GOUINIA CİNSİ (POACEAE) ve
Dr. FRANÇOIS-MARIE-GABRIEL GOÜIN
Şeref Etker*
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin1 (1818-1873) Fransız bahriyesinde
cerrah ve bitki toplayıcısıdır. Kırım Savaşı gibi büyük askeri harekatlara
katılarak başarılar kazanmış, bunun yanında araştırmalarıyla bitki bilimine
katkıda bulunmuştur. François Goüin‟in adı, onun Meksika‟dan topladığı
Poaceae (Gramineae, Buğdaygiller) familyasından bir örneğe istinaden, 1883‟te
yeni bir cinse verilerek botanik literatürüne kazandırılmıştır. Biyografisinin
yazılmamış olması nedeniyle, Goüin kimliği ile Gouinia cinsi arasındaki
bağlantı unutulmuştur.2 Bu yazıda Dr. Goüin‟in özgeçmişi, çalışmaları ve
ailesinin Türkiye ile olan ilişkisi özetlenecektir.
Goüin’in yaşamöyküsü
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin 28 Nisan 1818 tarihinde Fransa‟nın
Bretagne (Côtes-du-Nord/d‟Armor) bölgesinin Merdrignac kentinde doğmuştur.
Ailesi, Bretagne‟ın „sénéchal‟3 sahibi soylularından olmasına karşın,
cumhuriyetçi eğilimleri ile tanınmıştır.4
Öğrenimine aynı yörede, Tréguier‟de başlayan François Goüin tıp
öğrenimini Rennes Üniversitesi‟nde bitirdikten sonra Brest‟te deniz
kuvvetlerine katılmıştır. Dr. F.-M.-G. Goüin, 18 Aralık 1841‟de Fransız deniz
kuvvetlerine cerrah (Chirurgien de 3e Classe) olarak atanmıştır.5 İlk görev
yerleri Batı Afrika‟da Gine körfezi ve Gabon, Doğu‟da Hindistan ile Çin‟dir.
François Goüin‟in 1844 Mayısında Gabon içlerine geziler yaptığı,6 buradaki
*
Dr., Zeynep-Kamil Hastanesi, Üsküdar 34668, İstanbul
1
Gouin soyadı Fransa‟nın Bretagne yöresinde oldukça yaygındır. İsim yalnız Dr. François Goüin‟in
ailesinde Goüin biçiminde „ü‟ ile yazılır (Goen okunur). Latince‟de Gouinia terimindeki yazımı kullanılır.
Bazı Fransızca metinlerde ise isim yanlış olarak Gouin biçiminde geçer. Goüin ailesi ile ilgili özel bilgiler
Madam Marguerite Goüin-Kerven‟in notlarından alınmıştır.
The International Plant Names Index (Authors) http://www.ipni.org/ipni/authorsearchpage.do
2
3
Yargı yetkisi taşıyan, timar benzeri „meşruta‟ sahibi asilzade.
4
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin‟in dedesi, François-Marie-Jacques Goüin, kralın silahşörlerinden iken
cumhuriyetçi partizanlara katıldığı için, kral yanlıları tarafından Merdrignac ormanlarında öldürülmüştür.
Annales maritimes et coloniales, 28e Année - 3e Série - Partie officielle, Paris, Imp. Royale,
MDCCCXLIII [1843] t.1, s. 274.
„Rapport adressé au commandant du cutter l’Éperlan, par M. Gouin, chirurgien-major de ce bâtiment‟
Annales maritimes et coloniales: Revue coloniale, 29e Année, t. 88, 1844, s. 603-622.
5
6
Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI/1-2 (2009-10)
86
volkanik araziyi inceleyerek maden örnekleri topladığı bilinmektedir.7
Senegal‟deyken, 23 Aralık 1845‟te 2. sınıf cerrahlığa terfi ettikten kısa süre
sonra, ağır bir tropikal hastalığa yakalanmıştır.8 Botanikle ilgisini bu sürede
geliştirmek olanağını bulduğunu düşünebiliriz.
