SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
1. Soru: Akademik bir kadroya başvuruda bulunan adayın ÜAK’tan doçentlik aldığı alanın
şartları mı yoksa başvuru yaptığı alanın şartları mı sağlanmalıdır?
Cevap: Aday, başvurduğu alana ilişkin YTÜ AYDEK şartlarını sağlamalıdır.
2. Soru: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı, Metinbilimi (Filoloji)
Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel Alanı, İletişim Tasarımı Bölümü, Mimarlık Temel
Alanı ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları için YTÜ AYDEK 2014,
Madde 8-(3)-2) de geçen ‘…doçentlik unvanı aldıktan sonra en az yürürlükteki ÜAK
doçentlik unvanının gerektirdiği koşullar kadar ilave bilimsel yayın etkinliğinde
bulunmanın yanı sıra SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde en az bir
makale (Editöre mektup, özet ve kitap kritiği kabul edilmez. Makale en fazla iki
yazarlı olmalıdır. Eş danışmanlı lisansüstü çalışmalardan üretilmiş makalelerde
yazarlardan biri eş danışman olmak koşuluyla üç yazarlı makaleler de kabul edilir.)
yayınlamış olmak’ ifadesinde bulunan SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI kapsamındaki
yayın şartı YTÜ AYDEK 2014, Madde 8-(3)-1) de geçen ‘…doçentlik unvanı aldıktan
sonra en az yürürlükteki ÜAK doçentlik unvanının gerektirdiği koşullar kadar ilave
bilimsel yayın etkinliğinde bulunmak’ koşulunun içinde mi yoksa dışında mıdır?
Cevap : İçindedir.
3. Soru: YTÜ AYDEK 2014, Madde 8-(1)-c-1) ve 2)’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen
Yetiştirme Temel Alanı, Metinbilimi (Filoloji) Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel
Alanı, İletişim Tasarımı Bölümü, Mimarlık Temel Alanı ve Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Temel Alanları için ‘Bir SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI yerine ÜAK’ın kabul
ettiği alan indekslerinde yer alan iki adet makale kabul edilir.’ ifadesi yer almaktadır.
Belirtilen temel alanlardan bazıları için ÜAK tarafından belirlenmiş alan indeksleri
yoktur. Bu durumda söz konusu alanlarda yapılan başvurularda nasıl davranılmalıdır?
Cevap: Başvurduğunuz alanla ilgili ÜAK’ın belirlediği alan indeksi yoksa SCI, SCI-E, SSCI
veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayın yapılmalıdır.
4. Soru: Makale ve tezlerin tamamına internet ortamından ulaşılabilecek bir link varsa
eserin basılı hali dosyada ya da elektronik olarak istenilen CD içerisinde olmalı mı?
Cevap: Basılı olarak, minimum şartları sağlayacak yayınlar ile birlikte tasdikli
belgeler ve indeks belgeleri verilmelidir. Belgelerin tamamı ise CD içerisinde
olmalıdır.
5. Soru: Doçentlik veya Profesörlük başvurusunda bulunan bir aday Yardımcı Doçentlik
şartlarını sağladığına dair belgelerini de dosyasına koymalı mıdır?
Cevap: Profesörlük için AYDEK’e başvuruda bulunan adayların YTÜ-AYDEK’e
göre Yardımcı Doçentlik ölçütlerini de sağlaması gerekmektedir. Doçentlik şartları
arasında da Yardımcı Doçentlik ölçütlerinin sağlanması yer almaktadır. Bu durumda
aday doçentlik veya profesörlük dosyasında Yardımcı Doçentlik şartlarını sağladığına
ilişkin belgeleri de koymalıdır.
6. Soru: Konferansların yazılı kitapçığı yayın olarak değerlendirmeye alınıyor mu?
Cevap: Diğer bilgi ve belgelerle birlikte konferans yaptığını doğrulayıcı belge olarak
kabul edilir.
7. Soru: Yabancı Dilde yeterlilik koşulu gereğince yurt dışı görevlendirme yazıları kabul
ediliyor mu?
Cevap: Görevlendirme gidiş ve dönüşünün belgelenmesi gereklidir. Toplamda en az
altı ay olan yurtdışı araştırma süresi en fazla üçe bölünebilir.
