşkilatı
9.
13.
Kanunuesasi’de yer alan,
I. padişahın Mebuslar Meclisi’ni dağıtabilmesi,
I. Ahmet döneminde veraset usulünde ekber ve erşed sistemi getirildi.
Bu durumun,
II. padişahın izni olmayan bir konunun mecliste görüşülmemesi,
I. saltanat kavgalarını önlemek,
III. bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu olması
II. merkezi otoriteyi korumak,
hükümlerinden hangilerinin ulus egemenliği ilkesine
ters düştüğü söylenebilir?
III. Avrupa’yı örnek almak
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve II
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
C) II ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
10.
14.
I. Osmanlı Devleti diplomatik ilişkilere önem vermiştir.
III. Rumlar, eğitime Türklerden daha fazla önem vermiştir.
A) I ve IV
B) I, II ve III
D) I, II ve IV
11.
C) II ve III
E) III ve IV
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devletin giderleri artmıştır.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
II. Mahmut, Rumeli ve Anadolu’daki vilayetleri merkeze
bağlayarak ülkede devlet otoritesini ve hakimiyetini güçlendirmek istedi. Valilere maaş bağlamak suretiyle onları
memur statüsüne getirdi. Tımar sistemini kaldırıp redif sistemini kurdu.
K
E
II. Azınlık isyanları Osmanlı diplomasisini etkilemiştir.
IV. Osmanlılar, Avrupa’yı yakından takip etmeye çalışmıştır.
E) II ve III
R
İ
T
II. Mahmut, Babıali’de açtırdığı tercüme odasıyla tercümanlık görevlerine Müslümanların alınmasını ve yetişmesini sağladı. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde bu işi
Fenerli Rumlar yapıyorlardı.
Bu bilgilere göre,
C) I ve II
B) Valiler üzerinde otorite sağlanmıştır.
C) Merkezi otorite artırılmaya çalışılmıştır.
D) Tarımsal üretim miktarı artmıştır.
E) Askeri alanda ıslahatlar yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanmasında,
I. Asya Hun,
II. Anadolu Selçuklu,
III. Bizans
devletlerinden hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
15.
III. Selim, Avrupa tarzı ordu tanzim ve tertip edilirse devletin kurtulacağına, ulema ise bunun devleti yıkacağına inanıyordu. İngiltere de, Osmanlı Devleti’nin Fransa’dan
öğretmenler ve askeri danışmanlar getirmesinden endişeleniyordu.
Bu durum ile ilgili olarak;
I. Padişah ve ulema arasında görüş ayrılığı vardır.
12.
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde taşra teşkilatında bozulmalar başlamıştır. Bu yüzyılda eyalet ve sancaklar
................. denilen bir yolla üst düzey görevlilere verilmeye
başlanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Müsellim
B) Mütesellim
C) Arpalık usulü
D) Mukataa
E) Müşir
II. İngiltere ile Fransa’nın çıkarları çatışmaktadır.
III. Osmanlı Devleti’nde ordunun yenilenmesi düşüncesi
tartışılmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
02
Türklerde Devlet Teşkilatı
İlk Türk devletlerinde hükümdarın bulunmadığı zamanlarda Kurultaya aşağıdakilerden hangisi başkanlık
yapardı?
A) Buyruk
B) Aygucı
5.
C) Yargucu
İlk Türk devletlerinde hükümdar hiçbir zaman olağanüstü
varlık, yani tanrı-kral sayılmamış, kendisini daima tanrıya
ve Türk töresine karşı sorumlu saymıştır. Bazı durumlarda
hükümdarın icraatları millet tarafından kontrol edilmiştir.
Bu durum Türk devlet yönetiminde;
D) Tamgacı
E) Tudun
I. hükümdarın mutlak hakim olduğu,
II. devlet yönetiminde demokratik anlayışın olduğu,
III. halkın devlet yönetiminde etkili olduğu
R
İ
T
özelliklerinden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
2.
D) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarın görevlerinden birisi değildir?
6.
B) Adaletli bir yönetim sağlama
C) Fetihler yapma
D) Ülke güvenliğini sağlama
N
R
Ö
E) Halkın refahını artırma
İlk Türk devletlerinde ülke sağ-sol, doğu-batı olarak ikiye
ayrılarak yönetilirdi.
C) I ve II
E) II ve III
K
E
A) Dini törenleri yönetme
3.
B) Yalnız III
Kutluk Kağan, Uygur Kitabesinde; “Dünyaya geldiği günden beri Uygurlar’a saadet vermiş, esirgeyici, koruyucu
kendi milletinin hakkını her zaman koruyan bir kağan
olmuş” demiştir.
Bu bilgiye göre Kutluk Kağan devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenebilir?
A) Sosyal devlet
C) Teokratik devlet
B) Demokratik devlet
D) Meşruti devlet
E) Monarşik devlet
7.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde Kurultay üyelerinden biri değildir?
Bu durum ilk Türk devletlerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Hatun
B) Boy beyleri
A) Merkezi otoritenin artmasına
C) Komutanlar
D) İleri gelenler
E) Halk
B) Boyların devlete bağlılığının artmasına
C) Federatif bir yönetim oluşmasına
D) Özgür düşünce ortamının oluşmasına
E) Ticari hayatın gelişmesine
8.
–
Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
–
Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
–
26 üyeden oluşuyordu.
Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet dönemindeki
meclise ne ad verilmektedir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde siyasi
teşkilatlanmanın en üst basamağıdır?
A) Urug
B) Bodun
D) Bod
C) İl
E) Oguş
A) Heyeti Vükela
B) Ayan Meclisi
C) Divanı Ahkamı Adliye
D) Meclisi Ali
E) Mebusan Meclisi
02
Türklerde Devlet Teşkilatı
9.
12.
Yönetimde merkez teşkilatına yeni bir biçim vermeye çalışan II. Mahmut sadrazam ve şeyhülislamda toplanan yetkileri nazırlıklar arasında paylaştırdı. Şeyhülislam, hükümete alınarak ilmiye sınıfının ve şeri yargı örgütünün başkanı
durumuna getirildi.
Cumhuriyetin ilanından sonra demokratik rejimin tam anlamıyla yerleşmesi yolunda çalışmalar yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlamaya yönelik çalışmalar arasında sayılamaz?
Bu uygulamadaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
A) Islahatların önünde engel olan seyfiye ve ulema sınıfının kontrol altına alınması
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) İdari yetkilerin nazırlıklar arasında paylaştırılması
D) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
C) Kadınların belediye seçimlerine katılması
C) Laik olmayan bir anlayışın yerleştirilmesi
E) 1921 Anayasası’yla meclis hükümet sistemin benimsenmesi
D) Yeni bir meclis ve komisyon kurmak istemesi
E) Şeyhülislamı tamamen yetkisiz hale getirmek istemesi
13.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında Mustafa Kemal;
“Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. Fakat ömrümüzün
sonuna kadar biz burada ve milletin idaresini ve hakimiyeti
miras kalmış mal gibi temsil etmek için toplanmış değiliz ve
sizi toplamak ve dağıtmak kudretine hiç kimse sahip değildir.” demiştir.
R
İ
T
Atatürk’ün bu ifadesiyle;
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki devlet yöneticilerinden
hangisinin görevi yanlış verilmiştir?
K
E
Görevi
Yönetici
A) Tımarbeyi
Yönetim
B) Kadı Naibi
Yargı
III. Meclisin kozmopolit bir yapıya sahip olduğu
durumlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?