Dr. François Goüin, Kırım Savaşı‟nda İstanbul‟a geldi ve Osmanlı
devletinin müttefiği olan Fransa‟nın Doğu Ordusunda (L’Armée d’orient),
Lorient donanmasının personel sağlığından sorumlu hekim olarak harekata
katıldı.9 François Goüin Kırım‟a giderken, 4 Mayıs 1854‟te 1. sınıf cerrahlığa
yükseltildi. Savaş içindeki hizmetleri için kendisine „Chevalier de la Légion
d‟Honneur‟10 ile birlikte Mecidi Nişanı verilmesi, ayrıca 1855-1856 yıllarındaki
kolera salgınındaki11 yararlıkları için özel bir altın madalya ile ödüllendirilmesi
dikkat çekicidir.12
Dr. Goüin, Kırım Savaşı‟ndan sonra Brest‟e döndü. Bir süre İtalya‟da
görevlendirilen François Goüin, 1864‟te Fransız deniz kuvvetlerinde „başhekim‟
oldu13 ve 1865‟te Meksika körfezindeki Vera Cruz kentinin Deniz Hastanesine
atandı.14
Vera Cruz
Dr. François Goüin, Fransa‟nın Meksika‟yı 1864-67 arasındaki işgali
döneminde Vera Cruz‟da en üst düzeyde görev yaptı. Aynı zamanda Meksika
İmparatoru I. Maximilian (1832-1867) ile İmparatoriçe Charlotte‟un özel
7
8
9
10
11
12
13
14
Arch. AOF 1856, DM 146 du 2 mai 1851 : le ministre demande l‟expédition d‟échantillons minéraux
recueillis en 1844 au Gabon par le Docteur Gouin.
Büyük olasılıkla sarı humma, L.-J.-B. Bérenger-Féraud, Traité clinique des maladies des Européens au
Sénégal, Paris, Delahaye, 1878, t.2, s. 551. Bu kaynağa göre, François Goüin‟in 12 Mart 1846‟da
başlayan hastalığı 1849 Ağustosuna kadar üç yıldan fazla (41 ay) sürdü.
„M. François-Marie-Gabriel Goüin, chirurgien principal, chargé du service de santé de la division des
équipages de la flotte à Lorient‟. Lorient ve Brest, Fransız bahriyesinin Bretagne‟daki iki deniz üssüdür.
M. Goüin (François-Marie-Gabriel, chirurgien de la marine de la première classe) „Chevalier de la Légion
d‟Honneur‟ nişanını alırken 15 yıl hizmeti olduğu, bunun beş yılının denizlerde geçtiği ve salgın
hastalıklarla uğraştığı belirtilmiştir, Bulletin de lois de la République française, partie supplémentaire No.
294, du 21 Juin 1856, s. 28 (décret du 12 juin).
F. Jacquot, Du typhus de l’Armée d’orient, Paris, Lib. Victor Masson, 1858, s. 47-257. Tifüs (typhus) bu
yıllarda benzer belirti ve bulguları olan, kolera vb. salgın hastalıkları kapsayan generik bir terimdir.
Ayrıca, bkz., L. Cazalas, Maladies de l’armée d’orient (campagne de 1854-6). Statistique médicale de
l’hôpital de l’école militaire à Constantinople, J.-B. Baillière, Paris, 1860.
E. Sébillot, „M. le docteur Gouin de Merdrignac‟ (Nécrologie) L’Union Libérale de Côtes-du-Nord, 40me
année, no. 43, Dimanche 26 Octobre 1873, s. 1-2.
Deniz ve Sömürgeler Bakanlığı‟nın 2 Temmuz 1864 tarihli kararı ile Dr. François-Marie-Gabriel Goüin
birinci sınıf cerrahlıktan „Chirurgien principal de la marine‟ rütbesine yükseltildi, Bulletin général de
thérapeutique médicale et chirurgicale, t. 67, 1864, s. 144.
F, Goüin, Meksika‟ya gitmek üzere 12 Mayıs 1865‟te Fransa‟dan ayrıldı, Arch. de méd. nav., t.3 (1865),
s. 660.
Gouinia Cinsi (Poaceae) ve …
87
hekimiydi. Dr. Goüin, 1866 yazında Cezayir ve Mısır‟dan getirilen askerlerle
Meksikalı yerliler arasında salgına dönüşen sarı humma hastalığıyla mücadele
etti.15 Bütün çalışmaları için kendisine „Légion d‟Honneur Officier‟16 ile
„Officier de l‟ordre de la Gouadaloupe‟ ve „Chevalier de l‟ordre du Mérite
militaire de François-Joseph‟ nişanları verildi. Tabip Binbaşı Goüin,
Meksika‟daki Fransız birliklerinin komutanu Mareşal Bazaine ile anlaşmazlığa
düşünce, hastalığını gerekçe göstererek görevinden ayrıldı; 13 Nisan 1867‟de
Lorient‟e döndü. 17 Aynı yılın Ekim ayında emekliliğini istedi.18
Resim 1. Dr. François-Marie-Gabriel GOÜIN (1818-1873)
