GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 2013-2014 AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.
Hasbahçeci M, Ozpek A, BaĢak F, CalıĢkan M, Ener BK, Alimoğlu O. Factors affecting mortality
in blunt thoracic trauma. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2013;19(2):127-32.
2.
Sisik A, Kaya M, Bas G, Basak F, Alimoglu O. CEA and CA 19-9 are Still Valuable Markers for
the Prognosis of Colorectal and Gastric Cancer Patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14:428994.
3.
Hasbahceci M, Erol C, Seker M, Basak F, Alimoglu O. Standard laparoscopic cholecystectomy for
malposition of the gallbladder caused by right-sided ligamentum teres. Journal of Minimal Access
Surgery. 2013;9:177-179.
4.
Alimoglu O, Atak I, Orhun K, Eren T. Robot-assisted laparoscopic colorectal surgery. Minerva
Chir. 2013;68:471-8.
5.
Alimoglu O, Atak I, Eren T. Robot-assisted laparoscopic (RAL) surgery for gastric cancer.
International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery.
[Accepted: 20
November2013](DOI: 10.1002/rcs.1566) - [E-pub ahead of print]
6.
Hasbahceci M, Basak F, Acar A, Alimoglu O. A New Proposal for Learning Curve of TEP
Inguinal Hernia Repair: Ability to Complete Operation endoscopically as a First Phase of Learning
Curve. Minimally Invasive Surgery vol. 2014, Article ID 528517, 5 pages, 2014.
doi:10.1155/2014/528517
7.
Yildiz MK, Okan I, Dursun N, Bas G., Alimoglu O, Kaya B, Odabasi M, Sahin M. Effect of orally
administered simvastatin on prevention of postoperative adhesion in rats. Int J Clin Exp Med
2014;7(2):405-410
8.
Mutlu H , ArtıĢ T, Erden A, MD, Akca Z. Alteration in Mean Platelet Volume and Platicrit
Values in Patients With Cancer That Developed Thrombosis. Clin Appl Thromb Hemost June
201319: 331-333
9.
Tasdemir A, Soyuer I, Dilek Unal D, Artis T. Prognostic value of NF-κB, CD9, and VEGF in
gastrointestinal stromal tumors.Contemp Oncol (Pozn) 2013; 17 (6): 493–49
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
1.
Atak I, Canbak T, Basak F, Bas G, Alimoglu O. Sigmoid Volvulus Treated with Endoscopic
Detorsion and Subsequent Laparoscopic Sigmoid Resection: Case Series. (P246). 21st
International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna,
Austria, 19-22 June, 2013.
2.
Özemir IA, Aslan S, Bayraktar B, Eren T, Isbilen B, Yalman H, Yigitbasi R, Alimoglu O.
Comparison of the diagnostic value of ‘neutrophil gelatinase associated lipocalin’ in the patients
with colorectal cancer versus normal colonoscopy. (P296). 21st International Congress of the
European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, 19-22 June, 2013.
3.
Canbak T, Basak F, Hasbahceci M, Ozbagriacik M, Tekesin K, Acar A, Bas G, Alimoglu O. Effect
of surgical team experience on laparoscopic cholecystectomy outcomes. (P540). 21st International
Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna, Austria, 19-22
June, 2013.
4.
Alimoglu O, Atak I, Kilic A, Caliskan M, Bas G. Robot Assisted Laparoscopic Surgery in General
Surgery. (P448). 21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery
(EAES), Vienna, Austria, 19-22 June, 2013.
5.
Özemir IA, Bayraktar B, Yalman H, Bilgic C, Alimoglu O, Yigitbasi R. Succesful endoscopic
removal of swallowed and penetrated pin from the antrum using endoscopic retrieval net. (P534).
21st International Congress of the European Assosiation for Endoscopic Surgery (EAES), Vienna,
Austria, 19-22 June, 2013.
6.
Tarık ArtıĢ,Can Kucuk,Abdurrahman Akay,Gokmen Zararsız, Erdogan Sozuer.
Prospective randomized study comparing single incision vs. Standard laparoscopic
cholecystectomy. European Association of Endoscopic Surgery Meeting(EAES2013 VIENNA),
19-22 Haziran 2013 Viyana , Avusturya.
7.
Dönmez R, Kargı A, ArtıĢ T, Türkoğlu A, Aslan S, Yazar S, Polat KY. Living Donor Liver
Transplantation In a Patient With Developmental Interruption of The Inferior Vena Cava With
Hemiazygos Substitution. ILTS 2014 Haziran 12-15 2014, Londra , Ġngiltere.
8.
Tarik Artis* , Abdurrahman Akay, Gokmen Zararsiz**, Fatih Buyuker*, Orhan
Alimoglu*.Patient satisfaction and long term results of single incision laparoscopic
cholecystectomy. 23 rd World Endoscopic Surgery Congress, 24-28 Haziran 2014, Paris, Fransa(
Kabul edildi)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.
Hasbahçeci M, Aylin Acar A, Fatih BaĢak F, Tolga Canbak T, Alimoğlu O. Infective
complications seen after laparoscopic and open appendectomy. Istanbul Med J. 2013;14:160-3.
2.
Atak T, Eren T, Özemir A, Orman S, Yalman H, YiğitbaĢı R, Alimoğlu O. Kontrolsüz oral
antikoagülan kullanımına bağlı geliĢen spontan rektus kılıfı hematomu: Olgu Sunumu. HaydarpaĢa
Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2013; 53(2): 127-130.
3.
Hasbahçeci M, BaĢak F, Canbak T, BaĢ G, Alimoğlu O. Thrombotic microangiopathy following
acute pancreatitis: Case Report. Ege Journal of Medicine. 2013; 52(3): 169-171.
4.
Alimoğlu O, Atak Ġ, Kılıç A, ÇalıĢkan M, Eren T, BaĢ G. Robot yardımlı laparoskopik (ROYAL)
gastrektomi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2013; 29: 187-191.
5.
Özpek A, Yücel M, Atak Ġ, Sağlam N, BaĢ G, Alimoğlu O. Pelvis Kırığı Bulunan Multitravmalı
Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler. Kartal EAH Tıp Dergisi. 2014; 25(1):39-45.
6.
BaĢak F, Hasbahçeci M, Canbak T, Acar A, BaĢ G, Alimoğlu O. Ġnsidental Saptanan Apendiks
Karsinoid Tümörü. Kartal EAH Tıp Dergisi. 2014; 25(1):19-22.
7.
Kemal Deniz, Sinan Nazlım, Tahir Ercan Patıroğlu, Esma Deniz, Tarık ArtıĢ, Ahmet Karaman,
Süleyman Yazar. Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 1980-2010 Yılları Arasında Alveoler
Ekinokokkozis Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi .Turkiye Parazitol Derg 2012;
36: 33-6
8.