N
R
Ö
11.
C) Subaşı
Güvenlik
D) Yiğitbaşı
Güvenlik
E) Sancakbeyi
Güvenlik
I. millet iradesine dayanan rejimi açıkça ortaya koyduğu,
II. Meclisin demokratik bir anlayışa sahip olduğu,
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
10.
D) I ve II
14.
Cumhuriyetin ilanı ile,
III. kabine sistemi
durumlarından hangilerinin sona erdiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
15.
I. Saltanat taraftarlarının halifelik makamı etrafında toplanması,
E) I, II ve III
3 Mart 1924’te Halifelikle birlikte Erkanı Harbiyei Umumiye
Vekaleti de kaldırılarak o zamana kadar hükümette yer
alan Genelkurmay Başkanlığı siyaset dışında bırakıldı. Ardından komutanların milletvekili olmalarının kaldırılmasıyla
ordunun siyasetten ayrılması sağlandı.
I. yenilik hareketlerinin hızlandırılması,
III. Dış devletlerin halifelik makamını kullanarak iç işlerimize karışmak istemeleri
II. Meclisteki rekabetin iç çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi,
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
III. dünya uluslarıyla kültürel etkileşimin kurulması
C) I, II ve III
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
A) Yalnız I
E) I ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
Test 01 CA
1.C
2.B
3.B
4.C
C) I ve II
Yapılan bu değişiklikte;
II. Halk arasındaki eşitliği sağlama düşüncesi,
D) Yalnız I
E) II ve III
II. meclis hükümet sistemi,
Halifeliğin kaldırılma sebepleri arasında;
B) II ve III
C) Yalnız III
I. devlet başkanlığı sorunu,
Saltanat kaldırılırken kamuoyu henüz hazır olmadığı için
halifelik kaldırılmamış, saltanattan ayrılarak devam ettirilmiştir. Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır.
A) I ve II
B) Yalnız II
5.D
6.C
7.D
8.E
9.E
10.D
11.E
C) I ve II
E) I, II ve III
12.C
13.C
14.D
15.E
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
03
Türklerde Toplum Yapısı
Vakıf sistemi, halkın yararına olan kurumların giderlerinin
devlet eliyle ya da zengin kişiler tarafından karşılanmasıdır.
4.
–
Cumhuriyetin ilanı
–
Medeni Kanun’un kabülü
Aşağıdakilerden hangisi vakıf sisteminin yararlarından
biri değildir?
–
Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
A) Toplumsal ihtiyaçlar için maddi kaynak sağlanmıştır.
–
Soyadı Kanunu’nun kabülü
B) Devlet-toplum kaynaşması sağlanmıştır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi ilke ile daha çok
ilgilidir?
C) Özel mülkiyetin gelişmesi sağlanmıştır.
A) Devletçilik
D) Gelir dağılımındaki farklılık giderilmiştir.
B) Cumhuriyetçilik
R
İ
T
C) Halkçılık
E) Şehirlerin kalkınması hızlanmıştır.
2.
E) Laiklik
K
E
Orhan Bey döneminde Balkanlar’a geçilmesinden sonra,
bu bölgede fethedilen yerlere doğudan gelen Türkmenlerin
yerleştirilmesine “İskan Politikası” denilmiştir.
5.
N
R
Ö
A) Konar-göçerlerin tercih edilmesi
B) Göçmen alınan bölgenin ekonomisinin bozulmaması
C) Bir bölgeye iskanın bir kez yapılması
D) Göçmen ailelerden bir müddet vergi alınmaması
-
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
-
Kamu İktisadi Teşekküllerinin kurulması
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İskan politikasının
özelliklerinden değildir?
A) Milliyetçilik
E) Geçerli sebep olmadan göçmenlerin yerlerini terk edememesi
3.
D) Milliyetçilik
- Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
- Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
- Cumhuriyetçilik
D) Laiklik
- Devletçilik
E) Laiklik
- Milliyetçilik
I. Tüccar
II. Esnaf
III. Sipahi
IV. Müderris
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yönetilenler sınıfında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) III ve IV
C) II ve IV
E) II, III ve IV
6.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde halkı
oluşturan alt birimler arasında sayılamaz?
A) Urug
B) Oguş
C) Boy
D) Toy
E) Bodun
03
Türklerde Toplum Yapısı
7.
10.
Orta Asya’da Uygurlar dönemine ait vasiyetname, borç alıp
verme, kira, alım-satım belgesi gibi vesikalara rastlanılmıştır.
Türk - İslam devletlerinde vakıfların gelişmesinde;
I.
İslam dininin hayır işlerini teşvik etmesi,
Bu bigilere göre Uygurlarla ilgili,
II. lüks ve ihtişamın artması,
I.
III. gelirlerin artması,
Yazı kullanılmıştır.
II. Yazılı hukuk gelişmiştir.
IV. sosyal refahı yükseltme düşüncesi
III. Komşu toplumlardan etkilenilmiştir.
durumlarından hangilerinin etkisi olmamıştır?
IV. Göçebe yaşam tamamen terkedilmiştir.
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) I ve II
E) II, III ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
B) Siyasi
C) Sosyal
D) Hukuki
E) İdari
Belli dönemlerde vergi affı çıkarma
–
Tohum ve çift hayvanı dağıtma
A) Kervansaraylar
B) Ahi teşkilatları
C) Darüşşifalar
D) Darul hikme
E) Bimaristan
12.
Türk-İslam dünyasında sultanların köylüler için yaptıkları,
–
“Türk-İslam devletlerinde vakıflar aracılığı ile birçok sosyal
yardımlaşma kurumu oluşturulmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Askeri
R
İ
T
K
E
11.
II. Murat Edirne yakınlarında Ergene ırmağı üzerine bir
köprü, köprü girişine yolcuların misafir olabileceği han, imaret, cami ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettirmiştir.
Bu bilgiye göre Osmanlıların iskan siyasetinin aşağıdaki hangi yönüne değinilmiştir?
9.
C) Yalnız III
D) I ve II
B) II ve III
D) II ve IV
8.
B) Yalnız II
I. Hilali Ahmer Cemiyeti
II. Donanma Cemiyeti
III. Darüleytam
gibi yaklaşımlarının;
IV. Darülaceze
I. köylüleri topraklarında tutabilme,
II. üretimi denetleme ve üretim artışı sağlama,
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde sosyal
yardım kuruluşları arasında sayılabilir?
III. hayvancılığı geliştirme
A) Yalnız IV
amaçlarından hangisini sağlamaya yönelik değildir?
A) Yalnız I
B) I ve III
D) II ve III
Test 02 CA
1.B
2.A
B) Yalnız II
D) I, II ve III
C) I ve II
E) I, II, III ve IV
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3.C
4.C
5.E
6.A
7.E
8.B
9.A
10.E
11.E
12.E
13.D
14.C
15.C
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
04
Türklerde Toplum Yapısı
Aşağıdakilerden hangisi tarihte önemli devletler kuran
Oğuzların 24 boyundan biri değildir?
4.
Uygurların yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olması;
A) Bayat
I. din,
B) Yazır
II. sanat,
C) Çepni
III. ticaret
D) Dodurga
alanlarından hangisinde, diğer Türk topluluklarından
farklı gelişmeler göstermesine neden olmuştur?
