TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹
“1. 2. ve 3. Y›l Asistan E¤itim Program›”
30 MAYIS - 01 HAZ‹RAN 2014
RADISSON BLU OTEL & SPA, ‹STANBUL TUZLA
Türk Üroloji Derne¤i “1. 2 ve 3. Y›l Asistan E¤itim Program›”
30 May›s 2014, Cuma
08.30-12.00
Kay›t ve Otele Yerleflme
13.15-13.30
Aç›l›fl Konuflmas›
Program›n amaç ve hedefleri
B. Semerci
A. Kad›o¤lu
KONJEN‹TAL ANOMAL‹LER / PED‹ATR‹K ÜROLOJ‹
13:30 - 13:45
13:45 - 14:05
14:05 - 14:20
14:20 - 14:35
14:35 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:45
Oturum Baflkan›: C. Germiyano¤lu
Çocuklarda Fonksiyonel ifleme bozukluklar› ve Enürezis
Y. Aksoy
Hipospadias/ Epispadias / Ekstrofi
C. Germiyano¤lu
Posterior üretral valv
T. Oktar
Antenatal hidronefroz ve postnatal de¤erlendirmesi
Y. Aksoy
UP Darl›k
K. Horasanl›
VUR
T. Oktar
‹nmemifl testis
K. Horasanl›
Testis torsiyonu
F. Atefl
‹nteraktif Olgu Tart›flmalar›
C. Germiyano¤lu
16:45 - 17:00 Ara
ANDROLOJ‹ / ‹NFERTIL‹TE
Oturum Baflkan›: B. Semerci
Ejakulasyon bozukluklar›
Erektil disfonksiyon patofizyolojisi
Erektil disfonksiyon tedavisi
Penil deformiteler
Erkek infertilitesinde tan› ve cerrahi d›fl› tedaviler
Erkek infertilitesinde cerrahi tedaviler ve
sperm elde etme yöntemleri
18:30 - 19:00 Skrotal patolojiler (Varikosel, hidrosel, herni)
19:00 - 19:45 Androloji / ‹nfertilite olgu tart›flmalar›
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
B. Gümüfl
H. Erol
B. Gümüfl
H. K›l›çarslan
F. Erdemir
H. K›l›çarslan
F. Erdemir
A. Kad›o¤lu
Türk Üroloji Derne¤i “1. 2 ve 3. Y›l Asistan E¤itim Program›”
31 May›s 2014, Cumartesi
ENDOÜROLOJ‹ VE LAPAROSKOP‹
Oturum Baflkan›: ‹. Seçkiner, L. Tunç
Üriner Sistem Tafl Hastal›¤›
08.00 - 08:15 Tafl Oluflum Mekanizmalar›
08.15 - 08:30 Metabolik de¤erlendirme ve Profilaksi
08:30 - 08:45 Giriflimsel tedaviler (ESWL, PNL)
08:45 - 09:00 Giriflimsel tedaviler (Aç›k ve laparoskopik cerrahi)
09:00 - 09:30 ‹nteraktif Olgu tart›flmalar› (Tafl hastal›¤›)
Endoskopik Cerrahi
09:30 - 09:45 Sistoskopi ve üreterorenoskopi (rijit, fleksibl)
09:45 - 10:00 Laparoskopide kullan›lan enstrümantasyon ve
görüntüleme sistemleri
10:00 - 10:20 Ürolojik laparoskopik cerrahi prosedürler
10:20 - 10:40 Laparoskopi komplikasyonlar›
‹. Seçkiner
S. Bedir
B. Turna
O. ‹stanbulluo¤lu
M. Binbay
M. Binbay
L. Tunç
A. Tuncel
L. Tunç
10:40 - 11:00 Ara
ÜROONKOLOJ‹
Oturum Baflkan›: ‹. Nane, S. Erturhan
Prostat Kanseri
11:00 - 11:15 Epidemiyoloji ve etyoloji
11:15 - 11:30 Tarama, tan› ve evreleme
11:30 - 11:50 Lokalize hastal›kta tedavi
11:50 - 12:00 Lokal ileri hastal›kta tedavi
12:00 - 12:15 Metastatik hastal›kta tedavi
12:15 - 12:30 Kastrasyona dirençli prostat kanserinde tedavi
12:30 - 13:30 Ö¤le Yeme¤i
N. Pirinççi
A. H. Halilo¤lu
U. Boylu
A. Y›ld›r›m
A. Tuncel