Bilsay Akalın, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ . The Effect of Met-Rantes on Liver Damage in a
Controlled Experimental Non-Heart Beating Donor Model. Erciyes Med J 2012; 34(2): 69-72
9.
Mehmet Mustafa Çetin, Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ, Kemal Deniz, Recep Saraymen.Deneysel
Kontrollü Non-Heart Beating Donor Modelinde Edaravonun Karaciğer Hasarını Önleyici Etkisi
Erciyes Med J 2012; 34(3): 127-31
2
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1.
Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O.
Alimoğlu. Tiroid ĠĠAB'sinde Belirsiz Sitoloji Saptanan Hastalarda Kalsifikasyon Varlığının Tiroid
Papiller Kanseri ile Birlikteliği. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2013, S3.
2.
Ġ.A. Özemir, H. Yalman, B. Bayraktar, E. Anılır, M. Demir, H. Baysal, S. Tosun, R. YiğitbaĢı, O.
Alimoğlu.Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi Varlığı Diferansiye Tiroid Kanser GeliĢiminde
Etkili Bir Faktör müdür? Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2013, S11.
3.
Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, E. Anılır, B. Güçlüer, H. Yalman, O. Alimoğlu, R.
YiğitbaĢı. Ġzole Tiroid Ġsthmus Agenezine EĢlik Eden Bilateral ve Multisentrik "Clear Cell Varyant
Papiller Kanser" Olgusu. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2013, P26.
4.
M. Özbağrıaçık, A. Özpek, M. Kaya, M. ÇalıĢkan, S. Kalcan, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu.
Total tiroidektomi uygulamaları ve sonuçlarımız. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2013, P8.
5.
Özpek, M. Yücel, M. ÇalıĢkan, A. ġiĢik, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Künt travmalarda algoritma temelli
yaklaĢım sonuçlarımız – SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.
Antalya 19-23 Nisan 2013, SB-6, sayfa:12
6.
C. Madenci, J. Sağıroğlu, E. Anılır, Ö. Ekinci, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu.
Künt abdominal travmalarda non-operatif yaklaĢımın retrospektif olarak değerlendirilmesi SeçilmiĢ sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,SB7,sayfa:12
7.
J. Sağıroğlu, C. Madenci, E. Anılır, K. Orhun, F. Özyalvaç, G. Turan, Ö. Ekinci, H. Yalman, R.
YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Delici-kesici alet nedenli penetran yaralanmalarda non-operatif
yaklaĢımın retrospektif olarak değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,SB-30,sayfa:17
8.
M. ÇalıĢkan, Ġ.E. SubaĢı, M. Kaya, A. Acar, A. Özpek, M. Yücel, G. BaĢ, O. Alimoğlu.
Adezyonlara bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonu olan hastaların çok yönlü
değerlendirilmesi - Sözlü bildiri. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23
Nisan 2013 ,SB-66,sayfa:22
9.
T. Atak, C. Madenci,S. Aslan,H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı, M. Acar. Superior mezenter
arter (wilkie’s) sendromu:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:3,sayfa:30
10.
O. Yener, T. Atak, Ö. Ekinci, B. Burcu, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Crohn hastalığına
bağlı appendektomi sonrası gözden kaçan ileum perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma
ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:39,sayfa:33
11.
S. Orman, T. Atak, T. Eren, A. Aslan, K. Orhun, O. Alimoğlu. Nadir bir ince barsak perforasyon
nedeni: pemfiguslu olgularda steroid tedavisi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:58,sayfa:35
12.
T. Atak, Ö. Ekinci, K. Orhun, C. Medenci, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gastrektomi sonrası geç
dönemde jejunojejunal invajinasyon:olgu sunumu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:59,sayfa:35
13.
Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, K. Orhun, T. Eren, Ö. Ekinci, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı.
Akut apandisiti taklit eden batın duvarı saplı lipom infarktı: bu nadir durumun laparaskopik tedavisi
- Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013
,PB:68,sayfa:36
14.
S. Orman , E. Anılır, F.T. Özyalvaç, M. Kayağ, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir bir
akut batın nedeni; peptik ulkus perforasyonu nedeniyle subtotal gastrektomi öyküsü olan hastada
3
efferent loop perforasyonu - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya
19-23 Nisan 2013 ,PB:95,sayfa:38
15.
T. Atak, B. Burcu, O. Yener, E. Tombalak, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Peptik ülser perforasyonu
nedeniyle ameliyat edilen olguların retrospektif analizi - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil
Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:139,sayfa:43
16.
E. Anılır, F. Büyüker, Ç. Bilgiç, Ö. Ekinci, B. TaĢel, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Nadir
bir akut batın nedeni; inkansere spigel herni - Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi. Antalya 19-23 Nisan 2013 ,PB:178,sayfa:46
17.
T. Atak, Ö. Ekinci, C. Madenci, B. Burcu, G. Turan, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Rektus kılıf
hematomu: Olgu serisi – Poster sunusu. 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Antalya 19-23
Nisan 2013 ,PB:273
18.
S. Tosun, T. Atak, B. Burcu, F.Ġ. Göçer, E. Anılır, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, H. Baysal,
H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri. IV.
Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, 11-14 Nisan 2013, P06,syf44.
19.
S. Tosun, G. Uluç, E. Anılır, H. Baysal, Ö. Ekinci, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F.
Büyüker, H. Yalman, O. Alimoğlu, R. YiğitbaĢı. Geriatrik Hasta Grubunda Bütün Ġnguinal
Herniler Opere Olmalı mı? IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, 11-14 Nisan 2013, P03,syf41.
20.
G. Uluç, S. Tosun, A. Aslan, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, Ö. Ekinci, F.T.
Özyalvaç, O. Alimoğlu. Geriatrik YaĢta Elektif Ġnguinal Herni Onarımı Yönetimi. IV. Ulusal Fıtık
Kongresi. Bodrum, 11-14 Nisan 2013, S14,syf31.
21.
T. Atak, G. Uluç, H. Baysal, S. Tosun, B. Burcu, R. YiğtbaĢı, O. Alimoğlu. Amyand Hernisi: 2
Olgu Sunumu. IV. Ulusal Fıtık Kongresi. Bodrum, 11-14 Nisan 2013, P31,syf69
22.
Ġ. Kanbak, G. BaĢ, M. Hasbahçeci, Ġ. Atak, T. Canbak, F. BaĢak, F.S. Zekey, O. Alimoğlu. Ġnguinal
Hernilerde Total Ekstraperitoneal Herni Tamiri:Erken Takip Sonuçlarımız. IV. Ulusal Fıtık
Kongresi. Bodrum, 11-14 Nisan 2013, S12,syf29.