E) Kaçar
R
İ
T
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
2.
K
E
Orta Asya Türklerinde tabiatın yeniden canlandığı ve
yeni yılın yeni günü olarak adlandırılan gün aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
A) Zemheri
B) Mihrican
C) Hıdrellez
D) Nevruz
E) Cemre
3.
Siyasal birliğin olmadığı eski Yunanda olimpiyatlar toplumsal kaynaşmayı sağlamıştır.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen;
I. Yuğ törenleri,
II. Kurultay,
III. Nevruz şölenleri
faaliyetlerinden hangilerinin toplumsal kaynaşmayı
sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
5.
C) I ve II
E) I, II ve III
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Darüşşifa adı verilen
hastaneler kurulmuştur.
Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde Darüşşifa kurulmamıştır?
A) Edirne
C) Tokat
6.
B) Çankırı
D) Kayseri
E) Sivas
Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve
sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sadrazam - Seyfiye
B) Müftü
- İlmiye
C) Kadı
- Kalemiye
D) Yeniçeri
- Seyfiye
E) Defterdar
- Kalemiye
04
Türklerde Toplum Yapısı
7.
10.
Osmanlı Devleti’nde olağanüstü durumlarda alınan
vergiye ne ad verilir?
A) Öşür
B) Çiftbozan
D) Cizye
C) Avarız
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin
sosyal alanda yaptığı en önemli çağdaşlaşma hareketi
olarak sayılabilir?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E) Haraç
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
E) Birinci Beş Yıllık kalkınma planının uygulanması
8.
11.
I. Hür bakış açısı
II. Balkan Savaşları
II. Çağa uygun toplumsal davranışlar
III. Yunan İsyanı
III. Kalkınma yolunda birlikte çalışma
N
R
Ö
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
IV. Geleneksel aile yapısına bağlı kalma
Körfez Yayınları
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinden sonra Anadolu’ya çok sayıda göç yaşanmıştır?
9.
R
İ
T
K
E
I. 93 Harbi
B) Cemaat
D) Mültezim
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda yönetilenler için kullanılan genel addır?
A) Reaya
Yukarıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin vatandaş olgusunda temel değerler olarak savunulabilir?
C) Azınlık
E) Millet
1.C
2.C
3.D
4.C
A) Radyo
5.D
6.D
E) I, II ve III
Cumhuriyet Dönemi’nde toplumsal alanda çağdaşlaşmanın sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
1927’de kurularak yapılan inkılapların halka duyurulması sağlanmıştır?
B) Televizyon
D) Şehir Tiyatroları
Test 03 CA
C) I ve II
7.C
8.C
9.C
C) Halkevleri
E) İradeimilliye Gazetesi
10.B
11.D
12.E
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
05
Türklerde Hukuk
Türklerde mal edinme, iş sözleşmesi, köle satışı, vakıfname, vasiyetname ve ipotek senedi gibi hukuki işlemler aşağıdaki devletlerden hangisinde görülmeye
başlamıştır?
4.
İlk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinde ilk
defa yazılı hukuka geçilmiştir?
A) Göktürkler
A) Asya Hun Devleti
B) Hunlar
C) Avarlar
D) Hazarlar
E) Uygurlar
B) Göktürk Devleti
C) Uygur Devleti
D) Selçuklu Devleti
R
İ
T
E) Osmanlı Devleti
5.
2.
K
E
Medeni Kanun’la,
Buna göre, yeni hukuk sistemiyle ilgili;
I. evlenme,
I. toplumda laik hukuk anlayışını yerleştirmek,
N
R
Ö
II. miras,
III. eğitim
II. Batılı devletlerdeki hukuk anlayışını Türk toplumuna
kazandırmak,
III. sosyal hayatta kadın erkek eşitliğini sağlamak
konularından hangilerinde kadın ve erkekler arasındaki
eşitsizlikler giderilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
Osmanlı Devleti’nden kalma hukuk kurallarının toplumsal
birliği sağlayamaması ve Türkiye için çağdaş uygarlık seviyesinin hedeflenmesinden dolayı, ülkemizde laik hukuk
düzenini yerleştirmek amacıyla köklü yenilikler yapılmıştır.
amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
A) Boylar halinde örgütlenmeleri
Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna
ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine Lozan Antlaşması’nda karar verilmişti. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçtiklerini,
kendilerinin de Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine
uymak istediklerini bildirmişlerdir.
B) İkili teşkilat yapıları
Buna göre Türk Devleti ile ilgili;
Eski Türklerde uzun süreli hapis cezalarına rastlanmazdı.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
C) Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri
I. yeni yasaların güvence sağladığı,
D) Ticaretle uğraşmaları
II. azınlıkların imtiyazlı duruma geldikleri,
E) Hoşgörülü olmaları
III. yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesinin önlendiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
05
Türklerde Hukuk
7.
10.
Türklerdeki töre hükümleri yenilikçi bir yapıya sahipti. Zamana ve çevre şartlarına göre devletin ve toplumun ihtiyacı
göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeler yapılırdı.
Bununla birlikte “adalet, iyilik, eşitlik ve insanlık” törenin değişmez hükümleriydi.
“Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak
için kurulmuştur. Başkanı kadı olup üyeleri Müslüman ve
gayrimüslimlerden meydana gelmiştir.”
Yukarıda bahsedilen Osmanlı Mahkemeleri aşağıdakilerden hangisidir?
Bu duruma göre töre ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Şeri
A) Çağın ihtiyaçlarına uygundur.
B) Nizamiye
B) Siyasi konularda da töre geçerlidir.
C) Cemaat
C) Töre ile ilgili değişiklikleri hükümdar yapar.
D) Konsolosluk
D) Toplumsal konularda etkilidir.
E) Ticaret
E) Değişmez hükümleri vardır.
8.
N
R
Ö
I. kadıların denetlendiği,
II. kararların temyize götürülebildiği,
III. sadece azınlık hukukunun uygulandığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
9.
Körfez Yayınları
Yalnızca bu bilgilere bakılarak Türk-İslam Devletleri’nin
hukuk sistemi ile ilgili;
A) Yalnız I
R
İ
T
K
E
11.
Selçuklular döneminde kadıların verdiği kararlara itiraz Divanı Mezalimde, Osmanlı Devleti zamanında ise Divanıhümayun’da görüşülmüştür.
C) Boşanma davası
D) Miras davası
–
Hayvan kaçıran hırsızın mallarına el konulması,
–
Barış zamanında başkasına kılıç çekenin idam edilmesi
A) Adaletin sağlanmasına ve caydırıcı cezalar uygulamaya önem vermişlerdir.
C) Çok ağır cezalar içermektedir.
D) Türk devletlerinde şeri hukuk uygulanmıştır.
E) Suça ve zamana göre cezalar verilmiştir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Şeri hukuk kurallarına giren
davalardan biri değildir?
B) Nafaka davası
Vatana ihanet edenin idam edilmesi,
B) Devlet ve toplum yapısı korunmaya çalışılmıştır.
Türk-İslam devletlerinde hukuk; şeri ve örfi hukuk olmak
üzere ikiye ayrılırdı. Şeri hukuk içine giren davalara kadılar
bakardı.
A) Ticari davalar
–
cezalarına bakılarak Türk adalet sistemi için varılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
C) I ve II
E) I, II ve III
İlk Türk devletlerinde,
“Kurultay gerektiğinde törede değişiklikler yapabilirdi. Kağanın töre kurallarında değişiklik yapılmasını teklif etme
yetkisi vardı. Kurultay üyeleri arasında halktan kişiler de
bulunmaktaydı.