15
16
F. Gouin, „Transmissibilité de la fièvre jaune‟, Arch. de méd. nav., t. 6 (1866), s. 404-5.
Dr. François Goüin‟in „Légion d‟Honneur Officier‟ nişanını aldığı 12 Ocak 1865‟te 24 yıllık hizmetinin
16 yılının denizde ve kolonilerde geçtiği belirtilmektedir, Arch. de méd. nav., t.3 (1865), s. 206. Bu
açıklama dn. 10‟daki bilgi ile uyuşmamaktadır.
17
Arch. de méd. nav., t.7 (1867), s. 399. Goüin‟in, 12 Mart 1867‟de Vera Cruz‟u terk eden Mareşal
Bazaine‟den önce Meksika‟dan ayrıldığı anlaşılmaktadır.
18
4 Aralık 1867 tarihli kararda Dr. François-Marie-Gabriel Goüin‟in „médecin principal‟ olarak
emekliliğinde toplam 37 yıl, 3 ay, 20 gün hizmeti olduğu belirtilmiştir, Arch. de méd. nav., t. 9 (1868), s.
78. Burada bir baskı hatası olduğu kanısındayız: göreve 1841‟de başladığına göre, toplam hizmeti 27 yıl
olmalıdır.
Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI/1-2 (2009-10)
88
Fransız hükümeti, Meksika‟yı işgalinden sonra – yüzyılın başında
Napolyon Bonapart‟ın Mısır‟da yaptığı gibi – bir bilimsel kurul oluşturarak
ülkenin varlıklarını incelemeye girişmişti.19 François Goüin, komisyonun
botanik araştırmacılarından biri oldu.20 Bu üyelik, Dr. Goüin‟in bitkilere olan
ilgisinin bilindiğini göstermektedir. Goüin, Meksika‟da iki yıla yakın bir süre
kaldı ve Vera Cruz çevresinde yoğunlaşarak bitki topladı; 21 özellikle yörenin
yerli buğdaygilleri ile ilgilendi. François Goüin‟in topladığı bitki örnekleri
günümüzde Paris (P), Kew (K), New York (NY) ve Missouri (MO)‟deki
herbaryumlarda saklı koleksiyonlarda bulunmaktadır. Örneklerinin çoğu
Paris‟teki Muséum National d’Histoire Naturelle‟dedir; burada Goüin‟in
topladığı 842 bitki örneği vardır.22
Gouinia cinsi
Dr. François Goüin‟in Vera Cruz‟da topladığı yerli buğdaygillerden yeni
bir cinse Gouinia E.Fourn. ex Benth. et Hook.f. adı verildi.23 Dr. Goüin‟in
19
Fransız bilimsel komisyonu için, bkz. G.S. Dunbar, “„The compass follows the flag‟: The French
scientific mission to Mexico, 1864-1867”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 78
(2), 1988: s. 229-240; G. Robert, „L‟action médicale franco-mexicaine et l‟Expédition du Mexique (18641867)‟, Histoire des sciences médicales, vol. 33 (1), 1999: s. 31-38; P.N. Edison, „Conquest unrequited:
French expeditionary science in Mexico,1864-1867‟, French Historical Studies, vol. 26 (3), 2003: s. 459495. Ayrıca, G. Vlahakis, I.M. Malaquias, N. Brooks, F. Regourd, F. Günergun, D. Wright, Imperialism
and Science: Social Impact and Interaction, Santa Barbara, CA, ABC-CLIO, 2006 içinde „French science
overseas‟, s. 19-49.
20
A. Le Goff, N. Prevost Urkidi, Commission de l’exploration scientifique du Mexique (1862-1893),
Archives Nationales (Site de Paris), 2009, s. 12 vd. Botanik araştırma grubunun diğer üyeleri: Eugène
Bourgeau (1813-1877, botaniste attaché au Muséum d‟Histoire Naturelle de Paris) ve Louis Hahn
(jardinier en chef du jardin colonial Saint-Pierre de la Martinique) ile ressam Léon Méhédin (1828-1905).