23.
T. Atak, B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S. Bölük, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O.
Alimoğlu. Laparoskopik olarak rezeke edilen kolonik kalsifiye fibröz tümör: Olgu sunumu. (P229)
XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
24.
B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, J. Sağıroğlu, S. Bölük, E. Anılır, K. Orhun, L. Doğanay, H. Yalman, R.
YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahi deneyimlerimiz. (P241)XIV.Ulusal Kolon
ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
25.
Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, E. Anılır, F. Özyalvaç, T. Eren, T. Atak, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O.
Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/low anterior rezeksiyon eken dönem sonuçlarımız:
Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? (P215) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
Mayıs,Antalya,2013.
26.
T. Atak, T. Eren, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Familyal adenomatöz
polipozisli olguda agresif seyreden desmoid tümör: Olgu sunumu. (P202) XIV.Ulusal Kolon ve
Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
27.
F. BaĢak, A. Kılıç, T. Canbak, Ġ. Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal kanserlerde cerrahi
onkoloji kontrol poliklinik uygulaması. (P161). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
Mayıs,Antalya,2013.
28.
H. Avcı, F. BaĢak, K. KoĢmaz, S. Kalcan, M.Ç. Evren, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolorektal ve mide
kanserli hastalarda tamamlayıcı-alternatif tedavi kullanımı. (P160). XIV.Ulusal Kolon ve Rektum
Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
4
29.
T. Atak, G. Uluç, Ġ.A. Özemir, B. Bayraktar, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Gebede ileoçekal
invajinasyon: Ogu sunumu. (P131) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
Mayıs,Antalya,2013.
30.
T. Eren, S. Orman, M. Demir, Ġ.A.Özemir, H.Yalman, R.YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Diyafragmatik
herniyi taklit eden dev sigmoid volvulus: Olgu sunumu. (P53) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum
Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
31.
S. Kalcan, F. BaĢak, T. Canbak, Ġ. KudaĢ, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir görülen akut karın sebebi:
Çekum divertiküliti; Olgu serisi. (P66) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,
Mayıs,Antalya,2013.
32.
K. KoĢmaz, F. BaĢak, S. AktaĢ, Ġ. Atak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Kolonoskopi
raporlarında kanser ve benign patolojilerin birlikteliği, retrospektif analiz. (P25) XIV.Ulusal Kolon
ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Mayıs,Antalya,2013.
33.
R. YiğitbaĢı, S. Özsoy, E. Anılır, T. ArtıĢ, B. Bayraktar, S. Bölük, H. Yalman, O. Alimoğlu. Üç
odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu. (P227) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi
Kongresi,Mayıs,Antalya,2013.
34.
T. Atak, Ġ.A. Özemir, B. Burcu, T. Eren, O. Yener, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu. Anal fissür
tedavisinde lateral internal sfinkterotomi sonuçlarımız: Bir yıllık olguların retrospektif analizi.
(P284) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,2013.
35.
M. ÇalıĢkan, K. KoĢmaz, Ġ.E. SubaĢı, A. Acar, H. Erdem, A. ġiĢik, M. Kaya, H. Avcı, S. Kalcan, Ġ.
Atak, G. BaĢ, O. Alimoğlu. Non komplike pilonidal sinüslerde; karydakis, adipofasyal turn-over ve
orta hat kaydırılmıĢ adipofasyal turn-over ameliyatlarının prospektif randomize karĢılaĢtırılması.
(SS07) XIV.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,2013.
36.
T. Eren, M. Demir, T. Akay, Ġ.A. Özemir, S. Orman, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, O. Alimoğlu.
Kolon kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda lenf nodu tutulumu ile peritümöral lenfositik
reaksiyon, perinöral invazyon ve lenfovasküler invazyonun iliĢkisi. (S06) XIV.Ulusal Kolon ve
Rektum Cerrahisi Kongresi,Mayıs,Antalya,2013.
37.
B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, G. Adalı, S. Bölük, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O.
Alimoğlu, O.B. Tortum.
Benign mide çıkıĢ yolu tıkanıklarında geçici kendiliğinden
geniĢleyen metalik stent uygulaması (erken sonuçlarımız). 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik
Cerrahi Kongresi, 2013.
38.
B. Bayraktar, Ġ.A. Özemir, O. Bayraktar, Ö. Ünal Bayraktar, S. Bölük, Ç. Bilgiç, D. Atasoy, G.
Demiral, O. Alimoğlu, O.B. Tortum. Servikal özofagus patolojilerinde kendiliğinden geniĢleyen
metal stent (SEMS) kullanımı. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2013.
39.
J. Sağıroğlu, E. Tombalak, K. Orhun, O. Alimoğlu. Sağ üst ekstremite malformasyonu,
ekstrahepatik safra yolları anomalisi ve kolelithiasisin eĢlik ettiği sağ diafragmaagenezili yetiĢkin
olguda laparoskopikkolesistektomi deneyimimiz. 11.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi
Kongresi, 2013.
40.
J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Memenin Filloides Tümörleri: Olgu
Serisi. Sözlü Sunum (S-017), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (38), Antalya, 24-27 Ekim
2013
41.
J. Sağıroğlu, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M. Kayağ, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme
Kanseri Olgularında 5 Yıllık Klinik Tecrübemiz ve Retrospektif Değerlendirme. Sözlü Sunum (S043), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (63), Antalya, 24-27 Ekim 2013
42.
J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, M. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Non-Palpabl Meme
Lezyonlarında Ultrasonografi Yardımlı Telle ĠĢaretleme Sonrası Eksizyon Sonuçlarımızın
Retrospektif Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (S-064), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,
(89), Antalya, 24-27 Ekim 2013
5
43.
J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. OtuzbeĢ YaĢ ve Altı Meme Kanserli
Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-070), 12. Ulusal Meme
Hastalıkları Kongresi, (97), Antalya, 24-27 Ekim 2013
44.
J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. AltmıĢbeĢ YaĢ ve Üzeri Meme Kanserli
Hastaların Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi. Sözlü Sunum (S-071), 12. Ulusal Meme
Hastalıkları Kongresi, (98), Antalya, 24-27 Ekim 2013
45.
T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Meme Hamartomu: Olgu Sunumu.
Poster Sunum (P-055), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (155), Antalya, 24-27 Ekim 2013
46.
T. Atak, Tosun S, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Juvenil Dev Fibroadenom:
Olgu Sunumu. Poster Sunum (P-056), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (156), Antalya, 2427 Ekim 2013
47.
T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Erkek Meme Kanserleri: Olgu Serisi.