Yukarıdaki bilgilere göre varılacak en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay, yürütme yetkisini de kullanmaktaydı.
B) Yargı yetkisinin en üst mercisi Kurultay’dı.
E) Evlenme
C) Yasama yetkisi halk, Kurultay ve kağan arasında paylaşılmıştır.
D) Devlet yönetiminde demokrasi vardır.
E) Kurultay danışma organı niteliğindedir.
Test 04 CA
1.E
2.D
3.D
4.A
5.A
6.C
7.C
8.C
9.A
10.A
11.E
12.A
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
06
Türklerde Hukuk
Türklerde kağan da dahil olmak üzere herkes töre hükümlerine uymak zorundadır.
4.
I. Yasama
Yukarıdaki bilgiye göre, Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
II. Yürütme
A) Kanun gücünün üstünlüğü egemendir.
III. Yargı
B) Yargı kararları Kurultay’da belirlenmektedir.
C) Yasama yetkisini doğrudan Meclis kullanmaktadır.
Türk-İslam devletlerinde adli teşkilatın temel organlarından biri olan Divanımezalim’in görevleri arasında
yukarıdakilerden hangileri vardır?
D) Yönetimde halkın egemenliği sağlanmıştır.
A) Yalnız I
R
İ
T
B) Yalnız III
E) Kurultay danışma organı niteliğindedir.
D) II ve III
2.
E) I, II ve III
K
E
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle toplum ve devlet hayatında etkili olan töre ile birlikte şeri hukuk da uygulanmaya başlanmıştır.
N
R
Ö
5.
A) Kıyas
B) İcma
C) Ferman
D) Sünnet
E) Kur’an
Aşağıdakilerden hangisi Divanımezalim’in görevleri
arasında sayılamaz?
A) Memurlarla ilgili şikayetlerin incelenmesi
Aşağıdakilerden hangisi şeri hukukun kaynakları arasında yer almaz?
3.
C) I ve II
B) Vakıfların denetlenmesi
C) Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması
D) Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması
E) Hükümdar olacak kişinin belirlenmesi
6.
I. Mali yapı
Osmanlı Devleti’nde Fatih döneminde yapılan Kanunnamei Ali Osman aşağıdaki dönemlerden hangisine
kadar yürürlükte kalmıştır?
II. Askeri düzen
A) Tanzimat Dönemi
III. Yönetim yapısı
B) Birinci Meşrutiyet Dönemi
IV. Aile hukuku
C) İkinci Me0şrutiyet Dönemi
Türk-İslam devletlerinde yukarıdakilerden hangilerinde
genel olarak örfi hukuk uygulanmaktadır?
D) Cumhuriyet Dönemi
A) Yalnız IV
B) Yalnız III
D) II ve IV
C) I ve II
E) I, II ve III
E) Lale Devri
06
Türklerde Hukuk
7.
8.
10.
Osmanlı Devleti’nde idare organları, protokol esasları,
padişahlara ait merasimler ile devlet memurlarının idari
suçları ve unvanlarına ait hükümleri içeren belgeler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hususi Kanunnameler
A) İltizam
B) Teşkilat Kanunnameleri
B) Müsadere
C) Sancak Kanunnameleri
C) Devşirme
D) Beratlar
D) Kısasa kısas
E) Adaletnameler
E) Mübadele
R
İ
T
K
E
11.
Osmanlı Devleti’nde padişahın herhangi bir konuda tuğra
veya nişanını taşıyan yazılı emirlerine.......................denilmektedir.
III. Konsolosluk
B) Berat
C) Yasakname
D) Kanunname
E) Mecelle
IV. Nizamiye
V. Ticaret
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Ferman
I. Şeri
II. Cemaat
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.
Osmanlı Devleti’nde yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin
malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelen
uygulamaya ne ad verilmektedir?
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesindeki mahkemeler arasında sayılamaz?
A) Yalnız III
B) II ve III
D) Yalnız V
12.
Osmanlı Devleti’nde devlet memurlarının görevlerini kötüye
kullanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, halkı zulme karşı korumak amacıyla yayınlanmıştır. Kadı, beylerbeyi ve sancak beylerine hitaben yazılan
.......................halka duyurulması şarttır.
C) III ve IV
E) IV ve V
Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı anayasası olan Kanunuesasi yürürlükten kalkmıştır?
A) Teşkilatıesasiye’nin ilanıyla
B) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
C) İlk TBMM’nin açılmasıyla
A) Fermanların
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
B) Beratların
E) 1961 Anayasası’nın kabul edilmesiyle
C) Yasaknamelerin
D) Adaletnamelerin
E) İlanların
Test 05 CA
1.C
2.D
3.C
4.E
5.E
6.D
7.C
8.C
9.A
10.B
11.A
12.C
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
07
Türklerde Ekonomi
Dirlik sahipleri aldığı paranın bir kısmını asker ihtiyacını
karşılamak için kullanırdı. Sipahiler savaş olmadığı zamanlarda üretim için uğraşırlardı.
5.
Osmanlı Devleti, dirlik sistemi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
Anadolu Selçuklu Devleti zamanında;
-
Kervansaraylar yapılması,
-
Liman şehirlerinin fethedilmesi
A) Topraktan daha iyi yararlanma
gibi olayların öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Devlet gelirlerini arttırma
A) İç güvenliği sağlamak
C) Devlet otoritesini genişletme
B) Vakıf hizmetlerini geliştirmek
D) Ülkeyi bayındır hale getirme
C) Ticareti geliştirmek
E) Siyasal birliği sağlama
D) Denizlerde hakimiyeti sağlamak
R
İ
T
E) Merkezi otoriteyi artırmak
2.
K
E
6.
I. Harzemşahlar
II. İkta sisteminin uygulanması
II. Timur İmparatorluğu
III. Toprakların boş bırakılmasının engellenmesi
III. Babür Devleti
N
R
Ö
Türkiye Selçukluları’nda görülen uygulamalardan hangileri üretimde sürekliliği sağlamaya yöneliktir?
Yukarıdaki devletlerin hangilerinde ikta sistemi uygulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
3.
I. Toprağın bir kısmının halka dağıtılması
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin
ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden değildir?
B) Yalnız II
D) II ve III
7.
C) I ve II
E) I, II ve III
Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinde I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı savunulamaz?
A) İkta sistemini uygulamaları
II.
I.
B) Kervansaraylar yapmaları
A) İkta sistemi
Üretimde sürekliliğin sağlanması
B) Medreselerin
kurulması
Yetenekli öğrencilerin yetişmesi
D) Gümrük vergilerini düşürmeleri
E) Ticaret anlaşmaları yapmaları
C) Kut anlayışı
Hükümdarın otoritesinin artması
D) Ahilik teşkilatı
Devşirme sisteminin uygulanması
E) Ülkenin hanedanın ortak
malı sayılması
Merkezi otoritenin zayıflaması
C) Sigortacılık sistemini uygulamaları
4.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nde
görevlerindeki başarılarından dolayı memurlara verilen
topraklardır?
A) Has
B) Vakıf
D) Miri
C) İkta
E) Mülk
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam dünyasında uygulanan ikta sisteminin faydaları arasında yer almaz?
