TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU YAYIN TALİMATI MADDE 1 – AMAÇ Bu talimatin amacı, Turkiye Halk Oyunları Federasyonunun kulüplerarası halk oyunları yarışmalarının yayın kuruluşları tarafından internet üzerinden bilgisayar, akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ile her turlu elektronik ortamda yayınlanması ve bu müsabakalarda yayın kuruluşu tarafından uyulması gereken temel ilkelere ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. MADDE 2 – TANIMLAR VE KISALTMALAR Bu talimatta yer alan; a)
b)
c)
d)
e)
GSB : Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, THOF : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu, GSGB : Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nü, Kurul : THOF Bilişim Kurulunu’nu, Kulüp : Halk oyunları alanında faaliyeti olan, mevzuata uygun olarak kurulmuş, THOF ve GSB tarafından tescil edilmiş dernekleri, f) Yayıncı Kuruluş / Yayın Kuruluşu : Kulüplerarası halk oyunları müsabakalarını yayınlama hakkına sahip tüzel kişileri, g) Yarışma : Kulüplerarası halk oyunları müsabakalarını, h) Sözleşme : THOF’un kulüpler adına ve hesabına halk oyunları yarışmalarının yayını konusunda yayın kuruluşları ile yaptığı anlaşmalar ve bunlar dışında kulüplerin yayıncı kuruluşlarla yaptıkları anlaşmaları, i) Canlı Yayın : Müsabakaların başlama saatinden önceki 24 saat, müsabaka ve müsabakanın bitimini takip eden 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yarışma alanı içi görüntülerinin ve yarışma görüntülerinin kısmen ya da tamamen canlı olarak yayınlanması, j) Banttan Yayın : Bir müsabakanın sona ermesinden sonra tamamının yayınlanması, k) Paralel Yayın : Bir müsabakanın birden fazla kanaldan aynı anda canlı yayınlanması, l) Reklam : Canlı ya da banttan yayın esnasında çeşitli ürün, kurum, kuruluş ve şahısların görüntülerinin yarışma görüntülerinin üzerinde veya yayın yapılan kanal içerisinde gösterilmesini, İfade eder. MADDE 3 – YAYINLARIN DÜZENLENMESİ a) Yarışmaların internet, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar ile her turlu elektronik ortamda canlı yayın ya da banttan yayın aracılığıyla yayınlanmasında tek yetkili THOF’dur. b) Yarışmalar ile ilgili olarak kulüpler adına ve hesabına yayın sözleşmesi yapılması ve yayın hakkı devrinin usul ve şartlarını belirleme yetkisi münhasıran THOF’na aittir. c) Yayıncı kuruluş doğrudan kulüplerle canlı ya da banttan yayın için sözleşme yapamaz. d) THOF dilerse canlı yayın hakkını kapalı ihale ve teklif usulü ile bir yayın kuruluşuna verebileceği gibi bu yayınları kendisi de yapabilir. e) İhale veya teklif ile yayın hakkını elde eden yayıncı kuruluş tüm yayınları THOF’nun kontrolü altında yapmak zorundadır. MADDE 4 – YAYIN İLKELERİ a) Canlı yayın hakkını kazanmış yayın kuruluşu canlı yayın süresi içerisinde tüm yarışmaları ilgili teknoloji kanallarından kesintisiz olarak yayınlamak durumundadır. b) Canlı olarak yapılan yayınlarda kesinti, bozulma, donma vb. teknik aksaklıkların yaşanmaması gerekmektedir. Yayıncı kuruluş temiz yayın için tüm donanımı tedarik etmek durumundadır. c) Canlı yayın ve banttan yayın esnasında THOF resmi logosu, görüntülerin arkasında hologram olarak eklenmek zorundadır. Hologram eklenmeden yapılan yayınlar için yayıncı kuruluş THOF’a telif ödemek durumundadır. Telif miktarı yayın başına 2014 yılı için 2.500 TL’dir. d) Tüm canlı yayınlar ya da banttan yayınlar THOF resmi web sitesi olan www.thof.gov.tr alanı altında tahsis edilecek bir sayfada ya da bir alt alan adı ( Örn: www.live.thof.gov.tr ) altında yayınlanacaktır. Bu alan Bilişim Kurulu tarafından yayın kuruluşuna tahsis edilecektir. e) Canlı ya da banttan yayın esnasında yapılan reklam gelirlerinin %20 si THOF’a aittir. f) Canlı yayın esnasında yarışmacı ekiplerin hazırlık zaman dilimlerinde yayına reklam basılabilir. g) Canlı yayın ya da banttan yayın esnasında hiçbir halk oyunları derneği ya da sivil toplum örgütünün reklamı yapılamaz. h) Canlı ya da banttan yayınlanan tüm yayınların telifi THOF’a aittir. Yayıncı kuruluş yarışma sonrasında çektiği görüntülerin bir kopyasını THOF’a teslim etmek zorundadır. i) THOF banttan yayına, canlı yayının tamamlanmasından en az 1 saat sonra başlatılması kaydı ile izin verebilir. j) Yayın kuruluşları THOF’un tespit edeceği yayın esas ve usullerine aynen uyarlar. THOF tarafından uygun görülen bir yayın usulü diğer yayın kuruluşlarına talep hakkı vermeyeceği gibi ilgili kuruluş açısından da kazanılmış hak oluşturmaz. k) Yayın kuruluşu yayın hakkına sahip olduğu tüm müsabakaları tamamen kaydetmekle yükümlüdür. Bunun için gerekiyorsa ikinci bir kamera kullanılabilir. MADDE 5 – YÜRÜRLÜK Bu talimat THOF 23.04.2014 tarihinde THOF Yonetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 24.04.2014 tarihinde THOF’un resmi sitesi olan www.thof.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Download

Canli Yayin Talimati - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu