23.11.2014
'Mevcut ya da yenilenen Öğretim Programları nı n işlenişinde, İ l
genelinde, birlik ve beraberliğin sa ğlanması
ilçe ve Okulları n proje ha kkı nda bilgi sahibi olmaları sağlanı r.
Önceki yı llara a it (geriye dönük) PTS, TEOG, YGS, LYS sonuç
analizlerinin öğretmenler kurulu ve zümrelerce ilçe, Okul, Sı nıf ve
Öğrenci bazı nda irdelenmesi ve eğitim-öğretim yı lı boyunca, alı nacak
tedbirlerin ve hedeflerin belirlenmesi, ka rar a ltı na alı nması
Performans Takip Sı navları nı n uygulanması nda birlik, beraberlik,
işleyişinin sağlı klı olması
Projenin metni ve ekleriyle, ta limatları n İ lçelere /Okullara gönderilmesi
(İ L MEM)
İ LBAPKomisyonları nca hazı rlanan Analiz Raporları nı n (PTS-TEOG-YGS-LYS)
Değerlendirilmesi (ILÇE MEM/OKUL MD.)
Bakanlığı mızca Ortaöğretime Geçiş Sistemi dahilinde, bu yı l ilk kez
Rehber Öğretmenler ve Sı nıfÖğretmenlerince, Ortaokul 8. Sı nıf öğrencileri
ile Lise
uygulanacak Merkezi
Sistem OrtakSı navları ile ÖSYM tarafı ndan
12. Sı nıf öğrencileri
başta olmak üzere, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere, Merkezi
yapı lan YGS-LYSSisteminin ta nıtı lması ve başarı a rtışı na yönelik
Sistem OrtakSı navları ile YGS-LYS Sisteminin tanıtı lması (ILÇEMEM/OKUL MD.)
tedbirlerin alı nması
Performans Takip Sı navları na hazı rlı k
Talim ve Terbiye Kurulunca Yayı nlanan Öğretim Programları na göre, Örnek Yı llı k
Planları n Hazı rlanması ve ilbap.meb.k12.tr internet adresinde yayı nlanması ,
talimatı n tüm ilçelere gönderilmesi (İ L MEM)
Okul
Müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde özellikle okula yeni
başlayan 5. ve 9.
Sı nıf öğrencilerle ve velilerine ayrıca okula yeni atanan öğretmenlere yönelik"
Tanıtı m ve Bilgilendirme" çalışmaları yapı lması (OKULMD.)
Performans Takip Sı navları nı n ta kviminin belirlenmesi (İ L MEM)
Performans Takip Sı navı , Sı nav Uygulama Ta limatı nı n İ lçelere ve Okullara
gönderilmesi (İ L MEM)
cv
ci
t-
N
C)
'14'
Lf>
<D
r.-
00
cr›
,--
01.10.2014
01.09.2014
,—
cv
0
ıC.")
CV
01.10.2014
01.10.2014
'Zt
',»
Proje içeriğinin ve PTS uygulamaları nı n tüm yönleriyle tanıtı lması
23.11.2014
Proje metninin incelenmesi ve ekip üyelerinin revizyonu Projenin
esasları nı n belirlenmesi Çalışma ta kviminin hazı rlanması
İ LBAPİ l
Danışma ve Yürütme Komisyonları nı n Proje değerlendirme toplantı ları n
yapı lması (İ LMEM)
C)
01.10.2014
23.11.2014
Proje Ek iplerinin kurulması , Okul ve ilçe bazı nda başarı nı n
değerlendirilmesi, Eksikliklerin tespit edilmesi, Hedeflerin
belirlenmesi,
İ LBAPilçe / Okul Değerlendirme Komisyonları nı n oluşturulması ,
(ILÇE MEM/OKUL MD.)
KONU
AMAÇ VEHEDEFLERTARİ HI
•
İ LKöĞRETİM VE LİSEBAŞARI ARTIRMA PROJESİ ( İ LBAP) 2014-2015 EĞİTİ M-MRETİ M YI LI ÇALIŞMAPLANI
C>
İ LBAPİ l Danışma ve Yürütme Komisyonları nı n oluşturulması (İ LMEM)
Z.
ıe-
Görev a lacak kişilerin, proje esasları doğrultusunda belirlenmesi,
yeni
durum ve şartlara göre projenin revize edilmesi, ilde merkezi
sistem sı nav başarı ları nı n artı rı lması na yönelik çalışmaları n
başlatı lması . Koordinasyon, ta kip ve denetimi.
vi
'Zr
.,'
0
•
•
,-.
İl, ilçe, okul, sı nıf ve öğrenci bazı nda verilerin güncel
tutulması
cv
M
e-
e-
ııı
co
e-
e--
N.
e-
co
e-
e-
oı
N
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Proje metni ve muhteviyatı çerçevesinde yapı lan değişiklikler ve yeni durum ve
şartlara göre verilen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi (İL MEM)
2014-2015Öğretim Y ı lı İ LBAPÖrnek Yı llı k Planları n hazı rlanması , Zümre kararları nı n belirlenmesi, il zümre
raporunun oluşturulması . ( İ L MEM )
o
2014-2015 Öğretim Y ı lı "İlköğretim ve Lise Başarısı nı Artı rma Projesi ( İ lbap )" nin yeni durum ve şartlara göre
revize edilmesi; çalışmaların başlatı lması . ( İ L MEM)
ILBAP kapsamı nda ilçe ve Okullarda Ödül Töreni
düzenlenmesi (İ LÇE MEM/ OKULMD.)