A) Konar-göçerlerin yerleşik hayata geçirilmesini sağlama
B) Devletin sanayi ve ticari gelirlerini artırma
C) Devlet gelirlerini artırma
D) Ordu oluşturma
E) Ülke genelinde otorite sağlama
07
Türklerde Ekonomi
9.
13.
Ahilik, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır. Gayrimüslimlere kapalı olan bu teşkilat, Müslüman tüccarlara bir tür ayrıcalık sağlamıştır.
Türkiye Selçukluları’nda ticaret, devletin politikasını belirleyen en önemli unsurdur. Devletin ekonomik politikaları
askeri seferlere dahi yön vermiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi ticareti
canlandırmak amacıyla gerçekleştirilmemiştir?
A) Türklerin ekonomik hayata girmeleri kolaylaşmıştır.
A) Antalya ve Alanya limanlarının fethedilmesi
B) Ekonomik hayat zayıflamıştır.
B) Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenlenmesi
C) Gayrimüslimlerin ticarette etkisi artmıştır.
C) Venedik ve Kıbrıs Krallığı ile anlaşmalar imzalanması
D) Merkezi otorite güçlenmiştir.
D) Tüccarlardan düşük gümrük vergisi alınması
E) Ahilik teşkilatı önemini kaybetmiştir.
E) Eyyubiler ile ittifak kurulması
10.
14.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin;
I. Sinop’u alması,
A) İç güvenliği sağlamak
III. Harzemşahlar ile Yassıçemen Savaşı’nı yapması
K
E
B) Asker yetiştirmek
durumlarından hangileri ekonomik gelirlerini arttırmıştır?
D) Yolcuları korumak
E) İslamı yaymak
E) Yalnız I
N
R
Ö
11.
C) Ticareti geliştirmek
C) Yalnız III
Anadolu Selçuklu Devleti’nde ticari limanlar fethedilmiş,
komşu devletlerle ticari anlaşmalar yapılmış ve gümrük vergileri düşük tutulmuştur.
Körfez Yayınları
B) I, II ve III
D) II ve III
15. “Anadolu Selçuklu Devleti’nde hazine gelirlerinin büyük bir
kısmını gümrük ve ürün vergileri oluşturmuştur.” diyen bir
tarihçi;
I. tarım,
II. ticaret,
Bu bilgiye göre aşağıdaki hangi alanlarda teşkilatlanmaya ve sistemleşmeye gidilmiştir?
A) Siyasi - Askeri
B) Siyasi - Ekonomik
C) Siyasi - İlmi
D) Eğitim - Askeri
III. hayvancılık
alanlarından hangilerindeki faaliyetleri görüşüne kanıt
olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
E) Askeri - İdari
12.
R
İ
T
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
II. Kıbrıs Krallığı ile anlaşma yapması,
A) I ve II
Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar
gerçekleştirmiştir. Anadolu Selçukluları ise kervansaray yapımına çok önem vermiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Anadolu Selçukluları’nda;
-
Tüccarların çeşitli nedenlerle uğrayacağı zararların
devlet tarafından karşılanması,
-
Sinop, Antalya ve Suğdak’ın fethedilmesi,
-
Düşük gümrük tarifesi uygulanması
16.
“Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay-Sayan dağları üzerinden Çin’e ulaşıyordu. Bu yolun asıl ticari malları
sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri idi.”
Yukarıda bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir?
durumlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Baharat Yolu
A) Üretimde sürekliliği sağlama
B) İpek Yolu
B) Denizcilik faaliyetlerini başlatma
C) Akdeniz Yolu
C) Ticareti geliştirme
D) Atlas Okyanusu Yolu
D) Ülke bütünlüğünü koruma
E) Kürk Yolu
E) Uluslararası alanda güç dengesi oluşturma
Test 06 CA
1.A
2.C
3.E
4.E
5.E
6.A
7.B
8.A
9.D
10.B
11.E
12.B
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Ahilik örgütünün görevlerinden biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki ikta
sisteminin amaçlarından biri değildir?
A) Esnaflar arası dayanışmayı sağlamak
A) Üretimin sürekliliğini sağlamak
B) Üretimde kaliteyi artırmak
B) Hazineye para aktarmak
C) Tüketici haklarını korumak
C) Vergileri düzenli olarak toplamak
D) Mesleki eğitim vermek
D) Taşrada devlet otoritesini sağlamak
E) Uluslararası ticari anlaşmalar yapmak
E) Göçebe yaşayanları yerleşik hayata geçirmek
6.
I. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi
II. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
K
E
Yukarıdaki esaslardan hangileri milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
A) Üretimde devamlılığı sağlama
B) Savaş zamanı merkezde bulunma ve padişahı koruma
C) I ve II
N
R
Ö
D) II ve III
R
İ
T
Dirlik, miri arazinin en önemli bölümüdür. Gelirlerine göre
has, zeamet ve tımar olarak ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dirlik sahiplerinin
görevlerinden değildir?
III. Yabancı işletmelerin satın alınması
3.
08
Türklerde Ekonomi
D) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) Bulunduğu yere devlet otoritesini getirme
D) Cebelü yetiştirme
E) Görev yerlerindeki asayişi sağlama
7.
Osmanlı Devleti’nde bütün ekonomik faaliyetler halkın sıkıntıya düşmeden hayatını devam ettirmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler sonucunda,
B) İpek ve Baharat Yolu’nun Osmanlılara geçmesi
I. İhtiyacı karşılayacak üretim yapılmıştır.
C) Balta Limanı Antlaşması’nın yapılması
D) Duyunuumumiye İdaresi’nin kurulması
II. Üretimin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda dışardan
satın alma yoluna gidilmiştir.
E) İngiltere’de Sanayi İnkılabı’nın yapılması
III. Üretimin devamlılığı için tedbirler alınmıştır.
IV. İhtiyacı karşılamak için sadece ticaret yapılmıştır.
yargılarından hangisine varılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve III
4.
C) II ve IV
D) I, III ve IV
Osmanlı Devleti’nde devletin mülkiyetine geçmiş topraklara miri arazi denir.
Aşağıdakilerin hangisinin mülkiyeti devlete ait değildir?
A) Malikane
B) Zeamet
C) Mukataa
D) Paşmaklık
E) Haraciye
8.
Aşağıdaki Lonca görevlilerinden hangisi bu örgütün bilirkişisi olarak kabul edilmiştir?
A) Şeyh
B) Kethüda
D) Ehli Hibre
C) Şakirt
D) Yiğitbaşı
08
Türklerde Ekonomi
9.
13.
I. Menzil teşkilatı
II. Derbentçiler
A) İltizam sistemi - Salyaneli topraklar
III. Mekkari taifesi
B) Tımar sistemi - Salyanesiz topraklar
IV. Altıbölük taifesi
C) Ulufeciler - Saltanat sancaklarını korumakla görevli birlikler
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde ticari
faaliyetleri desteklemek için kurulan teşkilatlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, II ve III
10.
Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlış verilmiştir?
D) Sahnı Seman Medreseleri - İlahiyat ve İslam Hukuk Fakültesi
C) I ve II
E) Cebelü Ocağı - Sefere çıkmadan ve sefer arasında bozulan silahların tamiri
D) I, II, III ve IV
I. Osmanlı Devleti – Ahilik
14.