S. Erturhan
Türk Üroloji Derne¤i “1. 2 ve 3. Y›l Asistan E¤itim Program›”
31 May›s 2014, Cumartesi
Oturum Baflkan›: R. Büyükalpelli
Testis Tümörleri
13:30 - 13:50 Tan›, s›n›fland›rma ve evreleme
13:50 - 14:10 Erken evre testis tümörlerinde tedavi ve takip
14:10 - 14:30 ‹leri evre testis tümörlerinde tedavi ve takip
S. Erturhan
B. Nuho¤lu
A. Y›ld›r›m
Ürotelyal Tümörler
14:30 - 14:45 Tan› ve s›n›fland›rma
14:45 - 15:15 Kasa invaze olmayan mesane kanserinde tedavi
15:15 - 15:45 Kasa invaze ve metastatik mesane kanserinde tedavi
15:45 - 16:00 Üst üriner sistem de¤iflici epitel kanseri
16:00 - 16:15 Üriner diversiyon yöntemleri
N. Pirinççi
L. Özkan
Ö. fianl›
A. Verit
T. Çaflkurlu
16:15 - 16:30 Ara
Renal Tümörler
Oturum Baflkan›: A. Tuncel
16:30 - 16:50 Tan›, s›n›fland›rma ve evreleme
16:50 - 17:20 Lokalize ve lokal ileri hastal›kta tedavi yaklafl›mlar›
17:20 - 17:35 Metastatik hastal›kta tedavi yaklafl›mlar›
17:35 - 18:30 Üroonkoloji Olgu Tart›flmalar›
T. Oksay
R. Büyükalpelli
R. Büyükalpelli
Ö. fianl›
Türk Üroloji Derne¤i “1. 2 ve 3. Y›l Asistan E¤itim Program›”
01 Haziran 2014, Pazar
KADIN & ERKEK ‹NKONT‹NANSI / NÖROÜROLOJ‹
08.00 - 08:15
08.15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
Oturum Baflkan›: R. Onur
‹yi ürodinami prensipleri
‹drar kaç›rmada s›n›fland›rma ve de¤erlendirme
Nörojenik mesanede tan› ve s›n›fland›rma
Kad›nda stres tip idrar kaç›rmaya yaklafl›m
Prostatektomi sonras› idrar kaç›rma
Pelvik a¤r› sendromlar› (ör. interstisyel sistit)
Afl›r› aktif mesane
C. Gürbüz
A. Atan
Ö. Gülp›nar
R. Onur
‹. Seçkiner
A. Atan
R. Onur
09:45 - 10:00 Ara
ÜROLOJ‹K AC‹LLER
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
Oturum Baflkan›: ‹. Seçkiner
Akut skrotum
M. Öztürk
Makroskopik hematüri / hematogloblu hastaya acil yaklafl›m S. Görür
Priapizm / penil fraktür
B. Erol
Mesane ve üretra yaralanmalar›
O. Koca
Böbrek ve üreter yaralanmalar›
T. Aktöz
Ürosepsis
S. Görür
11:30 - 12:30 Ö¤le Yeme¤i
BPH / AÜSS / PROSTAT‹T
Oturum Baflkan›: A. Arma¤an
12:30 - 12:45 Infravezikal Obstrüksiyon Patofizyolojisi
(Mekanik / Fonksiyonel)
12:45 - 13:00 BPH’de etyoloji, do¤al seyir ve tan›
13:00 - 13:15 BPH’de medikal tedavi
13:15 - 13:30 BPH’de cerrahi tedavi
13:30 - 13:45 Prostatitlerde s›n›fland›rma, tan› ve tedavi
13:45 - 14:45 ‹nteraktif Olgu Tart›flmalar› (BPH / AÜSS)
14:45 - 17:00 KAPANIfi VE DE⁄ERLEND‹RME SINAVI
C. Gürbüz
G. Gürbüz
Ö. Yaman
T. Akman
F. Erdemir
A. Arma¤an
TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹
Prof.Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt.
No: 18/2 34382 fiiflli - ‹stanbul
Tel: (0212) 232 46 89 - 241 76 62
Faks: (0212) 233 98 04
E-posta: [email protected]
www.uroturk.org.tr
Download

Asistan Egitim 2014 - Türk Üroloji Derneği