E.Bourgeau Türkiye‟ye gelerek bitki toplamıştır: Bkz. A.Baytop, “Ondokuzuncu yüzyılda Anadolu‟da bir
bitki toplayıcısı: Eugène Bourgeau (1813-1877),” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VIII, 1 (2006), s.97-103.
21
François Goüin‟in, Muséum National d’Histoire Naturelle (P) koleksiyonuna göre Vera Cruz‟da iken
topladığı ilk bitki Fuirena squarrosa Michx., Vera Cruz, Gouin 2, 18/6/1865, son topladığı bitki ise bir
Phragmites australis (Cav.) Steud., Gouin 74, 19/1/1867 tarihlidir. Bu tarihler Dr. Goüin‟in Vera Cruz‟a
geliş ve ayrılış tarihleri ile uyumludur. Goüin‟in bitkileri toplarken notlar aldığı, daha sonra kuruttuğu
örnekleri numaralayarak „exsiccata‟ üzerinde çalıştığı bilinmektedir. 1867‟nin ilk aylarında topladığı
bitkilerin çoğunun üzerinde gün/ay belirtilmemiştir. Meksika‟daki savaş, çalışmalarını tamamlamasına
olanak vermemiş olabilir.
22
J. Lanjouw, F.A. Stafleu, Index Herbariorum, Part II(2), Collectors, Utrecht, 1957, s. 233.
23
J.R. Swallen, „The grass genus Gouinia’, Amer. J. Bot. 22: 31-41. 1935. Ayrıca bkz., A.S. Hitchcock,
„A botanical trip to Mexico: the common wild grasses of Mexico‟, The Scientific Monthly, vol. VIII, 14,
March 1919, s. 216-217.
Gouinia Cinsi (Poaceae) ve …
89
özgeçmişi botanikçi ve hekim biyografilerine girmediği için,24 Gouinia cinsinin
adı konusunda etimolojik yanlışlıklar yapılabilmektedir. 25
Gouinia cinsi şöyle sınıflanmaktadır: 26
Cladus: Eukaryota
Regnum: Plantae
Cladus: Angiospermae
Cladus: Monocots
Cladus: Commelinids
Ordo: Poales
Familia: Poaceae [Gramineae]
Subfamilia: Chloridoideae
Tribus: Eragrostideae
Genus: Gouinia
Species: G. barbata, G. brandegei, G. brasiliensis, G. cearensis, G. gracilis,
G. guatemalensis,G. isabelensis, G. latifolia, G. longiramea, G. mexicana,
G. papillosa, G. paraguayensis, G. polygama, G. ramosa, G. tortuosa, G. virgata
Gouinia cinsi, tür adlarından anlaşılacağı gibi, Güney ve Orta
Amerika‟da endemiktir; Anadolu florasında Gouinia türleri bulunmamaktadır.27
Aşağıdaki listede görüldüğü gibi, Poaceae (Gramineae) familyasından
çeşitli 9 türün adı Goüin‟e ithaf edilmiştir (Fournier, Mex. Pl. Gram. i, ii). Bu
tür adlarındaki gouini epiteti Goüin‟in anlamına gelmektedir. 28
Eleusine gouini
Hygrotus gouini
24
25
26
27
28
M. Sardet, Naturalistes et explorateurs du service de santé de la marine au XIXe siècle, Paris,
Pharmathèmes, 2007; Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine, (ed.) B.
Brisou, M. Sardet, Paris, Service historique de la Défense, 2010.
Örneğin, U. Quattrocchi, CRC World Dictionary of Grasses: Common Names, Scientific Names,
Eponyms, Synonyms, and Etymology, Boca Raton, CRC/Taylor & Francis, 2006, vol.1, s. 996‟da Gouinia
cinsine, Fransız botanikçi Antoine Gouan‟ın (1733-1821) adının verildiği bilgisi yanlıştır. Gouinia adı
konusunda doğru bilgi, H.T. Clifford, P.D. Rostock, Etymological Dictionary of Grasses, Amsterdam,
Springer-Vlg., 2007, s. 125‟de verilmiştir: „…Gouinia, in honor of Gouin (fl. 1864–1867) who collected
in Mexico‟.
Gouinia cinsi [George] Bentham and [Sir Joseph Dalton] Hooker (Gen. PL 3: 1178. 1883), EugènePierre-Nicolas Fournier (1834-1884) tarafından sağlanan örneklerden tanımlanmıştır (Gram. Мех. 103):
Mission scientifique au Mexique et dans l’Amérique centrale: Recherches botaniques, seconde
partie, Graminées, par M. Eug. Fournier, publiées sous la direction de M. J. Decaisne, Paris, Impr.