8. Soru: 50d den 33a kadrosuna geçiş için AYDEK’e başvurularda adayların tez
savunma sınav sonuç tutanakları değerlendirmede kabul edilmeye devam edecek mi?
Bu durumdaki adayların AYDEK tarafından değerlendirilebilmesi için mezuniyet
belgesine ihtiyaç var mı?
Cevap: 50d’den 33a’ya geçişte AYDEK’e başvuru için YTÜ Senatosunun 09.05.2014
tarih ve 19 numaralı maddesinde bulunan ‘Her bir birime ait 2014 Yardımcı Doçentlik
AYDEK (Lisansüstü mezuniyeti hariç) şartının’ ve ilave olarak aşağıdakilerden en az
birinin sağlanmasına gerek vardır:
a) Doktora tezinin ilgili enstitüye teslim edilmiş olması,
b) Doktoraya ilk kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla 12. yarıyıl öğrencisi olması,
c) En az bir yıl süreli (kesintisiz) YÖK veya TÜBİTAK yurtdışı bursu kazanmış
olması.
9. Soru: YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi 2008 ve 2013’e göre
alınan AYDEK belgeleri 2014 ve sonrasında ilan edilen başvurularda geçerli olacak
mı?
Cevap: YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi 2014, MADDE
10–(1)’de bulunan ‘01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ilan edilecek kadrolara
başvurularda bu yönergenin ölçütleri yürürlükte olup diğer yönergelerden sadece
25.04.2013 tarih ve 2013/04-4 sayılı yönerge ölçütlerine göre alınan belgeler geçerli
olacaktır.’ hükmüne göre AYDEK 2013’e göre alınan belgeler geçerli olmaya devam
edecektir. Bununla birlikte AYDEK’e 2014 ve sonrası başvurularda sadece AYDEK
2014’e göre AYDEK belgesi verilecektir.
10. Soru: Profesörlüğe yükseltilmede ‘Başlıca Araştırma Eseri’ şartı neyi ifade
etmektedir?
Cevap: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 26. Maddesine (Değişik: 18/6/2008-5772/6 md.) göre başlıca
araştırma eseri olarak yayınlardan birinin gösterilmesi zorunludur.
Başlıca araştırma eseri; ÜAK’un doçentliğe başvuruda ilgili bilim dalı için asgari
yayın koşulunu karşılamada kabul ettiği yayın grubunda olmak ve doçentlikten sonra
yayınlanmak koşuluyla
a) tek yazarlı makale,
b) tez danışmanlığını yaptığı lisans/lisansüstü öğrencilerle birlikte yazılmış iki yazarlı
makale (Eş danışmanlı lisansüstü çalışmalardan üretilmiş makalelerde yazarlardan biri
eş danışman olmak koşuluyla üç yazarlı makaleler de kabul edilir.),
c) yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir projeden üretilmiş makale,
d) ders kitabı dışında, uzmanlık alanı ile ilgili basılmış tek yazarlı kitap
olarak kabul edilir.
11. Soru: Yabancı dille ders verecek öğretim elemanlarının dil sınavlarında aldıkları
sonuçların geçerlilik süresi nedir?
Cevap: Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancı
dille ders verecek öğretim elemanlarından aranacak dil yeterliliğine ilişkin olarak,
Yönetmeliğin yedinci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınavlar
için Yönetmeliğin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasında öğrenciler ile ilgili
belirtilen üç yıllık sürenin öğretim elemanları için geçerli olmaması nedeniyle
süre sınırı aranmayacaktır. Bu sınavlar için 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un yedinci
maddesinin altıncı fıkrası kapsamında ÖSYM tarafından belirlenen geçerlilik süreleri
esas alınacaktır.
12. Soru: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde (Değişik: 18/6/2008-5772/6 md.) sözü
edilen başlıca araştırma eseri ile ÜAK Mühendislik Temel Alanında tanımlanan
başlıca yazar kavramları arasındaki fark nedir?