İ LBAPİl
Zümre Komisyonları nı n Toplanarak; 2014-2015Öğretim Y ı lını n genel değerlendirmesinin yapılması ve
rapor haline getirilmesi (İ LMEM)
e-
N
c."
C'g
04
04
Sürekli
01.08.2015
01.06.2015
01.05.2015
01.11.2014
,
.-ı•
O
c.1
c;
.4.c.
İ
İl genelinde tüm resmi-özel eğitim kurumları ve
dershaneler arası nda, Eğitim Öğretimde birlik, beraberlik
ve eşgüdüm in sağlanması
Projenin güncel tutulması
Antalya İl Eğitim Başarı sı nı n daha üst seviyelere
taşı nması .
Motivasyonu artı rmak
Y ı llık Planlar ve Zümrelerde birlik beraberliğin
sağlanması na yönelik yapı lan çalışmaların
değerlendirilmesi ve görülen aksaklı kları n tespiti
Performans artışları nı n takibi
:=
._
Y
2
o
ilçe ve Okullarda İ LBAP komisyonları nca hazı rlanan Performans Göstergeleri doğrultusunda ödül almaya layı k
görülen idareci, öğretmen ve öğrencilerin tespit edilmesi (İ LÇE MEM/OKUL MD.)
Projenin uygulamasında karşı laşı lan problemlerin
değerlendirilmesi, Eksiklik ve aksaklıkları n giderilmesi
Öğrenci motivasyonunu arttı rmak, sı nav stresini azaltmak
Öğrencilerin sı nav alışkanlıkları ve bilincinin
kazandı rı lması ve dikkatlerinin arttı rı lması
Sürekli
20.10.2014
Sürekli
01.11.2014
._
Y
o
L.
:=
cıı
İl Eğitim Denetmenlerince; İLBAP rehberlik ve denetim çalışmaları nı n yapı lması ( İL MEM)
RehberlikServislerince Sı nıflar bazı nda Proje kapsamı nda çalışmalar yapı lması (MeslekTanıtı mları , Kendini
Tanı ma Envanterleri, Kariyer Planlama Çalışmaları , Kişisel Verimli Ders Çalışma Programları Hazı rlanması vs.)
(ILÇE MEM/ OKUL MD.)
'1e1'
Tüm Okullarda her ünitenin bitiminde, mini
değerlendirme sı navları nı n yapılması , Okul Aile Birliği imkanları ile
eğitim öğretimi aksatmayacakşekilde deneme ve tarama sı navlarını n yapı lması ,
(OKULMD.)
Halk Eğitim Müdürlükleri, RAM, Üniversite, Sosyal Hizmetler Kurumu ve SivilToplum Örgütleri işbirliğinde Anne Anne — Babaları n bilinçlendirilmesi
Baba eğitimlerine yönelik programları n yapı lması (ILÇE MEM/OKUL MD.)
Ekonomik durumu yetersiz öğrencilerin de yetiştirilmesi
Okullarda, HalkEğitim Merkezleri işbirliğinde, Yetiştirici Kursları n açılması ( ILÇEMEM/OKUL MD.)
e-
Okul
İlbap Ekibince, Y ı llı k Okuma Saati
Planı nı n Hazırlanması tüm sı nıflara ve öğretmenlere duyurulması .
Öğrencilerimize okuma alışkanlığının kazandı rı lması ve
(Örnek; Pazartesi
1. Saat, Salı 2. Saat, Çarşamba 3. Saat, Perşembe 4. Saat, Cuma 5. Saat, bir sonraki pazartesi
geliştirilmesi
6. Saat olacakşekilde dönüşümlü planlanacak) (OKULMD.)
İ lbap.meb.k12.tr internet adresinde yer alan Performans Takip Sisteminde 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sı nıflarda
öğrenci güncellemelerinin yapı lması ( OKULMD.)
•
•
=
..ıc
E.
:=
cıı
O
-I Z
cr
_1 C
‘5
-I
z
Q
O
<C 1_1
Q
vı
z cc
>0
O
L.A.1
L4.1
LLI
r":0
z
L4.1
' CLd
o
z 2
:o v),
L.2.2 Lyı
n 'fı '.5
<
ca ‘X .j:t ..:Z
—1I=
v
-„, 4” 4"
= z4 =J
O ..-2 «
Z Ç..) L> (..),
3 Z o' 1.5
i:, ız eG
cı
fZ*,
Nık
cı iz
w
< z o
cı w
Z
eG ııı
cO
ııı
Z C4 L)
:0 J-. 2
>ı:
.1= szj .c
t.f>,
1-
Laj
2 2
—J
.—
L.LJ
0
<C <L
N
<
<
J I
n
O CL
Y 03 !s ,
14.1
LıJ
-I :o
Z
L>
z D
z .—
z
Q
(3 ,.
<
zO
Ö
z = o
_4 _.
2 =
z
.:4
-O O
o. eG
<
ııı _la.
03 X M
<C
.-1— Z _ı
L.L.1><
v,
1..i Cl ;
ıT. ....,
<
<2 <
>- eG ce
•7I < 1- 1- vı,
Z 2 n ._,
0- N -<
c• *G .,— L"
J.....
, V>, 9
V>,
uj J
< .?
__, 8 Lu
2. z
>
°
›... ."ı"
L.:,
- --j
C.3
CZ d Y IJJ
W" CICL"
Y -J 0
C2C
O
L7
03 U'
L
..s
......„43
Y —J (X
--
E
7
1;
ın
9.4
cx
>
• ■P,
<r•
s.3
•
Ng
‘
‘"
Download

İ LK ö Ğ RET İ M VE L İS E B A Ş ARI ARTIR MA PROJE S İ ( İ LBA P