Poster Sunum (P-058), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (158), Antalya, 24-27 Ekim 2013
48.
J. Sağıroğlu, T. Atak, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Bilateral Meme Kanserlerinin
Kliniğimizde Görülme Sıklığı, Tanı ve Tedavi Yönünden Retrospektif Değerlendirilmesi. Poster
Sunum (P-066), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (164), Antalya, 24-27 Ekim 2013
49.
Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanseri ile Antropometrik
Ölçümler Arasında ĠliĢki. Poster Sunum (P-094), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (191),
Antalya, 24-27 Ekim 2013
50.
Acar, F. BaĢak, T. Canbak, G. BaĢ, O. Alimoğlu, M. ÇalıĢkan. Meme Kanserinde E-Cadherinin
Rolü. Poster Sunum (P-096), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (193), Antalya, 24-27 Ekim
2013
51.
T. Atak, J. Sağıroğlu, H. Baysal, H. Yalman, O. Alimoğlu. Aksiller Tüberküloz Lenfadenit: Olgu
Serisi. Poster Sunum (P-102), 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (199), Antalya, 24-27 Ekim
2013
52.
H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir
Meme Kanseri Olgusu; Karsinoid Tümör. Poster Sunum (P-146), 12. Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, (242), Antalya, 24-27 Ekim 2013
53.
H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir
Meme Kanseri Olgusu; Papiller Karsinom. Poster Sunum (P-148), 12. Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, (244), Antalya, 24-27 Ekim 2013
54.
H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir
Meme Kanseri Olgusu; Karsinosarkom. Poster Sunum (P-149), 12. Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, (245), Antalya, 24-27 Ekim 2013
55.
H. Baysal, E. Anılır, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, M.Z. Buldanlı, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir
Görülen Bir Meme Kanseri Olgusu; Medüller Karsinom. Poster Sunum (P-159), 12. Ulusal Meme
Hastalıkları Kongresi, (256), Antalya, 24-27 Ekim 2013
56.
E. Anılır, H. Baysal, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir, H. Yalman, O. Alimoğlu. Nadir Görülen Bir
Meme Kanseri Olgusu; Aynı Memede Görülen Ġki Farklı Odakta Malignite Saptanan Hastada
Medüller Karsinom ve Duktal Karsinom. Poster Sunum (P-160), 12. Ulusal Meme Hastalıkları
Kongresi, (257), Antalya, 24-27 Ekim 2013
57.
S. Orman, T. Eren, E. Anılır, M. Kayağ, S. Tosun, F. Büyüker, H. Yalman, R. YiğitbaĢı, M. Acar,
O. Alimoğlu. Karaciğer metastazları ile seyreden malign solid psödopapiller tümör olgusu – Poster
sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17 Kasım 2013; P-20,
Sayfa: 27-28.
6
58.
S. Orman, T. Eren, T. ArtıĢ, F. Büyüker, H. Baysal, Ö. Ekinci, S. Tosun, H. Yalman, O. Alimoğlu.
Laparoskopik kolesistektomiden açık operasyona geçiĢe neden olan intraoperatif faktörler: Tek
merkez deneyimi – Poster sunusu. 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 1317 Kasım 2013; P-58, Sayfa: 47.
59.
M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, A.Kılıç, S.Cömert, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Karın anterior
bölgesine penetre delici kesici alet yaralanmalarında selektif konservatif tedavi yaklaĢımı: Klinik
deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-036), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
60.
M.Yücel, A.Özpek, R.Kaya, S.AktaĢ, Ġ.Atak, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal
bölge delici kesici alet yaralanmalarında diagnostik laparoskopi ile diafragmanın değerlendirilmesi:
Klinik sonuçlarımız. Sözlü Sunum (SS-037), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan
2014
61.
M.Yücel, G.BaĢ, F.Kulalı, A.Özpek, S.AktaĢ, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Sol torakoabdominal
bölge delici kesici alet yaralanmalarında diafragmayı değerlendirmede bilgisayarlı tomografinin
rolü. Sözlü Sunum (SS-038), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
62.
T.Eren, S.Bölük, E.Tombalak, B.Bayraktar, Ġ.A. Özemir, S.Orman, H.Yalman, O. Alimoğlu.
Adezyona bağlı akut mekanik intestinal obstrüksiyonlarda ameliyat öncesi radyolojik incelemelerin
tanısal değeri. Sözlü Sunum (SS-056), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
63.
C.Madenci, S.Tosun, E.Tombalak, T.Eren, Ġ.A. Özemir, Ö.Ekinci, F.Büyüker, H.Baysal, E.Anılır,
O. Alimoğlu. Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi. Sözlü Sunum (SS-057), 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
64.
A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Total tiroidektomi
uygulanan hastalarda hipokalsemi riskinin hipertiroidi yönünden değerlendirilmesi. Sözlü Sunum
(SS-098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
65.
A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Çınar, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Tiroid
nodüllerinde Ģüpheli ĠĠAB bulgularıyla kesin histopatolojik tanıların karĢılaĢtırılması. Sözlü Sunum
(SS-102), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
66.
A.Özpek, M.Özbağrıaçık, Ġ.Atak, M.Yücel, M.KaĢkal, G.Kır, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Papiller tiroid
karsinomunda profilaktif santral lenf nodu disseksiyonu erken dönem sonuçlarımız. Sözlü Sunum
(SS-103), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
67.
S.Tosun, ġ.Özkanlı, E.Tombalak, E.Zemheri, Ġ.A. Özemir, S.Orman, C.Madenci, T.Eren,
F.T.Özyalvaç, E.Anılır, O. Alimoğlu. Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif
değerlendirme. Sözlü Sunum (SS-105), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
68.
G.BaĢ, F.Ezberci, M.Ç.Evren, S.Yüksekdağ, M.Özbağrıaçık, R.Kaya, Ġ.Atak, M.KaĢkal, O.
Alimoğlu. Sentinal Lenf Nod Biyopsisi pozitif hastalarda Aksiller Lenf Nod Diseksiyonu her
zaman gerekli midir ?. Sözlü Sunum (SS-194), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan
2014
69.
F.Ezberci, G.Kır, G.BaĢ, Ġ.Tosun, M.Ç.Evren, F.Büyüker, Ġ.Atak, O.Zambak, O. Alimoğlu.
Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastaların Analizi. Sözlü Sunum (SS-195), 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
70.
S.Yüksekdağ, M.Ç.Evren, F.Ezberci, R.Kaya, M.Özbağrıaçık, M.Yücel, Ġ.KudaĢ, G.BaĢ, O.