II. Anadolu Selçuklu Devleti – Lonca
III. Abbasi Devleti – Fütüvvet
Osmanlı Devleti’nde devletin gelir kaynağı olan vergiler dini
kaynaklı şeri vergiler ile padişahın emriyle konulan örfi vergiler olarak ikiye ayrılmıştır.
R
İ
T
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi halktan alınan örfi vergilerden
değildir?
A) Yalnız I
A) Çift Resmi
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
C) Avarız
B) Cerime
D) Aşar
K
E
E) I, II ve III
11.
Osmanlı Devleti’nde;
N
R
Ö
I. Çarşı ve pazar yerlerinde düzenin sağlanmasıyla görevlidir.
II. Mirasçısı olmayan kimselerin mallarını ve kamuya ait
malların korunmasıyla ilgili görevlidir.
III. Kasaba ve kentlerde sanatsal ve ticari etkinliklerle ilgili
vergileri toplamak ve iş kollarındaki düzeni sağlamakla
görevlidir.
Körfez Yayınları
E) Niyabet Rüsümu
15.
Aşağıdakilerden hangisi bu bozulmanın nedenlerinden
değildir?
A) Atlas Okyanusu ticaretinin önemini kaybetmesi
B) Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa’nın zenginleşmesi
Yukarıda verilen devlet memurları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II
I
III
A) Muhtesip
Kapan emini
Beytülmal emini
B) Kapan emini
Muhtesip
Gümrük emini
C) Beytülmal emini Gümrük emini
12.
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuştur.
C) Köylünün toprağını terk etmesi
D) Yasak yoldan Avrupa’ya mal satılması
E) Savaşların uzun sürmesi
Muhtesip
D) Muhtesip
Beytülmal emini Gümrük emini
E) Muhtesip
Bac emini
Beytülmal emini
16.
Osmanlıda tarım ve hayvancılığa dayanan sanayi ürünleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
İlk Türk devletlerinde .............. konusu, ..............’den sonra
gelen en önemli devlet işiydi.
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deri sanayi
– İstanbul, Kayseri
B) Halıcılık
– Uşak, Milas
A) Askerlik
- Eğitim
C) Sof kumaşı
– Ankara
B) Tarım
- Hayvancılık
D) Çuha, keçe, kumaş
– Selanik
C) Ekonomi
- Yönetim
E) Altınsırma
– İznik
D) Vergi
- Askerlik
E) Bilim
- Hukuk
Test 07 CA
1.E
2.E
3.A
4.E
5.C
6.E
7.D
8.B
9.A
10.A
11.B
12.C
13.E
14.C
15.C
16.E
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
2.
Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi
olan Sibernetik’in kurucusu olarak bilinen Artuklular
döneminde yetişen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Çeşitli etnik grupların oluşturduğu Gaznelilerde saray ve
orduda Türkçe konuşulurken resmi dil Arapçaydı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) El Cezeri
A) Türklerin asimile olmasına
B) Ömer Hayyam
B) Arapların Türkler üzerinde hakimiyet kurmalarına
C) İbni Sina
C) Türkçenin gelişiminin yavaşlamasına
D) Muhammed Beyhaki
D) Bilimin ilerlemesine
E) Ahmet Tusi
E) İsyanların çıkmasına
Karahanlılarda medrese müderrisinin ve yöneticisinin seçimi Semerkant’taki ilim adamlarınca gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları burslarla karşılanmaktaydı.
A) Eğitim kurumlarının dış etkilerden uzak tutulması
B) Akademik özerkliğin sağlanması
6.
N
R
Ö
C) Özgürlüklerin sağlanması
II.Abdülhamit’in Maarifi Umumiye Nizamnamesine rağmen,
mektep medrese çatışması, son dönemde açılan Batı tarzında okullar, yabancı okullar ile eğitimde birliğin olmaması
ve eğitimin dini nitelikli olması eğitim alanında yenilik yapılmasını zorunlu kılıyordu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılapların nedenlerinden değildir?
D) Öğrencilerin sadece eğitime odaklanmalarının sağlanması
E) Eğitim ve öğretimin devlet denetiminde tutulması
R
İ
T
K
E
Yukarıda bahsedilen uygulamaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
3.
09
Türklerde Eğitim
A) Mektep medrese çatışması
B) Eğitimde birliğin olmaması
C) Maarif yasasının kabul edilmesi
D) Batı tarzı okulların açılması
Uygurların bilgi ve kültür düzeylerindeki gelişmişlik;
onların yüzyıllarca çeşitli Türk ve yabancı devletlerin
saraylarında;
E) Yabancı okulların açılması
I. Katiplik,
II. Öğretmenlik,
III. Tercümanlık,
IV. Kültür elçiliği
gibi görevlerden hangilerini yapmalarını sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, II ve III
4.
C) I ve III
D) I, II, III ve IV
Karahanlılar resmi dili, edebiyat dili ve bilim dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır.
Yalnız bu bilgiye bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kozmopolit bir yapıya sahiptirler.
B) Milliyetçi karakter taşımaktadırlar.
C) İslamiyetle birlikte Araplardan etkilenmişlerdir.
D) Ticaretin gelişmesine önem vermişlerdir.
E) Bilimsel çalışmalara önem vermemişlerdir.
7.
Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim sisteminin temel kurumu medreselerdir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında medrese eğitimi zirve
dönemini yaşadı. Medresede müftü, kadı, müderris, hekim,
astronom ve matematikçiler yetişiyordu.
Bu duruma göre medreselerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yükselme döneminde eğitim gelişmiştir.
B) Medrese eğitimi daha yaygındır.
C) Medreselerde din eğitimi verilmiştir.
D) Osmanlıda pozitif bilimlere önem verilmiştir.
E) Medreseler çağın gereklerine uyamamışlardır.
09
Türklerde Eğitim
8.
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. ve
XX. yüzyıldaki bilim insanları arasındadır?
Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı Fatih döneminde büyük
bir gelişme göstermiştir.
A) Mehmet Fatih Gökmen (Astronomi)
I. Enveri’nin Düsturnamesi
B) Naima (Tarih)
II. Tursun Bey’in Tarihi Ebul Fethi
C) Altuncuzade (Tıp)
III. Karamani Mehmet Paşa’nın Osmanlı Sultanları Tarihi
D) Katip Çelebi (Coğrafya-Tarih)
Yukarıdakilerden hangileri Fatih Dönemi tarihçileri ve
eserleri arasında yer alır?
E) Ayaşlı Şifai (Tıp)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
II. Kültür hayatını canlandırma,
XVI. yüzyılda İstanbul’da Rasathane kurmuştur.
–
Güneş ve Ay tutulmaları ile çeşitli gözlemler yapmıştır.
–
İlk defa mekanik saat yaparak dakik gözlemler yapmıştır.
A) Hazerfen Hüseyin Çelebi
N
R
Ö
III. İslam kültürünü Avrupa’ya taşıma
amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
R
İ
T
–
Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
I. Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etme,
A) Yalnız I
E) I, II ve III
K
E
Buna göre;
10.
12.
Lale devrinde, Doğu ve Batı’dan çeşitli eserlerin tercüme
edilmesini sağlamak amacıyla Tercüme Encümenliği kurulmuştur. Tercüme edilen eserler matbaada çoğaltılarak
basılmıştır.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
B) Matrakçı Nasuh
Körfez Yayınları
9.
C) I ve II
C) Takiyüddin Mehmed
D) Ali Kuşçu
E) Sabuncuoğlu Şerafettin
13.