Cevap: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde (Değişik: 18/6/2008-5772/6 md.) sözü
edilen başlıca araştırma eseri ile ÜAK Temel Alanlarında tanımlanan başlıca yazar
kavramları farklı kavramlardır. Başlıca araştırma eseri kavramı AYDEK yönergesinin
eki olan 09.05.2014 tarihli, 2014/2 nolu senato kararının 20. Maddesinde
tanımlanmıştır. Profesörlüğe başvuruda her iki şartın da sağlanması gerekmektedir.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Toplantı No:
2014/02
Özü:
Toplantı Tarihi:
09.05.2014
Madde No:
19
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d Kadrosundaki
Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması Kriterleri’nde
değişiklik yapılması hk.
Karar:
Yönetim Rektör Yardımcılığı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
50/d Kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması
Kriterleri’nde değişiklik yapılması önerisi görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda, 26.12.2013 gün ve 2013/08-18 sayılı Senato
kararında görüşülen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d Kadrosundaki
Araştırma Görevlilerinin 33üncü Maddeye Aktarılması Kriterlerin a) Başarı Ölçütü
maddesinin i. bendinin;
i. Her bir birime ait Yürürlükte Bulunan AYDEK’te belirtilen Yardımcı Doçentlik şartını
(Lisansüstü mezuniyet hariç) sağlamasına ve ilave olarak aşağıdakilerden en az
birini de sağlamasına,
1. Doktora tezinin ilgili enstitüye teslim edilmiş olması.
2. Doktoraya ilk kayıt yaptırdığı tarih itibariyle 12inci yarıyıl öğrencisi olması.
3. En az bir yıl süreli (kesintisiz) YÖK veya TÜBİTAK yurtdışı bursu kazanmış
olması.
şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ASLI GİBİDİR
e-imzalıdır
Bahar SİVRİ
Genel Sekreter
Evrak Tarih ve Sayısı :15.05.2014 - 1405150356 Yazının Ekidir
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARI
Toplantı No:
2014/02
Toplantı Tarihi:
09.05.2014
Madde No:
20
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Profesörlüğe Yükselme ve
Atama başlığı altında 26/a maddesinde belirtilen “Başlıca
Araştırma Eseri”nin tanımlanması hk.
Özü:
Karar:
Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığının önerisi ile, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun Profesörlüğe Yükselme ve Atama başlığı altında 26/a maddesinde
belirtilen “Başlıca Araştırma Eseri”nin tanımlanması konusu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda,
“2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 26. Maddesine (Değişik: 18/6/2008-5772/6 md.) göre
başlıca araştırma eseri olarak yayınlardan birinin gösterilmesi zorunludur.”
ibaresine istinaden ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama
Ölçütleri Yönergesi (AYDEK 2014), Madde 3 – (1) d) de profesörlüğe başvuru
dosyasında ilgili bilim alanında Doçentlik unvanı alındıktan sonra yapılan yayın
ya da çalışmalardan birinin başlıca araştırma eseri olarak belirtilmesi gerekli
olduğu yazılı olmasına karşın yayın ya da çalışmanın niteliği açıklanmadığından,
söz konusu başlıca eserin aşağıdaki şekilde tanımlanmasına ve bunun AYDEK’in
bir parçası olmasına oyçokluğu ile karar verildi.
Başlıca araştırma eseri; ÜAK’un doçentliğe başvuruda ilgili bilim dalı için
asgari yayın koşulunu karşılamada kabul ettiği yayın grubunda olmak ve
doçentlikten sonra yayınlanmak koşuluyla
a) tek yazarlı makale,
b) tez danışmanlığını yaptığı lisans/lisansüstü öğrencilerle birlikte
yazılmış iki yazarlı makale (Eş danışmanlı lisansüstü çalışmalardan
üretilmiş makalelerde yazarlardan biri eş danışman olmak koşuluyla üç
yazarlı makaleler de kabul edilir.),
c) yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir projeden üretilmiş makale,
d) ders kitabı dışında, uzmanlık alanı ile ilgili basılmış tek yazarlı kitap
olarak kabul edilir.
ASLI GİBİDİR
e-imzalıdır
Bahar SİVRİ
Genel Sekreter
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1405150356&ErisimKodu=ec5f2b44
Download

AYDEK Sıkça Sorulan Sorular - YTÜ Araştırma