Alimoğlu. Granülomatöz Mastit Tanısıyla Tedavi Edilen Hastaların Takip Sonuçlarının
Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum (SS-196), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan
2014
71.
E.Tombalak, T.Eren, M.Z. Buldanlı, A.Aslan, S.Orman, Ġ.A. Özemir, T. Canbak, H.Yalman,
G.BaĢ, O. Alimoğlu. Rastlantısal safra kesesi kanserlerinin analizi. Sözlü Sunum (SS-213), 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
7
72.
S.Tosun, C.Madenci, T.Eren, F.Büyüker, S.Orman, M.Kayağ, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.T.Özyalvaç,
G.Uluç, M.Acar, O. Alimoğlu. Akut kolesistitte yüksek komorbiditeli hasta grubunda perkütan
kolesistostomi deneyimlerimiz. Sözlü Sunum (SS-217), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1620 Nisan 2014
73.
H.K.Tolan, G.BaĢ, A.Kılıç, T.Canbak, S.Yüksekdağ, Ġ.Atak, ġ.Tümerdem, O. Alimoğlu.
Periampüller Tümör Tanısıyla Opere Edilen Hastaların Postoperatif Histopatolojik ve Takip
Sonuçlarının Analizi: Klinik Olgu Serisi. Sözlü Sunum (SS-246), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi,
Antalya, 16-20 Nisan 2014
74.
Ġ.Kabak, M.Hasbahçeci, Ġ.Atak, F.Büyüker, T.Canbak, M.Yücel, F.S.Zekey, M.KaĢkal, G.BaĢ, O.
Alimoğlu. Ġnguinal Hernide Balon trokarsız ve tespitsiz yöntemle yapılan Total Ekstraperitoneal
Herni Tamiri: Klinik Vaka Serisi Takip Sonuçları. Sözlü Sunum (SS-264), 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
75.
F.Büyüker, E.Anılır, S.Tosun, M.Leblebici, Ö.Ekinci, H.Baysal, S.Orman, F.T.Özyalvaç,
T.Özdemir, H.Yalman, O. Alimoğlu. Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel
yöntem laparoskopi’ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi. Sözlü Sunum (SS-288), 19.
Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
76.
S.Tosun, G.Uluç, K.Orhun, S.Orman, T.Eren, O. Alimoğlu. Abdominal koza sendromu ve
intestinal malrotasyon anomalisi ile birlikte olan akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu.
Poster Sunum (PS-0028), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
77.
E.Anılır, Ġ.A.Özemir, B.Bayraktar, T.Eren, E.Tombalak, S.Orman, E.Zemheri, O. Alimoğlu. Nadir
bir Akut Karın Sebebi; Primer Ġntestinal Anjiyosarkom'a bağlı Ġnce Bağırsak Perforasyonu. Poster
Sunum (PS-0065), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
78.
Ġ.Atak, E.T.Haberal, S.Yüksekdağ, O.Zambak, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Nadir bir akut karın ve
hemoperitoneum sebebi; Plasenta perkreata: Olgu sunumu. Poster Sunum (PS-0099), 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
79.
Ġ.Atak, Ġ.Kabak, A.Kılıç, A.Özpek, ġ.Tümerdem, E.Ġlk, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Fournier Gangreni:
11 Olgunun Sunumu. Poster Sunum (PS-0135), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan
2014
80.
E.Anılır, S.Tosun, Ö.Ekinci, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, O. Alimoğlu. Endometriozis nedenli Akut
Mekanik Ġntestinal Obstruksiyon olgusu. Poster Sunum (PS-0158), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi,
Antalya, 16-20 Nisan 2014
81.
S.Tosun, T.Eren, E.Tombalak, C.Madenci, S.Orman, G.Uluç, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, Ö.Ekinci,
H.Baysal, H.Yalman, O. Alimoğlu. Parastomal Hernilerde Cerrahi Deneyimlerimiz. Poster Sunum
(PS-0388), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
82.
J.Sağıroğlu, T.Özdemir, T.Atak, T.Eren, O. Alimoğlu. Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Kasık
Fıtığı Onarımında Non-Fiksasyon Tekniği Sonuçlarımız. Poster Sunum (PS-0427), 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
83.
S.Orman, T.Eren, E.Tombalak, Ġ.A.Özemir, Ö.Ekinci, S.Tosun, O. Alimoğlu. Tekrarlayan karın
ağrısına neden olan ileal duplikasyon kisti. Poster Sunum (PS-0446), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi,
Antalya, 16-20 Nisan 2014
84.
Ġ.Atak, A.Özpek, Ġ.KudaĢ, M.Yücel, G.BaĢ, O. Alimoğlu. Laparoskopik Splenektomi ile Birlikte
Diafragma Rezeksiyonu ve Primer Onarımı ile Tedavi Edilen Ġzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu
Sunumu. Poster Sunum (PS-0507), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
85.
C.Madenci, S.Tosun, T.Eren, B.Bayraktar, S.Orman, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Nadir görülen bir
akut mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni: Endometriozis. Poster Sunum (PS-0531), 19. Ulusal
Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
8
86.
T.Atak, T.Eren, Ġ.A.Özemir, E.Tombalak, O. Alimoğlu. Gastrointestinal stromal tümör nedeniyle
opere edilen 21 olgunun retrospektif analizi. Poster Sunum (PS-0558), 19. Ulusal Cerrahi
Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
87.
G.BaĢ, M.Özbağrıaçık, A.Özpek, A.Kılıç, Ġ.KudaĢ, O. Alimoğlu. Bariatrik cerrahi sonrası kısa
barsak sendromuna sebep olan geç dönem komplikasyonu: vaka sunumu. Poster Sunum (PS-0682),
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
88.
T.Eren, S.Orman, M.Leblebici, Ġ.A.Özemir, S.Bölük, E.Tombalak, Ö.Ekinci, O. Alimoğlu. Nadir
bir akut karın nedeni: Safra yoluna açılan karaciğer kist hidatik apsesi perforasyonu. Poster Sunum
(PS-0710), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
89.
T.Atak, J.Sağıroğlu, T.Eren, Ġ.A.Özemir, O. Alimoğlu. Nadir bir eritema nodosum nedeni:
Memenin granülomatöz mastiti. Poster Sunum (PS-0898), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,
16-20 Nisan 2014
90.
E.Anılır, H.Baysal, Ġ.A.Özemir, F.Büyüker, S.Tosun, T.Özdemir, F.T.Özyalvaç, O. Alimoğlu.
Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu. Poster
Sunum (PS-0930), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
91.
Ġ.A.Özemir, E.Anılır, B.Bayraktar, T.Eren, M.Leblebici, E.Tombalak, H.Yalman, O. Alimoğlu.
Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
Poster Sunum (PS-0935), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
92.
