TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2014 Perşembe günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara
bağlamak üzere, Şirket merkezi İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin
mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri
vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.
e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a
katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun
olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.trakyacam.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin
etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”’nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurul’a şahsen
katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin
haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul’a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma,
görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr
bağlantısından bilgi alabilirler.
2013 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi,
Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.trakyacam.com.tr adresindeki
“Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde de
ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup
gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GÜNDEM
1.
Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2.
Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3.
2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4.
Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
5.
Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7.
Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8.
2013 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9.
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas
Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar
Alınması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan “Bağış Politikası”nın Onayı,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni
ESKİ METİN
Madde 3:
AMAÇ VE KONU:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır;
YENİ METİN
Madde 3:
AMAÇ VE KONU:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır;
1.
Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame
edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri
kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici
sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri
kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.
2.
Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği
hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk
dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin
değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve
mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve
kurulmuş olanlara iştirak etmek.
2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde
şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak
güvence
altına
alınması
ve
potansiyelinin
değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali
faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve
kurulmuş olanlara iştirak etmek.
3.
Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler
oluşturmaktır.
3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler
oluşturmaktır.
Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren
tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.
Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
1-
Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren
tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.
Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali
işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir.
Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının
sermayesine katılabilir.
2-
Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali
işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir.
Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının
sermayesine katılabilir.
3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini
yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir.
Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb.
açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde,
yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden,
makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki
gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir
ve bu konuda şirket kurabilir.
3-
Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini
yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler
kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi,
temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile
ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi,
enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin
iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli
önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.
4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira
beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında
üçüncü kişilere devredebilir.
4-
Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira
beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında
üçüncü kişilere devredebilir.
5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için
gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları
elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve
başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek
tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.
5-
Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için
gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları
elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve
başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek
tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara
sahip olabilir.
6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine
girişebilir.
6-
Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine
girişebilir.
7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili
maden arayabilir ve işletebilir.
7-
Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili
maden arayabilir ve işletebilir.
8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür
kuruluşlara katılabilir.
8-
Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür
kuruluşlara katılabilir.
9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı
şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer
menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını
(veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir.
Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.
9-
Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı
şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer
menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını
(veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir.
Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.
10-
Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve
dahil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve
taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki
hizmetleri yapabilir.
a.
b.
c.
d.
Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili
ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.
Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve
gümrükleme işleri yapabilir.
Her
türlü
depolama,
özel
antrepoculuk,
ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.
a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik,
mümessillik,
acentalık
ve
komisyonculuk
faaliyetlerinde
bulunabilir
ve
sözleşmeler
akdedebilir.
10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve
dahil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve
taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla
aşağıdaki hizmetleri yapabilir.
a.
b.
c.
d.
Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve
uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.
Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve
gümrükleme işleri yapabilir.
Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama
ve paketleme işleri yapabilir.
a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik,
mümessillik,
acentalık
ve
komisyonculuk
faaliyetlerinde
bulunabilir
ve
sözleşmeler
akdedebilir.
e.
11-
12-
Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü
kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini
satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım
hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve
mümessilliğini yapabilir.
Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma
araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu
yolla işletebilir.
e.
Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü
kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın
alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu
araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini
yapabilir.
Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını
üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.
Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye
artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve
diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya
yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu,
sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman
bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının
örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet,
teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının
örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış
yapabilir.
12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
dahilinde bağış yapabilir.
13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması,
işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi
üretimi,
üretilen
elektrik
enerjisinin
ve/veya
kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan
ürünlerin satışı ile iştigal eder.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik
piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak
aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
a. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi
kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak,
kiraya vermek,
b. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan
satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış
lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere
ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
c. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak
dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
d. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim
şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
Madde 6:
SERMAYE
Madde 6:
SERMAYE
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye
Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990
tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 Türk Lirası olup herbiri 1
Kuruş itibari kıymette 150.000.000.000 adet hamiline paya
bölünmüştür.
Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 Türk Lirası olup herbiri 1
Kuruş itibari kıymette 150.000.000.000 adet nama paya
bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 710.000.000 Türk Lirası olup, bu
sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 71.000.000.000 adet
hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
710.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 710.000.000 Türk Lirası olup, bu
sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 71.000.000.000 adet
nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden
710.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi
için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış
sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir
süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Madde 22:
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 22:
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin
sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki
değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil
ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren üçüncü kişilere karşı
geçerli olur.
Bu esas sözleşmede, sermaye azaltımı dahil, meydana gelecek her
türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınarak, Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu
husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline
tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren üçüncü kişilere
karşı geçerli olur.
Madde 32:
PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:
Yatırımcıların
aydınlatılmasını
teminen
özel
durumlar
kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli
açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş
veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı
olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir
ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini
aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait
payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren
pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi
halinde de geçerlidir.
Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar
üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi
çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.
Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye
Piyasası Mevzuatına uyulur.
Madde 33:
BİRLEŞME HÜKÜMLERİ
Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir.
Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri
uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin
tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir
tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve
devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme
izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.
Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini
takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve
alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan
kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası
Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
Sermaye Piyasası mevzuatının birleşmeye ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.
VEKALETNAME
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 3 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 10:00’da İş Kuleleri Kule-3 34330, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılacak 2013
yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………….....................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında
verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red), red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep
edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini
teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan
paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza:
Download

1- Trakya Cam Sanayii AS Genel Kurul Ilan Metni 03 04 2014