Nationale, 1886 [Mexicanas plantas nuper a collectoribus expeditiones scientificae allatas, aut longis ab
annis in Herbario Musei Parisiensis depositas, praeside J. Decaisne, enumerandas curavit, Eugène
Fournier. Pars II, Gramineae, Parisiis, ex Typographeo Reipublicae, 1886] s. 103, LXXIII. Gouinia,
nov[um] gen[us]. http://www.botanicus.org/item/31753002756077
The Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 9, P.H. Davis, R. R. Mill, Kit Tan (eds.),
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1985. Ayrıca, TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi):
http://wwweski.tubitak.gov.tr/tubives/index.php?com=11700&taxa=familya&value=Poaceae
A. S. Hitchcock, Manual of the Grasses of the United States, Vol. 2, 1971, s. 986 (Panicum gouini).
Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI/1-2 (2009-10)
90
Hymenachne gouini
Leersia gouini
Megastachyna gouini
Panicum gouini
Rheocricotopus gouini
Spartina gouini
Trachypogon gouini
Yakın tarihlerde, yine Gouinia cins adından türetilen bir Gouiniinae
altoymağı (subtribus) tanımlanmıştır. 29
Resim 2. Gouinia virgata Kew Herbarium (Royal Botanic Gardens, Kew) K000308753
Goüin No.76, Mexico [1867].
29
P.M. Peterson, J.T. Columbus, S. J. Pennington, „Classification and biogeography of New World grasses:
Chloridoideae‟, Monocots: Comparative Biology and Evolution Excluding Poales, J. T. Columbus, E. A.
Friar, J. M. Porter, L. M. Prince, M. G. Simpson (eds.) Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont,
California, 2006, s. 580-594.
Gouinia Cinsi (Poaceae) ve …
91
Dr. Goüin’in ölümü
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin askerlikten ayrıldıktan sonra botanik
çalışmalarına ağırlık verdi ve „Muséum d‟Histoire Naturelle de Paris‟ ile
işbirliği yaptı.30 Merdrignac‟ta hekimliğini sürdürürken, bir tifo salgını
sırasında, hastasından bulaşan enfeksiyon sonucu 18 Ekim 1873‟te henüz 55
yaşında iken hayatını kaybetti.
Dr.François-Marie-Gabriel Goüin‟in kardeşi Edouard-Louis-Marie Goüin
(aile içindeki adıyla Ludovic) kendisi gibi Fransız deniz kuvvetlerine katıldı.
Tahiti ve Kaledonya‟da görev yaptıktan sonra Rennes‟e döndü. Bir süre de
İngiltere‟de ticaret yaptı. Edouard Goüin‟in kızı Marguerite, Paris‟te yaşayan
Jön Türklerden Topçu Yüzbaşı Nahit Kerven ile evlenerek Türkiye‟ye geldi. 31
Marguerite Goüin (1886-1976) ailenin soyadını taşıyan son ferdi oldu.
Teşekkür: Dr. François-Marie-Gabriel Goüin ile ilgili olarak ellerinde bulunan özel
belgelerden yararlanmama izin veren sayın Prof.Dr.med. Günsel Koptagel-İlal‟a ve
sayın Yüksel Koptagel-Kerven‟e; yazıyı dikkatle inceleyen sayın Prof.Dr.sc.nat.
Asuman Baytop‟a değerli öneri ve katkıları için teşekkür borçluyum.
Royal Botanical Gardens, Kew (İngiltere) yetkilileri, koleksiyonlarında bulunan Dr.
Goüin‟in kendi topladığı bir bitki örneği fotoğrafının (Resim 2) yayımlanmasına izin
vermişlerdir. Archives de médecine navale (Paris) t.1-9 (1864-1868) için Harvard
Üniversitesi Kitaplığı‟ndaki koleksiyondan yararlanılmıştır:
http://fig.lib.harvard.edu/fig/?bib=002022565
The Genus Gouinia (Poaceae) and Dr. François-Marie-Gabriel Goüin
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin (1818-1873) was a surgeon in the
French navy and an amateur plant collector. Born in Merdrignac in Côtes-duNord, Bretagne, on 28th April 1818, he graduated from the Rennes University.
Dr. Goüin joined the navy in 1841, and attended the expeditions in the Gulf of
Guinea, Gabon, India and China from 1844 on. He was the sanitary officer for
30
E. Fournier, „Sur la distribution géographique des fougères du Mexique‟, Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, LXVIII (1869): 1040-2.