T.Atak, B.Burcu, K.Orhun, M.Demir, O. Alimoğlu. Karın duvarı desmoid tümörü: Olgu Sunumu.
Poster Sunum (PS-1098), 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014
93.
Rafet YiğitbaĢı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık ArtıĢ, BarıĢ Bayraktar, Salih Bölük, Haydar
Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve
Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 227.
94.
Orman S, Eren T, ArtıĢ T, Büyüker F, Baysal H, Ekinci Ö, Tosun S, Yalman H, Alimoğlu O .
Laparoskopik Kolesistektomiden Açık Operasyona GeçiĢe Neden Olan Ġntraoperatif Faktörler: Tek
Merkez Deneyimi . 11. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 13-17 Kasım 2013 , Antalya .
Uluslararası Kongrelere Katılım
1.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 21st International Congress of the European Assosiation for
Endoscopic Surgery (EAES), 19-22 June, 2013, Vienna, Austria.
2.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, 17-19 December 2013,
Sana’a, Yemen.
3.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Turkish Arab Congress on Higher Education, 26-28 Nisan
2014, Ġstanbul.
Ulusal Kongreler, Toplantılar ve Sempozyumlara Katılım
1.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2013,
Antalya.
2.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2-6 Ekim
2013, Bodrum.
3.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 7. Cerrahi AraĢtırma Kongresi, 7-9 Kasım, 2013, Ankara.
4.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.
9
Kongre ve Kurs Görevleri
1.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Penetran
Torakoabdominal Yaralanmalar, KonuĢmacı, 19-23 Nisan 2013, Antalya.
2.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Orhan ALĠMOĞLU. 21st International Congress of the European
Association for Endoscopic Surgery (EAES), Robotic, telesurgeryand Virtual reality/Technology,
(S05), Oturum BaĢkanı, 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
3.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 21st International Congress of the European Association for
Endoscopic Surgery (EAES), Robotic rectal resection (S09), KonuĢmacı, 19-22 Haziran 2013,
Viyana, Avusturya.
4.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 21st International Congress of the European Association for
Endoscopic Surgery (EAES), Oturum BaĢkanı, 19-22 Haziran 2013, Viyana, Avusturya.
5.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 7. Cerrahi AraĢtırma Kongresi, Robotik Cerrahi Bize Neler Vaat
Ediyor?, Oturum BaĢkanı, 7-9 Kasım, 2013, Ankara.
6.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Kongre EĢbaĢkanlığı,
17-19 Aralık 2013, Sana’a, Yemen.
7.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Yemeni / Turkey Emergency Congress, Oturum BaĢkanlığı, 17-19
Aralık 2013,Sana’a, Yemen.
8.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Torachoabdominal
Trauma, KonuĢmacı, 17-19 Aralık 2013, Sana’a, Yemen.
9.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Yemeni / Turkey Emergency Congress, Trauma &
Resuscitation Course, Kurs Direktörlüğü, 17-19 Aralık 2013, Sana’a, Yemen.
10.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Oturum BaĢkanlığı, 16-20 Nisan
2014, Antalya.
11.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Eğitiminde Yeni
Yardımcılar: Web, Simülatörler, Video, Telecerrahi. KonuĢmacı, 16-20 Nisan 2014, Antalya.
12.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Turkish Arab Congress on Higher Education, Kongre Genel
Sekreteri, 26-28 Nisan 2014, Ġstanbul.
13.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. 1st Turkish Arab Congress on Higher Education, Postgraduate
Training in Medicine, KonuĢmacı, 26-28 Nisan 2014, Ġstanbul.
14.
T. ArtıĢ. Bilimsel Komite Üyeliği :Türkiye Organ Nakli KuruluĢları Koordinasyon Derneği
IX.Kongresi- Transplantasyon 2012 kongresi. 26-29 Eylül 2012, Bursa.
Yönetilen Doktora Tezleri
1.
Bölük S. Adezyona Bağlı Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı Yönetimi.
Ġstanbul, 2013. Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
2.
Atak T. Ġdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastaların Analizi.
Ġstanbul, 2014. Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
3.
Demir M. Meme Kanserli Hastalarda Aksiller Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde
Sentinel Lenf Nodu Örneklemesinin PET/CT ile karĢılaĢtırılması.
Ġstanbul, 2014. Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
10
Genel Seminer Sunumları
4.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Science and Internet. 2013, Somali.
5.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Blunt Trauma Algorithm. 2013, Somali.
6.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Orhan ALĠMOĞLU. Stab Wound Algorithm. 2013, Somali.
7.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Bilim ve Internet. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH Salı
Semineri. 2013, Ġstanbul.
8.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Asistan Eğitim Dosyası. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH Salı
Semineri. 2014, Ġstanbul.
9.
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU. Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim
Toplantıları (MAYMET) Semineri. Ġst. Medeniyet Üniv. Göztepe EAH, 21 ġubat 2014, Ġstanbul.
Kitap Bölümü:
1.
Organ Transplantasyonları. Zeki Yılmaz, Tarık ArtıĢ,. Genel Cerrahi (Dokuzuncu Baskı) Sayfa
293-300 .Editör: Ünal Değerli, YeĢim Erbil , Nobel Tıp yayınları, Ġstanbul,2014.
Ödül:
1.
Türk Laparoendoskopik Cerrahi tarafından 2011 kongresi en iyi sözlü bildiri ödülü olaraka
Viyana 2013 kongresinde Avrupa Kupasında Türkiye adına sözlü bildiri sunumu.