–
Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması (Güzel Sanatlar
Mektebi)
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
–
Arkeoloji müzesinin açılması
A) Divanı Lügati’t Türk
Osmanlıda görülen yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki
aydınlardan hangisinin etkisi daha fazladır?
Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Uygur alfabesi
ile yazılmıştır. Hükümdara öğütler verir.
B) Siyasetname
C) Kutadgu Bilig
D) Atabet’ül Hakayık
A) Şeker Ahmet Paşa
B) İbrahim Çallı
C) Osman Hamdi Bey
D) Dede Efendi
E) Şevket Dağ
E) Divanı Hikmet
Test 08 CA
1.E
2.E
3.B
4.E
5.B
6.B
7.D
8.D
9.D
10.C
11.D
12.E
13.E
14.D
15.A
16.D
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
10
Türklerde Eğitim
5.
Büyük Selçukluların medreseler kurmasında;
I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak isten mesi,
Buna göre;
II. Batınilerin yıkıcı çalışmalarının önlenmek istenmesi,
I. Karamanoğulları ulusçu devlet özelliğine sahiptir.
III. Devletin yetişmiş memura ihtiyaç duyması
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İran kültüründen etkilenmiştir.
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
Türkiye Selçuklu Devleti’nin resmi yazışma dilinin Farsça
olmasına rağmen, varisi olarak kabul edilen Karamanoğullarının resmi yazışma dili Türkçedir.
III. Karamanoğulları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin etnik
yapıları farklıdır.
C) I ve II
R
İ
T
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
2.
– Geometri
B) Farabi
– Felsefe
C) İbni Sina
– Tıp
N
R
Ö
D) İbnü’l Esir – Tarih
E) Cabir
3.
– Fizik
E) I, II ve III
K
E
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Biruni
C) Yalnız III
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam eserleri arasında
gösterilebilir?
Türklerde pozitif bilimlerin kurucusu kabul edilip, “ilimlerin
sayımı” adlı kitabı ile bilimleri ilk sınıflandırılan bilim adamıdır.
A) Türemiş Destanı
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim adamı kimdir?
B) Gılgamış Destanı
A) İbni Sina
C) Divanı Hikmet
B) Biruni
D) Ferruhi
C) Ahmet Yesevi
E) Farabi
D) Orhun Abideleri
E) Oğuz Kağan Destanı
4.
Muhakemetül Lügateyn (iki dilin karşılaştırılması) adlı
eseriyle bilinen ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil
olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde örgün
eğitim kurumları arasında sayılamaz?
A) Sıbyan Mektepleri
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Medreseler
B) Ali Kuşçu
C) Enderun
C) Ömer Hayyam
D) Acemi Oğlanlar Ocağı
D) Ali Şir Nevai
E) Loncalar
E) Edip Ahmet Yükneki
10
Türklerde Eğitim
8.
12.
“Türkler İslamı kabul ettikten sonra bilime ve araştırmalara çok önem vermişlerdir” diyen bir tarihçi;
I. Nizamiye medreselerinin açılması,
III. Manas destanının yazılması
Bu dönemde yaşamış, Semerkant rasathanesinde
önemli araştırmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
durumlarından hangilerini örnek gösteremez?
A) Uluğ Bey
II. Celali takviminin yapılması,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
9.
Timur Devleti döneminde bilim adamlarına önem verilmiş,
hükümdar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.
C) Hüseyin Baykara
D) Ali Şir Nevai
E) Şahruh
E) I, II ve III
Karahanlıların;
13.
I. İlk burslu eğitim sistemi,
II. İlk ribatların yapılması,
III. İlk medreselerin kurulması
B) Yalnız II
–
Türklerde pozitif bilimin kurucusudur.
–
Aristo’dan etkilenmiştir.
–
“Medinetü’l Fazıla” adlı eseri vardır.
R
İ
T
Yukarıda bahsedilen Türk bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
özelliklerinden hangileri eğitime verilen önemin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Ali Kuşçu
A) Biruni
K
E
C) Yalnız III
B) Harezmi
C) Gazali
D) İbni Sina
D) I ve III
E) I, II ve III
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10. “Bizim milletimiz deneyimli bir maziye maliktir. Türk çocuğu
14.
-
Büyük Selçuklular zamanında yaşamıştır.
-
Nizamiye medreselerinde müderrislik yapmıştır.
Atatürk bu sözleriyle daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
-
İhyayıulumiddin adında eser yazmıştır.
-
1111 yılında Tus şehrinde vefat etmiştir.
A) Türk milleti bilincini
B) Türk dilinin önemini
Yukarıda, hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
C) Türk kültürünün bilincini
A) İmam Gazali
D) Türk tarih bilincini
C) Farabi
atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.”
B) Ali Kuşçu
D) Ömer Hayyam
E) Taberani
E) Türk vatanının bütünlüğünü
11.
E) Farabi
15.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde eğitim
alanında yapılan ıslahatlardan biri değildir?
I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi
II. Batınilerin yıkıcı propagandalarını etkisiz hale getirebilecek bilgili insanlar yetiştirme düşüncesi
A) Tercüme odalarının kurulması
B) Yurt dışına öğrenci gönderilmesi
III. Yeni Müslüman olmuş göçebe Türkmenleri eğitmek
için din adamına duyulan gereksinimin artması
C) Mızıkayıhümayun’un açılması
D) Mektebiulumuedebiye’nin açılması
Büyük Selçuklular döneminde medreselerin yaygınlaştırılmasının yukarıdaki nedenlerinden hangileri sosyal devlet anlayışına sahip olduğunun göstergesidir?
E) Takvimivakayi adlı gazetenin çıkarılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Test 09 CA
1.A
2.E
3.E
4.B
5.C
6.C
7.E
8.A
9.D
C) Yalnız III
E) I ve III
10.C
11.E
12.C
13.C
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
11
Türklerde Sanat
Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki sanat dallarından hangisinde gelişme görülmemiştir?
A) Minyatür
B) Tezhip
D) Çinicilik
5.
C) Ciltçilik
Alaturka müzik, XVIII. yüzyılın ünlü bestecilerini de etkilemiştir. Mozart’ın 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu
olarak tanınmaktadır. Beethoven’in Atina Harabeleri adlı
eserinde Türk Marşı yer almaktadır.
Buna göre;
E) Fresk
I. Avrupalılar her alanda Osmanlı kültürünü örnek almıştır.
II. Müzik evrensel değerler içermektedir.
R
İ
T
III. Türk kültürü Avrupa’da tanınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
2.
I. Kümbet
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II. Kubbe
D) I ve II
III. Silindirik ve yivli minareler
Türkler, yukarıdaki yapılardan hangilerini İslam mimarisine kazandırmıştır?
A) I ve II
B) I, II ve III
3.
6.
E) I, II ve IV
Aşağıdaki mimari eserlerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait değildir?
A) Döner Kümbet
7.
C) Anav
D) Tagar
E) Andronova
I. Mama Hatun Külliyesi
IV. Malabadi Köprüsü
V. Divriği Külliyesi
Yukarıdaki eserlerden hangileri ilk beylikler dönemine
aittir?