31
Mehmet Nahit Kerven (1877- 28.08.1975), Ispartalı Harirzade Süleyman Faik Bey ile Nazdil Hanımın
oğludur. Topçu Okulu‟ndan 1899‟da teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra, okulun öğretim kadrosuna
geçti. Jön Türk etkinliklerine katıldığı için 1908‟de Fransa‟ya giderek üç yıl Paris‟te kaldı; L‟École des
Hautes Études Sociales‟den diploma aldı. Paris‟te 1910 yılında Marguerite Goüin ile evlenerek İstanbul‟a
döndü ve Balkan Savaşına katıldı. Birinci Dünya Savaşında sansür örgütünde ve harp sanayinde çalıştı.
Kurtuluş Savaşında Sarıkamış‟ta görev verildi. Binbaşı rütbesiyle 1924‟te emekli olduktan sonra
Mühendis Mektebinde öğretmenlik ve çevirmenlik yaptı. TBMM III. ve IV. Dönemlerinde Kırklareli, V.
Dönem‟de Kayseri milletvekili seçildi. Uluslararası Ticaret Konferansında Türkiye temsilcisi oldu. Kızı
Suzan, oğlu Danyal N. Kerven‟dir. Türk Parlamento Tarihi, TBMM III. Dönem 1927-1931, haz. K.
Öztürk, Ankara, TBMM Vakfı yay, 1995, c. III, s. 387-388. Ayrıca, Mehmet Nahit Kerven‟in ağabeyi Dr.
Ali Refik Tars (1875-1958) için bkz., A.F. Öksüzoğlu, „Ümran Dostumoğlu‟nun anıları: Atatürk‟ün
Tarsus‟u ziyareti‟, Tarih ve Toplum, c. 11, sayı 63, Mart 1989, s. 24-28 (152-156).
92
Osmanlı Bilimi Araştırmaları XI/1-2 (2009-10)
the crew of the navy based in Lorient during the Crimean War. Dr. François
Goüin was decorated by the Ottoman and French governments for his
outstanding service in the cholera epidemic of 1855-1856.
Dr. François-M.-G. Goüin was appointed director of the naval hospital at
Vera Cruz following the French occupation of Mexico (1864-1867). Dr. Goüin
was also attached to botanical research team of the French scientific mission,
from his arrival in Vera Cruz in June 1865 to his departure in the March of
1867. He developed a particular interest in collecting specimens of grasses
endemic on the eastern coast of Mexico, and the genus Gouinia of grasses was
named by Eugène Fournier in his honour. He retired in 1867 to continue his
botanical research in collaboration with the Muséum d‟Histoire Naturelle de
Paris. François-Marie-Gabriel-Goüin passed away on 18th October 1873 from
typhoid fever which he contracted from a patient of his.
Keywords: François-Marie-Gabriel Goüin, Merdrignac, Gouinia, plant
collectors, Vera Cruz, Mexico, French marine, Crimean War, Turkey.
Gouinia Cinsi (Poaceae) ve Dr. François-Marie-Gabriel Goüin
Dr. François-Marie-Gabriel Goüin (1818-1873), Fransız bahriyesinde
görev almış bir cerrahtır. Deniz kuvvetlerine 1841‟de katılmış, Batı Afrika‟da
ve Güney Asya‟da görev almıştır. Kırım Savaşı‟na da katılan Dr. Goüin,
özellikle kolera salgınlarındaki uğraşıları için, Mecidiye nişanı ile
ödüllendirilmiştir. Daha sonra, 1865-1867 yıllarında Meksika‟da, Vera Cruz
deniz hastanesinin başhekimi olarak bulunan Dr. François Goüin burada botanik
araştırmaları yapmış ve yörenin buğdaygillerini (Poaceae) toplamıştır. Dr.
Goüin‟in 1873‟te ölümünden sonra, bu buğdaygillerin bir cinsine Gouinia adı
verilmiştir. Goüin ailesinden Marguerite Kerven Türkiye‟de yaşamıştır.
Anahtar sözcükler: François-Marie-Gabriel Goüin, Merdrignac, Gouinia, bitki
toplayıcıları, Vera Cruz, Meksika, Fransız bahriyesi, Kırım Savaşı, Türkiye.
Download

GOUINIA CİNSİ (POACEAE) ve