EASE
Eğitim Seminerleri
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
31/12
06/01
2013
Algoritma
Mekanik intestinal
obstrüksiyonlar
07-13
01
2013
Op. Dr.BarıĢ BAYRAKTAR
Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI
(02.01.2013-ÇarĢamba)
Asid-baz fizyolojisi
Dr. Mehmet BULDANLI
Op. Dr. Mehmet GÖZÜTOK
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Ocak 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Hasta Odası
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Ferman
ÖZYALVAÇ
Dr Tunç EREN
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Mehmet
BULDANLI
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Ferman
ÖZYALVA
Ç
Dr Tunç
EREN
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Mehmet
BULDANLI
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Seminer Odası
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Tunç EREN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
11
14-20
01
2013
Algoritma
Mekanik intestinal
obstrüksiyonlar
Op. Dr.BarıĢ BAYRAKTAR
Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI
21-27
01
2013
Meme
Anatomi
Fizyoloji
Ġnervasyon
Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof.Dr.Rafet YĠĞĠTBAġI
28/01
03/02
2013
Algoritma
Safra kesesi taĢı hastalığı
Op. Dr. Özgür EKĠNCĠ
Prof.Dr.Orhan ALĠMOĞLU
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
4-10
02
2013
Axiller bölge
Anatomi
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Op.Dr.Tunç EREN
11-17
02
2013
Algoritma
Safra kesesi taĢı hastalığı
Op. Dr. Özgür EKĠNCĠ
Prof.Dr.Orhan ALĠMOĞLU
18-24
02
2013
Gastrointestinal sistem
Anatomi
Fizyoloji
Ġnervasyon
Dr. Salih BÖLÜK
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Sinan ASLAN
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Salih BÖLÜK
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Mustafa DEMĠR
Prof.Dr.Orhan
ALĠMOĞLU
ġubat 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Sinan
ASLAN
Dr Hakan
BAYSAL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Salih
BÖLÜK
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Mustafa
DEMĠR
Prof.Dr.Or
han
ALĠMOĞL
U
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Gülbey
TURAN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof.Dr.Orhan
ALĠMOĞLU
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Hasta Odası
Seminer Odası
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Sümeyra BÖLÜK
Prof Dr Sinan YOL
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Tuba ATAK
Dr Tunç EREN
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Ender ANILIR
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Sümeyra
BÖLÜK
Prof Dr
Sinan YOL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Tuba
ATAK
Dr Tunç
EREN
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Ender
ANILIR
Prof Dr
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Sinan
YOL
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Tunç EREN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
12
Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR
25/02
03/03
2013
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Algoritma
Tiroid hastalıkları
Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
04-10
03
2013
Karaciğer
Anatomi-Fizyoloji
Ġnnervasyon-Cerrahi teknik
Op. Dr. Süleyman ORMAN
Prof. Dr. Sinan YOL
11-17
03
2013
Algoritma
Tiroid hastalıkları
Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
18-24
03
2013
Ekstrahepatik kanal &
Ampulla vateri
Anatomi
Fizyoloji
Ġnervasyon
Op.Dr. Süleyman ORMAN
OP. Dr. Ömer YALGIN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
25-31
03
2013
Algoritma
Selim meme hastalıkları
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Mart 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Zeynep
ANADOLULU
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Orhan
ALĠMOĞL
U
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Zeynep
ANADOLU
LU
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
ALĠMOĞLU
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Hasta Odası
Seminer Odası
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Adem ASLAN
Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Murat KAYAĞ
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Adem
ASLAN
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Murat
KAYAĞ
Dr Sait
ÖZSOY
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Salih TOSUN
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Kıvılcım ORHUN
Prof Dr Sinan YOL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Kıvılcım
ORHUN
Prof Dr
Sinan YOL
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Sinan
YOL
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Ercüment
TOMBALAK
Dr Haydar YALMAN
Hasta baĢı
eğitimi
Dr
Ercüment
TOMBALA
K
Dr Haydar
YALMAN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Haydar
YALMAN
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
13
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
01-07
04
2013
Pankreas
Anatomi
Fizyoloji
Ġnervasyon
Op.Dr. Fatih BÜYÜKER
Prof. Dr. Sinan YOL
08-14
04
2013
Algoritma
Selim meme hastalıkları
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Nisan 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr BüĢra BURCU
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Ferman
ÖZYALVAÇ
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
15-21
04
2013
Tiroid
Anatomi
Fizyoloji
Ġnervasyon
Dr. Tuba ATAK
Op. Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
22-28
04
2013
Algoritma
Memenin Ġnsitu Kanserleri
Op.Dr. Tunç EREN
Prof.Dr.Orhan ALĠMOĞLU
(24.04.2013-ÇarĢamba)
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Mehmet
BULDANLI
Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Sinan ASLAN
Dr Tunç EREN
Hasta Odası
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr BüĢra
BURCU
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Ferman
ÖZYALVA
Ç
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
Seminer Odası
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Mehmet
BULDANLI
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Sinan
ASLAN
Dr Tunç
EREN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Tunç EREN
14
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
29/04
05/05
2013
Defekasyonun fizyolojisi
06-12
05
2013
Algoritma
Memenin Ġnsitu Kanserleri
Dr. Mustafa DEMĠR
Op. Dr. Tunç EREN
Op.Dr. Tunç EREN
Prof.Dr.Orhan ALĠMOĞLU
13-19
05
2013
Pilonidal sinus
(Cerrahi teknik )
Dr. Ferman ÖZYALVAÇ
Op. Dr. Hakan BAYSAL
20-26
05
2013
Algoritma
Meme CA
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU
27/05
02/06
2013
Ġnguinal herni
(Cerrahi teknik)
Dr. BüĢra BURCU
Op.Dr. Ġ. Ali ÖZEMĠR
Mayıs 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Hasta Odası
Seminer Odası
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Salih BÖLÜK
Dr Haydar YALMAN
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Mustafa DEMĠR
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Sümeyra BÖLÜK
Dr Tunç EREN
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Tuba ATAK
Prof Dr Sinan YOL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Salih
BÖLÜK
Dr Haydar
YALMAN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Haydar
YALMAN
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Mustafa
DEMĠR
Dr Oktay
YENER
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Fatih
BÜYÜKER
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Ender ANILIR
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Sümeyra
BÖLÜK
Dr Tunç
EREN
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Tuba