E) Yağıbasan Medresesi
B) Karasuk
E) Dericilik
III. Taç Mahal
D) Hunad Hatun Külliyesi
A) Keltaminar
C) Halıcılık
II. Yağıbasan Medresesi
C) Gevher Nesibe Darüşşifası
Orta Asya’da kurulan ilk kültür merkezlerinden aşağıdakilerden hangisi günümüze en yakın kültürdür?
B) Oymacılık
D) Dokumacılık
B) Karatay Medresesi
4.
İlk Türk devletlerinde aşağıdaki sanat dallarından hangisine rastlanmamıştır?
A) Hattatlık
C) II ve III
N
R
Ö
D) I ve IV
E) II ve III
K
E
IV. Türbe
C) Yalnız III
A) I ve II
B) II, IV ve V
D) II ve V
8.
C) I ve III
E) I, II, IV ve V
Erken dönem Osmanlı mimari eserleri aşağıdaki şehirlerden hangilerinde daha çok yapılmıştır?
A) İznik - Bursa - Edirne
B) Şam - Bağdat - Kırım
C) İznik - Bağdat - İstanbul
D) Bursa - Konya - Diyarbakır
E) İzmir - Edirne - İstanbul
11
Türklerde Sanat
9.
12.
“İslamiyet’in etkisiyle gelişen minare geleneği Türk-İslam
sanatında önemli bir yere sahiptir. Barış zamanında müminleri ............... yanında, savaş zamanında ............... olarak da kullanılmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kurgan
A) Ezan okuma
- Duyurular yapma
B) Balbal
B) Namaza çağırma
- Gözcü kulesi
C) Tümülüs
C) İlahiler okuma
- Haberleşme sağlama
D) Fresko
D) Namaza çağrı
- Mevlüt okuma
E) Höyük
E) Mevlüt okuma
- Haberleşme
R
İ
T
K
E
13.
Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde Budist tapınaklarına rastlamak mümkündür?
N
R
Ö
A) Asya Hunları
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Avarlar
E) Akhunlar
11.
Yukarıdaki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
I. Dokumacılık
II. Ahşap işçiliği
Körfez Yayınları
10.
Türkler ölümden sonraki yaşama ait dini inanışları sebebiyle ......................adı verilen mezarlar yapmışlardır.
III. Demircilik
Yukarıdakilerden hangileri Türklerde gelişen el sanatları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
14.
I. Pazırık halısı
E) I, II ve III
I. Kale Mescidi
II. Altın Elbiseli Adam heykeli
II. Tepsi Minare
III. Kültigin heykeli
III. Divriği Ulu Camii
Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Türklerinden
kalan eserler arasında sayılabilir?
IV. Diyarbakır Ulu Camii
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk Beylikleri’nden
kalan mimari eserler arasında yer alır?
C) Yalnız III
D) I ve II
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve IV
Test 10 CA
1.E
2.E
3.C
4.D
5.B
6.E
C) Yalnız III
7.E
8.C
9.D
10.D
11.E
C) Yalnız III
E) I, II ve III
12.B
13.E
14.A
15.E
11. SINIF
SÖZEL
TARİH
1.
12
Türklerde Sanat
İlk Türk devletlerinde mimari eserlere geç dönemde
rastlanılmasına etki eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) Yaşam tarzı
XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da medrese
ve camilerin taç kapılarında........................yapılmıştır.
“Devlet”i sembolize ettiği anlayışından dolayı da yaygınlaşmıştır.
B) Dini inanışlar
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
C) Ordu-millet anlayışı
A) Çifte minareler
D) Veraset anlayışı
B) Çini süslemeler
E) Dış saldırılar
C) Eyvanlı ögeler
R
İ
T
D) Büyük kemerler
E) Halat motifli figürler
2.
K
E
Hunlarda rastlanılan kurganlar, oda biçiminde olup bu kurganlarda ölünün eşyaları ile birlikte bazı hediyelere de rastlanmıştır.
N
R
Ö
5.
Buna göre Hun Türkleri’yle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Yas törenlerinin yapıldığı
B) Ölümden sonraki yaşama inandıkları
C) Kut inancının etkili olduğu
D) Anıt mezar geleneğinin korunduğu
E) Tek tanrılı inancın yaygın olduğu
3.
İlk Türk devletlerinde hayvancılığın yaygın olması aşağıdaki el sanatlarından daha çok hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur?
A) Maden işçiliği
B) Dokumacılık
C) Ahşap işçiliği
D) Demircilik
E) Minyatürcülük
Selçuklularda anıt mezarlar kare, çokgen veya yuvarlak
planlarda yapılmıştır. Konik veya piramit bir külahla örtülen
mezarlara................,kubbeyle örtülü olanına da..........denir.
Yukarıdaki açıklamaya göre, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
6.
A) Kümbet
- Türbe
B) Medrese
- Kümbet
C) Türbe
- Kümbet
D) Ribat
- Türbe
E) Kurgan
- Cami
Beylikler ve Türkiye Selçukluları tarafından yapılan
Anadolu medreselerinin mimarisi daha çok aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Abbasiler
E) İran
12
Türklerde Sanat
7.
11.
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Türkiye Selçukluları dönemine ait değildir?
8.
A) Adana Ulu Camii
A) Köşk
B) Ankara Arslanhane Camii
B) Bedesten
C) Konya İnceminareli Medrese
C) Sebil
D) Malatya Ulu Camii
D) Su kemeri
E) Konya Alaaddin Camii
E) Külliye
12.
Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi, Beylikler Dönemi’ne ait değildir?
A) Selçuk İsa Bey Camii
B) Milas Firuz Bey Camii
R
İ
T
Osmanlı Devleti’nde.................dönem medreselerinde Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi medrese planı devam
ettirilmiştir. Ancak................dönem medreseleri genellikle
külliye içinde yer alırken bağımsız olarak yapılanları da vardır.
K
E
D) İznik Yeşil Camii
E) Divriği Ulu Camii
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi Süleymaniye Külliyesi’nde yer
alan bölümler arasında yer almaz?
A) Kervansaray
B) Enderun
C) Hastane
Körfez Yayınları
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
C) Balat İlyas Bey Camii
9.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sivil mimari yapılar arasında yer almaz?
A) Erken
- Geç
B) Erken
- Klasik
C) Klasik
- Tanzimat sonrası
D) Klasik
- Geç
E) Geç
- Klasik
D) Medrese
E) Aşevi
10.
13.
Klasik dönem Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olup Mimar Sinan tarafından Edirne’de inşa edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleymaniye Camii
XVI. yüzyılda, en parlak dönemini yaşayan ............. sanatı,
yabancı ressamları etkisinden kurtulmuş ve bu dönemde
kent, manzara, olay tasvirleri sıkça kullanılmıştır. Dönemin
en önemli nakkaşı.......................’tur.
B) Selimiye Camii
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
C) Sultan Ahmet Camii
A) Minyatür
- Matrakçı Nasuh
D) Üç Şerefeli Camii
B) Resim
- Levni
E) Muradiye Camii
C) Minyatür
- Nakkaş Sinan Bey
D) Resim
- Osman Hamdi Bey
E) Hat
- Osman Hamdi Bey
Test 11 CA
1.E
Test 12 CA
1.A
2.B
2.B
3.E
3.B
4.D
4.A
5.E
6.A
5.A
7.E
6.C
8.A
7.A
9.B
8.D
10.C
9.B
11.D
10.B
12.A
11.E
13.E
12.B
14.E
13.A
Download

11.SNF TARİH KAVRAMA:Mizanpaj 1.qxd