ATAK
Prof Dr
Sinan YOL
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Ender
ANILIR
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Tunç EREN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Sinan
YOL
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
15
Seminer Sorumlusu:
Op. Dr. Tunç EREN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Algoritma Sorumlusu.:
Op. Dr. Ġbrahim Ali ÖZEMĠR
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Gün
Saat
Salı
07:00-08:00
Yer
Seminer Odası
03-09
06
2013
Algoritma
Meme CA
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof.Dr. Orhan ALĠMOĞLU
10-16
06
2013
Kan transfüzyonu ve
komplikasyonları
Dr. Ercüment TOMBALAK
Op. Dr. Tunç EREN
17-23
06
2013
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Algoritma
AteĢli hastaya yaklaĢım
Op. Dr. Günay ULUÇ
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
24-30
06
2013
Haziran 2013
Mortalite-Morbidite
Sorumlusu:
Op. Dr. Hakan BAYSAL
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Tümör Konseyi Sorumlusu:
Op. Dr. Oktay YENER
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Radyoloji Toplantısı
Sorumlusu:
Op.Dr. Jülide SAĞIROĞLU
Prof. Dr. Sinan YOL
ÇarĢamba
PerĢembe
16:00-17:00
07:00-09:00
Konferans
Konferans
Salonu
Salonu
Seminer Odası
Hasta Odası
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Zeynep
ANADOLULU
Dr Haydar YALMAN
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Adem ASLAN
Prof Dr Sinan YOL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Zeynep
ANADOLU
LU
Dr Haydar
YALMAN
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Adem
ASLAN
Prof Dr
Sinan YOL
Hasta baĢı
Eğitimi
Dr Murat
KAYAĞ
Prof Dr
Orhan
ALĠMOĞL
U
Hasta baĢı
eğitimi
Dr Kıvılcım
ORHUN
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Murat KAYAĞ
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Morbidite &
Mortalite
Toplantısı
Radyoloji
Toplantısı
ve Tümör
Konseyi
Bilimsel makale
hazırlanması, Asistan
tez sunumu&
Literatür saati
Dr Kıvılcım ORHUN
Dr Ġ.Ali ÖZEMĠR
DVT
Op. Dr. Gürbey TURAN
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Bilimsel makale hazırlanması, Asistan tez sunumu, ve
Literatür toplantı Sorumlusu:
Op. Dr. Sait ÖZSOY
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Hasta baĢı eğitimi Sorumlusu:
Op. Dr. Haydar YALMAN
Prof. Dr. Rafet YĠĞĠTBAġI
Klinik senaryo, Video sunumu ve Cerrahi teknik
tartıĢması Sorumlusu:
Op. Dr. BarıĢ BAYRAKTAR
Prof. Dr. Orhan ALĠMOĞLU
Cuma
07:00-08:00
08:00-09:30
Seminer Odası
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Haydar
YALMAN
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Sinan
YOL
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Prof Dr Orhan
ALĠMOĞLU
Klinik senaryo,
Video sunumu &
Cerrahi teknik
tartıĢması
Dr Ġ.Ali
ÖZEMĠR
16
TAKVĠM
GÜN
KONU BAġLIĞI
EYLÜL 2013 CUMA TÜMÖR KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
13 EYLÜL 2013 CUMA TÜMÖR KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
20 EYLÜL 2013 CUMA TÜMÖR KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
27 EYLÜL 2013 CUMA TÜMÖR KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ĠÇERĠK
6
EKĠM
EKĠM
2013 SALI ALGORĠTMA
2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
8 EKĠM
11 EKĠM
2013 SALI SEMĠNER
2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
1
4
ATEġLĠ HASTAYA YAKLAġIM2
PERĠOPERATĠF
DEĞERLENDĠRME
17
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ALGORĠTMA
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ALGORĠTMA
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
SEMĠNER
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ALGORĠTMA
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
22 EKĠM
25 EKĠM
2013 SALI
2013 CUMA
1
KASIM
2013 CUMA
5
8
KASIM
KASIM
2013 SALI
2013 CUMA
12 KASIM
15 KASIM
2013 SALI
2013 CUMA
19 KASIM
22 KASIM
2013 SALI
2013 CUMA
26 KASIM
29 KASIM
2013 SALI SEMĠNER
2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
HEMOROĠDAL HASTALIK-1
HEMOROĠDL HASTALIK-2
CERRAHĠDE ANTĠBĠYOTERAPĠ
ANAL FĠSSÜR-1
CERRAHĠ ALAN
ENFEKSĠYONLARI
18
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
3 ARALIK 2013 SALI ALGORĠTMA
6 ARALIK 2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
10 ARALIK 2013 SALI SEMĠNER
13 ARALIK 2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
17 ARALIK 2013 SALI ALGORĠTMA
20 ARALIK 2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
24 ARALIK 2013 SALI SEMĠNER
27 ARALIK 2013 CUMA ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTE-MORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠK-VĠDEO
SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
31 ARALIK 2013
3
OCAK
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
ANAL FĠSSÜR-2
SIRS VE SEPSĠS
SOLĠD ORGAN
YARALANMALARI-1
NAZOKOMĠYAL
ENFEKSĠYONLAR
SOLĠD ORGAN
YARALANMALARI-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
19
HASTABAġI PRATĠĞĠ
7
OCAK
10 OCAK
14 OCAK
17 OCAK
21 OCAK
24 OCAK
28 OCAK
31 OCAK
4
ġUBAT
7
ġUBAT
201
4
201
4
SALI
CUM
A
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
SEMĠNER
APANDĠSĠT'ĠN MEKANĠZMASI
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
HĠPERTĠROĠDĠZM-1
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
HEMATOLOJĠK PARAMETRELER
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
HĠPERTĠROĠDĠZM-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
CERRAHĠDE ĠMMÜNĠTE
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
20
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
11 ġUBAT
14 ġUBAT
18 ġUBAT
21 ġUBAT
25 ġUBAT
28 ġUBAT
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
SALI
CUM
A
SEMĠNER
SALI
ALGORĠTMA
4
MART
7
MART
201
4
201
4
11 MART
201
4
KOLON KANSERLERĠ-1
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
MOLEKÜLER ONKOLOJĠ
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
KOLON KANSERLERĠ-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ENDOSKOPĠ VE ERCP
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
KARACĠĞER KĠTLERLERĠ-1
21
14 MART
18 MART
21 MART
25 MART
28 MART
1
NĠSAN
4
NĠSAN
8
NĠSAN
11 NĠSAN
201
4
CUM
A
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ġOK VE RESÜSSĠTASYON
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
KARACĠĞER KĠTLERLERĠ-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
NÜTRĠSYON VE METABOLĠZMA
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ÜST GĠS KANAMALARI-1
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
22
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
15 NĠSAN
18 NĠSAN
22 NĠSAN
25 NĠSAN
29 NĠSAN
2
MAYIS
6
MAYIS
9
MAYIS
13 MAYIS
16 MAYIS
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
TĠROĠD CERRAHĠSĠ-CERRAHĠ
TEKNĠK
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ÜST GĠS KANAMALARI-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
SIVI ELEKTROLĠT BOZUKLUKLARI
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
ALT GĠS KANAMALARI-1
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
YARA ĠYĠLEġMESĠ
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
23
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
20 MAYIS
23 MAYIS
27 MAYIS
30 MAYIS
3
HAZĠRA
N
201
4
201
4
SALI
CUM
A
ALGORĠTMA
201
4
201
4
SALI
CUM
A
SEMĠNER
201
4
SALI
ALGORĠTMA
ALT GĠS KANAMALARI-2
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
YANIK HASTASINA YAKLAġIM
ONKOLOJĠ KONSEYĠ
RADYOLOJĠ KONSEYĠ
MORTALĠTEMORBĠDĠTE
TOPLANTISI
LĠTERATÜR SAATĠ-TEZ
TARTIġMASI
CERRAHĠ TEKNĠKVĠDEO SUNUMU
HASTABAġI PRATĠĞĠ
DELĠCĠ-KESĠCĠ ALET
YARALANMALARI-1
24
Download

2013-2014 Akademik Yılı Faaliyetleri